BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraatse Courani Kan een werkloze werk weigeren J. OVERSBERG Wijziging nodig in de belastingheffing 82e JAARGANG No. 27 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl Zo niet minder dan toch ènders betalen In de eerste tijd na een verkie zing voor de Tweede Kamer is de publieke aandacht m het bijzon zonder geboeid door de rege lingsplannen t.a.v. het binnen lands economisch beleid. Op dit beleid oefent de belastingheffing een grote invloed uit, vooral wanneer we bedenken hoezeer door die belastingen de welvaart wordt herverdeeld. De staat neemt bij de een en hergeeft dat aan een ander. Vandaar dat ook steeds de vraag naar voren wordt geschoven, wie toch wel het mi nisterie van financiën gaan lei den. De kans dat minister Hof- stra terugkeert lijkt uiterst ge ring. Zells belastingopbrengst, hoe zeer onderwerp van discussie, kan echter niet meer zonder meer vermeerderd of verminderd worden. Gezien het grote begro tingstekort in de jongste miljoe nennota is er op korte termijn geen sterke vermindering van fiscale lasten te verwachten. De tegenkant is dat er dus een nelastingverhoging uit de bus kan komen. Ook die kans lijkt ons bijster klein, omdat men in vele kringen van mening is dat hier het plafond bereikt is. De oppositie in de Tweede Kamer, die zes zetels won, heeft steeds op verlaging van de tarieven aangedrongen. Verschuivingen. Het is waarschijnlijk dat na de stemmenwinst der oppositie er in ieder geval bepaalde verschui vingen in het belastingregiem zullen plaats vinden. Men kan bepaalde tarieven verlagen en andere verhogen, zodat er per saldo meer geld in de schatkist rolt. Die meeropbrengst kan ko men van hetzelfde nationale in komen. Het is niet ondenkbaar dat be paalde tariefsverschuivingen tot gevolg hebben dat eerst het rati onele inkomen stijgt en dat daar een hogere belasting-opbrengst DE HELFT van Uw GELD TERUG! Wanneer U ons, bij aankoop van Uw baby-uitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG. Iedereen heeft nu evenveel kans. uit resulteert. Het is zelfs moge lijk dat verlagingen in een be paalde hoek, zonder dat daar verhogingen tegenover staan, toch leiden tot een verhoogde opbrengst. Alleen systeemveran dering kan dus vruchtbaar wer ken voor land en volk. Het is niettemin de kunst om nu de produktiviteitszenuw van ons volk, door de juiste fiscale snaar te beroeren, op aangename wijze te prikkelen. Niet altijd mogelijk. Er wordt niet dikwijls bij ge dacht, maar geheel vrij in het wijzigen van belastingtarieven zijn we eigenlijk niet. We moeten nu eenmaal aan bepaalde inter nationale verplichtingen voldoen (de NAVO). We hebben al jaren lang ons bondgenootschap met Belgen en Luxemburgers en nog niet lang geleden kozen wij voor f Europese eenheid. Prachtige woorden, die gericht zijn op eco nomische éénwording, maar die ook eisen dat we op belastingge bied uniforme maatregelen tref fen. Onze ervaring in Benelux-ver- band leert ons hoe moeilijk het is de belastingbelangen te egali seren, zodat men alleen met het zelfde systeem werkt. Niemand spreekt dan nog over een gelijke procentuele opbrengst van de belastingen. En daartoe zouden we toch moeten komen, willen alle deelhebbers aan een econo misch verbond met de samen werking vrede hebben. Kijken we nu eens even alleen naar de Benelux-partners. In België heft de overheid 19 pet. van het nationale inkomen aan belasting. Luxemburg wijkt daar niet zoveel van af en vraagt 19y2 pet. van het inkomen van de burgers voor de staatskas. Nederland volgt een geheel ande re lijn van belasting heffen en eist 25-3 pet. van zijn burgers als bijdrage tot de gemeenschap... Direct en indirect. Elk land heeft zijn eigen met hoden om aan geld te komen voor de overheidstaak. Wij heb ben een hekel aan belasting be talen, ma.tr hoe meer we naar 't zuiden afzakken, hoe groter de drang is om belastingen te ont duiken. In die landen zoekt de staat de opbrengst meer in de richting van de indirecte belas tingen. Zoals u weet, zijn indirekte