«las: VROOM DREESMANN De Vluchteling DE ZOLDERWONING BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PR0F Ei woens prijzen Dat kleine blinde Elsje in die lange gang 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 6 APRIL 1959 2 DEN BOSCH TILBURG - HELMOND Een vraag, die velen door het hoofd spookt is de volgende „Kan men op zolder gaan wonen?'' Men weet wel dat kunstenaars, b.v. schilders met wapperende haren en baarden, gekleed in pilo pakken, ho gere regionen opzoeken. De meeste ateliers zijn trouwens op zolder, maar dit heeft een goede reden want de bedoeling is zoveel mogelijk licht te onvangen en met weinig middelen kan een groot venster in een dak wor den gemaakt. Maar natuurlijk, U bent geen kun stenaar, U gaat niet gekleed in bi zarre kledij en... niet te vergeten de maatschappij vraagt, dat U zich in een behoorlijke woning huisvest. Helaas laat de woningnood zulks niet toe, tenminste voorlopig niet. Vele jonge mensen kunnen eenvou dig niet trouwen omdat er geen woon ruimte beschikbaar is. Teneinde raad nemen ze dan maar een kamer met gezamenlijk keuken gebruik, hetgeen eindigt in narigheid, en niet te vergeten de hoge kosten welke hieraan verbonden zijn. U weet het: gestoffeerde kamers zijn nogal aan de dure kant. We kijken dus links en rechts en informeren overal om een woonruim te te bemachtigen, maar vergeten soms de goede mogelijkheden, welke soms zo dicht bij huis zijn, bij vrienden bijvoorbeeld, die een lege zolder over hebben. Dat „lege" zolder is natuurlijk schromelijk overdreven, want die zol der wordt natuurlijk als bergruimte gebruikt. In de eerste plaats gaan we dus eens kijken wat er alzo op die zolder geborgen is. De eigenlijke bewoner van het per ceel mag natuurlijk in geen geval on gerief hebben en in de regel valt dit ook wel mee. Bergruimte Eventueel maken we een kleine vliering in de kap of een extra bergruimte onder de trap. De meeste zolders beslaan de vol ledige oppervlakte van het huis, met al o fniet een schuin dakvlak. Is er zulk een afschuining, dan kan die worden afgescheiden. De woning wordt dan wel wat kleiner, maar zo is er ook een ideale bergruimte. GeluidNu het probleem van gehorigheid. Het geluid moet goed geisoleerd worden. We gaan dus de vloer niet beitsen, anders zal de be neden-bewoner elke voetstap horen. De gehele vloeroppervlakte beleggen we met zachtboard, daarover wat vilt papier en dan de uiteindelijke vloer bedekking. Voor slaapkamer en keukentje kan dit linoleum zijn. Voor het woonvertrek, waar dus meer loopverkeer is, een vaste tapijt soort. De indeling Deze moet summier zijn, geen hokjes, maar zoveel mo gelijk één flinke grote ruimte. De kookhoek wordt afgesloten door mid del van een kastwandje. Boven het gasstel een wasem kap, direct op het dak aangesloten. Tegenwoordig zijn deze geheel compleet van sternit in de handel en met weinig moeite te installeren. Zonder deze wasemkap gaat het eenvoudig niet, want dan zouden alle etensgeuren blijven hangen. De slaapkamer scheiden we af door middel van een wand. In ieder geval moeten we in de slaapkamer bergruimte voor kleding enz. hebben. Een gedeelte van de wand kan als kast fungeren, ook met een ruimte voor een douche. Water-aanleg Douche en warm water voor keukentje kunnen door middel van een eenvoudig door- stroomapparaat verzorgd worden. Indien op de zolder of ondergele gen etage geen gas aanwezig is, kun nen we de aanleg beter besparen door butagas toe te passen. Watertoevoer en afvoer kan ge schieden met plastic buizen, hetgeen zeer eenvoudig gaat en voordelig is. Wat de W.C. betreft: hiervoor is de beste