DRUNEN WASPIK Waalwijkse en Langstraaise Courant tie Langstraat BADDOEKEN THEEDOEKEN WASHANDJES Scholten's Textiel KINDERHOEST VERDWIJNT DOOR ZWITSAL KIN DER-HON ING-SIROOP Waspik-boven krijgt riant schoolgebouw Grotestraat 175, Waalwijk X VOOR UW DAGELIJKSE GEBITSVERZORGING Elshout VRIJDAG 6 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO m HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 19 Abonnement 22 cent per weck; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur tot maandagmorgen 8 uur, uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 7 en zondag 8 maart: dienst: Dr. v. d. Wouw. GEMEEN! ERA AD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Drunen op vrijdag 6 maart 1959 te 7.30 uur ten gemeentehuize. Agenda 1. Vaststeling notulen vergadering 12 december 1958 en 26 januari 1959. 2. Ingekomen stukken, de voorzitter, dat Charitasweek in Drunen-Elshout. Toneelgroep „De Jonge Spelers" voor de Culturele Kring. „De drie wijze gekken" van Aus tin Strong heeft dinsdagavond in De Hoge Braken d'e bezoekers 'n avond bezorgd van heerlijk genieten en on bezorgd plezier. Al wat nodig was om een blijspel te doen inslaan, was aanwezig. Een toneelwerk, geestig, spannend en charmant gebracht op een wijze, waardoor men intens kan genieten van de geestige humor en Van 14-21 maart a.s. zal in Drunen - en Elshout een charitasweek worden I de wijsheid die drie wijze gekken gehouden, welke is georganiseerd komen opdienen. door het Interparochieel Sociaal- Charitatief Centrum. Een en ander heeft een grootse en voortreffelijke opzet gekregen en deze week zal werkelijk de gehele parochiege meenschap van Drunen en Elshout gaan omvatten, van de jeugd tot aan de ouden van dagen. In het kader van deze charitas week is door het I.S.C.C. een chari- taskrant uitgegeven, die huis-aan- huis zal worden verspreid en waar- 3. Mededeling van devoorz «er uitvoerige programma het raadsbesluit van 12 december 195n^ de charitas al zijn zake wijzig,ng uitbreidingsplan m.b.t. bouw faceUen WQrdt belicht in een aantal woningen Hoge Schijf, door hem ter ver nietiging aan Ged. Staten is voorgedragen. 4. Mededeling van Ged. Staten dat zij in ontwerp hebben vastgesteld een plan tot wijziging van het uitbreidingsplan in onder delen „kom Drunen", genaamd Braken West II. 5. Mededeling van de Minister van Volkshuisvesting, dat de verkoop van de noodwoning Kerkstraat 50 te Elshout niet zijn instemming heeft. 6. Voorstel van burg. en weth. tot vast stelling voorschot exploitatievergoedingen 1959 ten behoeve van de kleuterscholen. 7. Voorstel tot vaststelling van de ver goeding 1959 per leerling voor de bijzon dere lagere scholen. 8. Voorstel tot toekenning van het ge meentelijk aandeel op de voet van de pre mieregeling woningverbetering i.v.m. ver bouw voor 2 bejaardenwoningen. 9. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de panden Schanswijk 13 en Kerkstraat 76 te Elshout. 10. Voorstel tot wijziging van de veror dening tot heffing van hondenbelasting. 11. Voorstel tot wijziging van de ver ordening tot heffing van rioolrechten. 12. Voorstel tot wijziging van de Vlees keuringsverordening. 13. Voorstel tot wijziging van de ge meenschappelijke regeling inzake zieken- kostenvoorziening gemeentepersoneel. 14. Voorstel tot verkoop van grond in het uitbreidingsplan. 15. Voorstel tot verkoop van een strook grond op de Pessaert aan de levensverzeke ringsmij. „Noord-Braband" te Waalwijk. 16. Voorstel tot het van gemeentewege garanderen van 2 hypothecaire geldlenin gen t.b.v. de bouw van eei\ premiewoning. 