Stichting Jeugdbelangen twijL* WAALWIJK GERO CASSETTES STASSAR - WAALWIJK Waalwijkse en Langstraatse Courani „Wij eten heerlijk brood" VAN MIERLO's brood telt reeds 38 clubs met 600 kinderen KLAAR VOOR BABY'S DABYDERM ONTVANGST MET EEN BABYSET Tuin achter De Terp gaat „verpacht" worden in 58 kindertuintjes Grote dahlia-expositie in september Natuurlijk.... ZIET ONZE WEEKEND-SHOW. VRIJDAG 6 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO HEI ZüïQl k. v 82e JAARGANG No. 19 22 cent per week; 3.1C franco p.p. per Vu taal i 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent 'i m.tn. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. 'ar -»f Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 - OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Als er ooit verwachtingen over troffen zijn, dan zijn het wel die van de Stichting Jeugdbelangen, waarmee de parochie St. Jan dit jaar officieel van start ging. Toen men in de zomer van 1958 begon met het houden van een enquête onder de jeugd van 8 t/m 17 jaar, bleek wel dat er grote behoefte bestond aan een leken-orga- nisatie voor het open jeugdwerk. En wat nog belangrijker was, zowel van de zijde van de jeugd als van de kant van de ouders bleek er voor een der gelijke organisatie een groot enthou siasme te bestaan. Ook leiders en leidsters boden zich spontaan en vol animo aan om deze vorm van jeugd werk in concreto gestalte te geven, terwijl deken van den Hurk en het kerkbestuur van St. Jan op prachtige wijze medewerking verleenden door de aankoop van het pand Grotestraat 198, dat de naam kreeg „De Terp". In februari van dit jaar werd ge start met de eerste clubjes en wat niemand had verwacht is verheugen de werkelijkheid geworden er was een massale belangstelling voor de diverse hobby-clubs; een belangstel ling waarvan niemand ook maar had durven dromen. Momenteel, een maand na de start, omvat de Stich ting Jeugdbelangen 600 kinderen in 38 clubjes. Het aantal leiders en leidsters heeft zich uitgebreid tot 50 en nog geregeld komen er aanmeldin gen binnen van mensen die hun vrije tijd ter beschikking van dit prachtige jeugdwerk willen stellen. Bij een ge zamenlijke inspanning kan er dus in Waalwijk wel degelijk iets groots tot stand komen. Deze massale aanmelding heeft uiteraard tot gevolg gehad dat men zich geconfronteerd zag met ruimte gebrek, temeer omdat aan de verbou wing van De Terp pas deze maand begonnen wordt. Ook dit heeft men echter tijdelijk weten op te vangen. In de tuin van De Terp staan mo menteel twee nood-clublokalen, ter wijl men elders in de parochie nog over een 5-tal andere noodlokalen beschikt, zodat binnen nu en drie weken alle clubjes gestart zullen zijn. KINDERTUINTJES. JK. T£KF. de „pachters(sters)" smorgens gelegenheid In het kader van deze grote bedrij vigheid heeft het bestuur van de stichting een nieuw en bijzonder leuk initiatief ontwikkeld. Men is er toe overgegaan om de grote tuin achter De Terp te verde len in kleine tuintjes van 1 x 3.50 m. Op die manier heeft men de beschik king gekregen over 56 tuintjes en het ligt in de bedoeling om deze tuintjes te „verpachten" aan de kinderen waarvan de gezinnen lid zijn of wor den van de stichting (gezinscontribu tie 50 ct. per week). De alleszins be scheiden „pachtprijs" bedraagt 10 ct. per week. Onder de deskundige leiding zul len de kinderen in deze tuintjes dah lia's kunnen planten, die ze dan ook zelf tweemaal per week van half 5 tot pl.m. 5 uur mogen verzorgen. Als het wat verder in de tijd is, zullen ook zondag- krijgen om even te tuinieren. Alleen de kinderen met een pachtbewijs hebben toegang tot deze tuintjes. De stekken (6), knollen (6) en stokken worden door het stichtingsbestuur gratis beschik baar gesteld. Wel zullen de jongens en meisjes zelf voor tuingereedschap moeten zorgen. En als kroon op al dit leuke en gezonde tuinwerk zal in september een grote expositie wor den gehouden