De Echo van het Zuiden KAATSHEUVEL De Efteling-sprookjesrit TOMADO-DEMONSTRATIE H. P. Dekkers-v. d. Vliet Loon op Zand Neemt nog deel aan De Efteling-Sprookjes Rit op zaterdag 11 april a.s. Na afloop Sprookjes-Bal Biljarten EERSTE LUSTRUMCONCOURS DER KEGEECLtiB „ALLES OM". Onverwacht massale deelname. Diverse prachtige prijzen. Pfaff-Nederland schenkt complete electr. naaimachine ter waarde van f 778.- Niet deelnemers ENTRÉE-PRIJS a ff 1.50 PER PERSOON MAANDAG G APRIL 1959 82e JAARGANG No. 28 „SCHOOL DER DAPPEREN" R.K. Levensschool bracht goed geslaagde toneelavonden. Vlot spel en goede regie. Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond bracht de R.K. Levensschool in de zaal dezer instelling Arthur Lau- rents' toneelspel „Schooi der Dap peren" (oorspronkelijke titel „Ho me of the Braves"), een modern werk in drie bedrijven, dat vlak na de oorlog geruime tijd deel uit maakte van het repertoire van het beroepstoneel. Daartoe welwillend in de gelegen heid gesteld, waren wij vrijdag avond getuige van deze opvoering, en laten wij er direct aan toevoe gen, dat we genoten hebben van 't gebodene. Het stuk speelt zich af ergens in de Stille Zuidzee, waar een patrouil le van het Amerikaanse leger naar een door de Japanners bezet eiland trekt, om dit in kaart te brengen voor een latere invasie. Dit slaagt, maar de patrouille wordt daarbij zwaar gehavend. Tijdens de acties ontstaan menigmaal onderlinge bot singen, omdat zich onder de pa trouille een neger bevindt die als minderwaardig wordt beschouwd, waarmee het ook thans nog actuele negerprobleem aan de orde komt. Wat we in de film tegenwoordig vaak zien, n.l. de terugblik, heeft de schrijver ook in dit stuk toegepast, hetgeen ongetwijfeld de spanning verhoogde. De handeling in het eer ste tafereel van het eerste bedrijf laat ons een scène zien in het hos pitaal, welke een gevolg is van de acties der patrouille op het eiland, waarbij een der hoofdfiguren, de neger, een shock heeft opgelopen. De dokter, een psychiater, tracht de patiënt te genezen, door de ervarin gen in het geheugen van de neger terug te roepen en hem er van te overtuigen dat hij geen schuld heeft. Deze taferelen herhalen zich bij het begin van ieder bedrijf, terwijl we daarna telkens geconfronteerd wor den met de aanleiding tot deze toe stand. De verwikkelingen welke hieruit voortvloeien, geven het stuk niet di- ;ect de pretentie om de kijkers een paar uurtjes aangenaam bezig te houden met wat licht verteerbare kost, integendeel. De gespannen aandacht, waarmee het stuk werd gevolgd, is o.i. echter een bewijs dat de groep er desondanks in is ge slaagd de intentie van de schrijver Vaar te maken. De acteurs brachten hun rollen met toewijding voor het voetlicht; alleen waren sommigen in hun uit spraak niet altijd gelukkig, wat ver moedelijk nog aan routinegebrek moet worden toegeschreven. Alle spelers onder de loupe ne men zou ons te ver voeren, maar de medewerkende jongens der school, die zich stuk voor stuk goed in hun rol hadden ingeleefd en best heb ben voldaan, zullen 't ons niet kwa lijk nemen wanneer wij een uitzon dering maken en een bijzonder woord van compliment brengen aan Conny, de neger en dokter Harold, die gestalte kregen in respectieve lijk de directeur der school, de heer Annegarn, en de aalmoezenier, ka pelaan Pas. Zij brachten hun rollen met vaart en het was werkelijk een genoegen de scènes tussen hen bei den te volgen. Hoewel de ruimte niet veel mo gelijkheden bood, was men er toch m geslaagd een aardig toneeltje op te bouwen; vooral het bostoneel was goed getroffen. Ook de geluids- en lichteffecten deden het goed, al zou den we de zich ergens in het bos bevindende gewonde soldaat wat minder volume hebben toegewenst. Dir. Annegarn en kapelaan Pas kunnen met hun jongens op 