NA A.O.W. DE A.W.W. „WIJ BOUWEN VOORT" 1 BINNEN- EN BUITENLANE Waalwijkse en Langstraaise Courani E STASSAR KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Weduwe- en wezenverzekering is zeer welkom! Aan de Markt staat een modehuis bouwt mee aan het nieuwe, moderne hart van de Hertogstad. Een eigen zaak beginnen. VRIJDAG 6 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHOËN HEI ZUID 82e JAARGANG No. 19 22 cent per week; 1 3.1C franco p.p. per ''w«i -taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent -'i m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. 'ar Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Nederland heeft zijn Algemene Ouderdomswet, weldra zal daar- naast de A.W.W. functioneren, de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering. Na een licht toernooi in de Tweede Kamer zal dit verzekeringsbootje op 1 januari 1960 wel zee kiezen. Het is geen bootje, het lijkt meer op een luxe jacht, 'zo algemeen is de instemming met deze nieu we vorm van overheidsassuran- tie. Wij voelen enerzijds allen iets van schaamte dat het tot 1958 heeft moeten duren, voor dat wij met staatshulp aan alle weduwen en wezen de helpende hand gingen reiken, niet met een aalmoes, maar toekenning van rechten, die voortvloeien uit een eindelijk rijk geworden gemeenschapsbesef. Algemene blijdschap over een nieuwe regeling houdt meer gevaren in voor gebreken in de nieuwe rege ling, dan een met veel aarzeling naar alle zijden gewikt en gewogen wets ontwerp, dat echt tussen de kamerle den moet spitsroeden lopen. De we duwen- en wezenverzekering komt er. Uit politieke overwegingen gaat niemand met verkiezingen in zicht op alle slakken zout leggen. Toch kleven er aan de zo geprezen A.W.W. nog talrijke technische en sociale bezwa ren, die zeker de aandacht verdienen. De hoofdlijnen van de verzekering zijn als volgt. Een kinderloze wedu we krijgt van haar vijftigste tot haar vijfenzestigste jaar f 25.50 per week als zij vijftig is op het moment dat zij weduwe wordt. Is zij jonger, dan ont vangt zij minimaal zes maanden een uitkering van f 110.50 per maand. Voor elk jaar boven de leeftijd van 26 jaar komt daar een maand bij. Een weduwe van 40 jaar ontvangt dus 6 en (40 - 26) is 20 maanden uitkering. Daarna wordt zij geacht zich aan de nieuwe situatie te hebben aangepast en moet zij zich tot haar 65e jaar zien te redden. Na het be reiken van de 65-jarige leeftijd ont vangt zij de A.O.W. De tijdelijke uit kering kan maximaal 2 jaar duren. Met kinderen. Weduwen met kinderen krijgen steeds terstond f 37.80 per week tot op 't moment dat de kinderen acht tien jaar worden. Bovendien krijgt zij kinderbijslag met een minimum be drag van f 3.48 per week voor het eerste kind, welke toeslag progres sief toeneemt naarmate er meer kin deren zijn. Bij studie van de kinde ren na het 18de jaar wordt een ver hoogde uitkering gegeven tot aan het 27ste jaar. Een weduwe, die tussen de 43 en de 50 is als haar jongste kind 18 jaar wordt, behoudt het recht tot uitkering tot haar 65e jaar. Is het jongste kndi 18 jaar, dan wordt de uitkering weer f 25.50 per week, met een maximum van twee jaar als de weduwe nog geen 45 jaar is. De moeilijkheden komen in het bij zonder om de hoek kijken als de we duwe, tussen 40 en 45 jaar weer in een voor de verzekering kinderloze staat terugkeert en haar uitkering op houdt, liefst tot aan haar 65ste jaar. In veel gevallen zal zo'n vrouw, die jarenlang louter als moeder is opge treden, zich moeilijk weer 'n geschik te maatschappelijke positie kunnen verwerven. In deze hoek is de verze kering het zwakstDe tegenstelling met een mogelijk verhoogde uitke ring in geval van kinderen, die tot hun 27ste jaar studeren is wel erg schril. Waarom wel de sterken? De vraag komt op of men niet be ter in het ontwerp die weduwensteun voor studenten naar een lagere leef tijd had kunnen verschuiven, terwijl de daarvoor vrijkomende middelen besteed hadden kunnen worden voor weer van kinderlasten bevrijde vrou wen tusen 40 en 45 jaar. Het