Volg de veilige weg. BINNEN- EN BUITENLAND PRISMA stassar I Waalwijkse en Langstraaise Courant MOSSEVELD'S BROOD MOSSEVELD'S BROOD VEERTIG-JARIG JUBILEUM KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Een eigen zaak beginnen (2) Onreinheden in Uw bloed veroorzaken die Rheumatische Pijnen. van de Diocesane Katholieke Werkgeversver. en van hun secretaris Mr. dr. B. J. M. van Spaendonck. MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET DE HELFT van Uw GELD TERUG! DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG 'n heel goed horloge al leenverkoop WAALWUK OPGELET I IS VOLKSBANKET! MOSSEVELD'S REGERINGSBROOD Grotestraat 9 WAALWIJK VRIJDAG 13 MAART 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHOAM HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 21 22 cent per week; f 3.Ir franco p.p. per v. taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent nun. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. *ar Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Zij die een eigen zaak willen beginnen door een bedrijf over te nemen, kunnen op hun weg heel wat voetangels en klemmen ontmoeten. In het voorgaande artikel zijn daarvan verscheidene, aan de practijk ontleende voorbeelden gegeven. Daarom is voorzichtigheid geboden, zonder dat dit in zwaartillendheid behoeft te ontaarden. Een feit is, dat wanneer iemand eenmaal het plan heeft opgevat een bepaald winkelbedrijf over te nemen, hij doorgaans de neiging heeft de mogelijkheden van dat bedrijf te overschatten en te weinig oog heeft voor allerlei belangrijke punten, wel ke hem lelijk parten kunnen spelen. Daarom dient hij eerst terdege te onderzoeken waar hij precies aan toe is. Zulk een onderzoek is lang niet altijd gemakkelijk, want daarbij komt heel wat kijken. Wat is de huidige omzet? Hoe zijn de omzetmogelijkheden voor de toe komst? Zijn er misschien wijzigin gen op til in het karakter van de straat of buurt, die een ongunstige (of een gunstige) invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het bedrijf? En vooral welke nettowinst kan hij uit het bedrijf verwachten? Want daarvan zal hij moeten leven en daar uit zal hij eventueel het crediet moe ten aflossen, dat hem is verstrekt. Met name zal hij er op moeten let ten, of het bedrag, dat voor de „good will" van de zaak wordt gevraagd, wel verantwoord is. Dat is heel be langrijk. Want als iemand een zaak veel te duur koopt, wordt dat een bron van grote zorgen en narig- Daarom zal zo'n bloedzuiverende Kruschenkuur U goed doen. 'n Heerlijke gewaarwording, dat bevrijden de gevoel dat over U komt, naarmate de aansporende werking van Kruschen s zes minerale zouten zich op lever, nieren en ingewanden doet gelden en zo Uw bloed sneller gaat stromen. Stramheid en pijn vallen als 't ware van U af en ge voelt U- zelf allengs weer helemaal de oude. Vraag Kruschen bij uw apotheker of drogist. heid. Heel wat middenstanders heb ben hun kapitaaltje verloren zien gaan doordat zij voor een zaak een veel te hoge prijs hebben betaald. Het beoordelen van de prijs, welke voor de goodwill wordt gevraagd, is helemaal niet gemakkelijk. En wan neer er - wat heus niet zelden voor komt - van het bedrijf geen be hoorlijke administratie bestaat, wordt het helemaal een hachelijke zaak. Een ander belangrijk punt is, dat de adspirant-koper zich er vooraf terdege van zal moeten vergewissen of de eigenaar van het pand bereid is dit aan hem te verhuren en zo ja, voor hoelang en onder welke voor waarden; anders zou hij wel eens voor hoogst onprettige verrassingen kun nen worden geplaatst. Er worden op dit terrein dan ook heel wat fouten gemaakt, fouten, die niet zelden fataal zijn. EEN WAARBORG. Daarom is het maar gelukkig dat er voor de middenstanders een heel wat veiliger weg bestaat, welke door de organisaties van het bedrijfsleven in samenwerking met de Overheid voor hen is gebaand. Kort geleden is in het leven geroe pen het Bijzonder