'n goed geslaagde uitvoering terugzien en wii geloven stellig dat het doel der school, een hecht contact tussen jongens en leiders, hiermee zeker zal zijn bevorderd. ERNSTIGE MISHANDELING. Donderdagavond omstreeks 7 uur heeft zich op de Rechtvaart een ge val van ernstige mishandeling voor gedaan. Op genoemd tijdstip bevon den zich ter plaatse de 24-jarige J. v. D. en de 19-jarige mej. A. G., beiden uit Sprang-Capelle, die reeds enige tijd relatie met elkaar hebben. Tijdens deze verhouding schijnen zich al eerder kleine botsingen tus sen beide jongelui te hebben voor gedaan. B;j het onderhoud op don derdagavond moet het meisje te verstaan hebben gegeven dat zij de betrekkingen met v. D. niet meer wenste voort te zetten. Tijdens de woordenwisseling, die daarbij ont stond, moet v. D. zich blijkbaar zo hebben opgewonden, dat hij op een gegeven moment het meisje aanviel en in het wilde weg met een schaar op haar in stak, waarbij zij, vooral aan de hals, deerlijk werd gewond. Op het gegil van het slachtoffer, dat veel bloed verloor, nam v. D. de vlucht. Omwonenden hebben zich over mej. G. ontfermd, die daarop naar het ziekenhuis te Waalwijk werd vervoerd. Aangezien haar toe stand geen reden tot ongerustheid gaf, is zij. na behandeling aldaar, naar huis gebracht. In de loop van de nacht is v. D., die nogal als bruut bekend staat, door de rijkspolitie in zijn ouderlij ke woning van zijn bed gelicht en ingesloten. JAARVERGADERING „ST. WILLIBRORDUS" AFD. KAATSHEUVEL. A.s. vrijdag 10 april, aanvang 7.30 uur, houdt de Ned. Kath. Bond van Werknemers(sters) „St. Willibror- dus", afd. Kaatsheuvel, haar jaar vergadering in de R.K. Gildenbond. Naast de gebruikelijke jaarver slagen van secretaris en penning meester, alsmede bestuursverkie zing, vermeldt de agenda o.a. een spreekbeurt, te houden door de hoofdbestuurder, de heer Vaassen, almede huldiging van jubilarissen. Na de vergadering zal, zoals gebrui kelijk, een gratis verloting plaats vinden. DAMMEN. J.l. donderdag speelde de dam vereniging E.K.D.V. in haar club lokaal „de Viersprong" van J. van Bentel, een vriendschappelijke wed strijd tegen Tilburg '50. De uitslag van deze wedstrijd was: E.K.D.V. Tilburg '50 F. v. Munster-A. Witteveen 11 H. Heuverling-W. Horsten 11 P. van Zon-A. Melis 02 H. Muskens-J. Erkelens 02 J. v. Berkel-C. Noijens 02 C. Sips-F. Vingerhoed 11 W. Zwaans-A. Bastings 02 P. v. Mierio-A. v. d. Pas 02 H. v. Deudekom-J. Laurijsse 02 W. Sulters-A. Polanen 02 K. Vrinien-J. Chambon 02 Tilburg '50 won deze wedstrijd dus met ruim verschil, n.l. 319. De uitslag is een duidelijk bewijs van de grotere routine van Tilburg. En kele leden van E.K.D.V. kunnen overigens terugzien op goed gespeel de partijen, welke echter ten slotte toch verioren gingen omdat zij het eindspel nog niet voldoende beheer sen, hetweiic een zeer voorname fac tor is bij dit spel. Met het regelma tig speien van wedstrijden tegen an dere verenigingen zal echter het in zicht verruimd worden, waardoor men ongetwijfeld tot betere resul taten zal komen. A.s. donderdag wordt de onder linge competitie voortgezet met de volgende partijen: W. SulstersH. Heuverling J. v. BerkelP. v. Mierlo C. SipsH. Muskens J. RoubosP. van Zon H. v. DeudekomJ. Roubos W. ZwaansP. v. Mierlo Zaterdagavond had de opening plaais van het eerste lustrumcon cours der kegelciup „Alles Um" in het kegelhuis van café-restaurant isuphonia. Voorzitter P. Brekelmans sprak in zijn openingswoord een welkom tot ue aanwezigen, speciaal tot de yer- tegenwooruigers van de Tilpurgse Kc-geipond, met aan het hoofd haar voorzitter, ue heer J. Franken. Hij bracht dank aan de heer Jan Kern- meren, de Kaatsheuvelse kegel-or ganisator bij uitstek, voor diens waardevolle voorlichting en aan hospes v. Dun voor diens goede zor gen voor het