BINNEN- EN BUITENLAND Moeder Waalwijkse en Langstraaise Courant BATEN EN LASTEN VAN ONZE DEFENSIE. Ook Spierpijn DA 1 VAN LANSCHOT BANKBOEKJES VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST. cXvC^ 1737 SUIKER IN OKTOBER 2 CENT GOEDKOPER. Voor het tere Baby-huidje BABYDERM-POEDER Unieke sociale voorzieningen 27 FEBRUARI 1959. V. Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week HEI ZD 82e JAARGANG No. 17 2?, cent per week; J 3.1? franco p.p. per Wd taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent n m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. far. f BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" (van onze econ. medewerker). Ons volk betaalt elk jaar voor zijn defensie ca. f 1650 mil joen gulden belasting. Dit is geen kleinigheid en gezien de be narde toestand, waarin 's lands financiën voortdurend verke ren, is het geen wonder dat de volksvertegenwoordiging de be groting voor oorlog en marine elk jaar met veel wantrouwen gadeslaat. Wantrouwen tegen de gerechtvaardigdheid van een zo enorm bedrag aan uitgaven. In verkiezingstijd is het moeilijk de uitspraken van kamerle den op hun juiste waarde te beoordelen. Dikwijls spreekt in die tijd een afgevaardigde meer over de hoofden van de ministers tot de kiezers, dan tot de regering zelf. Maar toch kunnen wij uit de gedachten van kamerleden opmaken wat er leeft in ons volk en de tegengestelde meningen komen juist in verkiezings tijd geaccentueerd naar voren. De zware defensielasten liggen ons volk zwaar op de maag. Die last wordt nog zwaarder als de staatsin komsten dalen, terwijl men weet dat de kosten van het verdedigingsappa raat gelijk zullen blijven. In 1958 is de opbrengst van de rijksmiddelen met 29 miljoen gedaald als gevolg van de teruggang der conjunctuur. De militaire en maritime conjunc tuur is echter niet teruggegaan en het is ook niet te verwachten dat die 290 miljoen minder opbrengst op de ver dediging van het land zal worden ver haald. Ook bij de opbouw van leger en vloot mag men echter vragen naar kosten en opbrengst. De waarde en de betekenis van een militair appa raat hangen sterk samen met de machtspositie, die een land in de we reld inneemt en met zijn politieke be tekenis. Ook de economische kracht van een volk, de verdediging van zijn wereldhandel moeten in de beschou wing worden betrokken. In dit licht gezien hebben uitspra ken, waarbij onze defensielasten wor den vergeleken met die van andere landen, weinig betekenis. Zij zijn louter demagogisch van aard. In Bel gië vergt de defensie van het land 16 van het nationale inkomen, maar wij moeten 22 van ons inko men op tafel leggen, zo werd er in de Kamer geklaagd. De reactie op deze opmerking bleef niet uit, toen rbeumattache p^nen wrflft U weg met een militair deskundige opmerkte dat wij nu „slechts" 22 van ons inko men aan de verdediging besteden en in 1948 meer dan 25 Ook deze laatste uitspraak is waardeloos. In 1948 waren wij nog verantwoordelijk voor de gehele Oostindische archi pel, de komende oorlog was zeker en onze economische positie was uitzon derlijk sterk. Toen we voor de laat ste wereldoorlog onze strijdkrachten inzetten, hadden wij nog de illusie dat wij onze economische belangen verdedigden en onze positie als een van de middelgrote mogendheden. Het nuchtere heden. Dat alles is voorbij. Onze defensie is nu een bijdrage geworden in het N.A.V.O.