BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant W. TIMMERMANS ZONEN Gemeenteraad WAALWIJK Jan Reynen sprak met de allure van ervaren politicus Weduwen en wezenvoorziening in grote lijnen Assurantiën op elk gebied. Crediet voor uitbreiding straatverlichting Bureaux; GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 „Een van de grootste complimen ten, die men aan het Nederland van nu kan brengen, is dat het, ondanks afschuwelijke verliezen en teleurstel lingen en gebeurtenissen, die alles zins een cynisme zouden rechtvaardi gen, grote offers aan geld en zonder direct voordeel een ideeële zaak tot een goed einde heeft willen bren gen". Dat zei Minister Luns op de Jongerenraad van de K.V.P. in Utrecht, sprekende over Nieuw - Guinea. Tevoren hadden de 500 aanwezi gen met enthousiasme aanhoord, hoe Jan Reynen uit Kaatsheuvel, lid van het Algemeen Jongerenbestuur, met de zwier van een geroutineerd spre ker de wensen van Katholiek Jong Nederland naar voren bracht. Veel bewondering had de heer Reynen - en blijkens de herhaalde bijval ook de toehoorders - voor de prestaties van de voormannen van de K.V.P., niettemin blijven er altijd nog dingen over, die eens extra een onderstre ping behoeven. WERKVERRUIMING EN BELASTINGVERLAGING. Op de eerste plaats is daar de vraag om werkgelegenheid voor de 60.000 jonge mensen, die jaarlijks in het productieproces moeten wor den ingeschakeld. Tegelijkertijd moet echter worden gezorgd voor een be tere voorbereiding van deze jonge mensen door een verlenging van de leerplicht tot 16 jaar en een gelijke verlenging van het verbod van gere gelde arbeid in loondienst. Uitvoerig ging Jan Reynen in op de belastingverlaging voor ongehuw- den, niet zoals hij zei, omdat dit erin ging als koek, maar omdat een ge zonde lastenverdeling een eis van rechtvaardigheid is. Met dank memo reerde spreker 't baanbrekende werk van de J.O.K.V.P. van enkele jaren terug, dat dit probleem voor het eerst aan de orde stelde. „Wij katholieke jongeren", aldus de J.O.-bestuurder, „hebben er geen bezwaar tegen om kinderbijslagpremie te betalen, om dat wij dit zien als een christelijk so ciale plicht. Maar men moet ons daartoe ook in de mogelijkheid bren- gen Een ovatie kreeg Minister Witte, toen spreker herinnerde aan diens bouwrecord van 88.900 woningen in 1958. Hij pleitte voor een voortzet ting van het woningbouwbeleid en ging daarna over tot de moeilijke problematiek van het woningtoewij zingsbeleid. Ondanks de maatregelen van Minister Klompé is op het stuk van de woningtoewijzing vcor jonge mensen nog veel te wensen. In dit opzicht deed spreker vooral een beroep op de sociale instelling van de burgers onder elkaar. GOEDKOOP. Wat betreft de diensttijd hekelde Jan Reynen vooreerst de handelwijze van de socialisten - „goedkoop en de weg van de minste weerstand" noemde hij die - om zonder meer verkorting te eisen. In dit verband liet spreker het woord Berlijn vallen, niet zoals hij zeide, om de toehoor ders angst aan te jagen, maar wel om de ernst van de tegenwoordige we reldsituatie nog eens te onderstre pen. (Later op de middag werd hij door Minister Luns in deze zienswij ze gesteund). Militaire kracht is een christelijke plicht, omdat de hoogste waarden, die de mens kent, worden bedreigd door het Communisme. De K.V.P. heeft steeds gepleit voor een verantwoorde verkorting van de diensttijd en nog onlangs heeft zij aan de commissie van Voorst tot Voorst haar speciale wensen kenbaar gemaakt. Jan Reynen besloot zijn beschou wing over de dienstplicht met de woorden „Nu zonder meer verkor ting van de diensttijd eisen is uiterst voorbarig en een slag in de lucht, een slag ook in het gezicht van de kiezer, die men toch als een redelijk denkend mens dient te blijven zien. Moet ik hierin misschien een ant woord vinden op de vraag of het juist daarom de P.v.d.A. is die met deze problematiek zo lichtvaardig omspringt in deze verkiezingen?" PILOOT