materiaal. Dij hoopte uat de wedstrijden een goed, en zo- ais dat onder kegeiaars gebruikelijk is, ook gezellig verloop zouden heb ben, waarop hij het woord verleen de aan de heer Franken ter officiële opening van het concours. Deze me moreerde in zijn toespraak het suc ces van het lid van „Alles Om", de heer ivf. Kemmeren en mevr. Tuer- lings uit Tilburg, als vertegenwoor digers van het district Tilburg, op Gd "js^ictskampioenschappen te s-Dosch, waar zij beiden kampioen weruen, waarbij hij de hoop en ver wachting uitsprak, dat z;j straks op ae nationale kampioenschappen te Amsterdam eveneens tot goede re sultaten zouden komen. Hij hoopt vei der dat dit concours, dat gegeven wordt onder auspiciën van de Til- burgse kegelbond, een succes mag worden, dat het prettige en gezelli ge dagen mogen worden en dat de sport hoogtij mag vieren, waarna hij het concours voor geopend verklaar de en de eerste bal wierp. De stand op zondagmiddag 2 uur was: 5-tallen A-klas: I. N.O.P. 351 pnt. 2. Alles of Niks 319 pnt. 3. De Natte Spons 300 pnt. 3-tallen: 1. N.O.P. 1 179 pnt. 2. De Natte Spons 175 pnt. 3. N.O.P. 2 164 pnt. 4. Alles of Niks 147 pnt. 5. De Natte Spons 2 133 pnt. Vrije baan heren: 1. P. Kemmeren 1 x 45, - 44 - 44 - 2 x 43. 2. H. Boons 1 x 45 - 1 x 42 3. Sj. Heijs 44 - 43 4. W. Musters 44 - 2 x 42 - 1 x 41 5. H. Vis 43 - 40 - 2 x 39 6. H. van Dun 43 - 40 7. F. Kooien 43 8. Th. Lohman 42 9. A. v. Luxemburg 41 10. G. den Teuling 41 Vrije baan dames: 1. mevr. Bennaerts 36 2. mevr. Sulsters 35. WISSELCONCERT. Zaterdagavond verzorgde 't Kon. Muziekgezelschap Euphonia, in sa menwerking met de harmonie Sint Crispijn uit Waalwijk, een wissel concert. Voorzitter W. van Nieuw- stad van Euphonia opende de avond met een welkomswoord tot de aan wezigen, speciaal tot bestuur en le den van St. Crispijn. Hij onder streepte de waarde van deze wissel concerten, niet alleen vanwege de bevordering der goede betrekkingen tussen beide verenigingen, maar vooral omdat deze zo'n gunstige in vloed hebben op het culturele peil. Hij wenste de aanwezigen een ge notvolle en de executanten een suc cesvolle avond toe. Vóór de pauze werd het concert verzorgd door St. Crispijn. Dirigent G. Duijvelaar had een „gezellig" en aangenaam programma in elkaar gezet, dat voor iedereen was te ver werken en dat op keurige wijze werd uitgevoerd. Wij waren nog nimmer in de gelegenheid St. Cris pijn te beluisteren. Wij hebben ja ren geleden wel eens horen beweren dat Waalwijk op harmoniegebied niet zo veel had te betekenen. Dat kan in het veneden zo geweest zijn, maar met hetgeen wij deze avond te horen kregen is echter het bewijs geleverd, dat men met dat verleden voor goed heeft afgerekend en hier in een grote verandering ten goede is gekomen. St. Crispijn beschikt over een echte harmoniebezetting met een goed afgewogen klankver houding, dat alleen nog aanvulling behoeft van enkele clarinetten, en zich dan zal kunnen rangschikken onder de rij van korpsen welxe iets betekenen op muzikaal gebied. Daarbij mag men zich gelukkig prij zen te kunnen beschikken over een zeer muzikale dirigent, die het ge heel vast in handen heeft en z'n mensen werkelijk muziek weet te laten maken. Wij zullen ons niet wijden aan 'n bespreking der uitgevoerde num mers, maar volstaan met te vermel den dat deze stuk voor stuk een goede vertolking kregen, de tech nisch moeilijke Peter Schmoll-ou- verture incluis Na de pauze was het de beurt aan Euphonia, onder haar dirigent H. Gowi. Euphonia en haar leider is ons uiteraard niet vreemd en wij kunnen ons regelmatig op de hoog te stellen van haar muzikaal peil. Ook deze avond heeft men bewezen dat er nog steeds ernstig en inten sief wordt gestudeerd. Haar pro gramma was ook licht verteerbaar, dat goed werd uitgevoerd. Daarbij RESERVEER Uw