17. Voorstel tot benoeming van een belangwekkende artikelen. Aan de ze charitasweek ligt tën grondslag de gedachte, zoals deken Rooyackers die in zijn voorwoord in deze krant ontvouwt: „Wil de parochie een ech te Christus-gemeenschap zijn, dan zal zij voor alles een liefdesgemeen schap moeten zijn; dat betekent, dat in onze parochie niemand, die in zorg of droefheid of in nood is, zich eenzaam en verlaten mag voelen, maar zich gesteund en geholpen moet weten in en door de parochie gemeenschap". Het grote doel van deze charitasweek is dus: het levend houden van de charitasgedachte, die de spil is waaromheen ons geloof draait; en dan vooral de gedachte van de vrijwillige charitas. Behalve door een krant, wordt de ze charitasweek verder nog onder steund door muurkranten, filmrecla- j me, aanplakbiljetten, kaarten met slagzinnen op de cafétafeltjes e.d., zodat Drunen en Elshout van 14-21 maart geheel in het teken van de charitas zullen staan. In ons volgend nummer zullen wij in het kort nog terugkomen op deze charitasweek. De drie vrijgezellen: mr. Findley, bankier, dr. Gaunt, psycholoog en Rechter Trumbull leiden samen naast elkaar een rimpelloos bestaan. I Het is de dokter die tot de ontdek- j king komt dat zij levende doden zijn en dat het tijd wordt dat dit I rustige en kalme bestaan van hun drieën, alle boven de vijftig, gaat veranderen, wil men niet verder af sterven. Dit blijkt vlugger te gaan dan de dokter had verwacht en de andere hadden gewenst. Benny Su- ratt een boef, uit d'e gevangenis ont- Grote sortering Moderne vanaf 1m60 sneldroogdoek vanaf f vanaf HO Ctm T u i nbo u w ver e n i g ing DrunenElshout. De Tuinbouwvereniging Drunen- Elshout hield vrijdagavond in café v. Son haar algemene jaarvergade ring. De voorzitter, de heer Fr. v. d. Wiel, gaf in zijn algemeen openings woord een kort overzicht over 1958. Voor de tuinders was, aldus spr., 1958 geen ongunstig jaar geweest. De irpw"u*<»'i'vrrri"M^ hebben wij vele preparaten o.a. SANOGYL - ODOL - IVOROL - ARONAL - COL GATE - CASTELLA - MEDINOS en PRODENT tandpasta STERADENT en PROKUDENT reinigt en zuivert alle kunstgebitten (ook plastic). DENTOFIX adhesiemiddel voor Uw gebit. ODOL mondspoeling voor mond en keelhygiene. Haal t bij WAGEM AKERS VAN DE WIEL afdeling DROGISTERIJ VERKOOP Stationsstraat 23 - Tel. 375 - DRUNEN. m commissie voor het onderzoek van de reke ning 1957. 18. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, nodig voor de aanleg van a. wegen en riolering in uitbreidingsplan Braken Oost (vak D); b. straatverlichting in uitbreidingsplan Braken Oost (vak C I en vak D). 19. Voorstel tot a. beschikbaarstelling van een crediet voor de bouw van 18 woningwetwoningen; b. tot het aanvragen van de door het rijk terzake te verlenen voorschotten en bij dragen. 20. Voorstel tot het aanvragen van een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 1959. 21. Voorstel tot verkoop van de speel tuininventaris. 22. Voorstel tot het a. van gemeentewege garanderen van rente en aflossing van een door het Wit- Gele Kruis aan te gane geldlening voor de bouw van een nieuw wijkgebouw; b. het nemen van een principe-besluit, inzake het verlenen van een verhoogd sub sidie aan het Wit-Gele Kruis t.b.v. de ex ploitatie. 23. Voorstel van burgemeester en wet houders om afwijzend te beschikken op een door Joh. Moonen, Groenewoud, ingediend verzoek om betaling van de door hem i.v.m. onteigening betaalde advocaatkosten. 24. Voorstel om over te gaan tot vaste aanstelling van een gemeente-arbeider. 25. Voorstel tot toekenning van subsidie aan a. de Katholieke Levensschool voor Jon ge Arbeiders; b. de Katholieke Arbeiders Jeugdbewe ging te Drunen; c. de Ned. Herv. Stichting voor gezins verzorging te Waalwijk; d. Het Wit-Gele Kruis te Drunen. 