WASPIK De vrouw weer helemaal vrouw Sprang-Capelle OPENING BAZAR 64 echte vlaggen gratis voor u EEN INTERNE HULP Waspik en Ds. K. Schipper namen afscheid van elkaar „L'Heure des Dames" bracht prachtige voorjaarsshow Koffie fijnproevers nü verzamelen bij VéGé 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 6 MAART 1959 6 Raamsdonk „VEILIG KOMPAS". Ze staan allemaal wat vreemd te kijken in die grote, nog onbe kende kazerne, de jonge rekru ten, die pas uit het gewone bur gerleven hun entree in de mili taire samenleving hebben ge maakt. En dat is niet zo heel eigenaardig, want het is een geheel andere maatschappij dan ze tot dusver gekend hebben. Er zijn zoveel voorschriften waar aan ze zich moeten houden, er worden hun zoveel plichten op gelegd, dat ze er vaak niet direct aan denken, dat ze ook nog rech ten hebben. Toch hebben de jon ge militairen die zeker ook. Om de jongens wegwijs te maken in de verschillende voorschriften en maatregelen, die er op sociaal gebied zijn, wordt thans aan de rekruten een boekje gegeven „Veilig Kompas". Het boekje werd uitgegeven door het minis terie van Defensie. Allereerst wordt afgerekend met de bewe ring, dat de diensttijd een verlo ren tijd is. De meeste jongens, die in dienst moeten, zijn het er wel over eens, dat ze die anderhalf of twee jaren maar moeilijk kun nen missen, maar alle oud-mili tairen vertellen met niet minder overtuiging, welk een prachtige tijd ze in dienst gehad hebben. In dit boekje worden nu ver schillende mogelijkheden opge somd om de diensttijd zo goed mogelijk te besteden o.a. door studie, door het vergroten van de vakkennis enz. Voor de meeste cursussen, die men wil volgen, worden voor de militairen bij zonder voordelige voorwaarden geboden. Het grootste deel van het boekje is echter gewijd aan een uitgebreide behandeling van de mogelijkheden van uitstel, van verlof om diverse dringende re denen, over de mogelijkheden kostwinnersvergoeding te krij gen, de sociale dienst van het mi nisterie van Oorlog en die der Koninklijke Marine, over her keuring en afkeuring, ziekengeld en ziekenfonds, over de arbeids verhouding met de werkgever waar men voor zijn diensttijd werkte, arbeidsbemiddeling, scholing, her- en omscholing, uitkering bij werkloosheid als men de dienst verlaat e d. Alle maal dus onderwerpen, waar de militair groot belang bij heeft en de jongens zullen de raad, die in het hoekje gegeven wordt, nl. om de uiteenzetting in haar ge heel eerst door te lezen en het boekje verder goed te bewaren, beslist moeten opvolgen, willen zij zich zelf door onkunde met de voorschriften niet te kort doen. voor de keuken Gevraagd wegens huwelijk der tegen woordige, in doktersgezin met 5 kinderen (112 j.) een r.k. HULP IN DE HUIS HOUDING voor dag en nacht. Meerdere goede hulp aanwezig Mevr. Taverne Reinier de Graafstraat 17 Tilburg. Klisjes gerookt paardevlees, niet zout, gedroogde boeren- worst, droog mager spek, sau- cies, berliner- en smeerlever- worst, ruwe boerenham, enz. Voortaan vrijdagsmiddags op de markt. HubvandenHout Onze naam hangt in de kraam. bij heerlijke VéGé-Koffie. Gratis bij 250 gram VéGé-Koffie! Velen waren gekomen, tot zelfs van ver buiten de gemeente, om de speciale dienst bij te wonen, waarin Ds. Schipper afscheid nam van de Hervormde Gemeente van Waspik. Vele sprekers ook brachten hulde aan de scheidende predikant, voor alles wat hij voor het kerkelijk leven van Waspik heeft gedaan. Ds. Schipper echter zei, dat wat hij gedaan heeft maar gebrekkig is ge weest. Niettemin had hij zijn taak steeds met liefde vervuld. Vooral het jeugdwerk lag hem na aan het hart en hij hoopte dat