Luchtkastelenen stroppen BINNEN- EN BUITENLANE Waalwijkse ari Langstraaise Courant Moderator Stevens legde eerste steen voor kapel van Dr. Mollercollege STASSAR i Een eigen zaak beginnen I Lapis iste erit vobis in testimonium'' Hartelijke huldiging van koperen jubilaris. MAANDAG 9 MAART 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO 82e JAARGANG No. 20 22 cent per week; 3.1? franco p.p. per '-Wd taal 2.89 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent n m.ra. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. 'ar -»ƒ BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Het ideaal „een eigen zaak beginnen" lokt vele ondernemende mensen, jongeren maar ook ouderen. Ze kunnen ergens een winkel overnemen en hopen zich daarmee een (goed) bestaan te scheppen. Maar in vele, te vele gevallen liepen de plannen en verwach tingen uit op een diepe teleurstelling. Het geld is op, de moei lijkheden rijzen torenhoog, de aangerichte schade blijkt vaak onherstelbaar. Twee jonge mensen - een be scheiden sommetje op de spaarbank - hebben trouwplannen. Maar Het Grote Plan is een eigen zaak be ginnen. En ze weten ergens een aar dig zaakje ter overname. De eige naar vraagt een bepaald bedrag voor de zaak plus „goodwill Boekenonderzoek? Wel ja... maar de adspirant-koper moet er wel re kening mee houden, dat die boeken... nu ja, de fiscus behoeft niet alles te weten! De balans is, met een geleerd woord, een fiscale balans. In werke lijkheid staat de zaak er natuurlijk aanzienlijk beter voor! De beide jongelui hebben het win keltje bekeken en er zin in gekre gen. Er worden plannen gemaakt. Natuurlijk is er voor twee onderne mende jonge mensen veel méér uit te halen; ze zullen allebei hard aanpak ken. Ze hebben er al zo vaak langs gewandeld en ze hebben er al zoveel over gepraat, dat ze er verliefd op geworden zijn. En er zijn diverse liefhebbers, de eigenaar is met ver scheidene serieuse reflectanten in be spreking... Ze vragen raad... lang niet altijd, soms helemaal niet, aan mensen die kijk op zulke zaken hebben. Ze zijn blij als iemand zegt, dat ze het zeker moeten doen, ze worden kribbig wan neer een enkele het hun afraadt. Familie en vrienden zijn bereid met geld te helpen, links en rechts staan ze in het krijt. Ze beseffen niet dat al die geldleners zichzelf min of meer beschouwen als vennoten... en waren het nog maar stille vennoten! De eigenaar dringt aan op spoed. De jongelui willen zich de kans niet laten ontgaan. Ze tekenen maar vast een voorlopige overeenkomst... en daarmee hebben ze zich vastgelegd. Straks blijkt, dat de voor de zaak betaalde prijs, niet evenredig is aan de resultaten. Gulle geldschieters vra gen hun geld op, meestal op het uiterst ongelegen ogenblik. Men komt in de schuld bij de leverancier en ver liest zijn vrijheid van handelen. De familie trekt partij. Haar fa milie zegt, dat hij het altijd al te hoog in het hoofd heeft gehad. Zijn familie heeft altijd wel geweten dat zij niet deugde voor die zaak. En de rest van de tragedie zullen we maar niet beschrijven... HARDE WERKELIJKHEID. beelden uit de practijk. Wilt U er één? Iemand neemt een groentenhandel over in een grote stad. Koopprijs f 20.000,-. Aflossing f 200.- per week. Twee jaar lang moet de eigenaar die dus van zijn winst over houden! Daarbij komt 6 rente... over het volle bedrag! Dus twee jaar lang nog f 100.