26. Voorstel tot het vaststellen van een regeling inzake het ledigen van faecaliën- putten door de gemeente Waalwijk. 27. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1958 en de begroting van het gemeentelijk Woningbedrijf. 28. Voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening van f 300.000, - bij de N.V. Bank voor Nede. Gemeenten. St - aanvoer uit Drunen en Elshout aan de veiling vermeerderde met 24000 gulden. Dit vond voor het grootste deel zijn oorzaak in de uitbreiding van de glasteelt. Een meer aanvoer van 24000 betekende dan ook een aanzienlijke kostenverhoging en dat niet meer winst tegenover een min der aanvoer op de veiling, n.l. van 87638, stak Drunen en Elshout wel bijzonder gunstig af. Voor de totale aanvoer op d'e veiling van 3256261 moest ook veel meer arbeid worden gepresteerd, als men weet dat het aantal colli steeg met 20%. De totale aanvoer aan de veiling in 1957 was 3443899. De prijsdaling op groente en fruit in 1958 is voor een groot gedeelte het gevolg geweest van de conjunctuur-daling. Alles gezien in dit verband, mag men 1959 echter vol vertrouwen tegemoet zien. Het jaarverslag gaf over de aan voer nog de volgende cijfers: In 1957 was d'e aanvoer uit Dru nen ƒ667063 of 19 37van het to taal. In 1958 was dit f 692136 of 21 van het totaal. In 1957 was de aanvoer uit Elshout 244945 of 7 en in 1958 f 244095 of 7 In 1958 werd een excursie gemaakt naar de komkommerteelt in Delft en werd 'n proeftuin bezocht in Naald wijk. Er werd een verkorte cursus gegeven in de tomatenteelt en in sa menwerking met de R.K.J.B. een teeltplancursus. De Kring organi seerde in Drunen een aardbeienmid dag en de samenwerking op alle ge bied' met de veiling was zeer goed. Tot zover het jaarverslag. Bij de bestuursverkiezing werd de heer M. J. v. d. Wiel herkozen. In de vacature van de heer P. Aerts werd gekozen de heer H. Verhoe ven. De contributie voor de waar schuwingsdienst werd onveranderd vastgesteld. Besloten werd' om deze zomer een excursie te maken naar 't gebied rond Zutphen, naar de aldaar gedeeltelijk verkavelde gebieden. Op deze vergadering gaf de heer J. Bruijsters, hoofdassistent van de rijkstuinbouwconsulent. nog een uit eenzetting over de platglasteelt. snapt, blijkt het op het leven van de rechter gemunt te hebben. En daar naast krijgen de drie vrijgezellen nog een brief van Helena Fairchild, waarop zij vroeger alle drie verliefd zijn geweest. Deze Helena blijkt de brief echter geschreven te hebben toen zij stervende was, en zij ver zoekt de drie mannen, de edelste en rid'derlijkste die zij in haar leven heeft ontmoet, voor haar enig kind, dat onverzorgd achterblijft, te wil len zorgen. Dit brengt onder deze rustige zelfverzekerde mannen nog al wat deining teweeg en niet min der als het kind een charmante jon gedame, het evenbeeld van Helena, blijkt te zijn. Wanneer later blijkt dat Miss Fairchild Benny Suratt kent, stijgt de spanning ten top. Na tuurlijk komt alles nog goed. Benny komt weer in 't cachot, de rechter wordt geen haar gekrenkt, Miss Fairchild blijkt onschuldig, van de drie wijze gekken blijven drie wijze mannen over en Fred Mr. Find- ley's neef neemt Miss Fairchild tot zijn vrouw. Eer het zover is, heeft menige lachsalvo door de zaal weerklonken en hebben wij kunnen genieten van een spannend, geestig en bizonder goed gebracht spel. De bezetting in de zaal was jammer genoeg niet groot, maar zij bracht „De Jonge Spelers" een stormachtig applaus. Bloemen, dankwoorden en tot weer. ziens was de wens aan het slot. Wij hopen het, want dan kunnen zij die verstek lieten gaan, toch nog eens genieten van wat „De Jonge Spe lers" brengen. Kringschietwedstrijden Ned. Bond van Oudstrijders. 