er in de toekomst steeds mensen bereid zouden zijn om dit werk voort te zetten tot opbouw van de kerkelijke gemeenschap. Ds. Schipper had zijn afscheidspredikatie geïnspireerd op Handelingen 4 1-12. Onze diepste nood is niet dat we ziek zijn, dat we rouw dragen, zei spreker, maar dat we zondaars zijn en de wereld dienen. En omdat we de wereld dienen is er de nood en de ellende. Maar God wil ons on ze zonden vergeven, God wil het weer goed maken met ons. Hij alleen kan ons die za ligheid schenken. Niet één van de vromen hier op aarde kan ons helpen, niet één kan ons redden. Ik heb één wens, zei ds. Schipper aan het slot van zijn predikatie, en die wens is, dat U, gemeente, en ik, elkaar eens weer zullen mogen ontmoeten voor de troon van God. En ook is mijn begeren dat ge Christus zult mogen vinden. Het zal U goed gaan als ge Hem zoekt, hier en in het hiernamaals. Consulentschap. Ds. Schipper richtte vervolgens het woord tot verschillende van zijn collega's. Ds. van der Schee van 's-Gravenmoer gaf hij de hoop mee, dat zijn consulentschap in Was- i pik veel zegen zou mogen brengen. Ds. I Hoeufft van Velsen, de scriba van de clas sis Heusden, bracht hij dank voor de pret tige wijze waarop hij met hem en de andere collega's op de vergaderingen had kunnen samenwerken. In het bijzonder ook dankte spreker bur gemeester van Erp voor zijn belangstelling en medeleven welke hij steeds aan de dag had gelegd voor de kerkelijk leven van de protestanten en het vele dat hij had ge daan voor de restauratie van de kerk. Verder bracht Ds. Schipper dank aan de organist, de heer Hartman en aan de kos teres mej. Lankhaar. Bijzonder veel waardering had spreker voor de broeders van de kerkeraad en de kerkvoogdij, waarmee het altijd prettig sa menwerken was. Hij dankte hen allen voor wat zij in die vijf jaren voor hem en zijn gezin hadden gedaan. „God geve dat U weer spoedig een eigen herder en leraar moogt hebben", zei Ds. Schipper. Hulde. Hierna brachten verschillende sprekers hulde aan de scheidende predikant voor hetgeen hij deed voor de gemeente en voor zijn goede menselijke eigenschappen. Ds. Van der Schee wenste hem Gods beste zegen toe in Ederveen. En tot de ge meente zei hij: „U mag weten dat als een kleine herder heengaat, een grote Herder achterblijft om over de kudde te waken". Ds. Hoeufft van Velsen schilderde zijn collega als een opgewekt en prettig mens en Ds. Trouwborst uit Capelle prees zijn grote bereidwilligheid en dankte hem na mens de kring Waalwijk, voor zijn bijzon dere gastvrijheid. Ds. Klootwijk van R'veer gaf zijn collega op humoristische wijze het vermaan vooral op zichzelf te passen, want Ederveen is niet zoals Waspik, een ge meente van 500, maar van 1800 protestan ten. Burgemeester Van Erp vond het jam mer dat één van Waspiks belangrijkste personen naar elders ging. Hij hoopte dat het ds. Schipper en zijn gezin in alle op zichten zeer naar wens zou gaan in de nieuwe gemeente. De heer Dubbelman dankte ds. Schipper namens het schoolbestuur voor zijn bemoei ingen met de school. „De verhouding met U was altijd goed", zei de heer Dubbelman, die hem verder Gods zegen toewenste. Als laatste sprak de heer L. Verduijn, namens de kerkeraad en de kerkvoogdij. „U hebt met liefde, ijver en kracht de ge meente geleid", zei spreker. Hij gaf Ds. Schipper de verzekering dat men de weg zou bewandelen die hij de gemeente ge wezen had en dat men boven alles God de eer zou geven. „Wij hopen dat het U en Uw gezin in Ederveen wel moge gaan", besloot de heer Verduijn. Ds. Schipper werd vervolgens staande toegezongen door de gemeente, waarna ieder de gelegenheid kreeg