PRISMA stassar BINNEN- EN" BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant De nieuwe gemeenschap HET LAATSTE AVONDMAAL 'n heel goed horloge alleenverkoop WAALWIJK VRIJDAG 27 MAART 1959. Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen 82e JAARGANG No. 25 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per V wa *taal 2.85 Gironummer 50798 Hoofdredacteur: JAN TIELEN Advertentieprijs: 10 cent ''8i m.m. Dit blad verschijnt 2 x per week ff Cf Cf I V\f If f\ JW Wil LdnaMrdcJï5e ourani Abonnement: Contract-advertenties: speciaai tarj?f BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" Kerstmis mag dan in de rij der christelijke feestdagen het meest sfeervolle feest zijn, Pasen is litur gisch gesproken zonder twijfel het grootste. Hoe schraal bijna komt het Kerstfeest er af, wanneer we deze beide feestdagen in de kerkelijke viering met elkaar gaan vergelijken. Rond Kerstmis wel de gezegende in timiteit en gezelligheid van de hui selijke kring zoals die bij geen ander feest tot gelding komt, maar niet het grote en aangrijpende liturgische spel zoals dat in de Goede Week aan het Paasfeest voorafgaat. Kerstmis is er bijna plotseling, zoals het ook des tijds onverwacht en stralend midden in de wereld stond. Het is de witte hemelse blijdscjjap die zich plotse ling over de wereld uitstort, het on verwachte begin van het boeiendste, schokkendste, belangrijkste en meest dramatische verhaal dat zich ooit op aarde heeft afgespeeld; de aanvang van het grootste werk dat ooit werd verricht de verlossing van het mens dom door God zelf. Hoe geheel anders ligt het Paas feest. Hier niet een onverwacht ge- Christus bewust, en hoe weinig han delen we als de gelijke leden van het grote Christus-gezin. Er is geen diepgaand gewetensonderzoek voor nodig om vast te stellen, dat we de ander maar al te vaak alleen laten aanmodderen, zonder dat we een hand uitsteken. Dat ligt niet in mijn straatje, zeggen we dan, en ieder moet maar voor zijn eigen deur ve gen. Ieder zorgt voor zichzelf en God voor ons allen, is een fervent gehul digd devies en we realiseren ons nauwelijks dat deze instelling lijn recht ingaat tegen de liefe, waaraan we onze verlossing te danken hebben. De gemeenschap in Christus wordt in de hoek geschopt met ik ben geen kuddedier. Individualisme met ruggegraat noemen we dat dan. 1 Nee, er komt echt niet zoveel te recht van de gemeenschapsgedachte, omdat daarin het zo geliefde „ik" helemaal op de achtergrond raakt. Samenwerken zien we maar al te dikwijls als een noodzakelijk kwaad, want het kwetst onze eigendunk wan neer we ons bij de idee van een an der moeten aansluiten en we niet Een Noordnederlandse houtsculptuur Johannes, de jongste discipel, „welke Jezus liefhad" en die door Hem wordt omarmd, buigt zich be droefd voorover. Petrus, rechts van Christus staande, vraagt „Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten". De anderen zitten op bankjes om de tafel geschaard; sommigen zijn onbekommerd aan het eten en drin ken, anderen voeren gesprekken met elkaar. De twee discipelen, die met de rug naar de toeschouwer afge beeld zijn, houden het hoofd zoda nig opzij gewend, dat men ook hun gezichten nog kan waarnemen. De verhalende trant en het waar heidsgetrouwe weergeven zijn ken merkend voor de tijd waarin het beeld werd gemaakt. Opmerkelijk is het scheefstaan van de tafel (wat aan het origineel nog meer treft dan aan de reproductie): het lijkt alsof de voorwerpen eraf zullen vallen. Dit is met opzet gedaan, omdat de kunste naar alles, ook de schaal met het brood, duidelijk wil tonen. Het be rust geenszins op onbeholpenheid, want uit het gehele werk spreekt een grote beheersing der techniek. In alle personen is een individua liteit tot uitdrukking gebracht, ze zijn niet alleen in kleding en hoofdtooi, maar ook in lichaamsbouw, houding en gelaatsuitdrukking volkomen ver schillend. Men weet niet, wat men het meest moet bewonderen, is het de compositie, is het de prachtige weer gave van de gewaden? Misschien boeit het meest de reine vroomheid, die in het kunstwerk ademt. Ook nog voor ons, als wij het aanschouwen vijfhonderd jaar nadat het ontstond. De sculptuur is vervaardigd van eikenhout. Ze is 52 cm hoog. Er zijn resten van de oorspronkelijke kleuren op aanwezig, die de uitdrukking van lijnen en vormen nog accentueren. J. S. (Nadruk verboden) Dit zeldzame kunstwerk, een eeu wen oud maar nog zeer gaaf houten beeld, is wel waard, dat men het met aandacht bekijkt. Met diepe bewo genheid vertolkt de onbekende ma ker de ontroering, die in hem werd