oplossing de op de onderge legen etage aanwezige te benutten, aangezien aanleg hiervan weer vrij kostbaar is in verband met de stand leiding. Entree en ramen: Het trapgat sluiten we af door middel van een glaswand en deur; hierdoor krijgt de woning een besloten karakter. Na tuurlijk ik hoor het U al zeggen: „Er zijn alleen maar een paar kleine ven- j stertjes". Enige behoorlijke ramen is dan ook wel een eerste vereiste, f Er bestaat geen schabloon voor zolders. Elk geval heeft weer een eigen probleem, en hiervoor moet U een bouwkundige in de arm nemen. Ga nooit zelf knoeien, want de ge volgen zijn niet te overzien (mits U natuurlijk zelf deskundige bent). Laat van de situatie even een schetsje maken en de plaatselijke dienst van Bouw- en Woningdienst even hun advies entoestemming geven. Deze instanties zijn heus altijd be reidwillig om U te helpen. Ook de huiseigenaar moet even gekend wor den in de situatie. En vrij grote kos ten zal het niet met zich meebrengen om in een dak één of meerdere ramen te maken. Ik hoop dat deze gegevens er toe hebben bijgedragen U te overtuigen, dat men van een zolder een woning kan maken, zo volwaardig, dat hij door eenieder gezien mag worden, zonder het aanzien van zijn bewoners te schaden. SIM SPEYER, architect G.K.F. ze zat zo maar wat met blokjes te schuiven op de tegels van de gang, vijfjarig blind Elsje en het groepje moeders, dat „De Wijnberg" in Gra ve bezocht, stond er vertederd en ont roerd bij. Vaders houden zich in zo'n geval flink voor elkaar, trekken heel stevig aan hun sigaar en wandelen verder. Moeders niet. Die kunnen niet wegkomen en verbergen hun ontroering nauwelijks. En als ze ein- delijk verder gaan, dan raakt dat kleine blinde kind niet meer uit hun gedachten. Ja, die gedachtenZielig", dat is een van de eerste reacties en dat is zo helemaal begrijpelijk. Alleen we mogen er niet bij blijven staan. Want met onze uit goedheid geboren gedachte aan de „zieligheid" van blinde kinderen, zijn die kinderen niet geholpen. Geholpen? Moet er dan ergens ten bate van blinde kinderen geholpen worden? Wie ooit aan moeders, die een blindeninstituut bezocht hebben, zou vragen om helpende handen voor blinde kinderen, die zou alle moe ders aan zijn kant vinden. Wie zou een blind kind hulp weigeren als hij in staat is die te geven? Geen sterve ling immers. Welnu, de kinderen uit de Graaf- se instituten hebben heel hard hulp nodig en ik zal U vertellen waarom. Rond honderd jaar geleden werden die instituten gebouwd. U kent ze wel Sint Henricus voor de jongens, De Wijnberg voor de meisjes. Na tuurlijk is er in de loop der jaren aan die tehuizen verbouwd en uitgebreid, maar op het ogenblik is de toestand toch zo dat het dubbele van het aan tal kinderen, dat er plaats kan vin den, binnen beide instituten is onder gebracht. Met alle nare gevolgen van dien geen recreatieruimte, geen speelplaatsen, geen behoorlijke slaapgelegenheden, voor de kleuters alleen maar een balcon om te spelen, voor de oudere dames geen eigen huiskamers enzovoorts. En bovendien, wat het ergste is een wachtlijst van heb-ik-jou-daar. Zestig katholieke blinde en slecht ziende kinderen hebben hun toevlucht al moeten zoeken in neutrale institu ten, waar zij een katholieke opvoe ding ontberen. Er moet dus gebouwd worden en U mag alle klemtoon gerust leggen op het woordje „moet". Plezierig is dat vooruitzicht voor de fraters en de zusters zeker niet, want met de bouw van twee nieuwe instituten is enorm veel geld gemoeid. U wilt het bedrag weten circa zeventien mil joen gulden. Gaan we daarvoor ka tholiek Nederland mobiliseren Neen, dat