Europese samenwerking? DE g VAN HET CENTRUM aan toe HANDIGE MEISJES i i i i i i VAN DE VEN LEUTE IN ZICHT. DE MAGNEET GROTESTRAAT 313, WAALWIJK MEISJE CUNEN H REGENJAS of REGENMANTEL! Fraaie porceleinen kop en schotel met bloemdécor en goudrandje 85 ct. M VAN LOON NET MEISJE Les Dames de Boussac DUMOULIN's drogisterij en parfumerie wmmwsI j i w (Speet Delana Jongensblouses pracht electrische haard, ENGELSE KINDERWAGEN NETTE WERKSTER Ml eSSfiH POPELINE, KATOEN, GABARDINE, TWEED. LODEN en de nieuwste structuurweefsels. WIJ TONEN U DE NIEUWSTE MODELLEN DAMES- EN KINDERJURKEN ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES 16 16 Er wordt sinds jaren en door velen gewerkt aan een Europese samen werking op de verschillende gebieden van het economisch en maatschappe lijk leven. Er zijn verdragen over tot stand gekomen en andere (b.v. op het gebied van de defensie) mislukt. Maar zelfs de gesloten overeenkom sten staan bloot aan zware beproe vingen, omdat bij ieder der aange sloten landen de nationale belangen telkens weer willen prévaleren boven de Europese. De algemene economische samen werking, die in de Euromarkt werd voorzien, kwam slechts door zoveel compromissen tot stand, dat het een wankel geheel werd, waarin vele uit wijkmogelijkheden opengelaten wer den en men zelfs niet kan spreken van gelijkberechtigdheid der deelne mende landen. Door het elkaar om politieke redenen steunende Frankrijk en Duitsland werd aan de eigen be langen, speciaal van Frankrijk, zoveel voorrang verleend, dat de waarde van de E.E.G. voor de andere vier deel nemers er sterk door verminderde, ja dat zelfs in menig opzicht moet wor den betwijfeld of de Euromarkt voor deze landen, en vooral voor ons ha- deldrijvende land, op de duur wel gunstig zal werken. Het eerst tot stand gekomen li chaam op het gebied der Europese samenwerking, de Kolen- en Staalge meenschap, dat aanvankelijk stimule rend werkte ten aanzien van de ver dere samenwerking, heeft zich de laatste weken ook al geen instituut getoond, waar de Europese gedachte erg trots op kan zijn. o - o Voor Nederland leidde het er al direct toe, dat de kolenprijzen moes ten stijgen, o.a. omdat met de op- brengst ook van onze mijnen minder rendabele mijnen in het buitenland gesteund moesten worden. Die extra gelden waren bedoeld voor moderni sering van o.a. de Belgische mijnen in de Borinage. Die mijnen ontvingen daarvoor een flinke subsidie van de K.S.G., maar tot modernisering kwam het weinig of niet, omdat de gelden al nodig waren om deze (particuliere) mijnen zo al draaiende te houden. Heel veel zin had die modernise ring ook niet, omdat de mijnen op het punt staan uitgeput te raken, hetgeen met een verbeterde produktie nog sneller het geval zou zijn. Maar de achtereenvoglende Belgische regerin gen (eerst de socialistisch-liberale-, daarna de katholiek-liberale) hebben niets gedaan om de situatie in de Borinage te verbeteren, echter wel het gemeenschapsgeld van de K.S.G. aan de mijnen laten uitbetalen. Men mag dat de Belgische regering verwijten, echter evenzeer de Hoge autoriteit der K.S.G. er een verwijt van maken, dat zij de subsidie aan de Belgische mijnen heeft uitbetaald, zonder er op toe te zien, dat hiervoor ook de no dige moderniseringen werden uitge voerd. Ook ten aanzien van Duitsland heeft de K.S.G. toegegeven aan de eigen belangen van deze éne partner der gemeenschap, toen daar de kolen- voorraden bij de mijnen maar bleven toenemen, omdat Amerikaanse kolen goedkoper geïmporteerd konden wor den en Duitsland eigenmachtig een invoerrecht voor deze kolen wilde heffen. Deze sterke partner in de sa menwerking kon ook via een slap compromis, zijn eigen gang gaan. o-o De Hoge Autoriteit deed haar naam hierin geen eer aan. Er ging noch autoriteit van haar uit, noch paste zij het principe „gelijke mon niken, gelijke kappen" toe. Het ge volg is, dat ook de Nederlandse markt overstroomd dreigt te raken met goedkope Amerikaanse industrieko len, dat ook de Nederlandse mijnen thans in moeilijkheden geraken en om te beginnen de in de jaren der gunstige conjunctuur aangetrokken Italiaanse mijnwerkers naar huis ge zonden zullen worden. Dit heeft ui teraard weer tot gevolg, dat de werk situatie in Italië er weer minder rooskleurig op wordt, maar daar trekken de andere deelnemers èn dus ook de Hoge Autoriteit zich weer weinig van aan. Ondanks alle goede en noodzake lijke wil tot Europese samenwerking blijft ieder maar zijn eigen boontjes doppen. Zo lang eigen economische belangen niet in het gedrang komen, is men wel bereid tot Europese sa menwerking, in de verwachting daar van nog iets beter te worden, maar zodra die samenwerking offers ver eist en nationale moeilijkheden dreigt te veroorzaken, laat men de