HANG is alleen RANG als er RANG op staat. KAATSHEUVEL mrmrr VAN MIERLO's -rr. 11 a1»-»-! ft1?* voor wollen voorjaaroótoHen naar: I ORLON PULLOVERS VOORJAARSVESTEN SchoHen's t Textiel Bus met school kinderen tegen boom 14 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 6 MAART 1959 14 ^^UULQJUUUUUU^ AJLftJLftJULOJUÜLftJ^^ MJUUlUl0 wM-^UUUUÜLUUULS^ -< 250 gram JANHAGEL van 0.75 voor 0.58 dra. Langemeijer een volledige beschrijving gat' dezer beroemde kerk. Mei de sprankelende Trevi- fontein (1672) besloot mej. Lan- gemeyer haar lezing welke voor enige Rome-kenners vele herin neringen heeft opgehaald en voor de geïnteresseerden veel schoons van de stad en haar his torische ontwikkeling te zien heeft gegeven. Na een genoeglijke rondvraag dankte de voorzitter van de Heemkundige Kring de spreek ster voor haar lezing, die op kunsthistorisch terrein zoveel schoons inhield. Het Chr. Meisjeskoor „Hosanna" te Besoijjen vierde zjjn vijf jarig bestaan. Het Meisjeskoor „Hosanna" met ouders en genodigden was zaterdagavond bijeen om in een gezellige avond zijn 5-jarig be staan te herdenken. Om 7.30 uur opende de voor zitter H. Janson deze avond'door te laten zingen Psalm 150, vers 1, 2 en 3, waarna hij voorging in gebed en allen hartelijk welkom heette, waarbij hij sprak over hetgeen er in die vijf jaren zoal gebeurt is en wenste voorts de aanwezigen een gezellige avond. Daarna verzocht hij de heer Christ, directeur van het koor over te gaan tot het zingen van do eerste vier nummers. We mogen zeggen dat de liedjes mooi gezongen werden. Dan volgden verschillende spel letjes, gedichten en liedjes. De afgevaardigden van diverse verenigingen brachten daarna hun felicitaties over en verschil lende tractaties werden geser veerd. Tot slot worden nog twee nummers door het gehele koor gezongen nl. Ontwaken en het Angelus. Dan sprak de voorz. hel slotwoord, waarin hij de di recteur dankte voor hetgeen hij met zijn koor gebracht had en bood hem een doos sigaretten JUIST ONTVANGEN aan. Ook dankte hij mej. Cor v. Heijst voor al hetgeen zij voor dit koor in die vijf jaren heeft ge daan en bood haar een gramo- foonplaat aan. Verder maakte hij bekend dat hel bestuur heeft besloten deze prachtige avond, die ieders ver wachting te boven is gegaan a.s. maandag voor de leden van het groot koor Hallelujah nog eens te herhalen. Hij verzocht te zin gen Psalm 138, vers 1, waarna ds. Vink voorging in gebed. Ieder een ging hoogst voldaan naar huis en het Meisjeskoor Hosanna kan met genoegen op deze welge slaagde avond terugzien. T.B.C.-COLLECTE. In de week van 9-14 maart hoopt het t.b.c.-fonds „Draagt elkanders lasten" in onze ge meente weer haar jaarlijkse huis- aan-huis collecte te houden. Ge zien de schitterende opbrengst van vorig jaar heeft de plaatse lijke commissie van R.E.L. het volle vertrouwen, dat ook nu weer royaal zal worden geofferd voor dit belangrijke werk van naastenliefde. INSTUIF R.K. JONG WAALWIJK. Op het halfvasten-bal a.s. za- terda" is de muziek in handen van het dans- en showorkest de „Ad-Ri-Jo's" uit Amsterdam. Dit is de laatste dansavond voor Pasen. Zaterdag 14 maart is er een filmavond. Vertoond wordt de film „Het is nooit te vroeg". Op zondag 22 maart komt Henri d Albert spreken over zijn bele venissen als zwerver in Parijs. Maandag 3D maart (2e Paasdag) treedt op de bekende „Wooltown Jazz Band" uit Tilburg. Zaterdag 4 april zal de onlangs opgerichte toneelgroep voor het eerst voor het voetlicht treden met „Iiar- vcy" een humoristisch spel van Mary Chase. AVONDMARKT VERVROEGD. In verband met Goede Vrijdag zal de 14-daagse