Vele belangrijke objecten op Waalwijkse gemeentebegroting 1959 boek Waalwijkse en Langsiraaise Courant Gemeenteraad WAALWIJK STASSAR is SERVICE 82e JAARGANG No. 26 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Agenda en pre-adviezen Openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, te houden op woensdag 1 april 1959, te 19.30 uur, ten gemeentehuize. Punten van behandeling 1. Vaststelling van de notulen der openbare vergaderingen, gehou den 26 februari en 9 maart 1959. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor de aanleg van een neuwe straatbeplanting aan het Laageinde en de Loeffstraat. 4. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor het tot- standbrengen van een verkeersverbe tering op het kruispunt Akkerlaan - Olympiaweg. 5. Voorstel tot het verlenen van medewerking overeenkomstig artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor de inrichting van een noodlokaal ten be hoeve van de r.k. kleuterschool aan de St. Crispijnstraat. 6. Voorstel tot het verlenen van medewerking overeenkomstig artikel 72 der lager onderwijswet 1920 voor vernieuwing der verwarmingsinstal latie van het gymnastieklokaal der R.K. meisjesschool aan de St. Cris pijnstraat. 7. Voorstel tot vaststelling van het voorschot op de vergoeding voor 1959 ingevolge artikel 101 der lager onderwijswet 1920 en artikel 34 van het besluit buitengewoon lager on derwijswet 1949. 8. Voorstel tot vaststelling van het voorschot voor 1959 der vergoe ding voor vakleerkrachten u.l.o. 9. Voorstel tot afrekening der vergoeding over 1957 voor vakleer krachten u.l.o. 10. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor het aan brengen van verdere voorzieningen in het gemeentelijk sportpark. 11. Voorstel inzake overdracht van grond aan het Hoekeinde. 12. Voorstel tot vaststelling van een huurreglement voor de flatwo ningen te Baardwijk. 13. Wijziging begroting 1958. PRE-ADVIEZEN. Rooien en herplanten bomen Baardwijk. Als onderdeel van het plan tot het leggen van een stamriool in Baard wijk, tegen welk werk gedeputeerde staten in beginsel geen bezwaar heb ben, zal een riolering gelegd moeten worden in een gedeelte van het Laag einde tot aan de Loeffstraat. Het is noodzakelijk gebleken deze riolering te leggen in het hart van de weg. Daar bevinden zich echter momenteel dubbele gas- en waterleidingen, wel ke alsdan verlegd zullen moeten wor den naar het trottoir, gelegen aan de noordzijde van de straat. Dit werk op zijn beurt zal het noodzakelijk ma ken de aldaar aanwezige bomen te rooien. Nu toch tot het rooien van bomen in een gedeelte van het Laag einde zal moeten worden overgegaan, hebben wij het plan opgevat deze rooiing voort te zetten tot aan het Vooreinde. De bomen zijn van zeer verschillende ouderdom en van uit eenlopende soort (div. soorten linden en kastanjes), terwijl de beplanting hier en daar te dicht bij elkaar is. Toevallig hebben ons juist de laat ste tijd - zoals trouwens in het ver leden herhaaldelijk het geval is ge weest - verzoeken bereikt om toe stemming om bomen te mogen rooi en. Tot nog toe hebben wij deze ver gunningen slechts sporadisch ver- verleend, omdat wij in het algemeen groenbeplanting willen handhaven, waar dat mogelijk is. Ook nu ligt het niet in ons voor nemen om de bomen zonder meer te rooien, integendeel stellen wij U voor een krediet beschikbaar te stellen voor herplanting daar, waar de breed te van het trottoir dit toelaat. Op deze wijze hopen wij een verbeterd aesthetisch aanzien te verkrijgen, aangezien een groot gedeelte van de thans aanwezige bomen zeer oud is en geen verfraaiing meer vormt van de straatwand. De kosten ramen B. en W. voor 200 bomen, met inbegrip van palen en boomkorven en van opslagkosten van de dienst gemeentewerken, op f 5.500. - In dit bedrag zijn mede de kosten van het rooien der bomen begrepen. 