persoonlijk van hem en zijn gezin afscheid te nemen. VOORJAARSINSPECTIE N.R.S. Het Nederlands Rundvee Stamboek hield in Waspik haar jaarlijkse voorjaarsinspectie. Als inspecteur van het N.R.S. trad op de heer Booienk geassisteerd door de heer N. Verschure, secretaris der plaatselijke Fok- en Controle Vereniging. De uitslag is als volgt H. Remmeren Tonny 8 b-77 Stam boek; Tonny 9 b-77 S.; C. Remmeren Lu cia 7 bc-75 Register; Anny 6 b-76 S; Anny 7 bc-75 R; Johanna 6 b-78 S; C. Wouters Doortje 3 b-77 R; G. Ramp Bertha 5 b-78 S; Bertha 8 b-77 R; C. Zijlmans Johanna 7 bc-75 R; Johanna 6 b-17 S; C. Wouters Laura b-78 R; Lucia 3 b-76 R; Maaike b- 76 R; D. Verschure Nelly 3 b-77 R; W. Smits Tonny b-78 R; J. Kemmeren Marie 8 b-80 R; Marie 9 b-77 R; A. Smeur Anny b-76 R; J Meijs Betsie 9 b-76 R; H. Ver schure Dina 4 b-76 S; J. Meijs Bernardo Suske b-76 S; Corry 3 b-77 R; L. v. Strien Clasien b-78 R; Marie b-76 R; A. Ramp Jo 2 b-76 S; W. Biemans Emma 2 b-77 S; Nelly b-79 S; J. Ramp Sjaantje 4 b-77 R; Dina bc-75 R; W. Smits Gerarda 3 b-78 R; M. Verschure Trui 8 b-77 R; Gebr. de Wit Leny 3 b-77 S; J. Rekkers Cato b-76 R; Greetje 3 b-77 R; A. Ramp Tona b-78 R; Treesje 2 b-77 R; Hendrikje 24 b-79 RS (Reur Stamboek). LAAGSTE INSCHRIJFSTER. Op het gemeentehuis van Oudenbosch vond de aanbesteding plaats voor het aan brengen van een wegverharding met bijko mende werken op een gedeelte van de Oudlandsedijk. Er kwamen 12 inschrijvin gen binnen. De fa. P. van Oort en Zn. al hier was met f 42.900 de laagste inschrijf- ster. GESLAAGDE MISWEEK. In de parochie van O. L. Vrouw ten He melopneming te R'veer en van de H. Bavo te R'dorp werd een missieweek gehouden i door de Paters Norbertijnen van de Abdij van Berne te Heeswijk. De leiders van de ze misweek waren zeer tevreden, want in beide parochies hebben zeer vele parochi anen aan de oefeningen deelgenomen. Ook in de H. Missen, die door de Paters ge leid werden, waren de kerken zeer goed bezet. GESLAAGD. Te Vught op „Huize Bergen" slaagde voor het diploma RVV, mej. C. Schoen makers alhier. UNIEKE OPDRACHT. De firma Heijne en Van Seters heeft in opdracht van de Fries H. Meijer, een zo genaamd turfschip omgebouwd tot 'n mo- torspits. De „Spits" is 'n Belgisch scheeps- type dat men veel bij de Rijnvaart aan treft. De tonnage die eerst 155 was werd opgevoerd tot 258 en de diepgang van 1,45 tot 2,10 m. De firma Heijne heeft eenvoudig een band van 65 cm ingelast tus sen de wanden van het schip en dit zonder de betimmering van de roef uit te breken. Dit is een bijzonderheid en in Brabant is waarschijnlijk een dergelijke opdracht nog niet eerder uitgevoerd. VOORLICHTINGSCURSUS ELEKTRICITEIT. De Vereniging van Exploitanten van elec- triciteitsbedrijven in Nederland, gevestigd te Arnhem, gaat voor het onderwijzend per soneel van Waalwijk en omgeving een cur sus geven van 3 lessen over opwekking, voorgeleiding en toepassing van elektriciteit. Deze lessen worden gegeven te Waalwijk in „De Gecroonde Leersse" op de vrijdagen 6, 13 en 20 maart om 19.15 uur. Een excursie naar een der Centrales te G'berg zal hierop nog volgen. een voortreffelijke en uitgebreide collectie van zeer vrouwelijke en bijzonder charman te hoofdbedekking. De schoen past zich in de nieuwe mode geheel aan bij de kleding, dus zachte pas teltinten in allerlei vrolijke nuances. De leest is rank en spits en de hakken zijn overwegend naalddun en hoog. Daarnaast blijven natuurlijk de flatjes bij de sportieve kleding in trek. Behalve de „no Color nieuwe pasteltinten bracht de fa. Mesco Exquis op deze show schoenen, die van dezelfde stof waren vervaardigd als de ja pon. Bijzonder charmant, maar ook uitslui tend geschikt om bij één bepaalde japon te dragen. De fa. van Eijsden tenslotte zorgde op deze zeer geslaagde en omvangrijke show de make-up der mannequins op de beken de voortreffelijke wijze en verraste elke be zoekster met een miniatuur-flacon „Flat- terie" van Houbigant. GEVRAAGD; op een buitenplaats nabij Zundert, in mooie omge ving, Liefst niet beneden 25 jaar. Smakelijk kunnende koken en net jes werken. 