DE TOEKOMST VAN DE VERMOGENSBELASTING BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraaise Courant DE MAN (EN DE VROUW) MAAKT DE ZAAK jiitdiuirL, STASSAR WEINIG REDEN TOT OPTIMISME Een eigen zaak beginnen (III) f 100.000.000.-. JONGETJE AL TIEN DAGEN SPOORLOOS. MAANDAG 16 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE mww ZUID! 82e JAARGANG No. 22 Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.83. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 3798. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHL In vorige artikelen is de werkzaamheid besproken van het Alge meen Waarborgfonds voor de Middenstand, dat credieten ver schaft aan zakenmensen, die een eigen bedrijf willen beginnen. Het object wordt dan van alle kanten zakelijk bekeken. Maar ook de persoonlijkheid van de aanvrager speelt een grote rol en kan de doorslag geven bij het al of niet verlenen van een crediet. Onlangs waren een paar dames in gesprek over hun leveranciers en één der dames hield een nogal pro pagandistisch betoog voor een be paalde zaak, die zo goedkoop en zo voordelig was. „Waarom koop jij d'aar ook niet" vroeg zij haar gast vrouw, met die neiging tot het ma ken van bekeerlingen, die sommige vrouwen zo eigen is. „Ik ben heel tevreden", zei de an der, „in de zaak waar ik koop word ik al jaren zo prettig bediend, en ze zijn zo actief en zo flinknee, daar loop ik niet weg". Niet alleen bij de klant is het niet uitsluitend het zakelijk element dat ae doorslag geeft; ook het Alge meen Waarborgfonds voor de Mid denstand kijkt, bij de behandeling van een credietaanvrage „zijn men sen aan". Niet slechts het diploma. Er worden tegenwoordig allerlei diploma's vereist, maar zelfs voor zien van alle bewijzen van vakbe kwaamheid is men nog niet immer een goed zakenmanzo min als de leerling, die altijd de hoogste cij fers heeft, het altijd ver brengt in de maatschappij. De persoonlijkheid speelt hierbij een grote rol. Iedereen weet wel dat het pad van de middenstander niet over ro zen gaat. En wanneer het hem goed begint te gaan, wanneer hij 'n bloei ende zaak heeft opgebouwd, dan is daarvoor „gesappeld" en heeft de man, en in de meeste gevallen ook en vooral de vrouw, zich heel wat vreugden en gemakken moeten ont zeggen, zich heel wat offers moeten getroosten vóór het zover was. Vooral wanneer men begint, het zij in een nieuwe zaak, in een nieu we wijk of in een bestaand bedrijf, moeten alle zeilen worden bijgezet En dan nóg heeft men zijn eigen lot niet in de hand. Er kan van alles gebeuren: ziekte, onverwachte en felle concurrentie, een depressie, veranderende behoefte bij het ko pend publiek.... en hoe vangt de zakenman die slagen op? Beschikt hij over de stugge wil tot doorzet ten, er moge dan van alles gebeu ren? En is hij, zelfs wanneer door zijn hoofd sombere gedachten en zware zorgen rondspoken, nog in staat de motor te zijn van zijn be drijf en zijn klanten een vriendelijk en opgewekt gezicht te tonen? Tegenover het hem verleende cre diet staat een zekerheidsstellipg. die, als het misgaat, meestal volkomen onvoldoende is. Het Waarborgfonds moet risico's zoveel mogelijk beper ken en dus „verreweg de voornaam ste en meestal beslissende factor vormt de capaciteit van de crediet- aanvrager als vakman enals ondernemer (Jaarverslag 1957). Vooral de vrouw. Wil de zakenman de zorgen, die ze ker zijn deel worden, het hoofd kun nen bieden, dan moet zijn weerstand niet ondergraven worden door per soonlijke problemen. Steeds weer kerende conflicten in het gezin, het ontbreken van harmonie tussen man en vrouw, de teleurstelling wanneer