1 ti .Lj a aa 1 Oplossing verkeersprobleem Akkerlaan/hoek Olympiaweg. Op het kruispunt Akkerlaan Baardwijksestraat - Olympiaweg hebben - mede tengevolge van het feit, dat deze kruising grenst aan een onbewaakte spoorwegovergang in de lijn 's-Hertogenbosch - Lage Zwalu- we - reeds enige verkeersongeluk ken van min of meer ernstige aard plaats gevonden; de oorzaak hiervan schuilt in de onoverzichtelijkheid van dit verkeerspunt. Nu het zich laat aanzien, dat door toeneming van de bebouwing in het uitbreidingsplan Baardwijk, o.a. 500 woningen continubouw Brabant II, het verkeer op bedoeld kruispunt in tensiever zal worden, zijn wij van oordeel, dat ter plaatse een bevredi gende verkeersoplossing dient te worden bewerkstelligd. Van de terzake te treffen voorzie ningen hebben wij een begroting doen opmaken, welke voor U ter inzage ligt. Kapitaalslasten belangrijk gestegen - voor dekking van tekort op gewone dienst f 455.553,12 uitgetrokken Op 23 april a.s. zal de raad der gemeente Waalwijk in speciale vergadering bijeenkomen voor de behandeling van de gemeente en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1959. Uit de bij deze begrotingen behorende aanbiedingsbrief van het college van B. W. blijkt, dat ter dekking van het geraamde tekort op de gewone dienst voorlopig moest worden uitgetrokken een bedrag van f 455.553,12. Verder blijkt uit de begroting dat de kapitaalslasten met circa f 155.000.- zijn gestegen en dat er voor het jaar 1959 vele belangrijke objecten zijn gepland. weer Bij het opmaken der begroting is nog geen rekening kunnen worden gehouden met een eventuele subjec tieve verhoging van de Algemene Uit kering uit het Gemeentefonds in gaande met het dienstjaar 1958, om dat die namelijk nog niet is toege kend. Men hoopt evenwel, dat deze als nog zal volgen, waarna een herbere kening van de post „Algemene uit kering uit het gemeentefonds", zal kunnen plaats vinden. Als gevolg daarvan zal dan de sluitpost voor 1959, „Extra-subjectieve verhoging van de Algemene Uitkering Gemeen tefonds tot dekking van het geraam de „tekort op de gewone dienst der begroting 1959" kunnen worden verlaagd. Op laatstgenoemde post is thans voorlopig uitgetrokken moeten wor den een bedrag ad f 455.553,12. De genoemde sluitpost was vorig jaar voor de primitieve begroting, na vaststelling van suppletoire begro ting, nog groot f 167.162,20. Omtrent het aanmerkelijke verschil met het bedrag van 1959 delen B. en W. het volgende mede. Op de eerste plaats moeten als oorzaak van de gestegen lasten op de begroting-1959 worden genoemd de hogere kapitaalslasten tot een be drag van ca. f 155.000.- op diverse hoofdstukken van de begroting, als gevolg van de sinds 1958 weer aan merkelijk gestegen investeringen en dit, terwijl toch het percentage van de rente-omslag kon worden verlaagd. De verdere kosten van openbare werken zijn op de gewone dienst niet belangrijk gestegen. In verband met de financiële positie der gemeente is getracht deze zo laag mogelijk te houden. Het hoofdstuk onderwijs vordert dit jaar weer aanmerkelijk meer uit gaven dan vorig jaar, n.l. f 84.450. B. en W. hebben het noodzakelijk geacht voor de jeugd buiten school verband in de diverse nieuwe wijken speelweiden en speeltuinen te doen aanleggen, terwijl voorts de nieuwe sportterreinen kosten medebrengen, niettegenstaande voor deze terreinen behoorlijke huren worden bedongen. Dit jaar vragen „Maatschappelijke steun en voorzorg", zulks in afwij king van vorige jaren, speciale aan dacht, hetgeen verhoging der lasten betekent van f 39.400. - Gemeentebedrijven. Het saldo van het gasbedrijf komt bijna aan de totale uitkeringen over 1958, in welk laatstgenoemd jaar ter aanvulling van het saldo een uitke ring uit de reserve werd gedaan. De tarieven voor dit bedrijf zijn intussen verhoogd om het beoogde financiële resultaat te kunnen verkrijgen. Het batig saldo van het electrici- teitsbedrijf is geraamd op f 67.067, terwijl het over 1958 bij suppletaire begroting werd gebracht op f 80.255. Laatstgenoemd bedrag is wel aan de hoge kant gebleken en is voor 1959 niet te handhaven. Het thans voor 1959 geraamde bedrag ad f 67.067.