WAALWIJK FILMJOURNAAL Waalwijkse en Langstraatse Courani RAK0NA Henny de Ruyter had geen gevoel voor kader en werd driebandenspeler van internationale klasse. KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Uw das is Uw visitekaartje en een passende stropdas maakt Uw kleding werkelijk al. Ook TERLENKA, vanaf f 3.95 Voor herenmode Aan de vooravond van de Europese titelstrijd driebanden Elke dag trainen met 150 caramboles. Musis Sacrum geboorte aankondigingen L 11 x o r RADIO of T.V. DEFECT n I I I 1 B I B I B VRIJDAG 6 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO \M HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 19 Abounement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.83. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHv. ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagav.ond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevalen Zaterdag 7 en zondag 8 maart Arts: Dr. van Rooij. Apotheek: Nijman. KERKDIENSTEN. N.H. KERK, WAALWIJK. Zondag 8 maart: (5e Lijdenszondag) 10.00 uur: Ds. L. Schellevis. Ex tra kollekte Geestelijke Belan gen. N.H. KERK, BESOIJEN. v.m. 10 uur en n.m. 6.30 uur: Ds. J. Vink. Woensdag 11 maart: 's Avonds 7.30 uur: l)s. J. Vink. Bidstond voor gewas en arbeid. N.H. KERK, BAARDWIJK. 9 uur v.m. Ds. C. B. Schuurman. GEREF. KERK in de N.H. Kerk a.d. Haven. zondag 8 maart 5 uur n.m.: Ds. W. B. v. d. Mculen. MIDDAG-PAUZE DIENSTEN VOOR DE BEDRIJVEN. Evenals vóór het Kerstfeest zullen ook nu in deze Passietijd, die aan het Paasfeest voorafgaat, enkele middag-pauze-diensten voor de bedrijven worden gehou den in de Ned. Hervormde Kerk aan de haven. De diensten, die door de plaat selijke predikanten worden ver zorgd, worden op de volgende dinsdagen gehouden van 1230 - 12.50 uur: Dinsdag 10 maart spreekt Ds. L. Schellevis over: „Het verlies van onze grootheid". Dinsdag 17 maart spreekt Ds. C. B. Schuurman over: „Het ver lies van onze zelfverzekerdheid". Dinsdag 24 maart spreekt Ds. J. Vink over: „Het verlies van onze eenzaamheid". Ook dit keer zal er zeker voor deze diensten grote belangstel ling bestaan. Een ieder wordt dan ook van harte opgewekt om te komen en anderen mee te brengen. EERSTE STEENLEGGING KAPEL DR. MOLLER-COLLEGE. 12 Vz jaar moderator. Vandaag herdenkt de ZeerEerw. Heer P. Stevens, het feit dat hij 12V£ jaar geleden zijn werk als moderator aan het Dr. Moller-college begon. Het programma der herdenking is als volgt 8.30 uur Plechtige H. Mis in de St. Jan. Pl.m. 9.45 uur Eerste Steenlegging van de Kapel op het terrein van het Dr. Moller-college. Pl.m. 10.30 uur Huldiging van de Moderator in de aula van de school. 11.30 uur Gelegenheid tot felici teren door de genodigden in de do centenkamer. Zondag 8 maart zal er van 12- 1 V2 uur voor ouders der leerlingen en voor andere belangstellenden gele genheid zijn Moderator Stevens ge luk te wensen in de docentenkamer van het Dr. Moller-college. TOELATINGSEXAMENS R.K. MULO EN LYCEUM TE WAALWIJK. Daar de aanmeldingen voor de volgende cursus reeds zijn begonnen, is het misschien van belang de ouders hierover het volgende mee te delen. Een candidaat kan wordeft toege laten, als het advies van de lagere school en het toelatingsexamen zo danig zijn, dat er een redelijke kans is, dat hij of zij het gevraagde on derwijs zal kunnen volgen. Wegens de vaak overbezette klas sen is het niet verantwoord leerlin gen toe te laten voor wie het onder wijs te zwaar is. Het toelatingsexa men is daarom een zeer belangrijke factor. Om hierin zo objectief moge lijk te zijn, hebben de R.K. Jongens- Mulo, de R.K. Meisjes-Mulo en het Dr. Moller-college te Waalwijk zich