gewekt door het bijbelverhaal over de laatste maaltijd, die Jezus hield met zijn discipelen. „En als het avond ge worden was, zat hij aan met de twaalve. En toen zij aten, zeide hij Voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal verraden." In de figuur, wiens hoofd op de zelfde hoogte en vlak naast het hoofd van Jezus, maar van Hem afgekeerd is, moeten we Judas Iskariot her kennen, onmiddellijk nadat de Mees ter hem als de verrader heeft aange wezen. beuren, maar de zichtbare climax in het verlossingsverhaal, de verblin dende apotheose van het Christus offer. Pasen is de bekroning van het werk dat met Kerstmis werd begon nen. Hoewel het dus zo is dat het zon der Kerstmis geen Pasen kan zijn en beide feesten dus van even ontzag wekkende betekenis zijn, is het toch zeer juist gezien van de Kerk om het Paasfeest met zoveel meer liturgi sche luister te omkransen. Een der gelijke viering ligt immers helemaal in de logische lijn van het verlos- singsgebeuren Kerstmis de wel ver wachte blijde boodschap, maar toch ook plotseling begin - Pasen de grandiose en met dramatische ge beurtenissen omspeelde voleinding. Pasen, de voleinding, het sluitstuk van de Goddelijke operatie „Mens".. Maar Pasen is toch ook meer dan al leen maar de voleinding, het is ook weer het begin, het begin van een nieuwe gemeenschap de gemeen schap in Christus; de gemeenschap van alle mensen, verenigd door Zijn liefde tot nieuwe kinderen van de ene Vader. En in die liefde moeten we dan ook leven als de kinderen van die ene Vader, tesamen als een Chris tus-gezin, samen werken (en samen werken), samen leven en samen biddend. Hoe weinig zijn wij onze deze ge meenschap, deze verwantschap in SCHMIDT IN VRIJHEID. Levenslang werd vijf jaar. Het hooggerechtshof te Djakarta heeft de Nederlander H. C. J. G. Schmidt, die door de landrechter was veroordeeld tot levenslange gevan genisstraf, in hoger beroep veroor deeld tot vijf jaar gevangenisstraf - de tijd die hij in de Indonesische ge vangenis heeft doorgebracht. Op last de procureur-generaal is hij vrijgelaten. Hij is toen met hulp van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger te Djakarta naar Nederland vertrokken. meer alleen de lakens kunnen uitde len. En wat de gemeenschap in het gebed betreft, het kleinste kind weet dat het samen bidden in de kerk ge meenlijk niet uitkomt boven het be kende rabarber-gemompel. De buiten staander moet wel de indruk krijgen, dat het belijden van ons geloof in de kerk, dat ons gemeenschappelijk gesprek met God een zeer geheim zinnige zaak is. Een verdrietig en onverstaanbaar gemompel van een soort slavenkoor, dat is onze Chris tus-gemeenschap in de kerk. En bui ten de kerk zou geen mens op de ge dachte komen dat we allen van de zelfde familie zijn, want is het niet verwonderlijk hoe weinig wij onder elkaar spreken over die Christusge meenschap en zoveel over de voetbal-, hockey- en atletiekgemeenschap. We willen zo graag reële mensen zijn, maar de grootste realiteit blijft ons ontgaan het door Christus ver enigd zijn in de liefde van de Vader. Het is de enige realiteit, die de wereld blijvend verlost kan houden uit de greep van boosheid en liefde loosheid en die ons eens zal doen opgaan tot de heerlijkheid en eeuwi ge gemeenschap met de Vader. Door Christus zijn ook wij verre zen en met Hem zijn wij verenigd i nde liefde van de Vader. Een Zalig Paasfeest in gemeen schap. De heer Schmidt is zondag per vliegtuig in Londen aangekomen. Hij vertelde hoe hij 5 jaar in afzonde ring heeft doorgebracht in een om heinde ruimte die ongeveer twintig vierkante meter groot was. Hij be reidde zelf zijn voedsel; de Neder landse legatie bezorgde hem sigaret ten, boeken en etenswaar. Het tegen hem gevoerde proces noemde hij geënsceneerd. Zijn be trekking bij een makelaarsfirma te Bandoeng en zijn persoonlijke bezit tingen was hij kwijtgeraakt. Hij is van Londen naar Amsterdam gevlogen, maar kon wegens mist niet ladnen. Hij is toen per auto van Dus- seldorf naar Den Haag gereisd, waar hij zeer enthousiast is ontvangen. DE „DAF 600" PERSONENAUTO LIEP VAN DE PRODUKTIE- BAND. Maandagmiddag is de Nederland se personenauto, de DAF 600, van de produktieband gekomen, als eerste in een langzaam op gang komende dagproduktie van 200 stuks. In Van Einde '59 begin export. De DAF 600, aldus Dr. Hub. van Doorne maandag in Eindhoven, zal na vandaag, met een zekere regel maat van de band komen. Er wordt naar gestreefd het tempo zo snel mo gelijk op te voeren, maar men kan niet het onmogelijke vergen. De post die de DAF reeds van de