VLIJMEN temt u goedI Waalwijkse en Langstraaise Courant Uit de Langstraat TROUW- EN VERLOVINGSRINGEN Sprang-Capelle i Wandelnylons 60/3o t Scholten's Textiel J. TAUSCH VRIJDAG 6 MAART 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 19 22 cent per week; 1 3.10 franco p.p. per Vwto taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent ei m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. tan?/ Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' KORFBAL. De twaalftallen van Never Down komen zondag allen weer in het veld. Wij zijn benieuwd naar de uitslagen. Dames, succes. KRUISBOOGSPORT. Om het kampioenschap van Groot-Vlijmen. Zaterdag 7 maart zal het laat ste concours worden gehouden om 't kampioenschap van Groot- Vlijmen in café H. Boom, t Cen trum, alhier. Verleden jaar was er meer spanning dan dit jaar omdat nu de voorsprong van On derlinge Vriendschap, Haarsteeg, te groot is nl. 20 punten op Ro zenknopje dat de 2e plaats in neemt. In corps B kan het nog span nend worden daar het verschil tussen Onderlinge Vriendschap en Rozenknopje 2 6 punten be draagt en Rozenknopje op eigen hanen schiet. Er is nog alles mo gelijk. Om het persoonlijk kampioen schap: Hoogste schutter Sjcf van Beijnen 134 pt, 2. G. v. d. Hout 130 pt. Het verschil van 4 punten is mogelijk te veel. v. d. Hout heeft dan toch nog de eer dat hij van de koningen het hoogst ge klasseerd staat. Kampioen en Koning tegelijk zou te mooi zijn. Dus zaterdag volop spanning op de banen van Rozenknopje bij de Kwikkerd, alhier. BILJART-CONCOURS Het biljart-, kegel- en barak concours ten bate van de supoor- tersvereniging van de Vlijmense Boys in café H. Boom, 't Cen trum werd voortgezet. De dag prijzen werden gewonnen door: barak: J. van Engelen; 10 van rood: J. van Engelen; kegelen: T. Herwaarden. Wederom prach tige dagprijzen. Nieuwkuijk 1 e keus 1 1.95 p.p. 2 paar 1 3.50 Grotestraat 175, Waalwijk Haarsteeg JAARVERGADERING BOERINNENBOND. DE HELFT van Uw GELD TERUG! Wanneer U ons, bij aankoop van Uw babyuitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG Iedereen heeft nu evenveel kans. Voor Waalwijk Grotestraat 231 Tel. 2625 Sprang Capelle Heusden Raamsdonk ONONTPLOFTE MIJN OP BOERENAKKER. Marinemannen van de mijnen-op- ruimingsdienst konden hun ogen niet geloven toen zij dinsdagmiddag bij de landbouwer H. Kos, aan de Midden- vliet in Julianadorp werden ontbo den. De boer bracht hen naar een tonnetje dat met een klein randje boven de grond uitstak. Het onder zoek wees uit, dat er een vier meter lange Engelse magnetisch-akoesti- sche mijn lag, die 700 kilogram springstof bevatte. MODEL STEMBILJET voor de kamerverkiezing' 12 maart 1959. DE ECHO VMHEÏ ZUIDEN WIELRENNEN Zondag werden in Vlijmen interclubwed- strijden gehouden tussen de Wielerclubs Dc Zwaluw Vlijmen en Wilhelmina uit Eind hoven. Deze wedstrijden werden gehouden op het nieuwe parcours Melisstraat, Molen straat en Molenhoek. Voor deze openings wedstrijd was grote belangstelling en het publiek kreeg waar voor hun geld, want er werd van meet af hard gereden voor de overwinning. Bij de Nieuwelingen was de uitslag: 1 Haerwasser, 2 Pes, 3 v. d. Mast, 4 van Issum, 5 Hageman, 6 Elzenaar, 7 Smulders, 8 van Wijk, 9 Hermus, 10 Kivits, 11 J. Smulders, 12 Dekkers, 13 Jans. Amateurs 1 Verwijlen, 2 v. Kimmenade, 3 van Heeswijk, 4 Berkelmans, 