- is in ieder geval hoger dan het batig saldo over 1956 ad f 56.843,41, hetwelk op verlangen van Ged. Staten vorig jaar als minimum gehandhaafd moest blijven. Het batig saldo van het waterbe drijf is eveneens lager geraamd moe ten worden, nl. f 6.600. - Het uit getrokken bedrag ad f 10.068. - is slechts iets lager dan dat over 1956 (f 10.686.87). Voor het slachthuis is een nadelig slot geraamd moeten worden ad f 12.245.22. Een verhoging der slachthuisrechten is in studie. De bad- en zweminrichtingen ge- 1956: 934 1955: 806 De beide woningbouwverenigin gen hebben tezamen in exploitatie 153 woningwetwoningen. Subsidies. De subsidies zijn vorig jaar aan een algehele herziening onderwor pen. Men heeft zich daarom dit jaar kunnen beperken tot enkele kleine correcties. Zo is voor de sociale jeugd- en sportverenigingen een ge zamenlijk subsidie voorgesteld van f 5.500 (vorig jaar f 5000). Op de eerste plaats zijn er enkele nieuwe verenigingen bij gekomen, doch ver der is terzake een betere verdelings regeling opgesteld. Deze houdt o.m. rekening met het aantal leden, doch óók met de werkelijke behoeften (sub sidiabele uitgaven). Voorts is er één nieuwe vereniging, welke men voor een subsidie in aan merking wil brengen, n.l. de Stich ting „St. Clemensbibliotheek Baard wijk", waarvoor een bedrag van f 200 wordt voorgesteld. De algemene reserve bedroeg op 1 jan. 1959 f 2.007.050.-. Tenslotte geven b. en w. een over zicht van de voor 1959 reeds door de raad goedgekeurde en van de daarnaast alsnog geplande buitenge wone werken. Deze buitengewone werken zijn te onderscheiden in 3 groepen. Groep A. Deze omvat de werken, waarvoor door de raad reeds een krediet is toegestaan. De voornaamste werken zijn: Voorzieningen aan het gemeente lijk slachthuis, nl. verbouwingen in verband met de plaatsing van de plaatsing van de nieuwe koel-instal- latie, het vernieuwen van de zgn. broeikuip, enz. De afbouw van straten in het uit breidingsplan Baardwijk Bestrating in het uitbreidingsplan St. Antonius-parochie. De verlichting van de nieuwe Pro vinciale weg in de Buitenpolder. De riolering üan de Taxandriaweg in de Buitenpolder (gedeelte tussen de Hertog Janstraat en de Haven). De aanleg van hoofd- en dienst leidingen voor gas, water en elektrici teit, de aankoop van meters en de aanleg van een straatverlichtingsnet ten behoeve van het 2e contingent van 100 woningen continubouw Bra bant II in het uitbreidingsplan „Baardwijk". Aanleg van de Liefrinckstraat in Besoijen, welke een doorbraak vormt vanaf de Besoijensestraat naar de Berckenrodelaan in 't plan Besoijen- west. De uitbreiding van de openbare verlichting in de Wittenhorstlaan en de van der Hammenstraat, alsook in de verbindingswegen met de Burg. Verwielstraat. De bouw van 100 woningwetwo ningen en 27 garages in 1959 in het kader van het continubouwproject Brabant II. Groep B. Deze groep omvat de werken, wel ke door b. en w. daarenboven zijn gepland voor het jaar 1959. De bouw van een sluis met bijko mende werken in de nieuwe haven. Speciaal voor UW BRIL 'n OOG en BRIL-OPTICIËN ven een iets groter nadelig saldo dan vorig jaar (f 59.694.- voor 1959, f 55.100,- voor 1958). Van het zwembad wordt een toe nemend gebruik gemaakt. Het voor ziet in een grote behoefte voor onze industriële gemeente. De vleeskeuringsdienst biedt een klein batig saldo. Vorig jaar was er geen saldo geraamd. Gemeentewerken. De organisatie van deze dienst, waaromtrent vorig jaar werd gezegd, dat ze nagenoeg voltooid was, is men doende thans af te sluiten. Woningbedrijf. Bij de begroting van dit bedrijf is gerekend op het in exploitatie zijn in 1959 van 1183 woongelegenheden. Dit aantal bedroeg volgens de be groting 1958: 1061 1957: 993 Zoals bekend zal zijn vorderen de werkzaamheden aan het le gedeelte van fase I van het havenplan thans snel. Het tweede gedeelte daarvan zal vervolgens ter hand worden ge nomen. Het zal in hoofdzaak in D. A. C. W.