woensdagavond voor de interessante in de Apolio-zaal Aanvang 8 uur Toegang vrij. KAATSHEUVEL hoorden we voor het eerst de Chica go Jazz ouverture, een werk met 'n echt Amerikaanse inslag, dat vooral door de jeugdige muzikanten wel met ingenomenheid in studie zal zijn genomen. Al met al een genotvolle muzika le avönd, welke jammer genoeg, zo als gewoonlijk, weer niet de belang stelling had welke zij verdiende. VOETBAL-VELDSLAG IN BERNDIJK. Zondag ontmoette de vereniging „Berndijk" op haar terrein „Zalt- bommel". De vele toeschouwers hebben deze middag maar weinig waar voor hun geld gekregen, al thans op voetbalgebied. In .plaats daarvan kregen zij iets anders voor geschoteld en hebben zij misschien, al was het wat kort, toch kunnen „genieten" van iets, dat het gemis van het eerste vergoedde. Maar dat zullen dan alleen wel de sensatie liefhebbers geweest zijn. Het laatste had n.l. toevallig niets te maken met voetbal, en zou beter op z'n plaats geweest zijn op het witte doek van een bioscoopzaal. De liefhebbers van een formele knokpartij zijn n.l. deze middag beter aan hun trekken ge komen. De wedstrijd was pl.m. 7 minuten oud, toen de midvoor van Berndijk, Emmers, de bal, hoog opspringend, over de uitgelopen Zaltbommel-kee- per in het lege doel kopte. Daarbij kwam hij met de keeper, die nog al over een stevige body beschikt, in botsing, met het gevolg dat hij eerst binnen en daarop buiten de lijnen moest worden opgekalefaterd. Toen hij echter weer aan het, in middels hervatte, spel kon deelne men, was zijn activiteit beslist niet minder geworden. Hij zocht, wat men noemt, z'n tegenstander op, ook als er geen bal in de buurt was, wat voor een aanvaller een grote tacti sche fout is. Om succes te bereiken moet de aanvaller de verdediger zo veel mogelijk zien te ontwijken en zich op die manier kansen schep pen. Emmers deed het tegendeel en probeerde z'n tegenstander met ve nijnige achterwaartse trappen zo'n beetje uit te schakelen, waarbij hij het geluk had dat de scheidsrechter dit ontging. Toen de Zaltbommel- keeper op een gegeven moment een verre bal opving, poogde Emmers zich blijkbaar te revancheren, door op deze in te stormen, maar de po ging mislukte. Blijkbaar vond deze keeper het wat te gortig worden, al thans hij liep het terrein in, moge lijk met de bedoeling Emmers op 't minder oirbare van zijn handelwijze te attenderen. Dat was dan het mo ment waarop de voetbal aan z'n lot werd overgelaten en men ging pro beren de wedstrijd op een andere manier te winnen. Het onderhoud tussen beide spelers dreigde op een handgemeen uit te lopen, waarop de grensrechter van Berndijk het no dig oordeelde, zeer terecht overi gens, ter voorkoming daarvan de partijen van elkaar te scheiden en de keeper naar z'n kooi te verwij zen. Dit zinde de Zaltbommel-man niet. die daarop de grensrechter de eerste klap toediende. En daarmee was het hek van de dam. of tewel de boot aan. Andere spelers meng den zich in het gevecht en toen vond het publiek dat het moment was aangebroken om ook een duit in 't zakje te doen, hetzij om de vech tenden te scheiden, hetzij om de veldslag, die zich daarop ontwikkel de, beter tot z'n recht te doen ko men. Er werden formidabele klap pen uitgedeeld, totdat de meest ver- standigen en gezaghebbenden er in slaagden de orde te herstellen. Zalt- bommel vond zeker dat hiermee de strijd wel was gestreden en zocht verstandelijk de kleedkamer op. De scheidsrechter bleef nog even op 't terrein, alsmede enkele Berndijk- spelers, die rustig wat gingen goal- trappen, blijkbaar in de veronder stelling dat zo dadeiijk de strijd om het bruine monster wel weer, des noods op een andere golflengte, zou worden voortgezet. Och ja. je bent optimist of je bent het niet. Het pu bliek bleef nog wat samendrommen rond het