2e hulp aanwezig. Brieven aan MEVROUW VAN HELOMA OVERZICHT 2, OOSTERBEEK Donderdagavond jl. vond de officiële opening plaats van de bazar georganiseerd ten bate van het fanfarekorps Kunst na Ar beid alhier. Te ongeveer 7.30 uur hadden een groot aantal genodigden zich verzameld in de tent, staande op het weiland van de heer Stam aan de Nieuwevaart. Onder de aanwezigen merkten wij o.m. op, het col lege van burgemeester en wethouders met de gemeente-secretaris de heer M. v. Prooij- en, alsmede enkele leden van de gemeente raad en vele vertegenwoordigers uit het verenigingsleven. Jammer was het voor het comité, dat burgemeester Smit, wegens fa milie-omstandigheden niet aanwezig kon zijn. De tent was zeer smaakvol ingericht. Het comité had niets nagelaten om het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Aan de ene zijde van de tent, had men grote tafels geplaatst, waarop de diverse zeer fraaie handwerken enz. waren uitge steld, terwijl aan de andere zijde de diverse attracties, zoals schiettent, ballengooien, sjoelbakken enz. een plaats hadden gevon den. Nadat de voorzitter van het bazar- comité, de heer Stein, de aanwezigen ver welkomd had, verzocht hij loco-burgemees ter Waverijn de officiële opening te willen verrichten. De heer Waverijn begon zijn rede, met allereerst mededeling te doen, dat burge meester Smit, i.v.m. familie-omstandighe den verhinderd was, de officiële opening te verrichten van deze bazar. Met Uw goedvinden, mijnheer de voorzitter, zal dan de loco-burgemeester deze taak verrichten. De heer Waverijn vervolgde zijn ope ningswoord als volgtDe aanwezigheid van de beide wethouders en van de secretaris der gemeente is op zichzelf al voldoende bewijs van het feit, dat het gemeentebestuur als zodanig ook medeleeft met het vereni gingsleven dat zich te Sprang-Capelle be weegt om en in de vereniging Kunst na Arbeid. Muziekverenigingen hebben al van zeer oude tijden een niet onbelangrijke functie vervuld in het gemeenschapsleven. In het verleden op meer primitieve wijze als heden het geval is. De voortgaande ont wikkeling en uitvindingen van allerlei aard hebben de muziekbeoefening en de muziek instrumenten ingewikkelder gemaakt en mij dunkt dat er hoe langer hoe meer kunst aan te pas gekomen is, om de muziek te kunnen maken en de bijpassende instrumen ten te kunnen bespelen. Kunst in deze zin, welke muziek kan ik maken, componeren. Kunst in een andere zin, op welke wijze kan de geschreven muziek op de beste wij ze worden vertolkt'en ten gehore gebracht. Ik heb mij niet verdiept in de geschie denis van de harmonie en fanfarekorpsen, maar het zal ongetwijfeld zo zijn, dat èn het karakter van hetgeen ten gehore werd gebracht, en de instrumenten waarmee de muziek werd voortgebracht, van eeuw tot eeuw, sterk is gewijzigd. Maar al deze kunst zou dood zijn geble ven, indien zich niet personen hadden ge zet aan de verdere verwerkelijking van deze kunst, en de kunstige muziek leerden le zen en de kunstige instrumenten leerden gespelen. Zowel het een als het ander heeft arbeid gekost. Met het schrijven en afdrukken van de noten en de uitgifte van het muziekwerk door de handelaar wordt een bepaalde ar beid