-verband, de atlantische ge meenschap. In 1938 verdedigden wij onszelf. Nu is de verdediging van ons grondgebied afhankelijk van de instandhouding van het gehele wes ten. Intussen heeft die atlantische ge meenschap toegestaan, dat wij in een enkel jaar vijf tot zes miljard van ons nationale vermogen in het verre oosten verloren zagen gaan. Wij heb ben toch onze defensielasten ook op gebracht om die belangen te verdedi gen! Men heeft ons in de steek ge laten, maar evengoed wordt van ons verwacht dat wij 1650 miljoen per jaar op tafel leggen, die nu geëist worden van een land, dat door plun dering en roof een economische klap heeft gekregen van betekenis. Wij hebben N.A.V.O.-verplichtin gen tegenover ons zelf en tegenover anderen. Hebben die anderen niet dezelfde verplichtingen jegens ons aanvaard? Bij de aanvaarding van on ze N.A.V.O.-plicht hebben wij erop gerekend dat ook onze belangen in het verre oosten zouden worden ver dedigd. Dat is niet geschied. Ergo hebben wij nu het recht ons N.A. V.O.-aandeel in het geheel te her zien. De donkere toekomst. Er is meer. Onze bondgenoten be ijveren zich verder om onze militaire en economische kracht in het verre oosten te breken. Zij werpen zich als aasgieren op de erfenis van onze han del met Indonesië. Engeland wil de tinhandel en -smelterij overnemen. West-Duitsland grijpt de tabakshan- del en België vindt het niet nodig dat de theehandel buiten de Bene lux plaats vindt en stelt Antwerpen daarvoor beschikbaar. Onze grootste N.A.V.O.-vrienden, de V.S. van Amerika, gaan twee In donesische bataljons (14000 man) uitrusten met Amerikaanse wapens, die daarmee een nieuwe bedreiging vormen van onze positie op Nieuw- Guinea. Ook Engeland verleent In donesië militaire hulp. Als de Ame rikanen en Engelsen zo ruim in hun wapens en middelen zitten, dat ze deze met milde hand kunnen uitde len aan vijanden van de N.A.V.O. dan is het moeilijk om ons duidelijk te maken waarom wij ons nog meer moeten inspannen onze verdediging te land en ter zee te versterken. Waarom besteedt men de toegezegde hulp niet liever aan ons? Veertig miljoen moet er nu be steed worden aan modernisering van onze twee kruisers en het vliegkamp schip de „Karei Doorman". Die zijn onder meer nodig om Nieuw-Guinea te verdedigen en voor dat doel zou den ook dienstplichtigen naar Nieuw- Guinea moeten worden gezonden. Dat klinkt alles heel aannemelijk, maar we vragen ons wel eens in ernst af of wij in geval van een aanval op onze laatste bezittingen in het verre oosten deze gebieden in N.A.V.O.- verband wel mogen verdedigen? De daarvoor nodige garanties bezitten wij niet eens. Minister Staf staat er terecht op dat wij onze verplichtingen tegenover de bondgenoten nakomen, maar staat hij er ook op, dat onze bondgenoten hun verplichtingen tegenover Neder land nakomen? Als wij ons versterkt defensie-apparaat bij een aanval op Nieuw-Guinea niet willen of mogen gebruiken zijn de daaraan bestede gelden weggegooid! Laten wij daar omtrent eens vooraf zekerheid vra gen. De liefde voor bondgenoten kan toch niet van één kant komen. Evenmin hebben wij zekerheid over de vraag of in geval van een Russi sche aanval ons grondgebied in Euro pa effectief verdedigd wordt. Of dienen dan onze wapens om de voor lopige aftocht van anglo-amerikaan- se strijdkrachten te dekken? Kernvraag van het hele defensie- vraagstuk is of de Nederlandse vloot, het leger en de luchtmacht nog direkt mogen worden gebruikt voor verdediging van eigen belang, dan wel of zij alleen een rol spelen in het kader van de westelijke verdedi ging, die in eerste aanleg een schild opbouwt voor de anglo-amerikanen. En de vraag rijst of in het laatste geval onze bijdrage verhoudingsge- sche kracht voldoende is. Die kracht wordt internationaal verzwakt zon der dat onze bondgenoten een hand uitsteken. Die kracht wordt nationaal aangetast door een