EN WIJ...?" BINNEN- EN BUITENLAND J. TAUSCH Waalwijkse en Langstraatse Courant KELTUM PLEET OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN Belangstelling en enthousiasme voor Jeugdwerk in Waalwijkse St. Jan-parochie STASSAR MAANDAG 23 MAART 1959 Uitgever Waalwükse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 24 2?, cent per week; 3.1C franco p.p. per w«j taal 2.89 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent si m.rn. Abonnement: Contract-advertenties: speciaa. *ar-»ƒ BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" Een eigen zaak beginnen (V) II „Heb je geld dan doe je wonderen, heb je het niet, dan kun je de hei op", zegt, in iets min der Gekuiste taal, een bekend spreekwoord. Menig middenstander zal geneigd zijn het anders te zien. Wie geen geld heeft, zeggen zij, wordt geholpen. Wie zichzelf kan redden moet ook verder maar alleen zien dat hij er komt. Maar zo is het niet Een middenstander, die het aandurit in een nieuwe wijk te beginnen, kan via het Algemeen Waarborgfonds voor de Midden stand (of het fonds van zijn branche) een hypothecair en in- richtingscrediet krijgen. Maar deze tussenkomst heeft no" vele voordelen meer. Het Waarborgfonds onderzoekt nauwkeurig de exploitatiemoge lijkheden van ket te vestigen be drijf. Het houdt rekening met tal van factoren en zelfs wanneer het resultaat van dit onderzoek is, dat geen crcdiet kan worden verleend, is de aanvrager, dank zij dit advies, een debacle be spaard. En wij? Wij die onszelf kunnen redden, die geen Waarborgfonds en geen crcdiet nodig hebben, wij wor den aan ons lot overgelaten, wij moeten het zelf maar bekijken! Als wij besluiten de nieuwe woonwijk in te trekken, de ze kerheid van een bestaand bedrijf prijs te geven en te gaan pionie ren, doen we dit geheel en al op eigen risico. Maar zo is het niet OOK ZIJ Wanneer het Waarborgfonds, op initiatief der Middenstands organisaties en met garantie van de Staat, bevordert, dat ook en juist in de nieuwe woonwijken de zelfstandige middenstander zijn plaats inneemt en behoudt, omvat dit streven niet slechts de „nieuwelingen" maar allen, ook eigenaars van bestaande bedrij ven, die deze stap willen wagen. En al behoeven ze daartoe geen hypothecair- en inlichtingscre- diet, ze nemen toch een groot ri sico. Het is uitermate wenselijk en zelfs noodzakelijk, dat zij zich niet in een avontuur storten, dat geen der factoren die hun vestiging zowel gunstig als on gunstig zouden kunnen beïnvloe den, hun onbekend blijft. Het apparaat van het Waar borgfonds, zijn deskundigheid en ervaring staan ook ten dienste van hen, die geen crcdiet vragen. Tegen een redelijke vergoeding wil het ook voor hèn een gron dig onderzoek instellen, of ves tiging van een bedrijf op het door hen beoogde punt kans van slagen biedt. Zij ontvangen dan een uitvoerig rapport, een ex ploitatiebegroting met een ra ming van omzet, bruto winst, ge detailleerde kosten en netto winst, zomede een verantwoord financieringsplan. De middenstander, die zijn be sluit baseert op zulk een door wrocht rapport, doet geen stap in het duister. Te veel hangt er van af, dan dat hij niet alles zou doen om een duidelijk, op cijfers gebaseerd b( gen van de kansen en/of de be zwaren. en feiten gebaseerd beeld te krij- MIDDENSTAND HOUD STAND Het verdwijnen van de midden stand uit onze samenleving zou een calamiteit betekenen. Toch, wanneer men het pessimistisch ziet, en let op de zware strijd om het bestaan van zo menig mid denstander, lijkt het er wel eens op, dat deze verdwijning van de middenstand uit het huidige maatschappijbeeld nog maar een kwestie van tijd is. Dat is echter helemaal geen onweerhoudbare ontwikkeling. Maar er worden nog zoveel kapi taal, inspanning en energie ver morst, zovele idealen vernietigd doordat men niet, zoals het bij belwoord zegt, „nederzit en eerst de kosten overweegt". Voor de middenstander indivi ducel, vooral wanneer het hem nog aan ervaring ontbreekt, is hel dikwijls moeilijk, en