Waarborgfonds voor de Detailhandel. Via dit waar borgfonds, dat een groot aantal branches overspant, kan iemand, die een kleinhandelsbedrijf wenst over te nemen en daarvoor zelf niet voldoen de geld heeft een crediet verkrijgen. Daarvoor is nodig, dat de man in kwestie een bekwaam vakman en een goed ondernemer is, die op een ver standige manier een zaak kan drijven. Bovendien moet de zaak, die hij wil overnemen, rendabel zijn en moet hij zelf over enig geld beschikken. Door het waarborgfonds wordt de transactie objectief van alle kanten bekeken. Welke omzet zit er in de zaak? Welke zijn de winstmogelijk heden en hoe zijn de verwachtingen voor de toekomst? Is hij een goed on dernemer, die in staat zal zijn het bedrijf tot bloei te brengen? Is de prijs welke voor de goodwill wordt gevraagd redelijk? Kan het crediet binnen een redelijke tijd uit de winst worden afgelost? Luidt het antwoord op al deze vra gen gunstig, dan krijgt de man het crediet, waarvoor hij de normale ren te moet betalen. Het fonds geeft hem dan een begroting van omzetten, brutowinst en kosten, een financie ringsplan en eventueel nuttige wen ken voor zijn beleid. Maar ook iemand, die een zaak wil overnemen en geen crediet nodig heeft kan bij het fonds terecht. Dit is gaarne bereid ook voor hem een onderzoek in te stellen naar de exploitatiemogelijkheden van het be drijf, nu en in de naaste toekomst. In dit onderzoek worden alle factoren betrokken welke daarbij van belang kunnen zijn. Ook de prijs, welke voor de goodwill en voor inventaris wordt gevraagd, wordt beoordeeld. De resultaten van het onderzoek worden neergelegd in een duidelijk rapport, waarin tevens een exploita tie-begroting en een financieringsplan zijn opgenomen. Ook worden hem wenken en adviezen gegeven en wordt hem gewezen op de punten waarop hij speciaal moet letten. De adspirant-koper zal voor dat rapport een redelijke vergoeding moeten betalen. Daar staat echter te genover, dat in heel wat gevallen dat rapport voor hem het verschil kan betekenen tussen het verlies van zijn zuur verdiende spaarduiten en het bezit van een gezonde zaak, welke hem en zijn gezin een goed bestaan oplevert. GEEN SPRONG IN HET DUISTER. De overneming van een bedrijf behoeft voor niemand meer een sprong in het duister te zijn. Ieder een, dus ook degene die geen crediet via het waarborgfonds nodig heeft, kan de hulp en bemiddeling van het fonds inroepen. Men handelt in zijn welbegrepen eigenbelang door van die mogelijk heid gebruik te maken en het rapport van het fonds tot richtsnoer voor zijn beslissing te nemen. Wie voor zichzelf wil beginnen volge de veilige weg, die loopt via Sarphatikade 11 te Amsterdam, waar het fonds is gevestigd. Tel. 32754 - 62312). (Nadruk verboden). Maandag werd in 's-Hertogen- bosch een gedenkwaardig dubbel ju bileum gevierd: de Katholieke werk geversvereniging in het diocees Den Bosch herdacht het veertigjarig be staan en tevens werd mr. dr B. J. M. van Spaendonck gehuldigd omdat hij gedurende het gehele bestaan van de vereniging daarvan het secretariaat heeft uitgeoefend. Zonder de belang rijkheid van de jubilerende vereni ging te kort te willen doen, zal me nigeen toch wel van mening zijn, dat !t voornaamste accent bij deze feest viering toch wel op de figuur van de secretaris zal komen te rusten. De katholieke werkgeversvereni ging was namelijk de eerste organisa tie, die aan de destijds 22-jarige, pas afgestudeerde, mr. Barend v. Spaen donck, het secretariaat opdroeg. Hierbij toonde deze zich een dus danig bekwaam functionaris, die blijk gaf te beschikken over zo'n indruk wekkend coördinerend vermogen, dat spoedig zeer vele organisaties eveneens hun secretariaat aan hem afdroegen. Deze combinatie van se cretariaten maakte 't mogelijk voor deze verenigingen het werk zeer te vereenvoudigen en te effectueren, ter wijl zij allen profiteerden van het wijde blikveld, dat door het overzien van de gezamenlijke