- per maand rente. Deze borg-financiering eindigde in een... faillissement. Eén uit vele. Niet immer is de verkoper te kwa der trouw. Dikwijls ontbreekt ook hem het juiste inzicht in de waarde van eigen zaak en stelt hij het good- will-bedrag op goed geluk vast. Veel meer ontstellend nog is de lichtvaardigheid waarmede adspi- rant-kopers zich in het avontuur storten. Natuurlijk hadden ze eerst een ac countantsrapport moeten eisen. Wei gert de eigenaar zulks; dan niet doen! En zeker hadden ze nooit enige overeenkomst of contract moeten te kenen zonder advies van een notaris of rechtskundige. Dat kost natuurlijk geld, maar de kost gaat voor de baat uit. Geld wordt maar al te vaak ge leend op een eenvoudige schuldbe kentenis en is ieder ogenblik opeis baar. En de rente is dikwijls te hoog. OP EIGEN BENEN. Het valt niet mee op eigen benen te staan. Men rekent in z'n optimis me niet met de mogelijke tegensla gen ziekte, economische teruggang. Men heeft, als loontrekkende, sociale bescherming genoten, nu is er opeens geen ziekte- en ongevallenwet meer, nu komen de belastingaanslagen, de doktersrekeningen. Geen harder baas dan eigen baas, de zorgen voor de middenstander zijn normaliter al groot genoeg. Begint men met een verkeerde start, met te veel ballast aan boord, dan is de kans wel uitermate gering dat men het redt. Tal van optimistische plannen zijn uitgelopen op teleurstellingen, welke diep in het leven ingrijpen. Maar het is niet voldoende, de vinger te leggen op de wonde plek. Dat zou ook geen nut hebben, wan neer geen andere weg, een veilige weg kon worden aangewezen. Daar over in een volgend artikel. Dit verhaal steunt op talloze voor- (Nadruk verboden). HET PLANBUREAU ZIET DE TOEKOMST NIET SOMBER IN. De economische groei, die vorig jaar inzette, zal zich dit jaar kunnen voortzetten. Dit verwacht het Cen traal Planbureau en het rechtvaar digt in zijn Economisch Plan voor 1959 die verwachting door een aan tal ramingen, waaruit de omvang van de groei blijkt.De produktie zal - vergeleken met vorig jaar - met 3,3 percent toenemen. Dit is voldoende om de aanwas van nieuwe arbeids krachten op te vangen, zodat de werk loosheid met gemiddeld 97 duizend man hetzelfde zal blijven als vorig jaar of misschien iets zal dalen. De loonsom per werknemer zal met 3 percent toenemen (evenveel als de stijging vorig jaar bedroeg), ook al komt er geen algemene loonronde. Maar het verbruik zal wat het volu me betreft zelfs met 3,4 procent stij gen (vorig jaar slechts met 0.7 per cent). Dit mede als gevolg van het feit, dat het prijspeil met 1 percent zal dalen. Per hoofd van de bevol king kan een vergroting van het wer kelijke inkomen met 2 percent wor den bereikt, terwijl dit inkomen vorig jaar niet veranderde. VER. KATH. WERKGEVERS BESTAAT 40 JAAR. Dr. B. v. Spaendonck al die tijd secretaris. De Katholieke Werkgeversvereni ging in het Bossche Diocees bestaat 40"jaren. Dr. B. van Spaendonck is al die jaren secretaris geweest. Beide jubilea zullen heden in het Bossche Casino gevierd worden. Dr. Korten- horst, voorzitter van de Tweede Ka mer zal de feestrede houden. Na de pauze zal dr. van Spaen donck gehuldigd worden door mr. A. van Thiel, voorzitter van de Algeme ne Kath. Werkgeversvereniging. CRISISTOESTAND IN DE ZES LANDEN VAN DE E.G.K.S. De Hoge Autoriteit van de Euro pese Kolen- en Staalgemeenschap heeft donderdag in principe besloten de crisistoestand af te kondigen in de steenkolenindustrie van de zes tot de E.G.K.S. behorende landen. Daar toe zal de Hoge Autoriteit op 17 maart het advies inwinnen van het Raadgevend Comité en daarna het besluit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Ministers, die op 23 maart bijeenkomt. Het afkondigen van de crisistoestand heeft tot gevolg dat voor de zes aangesloten landen produktiehoeveelheden worden vast gesteld. terwijl tevens de steenkool- import