avondmarkt een week worden vervroegd en niet worden gehouden op 27 maart, maar op 20 maart a.s. AGENDA. Vrijdag Dr MOLLERCOLLEGE ca. 9.45 u. Plechtige eerste steenlegging van kapel voor dr Mollercol- lege. Vrijdag en zaterdag MUSIS SACRUM «S uur Drooin- eiland, alle leeftijden. LUXOR 8 uur Op de rand van de hel. 14 jaar. Dezelfde voorstellingen op zon dag om 6 en 8.39 uur. zaterdag: Dans- en Showorkest „de Ad-RI- Jo's" Zaal Kantine van Haren. Aanvang 8 uur. Zaterdag en zondag GEMEENSCHAPSHUIS 8 uur: Boeven en Madeliefpes, door Baardwijks Toneel. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Wilhelmina A G M dv ACWM Dekkers-Schilders Adrianus F M zv C A de Vaan- Leijtens Willem T M zv T A van Son-Lombarts Allegonda A G dv J A A Kneepkens-Kam- pen Petronclla J M dv C H van Bommel-Muller Cathari- na T M dv M C van der Lee- Wennekes Adriana E J M dv 1 .1 M Sperber-Collard, Loonop- zand Cornelia B M dv M. A. Damen-Balvers, Loonopzand Antonetta W C M dv J E T van Mierlo-van Herpt —Jacqueline M N dv J W Maris-Kerst, Sprang- Copelle Gcrardus A L zv J L Slaats-de Jong. Overlijden: Wilhelmina C Klerx 0o Adrianus M Heuer 71 j wed v N Ligtvoet te Loonopzand Johanna M Jonkers 54 j Maria Uittenbogaard 79 j Sprang Capelle Adriana H Ivuijsten 4rwed..y J H Zwart Cornelia M V erstijnen 64 j wed v H van Mook. Huw.-aangifte: Cornelis A Ma- liieu 31 j en Arnoldina van Zand- voort 26 j beiden te Waalwijk Ingekomen: C M H Kersten V/vvan, C,as.Pers van Huissen i7 r' i> Pluijm v. Loonopzand tt ],}ruystens wed v Eggelen v. HeusdenJ D Wiskerke echtg. Bouman van Deventer BLO Steenbakkers echtg. v Giersber- sen van Boxtel - JPT van Gor- knm van Goirle M Winters, wed I ennings van 's Gravenhage N H de Vries van Wijk en Aalburg H M J Trommelen \an Rosmalen L F Beeren van Ar rer TT P Greve van utrecht Al L L Bos van 's Gravenhage. Vertrokken: G H J Verhaag naar Eindhoven L van Esch naar Drunen J M Broermijn naar Loonopzand C J T Dek kers echtg van v d Loo naar Am sterdam C Berger naar 's Gra venhage M F J A Rijsloo naar Tholen M A H de Kort naar Tilburg H. van de Veen naar Utrecht. Waspik HALF VASTEN-BAL. Voor zondag 8 maart heeft de T.T.V. „NVR" een halfvastenbal georganiseerd in Hotel Smit, met medewerking van het bekende orkest Sweet Swings" onder lei ding van dhr. G. v. Gorp. Aan vang half acht. Loon op Zand Tafeltennis KAATSHEUVEL. Tafeltennisvereniging N.V.R. Zondag a.s. 8 maart zal de ge hele vereniging deelnemen aan de Brabantse kampioenschappen die in de Philips Sporthallen te Eindhoven worden gehouden. Om 9 uur zal men vertrekken vanaf de markt met 'n touring car van de firma Kievits uit Vlij men. Erg jammer dat mej. D. Din- gemans, die vorig jaar kampioen in haar klasse werd, dit jaar haar titel niet kan verdedigen, daar zij 'n operatie moest onder gaan. Handbal KAATSHEUVEL. Handbalvereniging Desk. Zaterdag a.s. 7 maart gaat de tweede helft van de competitie voor onze junioren en aspiranten weer beginnen. Al onze teams gaan hun eerste wedstrijd beginnen op eigen ter- ft Rang Fruit 19 ct per Rang Menthol 19 ct per rol Rang Crème de Cacao 22 ct per rol Rang Ice Mints 19 ct per rol PUTSTRAAT 68 BROOD- en BANKETBAKKERIJ WAALWIJK TEL. 2855 Moderne Grotestraat 175, Waalwijk J Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak reed gistermiddag te om streeks kwart voor vier een BBA- bus met 15 kinderen van de Don Boscoschool op de FlorYis V-laan tegen een boom. De botsing was zo hevig dat de boom in de bestuur derscabine drong. De chauffeur werd ernstig gewond en men vreest dat hij een deel van de linkervoet zal moeten missen. Door