belangen door mr. Van Spaendonck werd gescha pen. Ruim 100 organisaties en instel lingen zijn thans in het bureau aan de Willem Il-straat geconcentreerd en het is een bekend feit, dat men in andere gewesten Brabant om dit bu reau nogal benijdt vanwege de pro- duktieve werkmethodes en de groot scheepse manier van aanpakken. Mr. van Spaendonck heeft steeds geijverd om de sociale vooruitgang; reeds in 1922 stond hij op de bres voor collectieve verantwoordelijkheid en van loon naar behoefte gelijk hij toenmaals betoogde in een rede over het belang van een collectieve rege ling voor de kinderbijslag, gehouden voor de R.K. Centrale Raad voor de Bedrijven. Hij gaf blijk hier, en ook op andere punten, de landelijke ont wikkeling jaren vooruit geweest te zijn en allengs is in leidinggevende kringen dan ook de overtuiging ge groeid, dat zijn visie op de toekom stige ontwikkeling als toonaangevend geldt. Niet alleen op nationaal ter rein was mr. van Spaendonck een do minerende figuur, ook op internatio naal gebied had zijn steun groot ge zag. Hij was een van de weinig afge vaardigden in de organen van de Eu ropese Economische Gemeenschap, die het terrein, dat hij vertegenwoor digt, volkomen overzag, terwijl hij bij zijn voorstellen en projecten zich ge heel en al gesteund weet door die groepen voor welke hij als woord voerder optrad. Zoals bekend geacht mag worden was de heer mr dr B. v. Spaendonck ook secretaris van de Federatie van Schoenfabrikanten, als opvolger van de heer Denteneer, nu ongeveer 30 jaren.. Hij had voor de federatie zo- we Ivoor interne aangelegenheden als economische aspecten naar buiten grote verdiensten. De herdenkingsbijeenkomst 1.1. maandag heeft een zeer feestelijk verloop gehad. De voorzitter der Kath. Werkgevers in 't diocees den Bosch, gaf een overzicht van 't werk der vereniging over de afgelopen 40 jaren. Mr F. van Thiel, algemeen voor zitter, huldigde de jubilaris, mr dr van Spaendonck. Hij sprak van ,een bijzondere persoonlijkheid, die zoveel eigenschappen in zich verenigt, dat hij zowel de economische, als sociale, als groepsbelangen kan behartigen. Hij bezit de uitzonderlijke gave van intelligentie, deskundigheid en werk kracht. Mgr. Mutsaerts prees hem voor zijn werk voor vrede tussen patroons en arbeiders en deelde mede dat Z. H. de Paus hem had benoemd tot Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote. Prof. de Quay liet het licht vallen op z'n werk voor Brabant en bood hem de zilveren medaille van de pro vincie aan. Dr. Kortenhorst hield de feestrede en 't geheel werd besloten met een diner in Chalet Royal. PRINS BERNHARD OVER ZIJN REIS. Prins Bernhard heeft maandag op het paleis Soestdijk over zijn vierde goodwill-reis naar Zuid-Amerika, waarbij ditmaal de nadruk viel op Paraquay en Brazilië, een persconfe rentie gehouden. De prins deelde mee, dat in Chili enorme kansen liggen voor land- bouwemigranten. De president van Chili heeft de prins verzocht op deze mogelijkheden nadrukkelijk te wij- lijke, biedt Zuid-Amerika vele mo gelijkheden, aldus de prins. De moei lijkheden liggen evenwel op het ge bied van kredietfinanciering. Overal is grote goodwill voor Nederland. Prins Bernhard verklaart: KROONPRINSES IS VRIJ IN KEUZE VAN LEVENSPARTNER. Prins Bernhard heeft woensdag verklaard dat prinses Beatrix geheel vrij is in de keuze van haar levens partner. „Er bestaat voor haar geen enkele noodzaak iemand van ko ninklijke bloede te trouwen", zei de prins tijdens een kort oponthoud op het Houston-international vliegveld tegen verslaggevers. Op de vraag of prinses Beatrix misschien al haar keuze had bepaald, zei de prins: „Nee, dat wil zeggen, niet dat ik weet". Daarna stapte de prins in het vliegtuig dat hem naar Amsterdam zou brengen, waar hij donderdag is teruggekeerd. Vier of neutrale landen na opheffing van het bezettingsstatuut kleine gar nizoenen in West-Berlijn zouden sta tioneren om de status van de