belastingen die vormen van hef fing, waarbij men de betaling verlangt van een ander dan van degeen, die uiteindelijk de belas ting moet voelen in zijn inko men. De omzetbelasting bijvoor beeld is een indirekte belasting. Zij wordt betaald door groothan delaren en fabrikanten, maar moet uiteindelijk door consu menten worden gedragen. Daar entegen zijn inkomsten- en ver mogensbelasting beide vormen van direkte belasting, omdat de gene, die ze betaalt, ook de last draagt. Hij kan ze niet meer op een ander verhalen. Er is geen kans op afwenteling. Overal waar veel aan belasting-ontdui king wordt gedaan, prefereert men meestal de indirekte belas tingen. In België noemt men omzet belasting de overdrachtstax. Het is een verkeersbelasting, die tel kens wordt geheven als goederen economisch van plaats verwisse len. Alleen bij overdracht van goederen naar het buitenland wordt er vrijstelling van deze be lasting gegeven. De export. Nederland en Luxemburg hef fen deze belasting om het ver bruik te treffen, dus de con sumptie. Bij buitenlandse leve rantie wordt de belasting terug gegeven, waarbii ook de heffin gen op de grondstoffen worden terugbetaald. Dit geeft al direkt een aanzienlijk verschil in ex- por'.-nositie voor het bedrijfsle ven. Het verschil in belang bij deze heffing blijkt bijvoorbeeld uit het percentage van de totale belastingopbrengst, dat België en Nederland uit indirekte heffingen verkrijgen. België beurt 59 pet. van de opbrengst aan indirekte heffingen, Nederland „slechts" 43,1 pet. Uil het voorgaande zien wij een groot verschil in systeem niet alleen, maar ook grote af wijkingen in opbrengst. Nu wordt er in Nederland gesproken over een overschrijding der gren zen bij de belastingheffing. Dit kan slaan op de totale opbrengst. Die kan niet noemenswaard wor den verlaagd, menen vele finan ciële deskundigen. Welnu, dan kan het ook zijn dat er teveel di rekte belasting wordt geheven en dat het accent moet worden ver legd naar de indirekte belastin gen. Zonder over de wenselijk heid daartoe een uitspraak te doen, mogen wij stellen, dat als nadeel daarvan de consumptie meestal wordt getroffen en dat dus de grootste verbruikers, de grote gezinnen, daarvan de dupe kunnen worden. Dit laatste is mogelijk, doch niet noodzakelijk, als we de eerste levensbehoeften er van uitsluiten. Vervolgens kunnen door indirekte belastin gen alleen bepaalde groepen van industrieën getroffen worden, waardoor zekere ondernemersbe langen plotseling worden ge schaad waardoor anderen een voorsprong krijgen. Ook dit be zwaar is zeer relatief, want in elk belastingstelsel zijn een aan tal zwaar belasten en een aantal minder belasten, die er in ver houding nog goed afkomen. Waar ligt dan het voordeel? Het eerste grote voordeel van een verschuiving van direkte naar indirekte belastingen is ge legen in de grotere kans op totale éénwording op economisch ter rein met België en Luxemburg. Wie zal kunnen berekenen wel ke economische winst en dus ook fiscale voordelen daar op langere tijd het gevolg van zijn? Voorts zou een verlichting van belastingen in de direkte sfeer ten koste van die in de in direkte sleer er toe kunnen lei den dat de verwachte sterke uit zetting van consumptie bij ver dere welvaartsvergroting enigs zins wordt algedamd. Dat afdam men is wel nodig als wij even te rugdenken aan de overbesteding van enkele jaren geleden. Ook dc besparingen zouden er mogelijk mee in de hand worden gewerkt. En mist daarom gaat het bij het verzekeren van de toekomst on zer kinderen. Wij noemden als voorbeeld van een wijziging in de belasting heffing de verschuiving van di rekte naar indirekte heffing. En kele gevolgen werden opgesomd. Het zou dwaas zijn te menen dat de genoemde mogelijkheid tot wijziging de enige zou zijn. Er zijn vele wegen die mogelijk naar het Mekka van de belastingver lichting voor iedereen zou kunnen leiden. -Moge een nieuwe rege ring met een nieuw program hier ook iets gaan ondernemen, om dat de bestaande hoogte van hef fing niet alleen, maar ook het systeem zoveel