clubhuis, sommigen mis schien met de verwachting dat het „geval" nog wel een verlengstuk zou krijgen, maar toen Zaltbommel definitief afreisde, was de aardig heid er af. Politie was niet aanwezig, wat o.i. een fout is van Berndijk, want zo wij vernamen was ook de wedstrijd in Zaïtbommel allesbehalve zacht zinnig verlopen, zodat de kans op herhaling er dik in zat, wat dan ook wel is gebleken. Weer een dikke puzzle voor de strafcommissie. VERBROEDERINGSAVOND PAX CHRISTI. Dit jaar was Loonopzand als startplaats ingeschakeld bij de voettocht naar Den Bosch en 200 studenten kwamen ca. 6 uur t-* Loonopzand met diverse bussen aan, waarna de Z.E. Heer Pastoor ze verwel komde in de parochiekerk en waar een oefening werd gehouden in verband met het programma van de tocht. Om pl.m. 7.30 uur verzamelden allen zich aan het parochiehuis, om met de drie Loonse gilden voorop naar het Pleintje te gaan, alwaar een demonstratie werd gege ven in het vendelzwaaien. Het geheel werd omlijst door een uitleg van de betekenis van het huidige gildewezen en het recht van bestaan ervan in onze tegenwoordige mo derne wereld. Tijdens het vendelen door de vendeliers van 't St. Hubertus- en St. Am- brosiusgilde werd in een vendelgebed de strijd van het goed tegen het kwaad - de St. Jorislegende - verklaard. Deze expli catie en voorlichting waren goed opgezet en vie'en bij de bedevaartgangers en het publiek zeer in de smaak. Er werd echt ge noten van deze typisch Brabantse gilde-ma nifestatie. Tijdens een korte pauze werd vrolijk rond het pleintje gedanst en gehost. Een voorbeeld, dat de bedevaart niet altijd even ernstig behoeft te zijn. Kortom, het was daar een echte joviale verbroedering, ledereen deed er aan mee. Om half negen arriveerde Harmonie Concordia aan het Oranjeplein om met de pelgrims en 't Gilde voorop naar het pa rochiehuis terug te trekken, alwaar een prima concert werd gegeven. Ook hieraan zal door de deelnemers nog lang gedacht worden, want uit de dankwoorden die de routcleiders spraken viel te constateren, dat de medewerking die de bevolking van deze startplaats heeft gegeven, zeer geappreci eerd werd. Nadat alles afgelopen was zongen de deelnemers aan de tocht gezamenlijk de completen om daarna hun kwartieren op te gaan zoeken. Voor het slapen gaan werd op de boerderijen het Salve Regina ge zongen. Vrijdagochtend, na een gezamenlijke H. Mis en oefening, en Pe'grimszegen, startten de pelgrims naar Helvoirt, om daar weer de avond en nacht door te brengen, om vervoglens zaterdag naar Den Bosch verder te trekken. Zondag heeft in de veemarkthallen een Pontificale Hoogmis plaats gehad, welke werd opgedragen door Mgr. Alferink. De predicatie werd verzorgd door Mgr. Bek kers. Het gespreksthema van de tocht was: „De Kerk; Wat doe ik in de K(k)erk?" Voor een volgende maal kan 't program ma nog worden aangevuld, hetgeen ook de bedoeling is. Een en ander heeft dan ook aan de verwachtingen voldaan. PAASEI-ACTIE. De paasei-actie van Het Huisves tingscomité bracht voor Loon op Zand 224.op. De Moer bracht 'n bedrag van 35.96 bijeen. SCHUTTERSGILDE ST. HUBERTUS. Genoemd gilde hield j.l. zondag haar jaarlijks bondsconcours. Hier aan werd deelgenomen door vijftig schutters. De hierna genoemde per sonen waren de eerste prijswin naars: 1 Jo Weijters, 2 B. Heerkens, 3 Jac Mannie, 4 E. v. Noije, 5 Jos v. d. Ven, 6 P. v. Laarhoven, 7 P. Weijt- mans, 8 W. v. Dielen, 9 C. Hebing, 10 P. Kolen, 11 Jan Aarts, 12 E. v. d. Velden, 13 H. Akkermans, 14 Jos Weijters, 15 L. Rijkers. BURGERLIJKE STAND LOON OP ZAND. Geboren Gerardus J P M zv H Vrij- hoeven-Damen - Gertruda J dv A Mut- zers-Donks - Petronella A J M dv Chr Rombouts-Zijlmans - Josephina M C dv M v d Hoven - Johannes P M zv J Kem meren-Mols - Wilhelmina J L M dv M Brok-van Boxtel - Johannes P W M zv W Hamers-v Laarhoven - Liduina A M dv P Wijtenburg-Gcerdes. Huw.