het blijkt dat zijn levensgezellin hem niet tot steun is, zijn zorgen niet vermindert, maar vergroot.... die breken zijn weerstand tien maal zo snel als zorgen die men tot cij fers kan terugbrengen. Het is vooral de vrouw, die het in haar hand heeft de onderneming van haar man te doen slagen of stranden. In zaken, waar veel vrou wen kopen, is dat van het allergroot ste belang. Haar omgang met de klanten, haar geduld, haar tact, zijn belangrijke factoren. Maar ook de wijze waarop ze naast of wellicht ook tegenover haar man staat. Of ze, wanneer hij de kop vol zorg heeft, komt „zeuren" of hem een hart onder de riem weet te steken. Of ze, wanneer hij in de put zit, hem nog verder omlaag trekt dan wel door optimisme en aanpak ken hem nieuwe moed en werk kracht geeft. Of ze de zaak verslonst dan wel haar oog laat gaan over die kleinigheden, die juist de winst kun nen opslorpen. Of het personeel een loopje met haar neemt of een hekel aan haar heeft, dan wel voor haar vliegt. „Gebleken is", zo vervolgt hetzelf de jaarverslag, „dat de meer of min dere geschiktheid van de echtgenote inderdaad een factor van grote be tekenis is, welke op de duur zelfs beslissend kan zijn voor succes of mislukking". Een minder goede verhouding tus sen de echtgenoten, spanningen in 't gezin, hebben niet alleen een nade lige invloed op de zaak, maar kun nen oorzaak zijn van totale misluk king. Een vrouw te kiezen als levensge zellin is al een ernstige zaak. Maar de middenstander, die een eigen zaak beginnen wil, kan 't hu welijk niet ernstig genoeg nemen. Indien ergens, dan geldt hier, dat alleen eendracht machtig maakt. Waardering bezit en vermogens winstbelasting. Tot medio maart wordt Nederland geregeerd door een overgangskabi net, waarvan geen grootse daden te verwachten zijn, zeker niet op fis caal gebied. De toestand van 's lands financiën duldt geen belastingver mindering en over belastingverzwa ring spreekt niemand, zo lang er ver kiezingen in zicht zijn. Men moet tenslotte als partij en politicus ook aan zijn positie denken... Intussen kan er geen twijfel over bestaan, dat de Tweede Kamer na dc verkiezingen op belasting-gebied veel werk krijgt te verzetten. Daar zijn de noodzakelijke aanpassing in het ka der van het verenigd Klein Europa en daar liggen de voorgestelde wetswij zigingen voor de inkomsten- en ver mogensbelasting, nog ingediend door de heer Hofstra, op een antwoord te wachten. Zullen deze ontwerpen on- gewijzgd worden behandeld of wor den teruggenomen door een nieuwe regering? Ongeacht de uitslag van de ver kiezingen moet men er op rekenen, dat de eenmaal gedane voorstellen toch vroeg of laat aan de orde zullen worden gesteld, want wetsontwerpen ontspruiten niet zo maar aan het hrein van een bepaalde minister, maar zij zijn in belangrijke mate ook een produkt van een maatschappelijke ontwikkeling. Naast het nieuwe belangrijke ont- (van onze belastingmedewerker). werp inkomstenbelasting 1958 ligt er een aangepast ontwerp vermo gensbelasting gereed. Nu neemt de vermogensbelasting niet zo'n belang rijke plaats meer in tussen de uitge breide heffingen van de staat, maar ze kan toch niet geheel genegeerd worden. Elk jaar brengt zij aan het rijk nog ca. 100 miljoen inkomsten, die de overheid niet missen kan, ook al maakt die 100 miljoen nog maar ca. \V2 van de totale belasting opbrengst uit. Voor de oorlog 1940- 1945 ver tegenwoordigde de vermogensbelas ting nog meer dan 5 van het rijks inkomen uit belastingen. Voor een deel is de daling te wijten aan het uiteen vallen van grote particuliere vermogens. Voor een ander deel is de nieuwe