opposanten vindt, dat er nodig iets anders moet worden beproefd. Moge dat an dere dan tot het betere behoren. (Nadruk verboden) drs. H. Bedrijfsvereniging heeft niet altijd gelijk Het mag als bekend worden ver ondersteld, dat een werkloze moet trachten werk te vinden of aan te nemen, op straffe van verlies van uitkering. Maar gaat het weigeren van arbeid steeds gepaard met ver lies van de uitkering? Voor dit feit komen velen te staan. De werkloosheidswet eist aan vaarding van passende arbeid en dat degene die uitkering geniet in rede lijkheid alles doet om die arbeid te verkrijgen. Daaruit mogen we opmaken, dat er niet alleen niet passende arbeid is, die geweigerd mag worden, maar dat er eveneens geen onredelijke dingen van de betrokkene gevergd kunnen worden. Ook hier weer natuurlijk grensge vallen, waarin twijfel kan bestaan over de vraag wat verlangd kan wor den van de werknemer. In de praktijk zijn er enige niet onaardige gevallen in dit verband voorgekomen, waarin de Centrale Raad van Beroep een uitspraak heeft gedaan. ALS HET TEGENVALT... Zo is het voorgekomen dat een werkloze eigener beweging arbeid aannam, hoewel dit werk niet het zelfde was als zijn voorheen uitge oefende beroep. Een proeftijd volg de. Het was echter aan het einde van die proeftijd duidelijk, dat het werk onze vriend in het geheel niet lag. Gevolg, hij verbrak de dienstbe trekking en vroeg om werkloosheids stemming bleek met de werkelijk- uitkering. Niet alleen op grond van dit genoemde feit, maar ook was de salarisregeling hem gunstiger voor gesteld door het arbeidsbureau dan 't in werkelijkheid was. Daarnaast was er geen woning beschikbaar, ter wijl de huur die hij volgens medede ling betalen moest, niet in overeen- heid; deze was n.l. beduidend lager opgegeven. Nu werd de dienstbetrekking dus eigener beweging verbroken en op grond hiervan weigerde de bedrijfs vereniging de uitkering. Onze vriend legde de kwestie voor aan de Centrale Raad van Beroep en... won de procedure. De raad stelde betrokkene niet in het gelijk op grond van de te lage bezoldiging en de verhuizing naar een woning met hogere huur dan was voorgespiegeld, maar wel kon de raad begrijpen dat de echtgenote van betrokkene onder deze omstan digheden de verandering niet aan durfde. De raad hield rekening met het gehele complex van omstandig heden; er mocht derhalve van de werknemer niet worden gevergd dat hij de betrekking voortzette, het was dus geen „onvrijwillige" werkloos heid. BINNEN 2 UUR Een ander geval betrof een werk loze, die na de aanzegging dat er werk voor hem was, slechts 2 uur tijd had om zijn zaken te regelen. Deze man moest n.l. aanmonsteren als zeevaarder. De betrokkene moest zijn kamer opzeggen, koffers pakken, bezittin gen welke hij niet kon meenemen enz. Daarvoor bleek de tijd te kort. Als alles nu per auto had kunnen worden afgedaan, dan zou het nog gegaan zijn, doch de maatschappij weigerde deze kosten te betalen en eveneens de vertrektijd van het schip wat later te stellen. Om deze rede nen weigerde betrokkene de hem aangeboden werkzaamheden, met gevolg dat de bedrijfsvereniging de uitkering stop zette. Voor het „BETERE" horloge Ook hier gaf de Centrale Raad van Beroep de werknemer gelijk, op grond van het feit dat van betrokke ne niet mocht worden gevergd dat hij in zo korte tijd al die zaken kon regelen. NIET RECHTELOOS. Uit het bovenstaande zal het dui delijk zijn, dat ieder geval van wei gering op zichzelf moet worden be keken. Niet altijd echter stelt de raad een werknemer in het gelijk, weest dus voorzichtig met weigering van werkzaamheden, bedenkt u goed, want de uitkering staat gauw op het spel. Dat een werknemer echter rechte loos is, zoals zo vaak beweerd wordt, is niet juist, ook een bedrijfsvereni ging wordt wel eens in het ongelijk gesteld en terecht natuurlijk. Juist om deze reden is de mogelijkheid opengesteld om in „beroep" te gaan. Uw bond kan u in vele gevallen van dienst zijn, vergeet dat nooit. (Nadruk verboden). Amirouche, een voormalig juwe lier, is 32 jaar oud