-Aangiften Nicolaas van der Lee 28 j te Drunen en Johanna M v Riel 31 j alhier - Antonius M Sulsters 26 j en Cor nelia C Sprangers 24 j beiden alhier Adriaan P Staps 27 j te Tilburg en van der Velden 23 j alhier - Adrianus H Koe nen 28 j en Antonia van Dongen 25 j bei den alhier. Huwelijken Cornelius P de Wit 27 j te Waspik en Anna v d Meijden 32 j al hier - Paulus Leonardus J Klijn 27 j en Cornelia L A v Riel 25 j beiden alhier - Josephus A Riemslag 25 j te Dongen en Martina J Koenen 27 j alhier - Johan nes H v Berkel 26 j en Antonia C Leer- makers 25 j beiden alhier. OverledenCornelis M v d Velden geh gew met C v Vlijmen 74 j - Petrus J Hamers geh gew met A Klijn 75 j. Ingekomen Johanna M Broermijn van Waalwijk Johanna P v Dongen van Waawlijk - Caspar J H M Rooijakkers van Oudenbosch - Francisca C Mol van Afrika - Marius G A Kemmeren van Breda - Hendrika M J v Riel van Oir- schot - Theodora M Henraat van Tilburg - M Verdaasdonk en gezin van Tilburg - Francisca C Mol van Pretoria Z.-Afr. Vertrokken Olde Olthof naar Waal wijk - Hendrika van Drongelen naar Hcus- den - Theodora M Schalken naar Den Bosch - Joannes M Zeebregts naar Til burg - Leonardus Grootswagers naar Sprang-Capelle - Johannes C Huijsmans naar Grave - Maria A W v Weert naar Tilburg - Antonius J Grootswagers naar Dongen - Johannes C van Zeist naar Sprang-Capelle - Louisa A Th Kleijngeld naar Melbourne Austr. - Anna v d Meij den naar Waspik - Simon P Veraa naar Vlijmen - Gerdina Voogd naar Dongen - Martina J Koenen naar Dongen - Hen drika M J v Riel naar Oirschot - Corne lia A Damen naar Oosterhout. De Efteling-Sprookjesrit, welke a.s. za terdagmiddag II april verreden wordt, is nu reeds een eclatant succes. Ja, geachte lezers, nu reeds. De organisatoren van deze Efteling- Sprookjesrit durfden bij de aanvang wel op een normale deelname hopen, omdat een dergelijke gebeurtenis uniek voor Kaats heuvel te noemen is, maar omdat het nu juist voor de eerste maal zou zijn, had het niet anders verwacht dan dat er nog een groot percentage automobilisten voor een jaartje rustig de kat uit de boom zouden kijken. Hun verwachtingen zijn echter verre overtroffen, want het belooft een rit te wor den met een massale deelname. Niet min der dan 100 equpies schreven nu reeds in en de officiële sluitingsdatum is pas over enkele dagen, n.l. op donderdag 9 april 's avonds om 7 uur precies. Algemeen wordt dan ook verwacht dat het aantal deelnemers nog aanmerkelijk zal oplopen, omdat velen tot de laatste dagen wachten om te zien of er wel voldoende dan speciaal voor de technische afdeling van deze veelomvattende organisatie, nl. zij die de te verrijden wedstrijdroute hebben ont worpen. Wanneer mensen met deze erva ring deze eerste rit reeds origineel en vin dingrijk noemen, dan moet dit toch wel als een derde onverwacht succes aangemerkt worden. Deze eerste Efteling-Sprookjesrit moest door de heer Franken uit Tilburg, als ge delegeerd RAC-Zuid-consul en hoofdbe stuurslid van de KNAC worden proefgere den en goedgekeurd, alvorens er een toe stemming kon worden verleend door alle gemeentelijke, provinciale en nationale in stanties welke hierover beslissen. De heer Franken kon niet anders dan er zijn vol doening over uitspreken. Het beoogde hoofddoel van deze rit, n.l. de mogelijkheid tot het succesvol uitrijden van de Efteling-Sprookjesrit, achtte hij vol komen aanwezig, terwijl echter de beter er varen rally-rijders toch ook nog voor aar dige verrassingen zouden komen te staan. In bovenzaal van het restaurant aanvang 8 uur deelnemers komen. En tevens, omdat er al tijd nog diverse personen zijn, die graag willen weten of er ook nog iets te ver dienen valt. Welnu, voor deze laatste cate gorie kunnen wij een