uit andere landen zal worden beperkt. Minimum inkomen. Tegelijkertijd heeft de Hoge Au toriteit besloten het Raadgevend Co mité te raadplegen over een aantal maatregelen, die een minimum-inko men zullen garanderen aan die mijn werkers in de zes landen, die door de produktiebeperking geheel of ge deeltelijk werkloos worden. De heer Paul Finet, voorzitter van de Hoge Autoriteit, die het besluit bekend maakte, zei, dat het orgaan verplicht was de noodtoestand af te kondigen, omdat alle tot nu toe ge nomen maatregelen onvoldoende ble ken te zijn om het probleem op te lossen, dat ontstaan was door het ver minderde steenkoolverbruik. OLIE DUURDER. Met ingang van maandag 9 maart worden de olieprijzen verhoogd. Dit is noodzakelijk geworden door een stijging van de prijzen op de wereld markt. De verhogingen zijn Iichtpetroleum 25 ct. per 100 liter, tractorpetroleum 20 ct. per 100 liter, huisbrandolie 1, gasolie en dieselolie 30 ct. per 100 liter, huisbrandolie II 20 ct. per 100 liter. 21 NEGERKINDEREN TE LITTLE ROCK IN VUURZEE OMGEKOMEN. Een laaiende brand, aangewakkerd door een loeiende storm, heeft in een uur tijds het opvoedingsgesticht voor negerjongens bij Little Rock volko men in de as gelegd. Eenentwintig jongens, die achter gesloten deuren en getraliede vensters opgesloten za ten op de grote slaapzaal, kwamen in de vlammen om. Achtenveertig ande ren konden aan de vuurhel ontsnap pen door de deuren in te trappen en met bovenmenselijke kracht de tra lies voor de vensters te verbuigen Op het moment van de brand, waarvan de oorzaak onbekend is, was geen een oppasser in het gesticht aanwezig. De man die 's nachts sur veilleert, had de deuren van de slaap zalen op slot gedaan en was op zie kenbezoek in een hospitaal. Negen jongens, die op de grote zaal slie pen hebben nog geprobeerd de deur te forceren. Ze slaagden hierin niet. Hun verbrande lijken werden op een hoop voor de deur gevonden. modern en solide WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenfondsleverancier. REGERING NYASSALAND VOORKWAM KOMPLOT. De conferentie van alle Afri kaanse volken in Accra heeft vrijdag verzocht om onmiddellij ke opheffing van 't verbod voor politieke nartijen in Nyassaland en Rhodesia en de „onvoorwaar delijke vrijlating" van gearres teerde Afrikaanse nationalisten onder wie dr. Hastings Banda. In een „protestverklaring" aan de Britse regering deed het per manente secretariaat van de conferentie een beroep op de organisatie der Verenigde Naties die voorstander van de onafhan kelijkheid van alle volken is, de rechtmatige eisen van de volken van Afrika voor eigen door vrije en geheime algemene ver kiezingen gekozen regeringen, te steunen. De gouverneur van Nyassa land, ir. Robert Armitage, heeft bekend gemaakt, dat de regering een samenzwering om de blan ken in Nyassaland te vermoor den heeft verhinderd door op te treden vóór de samenzweerders het signaal voor de moordpartij gaven. •rwgrrvur /*»w ■Vn/s /-/£;«*</. V i ibii 'MMMf r iTTIf I 4t~Wi'f Sft rUf. km Je Htyrr> V" rJud 1 ym+Drlrr, ;yi k rj-y- 'K^A>uj:.Jr.Vr/2y, 7,^ I j ït', /"Ttmtwm gü+J/tm. 