ZONDER STEM. Dank bracht de spreker - en met hem de aanwezige jongeren - aan Professor Romme en de Partij, die zo spontaan de wens van de J.O. heb ben overgenomen, om de kiesgerech tigde leeftijd te verlagen van 23 jaar tot 21 jaar. Hier maakte de spreker de juiste opmerking, dat men met 21 jaar wel oud genoeg wordt geacht om in een straaljager alléén over een stad vol mensen te vliegen, maar men vindt je dan nog veel te jong om te stemmen. Niet achtte de jonge politicus het wenselijk om het passieve kiesrecht voor de Kamer terug te brengen tot 23 jaar, maar, zo ze ihij, tussen de 23 jaar en de 30 jaar liggen nog vele mogelijkheden. Sprekende over de bezitsvorming bracht Jan Reynen hulde aan Staats secretaris Schmelzer voor diens jeugdspaarregeling. Een optrekken van de leeftijdsgrens bij die spaar regeling tot 30 jaar, achtte hij zeer gewenst, evenals spoedige fiscale fa ciliteiten voor die werkgevers, die bijdragen in werknemersspaarfond sen. De bezitsvorming is in de laatste jaren voor ons volk gemeengoed ge worden en persoonlijk bezit wordt zowel voor het individu als voor de maatschappij onontbeerlijk. In dit opzicht zijn de socialisten nog hope loos conservatief, omdat zij nog steeds met ideeën over het bezit rondlopen uit de 19e eeuw. SPORTTOTO. Voor hen die Jan Reynen kennen als sportleider kwam het slot van zijn rede over de problemen rond de sport, niet onverwacht. Fel hekelde hij de socialist Vrolijk, die zich kort voor de verkiezingen trachtte op te werpen als de kampi oen van de toto. Het was toch de K.V.P., die als eerste partij de voetbaltoto in haar program opnam. De socialisten spra ken zich aanvankelijk uit tegen de voetbaltoto. Toen Minister Struycken na het verbod van beide voetbalpools door de Hoge Raad, bijzonder slagvaardig artikel 3 van de Loterijwet hanteer de en Caritas en K.N.V.B. een tijde lijke vergunning verleende, sprak de K.V.P.-er Blaisse, lid van het drie manschap van de K.N.V.B., dat het toto-rapport opstelde, door de tele foon vanuit Straatsburg zijn bewon dering uit voor de voortvarendheid van de Minister. PESSIMISME. Door intensief contact van de K. V. P. en de Nederlandse Katholieke Sportbond zijn de vele noden van de sport in Nederland bij haar in vei lige handen. Minister Luns gaf op de hem eigen humoristische wijze een overzicht van het buitenlandse beleid en betrok in zijn beschouwingen ook Nieuw-Gui- nea. In vervolg op zijn uitlating, die ik hierboven citeerde, zei de Minis ter „Het zou een zwarte dag zijn als in Nederland uitsluitend en al leen pure materialistische overwe gingen voorrang zouden hebben." De minister zei verder zeer pes simistisch te zijn over de houding van het Westen t.o.v. het Communisme. Sprekende over de diensttijd zei de minister, dat tegenover verkorting er van onafwendbaar het alternatief staat van verhoging van de defensie- lasten (voor vrijwilligers) of grotere risico's. De minister zowel als Professor Romme als Mr. van Doorn zagen in j de overweldigende opkomst van de Jongeren naar deze vergadering een garantie voor de verkiezingen van 12 maart. Het ontwerp weduwen- en wezen voorziening, dat de Tweede Kamer heeft aanvaard, ziet er in grote lij nen als volgt uit: I. Weduwen die één of meer kinde ren hebben, niet ouder dan 17 jaar, krijgen een pensioen van f 1968.- per jaar. II. Voor de volgende weduwen bedraagt het pensioen f 1326. - per jaar 1Indien zij 50 jaar of ouder zijn bij overlijden van haar echtgenoot. 2. Indien zij 50 jaar of ouder zijn als haar jongste kind 18 jaar wordt. 3. Indien zij invalide zijn. 4. Indien zij 45 jaar of ouder zijn als haar jongste kind 18 jaar wordt, mits zij reeds vijf jaar wedu we zijn geweest. 