ongekende schat aan prijzen presenteren. Werkelijk „ongekend", noemden het zelfs kopstukken uit de orga nisatie van een monster-really als de Bra- bant-grensrit. Organisatoren die werkelijk verbluft het aantal deelnemers en de diverse waardevolle prijzen aanhoorden en de Efte ling-Sprookjesrit nu reeds om zijn enorme populariteit complimenteerden. De voortekenen wijzen er al op dat de RAC-Zuid geïnteresseerd zal zijn bij het succes van de rit zelf op zaterdag 11 april, om deze dan in haar programma van offi cieel erkende rally's op te nemen. Maar nog verder gingen hun woorden van lof en waardering over deze rit, doch En dan die schat van waardevolle prij zen In de eerste plaats natuurlijk een spe ciaal door Anton Pieck ontworpen en door de Efteling geschonken wisselbokaal. Een pronkstuk van origine. En dan die fantas tische hoofdprijs welke de N.V. Pfaff Ne derland schonk, in de vorm van een electr handnaaimachine van het allerlaatste model compleet met koffer ter waarde van f 778 U ziet het dus, op alle gebied mag het de vies luiden: Een Pfaff is... AF. Verder een auto-radio ter waarde van pl.m. f 200, ge schonken door de geestelijke bezieler van deze rit. Verder nog een groot aantal waar devolle prijzen, als auto-plaids, electrisch scheerapparaat, een gratis verblijf van een dag aan het natuurpark De Efteling geldig voor 4 personen, heren- of dames-tas, da mes- of heren-schoenen, fototoestel en nog een 20-tal andere eveneens mooie en aan trekkelijke prijzen. Wij menen nu genoeg verteld te hebben over deze eerste Efteling-Sprookjesrit, om iedereen die nog twijfelde om in te schrij ven, nu overtuigd te hebben dat hij het vandaag nog moet doen. Zoals gezegd be staat hiervoor nog gelegenheid tot uiterlijk donderdag 9 april tot 7 uur 's avonds, doch alleen bij het secretariaat van het Natuur park De Efteling, Tel. 2139-K 4167. Deelnemersprijs is slechts f 5. - p. pers., belachelijk laag dus tegenover het aantal prachtige prijzen. De prijzen worden uitge reikt tijdens het te houden Sprookjes-bal, dat na afloop van de rit wordt gehouden in de bovenzaal van het groot restaurant van De Efteling. Aanvang 8 uur precies. Dit bal is gratis toegankelijk voor de deelnemers, doch verder is hier iedereen bijzonder welkom. De entree-prijs voor niet- deelnemers is f 1.50 per persoon, welke opbrengst ten bate komt voor de bouw van het jeugdhuis van de parochie St. Jozef. Wanneer verder gezegd wordt dat voor dit bal hoogstwaarschijnlijk vergunning ver leend wordt voor het verlaat sluitingsuur tot 2 uur, dan kan het niet anders of dit sprookjesbal zal zich in een enorme belang stelling mogen verheugen. liet organisatie-comité van de eerste Efteling-Sprookjesrit, gaat Kaatsheuvel op zaterdag 11 april een unieke gebeurtenis bezorgen, die onoverdreven enig zal zijn in haar soort en die tot in de verre omtrek onverwachte belangstelling geniet. De Ef teling-Sprookjesrit, die nu reeds als een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is voor speld, gaat over een route van 70 km. De eerste deelnemer 6tart om 14.01 precies, waarna vervolgens de verdere deelnemers om de hele minuut. De gemiddelde snel heid zal nog tijdig aan de deelnemers wor den bekend gemarzt. Wij wensen de organisatoren en hun staf van medewerkers een goed zonnetje toe, dan zal het aan de start, welke op de auto- parkeerplaats van de Efteling zal plaats vinden, weer een gezellige drukte geven. KNBB DISTR. KAATSHEUVEL. Beslissingswedstrijd De Dreef 1 - Altijd Raak 1 in de 2e kl. Libre. Hedenavond wordt in café-Groenendaal de eerste van de twee beslissingswedstrijden gespeeld, die voor het kampioenschap van de 2c klas libre nodig zijn. Beide teams bevatten een drietal jeugdige begaafde spe lers, die in de voorbije competitie een aan zienlijke vooruitgang in hun