3e pr. Nic. v. d. Wiel, Drunen 173-172 4e pr. Sjef Brok, Drunen 171-168 5e pr. Starreveld, Drunen 171-162 6e pr. L. v. Huiten, Drunen 170-169 7e pr. v Meel, Raamsdonk 170-168 8e pr C. Broos, Waalwijk 168-167 9e pr. S. Oome, Raamsdonk 168-166 10e pr. A. de Leijer, Waalwijk 168-165 lie pr. H. v. d. Wiel, Drunen 167-165 12e pr. Th. de Wit, Drunen 165-163 14e pr. P. de Hoop, Waalwijk 165-161 15e pr. Olieslagers, Raamsdonk 162-161 16e pr. Th. v. d. Krabben, Drunen 160- Heren B le pr. P. v. d. Leur, Drunen 168-161 2e pr. J. Broos, Waalwijk 167-163 3e pr. N. v. Ballegooyen, Drunen 165-164 4e pr. Fr. v. Delft, Drunen 165-163-163 5e pr v. d. Broek, Waalwijk 165-163-159 6e pr. R. Verkuijl, Drunen 164-162 7e pr. J. M. Oome, R'donk 164-156 8e pr. L. v. Oosterhout, Drunen 163-154 9e pr. L. Brok, Drunen 162-158 10e pr. B. Verkuijl, Drunen 162 lie pr. P. Zijlmans, R'donk 161-160 12e pr. Roozenbrand, Raamsdonk 161-148 13e pr. B. v. Loon, Waalwijk 159-157 14e pr. H. v. Huiten, Waalwijk 156-154 15e pr. A. Korthout, Waalwijk 154-138 16e pr. J. P. Oome, R'donk 153-151 Heren C le pr. W. Verhagen, Wwijk 165-162 2e pr. Schoenmakers, Waalwijk 164-161 3e pr. G. Pelders, Drunen 161-140 4e pr. v. Son, Waalwijk 158-148 5e pr. W. Lommers, Drunen 157-151 6e pr. A. G. Aerts, Drunen 157-198 7e pr. de Jong, Waalwijk 155-148 8e pr. A. J. Vissers, Drunen 154-154 9e pr. M. Veltman, Drunen 152-150 10e pr. W. Hendriks, W'wijk 147-142 lie pr. J. v. Helvoirt, Drunen 147-141 12e pr. Seijens, Waalwijk 144-142 13e pr. H. v. Delft, Drunen 140-102 14e pr. H. v. Wezel, Drunen 139-138 W. C. v. Sprang Maandagmiddag overleed alhier, na een kortstondige ziekte, op 76- jarige leeftijd de heer W. C. van Sprang. De heer v. Sprang, die zich in 1947 in Drunen vestigde, werd in 1949 gekozen tot lid van de gemeen teraad. Met de onafhankelijke lijst, waarmee hij toen uitkwam, behaal de hij twee zetels en werd in de pe riode 19491953 tevens de eerste wethouder. Met zijn 76 jaren was de heer v. Sprang de nestor van de raad. Ken merkend was voor hem de bizonder heldere kijk op de talrijke zaken waarmee de raad werd geconfron teerd. De heer v. Sprang bleek ook steeds ieder punt dat onder de ha mer kwam zelf eerst uitvoerig te hebben bestudeerd. Een bizonder open oog had hij ook voor de snelle groei en ontwikkeling der gemeente en was een bizonder vurig pleiter voor de vooral snelle uitvoering van de talrijke plannen welke steeds op stapel stonden. De heer v. Sprang was ook lid van de commissie van bijstand van het gemeentelijk wo ningbedrijf, lid van verschillende raadscommissies, en had een grote belangstelling voor alle facetten van het maatschappelijk leven. In hem verliest men een actief en deskun dig raadslid en een vurig pleitbezor ger voor het algemeen belang. Hij ruste in vrede. Programma RK. Instuif in de maand maart. Het programma van de Instuif „Jong Drunen" voor de maand Zondag 8 maart: bal-avond met mu ziek van de Improvicision Combo band. Zondag 15 maart bal-avond met mu ziek van „The AU Stars". Zondag 22 maart SDreekbeurt door dr. J. Weenen, met lichtbeelden over de ruimtevaart. Zondag 30 maart bal-avond met mu ziek van „The All Stars". Agenda. Vrijdag 6 maart 8 uur: E.H.B.O.