lange diensttijd, die gedurende lange tijd een groot aantal jonge mannen aan de produk- tie onttrekt. We kunnen het aantal dienstplich tigen verminderen door meer be- roepspersoneel in te schakelen. Als de hogere kosten van dat beroepsap paraat worden gerechtvaardigd door verhoging van onze produktieve kracht in de industrie, is er alle reden om daartoe over te gaan. Als echter die beroepsmilitairen er moeten ko men om in het kader der westelijke verdediging Engelsen en Amerikanen vrij te maken om hun politieke en economische belangen te verdedigen in 'n ander deel van de wereld of om Indonesische strijdkrachten te gaan opleiden, dan kunnen wij beter pas sen. Wij hebben een sterk leger nodig én evenzo is een gevechtsklare mari ne van het hoogst belang. Maar het Geen koersrisico. Gemakkelijk beschikbaar. geven rente Geen kosten. fit Storten en opnemen kunt IJ aan onze kas, maar ook zeer eenvoudig via de giro. Vraag - telefonisch, schrif telijk of aan onze kas - de folder „Bankboekjes". V. FIRMA p BANKIERS 's-Hertogenbosch, Hoge Steenweg 27-31, Telefoon 8851 Eindhoven, Keizersgracht 17, Telefoon 27442* Tilburg, Stationstraat 17, (toekomstig adres). LQ 114 wijs niet te groot is, zeker nu onze belangen in Indonesië zijn wegge vaagd. Het gaat om Nederland. Nederland kan alléén een sterke defensie bouwen als zijn economi- WEDUWEN- EN WEZENWET. Het ontwerp van de voorziening, waardoor weduwen en wezen gelde lijke steun kunnen krijgen, zal door de Tweede Kamer ongewijzigd wor den goedgekeurd. Dat bleek bij het begin van det debat uit opmerkingen van de katholieke, socialistische en protestantse woordvoerders, die sa men een grote meerderheid achter zich hebben. Wel waren er wensen. De voor naamste was, dat vrouwen, die 45 zijn als zij weduwe worden, zonder meer in aanmerking zullen komen voor de uitkering. Volgens het rege ringsvoorstel wordt de uitkering be neden de 50 jaar slechts in bepaalde omstandigheden gegeven invalidi teit, zorg voor jonge kinderen, enzo voort. Een algemene wens was ook, dat de ongehuwden, die premie voor de weduwen- en wezen-voorziening moeten gaan betalen, belastingverla ging krijgen. De Kamermeerderheid zal echter geen voorstellen aannemen om het ontwerp te wijzigen, want dan zou - met de verkiezingen en de ka binetsformatie op komst - aanzien lijke vertraging kunnen optreden en men wil dat de regeling op 1 januari 1960 gaat werken. Als het even kan nog eerder, zeiden de heren De Kort (KVP) en Van Lier (PvdA). De winkelprijs voor suiker kan het komende najaar met twee cent per kilo worden verlaagd, zo deelt het ministerie van landbouw mee. Die verlaging zal echter niet vóór 1 okto ber aanstaande worden toegepast. Ze wordt mogelijk, doordat het ministe rie de „garantieprijs" voor suiker uit de suikerbietenoogst-1959 bijna twee cent per kilo lager heeft vastgesteld dan die voor oogst-1958. DE BODEMSCHATTEN VAN NIEUW-GUINEA. Het nieuws, dat tussen een com binatie van grote bedrijven overeen stemming is bereikt over een te slui ten contract voor de exploitatie van de nikkelertsen op het eiland Waigeo en in het Cycloopgebergte, is in N.