Waalwijkse en Langsiraaise Courant Gemeenteraad Sprang-Capelle DE NIEUWE WOONWIJK IN HAMEA Unanieme lof der Statenleden voor Brabants weivaartsplan In één nacht Uw handen gaaf en zacht VRIJDAG 20 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week 82e JAARGANG No. 23 K.V.P.-fractievoorzitter, burgemeester Teijssen, diende motie van instemming in De buitengewone zitting van de Provinciale Staten van maan dag jl. is een aaneenschakeling van lofredes geweest op het Bra bantse Welvaartsplan zoals dat is neergelegd in het rapport „Noordbrabant in het nieuwe westen". De rij van tien sprekers, die allen zonder uitzondering uiting gaven aan hun grote waardering en lof voor het welvaartsplan, werd geonend door de KVP-fractievoorzitter, burgemeester J. Teijssen van Waalwijk, die later een motie indiende, waarin alle fracties hun instemming betuigen met het welvaartsplan, een motie, die door de commissaris der koningin, prof. dr. de Quay, met grote dankbaarheid werd aanvaard. EERSTE STAPPEN. Voordat de Statenleden in de gelegenheid werden gesteld hun visie op het welvaartsplan te ge ven, deelde prof. dr. de Quay me de, dat het provinciaal bestuur reeds de eerste stappen heeft ge zet ter verkrijging van nationale medewerking voor de uitvoering van de plannen, neergelegd in 't rapport „Noordbrabant in het nieuwe westen". Verder ligt het in de bedoeling dat het provinci aal bestuur na de kabinetsfor matie door de regering zal wor den ontvangen. Prof. de Quay wees er op dat reeds een interprovinciale werk- commissie is ingesteld, waarin naast leden van Ged. Staten van Zeeland en Brabant ook zitting hebben de burgemeesters van Rilland-Bath en Woensdrecht. De voornaamste taak van deze commissie zal zijn het doen van voorstellen betreffende bestuurs zaken in het tot ontwikkeling te brengen Kreekrakgebied. Ook voor het particulier initiatief zag prof. de Quay een belangrijke taak nl. het rijp maken van de bevolking voor de plannen en voor de wijzigingen welke zij te weeg zullen brengen. Met grote erkentelijkheid maak te prof. de Quay melding van de U dooft de Zuurbrand onmiddellijk. En daarmee oob de pijn. Simpelweg een of twee Rennies... uitstekende ontvangst welke het ontwikkelingsplan in de pers ge kregen heeft. Unaniem is de waardering in Brabant geweest. Beperkt en ge reserveerd waren de Rotterdam se reacties, terwijl de Belgische en in 't bijzonder de Antwerpse pers zich zeer welwillend over 't plan heeft uitgelaten. Bijzonder verheugd was de commissaris ook over de Zeeuwse reactie, die de nadruk heeft gelegd op de sa menwerking tussen de beide pro vincies. De commissaris ging niet voorbij aan de twijfel die links en rechts zowel in West- Brabant als in de provincie en in het gehele land heerst. Prof de Quay noemde dit 'n logisch ver schijnsel, want veranderingen schijnen de mens altijd huiverig te maken, terwijl men daarnaast ook het oog gericht houdt op de buurman, die wel eens iets meer van een bepaalde wijziging zou kunnen profiteren. Wat het tempo van de uitvoe ring betreft, wees de commissa ris er op, dat de Kreekrakhaven een plan is op lange termijn. Men moet in decennia denken wat de voltooiing betreft, niet echter wat de uitvoering van werken in de eerste fase aangaat, want deze dienen binnen afzien bare tijd tot stand te komen. NIEUWE DAG. Bii de besnreking van het wel vaartsplan door de Statenleden werd de rij van sprekers geonend door de voorzitter van de KVP- fractie, burgemeester Teijssen van Waalwijk. Hij zag in de plan nen de komst van het licht van een nieuwe dag, vol materiële voorspoed. „Deze dag zal zeker niet zonder schaduwen zijn, maar indien het Godsgeloof be houden bliift en daarop een gro te geestelijke volkskracht wordt gebouwd, zal het Brabantse volk door de schaduwen heen God we ten te zien en te vinden en