van de dahlia's die de jongens en meisjes zelf hebben ver zorgd, waarbij het fraaiste boeket zal worden bekroond. We zouden dit nieuwe initiatief van de stichting een bijzonder gelukkige greep willen noemen, want hierdoor zal de jeugd niet alleen meer belang stelling krijgen voor bloemen en plan ten, maar zal zij ook meer oog en respect tonen voor de plantsoenen in onze gemeente, die altijd op zo uit stekende wijze worden verzorgd. Bijgaande tekening geeft een beeld van het aantal en de ligging der tuin tjes achter De Terp. Onder deze te kening is een formulier afgedrukt, dat de kinderen, die belangstelling hebben voor een dergelijk tuintje, in gevuld kunnen zenden aan de staf van de stichting, Vredesplein 8, al hier. De formulieren moeten uiterlijk 10 maart a.s. binnen zijn. Jongens en meisjes, haast je dus, want er zijn er maar 56 en de tijd dringt! .33 INSCHRIJFFORMULIER (duidelijk invullen s.v.p.) Hoewel ik mezelf helemaal niet competent acht om in geestelijke za ken de pen te voeren, laat staan an deren de spiegel der bezinning voor te houden, meen ik toch dat in dit dagboek, dat een bescheiden en sim pele neerslag wil zijn van het leven in onze kleine wereld, niet mag wor den voorbijgegaan' aan de Misweek welke de komende week in de paro chie St. Jan zal worden gehouden. In het fraai uitgevoerde program ma, dat alle St. fanners in de bus hebben gekregen, staat te lezen dat deze Misweek haar oorsprong vindt in de algemeen levende behoefte aan een vernieuwing van ons christen dom. En omdat elke vernieuwing zich niet moet bepalen tot uiterlijke ver anderingen c.q. verbeteringen, maar zich van binnenuit moet voltrekken wil zij een werkelijke en vruchtbare renovatie zijn, kunnen we ten aan zien van ons christendom inderdaad niet beter dóen dan ons bezinnen op het middelpunt van ons geloofsleven: de H. Mis, waarin op onbloedige wijze het Calvarie-offer zich telkens weer opnieuw manifesteert en vol trekt, het offer waarmee Christus in zijn mateloze liefde de mens weer met de Vader verzoende en daarmee aan ons bestaan weer zin en beteke nis gaf. Zonder Calvarië immers zou ons leven zonder zin en zonder uit zicht zijn en daarom is het van zo enorme betekenis dat wij in de H. Mis dit offer dagelijks weer opnieuw kunnen beleven, ons op de zin en de betekenis ervan kunnen bezinnen en ons in het perspectief hiervan voort durend bewust kunnen blijven van de eeuwige zin en de eeuwige bestem ming van ons bestaan. De H. Mis is dus het offer van liefde, het offer van God, die zich zelf volkomen en totaal wegschenkt voor het eeuwige geluk van de mens, van ons. Daarom moeten de H. Mis en de H. Eucharistie ons voortdurend doordringen van het gebod waarom heen ons gehele geloof draait de charitas, de liefde tot de naaste uit liefde tot God. En daar moet dan ook de vernieuwing van ons geloof beginnen bij de liefde, die ons in de H. Mis in alle volheid tegemoet komt en die ons zó moet vervullen dat wij ons in ons leven door de lief de laten leiden. Dit vraagt de totale mens, een geheel nieuwe mens die handelt vanuit de bezieling door een nieuw en sterk geloof. In een verlangen naar een nieuw christendom gaat de parochie St. Ondergetekende (naam en voornamen) adres (straat en huisno.) wil graag in aanmerking komen voor de pacht van een Terp tuintje. Handtekening (Dit formulier inzenden vóór 10 maart a.s. aan Staf van de Stichting Jeugdbelangen, Vredesplein 8). Jan zich de komende week bezinnen op het centrale punt in dit christen dom de H. Mis, op het wezen van het offer van de God-Mens Christus. Hieruit zal voortvloeien een andere uiterlijke beleving van de H. Mis, die maar al te dikwijls - laten we er maar eerlijk voor uitkomen - veel te wensen overlaat. Hoe gaat het zo vaak In het gunstigste geval komen we op tijd in de kerk, met verstand en hart vol problemen uit het alledaags leven. We volgen met gebaar en be weging de dienst die