aangesloten bij de Stichting „Het Gecombineerd Toelatingsexamen". Hierdoor zullen 35 Middelbare Scholen (Katholieke en niet-katho- lieke) en 30 Mulo-scholen in Neder land op dezelfde dagen een examen afnemen, dat door een deskundige commissie na zéér zorgvuldige voor bereiding is opgesteld. Het examen voor het Lyceum is niet hetzelfde als voor de Mulo, maar wel zijn beide door dezelfde Stich ting samengesteld. Het werk wordt door de hoofden der lagere scholen in samenwerking met de ontvangende scholen volgens zeer nauwkeurige normen beoor deeld. Het is niet de bedoeling de exa mens moeilijker te maken, maar wel om met vele andere scholen op het zelfde peil te werken. De dagen voor de examens zijn 11 en 12 juni. De candidaten voor de Mulo-scho len moeten zich opgeven bij die scho len en de a.s. Lyceumleerlingen aan het Dr. Moller-college. Nu kunt U kiezen uit een grote lortering in de nieuwste dessins. wasbaar, kreukvrij I •ad# vertrouwde adret Aug. Mannaerts te Tilburg, heeft z'n wens te kennen gegeven binnenkort als zodanig af te treden. CONTACTGROEP VOOR HANDEL EN INDUSTRIE. De Contactgroep voor Handel en Industrie heeft vrijdag 13 maart a.s. een bijeenkomst be- jegd in Hotel Verwiel, waarbij ir. W. L. van Lakerveld, direc teur voor de industriële ontwik keling bij het ministerie van eco nomische zaken, een inleiding zal houden over „Aspecten van de industriële toekomst van Ne derland". TWEE EXTRA-FILMAVONDEN BIJ KUNSTKRING. Op 17 maart a.s. zal in het programma van de Kunstkring de lilm „Het Woord" van Carl Dreyer naar het bekende boek van Kaj Munk worden vertoond. Aanvankelijk lag het in de be doeling 0111 met deze film het kunstkringseizoen te sluiten, maar op veler verzoek heeft het bestuur besloten 0111 nog een tweetal filmavonden extra te ge ven. De bedoeling hiervan is de belangstelling voor de film avonden te peilen. Blijkt er in derdaad een redelijke belangstel ling voor deze filmavonden te be staan. dan zullen er in het ko mende seizoen meer filmavonden worden ingelast. Over de film „Het Woord" oordeelt de KFC: „Een sober uitgebeeld verhaal, in beeld en geluid soms zwaar van symbo liek, maar doorlopend voornaam van stijl. Ook de inhoud het bekende boek van Kaj Munk is treffend en diep religieus, al mist de katholieke toeschouwer te sterk de Kerk als bewaarster van het Woord. Voor volwasse nen een opmerkelijke film die de aandacht verdient". Fil. M. V. d. BRAND-HENS GROTESTR. 155 WAALWIJK FEDERATIE VAN LEDERFABRI KANTEN EN VAN SCHOEN FABRIKANTEN. Naar wij vernemen is de heer Frans Wagenberg te Vlijmen gekozen tot voorzitter der Federatie van Ne derlandse Lederfabrikanten, inplaats van de heer Schroder, die wegens drukke werkzaamheden deze functie heeft neergelegd. Ook de voorzitter der Federatie van Ned. Schoenfabrikanten, de heer CONCERT TEN BATE VAN HET ORGELFONDS. Op 7 maart a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk aan de Haven een con cert worden gegeven voor bovenge noemd doel. Hieraan zullen mede werken. Nel v. d. Hammen, sopraan, Govert Janson, tenor, Henk Nieuw koop, orgel en het Ned. Herv. Kerk koor, met orgelbegeleiding van Jean ne van Heijst. Het geheel onder lei ding van de heer Henk Nieuwkoop. Op het programma staan o.a.: so lozang, duetten en orgelspel. Door het Kerkkoor zal de bekende Hymne: ,.Hör' miei Bitten" van Mendelssohn worden uitgevoerd. Duur van het con cert ca. 1 uur. De kerk is verwarmd. „DROOMEILAND". Het is een geheel andere Romy Schneider die in dit avontuurlijke en romantische verhaal naar voren treedt. Ditmaal niet de wee-zoete filmkeizerin in een overdreven geac centueerd romantisch verhaal, maar een fris