is toch al te mal, dat een ster ke jongeman met een financieel zwakke moeder tot zijn 27ste jaar wacht met de intrede in de produc tieve maatschappij, terwijl in zijn plaats een weduwe tegen het 45ste le vensjaar bij wijze van spreken weer zal moeten gaan werken! Want zo leert het ons de wet. Wij mogen de stelling huldigen, dat kinderen door overlijden van hun vader zo weinig mogelijk in hun maatschappelijke ontwikkeling mogen worden gestoord, maar een jongmens van 21 tot 27 jaar is lang geen kind meer. Hij mag in staat geacht worden de konsekwenties van zijn benarde toestand te doorzien. De wezen. Vervolgens komen volle wezen voor een uitkering van f8.- of f 12.50 per week in aanmerking. De hogere uitkering geldt voor kinderen boven de 10 jaar. Vanzelfsprekend is deze toelage volkomen ontoerei kend. De wezen zijn bij het verlieS van hun ouders in een uitermate moeilijke positie. Men had de gedachte van het bo dempensioen bij de wezenuitkering wat soepeler moeten toepassen. Een zo sterk mogelijke verbetering van de financiële positie van wezen kan er alleen toe leiden dat zij zich volwaar dig blijven voelen bij het verlies van zoveel maatschappelijke steun als die van ouders. Men zou ook hier beter hebben kunnen kiezen voor het laten vervallen van steun aan zeer jonge weduwen, b.v. tot 25 jaar ten bate van een verhoogde uitkering aan we zen. Ook is het leeftijdsverschil van man en vrouw onvoldoende in de re geling betrokken. Men had de hoog te van de uitkering mogelijk kunnen binden aan het verschil in jaren tus sen de echtgenoten. De mogelijkheid om nu op een bepaald moment een uitkering te krijgen tot het 65e jaar zal tot een aantal huwelijken uit fi nanciële overwegingen kunnen leiden. De mogelijkheden op dit terrein zul len aan het licht treden zodra de wet gaat werken. Evenzeer zal een juri disch niet geschoolde onderscheid kunnen zien in een vrouw, die bij het overlijden van haar echtgenoot reeds invalide is en een andere, die daar na invalide wordt. De eerste krijgt uitkering, de laatste zal waarschijn lijk moeten wachten op de nieuwe in validiteitswet. Slechts een bodem. Het leggen van de vinger op de wonde plekken van de wet betekent geen afbraak van de toch algemeen gewenste weduwen- en wezenverze kering. De gebreken zijn directe ge volgen van kinderziekten, die in de loop van de tijd wel verdwijnen zul len. Het zijn die typische leemten, die ons er ook aan herinneren dat hier weer sprake is van een bodem- - regeling, een regeling dus waarboven een andere uit het particulier initia tief moet komen. Een dergelijke regeling wekt sym pathie en tevredenheid in alle krin gen om verschillende redenen. De economisch zwakkeren aanvaarden haar als een flinke stap in de goede richting, die zijn einddoel vindt in een volledige verzorging. De econo misch sterken hebben meestentijds toch maatregelen genomen voor de financiële zekerheid bij het wegval len van het gezinshoofd en hebben er niets tegen dat er een extraatje komt of alvast een basis wordt ge legd. Sanerende werking. Voor de economische toekomst van ons land is een verplichte wedu wen- en wezenverzekering welkom. Tot op heden krijgt een weduwe in gevolge de invaliditeitswet, die steunt op de rentekaarten, f 3.60 per week als zij 60 jaar wordt of wanneer zij vóór die leeftijd invalide wordt. Het rijk geeft op dit „pracht inkomen" thans een toeslag van 190 en een gezinstoeslag van f 11,70 per week als er kinderen zijn. Men kan ten slotte niet iemand laten verhongeren. De nieuwe regeling zal soulaas bieden aan tal van liefdadige instel lingen, die tot op heden weduwen en wezen van onvermogenden in leven hebben gehouden. Voortaan kan af gezien worden van het kunstmatig in stand houden van allerlei winkelbe drijfjes, waarin een weduwe het hoofd boven water moest houden. De nieuwe regeling zal sociaal ge zien sanerend werken en voor de toe komst wegbereider worden voor een meer volledige regeling van het pro bleem der weduwen en wezen. Merk waardig is dat ook alle ongehuwden