vermogensvorming door de zware belastingheffing geremd. Deze cijfers zouden dan een aanwijzing kunnen zijn dat de regering nieuwe vermogensvorming wel tijdig mag gaan stimuleren. Men spreekt echter wel eens over bezitsvorming, d.w.z. over de vorming van een zogenaamd „appeltje voor de dorst". Verder komt men ook bijna niet meer bij de bestaande belastingtarieven. Aan ver mogensvorming zit voorts een kapi talistische reuk en wie een dergelijk geurtje nog bij zich draagt, behoort politiek tot de museumfiguren. Het zijn echter vooral de geste gen belastingtarieven in de sfeer van inkomsten, die de bijdrage van de vermogensbelasting aan 's rijks schat kist procentueel aanzienlijk hebben doen dalen. Waarom deze heffing? Is het bij de sterke progressie van de inkomstenbelasting nu nog nodig om vermogensbelasting te heffen? De regering ziet deze heffing als nood zakelijk. Zij spiegelt zich ter verster king van haar argumenten onder meer aan anderen. Zwitserland, Bel gië, Scandinavië, Oostenrijk en west- Duitsland hebben ook een vermo gensbelasting als wij. In Engeland en de V.S. bestaat eveneens een heffing op vermogen, maar deze geschiedt in één maal bij het overlijden van de vermogensbe- zitter. Ongeacht of er kinderen zijn of niet wordt een deel van het ver mogen, dat opklimt naarmate het ver mogen groter is, overgeheveld naar de schatkist. Bij ons geschiedt dat ook in de vorm van successie, maar daar spreekt de regering (wijselijk) niet over als zij de vermogensbelasting verdedigt... De Nederlandse overheid is van mening dat de inkomsten, die uit vermogen worden verkregen een af zonderlijke plaats innemen onder de samenstellende delen van het inko men. De opbrengst van vermogen is niet afhankelijk van werkkracht, zo stelt zij. Evenmin is die opbrengst aan iemands leven gebonden. Men zit bij wijze van spreken met een ver mogen wat rechter en vaster op het kussen der maatschappij dan zonder een kapitaal als reserve. Dat is juist, al geeft zelfs minister Hofstra toe dat het verschil in stabiliteit en duur zaamheid tussen inkomen uit arbeid en uit vermogen in de hedendaagse maatschappij veel geringer is dan vroeger. Bij de voortdurende inflatie en alle andere gevaren die het ver mogen tegenwoordig bedreigen is de stelling, dat het inkomen uit vermo gen als het ware uit de hmel valt, ernstig verzwakt. Men heeft heel wat zorgen zonder vermogen, men heeft evenzeer veel zorgen als men een ver mogen in stand wil houden bij alle trucs, die een modern bewind ge bruikt om een bezitsnivellering te effectueren. Onmisbaar. Er zou het een en ander voor te zeggen zijn om de f 100 miljoen op brengst aan vermogensbelasting maar op te offeren aan de gedachte van vermogens- en kapitaalsvorming, die zo dringend nodig zijn, maar de toe nemende meerderheid van niet-bezit- ters zou over een dergelijke maatre gel niet gunstig oordelen. Zo lang de overheid echter voor een ongehuwde de eerste f 22.500 en voor een ge huwde de eerste f 30.000 nog vrij stelt van vermogensbelasting, zal men haar als inkomsten-versterker voor de schatkist niet willen missen. Met kinderen beneden 16 jaar mag men bovendien nog f 7.500 extra belas tingvrij bezitten en zo is de vermo gensbelasting meest van belang voor hen die wel een stootje kunnen ver dragen. De bezitters van vermogen moeten dit elk jaar opgeven aan de inspec teur van belastingen. Daarbij komt de waardering van activa in het geding, die tot heden moet geschieden naar verkoopwaarde of naar geldswaarde. Beide soorten waardering geven moeilijkheden, omdat er altijd sterk persoonlijke elementen in zitten, bij voorbeeld