dan zal Brabants luister ongerept bliiven", aldus burgemeester Teijssen. NIEUWE WETGEVING. In zijn betoog wees de heer Teijssen er verder op,, dat deze plannen eens en te meer met na druk aandacht vragen voor een nieuwe provinciale wetgeving. Onbegrensd zijn de activiteiten van het provinciaal bestuur, zo meende spr., maar aan voldoen de eigen bevoegdheden bestaat 'n groot gebrek. De KVP-fractie voorzitter sprak er zijn grote vreugde oyer uit dat de basis voor het plan is geweest de ge dachte: werk voor de Brabantse arbeider in Brabant zelf. Ten aanzien van het bestuur en het beleid inzake het plan be toogde de heer Teijssen dat deze ideëenschets geïntroduceerd zal moeten worden op nationaal en internationaal niveau. DRIE FACETTEN. Het zeehavenplan aan een na dere beschouwing onderwerpend wees spr. op drie belangrijke facetten van dit plan. Het inter nationale facet manifesteert zich in het scheppen van een nieuwe zeehaven in de Eurodelta, die in het kader van de Europese inte gratie bijzonder noodzakelijk is. Het nationale facet komt tot uitdrukking in het doorbre ken van de industrieële concen tratie in de Randstad Holland. Deze doorbraak is noodzakelijk m.b.t. de ruimtelijke ordening van Nederland. Het provinciale facet van dit plan is ten slotte dat het werkgelegenheid van grote omvang schept voor de Brabantse beroepsbevolking. De snelle groei van de beroepsbevol king eist een dergelijke uitbrei ding. De heer Teijssen ging ook na der in op de onderhandelingen en de samenwerking met Zeeland en wees ook het verschil in karak ter tussen het Sloeplan en het Kreekrakplan. Het eerste staat vooral in het icken van de kapi taalintensieve industrie, terwijl het tweede vooral gebaat is met een arbeidsintensieve industrie. „Wij in Brabant", aldus de heer Teijssen, „kunnen slechts van harte hopen, dat Zeeland haar Sloeplan zal kunnen realiseren. Indien beide plannen op enig ni veau elkander met ongunstige gevolgen zouden kunnen raken, dan is openhartig beraad tussen de beide provinciale besturen no dig." Ten slotte liet spr. een scher pe veroordeling horen van dege nen die het plan toch weer in re latie brengen met de Schelde- Riinverbinding. Na burgemeester Teiissen werd nog het woord gevoerd door C. J. v. d. Lienden (PvdA), D. v. d. Put (CHU), H. Kloezen (VVD), G. Manders (KVP) ir. H. Steen bergen (KVP), P. Ratsma (Pvd A), H. Biemans (KVP), M. Broos (KVP) en ir. J. Krugers (PvdA). Zij allen gaven uiting aan hun grote waardering voor het plan. Hieronder laten wij enkele pre adviezen volgen m.b.t. punten, wel ke in de vergadering van de ge meenteraad van hedenavond aan de orde zullen komen. Voorstel tot wijziging van de Veror dening betreffende het subsidiëren van plaatselijke dilettanten- muziek- en zangverenigingen. Diverse muziek- en zangvereni gingen zijn er de laatste tijd toe overgegaan jeugdkorpsen of jeugd koren in te stellen. Zo hebben de zangvereniging ,,'t Rozeknopje" en het fanfarekorps „Kunst na Arbeid" alhier, beide een jeugdkoor resp. jeugdkorps inge steld, terwijl de harmonie „Marijke" als zelfstandig onderdeel van haar vereniging een drumband heeft op gericht. Deze verenigingen verschaffen hierdoor aan de jeugd een belang rijke en innerlijk verrijkende moge lijkheid tot vrije tijdsbesteding, die b. en w. zeer toejuichen. Uiteraard vloeien uit deze vorm van jeugdzorg voor de verenigingen aanzienlijke kosten voort, met name voor de muziekverenigingen, die voor instrumenten moeten zorg dra gen. Daarom achten b. en w. het ge wenst van gemeentewege voor deze afzonderlijke korpsen of koren een extra subsidie aan de betrokken verenigingen toe te kennen, n.l. per jaar een bijdrage gelijk aan 20% van het jaarsalaris van de directeur tot een maximum van 50.en bovendien voor de muziekverenigin gen een vast bedrag van 75. Ook bij het behalen van een le of 2e prijs door deze afzonderlijke korpsen, ware de beloning van 25.