laten we na, omdat een zo groot j bedrag nergens te vinden is. Nu heb- ben fraters en zusters iets anders be- 22). „Presto, prestoriep Angelico uit. „Intro la grande carra!" „Si si! Comprehendo!" ant woordde de dikke Riavolo. Hij nam onmiddellijk een reuzen zwaai en duwde met één ruk zijn ijskarretje naar binnen over de neergelaten klep. Toen hief snor- remans-Angelico de klep omhoog en sprong hij zelf ook gezwind naar binnen. Daarmee was hij maar juist op tijd, want reeds was in de verte het gebrul van de politiemotor hoorbaarSnel trokken Diavolo en Angelico de klep van de verhuiswagen hele maal dicht en kijk, nu was er niets verdachts meer te zien in de rustige, nette Ganzenstraat. Op dat 111 o mie nt kwam de chauf feur van de firma Sjouwerman en Vrachtjes er ook aangelopen. Hij had juist zijn laatste zending afgeleverd en hij begaf zich naai de achterzijde van zijn auto 0111 de klep te sluiten. Edochdie was al dicht. „Hè?" gromde de chauffeur verbaasd. „Ik herinner me er geen zier van, dat ik de klep al gesloten had. Nou ja, het zal wel in orde wezen. I)e wagen was toch leeg. Te jatten valt er niks. Dan nou maar naar huis." Gij ziet het lezers, hoe dik wijls het lot van mensen afhangt van belachelijke kleinigheden. Omdat de wagen tóch leeg was, stelde de chauffeur geen verder onderzoek in. Hij stapte welge moed in zijn cabine en wilde net wegrijden, toen een brigadier van de politie hem beduidde te stop pen. „Hela, chauffeur?" vroeg de brigadier. „Heb jij in de buurt misschien een Italiaanse ijsman gezien? Eentje die hard wegren de met zijn karretje?" Feuilleton van ,DE ECHO VAN HET ZUIDEN" van Cayenne Door 1 Ottwell Binns. 62) Reeds van verre vernam hij de op gewonden stemmen der drie mannen, waaruit hij opmaakte dat ze reeds succes hadden gehad. Binnen twintig minuten bereikte hij de plaats en be spiedde de mannen vanuit een dicht bosje. Pedro was bij de watergoot bezig en Le Coq draaide verwoed de bak rond. André was aan het graven. Met verlangende ogen zocht hij naar de plek waar de geweren stonden, maar toen hij ze eindelijk ontdekt had, begreep hij meteen, dat hij ook hier geen schijn van kans had. De geweren stonden tegen de watergoot geen twee meter van de plek waar Le Coq bezig was. Het was onmogelijk ze te bereiken, zonder door de man nen opgemerkt te worden. Lange tijd keek hij naar de wer kende mannen, en tweemaal hoorde hij Le Coq een juichkreet aanheffen als hij weer een diamant vond. Ein delijk besloot hij maar weer naar het kamp terug te keren. Voorzichtig ver wijderde hij zich uit de omgeving van de vindplaats. In het kamp was alles nog precies eender als toen hij het verliet. Sandy Muir lag nog onbeweeglijk in de schaduw van de hut. Mimi en Adèle zaten voor de andere hut zachtjes met elkaar te praten, terwijl Philibert de ene sigaret na de andere rookte, waakzaam, met het geweer op de knieën. Langdon dacht diep na, of er geen andere mogelijkheid bestond de kerel te overvallen. Misschien bood de ri vier een goede gelegenheid! De man zat met zijn rug naar het water toe, enkel bedacht op het kamp en de on middellijke omgeving. Hij zat niet meer dan vier meter van de oever verwijderd. Als Langdon zich met de stroom mee liet drijven, zou hij mis schien ongemerkt achter Philibert aan land kunnen komen, zodat hij hem gemakkelijk zou kunnen verras sen. Er was natuurlijk veel gevaar aan verbonden, het gevaar van te vroege ontdekking en vooral gevaar van de kant der sidderalen en water slangen..., maar daartegenover stond een goede kans op succes. Voorzichtig en geruisloos zocht Langdon zijn weg naar de oever