zullen moeten meebetalen aan de premie. Men spreekt van regerings zijde over het ontstaan van technische bezwaren bij het maken van uitzonde ringen. Men bedoelt waarschijnlijk dat de premie-opbrengst niet gemist kan worden. Er is al eens meer ge schreven dat fiscale- en sociale wet geving nog eens alle ongehuwden in het huwelijksbootje zal drijven. Of wordt de bevordering van de trouw- lust ook als een moderne sociale zorg gezien. We zijn tenslotte nog niet aan het einde van de evolutie in het so ciale denken. drs. M. (Nadruk verboden). In het hart van Den Bosch staat een modehuis. Strak van lijn, stoer van opzet, mooi om naar te kijken en prettig om er binnen te zijn Het is het nieuwe modehuis van Gcbrs. Voss en het wordt üw modehuis, als straks de nieuwe mode is gearriveerd Unieke etalage-hal! Straks als de schutting weg is, ziet u het. Aan beide zijden van de hal 25 meter lange eta lages. Geheel overdekt, licht en ruim. U kunt dus altijd rustig kijken en oordelen! Modern, tochtvrij entree! U komt binnen door een z.g. tochtsluis. Dus geen kou de luchtstromen als u een maal binnen bent! Nieuw: de mode-hal! U waant uzelf in een paleis. De vloer is ingelegd met lichtgroene mozaïktegels, en u proeft direct de juiste sfeer Eigen afdeling voor blou ses, vesten en rokken Ja, daar is de kleingoed afdeling. Gescheiden van de overige afdelingen en met eigen paskamers. Inge richt voor uw gemak! Boven: mantels en japon nen! Daar vindt u wat u zoekt. Mantels en japonnen, volgens de laatste lijn. Fris jong en jeugdig van stijl. Daglichtverlichting De moderne techniek staat niet stil en zorgt voor verlich ting die niet te onderschei den is van daglicht. lel op onze volgende publicatie! Ons kleine modehuisje gaat zaterdag 7 maart dicht. Echter tot zeer binnenkort in ons nieuwe modehuis Markt 103. uitsluitend gevestigd te 's Hertogenbosch en Nijmegen. De woningnood blijft zolang ze bestaat, volksvijand nummer één. Er zal wel nooit iemand in staat zijn te becijferen, of zelfs maar bij benade ring aan te geven, hoe groot het leed is geweest - en nog is - van men sen, die geen eigen dak boven het hoofd hebben en welke geestelijke schade de woningnood in vele ge zinnen heeft aangericht. De Katho lieke Volkspartij heeft voor de be strijding van deze volksvijand in de eerste gelederen gestaan. En zij staat daar nog. Haar grote aanvoerder op dit strijdtoneel is minister Witte. Tijdens het bewind van de socialis tische oud-minister In 't Veld, is men nooit verder gekomen dan een jaarlijkse woningproduktie van 55.000. Onder het beleid van minis ter Witte is die produktie steeds gro ter geworden. Het afgelopen jaar is het rekord van niet minder dan 89.000 woningen bereikt. Dit on danks alle pessimistisch gestook van de socialisten, die in de loop van '58 niet nagelaten hebben te beweren, dat Ir. Witte zijn streefcijfer - 80.000 woningen niet zou kunnen verwe zenlijken. De K.V.P.-minister over schreed dit cijfer met maar liefst 9000! De K.V.P. wil alles op alles zetten om in de komende vier jaar een ein de te maken aan de woningnood. Men kan nu al zeggen, dat er een nieuwe fase is aangebroken, waarin geleidelijk aan - zeker in bepaalde delen van het land - de woningnood overwonnen zal zijn. Kleine huizen was het parool van de socialistische minister In 't Veld. Hij baseerde zich waarschijnlijk al te veel op het zogenaamde „standaard gezin" van vier personen. De K.V.P. wil woningen met ruimte voor gezon de gezinsverhoudingen. Een feit is, dat de K.V.P.-minister Witte niet alleen kans heeft gezien aanzienlijk meer woningen, maar ook grotere woningen te laten bouwen; woningen, die een gezin niet in zijn ontplooi ingsmogelijkheden beperken. Hoe sterk de woningproduktie de laatste jaren ook gestegen is, ze zal nog hoger moeten worden opgevoerd en daarvoor denkt de K.V.P. aan ver schillende mogelijkheden. Om er maar enkele te noemen Meer aan vaardbare systeembouw, houtrijke woningen, opvoering van de arbeids- produktiviteit, het langer werken in de zomer aantrekkelijk maken, vrij stelling van militaire dienst voor bouwvakarbeiders, woningsplitsing en woningverbetering. „De K.V.P. kent de nood van de duizenden, die nog naar een woning zoeken. Ook zij moeten zo spoedig mogelijk gehol pen worden." Dat is de verplichting, die de K.V.P. zich zelf in haar Ver kiezingsmanifest oplegt. De K.V.P.