afgesloten. Evenzo is het met het ont werpen maken en verder, al dan niet aan de lopende band, fabriceren van de instru menten. De kunstbeoefening, of zo ge wilt, de bearbeiding van deze kunstproducten, is een zich steeds herhalend proces. Wil het goed zijn, dan zal in de muziekvereniging Kunst na Arbeid, zich voordoen, een steeds dieper graven om tot hoger arbeidspresta ties te komen, 'welke arbeidsverrichtingen zich zullen moeten openbaren in het steeds beter bespelen van de geëigende instru menten en in het telkens zo mogelijk, op volmaakter wijze vertolken van de ge dachten van de toonkunstenaar zelf. Om als vereniging de volle eigendom te kun nen bezitten van de daartoe geëigende in strumenten, daar is deze bazar voor geor ganiseerd. Ik hoop, mijnheer de voorzitter, dat de geldelijke resultaten, welke deze bazar zal afwerpen, Uw stoutste verwachtingen zal overtreffen. Dan zult U met uw comité op een geslaagde bazar kunnen terugzien. Maar dan zal ook Kunst na Arbeid van-Uw ar- beidskunst kunnen profiteren en mogelijk anderen (want er staan nog meer bazars op stapel in Sprang-Capelle) thans van U deze kunst afkijken. Of een bazar slagen zal, of mislukken, het is tevoren nimmer te zeggen. Men waagt zich aan voorspellingen of rnen durft zelfs dat niet aan. Gezien al hetgeen in de ze tent te verrichten valt en te verkrijgen is, zou men zo moeten zeggen - er is te kust en te keur - het móét slagen. Wanneer de inwoners van Capelle en de andere delen der gemeente het hunne zou den bijdragen voor Uw doel, mijnheer de voorzitter, dan zullen hun offers ongetwij feld een dubbele besteding vinden. Aller eerst goede instrumenten en daarna de mo gelijkheid om daaruit goede muziek ten ge hore te brengen. En als de muziek vereniging Kunst na Arbeid dan volkscon certen geeft, dan zal de muziekminnaar er varen, dat het gebrachte offer hem op wel luidende wijze in de oren klinkt. Het gemeentebestuur spreekt er zijn vreugde over uit, dat de leden der mu ziekvereniging ook ten bate van het geheel, zich na hun dagelijkse arbeid met de kunst beoefening willen bezig houden en dat zij door het geven van concerten de Kunst na der bij het volk willen brengen. Het gemeentebestuur wenst U, mijnheer de voorzitter, met Uw comité en Uw mede werkers, drukke dagen toe en dat U na het kunststuk van een geslaagde bazar te heb ben volbracht, heerlijk zult kunnen rusten van Uw arbeid, maar ook, dat na dit wer ken, de leden van de muziekvereniging na hun dagelijkse arbeid, met de instrumenten en hun gevoel voor de muziekkunst nog vele jaren in hun kunstbeoefening, de vruchten hiervan zullen mogen plukken. Moge door Uw arbeid Kunst na Arbeid zijn gediend. Dan zullen wij, ingezetenen van Sprang- Capelle, straks gediend zijn van de kunst van Kunst na Arbeid. Hiermede verklaarde de heer Waverijn deze bazar voor geopend. Na de woorden van de heer Waverijn werd terstond een aanvang genomen met de verkoop van de diverse artikelen, terwijl ook de beide raderen van avontuur begon nen te draaien. De eerste bazaravond kon goed worden genoemd. Vrijdagavond was het niet zo druk. Dit is trouwens bij de meeste bazars het geval. Doch het comité was toch niet ontevreden over de inkom sten. Zaterdagmiddag werd er een ballonwed strijd gehouden voor de jeugd. Velen heb ben hieraan deelgenomen en tientallen bal lons gingen dan ook de lucht in. Het is voor de kinderen te hopen, dat vele bal lons een grote reis zullen hebben afgelegd alvorens zij zullen neerdalen. Het comité heeft enkele mooie prijzen beschikbaar ge steld voor diegenen van wie de ballon het verst is gekomen. Zaterdagavond was het een