kopers heeft ontvangen, legt een zware druk op het bedrijf. De ene koper heeft nog MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET Doorne's Automobielfabriek N.V. in Eindhoven was het gehele personeel samengekomen aan de eindmontage- lijn, om getuige te zijn - het is vaak gezegd maandag - van dit waarlijk historische moment. Voor doctor H. van Doorne op de eerste plaats, die een heel oude droom vervuld zag, voor zijn broer Wim, de stad Eind hoven, die een belangrijk stuk werk gelegenheid in de automobielfabriek bezit, het zich steeds sterker industri eel ontwikkelende Brabant en geheel ons land, dat nu in de rij van landen is opgenomen, die over een eigen automobielindustrie beschikken. En het was dan ook geen wonder, dat drieduizend mensen in de enorme fa- bricagehal enthousiast juichten, toen de eerste DAF 600 van de band kwam. KNAC-voorzitter Jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen van Eckart mocht zich later de eerste DAF-rij- der noemen, binnen weinige minuten had hij mevrouw T. Smulders-Beliën, de burgemeester van Oost-, Westel- en Middelbeers als tweede achter zich. Er zullen voorlopig 200 auto's per dag worden afgeleverd; vooral Ame rika heeft grote interesse. zwaarwegender argumenten om zijn wagen vlug te krijgen dan de andere. De van tie band komende DAF- jes worden daarom volgens een be paald schema aan de dealers afge zonden en bij hen ligt de verant woordelijkheid op grond van de volg orde van binnenkomst der bestellin gen, de afleveringen in het eigen rayon te bepalen. Men zal echter moeten begrijpen, dat een nieuw produktie-apparaat niet in enkele weken op top-capaci- teit kan werken en dat hiervoor een klein jaar nodig is. 125 Dealers. In Nederland is het verkoop-ap paraat nu compleet. Er zijn 125 dea lers (in Midden-Brabant in: Tilburg, Waalwijk, Raamsdonksveer). Eerst krijgen de dealers showroom- en de monstratiewagens, waarna via de dealers de aflevering in volgorde van bestelling geschiedt aan de cliënten, die zich reeds op de wachtlijst lieten plaatsen. Spoedig zal dan ook een aanvang worden gemaakt met de verkoop in de twee andere Benelux-landen. Na België en Luxemburg zal pas de ex port naar andere landen starten, het geen volgens de huidige verwachtin gen niet eerder zal geschieden dan einde 1959. KONING BOUDEWIJN VAN BELGIË, NAAR NEDERLAND. Z.M. Koning Boudewijn der Bel gen heeft het voornemen om op 8, 9 en 10 juli a.s. een staatsbezoek te brengen aan H. M. Koningin Julia na en Prins Bemhard der Nederlan den. Behalve aan Nederland zal Koning Boudewijn van België ook bezoeken brengen aan Luxemburg en de Ver enigde Staten. Het officiële bezoek aan de Verenigde Staten vindt plaats op uitnodiging van president Eisen hower. Koning Boudewijn wordt 11 mei in Washington verwacht. Op uit nodiging van de groothertogin van Luxemburg zal koning Boudewijn 16, 17 en 18 juni dat land bezoeken. VOLKSTELLING op 2 en 3 mei 1960. Prof. dr. Ph. J. Idenburg, direc teur van het centraal bureau voor de statistiek, heeft aan een correspon dent van het ANP meegedeeld, dat op 2 en 3 mei 1960 een volkstelling voor geheel Nederland zal worden gehouden. Deze telling zal in twee dagen voltooid zijn. EVERT VERMEER IN ZIEKENHUIS. Evert Vermeer, voorzitter van de Partij van de Arbeid, is zondagmor gen na een maagbloeding opgenomen in het diaconessen-ziekenhuis te Naarden, zijn woonplaats. Zijn toestand was maandagmiddag redelijk wel. De artsen, die de heer Vermeer behandelen, zijn tevreden. Hoe lang de voorzitter van de PvdA BIER-OMZET. De bierinvoer in Nederland, die sedert 1950 steeds een stijgende lijn vertoonde, liep in 1958 iets achter uit vergeleken bij 1957. Met name de import van Duits bier, die onge veer 70 pet. bedraagt van de totale bierinvoer, was 10 pet. lager dan in 1957. De binnenlandse bieromzet beliep in totaal 2.221.927 hl (1957 2.160.217 hl); de bierexport beliep 793.318 hl (707.304 hl) en de bier invoer 33.065 hl (35.332 hl). Per hoofd bedroeg in 1958 het bierverbruik 20,3 liter tegen 19,9 I. in 1957. In enige andere landen was dit cijfer gedurende de laatste jaren ongeveer als volgt België 110, De nemarken 66, Duitsland 85, Enge land 80, Frankrijk 33, Italië 4,7, Lu xemburg 115 en Ver. Staten 59 liter. het bed zal moeten houden, valt nog niet te zeggen. DE ECHO WN HEI ZUIDESf Een prachtige reproductie van „Het laatste Avondmaal", een Noordnederlandse houtsculptuur uit het laatste der vijftiende eeuw, die thans in het bezit is van de Stichting Museum Booymans te Rotterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1