-cur- sus, R.K. Huishoudschool; 8.30 uur: repetitie harmonie „De Volharding", café Elshout; 7.30 u.: raadsvergadering, Gemeen tehuis. Zaterdag 7 maart: „Generaal tegen wil en dank", alle leeftijden, Hoge Braken; 8 uur: rikconcours, café Elshout. Zondag 8 maart: 11.30 uur: repetitie harmonie „De Volharding", café Elshout; 11.30 uur: repetitie harmonie „Bea trix", café H. v. Delft; 11.30 uur: r.k. Leesbibliotheek, Hoge Braken; 2.30 uur: RKDVC 1—SET 1; 3 uur: „Generaal tegen wil en dank", alle leeftijden, Hoge Braken; 5.30 uur: „Blackboard Jungle", 18 j-, Hoge Braken; 8 uur: rikconcours, café Elshout; 8.30 uur: Instuif, Hoge Braken. FILMJOURNAAL. „GENERAAL TEGEN WIL EN DANK". Een vrolijk en zonnig verhaal van een militaire kapitein die de verleiding niet kan weerstaan om een generaalsuniform aan te trekken, dat hij in bewaring heeft totdat de echte generaal komt om het garnizoen te inspecteren. Als pseudo-gcneraal gaat het kapiteintje orde op zaken stellen in het garnizoen waar het nogal laks toegaat. Ten slotte arriveert de echter generaal in bur ger, maar in plaats van de kapitein ter verantwoording te roepen, laat hij deze rustig zijn gang gaan, hij heeft wel aardig heid in dit spel. Ttfh slotte wordt de pseu- do-generaal op waardige wijze van zijn zware taak ontheven. Een frisse en vrolijke film, deze verwis- selingscomedie, waarmee men zich enkele uren kostelijk zal amuseren. Zaterdag om 8 uur en zondag om 3 uur. Toegang alle leeftijden. „BLACKBOARD JUNGLE". Een uitstekende film, die zich bezighoudt met het probleem van de asfaltjeugd. Hoofdfiguur is de leraar Richard Dadier (Glenn Ford), die een baantje aanneemt als leraar op een school in een keiharde volks buurt. Hij wil zichzelf en zijn vrouw laten zien wat hij waard is. Hij ervaart al spoe dig dat de enige discipline welke deze jon gens kennen, een soort gangsterdiscipline is. Zij schrikken er niet voor terug om hun leraar af te ranselen, wanneer deze een jeugdige misdadiger laat opsluiten. Geen enkele vorm van belediging wordt hem bey spaard, maar ten slotte heeft zijn taaie vol harding toch succes bij een negerjongen, die de leider van de klas wordt. De climax in dit verhaal is het gevecht tussen een met een mes gewapende leerling en de on gewapende leraar. Aan het slot van dit bij zonder boeiende en aangrijpende verhaal is het toch echter de leraar die zegeviert en weet door te dringen tot het hart van zijn leerlingen. Een zeer aanbevelenswaardige film. Zondag om 5.30 u. en woensdag om 8 u. KVP-BLIKSEMACTIE. De KVP-bliksemactie heeft in onze pa rochie ook een groot succes gehad. De 38 propagandisten, bestuursleden van de KVP, leden van de KAB en RKJB, wisten 86 nieuwe leden te noteren. Het streefgetal 30 werd dus ruim overschreden. De afde ling telt nu 311 en 86 is 397 leden. K. A. B. De KAB hield in café M. van Huiten haar jaarvergadering. De voorzitter de heer G. Schapendonk heette de talrijke aanwe zigen alsmede de G.A. kapelaan Lentjes hartelijk welkom en dankte de leden voor hun werkzaamheden gedurende het afge lopen jaar. De keurig verzorgde verslagen van de secretaris dhr. Joh. van Venrooij en van de penningmeester dhr. G. v. d. Wiel, werden onder dank goedgekeurd. De voor zitter werd herkozen en de bestuursvacatu- re C. Bergmans werd aangevuld door dhr. Chr. Biekens. In de kascommisie werd be noemd M. Valk. De bescheiden van het St. Nicolaas-comité waren gecontroleerd en in orde bevonden. De geestelijk adviseur sprak over het grote nut van een Credo-Pugno- club en spoorde de leden aan om in sa menwerking met de KAJ verschillende pro blemen tot oplosing te brengen. De begroting voor 1959 werd goedge keurd. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt. De voorzitter dankte al len voor de prettige vergadering en hoopte dat het a.s. St. Jozefsfeest ook druk be zocht zou worden. Met nieuwe moed en nieuwe ideeën be zield, gaat de KAB met de KAJ een nieuw verenigingsjaar tegemoet. AGENDA. Zaterdag 5 uur repetitie nieuwe muzi kanten. 