grote drukte. Naar wij van de voor zitter van het comité vernamen, hebben meer dan 700 personen een bezoek ge bracht aan de bazar. En het comité met zijn helpers(sters) zorgde er wel voor, dat velen werden betrokken bij de een of andere attractie. Men had voor zeer fraaie prijzen gezorgd en de loten werden dan ook vlot aan de man of de vrouw gebracht. De mannen, die in voorgaande jaren hoofdschuddend hebben aangezien hoe de vrouw zich gewillig onderwierp aan de meest bizarre en onvrouwelijke modelijnen, behoeven zich voorlopig althans niet onge rust te maken over een verdergaande ont wikkeling in deze richting. De voorjaars- en zomermode 1959 heeft de excessieve dwalingen van haar voorgangsters resoluut de rug toegekeerd en laat de vrouw weer helemaal vrouw zijn charmant, elegant en welgeschapen. Zij heeft zich elke extremi teit met voorbeeldige konsekwentie ontzegd en is daardoor welhaast sober te noemen in lijn en accent. Maar dan toch een sober heid die in hoge mate bekoort en die dan ook door alle vrouwen met een zucht van verlichting en met graagte zal worden ge volgd. De vrouw is dus weer vrouw geworden en dat betekent in de nieuwe mode op de eerste plaats dat de taille weer op haar plaats zit, hetgeen vooral Hannibal deugd zal doen. Enkele andere algemene kenmer ken van de voorjaars- en zomermode zijn de iets langere rok tot even onder de knie, de diep uitgesneden halslijn met de wat afstaande kraag, de brede, lage schouder lijn met de lage en vrij nauw ingezette mouw en het hoedje met de vrij hoog opgewerkte bol dat uit het gezicht wordt gedragen. De tailleur met het in de taille rechte jasje is weer sterk en vogue en als modekleuren vieren de pasteltinten hoogtij. De voorjaars- en zomerhoedjes hebben bijna alle een bloemgarnering, waarbij vooral de roos sterk in trek is. De stoffen laten overwegend bloemmotieven zien en ook hier staat de roos op het eerste plan. Als charmant accent is de strik weer in ere hersteld. Van deze uiterst charmante en behoor lijke voorjaars- en zomermode heeft het stilaan wijd en zijd bekende „L'heure des dames" een omvangrijk en voortreffelijk beeld gegeven. Ook ditmaal bestond er weer een overweldigende belangstelling voor deze show, die dinsdag jl. in de zalen van de Nieuwe Koninklijke Harmonie te Tilburg werd georganiseerd door de vol gende Tilburgse firma's Modehuis Teu- lings, fa. Gimbrère, fa. Hamers van Hooff, Dora van de Ven n.v., fa. Mesco Exquis, fa. Libelle, fa. van Eijsden en het reisbu reau Wassing. Charmant-sportief was de sportkleding, welke de fa. Hamers van Hooff op deze show lanceerde. Bijzonder leuk zijn de Sturka-jasjes in lichte pasteltinten met bij passende nauwe pantalon. Ook de panta lons in streep- en ruitdessin zijn bijzonder sterk in trek, terwijl ook de blazer het nog altijd uitstekend doet. Vooral in de mode kleuren van dit voorjaar mimosageel, lin degroen en oranje, staat deze sportkleding bijzonder flatteus. Verder zouden we voor de wat frissere dagen de aandacht willen vragen voor de pullovers van wol en haze- haar. Verder showde deze firma een overdaad aan beeldige tassen en handschoenen. Bij de tassen viel de overwegend lange, smalle lijn op. Nederland is een nogal regenachtig land, ook in voorjaar en zomer, en daarom was een belangrijk deel van deze show gewijd aan de regenkleding, die door de fa. Gim brère in vele modellen werd gelanceerd. De aandacht viel hierbij het eerst op de nylon regenmantels met de vele leuke des sins. Ze zijn absoluut waterdicht en laten zich gemakkelijk tot een klein pakje op vouwen. Ook de poplin mantel is zeer dankbare regenkleding. Heel aardig was de