5 Corstjens, 6 Wouters, 7 Walraven, 8 van Pelt, 9 v. d. Brandt, 10 v. Gils, 11 Pardoel. DROEVE BEGRAFENIS. Maandagmorgen had de begrafenis plaats van de jeugdige M. Kiviets, die vrijdag plotseling op 25-jarige leeftijd overleed. Onder de droeve tonen van de Harmonie Concordia, waarvan de overledene lid was, werd hij naar zijn laatste rustplaats gedra gen, mede vooraf gegaan door de leden van de R.K. Jonge Boerenstand. Allen leefden mee met de zeer bedroefde ouders en familie, temeer daar hun oudste zoon met zware griep te bed lag met meer dan 40 gr. koorts. Vermoedelijk zal hij in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Moge deze zware slag worden verlicht met een spoedig herstel van de oudste zoon. BILJARTWEDSTRIJDEN. Uitslagen van district Den Bosch. Klasse B: Poedelvrees - Des 2-6. Klasse C: OBK-G. Kroon 8-0. Klasse D: OBK 2 - H. v. Brabant 3 4-4; Schuttershof 2-OBK 3 6-2; Poedelvrees 2 - Paternoster 2 - 6; Klasse C: Poedel vrees 3 Arendje 4 8 0. Programma vastgesteld als volgt Klasse B: Poedelvrees - 't Centrum. Klasse D 't Centrum 2 - OBK 2; OBK Klasse C OBK Luk Raak. 3 - Poedelvrees 2. Klasse E: DVS 4 - Poedelvrees 3. KORBAL. De Vlijmense Korfbalvereniging Never Down kwam zondag weer in actie na een gedwongen rust tegen Concordia Haarsteeg Deze derby werd door Never Down op overtuigende wijze gewonnen 5 1 werd de eindstand. Never Down 2 - Concordia 2 5-0. Het tweede 12-tal van Vlijmen deed niet onder en boekte zelfs nog een mooiere over winning; toen het eindsignaal klonk was de stand 5 - 0 in het voordeel van N. Down 2. MAANDVERGADERING DE ZWALUW Zaterdag 7 maart maandvergadering van de Postduivenvereniging de Zwaluw Vlij men in café Den Braai, A. Klerks. Belang rijke agenda: Ringen afhalen 1959; Bekend making genomen besluit Kleine Kring; Be kendmaking systeem en vaststellen punten; Kampioenschappen 1959; Ingekomen stuk ken; waarom opkomst dringend gewenst HEEMKUNDEKRING ONSENOORT. Het bestuur van de Heemkundekring Onsenoort, zich bezinnende op de taak der vereniging, besloot naast de vereniging een ledengroep op te richten voor allen die be langstelling hebben voor heemkunde en deze willen beoefenen. Door omstandigheden van velerlei aard is het werk der vereniging gedurende de laatste jaren voornamelijk beperkt geble ven tot de verzorging van „Met Ganzen Trou". Bij deze taak, die voor de vereni ging een der voornaamste blijft, is echter maar slechts een kleine groep medewer kers betrokken. De leden der opgerichte groep zullen tot taak krijgen het bestuur te adviseren aan gaande het Tijdschrift der vereniging, streekbelangen bespreken en behartigen, initiatieven nemen, activiteiten organiseren ondernemen, als: lezingen, excursies, onderzoekingen, studie over* heemkundige onderwerpen, enz. Het bestuur meent op deze wijze te kun nen voorzien in de behoefte die er bestaat om actief deel te nemen aan werkzaamhe den door de kring te verrichten. huishoudelijke agenda hield Pater Francino een leerzame lezing over het Humanisme, dat in ons land steeds meer veld wint. Met een woord van dank aan de spre ker van de avond en de leden voor hun trouwe opkomst, sloot later op de avond de voorzitster de vergadering met de Chr. groet. JAARVERGADERING N.C.B. In tegenwoordigheid van de geestelijk adviseur Pastoor Serrarens, de assistent van de R.L.V.D. de