rondvlie gende glasscherven werd hij tevens ernstig in het gezicht gewond. Ook een aantal kinderen werd door glas splinters gewond, terwijl anderen schaafwonden opliepen. Na in het ziekenhuis te zijn verbonden, kon den zij echter allen naar huis terug keren. Zij werden door het hoofd der school, de heer de Rooy, thuis gebracht. VAN DEN BORN AAN PORTUGESE AMBASSADE. De heer M. v. d. Bom heeft een functie aanvaard aan de Nederlandse ambassade in Lissabon, de hoogste diplomatieke vertegen woordiging van ons land in Portugal. BENOEMD. De heer A. v. d. Plas is door het ge meentebestuur van Maastricht benoemd tot ambtenaar op de afd. registratuur. BEROEP AFGEWEZEN. Candidaat Van den Bergh uit Delft heeft voor het beroep dat de Ned. Herv. Ge meente op hem had uitgebracht, bedankt. DANSAVOND EN LOTERIJ. Op zondag 8 maart a.s. zal er in café C. Montens een dansavond gegeven worden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voetbalvereniging Waspik. Een en an der houdt verband met de viering van het 30-jarig bestaan der vereniging in mei a.s. In het kader hiervan heeft de commissie die met de organisatie van het feest is be last ook een verloting op touw gezet met als hoofdprijs een dames- of herenrijwiel. BILJARTEN. Uitslagen van de op 2 maart gespeelde wedstrijden en standenlijst: Fotsers I - Uit kijk I 4-6; Uitkijk 2 - HGL 17-3; KOT 2 - Altijd Raak 2 4-6; Altijd Raak I - VV K 2 6-4; WK I - Vriendenkring 2 4-6; WK I - Vriendenkring 18-2. Stand Uitkijk 2 20 wedstr. 121 pt.; Al tijd Raak 2 20- 113; Alt. Raak I 21-111; Uitkijk I 20-111; HGL I 20-108; Fot sers I 20-103; KOT 2 20- 102; WK I 21-94; KOT I 19-93; WK 2 20-87; Vriendenkring I 19-84; Vriendenkring 2 20 wedstrijden 81 punten. VOLLEYBAL. Zaterdag a.s. speelt het eerste team van de volleybalclub Atak in de 2e klasse van de NeVoBo een wedstrijd tegen Fortuna. Het tweede team komt in de 3e klasse uit tegen Hoefstraat. Aanvang der wedstrijden resj 18.30 en 18 uur. R.K. Handbalver. „DESK" opent eigen terrein. Zondag j.l. opende bovengenoemde vereniging haar eigen terrein, het geen ongetwijfeld een belangrijk moment was voor deze snel groeien de club. Tot heden had men n.l. ge speeld op een der velden van het sportveldencomplex in de Efteling. Thans heeft men de beschikking ge kregen over de speelweide in dit re creatieoord, hetwelk men met mede werking van het gemeentebestuur en het bestuur van de Efteling na 'n grondige beurt tot een prima speel veld heeft weten in te richten Daar naast zijn nog 'n paar goed geoutil leerde kleedkamers gebouwd, zodat de handbalver. DESK thans in staat is haar eigen boontjes te doppen en de toekomst hopenlijk met vertrou wen tegemoet kan zien. Na een propagandamars van de Ti- roler jeugddrumband door Kaats heuvel, toog men naar het nieuwe terrein, waar voorzitter J. Annegarn eerst een woord van welxom richtte tot alle aanwezigen, speciaal tot de hanabalver. Taxandria uit Oister- wijk, aismede tot de alge vaardigden van de Bond en het district. Spre ker dankte in het bijzonder verder het gemeentebestuur en het bestuur van de Elteling, die het mogelijk hadden gemaakt, dat Desk hier in het vervolg haar wedstrijden zal kunnen spelen. Hierop verklaarde hij het terrein voor geopend. Vervolgens werden nog woorden gesproken door de heer Joop van Zeist, vice-voorzitter van Taxan dria, de heer J. Jansen, namens het bestuur van de Ned. Kath. Sport bond, de heer G. Schreiner, voor zitter van de afd. West Noord-Bra bant en mevr. M. Schreiner, namens het district Zuid B. Nadat voorzitter Annegarn alle sprekers had bedankt voor hun ge