bij aandelen, die niet aan de beurs genoteerd staan en waarvan dus geen algemene prijs bekend is. Om van al die kibbelpartijen tussen inspecteur en belastingplichtigen ver lost te raken wil de heer Hofstra de ze waardering door een andere ver vangen. Bij de waardebepaling zal de be lasting na de revisie van de wet gaan letten op de waarde, welke men in het economisch verkeer aan de ver- mogensdelen toekent. Men zal dus in de toekomst er meer op gaan letten wat de betrokken vermogensdelen voor derden waard zijn. Men heeft een objectief uitgangspunt gezocht en, alhoewel alle geschillen over waardering nog lang niet uit de we reld zullen zijn, een verbetering kan men deze nieuwe omschrijving van de waarderingsmaatstaf stellig noe- in geval van het wegvallen van een arbeidskracht aan nagelaten betrek kingen een inkomen te verzekeren, vrijstellen van vermogenbelasting. Ook de vermogensvorming, die geen gevolg is van sparen voor de oude dag, zal in ruimere mate dan thans van vermogensbelasting worden vrijgesteld. Dit artikel wil niet volledig zijn in de opsomming van wijzigingen, die in het nieuwe ontwerp vermogensbe lasting zijn opgenomen, omdat de meesten van ondergeschikt belang zijn. Meer is het de bedoeling ge weest om de geest te benaderen, waarin het vermogensbezit fiscaal wordt bezien en belast. En dan mag men spreken van een vrij soepele geest. Men wil de vorming van vermogen niet meer schaden dan uit een oog punt van heffing nodig is. In de praktijk toont de inspectie zich ook wel soepel bij de waardebepaling. Men zij als vermogensbezitter echter zeer voorzichtig met een lage waar dering van vermogensdelen. Wij we ten, dat er in de hoofden van rege- rings- en belastingautoriteiten plan nen rondspoken, die de invoering van vermogenswinstbelasting tot ge volg kunnen hebben. Mochten deze gedachten werke lijkheid worden, dan zal men bij de bepaling van gemaakte vermogens winst uit moeten gaan van twee da ta. De ene is ongetwijfeld de even tuele datum van verkoop van het vermogensdeel en de andere zal ver moedelijk de waarde zijn, waarvoor het vermogensdeel bij de aangifte vermogensbelasting is opgegeven. Is die aangifte aan de lage kant ge weest dan kan men in de toekomst enkele tientjes „bespaarde" vermo gensbelasting wel eens veelvuldig verhoogd in de schatkist moeten de poneren als gevolg van een ingevoer de vermogenswinstbelasting! In dit licht bezien is de opgave voor de vermogensbelasting een zware taak, die bij al het zoet gefluit van de voorgenomen herziene wetgeving wel eens een bittere nasmaak zou kunnen hebben. drs. H. (Nadruk verboden). men. Vrijstelling en een nieuwe belasting. Er zijn meer wijzigingen voor de vermogensbelasting in de regerings koker. Zo wil men de meeste voor zieningen, die getroffen worden om NIEUW RECORD VAN V ERKIEZINGSRIENST. Nog nooit zijn de verkiezings resultaten zó snel bekend ge weest als die van de 12e maart. De verkiezingsdienst van het ANP had rekening gehouden met een werktijd van zes tot zeven uur na het sluiten van de stem lokalen. De gemeenten en de daar aangewezen corresponden ten zijn echter zó snel geweest, dat om 23.29 uur de laatste uit slagen uit Delft en Maastricht te legrafisch binnenliepen. Daardoor werd het mogelijk om een kwartier later de per lijst uitgebrachte aantallen stemmen naar dagbladen, radio en televi sie te zenden en enige minuten later reeds de zetelverdeling. Een uur eerder. Precies om middernacht ver scheen deze zetelverdeling op het televisiescherm van de NTS. Het resultaat was ongeveer een uur eerder bekend dan ooit bij vori ge verkiezingen mogelijk