geworden. Hij zou het bevel hebben gevoerd over 2500 a 4000 man. De dood van Amirouche is de zwaarste slag die de Fransen de ver zetsbeweging FLN hebben toege bracht sinds de gevangenneming van Ben Bella en vier van zijn medewer kers in 1956. Amirouche was de befaamdste com mandant te velde van de opstandelin gen. Hij was bekend om zijn ijzeren discipline. De Fransen hebben maandag in Algerie pamfletten verspreid, waarin GESCHENK BIJ VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN KONINGIN. Nationale particuliere actie in heel het Koninkrijk. De vijftigste verjaardag van Ko ningin Juliana is aanstaande. Er is een initiatief genomen om een ge schenk van heel het Koninkrijk aan te bieden. Daarvoor zullen de gelden worden ingezameld. De plannen hier voor konden voor de koningin geen geheim blijven. Zij heeft al te kennen gegeven het geschenk voor een soci aal-charitatief doel te willen bestem men. Het nationaal comité dat voor de uitvoering van deze plannen reeds gevormd is, hoopt daarbij nog een persoonlijk geschenk voor de vorstin te kunnen aanbieden. Het initiatief voor een nationale particuliere actie is in kleine kring geboren. In overleg met de regering is een nationaal comit samengesteld, waarin vertegenwoordigers van ker kelijke, maatschappelijke, politieke en andere bevolkingsgroepen zitting heb ben genomen. Voor de rijksdelen overzee zijn de gevolmachtigde mi nisters Lampe en Pos en de gouver neur van Nieuw-Guinea dr. Platteel gevraagd voor de uitvoering van de actie zorg te dragen. Via de burgemeesters, de verte genwoordigers van de instellingen en organisaties, enz. zal men alle Ne derlanders kunnen bereiken. De be hoeften die bij velen van ons volk be staan om nu bij de vijftigste verjaar dag van onze vorstin van hun aan hankelijkheid blijk te geven, kunnen in deze nationale actie als het waren gekanaliseerd worden. De aanbie ding van het huldeblijk op 30 april zal waarschijnlijk wel met enig stem mig vertoon gepaard gaan. Een persoonlijk offer van be scheiden omvang is het nationaal co mité, dat onder voorzitterschap staat van jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, de burgemeester van Utrecht, even wel kom als het groter bedrag van een collectiviteit. Het verdient niettemin aanbeveling zijn bijdrage zo mogelijk via bedrijfsverenigingen, jeugdver enigingen of andere medewerkende organisaties aan het nationaal comité te doen toekomen. Het nationaal co mité meent dat zijn actie, gezien de geliefde persoon van de koningin, nauwelijks van een opwekking ver gezeld hoeft te gaan. Tot 25 april kan men aan deze ge zamenlijke actie deelnemen. Geld kan gestort worden op no. 640.000 van de Postchèque- en Girodienst, of bij de Nederlandsche Handel-Maat- schappij N.V. beide ten gunste van de rekening Verjaarsgeschenk H. M. de Koningin. Bovendien kunnen bij dragen plaatselijk worden gestort bij alle bankkantoren (handelsbanken, boerenleenbanken en spaarbanken) in ons land. VERMOEDELIJK DUIZENDEN DODEN OP MADAGASCAR. Vijf wervelstormen hebben in zes dagen van aanhoudende zware re genval het eiland Madagascar ge teisterd. Hoewel officieel het toch al in drukwekkende dodental van 150 is gemeld, wordt gevreesd dat duizen den mensen bij de rampen zijn omge komen. Volgens in Parijs ontvangen berichten zou het totaal aantal slacht offers van twee- tot drieduizend va riëren. Bovendien dreigt thans nog hongersnood. Uitgebreide overstro mingen hebben in het noorden en het westen van het eiland de bevolking samengedreven op enkele droge stro ken. De Ikopa heeft zondag 't vlieg veld Arivonimano overstroomd, en daarmee de luchtbrug van Franse vliegtuigen onmogelijk gemaakt. On geveer 50.000 mensen zijn door het water en de storm uit hun huizen gejaagd en bevolken thans scholen, kerken en andere tijdelijke hulpver leningscentra. Spoorweg- en wegverbindingen zijn uitgevallen door waterschade of overstromingen. Het enige betrouw bare verbindingsmiddel is het hef- schroefvliegtuig. In de zwaarst ge troffen gebieden zijn de levensmidde len