-verband worden uitgevoerd. Voortgaande met dit belangrijke werk, moet dan vervolgens de bouw van een sluis naar de Bergse Maas aan de beurt komen. De bouw van een cultureel centrum met schouwburg-accomodatie. Onze gemeente heeft momenteel geen behoorlijke schouwburgruimte, welke voldoende capaciteit en outil lage bezit om culturele evenementen van enige betekenis mogelijk te ma ken. Dit object is momenteel nog in studie. Kredieten voor de bouw van een 8-tal scholen en een gymnastieklo kaal, te weten: Onlangs hebben we met enig leed wezen moeten constateren dat de Waalwijkse middenstand nu niet be paald overloopt var. ijver en belang stelling waar het de behartiging van eigen zaken betreft. Acht leden op een algemene jaarvergadering vorm den daarvoor het markante bewijs. Deze passiviteit heeft er inmiddels dan ook toe geleid, dat de Shetland Show - een attractieve zomerse middenstandsactie - net voor de Waalwijkse neus is weggekaapt door de Drunense middenstand. Bravo Drunen, dat is doeltreffende en uit geslepen concurrentie! Inmiddels is het record van de middenstand echter al weer gebro ken - ja, we leven nu eenmaal in een tijd, waarin de indrukwekkende prestaties elkaar op de voet volgen. De oranjevereniging Oranjehuis heeft namelijk alles op alles gezet 'en is met een topprestatie uit de bus gekomen die alleen nog door jon gens van heel goede huize verbeterd zal kunnen worden. Op de vergade ring, die genoemde vereniging on langs uitschreef ter bespreking van de a.s. koninginnedagviering, was namelijk alleen het bestuur aanwezig. Ik heb hiervoor de grootste bewon dering, want wat schieten we ten slotte op met dat benauwde zullen- we-nou of zullen-we-niet! Het is ja of nee! Als we niet weten waar we aan toe zijn, dan wordt het nooit iets. Het Oranjehuis heeft ons tenminste niet in het ongewisse gelaten en daar voor past een woord van waardering. Jammer alleen, dat het bestuur daar een avond heeft zitten verknoeien en zich ongetwijfeld heeft zitten verbij ten. Wachten we nu alleen nog op de vereniging waarvan noeh de leden, noch het bestuur ter vergadering ver schijnen. Ja, en nu dan de a.s. koningir.ne- dagviering. Hoewel er nog geen de finitief programma is samengesteld schijnt het toch wel zo te zijn dat er dit jaar geen massale kinderaubade op het Raadhuisplein zal plaats heb ben buiten de schuld overigens van het Oranjehuis). Als dit inderdaad zo zal zijn, dan vind ik het maar een verdrietige zaak, die deze dag voor driekwart van zijn feestelijke luister zal beroven. De kinderaubade heb ik altijd het meest wezenlijke en fleu rigste onderdeel van de viering ge vonden. Het is zo'n echt zonnig- feestelijke en zinvolle inzet. Het besluit om deze kinderaubade niet meer te houden getuigt m.i. dan ook van weinig inzicht in het karak ter van deze dag en moet bij de kin deren toch wel de nodige bevreem ding wekken. In talloze toespraken op die feestdag wordt Hare Majesteit voorgesteld als de moeder des vader lands, en terecht, want zij is het het die bij de gratie Gods ons volk leidt en bestuurt. Is het dan niet zinvol dat aan het begin van deze dag door de jeugd een gemeenschappelijke hulde en gelukwens wordt gebracht? Zou iemand het in zijn hoofd halen om moeders verjaardag in het gezin te gaan veranderen en zeggen nu blijven we eens allemaal lekker in bed liggen en doen niks, dat is weer eens wat anders? Dat moeder 's morgens van alle gezinsleden een hartelijke gelukwens en hulde ontvangt spreekt zó voor zich zelf, dat niemand er aan zal willen tornen. En dat is dan helemaal geen kwestie van sleur, want wat is sleur eigenlijk anders dan dat men iets wat regelmatig te rugkeert, niet welbewust doet. Het is nauwelijks aan te nemen dat iemand een verjaardag uit sleur viert en niet al zijn genegenheid in zijn geluk wens legt. Dat men door de