-minister van Maat schappelijk Werk, Mej. Dr Klompé, voerde een aantal maatregelen door voor een betere verdeling van de be schikbare woonri^imte. Dat is ook een manier om de woningnood te ver lichter!. Voor mensen, die eigenlijk „te groot" wonen is het aantrekkelij ker gemaakt om in een kleiner huis te trekken, zodat een zich ontwikke lend gezin zijn noodzakelijke ruimte kan krijgen. De K.V.P. heeft de woningnood met daden bestreden. Volksvijand nummer één is onder de K.V.P.-mi nister Witte al een flink stuk terug gedrongen. Ja, met nog een extra in spanning erbij moet straks het eind in zicht kunnen komen. De K.V.P. bouwt voort! KVP-ACTIE GROOT SUCCES Zeker 90.000 nieuwe leden. De Katholieke Volkspartij heeft meer dan 500.000 leden. De grote leden-actie, die dinsdagavond tussen 7 en 10 uur in de 1300 af delingen overal in Nederland werd ontketend, heeft zeker 90.000, wellicht zelfs 100.000 nieuwe leden opgeleverd. Daar mee is de KVP, die alle records uit haar partijgeschiedenis ge slagen heeft, de grootste politie ke partii van Nederland. Uitbundig toegejuicht door honderden politieke voormannen en propagandisten uit alle delen van Nederland, maakte partij voorzitter mr. van Doorn tegen middernacht in Tilburg het da verende succes van de geslaagde bliksemactie bekend. Op dat ogenblik waren nog niet alle uit slagen bekend. In z'n dankwoord tot dé duizenden werkers van de KVP sprak mr. van Doorn de stellige overtuiging uit, dat ook de tweede grote KVP-slag op 12 maart, de verkiezingen, waar voor deze ledenwerfactie de gro te aanloop was, glansrijk zal ge wonnen worden. „EUROP-AIR" IN 1960 IN DE LUCHT. De besprekingen tussen de luchtvaartmaatschappijen van de vijf Euromarktlanden hebben tot einddoel het stichten van 'n gezamenlijke exploitatie-mij. „Europ-Air", die op zijn vroegst op 1 april 1960 zal kunnen gaan functioneren. Dit is bekend ge maakt door de heer I. A. Aler, president-directeur van de KLM. Voor de verre toekomst zag de heer Aler een fusie tegemoet, maar daarover gaan de bespre kingen tussen KLM, Air France, Sabena, Lufthansa en Alitalia nog niet. „Wat wij op het mo ment bestuderen", aldus de heer Aler, „is een in elkaar opgaan zonder dat de moedermaatschap- jijen verdwijnen. De naam KLM lijft zeker bestaan". Het accent is na 't verlies van Djakarta van de Verre Oosten- routes verschoven naar de dien sten over de Atlantische Oceaan. Mede door het feit dat 83 percent van de 31 retourvluchten per week op New York en van de ze- yen retourvluchten op Montreal in de „goedkope klasse" wordt uitgevoerd, kunnen wekelijks 2270 passagiers over de Oceaan worden gezet. In navolging van de andere grote maatschappijen heeft de KLM de toeristenklasse geheel laten vallen. De heer Aler voorziet dat het passagiersvervoer over de Atlan tische Oceaan geheel door de luchtvaart aangetrokken zal worden. HELMONDS BEDRIJF BEKORT WERKTIJD VAN WERKNEMERS. Economische moeilijkheden hebben de directie van de N.V. van Vlissingen's Katoenfabrie- ken ertoe genoopt voor 1500 van de 3000 werkn'emcrs een verkor te werkweek in te voeren. Het besluit is genomen in overleg met de Ondernemingsraad van 't bedriif en met de arbeidsinspec tie, die voor deze maatregel toe stemming heeft verleend voor de tijd van zeven weken. Een ge deelte van de getroffen arbeiders zal in die zeven weken acht, een ander gedeelte twaalf uur min der werken dan voorheen. Over dit voor de middenstand zo belangrijke probleem, ho pen wij een serie van vijf ar tikelen te publiceren, welke een speciale medewerker in overleg met het Bureau voor de Middenstand en het Bijzon der Waarborgfonds voor de Detailhandel voor ons blad schreef. Het eerste artikel kunt U in ons volgend num mer aantreffen. Red. modern en solide WAALWIJK Stationsstraat 88 Ziekenfondsleverancier. AMBONEZEN VERGOKTEN HUN WEEKLONEN. Hazardspel in „Lunetten" De gemeentepolitie van Vught heeft in de nacnt van vrijdag op zaterdag hij een inval in het Am- bonezenwoonoord „Lunetten" 36 bewoners, onder wie drie vrou wen, wegens het beoefenen van hazardspel gearresteerd. 