's Avonds trainen tafeltennisclub. Zondag half 12 repetitie fanfare. TAFELTENNIS. Door de tafeltennisvereniging PSV te Eindhoven wordt a.s. zondag een tournooi gehouden om de Brabantse kampioenschap pen. Van Smashers zullen daar 3 dames en 7 heren aan deelnemen. Laten wij ho pen met veel succes. Zaterdag werd in de zaal van Gez. Elshout de kringschietwedstrijd ge houden van de Kring Langstraat van de Nederl. Bond van Oudstrijders. Hieraan namen deel de afdelingen Raamsdonk, Waalwijk en Drunen. De wedstrijden hadden een zeer ge animeerd verloop, begonnen om on geveer 4 uur en namen de gehele avond in beslag. De opening ge schiedde door burgemeester Snels, die ook het eerste schot loste. Aan wezig was ook de heer Eliëns, se cretaris van de B.O.S. in Noord-Bra bant. De uitslagen waren als volgt: Klasse A 1. Drunen 275 punten 2. Raamsdonk 272 punten 3. Waalwijk 270 punten Klasse B 1. Waalwijk 265 punten 2. Drunen 265 punten 3. Raamsdonk 253 punten Klasse C 1. Waalwijk 242 punten 2. Drunen 237 punten Uitslagen personeel schieten: Dames le pr. mej. R. v. Oosterhout afd. Drunen 170162 2e pr. mevr. v Iersel afd. Raamsdonk 165163 3e pr. mevr. v. Ballegooyen afd. Drunen 165158 4e pr. mevr. v. Hulten afd. Drunen 163163 5e pr. mevr. v. d. Krabben afd. Drunen 163162 6e pr. mej. v. Veghel afd. Drunen 161 7e pr. mej. v. d. Broek afd. Drunen 145 Heren A le pr. v. Iersel, Raamsdonk 174-173 2e pr. de Graaf, Waalwijk 173-173 Zondagmiddag 8 maart a.s. zal de Z.E. dankbaar werk. Een feit is in ieder geval Hooggel. Pater Dr. Dionysius Frijns, Pro- dat het werk kundig en corject door haai vinciaal van de Ongeschoeide Carmelieten, Opvolging in het raadscollege. y'-i' UFfr-M II; w:nr I—' r Naar wij vernemen zal de vacante raadszetel, in verband met 't over lijden van de heer v. Sprang, toe vallen aan de heer J. G. J. ten Voor de, die nr. 3 stond op de onafhanke lijke lijst welke de heer v. Sprang als lijsttrekker had. KAJ. A.s. zondagavond'zal het clubhuis van de K.A.J. in Drunen officieel worden geopend en door deken Rooijackers worden ingezegend. Dit clubhuis. Grotestraat 92. werd aan d'e Kajotters ter beschikking gesteld door de firma Lips N.V. De Kajot ters zelf hebben het inwendige da nig verfraaid. Rikconcours. De handboogvereniging Constan- tia houdt a.s. zaterdag en zondag in café Gez. Elshout een Rikconcours. Er zijn ook op dit concours weer fraaie prijzen te verdienen. Aanvang 8 uur. Ballet. De Drunense balletschool o.l.v. Tini Pijper, mag zich in een goede belangstelling verheugen. Ongeveer 50 meisjes hebben zich aangemeld. De balletlessen zullen worden gege ven in De Hoge Braken op maandag van half 5 tot half 9. Er zijn vier groepen gevormd, die ieder een uur les krijgen. De uren der balletlessen alsmede eventuele wijzigingen, kunt u vinden onder de agenda. K.V.P. ledenwervingsactie. De K.V.P.-ledenwervingsactie in Drunen is, dank zij vooral de en thousiaste en spontane medewer king van een korps propagandisten, in Drunen ook goed geslaagd. In een avond werd het ledental ruim 100 meer en staat thans op 625. de nieuwe kleuterschool aah de Rector Ge- lissenstraat te Waspik-Boven inzegenen, waarna burgemeester Van Erp het gebouw officieel zal openen en in gebruik stellen. En hiermee gaat dan een groot deel van de bemoeiingen en beslommeringen ter za ke van het schoolbestuur en speciaal van Pater Rector Servatius tot het verleden be horen. En niemand dan pater Rector zelf zal beter beseffen wat het betekent van zo'n last verlost te worden. Want vanaf het rij pen der plannen tot aan de voltooiing daar van bleek een moeilijk begaanbare weg. Tekenend hiervoor is wel het feit dat de eerste tekening voor de te openen school reeds begin 1956 op