vrije stad te handhaven, zonder dat ze zich met het stadsbestuur zouden be moeien. Hij zei openhartig wel te be seffen dat inlijving van West-Berlijn bij Oost-Duitsland bittere verande ringen voor de bevolking van dit stadsdeel mee zou brengen. Daarom deed hij nog eens de toezegging, dat Oost-Duitsland zich niet in de zaken van West-Berlijn zou mengen, als het Russische plan wordt aanvaard. „De Sovjet-Unie zoekt in ernst naar een vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk. Het Kremlin is werkelijk bereid tot serieuze onder handelingen over alle kwesties, die met het kerngeschil samenhangen." Met deze indrukken is SPD-voor- INVOER VAN KOLEN MOET BEPERKT WORDEN EN DE PRODUKTIE INGEKROMPEN. De Hoge Autoriteit van de Euro pese Kolen- en Staalgemeenschap wil de import van kolen, afkomstig uit landen buiten de Gemeenschap glo baal terugbrengen tot 50 percent van die in 1958. Bij de verdeling van de ze importvermindering over de zes landen dient met de positie van elk land afzonderlijk rekening worden gehouden. Dit is maandagmiddag in Heerlen bekend gemaakt door de vice-voor- zitter van de Hoge Autoriteit, D. Spierenburg, na een vergadering van de Mijn Industrie Raad, waarin hij met werkgevers en werknemers in de Limburgse mijnindustrie van gedach ten wisselde over maatregelen, die een einde zouden kunnen maken aan de kolencrisis. Naast de invoerbeperking acht de Hoge Autoriteit tevens een inkrim ping van de produktie noodzakelijk, waarvoor de normen per onderne ming moeten worden vastgesteld. Dit dient zodanig te gebeuren dat ondernemingen die economisch ge zond zijn en zich het best aan de ge wijzigde marktsituatie hebben weten aan te passen, in principe weinig of geen nadelige gevolgen ondervinden. De heer Spierenburg weigerde zich uit te laten over de omvang van de Wanneer U ons, bij aankoop van Uw babyuitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons Iedereen heeft nu evenveel kans. ST.ANTON/USSTR. 4 WAALW'JK zen. Voor Nederlandse cultuuronderne mingen, maar ook op het gebied van scheepsbouw, wegenbouw en derge- produktievermindering, maar hij liet er geen twijfel over bestaan, dat de uitwerking van deze maatregel voor de Limburgse mijnen zeer gunstig zal uitvallen, gezien de sterke positie die deze mijnen in technisch en econo misch opzicht in Europa innemen. Limburg was het met de Hoge Au toriteit niet eens. ZES SKIËRS IN SNEEUWSTORM DOODGEVROREN. Oostenrijkse reddingsbrigades heb ben op de Furkla-del-Confinberg op de grens Oostenrijk - Zwitserland de stoffelijke overschotten gevonden van vier skiërs een Nederlander, een Engelsman en twee Duitse vrou wen. De slachtoffers waren door be vriezing om het leven gekomen. Vrijdag waren de skiërs in een groep van twaalf, onder leiding van een Oostenrijkse berggids, de bergen ingetrokken. Op een hoogte van ongeveer 3000 meter werden zij door een sneeuw storm overvallen en gedwongen de nacht onder de blote hemel door te brengen. Sinds zaterdag zochten red dingsbrigades naar de vermiste ski ers. Acht van hen werden levens aangetroffen; de gids, die in de on heilsnacht een afdaling was begon nen om hulp te halen wordt nog ver mist. Het Nederlandse slachtoffer van de fatale skitocht is de 58-jarige Johan Groenewegen, architect, uit Amsterdam. Onder de overlevenden bevinden zich nog drie Nederlanders, te weten dr. Paulus uit Amsterdam met zijn echtgenote en een arts uit Tilburg. KROETSJEF DOET NIEUWE VOORSTELLEN. Kroetsjef heeft opnieuw verbazing gewekt, door maandag op een bij eenkomst in Oost-Berlijn te verkla ren, dat de Sovjet-Unie er geen be zwaar tegen zou hebben, als de Grote zitter Erich Ollenhauer maandag te ruggekeerd van een twee uren lang gesprek met Kroetsjef achter de be waakte deuren der Russische ambas sade in Oost-Berlijn. De Westberlijnse burgemeester Willy Brandt, die door Kroetsjef was uitgenodigd dinsdag naar de Sovjet ambassade te komen, heeft na over leg met