bleek. Van de zijde der dagbladen en de NTS stroomden telegrafische ge lukwensen met dit ook in Euro pa ongekend snelle resultaat bin nen. Binnen vijf uur waren de wensen van zes miljoen kiezers wereldkundig. MR. VAN RIJCKEVORSEL GEKOZEN. Mr. K. van Rijckevorsel komt terug in de Tweede Kamer. Vol gens het comité, dat een actie voor hem gevoerd heeft zijn er zeker 80.000 voorkeurstemmen op mr. van Rijckevorsel uitge bracht. Dit aantal stemmen is ge noeg voor 2 zetels in de Twee de Kamer en zou drie kandidaten met voorkeur in de volksverte genwoordiging hebben kunnen brengen. Indonesische tabak naar Duitsland. SIGAREN-INDUSTRIE IN SPANNING VOOR EERSTE VEILING IN BREMEN. In krinr,en van de Nederlandse sigarenindustrie wordt met gro te spanning gewacht op de ko mende verkopen van Indonesi sche tabakken in de Westduitse stad Bremen. De verplaatsing van de tabaksinschrijvingen van Amsterdam naar Bremen op last van de Indonesische regering zal ongetwijfeld een aantal ju ridische verwikkelingen opleve ren, die grote consequenties voor de Nederlandse sigarenindustrie kunnen hebben. STROOM DOODT TWEE ARBEIDERS. In de graan- en kunstmesthan del van de firma Blys te Stan daardbuiten zijn twee arbeiders door een hoogspanningskabel ge troffen en op slag gadood. De arbeiders moesten een kunstmestbleekmachine vervoe ren. Tijdens het transport greep de machine een in de lucht han gende hoogspanningskabel. De kabel brak en trof de twee man nen. Zij werden op slag gedood. Dc slachtoffers zijn de 49-jarige Machiel van Steen, vader van elf kinderen en de 24-jarige J. Ver hoeven, die kort geleden ge trouwd was. De kabel raakte ook de 17-ja- rige Theo Schneidenberg. Hij raakte bewusteloos, maar kon na een behandeling in het zie kenhuis, naar huis terugkeren. Een militair van de duiker- school te Gorinchein is in zijn duikerpak bewusteloos omhoog gehaald uit de rivier de Voorste Stroom onder de gemeente Haa- ren bij Oisterwijk. De militairen van de genoemde school waren al dagen in dit riviertje aan het zoeken naar de sedert vorige week dinsdag in Oisterwijk ver miste Henkie Wonnink. Donderdag was het tien dagen geleden dat de bijna 3-jarige Henkie het ouderlijk huis in de Burgtakkerdreef te Oisterwijk verliet. Tien dagen en nachten is er sedertdien vergeefs gezocht naar het knaapje. De Voorste Stroom in Oisterwijk is afge- dregd, 't Sijzenbos is uitgekamd, alle greppels, geulen en sloten in de omgeving van het ouderlijk huis zijn afgezocht. Maar het jongetje is niet gevonden. REM OP BEWAPENING IN MIDDEN-EUROPA Met een zwaai en een grijns naar een goed gehumeurde Ade nauer heeft Harold Macmillan vrijdagavond op het vliegveld Wahn weer koers gezet naar Londen. De beide staatslieden schenen tevreden over het prin cipieel politieke debat, dat zij twee dagen achter de gesloten deuren der Bonner kanselarij ge voerd hebben. Volgens officiële woordvoerders zijn de regerings leiders het eens geworden over de beginselen waarop zij met de Sovjet-Unie zullen onderhande len over het vraagstuk-Berlijn, de vereniging der beide Duits- landen en de beveiliging van Eu ropa. Volkskrant EOKA LEVERT WAPENS IN. De Grieks-Cypriotische ver zetsbeweging EOKA is vrijdag begonnen met het inleveren van haar wapens en springstoffen. Volgeladen handkarren, auto's en vrachtwagens kwamen aan bij de inleveringsplaatsen, waar Griekse politie alles registreerde en ontvangstbewijzen uitreikte, door gebaarde monni ken en EOKA-leden. Belangrijk voor slechthorenden HoorbrllUn «n hooripparaten (Nad. fabr.) van Maaren's brillenzaken n.v. Den Bosch Tllbarg Breda Vughtersrtraat 25 Markt 32 Nieuwe Glnnekanstr. 