- resp. 10.ter aanmoediging toe te kennen. Om te voorkomen dat een vereni ging om het subsidie te bekomen zich gaat opdelen in diverse korpsen bouw van woningwetwoningen en de particuliere bouw, gronden bouw rijp gemaakt te worden. Allereerst dienen te worden aan gelegd drie woonstraten, lopende vanaf de Noordelijke verbindings straat tussen de Molenstraat en de Burg. Meijerstraat, in zuidelijke richting. Deze straten zullen elk 60 meter lang zijn, een breedte hebben van 3 meter en aan het eind een uitloop hebben t.b.v. het voor deze wonin gen bestemde verkeer. De verhar ding zal bestaan uit betontegels van 7 cm. dikte, welke zonder bezwaar door zwaarder verkeer kunnen wor den bereden. Voorts dient i.v.m. de bouw van het Bejaarden-centrum een weg te worden aangelegd, van de verbin dingsstraat tussen de Burg. Meijer straat en de Torenstraat in noorde lijke richting. I.v.m. de aanwezig heid van de boerderijen van de he ren de Bie en Nieuwkoop, zal mo menteel slechts een lengte van 104 meter kunnen worden aangelegd. De weg zal een breedte hebben tussen de banden van 5 meter en worden uitgevoerd in straatklinkers, gestraat in keperverband. In verband met de bebouwings plannen langs deze weg kunnen trottoirs achterwege blijven. T.bv. de afvoer van het hemelwater zal een riolering worden aangelegd van 30 cm. doorsnee. Ten derde zal ten noorden van de Oudestraat tussen de daar aan te leggen groenstrook en de bebouwing een trottoir worden aangelegd, breed 1.50 m', terwijl door de groenstrook 8 uitwegen zullen worden aangelegd ter lengte van 10 meter en breed 3 meter. Deze uitwegen zullen worden uitgevoerd in straatklinkers, be grensd door een opsluitband. Tenslotte dient te worden aange legd een straat, breed 5 meter, lang pl.m. 123 meter, lopende vanaf de KLEDING-VERHUUR BRUIDSJAPONNEN, BRUIDSMEISJESJAPONNEN, enz. en een ruime sortering gelegenheidskleding voor heren, naar de laatste mode. Bossche kleding-service Vughterstraat 205 Tel. 5385 (na 19 uur 4162) 's-HERTOGENBOSCH of koren, is de eis gesteld dat elk tot een vereniging behorend korps of koor tenminste 24 werkende leden moet tellen en een afzonderlijk ge heel moet vormen. Alleen dan is de muziek- of zangbeoefening in ver enigingsverband op de juiste wijze mogelijk. Voorstel tot het aanleggen van enige straten ten behoeve van woning bouw. Alhoewel het toegewezen contin gent woningwetwoningen voor 1959 uiterst laag is, dienen met het oog op in de naaste toekomst mogelijke legde om binnenkort nog aan te leg gen straten in deze gemeente een naam te geven. In de administratie komen deze straten herhaaldelijK voor, zodat de aanduiding zeer lastig is, zolang de straten geen naam heb ben. Bovendien zullen binnenkort wo ningen aan deze straten worden ge bouwd, zodat adressering der bewo ners mogeiijk moet zijn. Het betreft de volgende straten: 1. De verbindingsstraat tussen de Torenstraat en de Burg. Meijerstr. In de naamgeving van deze straat zouden b. en w. de nagedachtenis aan de in Sprang geboren schilder Hendrikus Chabot, die op 2 mei 1949 in Rotterdam is overled£ji en die Europese vermaardheid geniet, wil len eren. Mevrouw de weduwe A. Chabot-Tolenaar te Bergschenhoek heeft verklaard gaarne met deze naamgeving in te stemmen en 't op prijs te stellen dat aan de waarde ring voor haar overleden echtgenoot op deze wijze uiting wordt gegeven. Voorgesteld wordt derhalve de hier bedoelde straat „Hendrikus Chabot- straat" te noemen. 2. Zuidelijke verbindingsstraat tussen Burg. Meijerstraat en Molen straat. B. en w. stellen voor aan deze straat de naam „Burgemeester van Dijkstraat" te geven. Burgemeester v. Dijk was van 18701900 burge meester van Sprang en de voorgan ger van burgemeester Meijer, die in 1900 als burgemeester van Sprang werd geïnstalleerd. 