- Guinea met grote voldoening ont vangen. Algemeen is men van gevoe len dat dit initiatief een grote ver- 5 DA sterking kan betekenen voor de eco nomische en politieke situatie van j Nieuw-Guinea, vooral nu het zeker schijnt dat er ook een grote Ameri kaanse maatschappij in de combinatie is opgenomen. Naar verluidt is dit de gigantische United States Steel i Corp. Behalve de Oost-Borneo en Wim Müller Co. schijnt ook de Nederlandse Handel-Maatschappij N.V. een der partners te zijn. Volgens betrouwbare berichten wil de combinatie een diepgaand onder zoek instellen naar de aanwezige erts voorkomens en de feitelijke moge lijkheden voor een economische ex ploitatie. Dit onderzoek zal tenmins te anderhalf jaar in beslag nemen. WEDUWEN- EN WEZENWET IN DE KAMER. Dinsdag begon de Tweede Kamer aan het debat over een ontwerp voor een algemene weduwen- en wezen verzekering, die vermoedelijk op 1 januari 1960 zal ingaan. wordt de hoogste tijd de geallieerden er op te wijzen dat onze strijdkrach ten er ook zijn om Nederlandse be langen te verdedigen. Als Den Haag dit in de praktijk toont, zal ons volk zich grote offers voor zijn defensie willen getroosten. Drs. M. Weduwen kunnen dan in bepaalde omstandigheden een uitkering van maximaal een duizend 968 gulden per jaar krijgen: een weduwe met twee kinderen ongeveer twee duizend 400 gulden. Alle Nederlanders tussen 15 en 65 jaar, die een inkomen hebben, moeten premie voor de verzekering gaan betalen. PROF. IR. G. H. BAST DIRECTEUR-GENERAAL VAN P.T.T. Prof. ir. G. H. Bast is bij Ko ninklijk Besluit aangewezen als di recteur-generaal van de PTT, als op volger van ir J. D. H. van der Toorn. MR. ROOSJEN NIEUWE N.R.U.- VOORZITTER. Tot voorzitter van de stichting Nederlandse Radio Unie is in de be stuursvergadering van de stichting benoemd mr. A. B. Roosjen uit Am sterdam. Hij wordt in deze functie de opvolger van professor dr. J. B. Kors O.P., die het voorzitterschap heeft neergelegd. ECHTPAAR MISHANDELDE DRIEJARIG STIEFKIND OP GRUWELIJKE WljZE. De Rotterdamse politie heeft een ergerlijk geval van kindermishande ling aan het licht gebracht. Zij ar resteerde de 28-jarige fabrieksarbei der W. F. en zijn 23-jarige echtge note, die een van hun twee kinderen, de drie-jarige Wimpie, enige tijd lang op bijzonder laffe en ernstige wijze mishandeld hebben. De politie speelt zelfs met de gedachte, dat het de bedoeling van de ouders geweest is het ventje op een niet al te opval lende wijze uit de weg te ruimen. Het kind, dat in een ziekenhuis moest worden opgenomen, is intus sen herstellende. De ontaarde ouders zijn voor de officier van justitie ge leid. EEN DODE - DRIE GEWONDEN IN BOXTEL. Veldprediker overleden. i Het onvoorzichtig oversteken van een fietser was maandagmorgen om streeks acht uur oorzaak dat op de mistige rijksweg onder Boxtel twee personenauto's op elkaar zijn inge reden met als gevolg een dode, drie ernstig gewonden en grote materiële schade. Om een aanrijding met de over stekende bejaarde fietser te voorko men, moest een uit de richting Eind hoven komende kleine personenauto, waarin de veldprediker ds. Dijkema en de legeraalmoezenier Van Castri- cum uit de legerplaats Oirschot za ten krachtig remmen en uitwijken. Het wagentje kwam hierdoor bijna frontaal in botsing met een personen auto met 2 inzittenden, uit de tegen overgestelde richting. Alle inzittenden moesten, nadat zij niet zonder moeite uit de auto-wrak- stukken bevrijd waren, ernstig ge wond naar het ziekenhuis te Boxtel worden overgebracht. In het ziekenhuis is veldprediker Dijkema uit Brunssum kort na aan komst overleden. De fietser liep geen letsel op. STRAALVLIEGTUIG VALT OP BUNGALOW-PARK. Een Thunderstreak-straaljager van de vliegbasis Eindhoven is dinsdag middag even na 2 uur op een con- trolevlucht met de 25-jarige sergeant testvlieger R. Hazenbos boven de Leenderheide ten zuiden van Eind hoven in een kurketrekkerbewegiTig (vrille) geraakt en neergestort. De vlieger wist zich met zijn schietstoel te redden. Het onbemande toestel, dat dicht bij de grond toch nog uit de vrille kwam, ontplofte in een hou ten bungalow aan de Mauritsweg midden tussen