jong meisje dat in een aan trekkelijke rol de kans krijgt haar kwaliteiten te tonen. Het verhaal speelt zich af in het Engeland van de 17e en 18e eeuw en wel rond de vermaarde Engelse schrij ver Daniël Defoe, de man die met zijn Robinson Crusoë zijn eigen we reld van avontuur en romantische vrijheid schiep. Het is een oude De foe die we hier ontmoeten, in ar moede levend en als raadgever door de koning verstoten. Hij slijt zijn laatste levensdagen in het huisje van de weduwe Cantley en vertelt boei end en meeslepend van zijn Robinson aan de kinderen Charley, Jim en de kleine Ben, die zich afbeulen in de katoenspinnerij van de grommende Mr. Gillis. De zon in het leven van de oude Defoe is de zonnige Maud Cantley (Romy Schneider), die zich helemaal verdiept in de zorgen van Defoe, wiens zoon Ton op het ver keerde pad is geraakt en die door schulden in de gevangenis komt en tenslotte, om aan geld te komen, het originele en waardevolle manuscript van Robinson steelt en geen geld heeft om het weer terug te kopen. Maud en haar vriendjes gaan er dan op uit om het manuscript weer terug te brengen. Het wordt een groot avontuur,, dat Maud tenslotte in aan raking met de koning brengt. Ze ver telt hem alles van het trieste lot van de oude Defoe, van Ton en van de kinderen die zó afgebeuld worden op f de katoenspinnerij, dat ze willen vluchten. Zij weet te bereiken dat de koning zijn oude vriend Defoe vlak voor diens dood weer de hand reikt en hem belooft dat de kinderen op zijn eiland, Engeland, gelukkig zullen leven. Een aantrekkelijk avontuurlijk filmverhaal met in de hoofdrollen Romy Schneider, Horst Buchholz, Erich Ponto en Magda Schneider. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang alle leeftijden. Wij hebben een pracht-collectie van de nieuwste Monsterboeken liggen gaarne voor U ter inzage. Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Grotestraat 205 - Waalwijk „DE VLUCHT UIT HET VREEMDELINGENLEGIOEN." Op het hoogtepunt van de strijd tussen de Franse troepen en de op standige Arabieren in Algerije, trach ten drie Franse legionnairs te deser teren. Deze poging wordt echter door een vierde legionnair verijdeld en zij worden naar Algiers gebracht om daar hun vonnis in een standgerecht te horen uitspreken. Het zijn de Ita liaan Luigi Locatelli, de Ier Pat Kil- by en de Duitser Kurt Gerber. Hun bewaker is sergeant Robert Altman. Op hun tocht door de woestijn pas seren zij een Franse boerderij die door de opstandelingen is verwoest. De enige overlevende is de Franse „Nee, voor kader heb ik nooit voldoende gevoel gehad. Het is een speltype dat me niet ligt. Wel heb ik een tijd libre ge speeld en in 1949 behaalde ik daarin het Nederlands kampi oenschap klein biljart, maar toen ben ik overgestapt naar drie banden, dat altijd mijn grote voorliefde heeft gehad." Dit vertelde ons de 29-jarige Henny de Ruyter, die samen met de Rotterdammer Popeyus de eer van ons land zal verdedigen in de strijd om het europese kampioenschap driebanden, die van 11 t/m 15 maart a.s. in „De Kerseboom" te Hilversum zal plaats hebben. Kans hebben? „Och, ik zal natuurlijk mijn uiterste best doen", lachte Henny, „maar ik weet echt niet hoe het gaan zal, want er zijn maar drie tegenstanders die ik al eens eerder heb ont moet, namelijk de Belg Vingerhoedt, de Duitser 'i'iedtke en na tuurlijk Popeyus.. Van de anderen weet ik niets en van de Deen Sögard en de Zwitser Blanc weet geloof ik niemand iets. Ze kunnen best voor een verrassing zorgen." OPENBARING. Het is overigens niet sinds van daag of gisteren dat Henny de Ruy ter het driebandspel beoefent. Reeds op 10-jarige leeftijd deed