zich op het al taar afspeelt. We luisteren min of meer aandachtig naar een preek, die ook lang niet altijd iets te zeggen heeft. We worden een paar maal las tig gevallen om geld, dat de kerk in derdaad hard nodig heeft, maar waar van het tijdstip van inzameling niet bepaald bevorderlijk is voor de aan dacht. (Als daar nog eens een oplos sing voor gevonden kon worden die meer in overeenstemming is met de eerbied en de aandacht die we aan- Gods offer verschuldigd zijn!) 7 en slotte wachten we - alweer in het gunstigste geval - tot de priester het altaar verlaten heeft, schuifelen naar buiten en staan daar dan met het gevoel onze plicht weer gedaan te hebben, meer niet; zonder innerlijke rijkdom, zonder nieuwe kracht, zon der nieuwe bezieling, onberoerd door de Goddelijke charitas. Het is een misschien wat somber beeld van ons als katholieken, een beeld dat zich zo heerlijk leent voor een donderpreek, maar dat toch ook onze goede wil tekort doet, want heus, het is niet uit moedwil dat we de H. Mis aan ons voorbij laten gaan, hoogstens uit lauwheid of uit een te kort aan inzicht in en bezinning op het „christen zijn". De kans op een dieper inzicht en een intense bezinning krijgen we in de St. Jan dan de komende week. Laten we die met beide handen aangrijpenl 1TH R.K. MIDDENSTANDSVER. Er waren welgeteld 8 leden aanwezig op de vergadering wel ke de r.k. Middenstandsvereni ging woensdagavond in zaal Thalia had belegd. En als men dan weet dat deze vereniging 140 leden telt, dan begrijpt men de teleurstelling van de voorzitter, de heer Meijs, die deze dan ook niet onder stoelen of banken stak. Ook de aanwezige leden lie ten hun ontstemming blijken. De heer Fijneman noemde het een schandaal, dat men niet meer be langstelling heeft voor zaken die de middenstand raken. Hij noem de de afwezige leden onwaardige middenstanders. De heer van Hooff zocht naar mogelijke oor zaken voor deze massale afwe zigheid en wees er daarbij op dat maar treurig, dat attracties de trekpleister voor een vergade ring zouden moeten gaan vor men. De heer van Oss zag als de beste oplossing een zg. „sneeuw balsysteem", waarbij dan de goedwillende leden op de avond Van de vergadering andere leden telefonisch of persoonlijk aan sporen om de vergadering bij te wonen. Als dit in diverse delen van de gemeente gedaan wordt, dan zal' het vergaderingbezoek ongetwijfeld toenemen, zo meen de li'i. Tot besluiten is men in deze vergadering uiteraard niet kun nen komen. Door het Shetland Show Instituut werd een film vertoond over de aantrekkelijke mogelijkheden welke een derge lijke show voor de middenstand want het is PUTSTRAAT 68 - WAALWIJK TEL. 2855 de woensdagavond een niet bij zonder geschikte avond is voor een middenstandsvergadering. Het bestuur vroeg zich af op welke manier men het bezoeken van de vergaderingen aantrekke lijk zou kunnen maken, bijv. door het inlassen van attracties. De heer van Hooff noemde het On het paleis Soestdijk werd dinsdagmorgen een exemplaar van het boek „Kinderen van ons eigen volk" aan H.M. de Koningin aangeboden. H.M. ontving het bock uit handen van de 10-jarigc Corrie Steensma, die in het boek een tekening heeft gemaakt. v.l.n.r. H.M. de Koningin, Mevr. A. M. Jansen-Strating, de 10-jari- ge Maun van der Zeep, Corrie Steensma en de heren mr. H. G. J. Morshuis en I. van Weeren. Gesproken werd verder over een eventuele medewerking aan de plannen tot samenstelling van een uitvoerige gids voor de Langstraat door een Rotterdams bedrijf. In dit verhand merkte de heer Meijs op, dat de Waalwijkse middenstand zo weinig belang stelling aan de dag legt voor de bevordering van het Vreemdelin genverkeer en dat zij maar heel weinig medeleven betoont met de vereniging Waahvijks Belang. In verband biermede gaf de heer van Loon als zijn mening te ken nen dat Waahvijks Belang te ver van het publiek afstaat en dat er geen contact is tussen het be stuur van deze vereniging en de bevolking. De heer Meijs onder streepte dat dit bestuur zich ieder jaar weer bezighoudt met 't ontwerpen van attracties die voor het publiek interessant is het weer opgelopen tot 2 mil joen. Verder behandelde zij de di verse perioden van de geschiede nis der stad. Zij gaf haar impres sies van belevenissen door het jaar en volgde daarbij de feest dagen on de kalender o.a. 