5. Indien zij 60 jaar of ouder zijn bij het ingaan van de wet. III. Een vrouw die weduwe wordt, maar niet op grond van het boven staande voor pensioen in aanmerking komt, krijgt een tijdelijke uitkering gedurende zes maanden, welke ter mijn met een maand wordt verlengd voor elk jaar, dat zij ouder is dan 26 jaar. De maximale duur der uitke ring is echter twee jaar. Deze uitke ring bedraagt f 1326 per jaar. IV. Voor degenen die wanneer de wet in werking treedt reeds wedu wen zijn wordt een overgangsrege ling getroffen. Zij zullen recht op uit kering hebben, waarbij wordt uitge gaan van de veronderstelling, dat de wet reeds op het moment dat zij we duwe werden bestond. V. Op 65-jarige leeftijd eindigt het weduwenpensioen en gaat over in de ouderdomsverzekering. Ook als de weduwe hertrouwt eindigt de uit kering van het weduwenpensioen, maar er wordt dan nog eenmaal een jaarpensioen betaald. VI. Voor volle wezen beneden de 10 jaar wordt per jaar f 438 pen sioen betaald. Voor kinderen tussen 10 en 16 jaar bedraagt het pensioen f 660, voor kinderen die studeren of invalide zijn, wordt nog tot hun 27e jaar f 864 betaald. De kinderbijslag voor de halfwezen is gelijk aan de kinderbijslag voor kinderen van loon- trekkenden. buitenlandse zaken, die op politieke gronden tegemoet willen komen aan Nederland, hebben nog steeds geen onderlinge overeenkomst bereikt. Daarom moeten Macmillan en Sel- wyn Lloyd het laatste woord spreken. OOK IN ZUID-RHODESIA GIST HET. De regering van Zuid-Rhodesia in Midden Afrika heeft in het gehele land de noodtoestand afgekondigd, en de Afrikaanse Nationale Congres partij verboden verklaard. Driehon derd tot vijfhonderd leiders van de ze partij zijn gearresteerd. De blanke premier van Zuid-Rhodesia, Sir Ed gar Whitehead, is tot deze drastische actie overgegaan om te voorkomen, dat de onlusten in het naburige Ny- assaland naar Rhodesia zullen over slaan. „Mijn regering gelooft niet dat het nodig is, te wachten op bloedver gieten alvorens maatregelen te ne men", zei Sir Edgar in een dramati sche radiorede. De regering kan nu zonder meer verdachte personen der tig dagen lang in voorarrest houden. Samenscholingen van meer dan drie personen zijn verboden en er is een avondklok ingesteld. De maatregelen in Zuid-Rhodesia volgden op be richten, volgens welke de negers in Nyassaland de hoofdwegen hadden versperd en het enige vliegveld on bruikbaar hadden gemaakt om te voorkomen, dat de Britten militaire versterkingen zouden aanvoeren. INTERNATIONALE GOODWILL- CAMPAGNE VAN KRUIDE- NI ERSORGANISATIE. Dezer dagen zullen 1700 zelfstan dige kruideniers, aangesloten bij de Europese VéGé Unie een begin ma ken met een grootse goodwill-cam- pagne voor jong en oud, welke als achtergrond heeft de verbreiding van de Europa- en Verenigde Naties-ge dachte. Op tot nu toe nooit eerder bereikte schaal zullen de vlaggen van meer dan 60 landen en nationaliteiten gra tis verspreid worden, teneinde daar door het sparen van complete series (de vlaggen dragen op de broeking een nummer en de naam van het be treffende land) de interesse te wek ken voor Europa en andere landen. De vlaggen, die natuurlijk geen en kei reklame-opschrift dragen (dit mag nu eenmaal niet, en daarom is alleen op bescheiden wijze de naam van VéGé op het vlaggestokje aan gebracht), zijn op zichzelf een bij zonderheid. Voor het eerst werd een dergelijke verscheidenheid en grote kwantiteit vlaggen van echt katoen, was- en kleurecht, met een plastic coating volgens Amerikaans procédé, in ons land vervaardigd. W A A L W IJ K ne met internationale achtergrond, reeft de Voorzitter van de Europese VéGé Unié, de Heer D. C. Sipkes, namens VéGé-Nederland, aan het UNICEF Kinderfonds voor de Ver- enigde Naties een chèque aangebo den. Met dit gebaar heeft deze organi satie van 1700 zelfstandige kruide niers in Nederland de mogelijkheid willen scheppen, dat ook de kinderen van de HAVE NOTS, waar ook ter wereld, op bescheiden wijze deel heb ben aan de binnenkort voor de Ne derlandse jeugd te starten campagne. Dit is de eerste keer, dat een com merciële organisatie op deze wijze aan een eigen campagne een meer in ternationaal en liefdadig perspectief