gerantsoeneerd, maar het schijnt dat deze maatregel weinig effect heeft gesorteerd. In de plaatsen waar de bevolking samengestroomd is slinkt de levens- middelenvoorraad snel. Van rege ringszijde wordt al het mogelijke ge daan om de hulpverlening uit te breiden. Brandend Maagzuur boort bi| U tot het verleden KEERPUNT IN DE STRIJD IN ALGERIJE AANGEBROKEN. Twee voorname leiders van verzetslieden gesneuveld. Een van de leiders van de Algerijn se opstandelingen Amirouche, is za terdag tijdens een operatie bij Bou Saada in Centraal Algerie gesneu veld, zo wordt officieel gemeld. Bij dezelfde actie is de opstandelingen leider Si Haloues gevangen genomen. Hij is later aan zijn verwondingen overleden. RALSTON-verf DUMOULIN's DROGISTERIJ Grotestraat 327 - Tel. 3071 Waalwijk zij een beroep op de opstandelingen doen om zich over te geven, nu twee van hun voornaamste aanvoerders zijn gesneuveld. Amirouche werd be schouwd als een der voornaamste be lemmeringen voor de aanvaarding van het vredesaanbod van Generaal De Gaulle. Vooraanstaande Mohammedanen uit Groot-Kabylië, het gebied waar Ami rouche opereerde, zijn per vliegtuig overgebracht naar de streek bij Bou Saada in Midden-Algerie, waar de twee leiders zaterdag sneuvelden. Een derde verzetsleider( Sci Amor Driss, werd gevangen genomen. VERLAAGDE PRIJZEN VOOR RADIO EN TELEVISIE. Met ingang van woensdag 1 april zijn de prijzen voor Philips radio, derland aanzienlijk verlaagd. Dit werd derlind aanzienlijk verlaagd. Dit werd voor een gedeelte verkregen, doordat de rabatten voor de handel belangrijk werden verlaagd, terwijl ook Philips een evenredig offer heeft gebracht in de stellige verwachtingen, dat deze prijsverlaging door een efficiency verbetering van verkoop en produk- tie door alle betrokken partijen voor een deel kan worden opgevangen. Ter illustratie volgen hier de nieu we prijzen van enkele televisietoestel len met daarachter tussen haakjes dc oude prijzen f 695. - f(795. - f 865.- (f 995), f 975 (f 1045), f 1145 (f 1245) en f 1365 (f 1465). Behalve in nabuurlanden hebben ook in Nederland - zij het spora disch - concurrentiepraktijken in- gang gevonden, waarbij door enkele detailhandelaren een dusdanige roof- i bouw werd gepleegd, dat hierdoor niet alleen de detaillist, die op de juiste wijze zijn functie uitoefent, ernstige schade werd berokkend, maar ook de goede naam van het merkartikel bij de gebruiker door on voldoende voorlichting en nazorg in discrediet werd gebracht. Philips heeft er nooit twijfel over la ten bestaan dat zij voorstander is van uniforril geldende publieksprijzen, een systeem, waarbij - indien 't althans op verantwoorde wijze wordt gehan teerd - ook de belangen van de consument het best worden gediend. PROF. DE QUAY KABINETSFORMATEUR. Zoals wij bereids mededeelden is de Commisaris der Koningin in Noord-Brabant, prof. J. de Quay, 1.1. zaterdag door H.M. de Koningin als kabinetsformateur uitgenodigd. Hij heeft 't in beraad gehouden en zal ongeveer 14 d^gen nodig hebben om H.M. definitief bescheid te ge ven. Na bestudering der stukken is hij met verdere besprekingen begonnen. Noord-Brabant zal het zeker zeer betreuren als 't landsbelang haar com missaris, die zoveel voor de provin cie deed, zou opeisen. VRIJDAG 3 APRIL 1959 Uitg«T*r Waalvijksc Stoomdrukkerij An toon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO WHEÏ ZUIDEN Abonnement 22 «ent per week; 3.10 franco p. po«t, per kwartaal f 2.83. Advertentiea10 eent per m.m. Gironummer 5798. ST.ANTON/USSTR. 4 WAALW'JK WINKELGALERIJ - WAALWIJK TEL. 2292 Inkoop van oude gouden sieraden. bij de eerste Rennie die ge in de mond steekt. Inderdaad, een of twee Rennies her stellen het evenwicht en elimineren alle overtollig maagzuur vanaf het moment dat de zuurdovende substantie, simpelweg met Uw eigen speeksel, in de maag belandt, 'n Heerlijk middel die Rennies, want be halve de heilzame werking hebt U ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten, waarnaar een grage maag vraagt. VOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1