dag eens met iets anders komt, prachtig, maar laat de inzet de inzet blijven de eestelijke algemene hulde van het gezin. En zo moet het ook in het gezin van ons volk zijn, de verjaardag van onze Koningin moet niet alleen een feestelijke dag zijn, maar ook een zinvolle. Laat men door de dag maar eens gerust van de traditionele feest viering afstappen, maar wanneer men aan de zinvolle en bij uitstek feestelijke inzet van deze dag wil gaan tornen, dan getuigt dat van weinig goede smaak. En dan is het morgen 1 april. Ha, ha Gaten in je kous, vo- geltjespoep met uw welnemen) op je hoed, Jansen moet bij de directeur komen voor opslag, Gina Lollobrigi- da is op het Raadhuisplein, schoenen voor 10 cent bij die en die, hallo, hallo, brand in een hooimijt Ha, ha de brandweer slaat zich op de knieën, totdat later blijkt dat het ding inderdaad is afgebrand. Ja, ja, een mooie dag, die eerste van de vierde! Willem staat tot tien uur op de Winterdijk te dreinen, maar wie er komt, geen Alil Ha, ha .1 Overmorgen weer, Willem, dan is het de tweede. Geen aprilmop is echter, dat mor gen de Andreas Zijlmansgroep weer gaat starten met zijn jaarlijkse actie „Een heitje voor een karweitje". En voor deze sympathieke, van u weinig vergende actie wil ik toch wel bijzon dere aandacht vragen. Die jongens ondernemen deze arbeidsintensieve actie om aan geld te komen. Rijk zijn ze niet en zullen ze ook wel r.ooit worden en daarom vragen ze voor hun prachtig jeugdwerk de steun van de burgerij. Ze willen het niet voor niets en komen dan ook niet met steunbonnetjes langs de deur, wat wel gemakkelijker, maar veel minder sympathiek zou zijn. Ze willen er iets voor doen. Zoals het motto van deze actie al aangeeft, moet het geen dagwerk zijn, maar echt zo'n kar weitje voor een heitje. Maar laat ze dan ook iets doen, want ze stellen er helemaal geen prijs op dat heitje zo maar te krijgen. Een brief wegbren gen, de vuilnisemmer buiten zetten of een andere kleinigheid, die met een heitje billijk gehonoreerd is. U mag deze knapen natuurlijk wel een groter werkje laten opknappen, maar scheep ze dan niet af met dat dooie kwartje. Loon naar werken en geen tuin laten omspitten voor 25 cent of Eet gras tussen de stenen uit laten peuteren. Geef nou morgen tegen over die verkenners eens blijk van uw royaliteit en billijkheid, die u zo vaak en met een verwijtend oog naar uw eigen werkgever in het vooruit zicht hebt gesteld „Als ik werkge ver was Morgen bent u het en laat het nou maar eens even zien. Denkt u ook even aan de AOW- premie van die jongens! Een streekschool voor Prot. Chr. buitengewoon lager onderwijs. De aanbesteding heeft kort geleden plaats gehad, zodat met de bouw kan worden aangevangen. Een streekschool voor r.k buiten gewoon lager onderwijs. De Don Bos- co-school is zeer slecht gehuisvest. Een prot. christelijke school voor lager onderwijs aan het Oranje-plein. Een urgentie-verklaring voor deze school is verstrekt. Een 6-klassige r.k. jongens- en meisjesschool in het uitbreidingsplan Baardwijk, die de aanwas van de leer plichtige jeugd in dat gedeelte der gemeente moet opvangen. Een nieuwe school voor openbuar lager onderwijs. De huisvesting van de openbare school voldoet niet aan redelijke eisen. Een nieuwe 6-klassige r.k. ulo school in de St. Antoniusparochie, waarvoor een urgentie-verklaring be reids is afgegeven. Een r.k. kleuterschool in het cen trum, waarvoor eveneens een urgen tieverklaring is uitgereikt. Een tweede kleuterschool. Voor d« DINSDAG 31 MAART 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon T iel en Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO Wi HEI ZUIDEN AboaneasMt 22 Not per week; f 3.10 franco p. poet, per kwartaal f 2 £3. Advertenties 10 seat per m.m. Gironummer 3798. OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHU Stationsstraat 88, Waalwijk. Leverancier alle Ziekenfondsen. ÜL n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1