baby-doll regenmantel, die van onderen wat wijder is en daardoor bijzonder ge schikt is om over een wijde rok te dragen. De aandacht trok ook een regenmantel van marine-wit met een pied de coq-ruit met witte kraag en revers. Bij deze regenkle ding staat dan bijzonder leuk het geplooide baretje ofwel het simpele regenkapje van dezelfde stof als de mantel. De naaldpara- pluie is nog steeds in trek. Dat regenkleding ook bijzonder elegant kan zijn, bewezen de waterafstotende tweed mantels van de fa. Gimbrère, die men zeer goed als zomermantel kan dragen. Een novum op deze show waren de nappa-jasjes van het zg. keepjes-nappa, dat zich bijzonder dankbaar laat verwerken. De Firma Dora van de Ven showde deze jasjes, die men zelf gemakkelijk kan reini gen, in diverse modellen en tinten. Minder kon ons het nappa-irisé bekoren. Het is glad leder met een parelmoerglans, maar het maakte op ons teveel de indruk van motorkleding. Vorstelijk waren van de fa. Dora van de Ven de stola's van safier-nerts, blonde nerts en roomkleurige bisam en breit- Schwanz. Het model van de stola is overi gens recht, waardoor deze zich op vele wijzen laat draperen. Voornaam zijn ook de nerts-colliers van drie of meer vellen. In de bontjasjes zijn nog steeds de persianer en de naturel persianer sterk in trek. Op vallend was ook het broadtail jasje (een soort dons) dat in diverse kleuren ver krijgbaar is en meer in het bereik ligt van de gemiddelde beurs. Voornaam was de collectie van het Mo dehuis Teulings, dat een stroom van char mante japonnen lanceerde in de moderne voorjaarstintenzacht lila, turqoise, geel, lindegroen, oranje, capucine-rood en ma rine-wit. Beeldige complets en ravissante ensembles brachten menigmaal de handen op elkaar. Silk-cotton met fraaie bloem motieven is een veel gebruikte stof in deze voorjaars- en zomermode, terwijl daarnaast katoen en zuiver zijde in vele kostelijke modellen werd geshowd. De taille is weer teruggekeerd op haar normale plaats en in de prachtige Cardin-collectie viel ons de fraai verwerkte afstaande kraag op. Het sluitstuk van deze show werd gevormd door een aantal beeldige cocktail- en avond japonnen met o.m. modellen van Balmain en Jacques Heim. Het hoedje van de nieuwe mode wordt uit het gezicht gedragen en vertoont veelal een vrij hoog opgewerkte bol. Als garne ring zien we bloemen of bloemblaadjes, die meestal op uiterst charmante en ingenieuze wijze zijn verwerkt. Raffia en fijn Panama stro is het meest gebruikte materiaal, ter wijl daarnaast voor het „gemakkelijke" hoedje antilope-vilt in vele modellen zeer charmant is verwerkt. De op de voorgrond staande kleuren zijn lindegroen en manda rin. De fa. Libelle toonde op deze show Nu hebt u 'n pracht-gelegenheid om een complete verzameling originele vlaggen met vlaggestok in uw bezit te krijgen. Vlaggen van de landen der Ver enigde Naties, vlaggen van het Midden-Oosten en vele andere. Een unieke verzameling die u hé-le-maal zult willen hebbenl Ze kosten u geen cent, u hoeft er niets voor te doen. Bij elk pak verrukkelijke VéGé-Koffie krijgt u gratis de vlag van uw keuzei Mooi en solide uitgevoerd, in een handig formaat In één blik ziet u hoe Monaco vertegenwoordigd is. Spelenderwijs Ieren uw kinderen vlaggen van heel de wereld herkennen. En is uw collectie compleet, dan wacht u nog een èxtra verrassing. Bewaar ook de kwaliteitsmerken van de koffieI Haal snel bij uw VéGé-winkelier een pak VéGé-Koffie. Begin morgen al met die unieke verzameling vlaggen! En schenk uzelf een kopje geurige VéGé-Koffie om u te trakteren op dit buitenkansje!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6