heer Jansen en de tuinbouwconsulent de heer v. d. Berk, hield dc N.C.B. alhier onder voorzitterschap van de heer F. van Bijnen haar jaarvergadering over het afgelopen jaar, die vrij druk was bezocht. Ook kon uit het verloop van deze ver gadering worden vastgesteld dat er in 1958 veel goed werk is verricht, maar dat er voor dit jaar nog vele wensen zijn. Op ve lerlei terrein kon veel worden bereikt en de voorzitter sprak er dan ook zijn tevre denheid over uit. Na de gebruikelijke ope ning gaf de voorzitter het woord aan de secretaris de heer J. van Delft, die na voor lezing van de notulen van de vorige ver gadering rekening en verantwoording af legde over het gevoerde financiëel beleid; in dit verslag bleek dat er een batig saldo aanwezig was. De aftredende bestuursleden M. van En gelen, J. van Oijen en J. van Delft, wer den met grote meerderheid van stemmen herkozen. Hierna gaf de heer v. Veluw als zaak voerder van de C.H.V. een uitvoerig ver slag over de omzet die in 1958 werd be reikt en de verzekeringen van de N.C.B.; uit dit laatste verslag bleek dat steeds meer In de diverse verslagen die wij de laatste weken ter publicatie aangeboden hebben gekregen over gehouden jaarvergaderingen, kwam telkens voor dat er voorstellen ter tafel kwamen om iets te doen voor de Afri- ka-Alarm-Actie. Het schijnt zo te zijn, dat het in dat werelddeel zeer slecht is en dat hongersnood, ziekte en ellende daar nog zo wat de boventoon voeren. De alarmkreten zijn daarvandaan tot in alle lagen van de bevolking doorgedrongen en het woord is nu aan ons, Nederlanders, om mede te helpen het leed van die men sen te verzachten. In de gehouden verga dering van de RKJB werden de handen reeds ineen geslagen en zal er een graan- inzameling worden gehouden. Ook de leden van de NCB hebben plan nen beraamd om wat bij te dragen en de Boerinnenbond, die in café J. van Oijen haar jaarvergadering hield, organiseerde eveneens onderling een loterij voor dit doel. Naar de geestelijk adviseur in zijn toespraak mededeelde, is de toestand in de wereld ook niet erg rooskleurig, want naar zijn zeg gen is 85 van het wereldinkomen in han den van 1/3 van de wereldbevolking; 2/3 van alle bewoners van de aardbol moet het met de overige 15 van het inkomen stel len. Daarom is het wel te verklaren dat er op de wereld miljoenen mensen zijn die honger en gebrek lijden. Maar de Afrika-Alarm-Actie was niet het enige belangrijke punt dat op de agenda van deze vergadering voorkwam. Ook werd be sloten om in samenwerking met de RKJB een sociale cursus te organiseren, die gege ven zal worden door Pater Norbertus van de Abdij Mariënkroon. Verder zal de afdeling een aantal leden afvaardigen naar de KVP-meeting, die zon dag a.s. in Den Bosch plaats heeft. Evenals vorige jaren zal er weer gelegenheid zijn om te sparen voor een Lourdesreis en na onderling overleg werd besloten om deze zomer een reis te maken naar Rotterdam. Werd dit alles vastgesteld voor de nabije toekomst, ook het voorbije jaar is niet zon der activiteiten verlopen. In haar openings woord maakte de voorzitster mevra v. En gelen-de Kort reeds van een en ander mel ding, maar in het keurig verzorgd jaarver slag dat hierna door de secretaresse, mej. Corry van de Biggelaar werd voorgelezen, kwam dit alles nog eens in een duidelijk daglicht te staan. Gememoreerd werd