Zendt Uw advertenties TIJDIG in Meer plezier in het leven met,.SHELL BUTAGAS 'in de keuken! LIPS N.V. nam nieuwe schroef in productie Attentie 3 DE ECHO VAN HET ZüJIDEN VAN MAANDAG 6 APRIL 1959 3 „LIPS-HMF" VERSTELBARE SCHROEF BIEDT VELE VOORDELEN 11" t l j i \w-rn r dacht. Zij hebben sinds een jaar of wat een propagandablad, dat ,,De Stem van Grave" heet en dat in woord, maar vooral in beeld het le ven van de beide instituten vastlegt. In een abonnement op dat blad zit een stevig stuk steun aan de institu ten gecalculeerd. Als nu het abonne mentengetal met een flinke sprong zou stijgen, dan zouden uit de in komsten daarvan rente en aflossing van het te lenen kapitaal voldaan kunnen worden en zou er in Grave gebouwd kunnen worden. Nu helpen de Nederlandse Katho lieke Vrouwenbewegingen - U kent ze wel het Katholiek Vrouwengilde, de Katholieke Boerinnenbonden en de Katholieke Arbeiders Vrouwen gemeenschap - besloten in van 13-18 april een actie te voeren voor „De Stem van Grave". In de komende week dus kunt U de dames aan de deur verwachten. Dan wordt U gevraagd of U een abonnement wilt nemen voor f 2.75 per jaar. Als die dame voor U staat, dan doet U er goed aan dat kleine blinde Elsje, schuivend met haar blokjes door de gang, even in gedachten te nemen voordat U Uw antwoord geeft. Want de dames komen namens Elsje en na mens al die andere kinderen, die naast het gezichtsvermogen nog zo veel moeten ontberen, totdat er dank zij Ugebouwd kan worden in Grave. Han van Erde Dubois. Is het niet frappant, dat verschil tussen wit en wit? Is het niet frappant, dat Radion zoveel witter wast! Radion... diksehuimend sop, dat je grijpen kunt zo stevig, 't Neemt al het vuil op - tot het wasgoed fris en helder is, wit... werkelijk wit. En Radion is veilig als geen ander. Voor Uw goed en voor wasmachine. Daarom is wassen met Radion, wassen zonder zorgen. 3®V>ri* 't Is zo eenvoudig om een lekker schoteltje voor uw man te makenHet gaat zo gauw en gemakkelijk! Tenminste... op „SHELL BUTAGAS"! Koken, bakken en braden op „SHELL BUTAGAS" is een genot voor de huisvrouw - en bovendien voordelig! Met één fles (inhoud 13 kg!) doet u weken! Maar let goed op: alleen SHELL levert het echte BUTAGAS in de blauwe fles. alleen SHELL heeft meer dan 25 jaar ervaring met flessengas. Vraag de depothouder inlichtingen over het zuinige en handige „SHELL BUTAGAS*' voor modern comfort! BUTAGAS Verrassing Op ieder pakje „GOUDA'S GLORIE" Zilvermargarine vindt U thans niet alleen een Gloria - spaarzegel maar ook een extra cadeau-zegel voor een fraaie BOTERVLOOT geheel gratis Op 20 „B.V.-zegels" DIT is het EXTRA cadeau-zegel (B.V.-zegel) Laat het mes aan TWEE kanten snijden Gebruikt GOUDA's GLORIE! Vraagt opplakvel aan uw leverancier envergeet ook niet de waardevolle Gloria-spaarzegels te bewaren in het spaarboekje, dat uw leverancier u kan verstrekken! GOUDA'S GLORIE-FABRIEKEN Postbus 81 GOUDA U stuurt Uw kinderen toch ook naar de fraaie jeugdfilm „DE CIRCUSJONGEN" in de Gecroonde Leersse op woensdag 8 april. Ie voorstelling twee uur 2de voorstelling half vijf. U hebt slechts 6 Gloria-spaarzegels nodig voor de toegang. Uw melkhandelaar kan U een kaart verstrekken; haast U dus Naast de reeds tot het productieprogram ma van Lips N.V. behorende „Lips-Schelde" verstelbare schroefinstallatie is sinds kort ook de „Lips-HMF" verstelbare schroef in productie genomen. De „Lips-Schelde" schroef bleek namelijk voor de kleinere schepen en vermogens te kostbaar. De nieu we schroef is mechanisch verstelbaar en zeer sterk, doch kan door zijn veel een voudiger constructie aanmerkelijk goedko per geleverd worden. De voordelen van een verstelbare schroef zijn a. Elk gewenst vermogen, tot het volle motorvermogen toe, onder alle omstandig heden beschikbaar. Een gewone schroef kan slechts ontwor pen worden voor één bepaalde combinatie van vermogen, toerental en scheepssnel- heid. Veranderen de toeren, dan verandert het vermogen met de derde macht van de toeren, waardoor de motor direct over- of onderbelast zal worden. Ook bij verandering van de scheepssnel- heid zal het niet langer mogelijk zijn het volle motorvermogen te benutten. Bij een verstelbare schroef kan de spoed steeds aan gepast worden aan de omstandigheden. Duidelijke voordelen geeft de verstelbare schroef bijvoorbeeld bij sleepboten, vissers schepen, loodsboten, mijnenvegers, bagger- vaartuigen, maar ook voor bijna alle andere schepen zijn de belastingsveranderingen zo danig, dat toepassing van een verstelbare schroef voordelig is. b. Een zeer korte remweg van het schip. De spoed van de verstelbare schroef is verstelbaar tot volle kracht achteruit. De schroef behoeft dus niet te worden stilge zet, alvorens hij achteruit kan slaan. Zodra de spoed enige graden naar ach teruit is verdraaid, zal de schroef reeds gaan remmen. De remweg met een verstelbare schroef is een derde de helft van die met een vaste schroef. •■XL' MSflEITVf.»' I ,.-H c. Geen omkeerbeweging meer nodig. Doordat de schroef niet meer van draai richting verandert, is geen omkeerbare mo tor of keerkoppeling nodig. Bij kleinere motoren, welke met een keerkoppeling werken geeft het weglaten hiervan een aan zienlijke besparing waardoor de totaal- kosten met een verstelbare schroef niet veel hoger worden dan bij de orthodoxe uitvoe ring. d. Minder slijtage en brandstofverbruik van de motor. Door ook bij lagere dan het maximale motorvermogen toch hun gunstigste askop- pel te blijven gebruiken, zal de motor een lager brandstofverbruik hebben en minder vervuiling en slijtage vertonen door lang durige onderbelasting zoals bij normale schroeven soms het geval is. e. Grote mogelijkheden met meer mo toren op één schroefas gekoppeld. «nMNHMMN -t i Um i r~i Door meerdere motoren op één schroefas te koppelen kan men één van die motoren, indien gewenst, uitschakelen, ofwel gebrui ken voor het aandrijven van hulpwerktui gen. Met een normale schroef wordt de overblijvende motor dan volkomen foutief belast. Bij een verstelbare schroef kan de spoed steeds aangepast worden. Als voorbeelden kunnen gelden vissers schepen (trawlwinch), bergingsvaartuigen en sleepzuigers (aandrijving van pompen), 1 rijnschepen (stroomafwaarts op 1 motor varen). Bij het slaan van de door Lips gemaakte verstelbare schroeven op zich onder water bevindende voorwerpen, zal hoogstens het schroefblad beschadigd worden, doch voor het mechanisme bestaat geen gevaar, daar dit altijd sterker is dan de bladen. De schroef zal op de komende jaarbeurs worden geëxposeerd. SHELL f»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3