'rZ7 7 iSiSArÜU, JWfvês VU»in,i»i, j '2 l r^r,r^t*n- 7"* "M* Urr-Ufir» VfT,*'* VT" -J*** USjfrcAtt+c/ru Tf7 X, "V»'Kyn.i'rtïM+rMni&t-UïnrrU. ,w ~Zi. w. V- Een groot ogenblik in de geschiedenis van het dr. Mollercollege. Links met behulp van de aannemers, de heren Reijnders sr. en jr., brengt moderator Stevens de gedenksteen van de kapel van het dr. Mollercollege op zijn plaats. Rechts de in de steen ingesloten oorkonde. Jl: LI u - M'. w Het zo vroeg en zo glanzend ingezette voorjaar heeft helaas verstek laten gaan bij liet toch zo bij uitstek feestelijke gebeu ren van de eerste steenlegging van de kapel van het dr. Moller college. De zon had maar een heel mager glimlachje over voor dit betekenisvolle feit in de geschiedenis van dit tot een vol waardig lyceum uitgegroeide r.k. onderwijsinstituut, en de wind, vermengd met kille regen, wilde er geen ogenblik even bij gaan liggen om zodoende een wat mildere temperatuur te scheppen. Ondanks de niet ideale weerso mstandigtieden is het toch n in drukwekkende plechtigheid geweest welke vrijdagmorgen op het terrein van dit college plaats had en die werd verricht door de man die deze dag om twee redenen in het middelpunt van de be langstelling stond: moderator P. Stevens. Hij is immers de man geweest die het initiatief tot de bouw van '11 eigen schoolkapel heeft genomen niet alleen, maar dit ook als een energiek, be kwaam en toegewijd pleitbezorger tot succes heeft gevoerd. Bo vendien was het vrijdag jl. 121/2 jaar geleden dat de weleerw. heer Stevens als moderator zijn intrede in de schoolgemeenschap deed. Reden te over dus om hem deze dag tot middelpunt van een dankbare en feestelijke huldiging te maken. Eeji feestelijke en stijlvolle dag is 't in alle opzichten geworden. Begonnen werd met een plechti ge H. Mis in de parochiekerk van St. Jan, welke werd opgedragen door de jubilaris met assistentie van zijn heeroom, pastoor te Escharen, en een neef, leraar aan het Klein-Seminarie, en die werd bijgewoond door het voltallige schoolbestuur en door de lera ren, de leerlingen en het school- personeel. Na de H. Mis begaf men zich naar het terrein van het school gebouw voor de eerste steenleg ging en de zegening van de ruim te welke de kapel zal omvatten. Gok deze plechtigheid werd bij gewoond door het schoolbestuur, leraren en leerlingen en verder door een aantal genodigden, on der wie zich de architect, de heer Edm. Nijsten uit Vught, en de aannemer Jac. Reijnders en zijn zoon bevonden. De liturgische gezangen werden uitgevoerd door een schola can torum o.l.v. de heer Frans Wil- mont. Tijdens de plechtigheid werd door de heer J. Kouters voorlezing gedaan van de oor konde, welke, na door de met na me genoemde personen te zijn ondertekend, beschermd in een dichtgesoldeerde loden koker in de gedensteen werd aange bracht. Vervolgens werd de steen die het opschrift draagt: „Lapis iste erit vobis in testimonium" (Deze steen zal u tot een getuige nis zijn), door moderator Ste vens mét assistentie van de he ren Reijnders sr. en jr. op zijn plaats gebracht. Tot slot van de ze slechtigheid werd de ruimte van de toekomstige kapel geze gend, waarna moderator Stevens allen nog zijn priesterlijke zegen schonk. HULDIGING. In aansluiting bij deze plech tigheid had in de gymnastiekzaal (een nieuwe aula-gymnastiek zaal is in aanbouw) ten over staan van de gehele schoolge meenschap de huldiging plaats van moderator Stevens. Deze feestelijke bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het schoolbestuur, de heer Jan Tielen, die alle aanwezigen hartelijk welkom heette, in het hijzonder deken v. d. Hurk, bur gemeester Teijssen en de familie leden van de jubilaris. In zijn huldigingstoespraak wenste de heer Tielen namens het schoolbestuur allereerst de schoolgemeenschap geluk met deze eerste steenlegging, die hij de eerste stap noemde naar de vervolmaking van de godsdien stige opvoeding van de jeugd. Vervolgens complimenteerde hij moderator Stevens, die zich met zo grote toewijding en volhar ding voor de totstandkoming van de kapel heeft ingezet en waar mee hij zich ten slotte van de noodzakelijke medewerking heeft weten te