van de rivier, stroomopwaarts van het kamp. Het scheen of ditmaal het ge luk hem gunstig was. Langzaam kwam een grote boomstronk op geen twee meter afstand van de oever voorbijdrijven. Als hij onder bedek king hiervan zich liet meedrijven, zou hij gemakkelijk onbemerkt op de ge wenste plaats kunnen komen; een drijvende boomstam was een veel voorkomend verschijnsel, waar Phili bert wel niet veel aandacht aan zou schenken. Snel borg hij zijn bijl in zijn gordel en begaf zich te water. Aan een afgebroken tak hangend, dreef hij kalm met de boom mee. Toen het kamp in zicht kwam ging er echter een schok van teleurstelling door zijn geest. Philibert, het eentonige wachten blijkbaar moede had zich omgedraaid, en zat nu met een vislijn in de han den aan de kant van het water, het geweer vlak naast zich. De boomstam zou vlak langs hem voorbij moeten drijven, en van de hoogte waarop hij zat, zou hij onver mijdelijk de zwemmer aan de andere kant moeten ontdekken. Een ogenblik was Langdon in twee strijd. Zijn plan was door Philibert's verandering van positie volkomen waardeloos geworden; hij was er zelfs door in een gevaarlijke toestand ge raakt. Als hij zich van de boom ver wijderde, zou hij gezien worden door de man op de oever, en als hij bleef waar hij was, was ontdekking even onvermijdelijk. Hij besloot tot het laatste, en zich zo diep mogelijk in het water verbergend, in de hoop dat zo zijn hoofd misschien verborgen zou blijven, dreef hij verder mee. Hij zag hoe Philibert een onver schillige blik op de boomstam wierp, maar hoe er plotseling een uitdruk king van oplettendheid in diens ogen verscheen. Begrijpend dat hij ontdekt was, liet hij de boom los. Snel wierp de visser zijn snoer in een een struik en greep naar zijn geweer. „Hola, mijnheer Langdon! Neemt u een bad? Het is toch beter als u nu maar uit het water komt, en uzelf afdroogt, anders zal ik me genood zaakt zien, u een gat in het hoofd te boren". Langdon gaf geen antwoord, maar haalde diep adem, terwijl de Frans man verder ging „Verduveld, verstaat u..." Meer hoorde Langdon niet. Het zelfde ogenblik dook hij onder de boomstam door, en na snel een eind- weegs onder water gezwommen te hebben, kwam hij weer boven onder de bescherming van een paar over hangende struiken, enige meters stroomafwaarts. Philibert begon den oever langs te rennen, waarbij hij eenmaal over zijn eigen vistuig strui kelde. Hij stond haastig weer op en de haan van zijn geweer spannend, rende hij verder op geen vijf meter afstand van de plek waar de ander roerloos in het water stond. Op hetzelfde ogenblik ontdekte Langdon vlak bij zich een reusachti ge waterslang, een van het soort dat een vergift bezit, even dodelijk als de meest gevaarlijke landslang. Zo hing hij tussen twee grote gevaren, het een al erger dan het andere. Roerloos klemde hij zich vast aan de takken van het bosje boven hem en durfde nauwelijks adem te halen. De slang zwom echter zonder hem op te merken verder, en even later hoorde hij het gras ritselen onder de voeten van de terugkerende Philibert. Op geringe afstand van de plek waar hij in het water stond, hield de man stil, en een ogenblik had Langdon de ont stellende gewaarwording, dat hij ont dekt was. Maar meteen daarna ver volgde de man in zichzelf vloekend, zijn weg. Hij passeerde de plaats waar Langdon zich verborgen hield en na nog enige minuten gewacht te heb ben, verliet de vluchteling zijn schuil plaats, en liet zich behoedzaam ver der met de stroom meedrijven, tot hij zich ver genoeg van de gevaarlijke plek verwijderd wist. Hij stapte weer aan land, schudde het water zo goed