soms ten enen male onmogelijk, zich een beeld te vormen van de kan sen die er liggen in het eigen be drijf, dat hij zo graag wil stich ten, hetzij door overneming van een bestaanue zaak, hetzij door vestiging in een nieuwe wjik. Niet slechts door credietverle- ning wordt hem hulp geboden, maar de ciifers en feiten die hem worden verstrekt in het rapport van het Waarborgfonds, bebake- nen de weg die hij gaat en die anders in vele gevallen slechts een tocht door onbekend gebied, met valkuilen, moerassen en al lerlei hindernissen, zou zijn. De middenstander moet stand houden in onze samenleving. Niet alleen de middenstandsor ganisaties denken er zo over, ook de regering is hiervan blijkbaar overtuigd. In samenwerking is hierdoor tot stand gekomen: het Algemeen Waarborgfonds voor de Midden stand. En wie de veilige weg wil gaan, wie geen onnodige risico's wil lopen en zich niet wil storten in een onzeker avontuur, die zal de weg weten te vinden naar het bureau van dit fonds aan de Sar- phalikade te Amsterdam. Deze stap kan voor u beteke nen het verschil tussen misluk king en succes, tussen ellende en geluk, tussen zijn en niet zijn. (Nadruk verboden). NEDERLAND SLOEG RECORD OP EXPO. Volgens berekeningen van de Hoge Raad voor Toerisme en Ho telwezen van België hebben ruim twee miljoen Nederlanders de Expo in Brussel bezocht. Velen van hen zijn er zelfs meer dan een maal geweest, zodat het to taal aantal Nederlandse bezoeken op ongeveer 2 miljoen 671 dui zend zou komen. Deze cijfers zijn donderdagmiddag meegedeeld op een bücenkomst in het Belgische Verkeersbureau in Amsterdam. Nederland staat met deze cijfers boven aan de lijst van buiten landse bezoekers. Kort daarop volgen Frankrijk en Duitsland. markt werden gebracht. Voor 1959 verwacht het bestuur een verdere omzetstijging, die per centueel gelijk zal zijn aan die van 1958. De omzetstijging van de eerste maanden van het afge lopen verslagjaar is met die ver wachtingen in overeenstemming. Een stijging van het verkoopcij fer met 13 percent betekent dat het Philipsbedrijf voor 467 mil joen gulden meer zal verkopen dan in 1958 en voor het eerst een omzet zal bereiken van meer dan vier miljard gulden. NA SINGAPORE PRESTWICK EN MANCHESTER. De Britse luchtvaartmaatschap pij BOAC doet bij de Britse rege- Grotestraat 231 W A A L W IJ K HET PHILIPS-CONCERN. De st-iging der verkopen van het Philips-concern vorig jaar met 13 percent tot bijna 3,6 mil jard gulden neeft de verwachtin gen van het bestuur van 't gloei- lampenbedrijf opnieuw overtrof fen. Volgens het gepubliceerde jaarverslag is de helft van de om zetstijging ad 418 miljoen gulden te danken aan de verkoop van televisie-apparaten en onderde len daarvan. Andere nieuwe pro- dukten als bandopnemers en halfgeleiders hebben eveneens in belangrijke mate bijgedragen tot de stijging. Ongeveer de helft van de totale omzet bestaat uit artikelen die na 1947 door het concern voor het eerst op de ring pogingen, om na de hal vering van de KLM-diensten op Singapore ook de KLM-rech- ten op de vliegvelden Prestwick ain Schotland) en Manchester te beperken. Dit streven naar kort wieken van buitenlandse lucht vaartondernemingen richt zich ook tegen de Scandinavische maatschappij SAS. Officieel is in Londen niets bekend over nieu we stappen om de Nederlandse luchtvaart aan banden te leggen. Pertinent ontkennen doet echter geen enkele Britse instantie. NAAST NIEUWE RAI AMSTERDAM MAG CONGRES HAL BOUWEN. In de Amsterdamse raad is meegedeeld, dat de hoofdstad van de minister van Bouwnijverheid bericht heeft ontvangen dat deze bereid is voor het eerste halfjaar van I960 goedkeuring te verlenen voor het congresgebouw dat straks é'én geheel gaat uitmaken van het in aanbouw zijnde RAI- tentoonstellingscomplex aan het Europa-plein. PRINS BERNHARD BESCHERMHEER VAN „HART VAN BRABANT". Prins Bernhard heeft het be schermheerschap aanvaard van de tentoonstelling, welke onder de naam „Hart van Brabant", mede ter herdenking van het