23 Levering na overleg met uw oorarlt NOORD-RHODESIE ROLT OOK NEGERORGANISA TIE OP. De regering van Noord-Rho- desië heeft de ultra-nationalisti sche negerorganisatie Zambia verboden en al haar leiders in de gevangenis gezet. Volgens de Engelse gouver neur van het gebied, sir Arthur Bensom, probeerde de Zambia via allerlei terreurmethodes de verkiezingen in de war te sturen. De Zaïnbialeiders preekten open- liik ongehoorzaamheid aan het wettig gezag en poogden de Afri kanen door intimidatie en ge weld van het stemmen af te hou modern en solide WAALWIJK, Stationsstraat 88 Zlekenfondsle verander. Wanneer we de uitslag der ver kiezingen nog eens rustig bekij ken, clan moeten we wel tot de conclusie komen dat er over het algemeen weinig reden tot tevre denheid of optimisme zal zijn. Alleen de V.V.D. maakt daar een uitzondering op. De K.V.P. heeft als enige partij haar zeteltal behouden en is weer de grootste partij gewor den. Zij is blijkens de uitslag een zeer stabiele partij, maar daar mee is dan ook alles wel gezegd. Van winst, van groei is nergens sprake, eerder overal van een kleine teruggang. De P.v.d.A. heeft drie zetels moeten laten, maar heeft haar stemmental in vergelijking met 1958 toch belangrijk weten te verhogen. Een groot deel van 't P.v.d.A.-verlies zal wel opgestre ken zijn door de Pacifistisch So cialistische Partij, die met 2 ze tels uit de bus kwam, al zullen ook wel veel communisten en crypto-coinmunisten steun ge zocht hebben bij de P.S P. Een niet onbelangrijk verlies leden ook de protestants-christe lijke partijen en het ligt voor de hand deze nederlaag te wijten aan de nogal grote verdeeldheid in deze gelederen. De V.V.D. boekte een zetel winst van maar liefst 6 zetels en kwam daarmee op een totaal van 19. Opmerkelijk is dat de V.V.D. in vrijwel alle plaatsen in het zuiden een belangrijke vooruit gang kon noteren. Men lette maar eens op de uitslagen in Waalwijk en omgeving. Met de V.V.D. is de P.v.d.A. (in verge- liiking met '58) in het zuiden bijna overal vooruitgegaan, ter wijl de K.V.P. en de christelijke partijen gelijk bleven of een klein aantal stemmen moesten prijsgeven. Dit niet zo gunstige verschijnsel heeft zich overal in het zuiden voorgedaan. Zonder meer een verbijsterend teken is het dat de communisten in het noorden vrijwel gehalveerd wer den, maar zich in de grote ste den in 't zuiden wisten te hand haven. Dit zijn zo enkele facetten van de verkiezingsuitslagen, die ons toch wel met enige zorg voor de toekomst vervullen. Het kon wel eens heel erg moeilijk worden om op basis van deze verkiezingsuitslag 'n krach tig kabinet te vormen, waaraan we toch zo dringend behoefte hebben. den. Dat de Zambia in het open baar te werk ging, was volgens sir Arthur nog tot daar aan toe, maar dat ze in het geniep dorpen en steden onder een ware terreur legde, was onmenselijk. Zo zou de Zambia Afrikanen gedreigd hebben met moord op vrouw en kinderen als ze naar de stembus gingen. „De leiders hebben zelfs hun toevlucht geno men tot hekserij en niet te noe men vervloekingen", aldus de gouverneur. De Zambia noemt de aanstaande verkiezingen on democratisch en een aanfluiting van rechtvaardigheid. De maatregelen in Noord-Rho- desië volgen op de arrestatie van negerleiders in Zuid-Rhodesië en Nyassaland, in welke landen de noodtoestand is afgekondigd na de recente relletjes. Nvassaland en Zuid- en Noord- Rhodesië vormen samen de Rho- desische federatie: de eerste twee landen zijn Engelse protectora ten, het laatste is zelf besturend.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1