alg. gem. no teerden. Allen spelen naar dit behaalde moyenne, zodat geen eerlijkere kamp mo gelijk is, dan juist in deze beslissingswed strijden. Aan belangstelling zal het bij deze wedstrijden niet onderbroken. De teams bestaan: voor Altijd Raak 1 •uit Rinus van Corstanje 210 car., Theo Sulsters 130 car., Wout v. d. Lee 105 car, F. Steenlage 105 car. Voor De Dreef zijn het: A. Grocnendaal 130 car., H. Groe- ncndaal 130 car., M. Grocnendaal 115 car., A. Netten 115 car en reserve K. Groe- nendaal 115 car. Op maandag 13 april a.s. vindt de return-ontmoeting plaats in café L. van Ee-Kimenai. Kader-Kampioenschap van Kaatsheuvel in Euphonia. Voor de le maal in het bestaan van het district wordt het persoonlijk kampioen schap van de kader-klas georganiseerd Ook deze finale begint hedenavond en wordt ge organiseerd door de B.V. Euphonia in haar gelijknamig clublokaal. Deelnemers: in de eerste plaats natuur lijk de gebr. Wim en Cor Soeterboek. Wim, die op 23, 24, 25 en 26 april a.s. in Nijme gen in de finale van het kampioenschap van Nederland moet uitkomen en dit via een behaald gem. van 47.13 uit de voor- wedstrijden heeft bereikt, staat voor een enorme handicap. Hierdoor is echter het wedstrijdkarakter'aanmerkelijk verhoogd en kunnen er daardoor spannende partijen te wachten staan. Wim speelt 400 car. zonder vrij middenvak. Tegen broer Cor staat hij voor een handicap van 200 car. Tegen R. van Dinteren 250 car. en tegen de overige tegenstanders een van 300 car. Zijn tegen standers hebben nu een gelijkwaardige kans en we zijn benieuwd of het onze hoofdklas ser zal gelukken deze zware hindernissen te nemen. Broer Cor speelt tegen de ove rige tegenstanders 250 car. Deze meer se- rieuse speler krijgt nu ook eens een kans om in eigen omgeving een kampioenschap te spelen en we zijn zeer benieuwd wat hij er tegen de hoofdklassers libre van terecht brengt. Richard van Dinteren is de 3e deelne mer en speelt 200 car. Voor de kopman van Poedelvrees is deze finale een gedegen training voor het in mei te verspelen kam pioenschap van het gewest en natuurlijk een gelegenheid bij uitstek om de zenuwen be ter te leren bestrijden. Misschien zal het de nog pas 2 dagen oude bruidegom nu beter gelukken. De 4e deelnemer is Jan Damen van H GL, die een prachtkans krijgt voor een re vanche van de finale hoofdklas libre. Zo als hij er de laatste dagen meer op geat tendeerd is, moet je niet theoretisch maar practisch de sterkste spelen. De 5e deelnemer is Bertus Dekkers van de Efteling, een begaafd jong spelertje, die in deze wedstrijden ongetwijfeld veel kan leren. De 6e deelnemer is H. Snoeren van KOT. De oud-kampioen van Nederland le klas zal moeten tonen er iets meer van te kun nen als in de pas gespeelde finale hoofd klasse libre. De laatste 3 deelnemers spe len ieder 150 car. Voor het eerst dus wedstrijden met spe lers uit onze eigen kweek, die in de kader klas gaan uitkomen. Ongetwijfeld zullen deze wedstrijden heel veel biljartenthousias ten en biljart-leergierigen trekken en we zien in Euphonia gegarandeerd een goede belangstelling tegemoet. Hedenavond vangen de wedstrijden aan om half acht. De andere speeldagen zijn a.s. zaterdag, zondag en maandag, 11, 12 en 13 april. INTERLAND „TOTO" 1819 april. Voor de KNVB toto nr. 81, wel ke geldt voor zaterdag 18 en zon dag 19 april, ziet liet pool-pro- graiiuma in verband met de inter land er als volgt uit NederlandBelgië. België BNederland B. Ned. JeugdBelg. Jeugd. RotterdamAntwerpen Aston VillaBurnley Blackburn R.Manch. City. BlackpoolArsenal ChelseaEverton Manch. UnitedBirmingh. City Newcastle UnitedLeeds United. Nott. ForestLeic. City PortsmouthBolton Wand. Tott. HotspurW.B. Albion Westham UnitedPreston N.E. Wolv. Wand.Lu ton Town.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5