feit dat Tilburg 150 jaar geleden stadsrechten werden toegekend, op 24 juli in deze stad zal worden geopend. VRIENDEN VAN HET ZUIDELIJK TONEEL. Op initiatief van Prof. Dr. J. E. de Quay is een stichting ge vormd „Vrienden van het Zuide lijk Toneeiwaarvan thans de officiële oprichtingsakte is ge passeerd. Het besturr van de stichting is als volgt samenge steld: Ir. J. P. A. M. Petit' te Vughl, Voorzitter; Mr. C. J. G. Beent te Tilburg; Drs. P. M. J. C. Asselbergs te Bergenopzoom; Dr. R. van Maanen te Breda; Me vrouw M. Mignot-Schellens te Eindhoven; Ir. J. L. J. M. Ray- makers te Helmond; Drs. G. J. A. Schampers te Oploo; Mr. J. A. de Rov van Zuydewijn te Vught, Lid-Secretaris-Penningmeester. Deze stichting stelt zich voor een bedrag van 30 a 40.000 gul den bijeen te brengen om daar mede het tekort op de begroting van het Zuidelijk Toneel 'te dek ken. Intussen heeft het stich tingsbestuur reeds een bedrag van ruim 15.000 aan jaarlijkse bijdragen ontvangen, zodat de eerste start niet onbevredigend genoemd mag worden. SCHMIDT VRIJ OP WEG NAAR NEDERLAND. De langer dan vijf jaar in Indone sië in arrest gehouden Nederlander H. C. J. G. Schmidt is gisteren in vrijheid gesteld en bevindt zich op 't ogenblik in een lijnvliegtuig van de BOAC op weg naar Europa. Schmidt, nu 56 jaar en ofkomstig uit Nederweert, werd 18 dec. 1953 in Bandoeng gearresteerd en be schuldigd van illegale activiteiten te gen het wettig gezag van Indonesië ofwel „hulp aan de vijand". In een proces, dat zich onder grote interna tionale belangstelling voortsleepte van midden 1955 tot 15 oktober '56 - en waarin de moedige verdediging door mevrouw Mieke Bouwman al lerwegen opzien baarde - werd hij tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. Na het vertrek van mevr. Bouw man werd Schmidt's verdediging in appèl toevertrouwd aan mr L. Lips, die intussen reeds de zaak tegen de Nederlander De Braai behandelde. MEERDERHEID VOOR KORTENHORST. Geen socialist meer op voorzitters- stoel van Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft koningin Juliana voorgesteld de katholieke dr Kortenhorst weer te benoemen tot voorzitter. De socialisten waren te gen. De Kamermeerderheid heeft toen besloten geen socialist voor te dragen voor de functie van plaats vervangend voorzitter. Iemand, die vindt, dat de voorzitter niet onpar tijdig genoeg is, behoort geen plaats vervanger te zijn van die voorzitter, betoogde prof. Romme. Inplaats van de socialist Bommer, die in de vorige zitting eerste plaats vervanger was, werd een liberaal, drs. Korthals, uitverkoren dus een lid van de partij, die bij de verkie zingen van de vorige week op de derde plaats kwam. De anti-revoluti onair Roosjen blijft plaatsvervanger. In sept. feestelijke opening van De Terp met Jeugdweek Volgend jaar grootse aanpak van vakantie-jeugdactie Ruim 600 kinderen uit 242 gezinnen, verenigd in 40 clubs dat is het verheugende en alle verwachtingen overtreffende resultaat van een werkzaamheid van nog maar enkele maanden van de Stichting Jeugdbelangen in de Waalwijkse St. Jan-parochie. Telt men hierbij de ook bij de Stichting aangesloten Verkenners- en Gidsenbeweging op, dan komt men tot een totaal van ca. 800 le den, afkomstig uit 360 gezinnen. Veelzeggende cijfers zijn dat die nog meer relief krijgen wanneer men weet dat deze 800 leden 70 percent vormen van de jeugd tussen 8-17 jaar in deze parochie en dat het aantal gezinnen eenzelfde percentage uitmaakt van het totaal aantal gezinnen met kinderen tussen genoemde leeftijd. Voor deze 800 leden van de stichting wordt door 100 ouderen ge werkt en gezorgd, zodat het devies van de stichting de ouderen zorgen voor de jongeren - ten volle bewaarheid wordt. UITGAVEN JEUGDWERK VOOR 1959 GERAAMD OP f 21.760.