het leden en niet-leden gebruik maken van de gunstige voorwaarden die de verzekerin gen van de N.C.B. bieden. Het verslag dat de voorzitter van de afd. Haarsteeg van de Vee- en Vleescentrale uit bracht gaf niet zo'n gunstig beeld te zien en hij spoorde de aanwezigen aan in de toe komst meer van de diensten van deze cen trale gebruik te maken. De contributie blijft voor dit jaar ongewijzigd en zal hetzelfde zijn als in 1958. Hierna gaf de technisch adviseur de heer Jansen een overzicht van enkele punten die in 1959 speciaal de aandacht vragen. Hij deelde mede dat na een gehouden onder zoek is gebleken dat de grondsoorten een te hoge ph aantonen en geeft in overwe ging zuinig te zijn met kali en fosfor en ook het gebruik van stikstof in het voorjaar niet te sterk op te voeren. Verder spoorde de technisch adviseur allen aan om vooral goed zaaizaad aan te schaffen, omdat een onderzoek heeft uitgewezen dat boeren- zaaizaad een groot tekort aan kiemkracht vertoond. Ook gaf spr. een aantal nuttige wenken omtrent het poten en later het rooien van aardappelen en het verbouwen en inkuilen van graanvoedergewassen. De assistent van de tuinbouwconsulent de heer v. d. Berk spoorde evenals verleden jaar de aanwezigen aan vooral spruiten en witlof te verbouwen, omdat gebleken is dat de uit komsten hiervan zeer goed waren. De voor zitter deelde nog mede dat het in het voor nemen ligt van de gezondheidsdienst voor dieren een actie te voeren om te komen tot een t.b.c.-vrije veestapel. Met een opwekkend woord van de geeste lijk adviseur, die aller aandacht vroeg voor de Afrika-Alarm-Actie, werd dc vergade ring hierna door de voorzitter met i woord van dank gesloten. FILMVERTONING. Heden, vrijdagavond 8 uur, wordt in de Geref. Kerk alhier een Zendingsavond ge houden vanwege het Zendingscentrum dei Geref. Kerken te Baarn. Vertoond zullen worden de films: „Wal blijft„Riki Mati" en als voorfilm „Zendings-centrum - Actie-centrum". Voor de kinderen zal na schooltijd een speciale filmvertoning worden gegeven. DOKTERSDIENST. Zaterdagmiddag en zondag a.s. wordt dc praktijk vhn dokter Van Tuijn te Kaats heuvel voor spoedgevallen waargenomen door dr H. Winkelman, Kerkstraat 99 te Sprang, tel. 04167 - 2350. KERKDIENSTEN ZONDAG 8 FEBRUARI 1959. Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 9.30 en 3 uur Ds. W. B. v. d. Meulen. BAZAR N.E.O. De bazardagen die de voetbalvereniging NEO organiseert, naderen met rasse schre den: op vrijdag 13, zaterdag 14 en maan dag 16 maart wordt deze bazar gehouden in het gebouw van de Chr. Volksbond. Door de medewerking van de ingezete nen belooft de bazar groot van opzet te worden. Een groot aantal luxe- en huis houdelijke voorwerpen enz. zullen aanwezig zijn, terwijl tevens een aantal attracties waarmede prachtige prijzen te behalen zijn, het bezoek voor jong en oud aantrekkelijk maken. Zaterdagmiddag zal een speciale bazar- middag voor de jeugd worden gehouden. Men verwacht voor deze bazar veel be langstelling. ST.ANTON/USSTR. WAALW'JK welslagen van een gehouden kookcursus, waaraan door 34 leden werd deelgenomen. Om het geleerde nog eens in herinnering te brengen, werden na afloop van de vergade ring door enkele deskundigen nog demon straties op het gebied van de kookkunst ge geven. Het aftredende bestuurslid mevr. v. Oijen-v. Beurden, werd met algemene