27 van hen zijn na een verhoor en pro ces-verbaal weer vrijgelaten. De 9 anderen zullen voor de officier van justitie te 's-Hertogenbosch worden geleid. Reeds geruime tijd heerste er enige onrust in het woonoord over het feit, dat er hij het „main dadoe-spel" dat vrijwel gelijk is aan het roulettespel en dus bij de Nederlandse wet is verboden om grote bedragen werd gespeeld en dat verscheidene bewoners van „Lunetten" hun weekgelden ehaan vergokten. Het spelmate riaal en het speelgeld werden in beslag genomen. GAS DOODT MOEDER EN VIER KINDEREN. In een van de stille Tilburgsc arbeidersbuurten heeft zich een drama afgespeeld, tengevolge waarvan een moeder en haar 4 kinderen allen meisjes om hel leven zijn gekomen. De vader die des morgens vroeg naar zijn werk was gegaan, is de enige van het gezin die aan de dood is ont snapt. Omstreeks lü uur zaterdagoch tend vervoegde de 61-jarige huurincasseerder M. zich aan de achterdeur van de gemeentewo- woning aan de van Heemskerck- straat 45 te Tilburg. Reeds in de tuin bespeurde hij een doordrin gende gaslucht, waarop hij ter stond alarm sloeg. Een der buurtbewoners, de 35-jarige J. V. snelde te hulp. Hij sloeg onmid dellijk een ruit in en draaide de openstaande gaskraan, waaruit het gas via een loshangende slang vrijelijk stroomde dicht. In de keuken werd op de grond hel lichaam van de 29-jarige mevrouw W. Vermeer-v. d. Luyt- gaarden, nog in nachtgewaad, in bewusteloze toestand aangetrof fen. Zij werd onmiddellijk naar buiten gebracht. Toen buren in de woning nog meer ramen en deuren wilden openzetten wer den op de slaapkamers boven, de vier dochtertjes Cornelia 18), Wilhelmina (5), Antonia (3) en Christina IWz), levenloos in hun bedjes gevonden. Door leden van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst werd kunstmatige adem haling toegepast en zuurstof toe gediend, doch tevergeefs. HOGERE STRAF VOOR A'DAMSE GLAZENWASSER. Het gerechtshof te Amsterdam heeft de 31-jarige glazenwasser M.A. een gevangenisstraf van 12 jaar met aftrek van voorarrest opgelegd wegens doodslag op diens 3 kinderen door het open zetten van een gaskraan. In eerste instantie had de rechtbank de man wegens dood slag veroordeeld tot 10 jaar met aftrek, doch de officier van jus titie. die moord bewezen achtte en dientengevolge 18 jaar had ge ëist, was tegen dit vonnis in be roep gegaan. NU WEER WEL OVERLEG VAN MINISTERS VóóR TOPCONFERENTIE. Kroesjef, na een van zijn be kende diplomatieke reuzenzwaai en te hebben vertoond, heeft zijn schijnstoerheid afgelegd en zich bereid verklaard zich te schik ken naar de eisen van de wester se mogendheden inzake de voor bereiding van een topconferentie van regeringsleiders. Het houden van een voorberei dende conferentie van ministers van buitenlandse zaken, dat hij een week geleden als „nutteloos en tijdrovend gepraat" resoluut had afgewezen, wil hij nu wèl aanvaarden, „als Amerika er op staat". Bovendien zal Rusland niet eenzijdig optreden in Ber lijn, maar zich houden aan de overeenkomst, die destijds is ge sloten tussen Rusland, Amerika, Engeland en Frankrijk. De Rus sen, verwachten, dat de minis tersconferentie zeker zal wor den gevolgd door een ontmoe ting lussen regeringsleiders. De ministers zouden bijeen kunnen komen in Wenen of Genève en hun overleg zou niet langer moe ten duren dan twee of drie maanden. BUS IN VIJVER. NEGEN KIN DEREN VERDRONKEN. Een Amerikaanse schoolbus met zestig neger-kinderen is dinsdag bij Tifton over de kop geslagen en in een vijver gere den. Negen kinderen verdronken, tien kon men met kunstmatige ademhaling nog weer bijbrengen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1