verbindt. Dat deze levensmiddelen- bedrijven daarbij vooral de voeding van zovele kinderen in achtergebleven gebieden in de gaten houden, spreekt vanzelf. TE WEINIG DESKUNDIGEN BIJ MILITAIRE AANKOPEN. De minister van Oorlog moet in de eerste plaats aansprakelijk worden gesteld voor de vele ernstige fouten, die aan het licht zijn gekomen in het aanschaffingsbeleid bij het Directo raat Materieel Landmacht (DML). In strijd met de wet was er geen duide lijke taakomschrijving voor staats secretaris Kranenburg. Deze had ech ter geen functie mogen aanvaarden, die feitelijk en politiek onduidelijk was. Tot deze conclusie komt de Tweede-Kamercommissie-Koersen in haar eerste nota over het militair aan koopbeleid. Op verschillende punten is het eensgezinde oordeel van de commis sieleden vernietigend. Dat geldt met name het beleid rond de „helmen-af faire", de personeelsbezetting en de aankoop-procedures van de sectie buitenland en de trotylfabriek „Os- sendrecht". In het algemeen meent de commissie, dat het tekort aan des kundige krachten voor een belangrijk deel de directe oorzaak is van de tal rijke kostbare fouten die bij de aan schaffingsdiensten zijn gemaakt. De bewindslieden van het ministerie van Oorlog hebben onvoldoende zorg ge dragen voor 'n DML-apparaat, dat binnen vijf jaar zo veilig mogelijk een bedrag van 1 miljard 950 mil joen gulden moest besteden. Minister Staf heeft inzage gekre gen van het rapport-Koersen en in een antwoord-nota aan de Tweede Kamer meteen gereageerd op de con clusies van het rapport. DE MAASBODE GAAT VERDWIJNEN. Na langdurige onderhandelingen zal naar wij vernemen het landelijk katholieke dagblad „De Maasbode", dat vorig jaar zijn 90-jarig bestaan vierde, per 31 maart worden opge heven. Het is verkocht aan de uitge verij De Spaarnestad te Haarlem, die het voornemen heeft „De Maasbode" (oplaag 27.000) te combineren met haar eigen katholieke dagblad „De l ijd" (33.000) te Amsterdam. Beide bladen zullen, geredigeerd vanuit Amsterdam, onder eenzelfde naam gaan verschijnen als een nieuw lan delijk katholiek dagblad. (Volks. H SJOUKJE DIJKSTRA DERDE. De Amerikaanse Carol Heiss heeft voor de vierde achtereenvol gende maal het wereldkampioenschap kunstrijden veroverd. De Europese kampioene Hanna Walter (Oosten rijk) eindigde op de tweede plaats, de 17-jarige Sjoukje Dijkstra uit Am stelveen bezette de derde plaats. Het is de eerste maal in de geschiedenis van het kunstrijden dat een Neder landse bij de eerste drie in het we reldkampioenschap eindigde. OVERLEG IN MOSKOU TOCH WAARDEVOL. Premier Macmillan heeft gezegd te zullen blijven streven naar het houden van ene top-conferentie tussen rege ringsleiders, „maar dit overleg moet uitgaan van wat in uitputtende dis cussies naar voren is gekomen en het moet worden gevoerd met het op rechte verlangen tot een eerlijk ver gelijk te komen." De besprekingen met Kroesjef noemde Macmillan „een waardevolle voorbereiding voor verdere internationale onderhande lingen, die nog moeten komen". DOODSTRAF GEËIST VOOR KOCH. In het proces dat te Warschau wordt gevoerd tegen de voormalige Duitse gouwleider Erich Koch, heeft de openbare aanklager de doodstraf geëist. Hij achtte de beklaagde schul dig aan de dood van 400.000 men sen. KLM VOORLOPIG NOG 2 x PER WEEK NAAR SINGAPORE. i De KLM zal ook na 28 februari tweemaal per week op Singapore blijven vliegen. Bij stilzwijgende over eenkomst is de fel omstreden con cessie verlengd, totdat de Britse re gering tot een definitief besluit kan komen. De beslissing zal in verband met de reizen van premier Macmillan en de minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, naar Moskou, Bonn, Parijs en waarschijnlijk ook Washing ton nog twee tot drie weken uitblij ven. Intussen valt met geen moge lijkheid te zeggen, wat de kansen voor de KLM zijn. Het ministerie van transport en burgerluchtvaart, dat de belangen van de genationaliseerde BOAC verdedigt, en de mensen