3. Noordelijke verbindingsstraat tussen Burg. Meijerstraat en Molen straat. Het ligt in de bedoeling aan deze straat de nieuwe C.V.O.-school te bouwen; b .en w. hebben voor de naam van deze straat dan ook ge zocht in de richting van een figuur uit de onderwijswereld. Bij raadple ging van de archiefstukken is men gestuit op een naamlijst van onder wijzers in Sprang. Men vond op die lijst de naam van Jan Jannen, die waarschijnlijk de eerste onderwijzer in Sprang was. Deze onderwijzer kwam uit 's-Hertogenbosch en was in Sprang werkzaam van 1594 tot 1623. Blijkens een daaromtrent ont dekte aantekening, werd voor hem de eerste school te Sprang gebouwd. Ter herinnering aan deze eerste onderwijzer van Sprang stellen b. en w. voor de onderhavige straat „Jan Jannenstraat" te noemen. 4. Weg aan de zuidzijde van de Raadhuisstraat, liggende in het ver lengde van de Bernhardstraat. B. en w. stellen voor aan deze straat de naam „Irenestraat" te ge ven. 5. Noordelijke zijstraat van de sub 4 genoemde straat. Deze nog aan te leggen straat, die vanaf de sub 4 genoemde straat in westelijke richting zal lopen, ware de naam „Margrietstraat" te geven. 6. Zuidelijke zijstraat van de sub 4 genoemde straat. Tot sluiting van de rij van straten, welke worden genoemd naar de le den van het Koninklijk huis, ware deze nog aan te leggen straat „Ma- rijkestraat" te noemen. 7. Weg van Heistraat naar Nieu- wevaart. B. en w. stellen voor deze weg te noemen naar de heer Vermeulen, die 30 jaar burgemeester van de Een eigen zaak beginnen (IV) Raadhuisstraat ter hoogte van het Vrijhoeve-plein in zuidelijke rich ting tot de eerste zijstraat van de Verlengde Bernhardstraat. Deze straat zal worden uitgevoerd in be- tonklinkers en worden voorzien van een riolering als hierboven om schreven, terwijl aanleg van een trottoir voorshands achterwege zal blijven. De totale kosten van deze voorzie ningen worden geraamd op 53.420. Voorstel inzake vaststelling straat namen. B. en W. achten de tijd gekomen om aan verschillende reeds aange- Vclc middenstanders zijn hui woonwijk te vestigen. Maar het regering, dat in deze wijken de door het grootbedrijf. Daarom is standsbonden, via het Algemeen stand, ook hier een mogelijkheid ondernemer, die in de nieuwe w Het is zeker geen gebrek aan moed of ondernemingsgeest, als de middenstander het in de nieuwe woonwijk niet aandurft. Hij heeft eens uitgerekend wat hem dat kosten gaat en is tot de slotsom gekomen, dat bruin het niet trekken kan. Dat zo'n be drijf misschien slechts pas ren dabel worden kan, als na ver scheidene debacles, de onrenda bele top geleidelijk verdwenen is. In vele gevallen zal hij een be drijfspand hetzij moeten laten bouwen. hetz:: moeten kopen. Heeft hij daarvoor geld genoeg, zelfs met 'n hypotheek en houdt hij dan nog genoeg over om zijn zaak in te richten en het de eer ste tijd uit te zingen? Er zijn meer bezwaren. Voor de grootwinkelbedrijven is aankoop en inrichting van een hypermodern winkelpand geen bezwaar. Juist vanuit die nieuwe wiiken trekt het publiek zo mak- keliik naar het centrum, waar 't vanouds gewend is zijn inkopen te doen. Alles overwegend, besluit de m'ddpn^tnnder die n'euwe wük maar links te laten liggen... het risico is hem te groot! BOUWEN EN INRICHTEN. Hij zou daarin gelijk hebben, indien niet juist voor dit geval speciale mogelijkheden waren geschapen. Door bemiddeling van het Al gemeen Waarborgfonds voor de Middenstand kunnen zelfstandi ge ondernemers, die in een nieuw pand een winkel-, ambachts- of klein industriëel bedrijf, 'n gros- sierdcrii, horecabedrijf of ander „diensten verlenend" bedrijf ves tigen, een hypothecair credict krijgen, dat hem in staat stelt 'n nieuw pand te laten bouwen of te kopen, en een inrichtingscre- dict, waarmee zij dat pand doel matig en naar de eisen des tijds kunnen inrichten. Middenstanders in branches, die over een eigen waarborg fonds beschikken, kunnen ook 'n crcdietaanvragc indienen wan neer zij een bestaand bedrijf wil len verkopen en zich in de nieuwe wijk vestigen. Het hypo thecair crediet bedraagt ten hoogste 85% van de bouw- of koopsom (inclusief grond) tot 'n maximum van f 40.000.