hij in Utrecht biljartkenners versteld staan met zijn prestaties in dit zo uitermate moeilijke speltype en de destijds be kende Utrechtenaar Verbeek voor spelde hem een grote toekomst als driebandspeler, een voorspelling die al voor een zeer belangrijk deel in vervulling is gegaan. Voorlopig kwam dat driebandspel er echter niet verder uit, want Hen ny ging zich verder bekwamen in het libre, waarin hij dan in 1949 met een moyenne van 30 het Nederlands kampioenschap klein biljart in de wacht sleepte. Daarna stapte hij over naar het driebandspel, „want libre is nu eenmaal geen aantrekkelijk ge- zelschapspel", en dat hij dit speltype in de loop der jaren niet verwaar loosd had, bleek wel uit het feit, dat hij in hetzelfde jaar het kampioen schap driebanden 2e klas behaalde en tevens promoveerde naar de eerste klas. In het volgende seizoep demon streerde hij zijn bijzondere aanleg en begaafdheid in dit spel door beslag te leggen op het Nederlands kampi oenschap le klasse, hetgeen tevens een promotie betekende naar de hoofdklasse die later ere-klasse werd. DRIEMAAL TWEEDE. Ook in de ere-klasse is Henny de Ruyter steeds een speler van het eerste plan geweest. Driemaal legde hij in de strijd om de nationale titel beslag op de tweede plaats, de laat ste maal in febr. jl. achter de Rot terdammer Popeyus. In een drama tisch eindgevecht moest Henny na een stand van 52-41 in zijn voor deel toch nog genoegen nemen met remise, hetgeen een tweede plaats betekende, want hoewel beide spelers met gelijk aantal matchpunten (11) eindigden, gaf het betere gemiddelde van Popeyus (0.822, tegen de Ruyter 0.803!) de doorslag. „Hoe kwam dat nu eigenlijk dat je die laatste partij in praktisch gewon nen positie toch nog verloor?" Hen ny haalt verontschuldigend z'n schou ders op. „Ik begrijp het zelf ook nog niet goed, maar toen de stand 58 - 54 was, dacht ik opeens dat ik met nog twee caramboles kampioen van Ne derland zou zijn.En toen ging het op eens niet meer zo vlot. Ik miste en kele eenvoudige stoten en dat was voor Popeyus voldoende." VERRASSING? De magische krachten in de sport kunnen dus ook de verkeerde kant op werken en plotseling, met de eind streep in zicht, een voortreffelijke prestatie op fatale wijze beïnvloeden. Maar wellicht heeft deze Bredase er varing toch ook zijn goede zijde en wel dat Henny onbevangener en met een andere instelling zijn kansen in het toernooi om de europese titel zal verdedigen. De Belg Vingerhoedt en de Duitser 'l iedtke ziet Henny als zijn meest geduchte tegenstanders. Het vorig jaar bezette hij achter deze twee driebanden-specialisten in Antwer pen een prachtige derde plaats. Vin gerhoedt speelde toen 0.750, Tiedtke 0.800 en Henny 0.650. Misschien zijn de rollen nu omgekeerd, want waarom zou het niet Henny de Ruy ter kunnen zijn, die, geladen en vol vechtlust, voor een verrassing gaat zorgen. Hij heeft er ongetwijfeld de capaciteiten voor. Een intensieve trai ning heeft Henny „klaar" gemaakt voor dit titanen-toernooi. „Drie maanden vóór elk toernooi begin ik intensief te trainen met elke dag 150 caramboles", zegt Henny. „Jammer is dat je hier geen tegenstander kunt vinden. Voor de driebanden-spelers in het Westen ligt de zaak veel gun stiger, die waren zo dicht bij elkaar, dat ze regelmatig tegen elkaar kun nen uitkomen en zij beter in condi tie kunnen blijven." In ieder geval zal de aandacht van alle biljartliefhebbers in Waalwijk in spanning gericht zijn op de radio- stad Hilversum, wanneer daar de volgende week Z.K.H. Prins Bern- hard het toernooi om de europese ti tel gaat openen. We hebben er het grootste vertrouwen in dat Henny ook in Hilversum