van Uiteraard heeft de VéGé-kruide- nier de verspreiding van deze vlag gen gekoppeld aan het internationale gebruiksartikel bij uitstek, dat hij verkoopt koffie. De vlaggetjes zien er zéér aan trekkelijk uit en de verwachting, dat op deze manier tienduizenden Neder landse gezinnen de komende weken en maanden zich bezig zullen houden met vreemde landen en volkeren, aan de hand van de verzamelde vlagge tjes (die op een leuke standaard er gens een plaatsje bij radio of tele visie kunnen krijgen), lijkt ons niet ongegrond. VÉGÉ-NEDERLAND SCHENKT BELANGRIJK GELDSBEDRAG AAN UNICEF. Ter gelegenheid van de start van een grootscheepse goodwill-campag- Onder voorzitterschap van burge meester Teijsen kwam de raad der gemeente Waalwijk donderdagavond in openbare vergadering bijeen, ter behandeling van een agenda waar van de onderscheiden punten geen aanleiding tot discussie boden, zodat de diverse voorstellen snel onder de hamer doorgingen. De heer Kemperman kwam nader terug op het verzoek van de PvdA tot het doen aanbrengen van aan plakborden voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches, op welk verzoek door het college van b w op finan ciële gronden afwijzend was beschikt. Spr. wees er nog eens op dat dit verzoek was gedaan om alle politieke partijen bij het voeren van de straat- propaganda gelijke kansen te geven. Hij kon zich moeilijk voorstellen dat de kosten van het plaatsen van bor den een bezwaar zouden kunnen zijn, temeer omdat deze borden vele jaren dienst zouden kunnen doen. De voorzitter lichtte het standpunt van b w nader toe, door er op te wijzen dat in de gemeente minstens 6 a 8 vrij grote borden nodig zouden zijn om de onderscheiden partijen gelegenheid te geven tot het voeren van propaganda, waarvan hij het ef fect overigens maar zeer gering achtte. De kosten hiervan moeten op f 1000. - worden geraamd, aldus de voorzitter, die daarnaast nog sti puleerde dat het aanbrengen van der gelijke borden niet wezenlijk tot de taak van de gemeente behoort. Uit deze afwijzende beschikking van b w mag overigens geen tegenwerking van welke partij dan ook worden ge zien, zo beklemtoonde de voorzitter. Over de hoofden van de raadsleden heen deed de voorzitter een beroep op de burgerij om niet overal in het wilde weg verkiezingsaffiches aan te plakken, want zij vormen allesbehal ve een verfraaiing van de gemeente en het verwijderen ervan brengt la ter weer veel overbodig en lastig werk mee. Goedkeuring hechtte de raad aan het voorstel om in de gemeente nog een viertal urinoirs te plaatsen. De heer Meijs drong er op aan urinoirs van hardsteen te laten plaatsen, zo als die reeds op een aantal plaatsen in de gemeente staan, waarop de voorzitter antwoordde dat het hier geprefabriceerde modellen betreft. Ook werd een krediet gevoteerd tot het verleggen van de riolering naast de Groensteeg, die als gevolg van de uitbreiding van de nieuwe provinciale weg van 2-baans tot 4- baansweg in het industrieterrein ten oosten van de Groensteeg is komen te liggen. De heer Mombers vroeg of het hier de aanleg betrof van een ge heel nieuwe riolering of het verleg gen van de bestaande met een aan vulling van enige nieuwe hulpstuk ken, waarop de voorziter kon ant woorden dat het laatste het geval zal zijn. Voor het aanbrengen van straat verlichting in de Wittenhorstlaan, de van der Hammenstraat en langs de verbindingswegen met de Burg. Ver- wielstraat stelde de raad het beno digde krediet beschikbaar. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden herbenoemd de heren M. C. M. v. d. Heijden, J. S. Thijssen, H. W. Pul- MAANDAG 2 maart 1959. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Ticlen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO \RN HEI 82e JAARGANG No. 18 Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl K.V.P.-Jongeren enthousiast en slagvaardig op de bres in verkiezingsactie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1