de bossen van de buurtschap Voorbeek onder Aalst. De 30-jarige mevrouw C. van der Pol-de Lang, die juist was thuis ge komen, werd op slag gedood. Haar stoffelijk overschot werd honderd m verder in de brandende bossen terug gevonden. VERDUISTERING VAN 80.000 GULDEN. De Haagse politie heeft de 46-ja- rige Amsterdamse vertegenwoordiger A. M. verhoord, die verschillende mensen voor een totaal bedrag van tachtig mille zou hebben opgelicht. (Ingezonden Mededeling). EEN PFAFF KOPEN OP AFBETALING ZONDER RISIKO Nog steeds staan er veel mensen wat huiverig tegenover „kopen op afbe taling". Men kan niet in de toekomst zien - zo redeneert men. Bij tegen spoed kan een maandelijkse betaling al vlug een (te) zware last worden. Door een prachtig initiatief heeft Pfaff thans ook de laatste bedenkin gen tegen „kopen op afbetaling" vol ledig uit de weg geruimd. Pfaff maakte de volgende vérstrekkende sociale voorzieningen bekend Algehele kwijtschelding van de restantschuld in geval van over lijden Algehele kwijtschelding van de restantschuld in geval van blij vende invaliditeit Opschorting van drie'kivart ge deelte van elke betalingstermijn in geval van tijdelijke invaliditeit (langer dan 4 weken Opschorting van driekwart ge deelte van elke betalingstermijn in geval van ziekte (langer dan 4 weken) Opschorting van driekwart ge deelte van elke betalingstermijn in geval van werkloosheid (lan ger dan 8 weken) Het is niet voor de eerste keer, dat Pfaff zulk pionierswerk verricht. Reeds in 1954 kwam Pfaff met een geheel nieuw betalings-systeem het Pfaff Rentestop-Systeem (wettig ge deponeerd). Pfaff bracht hierdoor de afbetalings- kosten met één slag terug tot minder dan de helft van het wettelijk toe gestane tarief. Een besparing van tientallen guldens! De vooruitstrevende geest, die uit deze beslissingen spreekt, moet wel vertrouwen geven in de kwaliteit der naaimachines, die Pfaff fabriceert en die bekend staan als de beste ter wereld. Een Haags dame wist hij 40.000 gulden afhandig te maken door haar te vertellen dat hij voor zichzelf wil de beginnen. Hij gebruikte het geld echter om zijn schulden af te lossen. De man heeft overigens vooral in de buurt van Arnhem geopereerd. Hij is ook voor het parket in Arn hem geleid. Na het verhoor is hij - in afwachting van zijn dagvaarding - naar huis gezonden. BEGINSELAKKOORD IN DE BELGISCHE KOLENCRISIS. Hoewel de beslissing van de Belgi sche regering tot sluiting van onren dabele mijnen in de Borinage zal wor den gehandhaafd - de Hoge Auto riteit deelde op een bespreking met een regeringsdelegatie en vertegen woordigers van werkgevers en werk nemers in het mijnbedrijf mee, dat zij niet akkoord kon gaan met het voorstel, de sluiting der mijnen uit te stellen tot na 1 januari 1960 - is het toch tot een beginselakkoord gekomen tussen de werkgevers en werknemers in de kolenindustrie. Het verbond van werkgevers en de vakbonden besloten de belofte van de Belgische regering te onderschrijven om de bovengrondse arbeiders, die door sluiting van de mijnen in de Bo rinage werkloos zullen worden, aan ander werk te helpen. Indien herplaatsing niet onmiddel lijk kan geschieden zullen de arbei ders profiteren van de herscholings hulp tot de dag van hun wederte- werkstelling, die niet later mag val len dan 1 januari. Nu werkgevers en werknemers in de mijnindustrie tot een beginselakkoord zijn gekomen, kan worden verwacht dat weldra de stakingen tot het verleden zullen be horen. KROESJEF VERRAST BRITTEN MET BITSE REDEVOERING. Partijleider-premier Kroesjef heeft zijn Britse gast, Macmillan, onaange-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1