het stadsbestuur en de ge allieerde autoriteiten laten weten, dat hij niet zal komen. Hij gaf te kennen, dat hij het viermogendhedenstatuut voor Berlijn zou schenden door een bespreking met de Russische premier en hij achtte zichzelf niet de juiste gesprekspartner. GRIVAS NAM AFSCHEID MET VREDESOPROEP. De vrede is maandag pas definitief teruggekeerd op Cyprus. De leider van de EOKA-terreur-organisatie, de Griekse kolonel Grivas, heeft in een dramatische openbare afscheidsbood- schap opgeroepen tot nationale een heid. Hij gaf zijn volgelingen op dracht de wapens neer te leggen en zich rond aartsbisschap Makarios te scharen. Deze verlossende woorden bereik ten de Cyprioten in tienduizenden pamfletten, die in alle steden en dorpen werden verspreid. De bevol king ontving de boodschap met het grootst mogelijke enthousiasme. Enorme demonstraties, vooral in de hoofdstad Nikosia, gaven uiting aan de opluchting over het beëindi gen van de onzekerheid, die sinds het tot stand komen der overeenkom sten te Zürich en Londen nog over het land hing.Verwacht wordt dat George Grivas zelf nog deze week in alle stilte naar Griekenland zal vertrek ken, om mogelijk na de zelfstandig heid van Cyprus terug te keren met z'n staf. OP ELKE 100 AUSTRALIËRS ÉÉN NEDERLANDER. Maandag werd de tien miljoenste Australiër ingeschreven. In tien jaar tijd is het aantal inwoners van dit werelddeel met 25 procent toegeno men. Na de oorlog zijn er meer dan honderdduizend Nederlanders naar Australië getogen. Op elke honderd inwoners is er dus minstens één Ne derlander. COMMUNISTISCHE WINST IN FRANKRIJK. De resultaten van de verkiezingen in Frankrijk duiden op communisti- sche winst met een overeenkomend verlies van de conservatieven en Gaullisten. De socialisten schijnen zich te handhaven ondanks hun ver liezen bij de algemene verkiezingen van november j.l. In het algemeen hebben de plaatselijke bekende en vertrouwde leiders hun posten behou den. Het communistische herstel in de grote steden, na de verliezen van vo rig jaar, wordt toegeschreven aan de ontevredenheid over de versoberings maatregelen van de regering en de toeneming van de werkloosheid. BLOEMPRIJS STIJGT. De felle strijd tussen de grote meelfabrikanten is plotseling afgelo pen, aldus vernemen wij. Dit bete kent, dat de bloemprijzen met 1 gul den 50 per 100 kilo zullen stijgen. Wat de gevolgen zullen zijn voor de prijs van het brood, valt nog niet te zeggen. 40 MILJOEN MEL^GELD. Minister Staf (Landbouw ad inte rim) heeft een doorlopende voor schotuitkering ingesteld op de gel den van de melkprijsgarantie. Vol gende week zullen de zuivelfabrieken een bedrag van in totaal ongeveer 40 miljoen gulden ter beschikking krij gen om aan de veehouders door te betalen. Het gaat hier om de hoeveel heid melk, die tussen 9 november 1958 en 14 maart 1959 is geleverd. NOORWEGEN BIEDT 30 MILJOEN VOOR WILLEM BARENDSZ. De Noorse waivisvaartmaatschap- pijen hebben een bod van circa 30 miljoen gulden gedaan op de Neder landse walvisvaarder „Willem Ba- rendsz", die momenteel in de Zuide lijke IJszee op de walvisvangst is. De Noren hebben bij het bod met een gesteld, dat wanneer de Barendsz aan hen zou worden verkocht, de vroegere Willem Barendsz, die thans als tanker onder de naam „Bloemen- dael" vaart, niet meer zal worden omgebouwd voor de vangst op wal vissen, of zal worden verkocht als walvisvaarder. De „Bloemendael" voorziet nu de Nederlandse expedi tie van de benodigde stookolie en vervoert een deel van de traanpro- duktie. Dit werd wederom bewezen op de blinde broodkeuring die op 1 8 februari j.l. te Den Bosch werd gehouden. kreeg hier n.l. de volgende be oordeling deegconsistentie goed deegtemperatuur goed deegbewerking goed voor- en bolrijs: goed rijskast/bakkerij a. temperatuur goed b vochtigheidsgraad goed oventemperatuur goed blikrijs goed malsheid goed VRAAGT DUS Tel. 2337

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1