-. Deze verheugende mededelingen waren vervat in een enthousiaste toe spraak, welke de voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen, de heer J. de Waal, jl. donderdag hield tijdens een vergadering van het stichtings bestuur en de parochiële adviesraad in Hotel Verwiel, die ten dele ook werd bijgewoond door deken van den Hurk. Na te hebben opgemerkt dat de op komst van adviesraad wel wat was tegengevallen - er waren overigens wel enkele berichten van verhinde ring - schetste de heer de Waal nog eens in het kort de eerste stappen van de stichting. Men verwachtte toen 200 a 250 kinderen en in een heel optimistische bui wel eens 400, zodat nu gezegd kan worden dat alle ver wachtingen wel heel ver overtroffen zijn. Er werd in die dagen ook wel eens beweerd dat wij teveel leiders en leidsters kregen, aldus spr., die er daarnaast op wees dat men alleen die clubs heeft genomen waarvoor de meeste belangstelling bestond, waar aan men heeft toegevoegd die clubs waarvoor zich spontaan Ieiders(sters) hadden aangemeld, zoals „vrije ex pressie" en „zweefvliegtuigbouw". Hij betreurde het dat men voor Judo nog steeds geen ruimte heeft kunnen vinden. De grote belangstelling en het grote enthousiasme bij kinderen, ou ders,leiders en leidsters was uiteraard bijzonder verheugend, maar daarnaast toch ook wel wat beangstigend, want het gebouw was nog niet klaar en noodlokalen zijn ook niet in een handomdraai gevonden en er bleek tenslotte toch nog een tekort te zijn aan leidende mensen! Maar tenslotte is alles toch prachtig voor elkaar ge komen en daarover toonde de heer de Waal zich bijzonder verheugd en dankbaar. Dank zij de spontane me dewerking van velen en dank zij voor al ook het enorm vele werk dat lei ders en leidsters met zoveel toewij ding hebben verricht, staat de zaak nu op poten. In het bijzonder bracht spr. nog dank aan deken v. d. Hurk en het Kerkbestuur, want wat had men nu zonder gebouw moeten be ginnen met 600 kinderen, die de „be volking" van twee zeer grote scholen uitmaken. In De Terp zullen 40 clubs worden gehuisvest. Voor iedere club is gemiddeld 1 Yi uur per week uit getrokken, zodat er in de parochie 60 uur per week aan jeugdwerk wordt besteed. In de week na Pasen zullen de laatste clubs van start gaan. Dankbaar toonde dhr. de Waal zich ook over 't feit dat de stichting de beschikking heeft gekregen over de volgende noodlokalen: de gym.zaal in de school va nde E. Zusters, een lo kaal in de Levensschool, de cantine van de fa. van Iersel-Witlox, de can tine van de Chroomlederfabriek Jan sen, een keet van aannemer F. Cou- wenbergh en een directiekeet van de fa. Elshout-de Bont. Verder wees spr. nog met grote waardering op de 10 parochianen boven de 70 jaar die de stichting door hun medewerking grote dien sten bewijzen. JEUGDWEEK Sprekende over activiteiten in de toekomst deelde spr. mede, dat De Terp in september a.s. officieel ge opend zal worden. In het kader van deze feestelijke opening zal een Jeugdweek worden georganiseerd. In het gebouw zal een expositie worden gehouden van door de kinderen zelf gekweekte dahlia's (de 56 tuintjes achter De Terp zijn al bijna allemaal „verpacht"!), alsmede tentoonstellin gen van handenarbeid, vrije expres sie, zweefvliegtuigen en verzamelin gen. Ook zullen er die week ouder avonden met toneel, muziek, ballet en zang gehouden worden en natuurlijk ook nog sportwedstrijden. En zodra De Terp goed draait zal het stichtingsbestuur er zich over be raden of er voor deze jeugd ook in de grote vakantie iets georganiseerd zal kunnen worden. In ieder geval wil men in 1960 deze vakantie-jeugd actie op grootscheepse wijze aanpak ken. DE FINANCIEËN. Na de voorlezing van het jaar verslag gaf de secretaris-penning meester, de heer P. Bertels, een over zicht van de financiën, waarbij hij vooral wees op het gunstig verloop van de verjaardagactie. In het begin was de opbrengst van deze actie on geveer f 50. - per week, hetgeen SIERLIJKE BRILLEN 'n OOG- en BRIL0PTICIËN neerkwam op een gemiddelde bijdra ge van f 0.48 per jarige. Daarna kwam een kleine inzinking( de feest dagen!), maar momenteel is de we kelijkse opbrengst zelfs aanmerkelijk hoger dan f 50. - per week. Vervolgens ging men