papier stond en dat eerst drie jaar later een en ander kon wor den gerealiseerd. Talrijk waren dan ook de moeilijkheden die men had te overwinnen en het is daarom vanzelfsprekend dat a.s. zondag, nu men het werk bekroond ziet, de vlag in top gaat. Fraaie vormgeving aan interieur. Vanuit de Carmelietenstraat gezien is de nieuwe school wel wat somber gehouden en niet bepaald een architectonische schoon heid te noemen. Maar in feite is deze zijde, al ligt ze ook langs de hoofdweg, de ach terkant van de bouw. Loopt men dan ook door de Rector Gelissenstraat naar achter en beziet men de school vanuit het zuiden, dan doet het gebouw met hier een grote glasoppervlakte heel wat vriendelijker aan. Overigens zal het geheel nog honderd parten beter tot zijn recht komen als de geprojecteerde plantsoenen aan noord- en zuidzijde zijn aangelegd. Het is dan ook te hopen dat dit minder voeten in de aarde zal hebben als de school op zich, want als ook dit zo lang op zich moet laten wachten, dan zal er van het terrein voor de school niet veel méér over zijn dan een wildernis waar mee de school dan tevens geheel haar aan zien zal verliezen. Het interieur van het gebouw is kenne lijk hoofdzaak geweest bij de architect ir. Terneldeli uit Oosterhout. Bijzonder fraai is de vormgeving hiervan terwijl constructie, indeling en aankleding aan de modeme eisen zijn aangepast. Het leek ons daarom voor de fa. Savelkouls, die dit ontwerp ge stalte gaf een bijzonder aantrekkelijk en werd uitgevoerd. De heer Kamp, aan wie het schilderwerk werd opgedragen, slaagde er in een goed uitgebalanseerde kleurge- ving te bewerkstelligen, terwijl de fa. Do Glas voor de vloerbedekking en stoffering zorg droeg en de fa. Van Halderen uit Oosterhout de centrale verwarming (olie- stook) aanlegde. De entree van de school is een grote hal, waarin het artistieke en decoratieve element niet ontbreekt. Deze hal geeft links toegang tot een ruime gang, waarin o.m. de toiletten op een ideale manier zijn verwerkt. Verder komen op de hal nog de bestuurskamer en een bergingsruimte uit. Tussen deze twee vertrekken is nog een gerieflijk keukentje ingericht. In de gang zijn voorts de kap stokken op een handige manier aangebracht. Bij elke kapstok prijkt ook de foto van een leerling en onder de kapstokken zijn er nog rekken (boven een buis van de verwarming) om eventuele natte schoenen te drogen. De twee klaslokalen hebben afme tingen van 8 bij 9 meter en zijn door ge heel nieuw meubilair alleraardigst inge richt. De lokalen bevatten elk ook een mi niatuur keukentje en een grote verscheiden heid aan nieuw speelmateriaal. De uitdruk kelijke eis van de schoolinspectrice was dan ook dat niets uit de oude school naar de nieuwe zou verhuizen. Ook voor de ver lichting der lokalen is een goede oplossing gevonden, Het schuine dak van het ge bouw stelde in dit verband zijn aparte eisen. Ten noorden van de school is een ge plaveide speelplaats van 350 m2 aange legd, waarin tevens enkele zandbakken. Aan de zuidkant is nog een buitenklas gepro jecteerd die voor de kinderen zeker zo aan trekkelijk wordt als welke speeltuin ook. Zo ziet de gemeenschap van Waspik-Bo ven (die practisch in zijn geheel aan de rea lisering der plannen bijdroeg) en waarvoor de boeren b.v. al het grondwerk belange loos verrichtten de ijver en het doorzet tingsvermogen van het schoolbestuur en haar geestelijke overheid, dank zij de mede werking van het gemeentebestuur en de in spectie van het kleuteronderwijs beloond. De vrijkomende ruimte zal als gemeen schapshuis voor diverse verenigingen, af delingen en bonden open staan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 17