't feest van St. Agnes: opdracht der lam meren en aanbieding van de wol aan de Paus voor het Pallium; het St. Jozef feest; de Vastcn- en Goede Week-viering in de mooie kerken; de Stichting van Rome (Romulus Remus 753 v. Chr.)de Petrus en Paulus pro cessies; de Kersttijdviering; de Silvestervicring; de Driekonin genviering, waarbij kinderen en politie cadeaus ontvangen, met de viering van het octaaf. Van elk dezer en vele niet genoem de feesten gaf spr. een aar dige uitleg met vooral de karak- biedt. Aan de show zijn dit jaar weer enkele nieuwe attracties toegevoegd, o.a. twee gouden koetsen en het officiële bezoek van de gravin van Shetland. De voorzitter kon alleen maar mede delen dat men zich nader zal he raden over een bezoek van deze show aan Waalwijk. zouden kunnen zijn en dat het daarom niets liever ziet dan dat er vanuit het publiek suggesties naar voren komen. Het jaarverslag van de pen ningmeester bleek nog niet ge reed. Momenteel is er f 1000. in kas. Tot leden van de kascoin- missie werden benoemd de he- Moonen, Fijneman en v. d. Geld. Een forumavond voor de maand april is in voorbereiding. Ook zal er dit jaar weer een dames dag worden gehouden. Het San tos-comité, bestaande uit de he ren Snels en van Huiten. zal met enkele leden worden uitgebreid. HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP MIDDEN LANGSTRAAT EO. Enigszins buiten het kader van het programma van de Heem kundige Kring, hield mcj. dra. M. Th. Langemeijcr alhier, een zeer interessante lezing met licht beelden voor de leden en geïn teresseerden. Na een openings woord door drs. H. Essink begon zij haar referaat, dat voorname lijk gebaseerd was op de cultu- reel-historische monumenten van de stad Rome. Als onze pel grim de H. Stad bezoekt, ont vangt Rome hem op de Via Fla- mima en de Ponte Milvio (Con- statijn de Grcte 312) waarlangs de monumenten, die aan Nero herinneren, zijn gelegen. Om een indruk van de stad te krijgen gaf mej. Langemeijer een statistiek, waaruit bleek dat het inwonertal van de le eeuw voor Chr. tot 't jaar 1350 van 1 mil joen tot 17.000 terugliep. Heden teristieke kenmerken. Op de lichtbeelden zagen wij o.a. een kaart van Rome met de zeven heuvelen. De Ponte Milvio, Piazza del Popoio, dat een vroeg voorbeeld is van stedebouwkun- de. Oude en nieuwe elementen vormen samen één geheel. Diver se grote kunstenaars hebben hier aan gewerkt. Het Forum met de tempel van Antonius en Fausti na (na 104 n. Chr. gebouwd) met zijn 17 meter hoge inonolithen- zuil bezit de fijnheid van de oude bouwstijlen. De Boog van Titus herinnert aan de overwinning in Palestina en verwoesting van Je ruzalem (70 n. Chr.). Veel woor den werden gewijd aan het Colo- seum het amphitheater van Flavius. In 315 bouwde de Senaat de Boog van Constat ij n met veel onderdelen van oudere monu menten. Boven het graf van St. Paulus werd in de 5e eeuw de bekende St. Paulusbasiliek bui ten de muren gebouwd, die van 18401854 is herbouwd. Meerde re kerken toonde zij, alsmede fonteinen, pleinen en standbeel den. Het zou te ver voeren alles aan te stippen, en wij beperken ons daarom tot enkele facetten uit de grote mooi geslepen cul turele diamant van deze oudste stad van het Romeinse Imperium dat een stempel drukte op onze westerse beschaving. Vermelden wij nog de Tuin fa cade van de Villa Medici (1544); net Castel St. Angelo, of het Mausoleum van Keizer Hadria- nus (117-138) de Engelenburgt en de facade van St. Pieter, waar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 13