- en wordt verleend tegen de gebruikelijke hypotheekrente (thans 3M> tot 4%). Het inrichtingscrediet heeft een plafond van f 40.000.- en wordt verleend in rekening courant tegen de normale bank- condities. In 15 jaren moet het inrichtingscrediet geheel, het hy pothecair crediet voor de helft ziin afgelost. De voordelen van deze rege ling springen vooral in het oog voormalige gemeente Capelle is ge weest. Aan deze weg ware derhalve de naam „Burgemeester Vermeulen- straat" te geven. 8. Weg tussen Schrevelstraat en Poolsestraat. Deze weg is aan te merken als een verlengstuk van de Schrevelstraat en daarom ware de naam Schrevel straat ook te geven aan dit nieuwe weggedeelte. De Schrevelstraat zal zich dan uitstrekken van de Nieu- wevaart tot de Poolsestraat. Nota in zake het verzoek van de voetbalvereniging „Wit Zwart" om openbare voetbalwedstrijden op zon dag toe te staan. De voetbalvereniging „Wit-Zwart" alhier heeft onder dagtekening van 18 februari 1959 wederom een ver zoekschrift ingediend om op zondag in het openbaar voetbalwedstrijden te mogen houden. Gezien de in het verleden reeds op zeer uitvoerige wijze aan dit onder werp gewijde besprekingen en gelet op het daarbij door de raad ingeno men standpunt, menen b. en w. dit verzoekschrift thans, zonder nader advies, aan de raad ter beslissing te moeten voorleggen. B. en w. wijzen er slechts op dat de bij de wet van 15 oktober 1953 tot stand gekomen zondagswet, gewij zigd en aangevuld bij de wet van 29 september 1955, het houden van openbare vermakelijkheden op zon dag vóór 13 uur verbiedt, terwijl deze wet uitdrukkelijk aan de raad de bevoegdheid verleent voor de tijd na 13 uur op die dag voor door hem aan te wijzen openbare vermakelijk heden eenzelfde verbod vast te stel len. Van deze bevoegdheid heeft de raad in zijn vergadering van 27 ja- verig om zich in een nieuwe is geenszins de bedoeling van de middenstand verdrongen wordt in overleg met de vier midden- Waarborgfonds voor de Midden- geschanen voor de zelfstandige oonwijk een bedrijf beginnen wil. wanneer men bedenkt dat nor maal slechts 50% van zijn bouw en koopsom door hypotheek kan worden gedekt. Wat de inrichting betreft be houdt men z'n onafhankelijkheid tegenover leveranciers, die even tueel tot credietverlening bereid zouden zijn. Deze erdieten wor den door de Staat gegarandeerd. VRAAG INLICHTINGEN. Het is niet doenlijk, binnen het beknopt bestek van dit artikel alle moeilijkheden en voorwaar den op te sommen. Middenstanders, die, met deze niet onaanzienlijke steun in de rug, plotseling meer fidusie heb ben in vestiging in een nieuwe 1 DE HELFT van Uw GELD TERUG! Wanneer U ons, bij aankoop van Uw babyuitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN IIET BE STEDE BEDRAG TERUG ledereen heeft nu evenveel kans. woonwijk, doen er goed aan, zich volledig omtrent deze mogelijk heden te informeren. Zij kunnen een prospectus aanvragen bij het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand te Amsterdam of wanneer zij behoren tot 'n bran che die over een eigen waar borgfonds beschikt bij dat fonds. Vanzelfsprekend worden in al deze gevallen de mogelijkheden van vestiging van een bedrijf be keken en ook hier gelet op zowel vakmanschap als op onderne mingscapaciteiten van de aan vrager. De middenstander is één der voornaamste steunpilaren van onze maatschappij. Het is onge wenst dat in nieuwe woonwij ken de middenstand