stem men herkozen en in de plaats van mej. Diny Mommersteeg werd gekozen mej. Sjaan Zeeuwen. Na afwerking van deze BENOEMD. Tot onderwijzer aan de Bijz. school aan de Heistraat alhier, is benoemd de heer G. A. v. d. Belt uit 's-Gravenhage. De heer v. d. Belt is inmiddels reeds in functie getreden. Tot leraar aan de Prot. Chr. ulo-school alhier is benoemd de heer R. Okel. VLEESKEURINGSDIENST. Over de maand februari 1959 werden ter gemeente-secretaris voor de vleeskeurings dienst aangegeven: 36 varkens, 17 runde ren en 12 z.g. huif slachtingen. SCHEEPVAARTBEWEGING. De afgelopen maand werd de Capelse haven aangedaan door 4 schepen met een totaal tonnage van 804 ton. De Labbegatse haven werd aangedaan door 2 schepen met een tonnage van 174 ton. DE BAZAR. J.I. maandagavond vond de sluiting plaats van de bazar georganiseerd ten bate van het fanfarekorps Kunst na Arbeid alhier. De laatste avond trok zeer grote belangstel ling, wat verband hield met de trekking van de grote verloting. Op deze laatste bazar- avond deden dc diverse stands nog goede zaken en vooral de beide raderen van avontuur, alsmede de ballen-tent en de schiettent deden zeer goede zaken. Vooral eer tot de officiële sluitingen werd overge gaan, vonden de trekkingen plaats van de verlotingen van de schilderij, aangeboden door de Edelachtbare Heer A. Smit, bur gemeester van Sprang-Capelle, een boeken plank, een strijkplank, schoenen, electrisch scheerapparaat en nog enkele andere prij zen. Het schilderij viel op lotnr. 21, groen; de boekenplank en strijkplank op resp. 232 en 149 der oranje loten; de schoenen en het electr. scheerapparaat vielen op de nos 822, oker en 461 wit. De fruitmand op 293 blauw; het ontbijtlaken op nr. 82 rood- paars en de sprei viel op 209 der gele loten. Het aantal erwten in een glazen pot werd het dichtst benaderd door dhr. C. Boer, die daarmede een prachtig ontbijtlaken in ont vangst mocht nemen, en tenslotte de grote mecanodoos was voor het nr. 42 blauw. De verjaardag van de pop bleek te zijn 13 juni; geen der aanwezigen die hiernaar geraden hadden bleek de juiste, datum te hebben vermeld. Het dichtst werd de datum benaderd door mevr. Benschop en mevr. de Rooij. Dezer personen nl. hadden als datum opgegeven 12 en 14 juni. Bij loting viel dc pop ten deel aan mevr. de Rooij. Na deze trekkingen na de voorzitter van het bazar-comité, de heer Stein, het woord. Spr. tracht in de allereerste plaats dank aan al de medewerkers aan deze bazar. Op tientallen personen heeft het comité beroep moeten doen en wij hebben van allen een zeer spontane medewerking on dervonden. Spr. bracht ook dank aan het College van burgemeester en wethouders voor de van hen ondervonden medewerking. Ook de bezoekers van de bazar werden be trokken in de dankwoorden van de voor zitter. Deze bazar, aldus spr., is geslaagd. Cijfers noemen kan ik momenteel nog niet, maar gezien de resultaten van de vorige avonden kan ik thans wel zeggen, dat wij geslaagd zijn in onze opzet. Zodra alle no ta's betaald zijn, en dat zal nog deze week geschieden, zullen de leden van het comité op de hoogte worden gesteld van de be reikte resultaten. Met het bestuur van K. n. A., aldus spr., is reeds afgesproken, dat het batig saldo van deze bazar op dinsdag 10 maart aan haar zal worden overgedra- gen. Nadat de heer Stein nogmaals aan