hoge ogen gaat gooien en zelfsOch, het zou niet de eerste keer zijn dat een euro pese biljarttitel in Waalwijk terecht kwam. Maar ook als Henny bij de eerste vier eindigt, mogen we meer dan tevreden zijn, want deze eerste vier zullen deelnemen aan de strijd om de wereldtitel die zich in Zuid- Amerika zal afspelen. Zo zal Waalwijk de volgende week opnieuw in 't teken staan van de bil- jartsport, een sport waarin het enige gerechtvaardigde trots mag laten gel den, want biljarters van de grootste internationale allure als de gebroe ders de Ruyter zijn werkelijk dun ge zaaid. Kees de Ruyter? Och, iedereen bij de Ruyter is overtuigd van de come-back van Kees. En wij met hen. lerares Madeleine. Zij sluit zich bij het transport aan. Dan gebeurt ech ter het onwaarschijnlijke. Robert Alt man vertelt zijn kameraden dat hij hen wil helpen ontvluchten. Na een wilde tocht, waarbij Gerber aan eer der opgelopen verwondingen be zwijkt, weten zij in Algiers onder te duiken. Madeleine keert terug naar Frankrijk en Robert, Luigi en Pat weten ook na heel veel moeilijkheden Frankrijk te bereiken. Pat keert weer terug tot de misdaad hetgeen hem het leven kost. Robert tracht de Duit se grens te bereiken Totaal uitge hongerd komt hij in het Noord-Fran se stadje Belfort, de woonplaats aan. Ten koste van haar eigen vrijheid helpt zij hem de grens passeren. Lui gi komt ten slotte ook weer in zijn woonplaats aan, maar van het geld dat hij had gespaard om een wijn gaard te kunnen kopen, maar waar mee hij de vlucht van zijn vrienden financierde, is nog net genoeg over voor één trosje druiven... Een boeiende en bijzonder span nende film met een voortreffelijk ge speelde hoofdrol van Hildegard Knef en uitstekend spel van Bernhard Wicki, Hannes Messemer en Helmut Schmid. Maandag en woensdag. Toegang 18 jaar. „AAN DE RAND VAN DE HEL". Een spannend filmwerk, waarvan Wij repareren alle merken radio's en T.V. apparaten, band recorders en gramofoons. Ook al hebt U deze niet bij ons gekocht SNEL VAKKUNDIG VOORDELIG (desgewenst vooraf prijsopgaaf) GROTESTRAAT 281 WAALWIJK TELEFOON 3062 het verhaal zich afspeelt in de sfeer van de Amerikaanse proeven met de geheime X-2 raket. Hoofdfiguur is de uit Koreaanse krijgsgevangen schap majoor Bond, die zich na zijn vrijlating weer bij het onderzoekings centrum van de luchtmacht aanmeldt. Daar krijgt hij echter te horen, dat hij niet meer geschikt is voor het zware werk van test-piloot. Bond wil dat niet geloven en hij stelt alles in het werk om zijn supe rieuren ervan te overtuigen dat hij wel geschikt is. Aan de hand van ver schillende proeven weet Bond inder daad zijn geschiktheid en bekwaam heid te bewijzen. Een boeiend verhaal uit de jong ste ontwikkeling van de luchtvaart met William Holden, Lloyd Nolan en Virginia Leith in de hoofdrollen. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 14 jaar. „AANVAL OP HET GOUDTRANSPORT". Het spectaculaire en vertrouwde wild-west beeld van boeven en de brave borst die opkomt voor recht en wet. Het verhaal speelt zich rond de postkoetsdiensten, die in de Ameri kaanse burgeroorlog zo belangrijk waren voor de goudtransporten. De strijd gaat tussen John Hayes (Randolph Scott), die voor de Noor delijken werkt, en Clay Putnam (An drew Duggan), die in dienst staat van de zuidelijken. Putnam tracht Hayes eruit te werken en daar komt ten slotte natuurlijk schieten van. Bo vendien zijn er ook nog twee vrou wen in het spel. Het is uiteindelijk Putnam die het loodje moet leggen, waarna de rust weerkeert. Veel stof, rook en vuistenwerk vol gens het beproefde recept. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5