lukwensen, alsmede de verenigin gen welke zo spontaan bereid waren gevonden de openmgswedstrijden te komen spelen, werd een aanvang gemaakt met het sportieve gedeelte. Voor de wedstrijd Desk 1Taxan dria 1 bood 'n Taxandria-adspirant aanvoerder P. van Wezel een fraai boeket bloemen aan, welke sportie ve geste zeer op prijs werd gesteld. De daarop volgende wedstrijden hadden de volgende uitslag. Heren: DeskTaxandria 1211 Junioren: Desk—Taxandria 6—8 Adspiranten: DeskTaxandria 64 Dames junioren: DeskWSC 32 Mede dank zij het uitzonderlijk mooie weer, was de belangstelling vrij behoorlijk. SIMULTAAN-SEANCE DAMMEN. Dinsdagavond speelde de bekende meester-dammer, de heer A. de Graag uit Heusden, in café-restau rant „de Viersprong" van J. Berkel op uitnodiging van de damvereni ging EKDV een simultaan-seance. Hoewel de damsport in vereni gingsverband te Kaatsheuvel nog vrijwel in de kinderschoenen staat, was er veel belangstelling voor deze wedstrijd. Een 20-tal liefhebbers had zich opgegeven om de heer de Graag partij te geven. De kwaliteit was echter niet evenredig aan de kwantiteit, want niet een was zelfs maar in staat een remise uit het vuur te slepen. Na afloop van de se ance gaf de heer de Graag nog een demonstratie, waarbij hij diverse problemen oploste en het de aanwe zigen duidelijk werd, dat het veel studie en inzicht vereist, voordat men zich een volwaardig speler kan noemen. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van EKDV zich aan te sluiten bij de Kon. Ned. Dambond, mits de vereniging nog met enkele leden kan worden aangevuld. BRAND. Tijdens de afwezigheid van de be- woncis onestono. woensuagmiacuag bianu in ue woxung, opraiissesuaac iu. i->e sterxe rouKuiuwiKKemig hok ae aanuaent van ue Duren, cue zien aoor ïorcering van ae ueur, toegang lot ae wunmg verscnanen. nier bieex dai ae Di ana in ue sonoors leen was omstaan en mmiuaeis ae vioer in ae wooiucamer nau aangeiasi. Ue oiuiiiuuenijK gewaarscnuwde branaweer wist uoor snel ingrijpen uitDreiuing te voorxomen. AUTOBOTSING. Woensdagavond ontstond een auioDotsnig in ae Hooiastraat. Ter wijl ae ucateiwagen van naxxer A. D. langs net irouoir geparxeerd stonu en ae chaurreur juist was in gestapt oin z n route te vervolgen nauerue tegenover nem een auto, Destuurd aoor ae neer a. v. B. Uven voor net passeren maaKte ae wagen een Kieine zwenxing, met het ge- voig, aai nij met ae r echter voorz jjae tegen ae Desieiauio Dotste, waaruoor aeze van zijn piaats wera geruKt en awars over ae straat Xwam te staan, ueiae wagens weraen ernstig Descnauiga. Benouaens een Dioea- neus van de cnauneur der bestel auto, nep het geval zonder persoon lij Ke ongeiuXKen af. ue njKspontie en later de verkeers politie steiae een onaerzoek in. NIEUWE ZAAK. In ons vorig nummer hebben onze lezers reeas Kennis kunnen nemen van de vestiging van een Danketbax- kerij in het pand Gasthuisstraat lu9a De neer Ad de Jong, ruim voorzien van de nodige diploma's vestigings wet en miadestand heeft daar de grondslagen gelegd van het bedrijf, aat gezien zyn capaciteiten en de in richting zeker een toekomst tege moet gaat. Tot in de finesses in het vak doorxneed, stelt zich de heer de Jong voor aan alle wensen, die hem in het vak gesteld worden, te kun nen beantwoorden. Nog bescheiden in opzet is de zaak toch tot in de kleinste onderdelen ingericht, om alles wat deze branche vraagt te kunnen leveren. Wij wensen de nieuwe zaak alle succes toe. VOOR DE 100-JARIGE. CH* k. jXSLI* Toen de V.V.V. per circulaire een beroep deed op de burgerij om hare sympathie te tonen in een collecte om bij gelegenheid