al- j len zijn dank had betuigd, nam de voor zitter van Kunst na Arbeid, de heer Kerst, het woord. Spr. bracht dank aan het co- i mité voor hun bereidwilligheid om deze bazar te doen organiseren. Veel werk is door uw comité gedaan en wij als bestuur van K.n.A. zijn U dankbaar voor alles wat gij voor onze vereniging hebt gedaan. Mo ge gij in Uw opzet zijn geslaagd. Ook de bezoekers van de bazar dankte de voorzitter van K.n.A. Gij toch zijt het geweest, die het slagen van deze bazar hebt mogelijk gemaakt. Ik kan U thans reeds mededelen, dat Uw bijdrage en ik bedoel dan uw geldelijke bijdrage, nuttig zal wor den besteed. Hierna werd door de notaris overgegaan tot de trekking van de grote verloting. Voor deze verloting was o.m. beschikbaar gesteld een televisie-ontvangtoestel, een radio, een electr. scheerapparaat en tal van andere prijzen. De spanning bij deze trekking bleef tot het laatst toe bewaard, want bij de laatste trekking kwam eerst het televisie toestel uit de bus. De gelukkige winnaar van dit toestel bleek te zijn de heer J. Hoevenaars uit de Korte Nieuwstraat al hier. Voor de winnaars der overige prijzen verwijzen wij U naar de in dit blad voor komende advertentie. Tot slot kunnen wij vermelden, dat deze bazar in alle opzichten geslaagd is. Wij spreken gaarne de hoop uit, dat het finan ciële gedeelte van deze bazar eveneens gunstig zal blijken te zijn. De gelden zijn goed besteed, nl. aan de aankoop van een geheel nieuw instrumentarium. BURGERLIJKE STAND over februari 1959. Geboren: Henrietta Yolanda dv A Treffers- Koppert - Gerrit Marinus zv J Kerst-Smit - Antonie Adrianus zv H A v d Schans- vd Schans - Willemina Jacoba dv H J Over- weel-v Someren - Heiltje Ant.a dv J Groen- Bakkeren - Theodorus Lambertus zv J H A B Musters-Vissers - Cornelis Marius zv W Wervers-den Hartog - Adrianus Wilh. zv M de Jong-Christ - Dirk Willem zv W J v d Sar-Paans - Martinus zv M Werther- Christ - Joanna Cornelia Leonarda dv P Nerings-de Bodt - Anna Maria Petronclla dv H J B v Heumen-v d Zanden - Alida Cornelia Theresia dv J H Emmers-Brekel- mans. Overleden: W J v Campen 78 j wedn v J Haverhals - Johanna Spierings 83 j ev A Pruijssers - Adriaan G Werther 89 j wedn v G E v d Voorts - Cornelis A Wijgerde 67 j èv A G Looncn - Maria Uittenbogaard 79 j. Gehuwd D M A v Teijlingen en M D Spierings - N H dc Vries en J v d Kolk. Ingekomen: J H v d Pool uit Arnhem - G A v Pelt uit Ermelo - D M A v Teij lingen uit Leiden -AG Verhagen uit Til burg - M v Dongen uit Dongen. Vertrokken Th v Os naar Rotterdam - A Kluijtenaar en echtg naar Dordrecht - J Netten naar Waalwijk - C J Hulst naar Vlisingen - A M v Helden naar Raamsdonk - J M Fransen naar Bergen - D Rijken naar Dongen - P de Zwart naar Amsterdam - J de Vries-v d Kolk naar Waalwijk - M D v d Wiel naar Hil versum. UITVOERING. De Gem. Zangver. 't Rozeknopje zal naar wij vernemen haar jaarlijkse uitvoe ring geven op 17 en 18 maart a.s. in het stationskolfiehuis van de heer P. Pruijssers. KONINGINNE FEEST. i' i l i k. -i.iL1;*" In café Bouwens hield het Oranjecomité een vergadering in verband met 't komende Koninginnefeest. Een voorlopig programma werd besproken. Met begeleiding der harmonie wil men 's morgens een zanghulde houden door de schoolkinderen. Vervolgens zal een kinderfilm worden gedraaid in zaal Nieuwenhuizen, waarna tractatie. Een roeiwedstrijd zal gehouden worden. 