onvoldoende actief is. Voor wie vakkundig en ondernemend is, liggen, dank zij deze credietregeling, ook daar kansen. nuari 1956 gebruik gemaakt door vaststelling van een verbod als hier- bedoeld voor de zondag na 13 uur. De bevoegdheid van de burgemees ter om zowel van het wettelijk ver bod als het verbod, vastgesteld bij de verordening, ontheffing te ver lenen, is door de raad beperkt tot de hemelvaartsdag en de eerste Kerst dag, voor zover laatstgenoemde dag niet op een zondag valt. Het z.g. dauwtrapüen op de he melvaartsdag, is op advies van b. en w. bij besluit van Ged. Staten dezer provincie dd. 1 mei 1957 aangewe zen als een gebruik in de zin van art. 5a der zondagswet, hetwelk in het volksleven is geworteld, zodat dit gebruik aan de verbodsbepalin gen van de zondagswet is onttrok ken. B. en w. wensen het bij deze alge mene beschouwing over de toepas sing van de zondagswet te laten en zich verder van commentaar over 't door de voetbalvereniging „Wit- Zwart" ingediende verzoekschrift te onthouden. B. en w. dringen aan op een korte behandeling van dit punt. Mrs. VAN RIJCKEVORSEL en DE GRAAF, drs. BOGAERS en rar BAETEN LOTEN TWEEDE-KAMERZETEL. Mrs. K. v. Rijckevorsel, mr. Th. M. J. de Graaf, drs. P. Bogaers (eco nomisch adviseur van de K.A.B.) en mr. A. M. I. H. Baeten uit Maas tricht komen alsnog voor de K.V.P. in de Tweede Kamer. Dit is het re sultaat van de loting, die het cen traal stembureau op het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ver richt. Bij deze loting was het voor de K.V.P. van bijzonder belang, door welke lijst prof. Romme in de Ka mer zou komen. Prof. Romme heeft namelijk op de vier K.V.P.-lijsten als nummer één gestaan, maar heeft slechts een lijst nodig om de Kamer te bereiken. De fractie-voorzitter van de K.V.P. lootte op de Brabantse lijst, zodat alle kandidaten op de drie andere lijsten een plaats naar boven konden opschuiven. Voor de westelijke lijst betekende de loting, dat mr. De Graaf, de Nieuw-Guinea- deskundige van de K.V.P.-fractie, de op één na laatste zetel kon gaan be zetten. Mr. Bachg, een van de mid denstandsdeskundigen van de frac- tie, zou de laatste zetel toegewezen hebben gekregen, wanneer het par tijbestuur deze niet aan mr. v. Rijc kevorsel had gegeven. Het partijbestuur van de K.V.P. is accoord gegaan met de terugkeer van mr. v. Rijckevorsel op grond van het K.V.P.-reglement. De komst van prof. Romme in de Kamer door middel van de Brabant se lijst heeft tot gevolg, dat de Bra bantse afgevaardigde, de heer B. J. v. Buel uit Oss, niet in de Kamer zal terugkeren en als eerste invaller op de lijst zal komen te staan. De heer W. P. G. Assmann uit Roosen daal neemt zijn zetel in, als ir. Witte weer minister wordt; dr. M. A. M. v. Heivoort uit Boxtel keert in de volksvertegenwoordiging terug, als dr. G. M. J. Veldkamp weer staats secretaris van Economische Zaken wordt. DE ECHO m HEI ZUIDEN 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per w<. *taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent 'et m.rn. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. far.">f BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL-ADRES„ECHO" Rennies - het beproefde middel, gewoon laten smelten op de tong, en alle leed is ge leden, omdat al dat overtollig maagzuur on middellijk wordt geneutraliseerd. Vraag Uw omgeving naar de wondere wer king van Rennies - de meest gebruikte maagtablet in 62 landen over de hele we reld. Negen van de tien zuurbrandlijders kennen Rennies - tien van de tien gebrui kers dwepen ermee, zweren erbij - willen niet zonder. Om de wondervlugge baat, om de lekkere smaak... omdat Rennies zo on gemerkt te sliken zijn - zonder water of wat ook. Geneest ruwheid en schraalheic STANTON/USSTR. A WAALW'JK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1