mogelijk uit zijn kleren en ging tussen een paar dicht bijeenstaande struiken zitten om na te denken over hetgeen hem thans te doen stond. Hij was er volkomen van over tuigd, dat iedere poging in deze rich ting verder hopeloos was. Philibert zou nu ook wel op zijn hoede zijn vooar een aanval vanuit de rivier. Het enige was, de nacht af te wachten, om dan onder de beschutting van de duisternis 'n nieuwe poging te doen. Een harde slag diep uit het woud onderbrak de loop van zijn gedach ten, een geluid dat veroorzaakt werd door de val van een grote vrucht, waarvan hij wist dat het inwendige uitstekend eetbaar was. Hij herinner de zich plotseling dat, hoewel het reeds middag was, hij de gehele dag nog niets gegeten had, en hij werd zich bewust van een knagend gevoel van honger. Hij zocht zich een weg in de richting waaruit het geluid had weerklonken en na enig zoeken ont dekte hij de boom die de vruchten droeg. Twee grote vruchten lagen er onder op de grond, de buitenste schil gebarsten door de val. Snel wilde hij er heen lopen, toen hij iets in de schaduw van de boom bewegen zag, waarop hij onmiddellijk stil stond. Scherp toekijkend, ontdekte hij een half onder de blaren verborgen slang. De grote platte kop was opgezet door de geweldig grote gifklieren, en de wrede oogjes schitterden fel als ju welen in het halfduister; de belicha ming van alle gevaar in het oerwoud. (Wordt vervolgd) ALLEEN GELDIG WOENSDAG 8 APRIL GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Onmisbaar In de keu ken Is dit stofdoek mandje van sterk ge vlochten bufteen. Keu rig gevernist en met gekleurde 4 35 rand Modern, maar vooral zeer handig is deze plas tic klemschort, met zak en strook rondom. Royale maat. In diverse fantasie dessins ^95 Stevig zitkussen van dikke schuimplastic, ge last met sterke plastic in fraaie 4 60 kleuren. Flinke maat Rekbare roestvrij stalen en goudkleurige dames- of herenhorlogeband. Prettig in het dragen en bovendien veilig 4 75 Royale smeedijzeren plafonnière, In zeer mooie decoratieve vorm, enorme licht- spreiding. Compleet gemonteerd met lamp houders. In ovaal mo del 17.90, In rond mo- del (als 4 4 90 tekening) Organdi voor com munie, kleuterjurkjes en wiegbekleding, 90 cm. breed. Kleuren Gracia-geel, bleu, rose en wit. Uni ruitjes en streepjes. 4 70 Per meter I In flock en plumetis dessins 2.70 geschikt voor winkel en kantoor is dit fantasie tasje in leuke ruitdessins. Pri ma kwaliteit linnen met versterking langs ran den en hoeken. Grote bergruimte. Nu zeer voordelig ^50 Zware ongebleekte katoen voor lakens en slopen. Prima kwaliteit, gemaakt van de beste Congo-garens. Na en kele malen wassen hel der wit. 180 cm. breed, per meter 2.60,150 cm. breed, 4 95 per meter Prima passende velours damespantoffels, voorzien van sterke, uiterst soepele zolen. Verkrijgbaar in beige, bordeaux, grijs, rood en zwart. 50 M. 36 t/m 42 3 Afwasbaar kastpapier in wit en fantasie. Dit papier is voorzien van een vochtbestendige laag, waardoor het met een warme, vochtige doek kan worden be handeld. 2 Rollen a 3 meter met 36 witte of gekleurde punaises, samen voor ^l"c Brusselse Kermis, met suiker en JQc kokos. Heerlijk vers. 250 gram J Tomatenpuree, Italiaanse import. Nu zeer voordelig 3 blikjes Weekender in sanfor of no-iron. Twee vlotte modellen o.a. blouson; open of gesloten te dragen. Frisse ruiten, ook op Q90 wit fond O (Brengt U een flesje mee.) Uit de pomp. Prima zuivere eau de colog ne met zeer hoog alco hol-percentage. Onze bekende kwaliteit. Per 100 cc 4 10 COPYRIGHT STUt>0 AVAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 2