over tot de behandeling van de begrotingen, die vooralsnog eenvoudige en weinig om vangrijke stukken zijn. Dhr. de Waal wees er hierbij op, dat deze begro tingen in zekere zin een slag in de. lucht zijn, omdat men uiteraard nog geen enkel houvast heeft. Toch was hij blij met dit cijferoverzicht, omdat het toch wel een zekere richtlijn biedt en het betekent in ieder geval dat men, als men zich aan de cijfers houdt, zeker niet failliet gaat. Men moet deze begrotingen zuiver zien als een budget, waarmee men moet zien uit te komen, aldus spr. De financiële structuur van het jeugdwerk in de St. Jan-parochie is uitgewerkt in een opzet van boven naar beneden in de vorm van subsi dies. Het volgend jaar zal van bene den naar boven gewerkt kunnen wor den, omdat men dan veel meer met concrete cijfers zal kunnen werken. De totale uitgaven voor het jeugd werk in de parochie St. Jan zijn voor 1959 geraamd op f 21.760.-. De bronnen, waaruit dit bedrag zal moe ten worden gedekt, zijn de volgende: subsidie Kerkbestuur St. Jan f 8.000; contributie kampgelden f 5.600. - oliebollenactie St. Oda en dona teursactie Andreas Zijlmansgroep f 1.200. - verjaardagactie f 2.000; door St. Oda en A.Z.G. beschikbaar gesteld uit „Putu-Bajes" f 2.000.-; gemeentesubsidie f 800. - totaal f 19.600.-. Het hieruit voortvloeiende tekort van ruim f 2.000. zal men op de een of andere wijze trachten op te vangen. (Misschien zal de gemeente nog wel wat royaler uit de bus ko men, want deze bijdrage is vergele ken met die in andere (kleinere) ge meenten toch wel wat aan de lage kant). De heer de Waal kon mede delen, dat burgemeester Teijssen zeer welwillend staat tegen een verhoging van het subsidie. De begroting van de Stichting Jeugdbelangen geeft aan ontvang sten f 11.500.— te zien en aan uit gaven f 11.300. De ontvangsten van De Terp zijn geraamd op f 9.000.- uit de vol gende opbrengsten: maandcontribu- tie gezinnen f 1000.-; weekcon- tributie leden f 2.000. - subsidie stichting f 4.500. - nadelig saldo f 1.500. - Men verwacht dat in het tekort gedeeltelijk zal worden voor zien door een gemeentelijk subsidie van f 500. - De uitgaven van De Terp belopen blijkens het nadelig saldo f 9.000.-. Enkele bedragen hieruit: vorming leidsters en leiders f 700. - huur van gebouwen f 2.000. - kosten aanschaffing spel- en werkmateriaal f 2.700.-; afschrijving duurzame gebruiksartikelen f 1.000.-. i De staf van De Terp is inmiddels verdubbeld en bestaat nu uit: mej. A. van Turnhout, mej. F. Hoffmans, de heer J. Pulles en de heer Th. Ver- wiel; adviseurs zijn: Broeder Mar- coen, handenarbeid, Fr. Wilmont, muziek en W. Suermondt, vrije ex pressie. Het totaal aantal leiders en leidsters is 48 voor de volgende clubs: 6 toneelclubs (85 meisjes, 38 jongens), 1 zangclub (5 m., 5 j.), 1 musiceerclubje (3 m., 4 j.), 4 tafel tennisclubs (45 j., 1 tafeltennisclub- je (14 m.), 1 blokfluitclubje (9 m., 4 7 balletclubes (100 m.), 1 phi- latelieclube (27 j.), 4 handenarbeid (57 m.), 6 handenarbeid (101 j.), 2 zweefvliegtuigbouw (23 j.), 4 vrije expressie (23 m., 43 j.), 1 dahlia club (56). SAMENWERKING In de rondvraag vroeg de heer Vlaar of men zich ten aanzien van 't vakantie-jeugdwerk wel uitsluitend tot één parochie moet beperken. Hij hechtte in dit opzicht veel waarde aan contact met de andere parochies, DE ECHO m HET ZUIDEN STEMBUS WORDT NIET OVERGETELD. De Tweede Kamer heeft geconstateerd dat op een aantal stembureaus tijdens de stemuren bij het tellen der stemmen veel fouten zijn gemaakt en slordigheden be gaan. De Kamer heeft echter geen gevolg gegeven aan het verzoek van de Bilthoven- se advocaat mr P. Smits (Gereformeerd Politiek Verbond) om alle stemmen, die vorige week donderdag bij de verkiezingen zijn uitgebracht, opnieuw te laten tellen. De Kamer heeft hiermee het advies van haar commissie Onderzoek Geloofsbrieven opgevolgd. WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenfondsleverancier.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1