verzekeren. „Naast onze gelukwensen willen wij hem gaarne onze grote waardering en dankbaarheid hiervoor betui gen", aldus de heer Tielen. Spr. noemde het een prachtige coïnci dentie dat deze eerste steenleg ging samenviel met het 12V2 ju bileum van moderator Stevens, een jubileum dat als een zeld zaamheid gezien mag worden. Wat de taakvervulling van de moderator betreft zei de heer Tielen, dat moderator Stevens zijn moeilijke en verantwoorde lijke taak met uitzonderlijke nauwgezetheid en plichtsbetrach ting en blijmoedigheid en met volledig begrip voor de eisen en normen van de nieuwe tijd, maar ook met handhaving van de eisen en normen die aan de vor ming aan een katholiek instituut van middelbaar onderwijs ge steld mogen worden, heeft ver vuld. Voor deze taakvervulling hebben bestuur, rector, leraren, leerlingen en ook de ouders der leerlingen zeer grote waardering, zo zei de heer Tielen. „Aan U, is het mede te danken dat hier zulk een uitstekende geest heerst op verschillende terreinen, 'n geest die niet alleen ten goede komt aan het onderwijs, maar ook aan de maatschappelijke, culturele en godsdienstige vorming van de ons toevertrouwde jeugd." Ten slotte sprak spreker de hoop uil dat moderator Stevens nog jaren zijn taak aan het dr. Mollercollege zou mogen vervul len, tot heil van de school en haar leerlingen en tot eigen vol doening. Als blijk van waardering voor het vele dat moderator Stevens in het belang van school en leer lingen heeft verricht bood de voorzitter namens het schoolbe stuur een vierdelig brevier aan. COLLEGE WORDT BENIJD. Vervolgens werd het woord ge voerd door de rector van het col lege, dr. ir. H. van Laarhoven, die deze bijeenkomst kort en bondig noemde „een gelegenheid om U te huldigen, omdat U ons zo sympathiek is." De rector me moreerde de 7y2 jaar welke hij met moderator Stevens had mo gen samenwerken, een samen werking die altijd een allerpret tigst karakter heeft gehad en die rijk was aan adviezen van on schatbare waarde. „Daarvoor betuig ik U mede na mens de leraren, conrector en mijn voorganger drs de Vries, mijn recht hartelijke dank" al dus rector van Laarhoven, die de jubilaris verder schetste als 'n voorbeeld van ijver en werklust, want naast de vele lessen welke hij te geven had werd door hem ook nog veel ander werk op emi nente wijze verricht. In het hi j zonder beklemtoonde de rector het feit, dat de geestelijke leiding van het college bij moderator Stevens in zó uitstekende handen is dat het dr. Mollercollege door andere colleges wordt benijd om zijn moderator. Rector van Laarhoven stond ook nog even stil bij twee be langrijke nevenfuncties van de jubilaris, nl. als doper van de nieuwe wereldburgers in de ge zinnen der leraren en voetballer. Het donen geschiedt perfect en als voetballer doet moderator Stevens telkenmale weer vriend en viiand versteld staan en heeft hij menigmaal een overwinning voor de leraren uit het vuur ge sleept. Rector van Laarhoven besloot ziin toespraak met de woorden: „Gij zijt altijd een evenwichtig en rustig raadsman voor alle do centen geweest, alsmede een bui tengewoon goede collega en wij hopen U nog lang als vriend en als moderator in ons midden te mogen hebben." Met de leerling Bruysters bood de rector tenslotte namens do centen en leerlingen een fraaie pick-up aan, waarna eerstge noemde nog een korte gelukwens uitsprak namens de leerlingen, voor wie moderator Stevens al tijd zo'n grote steun is geweest. „HOE IK MOET ZIJN". In zijn wederwoord stelde mo derator Stevens dat de diverse toespraken hem duidelijk hadden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1