van de 100ste verjaardag van NIESKE VASTREE een huldeblijk aan te bieden, had den we niet kunnen veronderstellen dat hieraan zo spontaan en enthou siast zou worden medegewerkt. Slechts enkele wijxen hebben een georganiseerd wijkcomité en daar door was de V.V.V. aangewezen het risico, dat ook de buurten, waar geen vereniging bestaat het initiatief zou den nemen, om toch hun medewer king te geven. Dat de V.V.V. hierin niet teleurgesteld werd, bleek woens dagavond, toen de afdracht van de collecte vastgesteld was. Er waren nog verschillende wijken waar nog niemand het initiatief had genomen, doch er kwamen buurten binnen met een bedrag dat spreekt met een gemeenschapszin, waarvoor we res pect hebben. Daarnaast kwam nog van verschil lende wijken de toezegging' binnen, dat alsnog dezer dagen tot een col lecte zou worden overgegaan. De V.V.V. stelt zich op het standpunt, dat de binnengekomen gelden te genover eenieder verantwoord wor den, waarom we hier een opgave la ten volgen van wat op woensdag avond reeds werd afgedragen. Roestenbergstraat met gedeelte Vaartstraat 31.38 Hoofdstraat, centrum 75.12 ij_ Heuvelstraat 45 - Tilburg TEL. 21392 Hoofdstraat west tot Brandse steeg 198.50 Peperstraat f 26 50 Huijgensstraat 30.65 Berndijksestr. tot Rozenstr. 39.53 Marktstraat f 72.35 Gasthuisstr. van P. v. Dun tot Julianastraat f 80.80 Leo XlII-straat met Prins Hendrikstr. 51. Tot zondagavond staat voor de nog niet ingekomen wijxen de ge legenheid open ook hun bijdrage te storten bij de voorz. van de V.V.V., Dr. v. Beurdenstraat 8. Gezien de spontaniteit waarmee de bovenge noemde wijken hun sympathie be toond hebben, mogen we verwach ten dat geen enkele der andere wij ken zal achterblijven. Het komt hier slechts aan op één of twee burgers, die hun gemeenschapszin willen to nen. AGENDA. Apollo-theater: zaterdag 7 maart 8 uur en zondag 8 maart 6 en 8.30 u.: „Razzia op Montmartre", 14 jaar; woensdag 11 maart 8 uur: „De roep der wildernis", 14 jaar. Zaterdag 7 maart: studentenbal in hotel Smit. Zondag 8 maart: bal in hotel Smit. ZONDAGDOKTERSDIENST. Op zondag 8 maart wordt de prak tijk van de doktoren Raaijmaakers te Kaatsheuvel en De Vries te Loon op Zand waargenomen door dokter Wijtenburg, Hoofdstraat 4, Kaats heuvel, tel. 04156 - 2550. Zaterdagmiddag en zondag a.s. wordt de praktijk van dokter Van Tuijn te Kaats heuvel voor spoedgevallen waargenomen door dr H. Winkelman, Kerkstraat 99 te Sprang, tel. 04167-2350. WIJNFEEST „CONCORDIA". In zaal Concordia zal op zaterdag en zondagavond 7 en 8 maart a.s. een groot wijnfeest worden gehouden in een stem mig versierde zaal, met grote bar en pret tige intieme verlichting, zoals dat met car naval is geweest. De muziek wordt ver zorgd door The Rythme Club (De Carna- valsblaozers). Het zal er weer echt gezel lig worden. 'T IS FEEST VANDAAG". CABARET IN DE ECHO DER DUINEN Ook zal de halfvasten worden doorge bracht in de „Echo der Duinen" en zal op zaterdagavond daar optreden: het cabaret gezelschap „De Vrolijke Vrijbuiters" met show en muziek onder het motto: 't Is feest vandaag". Hieraan zullen medewer ken o.a. de bekende radio-amateurzanger Rob van Dongen, The Singing Cowboys, de vocalistengroep de Bergo's, conferencier Harry, terwijl Piet Mulders de pianobege leiding zal verzorgen. Dol komische schet sen, aardige liedjes en vrolijkheid zullen de hoofdschotel vormen... Vergeet op deze dag eens echt alle zorgen. Zondagavond 8 maart wordt een bal ge houden o.l.v. The Lucky Stars, waaraan 'n gratis verloting als attractie is verbonden. BARAKCONCOURS. In Hotel Sweere vindt op 7, 8, 14 en 15 