partner gauw in de steek en bezint men zich alleen op het eigenbelang, waarbij de grootsten en sterksten uiteraard aan het langste eind trekken. Neen, het ziet er met de Europese samenwerking nog niet zo best uit, alle ideologische propaganda ten spijt. We willen daarmee niet zeggen, dat die samenwerking op de duur geen kans van slagen zal hebben. De harde noodzaak zal echter nog meer moeten gaan spreken, eer zowel de nationale groepen als de nationale belangen zich ondergeschikt aan el kaar maken. Met alleen idealistische overwegingen komen we er in de economie en ook in de politiek niet. Dat heeft de nu al enige jaren in werking zijnde K.S.G. nu wel over duidelijk getoond. H. v. W. (Nadruk verboden). HOTEL VERWIEL TE WAALWIJK zoekt per 1 april of eerder wegens huwelijk van een der meisjes, een NET MEISJE boven 18 jaar. Hoog loon; lange vacan- tiewerktijd van 7.30 tot 17.30 uur. inwoning moge lijk. Aanmelding tussen 18 en 20 uur. KOOPJE VAN DE WEEK Gevraagd Mr. v. Coothstraat 47 WAALWIJK t Cornelia Maria Verstijnen TE KOOP: Beige Kinder jasje Kort wit Kinder jasje Tiroler Jasje (nieuw) voor leeftjjd 2 jaar. DIDDEN, Grotestraat 106 B Waalwijk of WERKSTER kwamen voor make-up ar tikelen bij GRATIS advies en voorlichting. Alléén DUMOULIN WAALWIJK i n Ziet de advertentie elders in dit blad. SPORTRIJWIELEN Ie Klas kwaliteit reeds vanaf f 148.- H. A. v. d. POL Grotestraat 211 Waalwijk Radio- en Televisiedienst Tel. 2565 Vrijdagavond-verkoop 10% KORTING Fa. DE RONDE Stationsstraat 9 - Tel. 2010 Deze week Volop zoute Snijbonen en Sperciebonen H. KLEIJN-TUMMERS Stationsstraat 18 - Tel. 2635 Begin de SCHOONMAAK met goed materiaal. Met »n nieuwe VERO-borstel bent,U sneller klaar. „De Pelikaan" Stationsstraat 63 - Waalwijk Te koop tussen 15 en 18 jaar, die een goedbetaald en practisch werk willen leren, kunnen bij de N.V. NEDERLANDSCHE SCHOENENUNIE BLOCH STIBBE - HOLLANDIA een opleiding tot stikster krijgen in onze moderne stikschool te WAALWIJK. Na deze opleiding die 10 12 weken duurt, kan desgewenst overplaatsing naar ons stikatelier in DEN BOSCH volgen. Wij bieden GOED en VASTWERK, PRETTIGE SFEER HOOG LOON, UITSTEKENDE SOCIALE VOOR ZIENINGEN w.o. zeer aantrekkelijke spaarregeling VRIJ VERVOER Aanmeldingen aan ons bedrijf aan de Parallelweg in DEN BOSCH of bij de PERSONEELAFDELING, Nieuwstr. 9, te Waalwijk. Neem niet zomaar een Immers niet alleen de prijs, 4§ maar ook de kwaliteit moet Uw vertrouwen waard zijn. ZIET ONZE ETALAGES. stelt Uw vertrouwen niet teleur met een prachtige voorjaarscollectie in DAMESMANTELS HERENJASSEN JONGENSJASSEN leeftijd 8 jaar vanaf 27.90 KLEUTERJASJES (Hazewind) maat 4 29.50 HET HUIS VOOR GOEDE KLEDING. WAALWUK A De Heer en Mevrouw. ROORDA VAN HAREN geven met grote vreugde en dank baarheid kennis ven de geboorte van hun zoon FEIKE die bij het H. Doopsel de namen ontving van FEIKE SIDONIUS ANTONIUS MARIA Waalwijk, 5 maart 1959 Grotestraat 283. Laageinde 81, Telefoon 2664 Waalwijk voor de ochtenduren van 8 to 12 uur, welke tevens in de avond uren (pl.m. 1 Va uur per dag) een bankgebouw wil schoonhonden. HOOG LOON. Bevragen Heden overleed tot onze diepe droefheid In het St. Nicolaas- ziekenhuls te Waalwijk, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, onze Innig geliefde en zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder weduwe van HUBERTUS WILHELMUS VAN MOOK In de leeftijd van 64 jaren. Wij bevelen de ziel van de overledene in Uw godvruchtige gebeden aan. Waalwijk, J. F. van Mook L. M. J. van Mook-v. d. Akker en kinderen Kaatsheuvel, J. M. Grootswagers van Mook F. A. Grootswagers en kinderen Amersfoort, C. A. M. v. d. Hoven en kinderen Waalwijk, G. H. van Mook G. van Mook-Bindels en kind W. H. M. van Mook en verloofde Tilburg, H. A. J. van Mook Waalwijk, 4 maart 1959 Westeinde 27 De plechtige uitvaart en begrafenis zullen plaats hebben a s. vrijdag 6 maart om 9.30 uur In de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen, waarna begrafenis op het r.-k. kerk hof aldaar, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. Rozenkransgebed vrijdag- en zaterdagavond om 7 uur in de parochiekerk. GEVRAAGD: voor halve dagen voor 2 middagen per week. Dr. van Beurdenslraat 13 Kaatsheuvel. OOK Grotestraat 327 Tel. 3071 Zojuist ontvangen in de nieuwste kleuren met lange ol korte mouw Herenzaak (behalve op vastgestelde artikelen) Extra Bananen 98 ct. per kg. Prima Bloemkool 58 ct. Sinaasappelen 10 voor 11.- groot 8 voor f 1 .- TE KOOP: brons, Te bevragen Burg. Grotenhuisstraat 1 9a Waalwijk. in prima staat zijnde met rem BURG. GROTENHUISSTR. 12 WAALWIJK GEVRAAGD: liefst voor 2 vóórmiddagen, niet voor de schoonmaak BERGMANS-SMITS Kerkstraat 9, Waalwijk r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 16