't Verdere programma zal men nog vast stellen, om de dag te besluiten met een vuurwerk, gecombineerd met de Oranje vereniging van Raamsdonksveer. K.V.P.-VERGADERING. In café Kamp hield de K.V.P. een ver gadering voor jongeren. Deze vergadering werd geopend door de voorzitter de heer C. Langerwerf. Hij heette alle aanwezigen welkom, vooral de spreker van de avond, de heer Cosijn. De heer Cosijn wees erop dat wij in een vrij land leven, terwijl in Oost-Duitsland, dat toch slechts 400 km van ons verwijderd is de Russen de macht in handen hebben. Waaraan danken wij de ze vrijheid, aldus spreker. De heer Cosijn legde verder uit dat po litiek geen zaak voor jezelf was, maar voor al een werken voor anderen, een interesse hebben voor algemeen belang. Hij riep vooral de jongeren op tot activiteit bij de komende verkiezingen. Onder de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen. De voorzitter dankte de heer Cosijn voor de mooie en deugdelijke lezing. Daarna ging men over tot het oprichten van een werk groep. DOOR AUTO GEGREPEN. Maandagmorgen j.l. werd het 5-jarig zoontje van M. van Delft alhier, toen het onverhoeds met zijn step de weg overstak door een juist passerende luxe personen auto gegrepen en enkele meters meege sleurd. Het ongeval liep gelukkig nog be trekkelijk goed af, daar het jongetje slechts enkele schrammen en builen opliep en een lichte hersenschudding. ORANJEVERENIGING. De Oranjevereniging alhier houdt dins dag 10 maart a.s. in verband met haar 50- jarig bestaan een jubileumvergadering. Tijdens deze vergadering zal tevens een bestuursverkiezing plaats vinden en een be spreking plaats hebben in verband met het aanstaande Koninginnefeest. KERMIS 1959. Voor de a.s. Heusdense kermis, welke op 2, 3, 6 en 7 mei a.s. zal worden ge houden zijn aan de navolgende exploitanten van vermakelijkheden een standplaats ge gund autoscooter, zweefmolen, variété theater, bumperspel, viskraam, suiker- nougatkraam, gebakkraam, wipsport, schiet tent, brievensport, piramidesport, spcel- goedkraam, hoofd van jut. Jammer is het dat er geen inschrijving is ingekomen voor een vermakelijkheid voor de kinderen. KRUIDENIERSWINKEL IN HET UITBREIDINGSPLAN. In het uitbreidingsplan Oudhcusden, zal binnen afzienbare tijd de eerste winkel ver rijzen en wel een winkel in kruidenierswa ren welke geëxploiteerd zal worden door de heer G. Bax alhier. GESLAAGD. De heer G. Bax behaalde dezer dagen het diploma aan de Kruideniersvakschool te Utrecht. BURGERLIJKE STAND HEUSDEN over februari 1959. Geboren Pieter zv E G de Carpen- tier en W. Paardekoper - Joost zv B A de Kok en I L J Baaijens - Bernadette Catharina Alberta Maria dv F P A Leijten en G v d Broek - Elisabeth Adriana Jo hanna Maria dv M Muskens en M P M Buijs - Petrus Johannes Mechelinus Jo- zephus zv P Th van Bijnen en J M A Klerx - Harmannes zv J de Vroome en C van Wijlen - Anna Elisabeth dv H Vos en D M de Bie - Ida Adriana Maria dv P Timmermans en H W Verhoeven. Gehuwd Hendrikus Wilhelmus Berkel mans 31 j te St. Michiels-Gestel en Berna dette Maria van Berge Henegouwen 22 j. Overleden Antonius Wilhelmus van de Griendt, geh. geweest met Cornelia Kou- wenberg 84 jaar. - Antonius Johannes v Korven 72 jaar. K V.P. i f r fK I- tl»»#

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 9