maart a.s. een groot barakconcours plaats t.b.v. Loonopzands Gemengd koor. Tal van prachtige prijzen kunnen worden verdiend w.o. een radiotoestel. VIERING KONINGINNEDAG. Dezer dagen is een circulaire huis aan huis verspreid waarin al een en ander is vermeld voor het a.s. Koninginnefeest. Tevens is hierop de collecte op 7 en 8 maart aangekondigd. Draagt allen spon taan bij om de feestelijkheden weer gezel lig te doen verlopen. RIT OUDEN VAN DAGEN. Zoals is aangekondigd wordt i.v.m. de voorbereiding van deze rit een bal gehou den in zaal Vermeulen op zondag 8 maart. We mogen veronderstellen dat het vele wat op deze zondag in Loon wordt geboden geen afbreuk zal doen aan de verwezenlij king van de traditionele rit voor onze be jaarden. KVP LEDENACTIE. Dinsdag bracht Loon op Zand 105 nieuwe leden aan bij de grote landelijke ledenactie. Een goede prestatie. BERNDIJK GEO-NIEUWS. Door de Berndijkse Damvereniging Geo is wederom de organisatie ter hand geno men van het doen verspelen van het Kaats heuvels Damkampioenschap, hetwelk op a.s. zaterdag 7 mrt. een aanvang zal ne men, en waaraan uitsluitend deelgenomen kan worden door inwoners der gemeente Loon op Zand. Van verschillende kun dige en prominente liefhebbers is reeds toezegging van deelname ontvangen, zodat de huidige titelhouder dhr. H. van Boxtel, wel zijn beste beentje voor zal moe ten zetten om zijn titel te prologeren. Maar de kampioen kennende als een uiterst kun dige, vasthoudende en sportieve speler, die zijn titel tot het uiterste zal verdedigen, zal diegenen die hem eventueel kan onttronen goed partij weten te geven. Mocht het evenwel een liefhebber geluk ken, dan kan hij reeds bij voorbaat als een groots en waardig kampioen betiteld wor den. Aan spanning zal het voorzeker niet ontbreken. Om de stemming en animo nog te verhogen, zal ook weer een verliezers ronde verspeeld worden, met als inzet de prachtige wisselbeker, indertijd spontaan be schikbaar gesteld door de hospes der ver eniging dhr. Th. van Boxtel. Deze zal zo nodig in een twee-dubbele- ronde verdedigd worden door de huidige trofeehouder dhr. André Emmers, die dit jaar ook ongetwijfeld zal trachten zijn woordje mee te spreken in de strijd om de kampioenschapsbeker. Dus, heren damliefhebbers, a.s. zaterdag allen present in het alom bekende sport- café bij Th. van Boxtel. U kunt zich nu reeds in laten schrijven als deelnemer bij sigarenmagazijn H. Donders, Sweensstraat 32 alhier. Voor een perfecte organisatie zal worden zorggedragen, zodat alles naar ieders wens zal veriopen. STILLE OMGANG. Voor de Stille Omgang die voor Waal wijk en omgeving in de nacht van 14 op 15 maart gehouden wordt, kan men voor Bern- dijk bij de Broedermeester Fr. Klis, Sweensstr. 26 en G. Sins, Anjerstraat 8 t.m. vrijdag 12 maart kaarten a f 6.- verkrij gen. PRIESTERFEEST. In het Franciscaner-klooster te Weert zal zondag 8 maart a.s. Frater Pancratius van Eeuwijk zijn heilige Priesterwijding ont vangen. Zoals reeds eerder bekend werd gemaakt zal Pater van Eeuwijk zijn eerste plechtige H. Mis Tweede Paasdag in onze parochiekerk opdragen. Dit gebeuren gaat onze parochie weer op luisterrijke wijze vie ren. Het feestcomité dat reeds actief bezig is heeft twee huis aan huis-collectes gehou den, die een bevredigend resultaat opbrach ten. Zij zijn dan ook erg tevreden voor hetgeen de Berndijkers zo spontaan bijeen brachten, waardoor het comité in staat ge steld wordt dit tweede priesterfeest in deze parochie èn voor de neomist èn voor geheel Berndijk onvergetelijk te maken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 14