WAALWIJK Sprang-Capelle Pax Christi „voettochters Voorbeeldige prestatie van Instuif-toneelgroep 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 6 APRIL 1959 6 99 ENTHOUSIAST OVER ONTVANGST IN WAALWIJK. Ruim 1500 leerlingen van ka tholieke middelbare en kweek scholen uit het gehele land be sluiten vandaag in Den Bosch de Pax Clirisli-Boetetocht. Zij be gonnen hun pelgrimstocht don derdagavond m acht Brabantse gemeenten: Hilvarenbeek, Loon op Zand, St. Oedenrode, Oir- schot, Oisterwijk, Uden, Veghel en Waalwijk. De tocht werd begunstigd door schitterend weer, waardoor de jonge deelnemers met volle teu gen hebben kunnen genieten van het schone Brabantse land. De nachten werden doorge bracht op boerderijen en bij par ticulieren; op sommige plaatsen waren schoollokalen beschik baar gesteld als slaapplaats. De hoetelingen kregen in de loop van vrijdag op verschillen de plaatsen bezoek van de aarts bisschop van Utrecht, mgr. Al- frink die voorzitter is van de Pax Christi-beweging in Neder land. Ook mgr. W. Bekkers, co adjutor van Den Bosch bezocht de studenten op enkele pleister plaatsen. Bij alle deelnemers was de gastvrije ontvangst van de be volking in de startplaatsen on derwerp van gesprek. Voor alle deelnemers was de vrijdag be gonnen met een gemeenschaps mis in de parochiekerk van hun startplaats. Zo begon tegen 10 uur de eigenlijke voettocht, ge sterkt door een reisgebed en de pelgrimszegen. Wat de voettocht is? Wandelend over God en Kerk praten. De laatste instructies voor een vruchtbaar gesprek on derweg hadden de kapittels nau welijks nodig, al is een eerste pelgrimage van deze soort voor de meesten wat onwennig. Dat duizenden jongeren van Eijsden tot Roodeschool dezelfde proble men en moeilijkheden hebben in en rond de Kerk is de deelnemers wel overduidelijk gebleken. De 200 „oudgedienden" van de ze tweede route, de herhalers van vorm jaar waren in een aparte groep ingedeeld. De groep, die uit Waalwijk vertrokken was allemaal nieuwelingen dus, ont moette aan de fraaie Johannes de Doperkerk van Nieuwkuik, mgr. Alfrink. De aartsbisschop, tevens voorzitter van Pax Chris ti stond achter de pastorie ver scholen de intocht van de nog flink stappende jongens en meis jes gade te slaan, die zingend de kerk binnentrokken. In de Dru- nense duinen zijn tientallen deel nemers verdwaald. Maar zelfs de laatste groepen (met blaren), waren juist op tijd om het bezie lende woord van mgr. Alfrink in de Nieuwkuikse kerk aan te ho ren. Zaterdagmiddag trok er een indrukwekkend défilé over de Parade te Den Bosch St. Jan- waarts, waar zij dank en hulde brachten aan O.L. Vrouw van Den Bosch. Zondag heeft mgr. Alfrink een Pontificale H. Mis opgedragen en mgr. Bekkers de jongelui toege sproken en hun aangespoord heel hun verder leven voor Christus te blijven getuigen. Circa 200 jongens en meisjes arri veerden donderdagmiddag in Waal wijk, van waaruit zij vrijdagmorgen als deelnemers aan de Pax Christi- voettocht naar O. L. Vrouw van Den Bosch zouden vertrekken. In overleg met de organisatoren van deze tocht had het gemeentebe stuur gezorgd voor een uitstekende huisvesting in de Theresiaschool voor de meisjes en in de openbare school voor de jongens. Over deze huisves ting en over de gehele ontvangst en het korte verblijf te Waalwijk, waren de deelneemsters en deelnemers aan deze boetetocht bijzonder enthousiast. Dit in tegenstelling tot een bericht in een der dagbladen, waarin op nogal voorbarige wijze werd gezegd dat de in Waalwijk gestarte deelnemers te- leurgesteld waren over de huisves ting aldaar, i Tot een aangenaam verblijf in de gemeente Waalwijk heeft in belang rijke mate bijgedragen de harmonie St. Crispijn, die 's avonds in De Ge- croonde Leersse een concert gaf, dat op zeer goed niveau stond, dank zij zowel het bekwame musiceren als de voortreffelijke samenstelling van het programma. De „voettochters" gaven op bijzondere wijze blijk van hun gro te waardering voor dit concert. Behalve door het voltallige bestuur der harmonie werd dit concert ook bijgewoond door burgemeester Teijs- sen en zijn echtgenote en door wet houder van Heeswijk. Een van de deelnemers sprak namens zijn mede trekkers een woord van dank en waardering voor de uitstekende huis vesting en hartelijke ontvangst in Waawlijk. Burgemeester Teijssen wenste in een korte toespraak alle deelnemers een vruchtbare en zegen rijke voettocht. Na het concert werden op het Raadhuisplein de Completen gebe den en werden de deelnemers met mu ziek naar hun nachtverblijven ge bracht. Vrijdagmorgen kwamen de deel nemers na een gemeenschappelijke H. Mis in de parochiekerk van St. Jan om half elf op het Raadhuis plein bijeen en na de priesterlijke zegen van deken v. d. Hurk te heb ben ontvangen, vertrokken zij zingend in de richting Roestelberg. Wij hebben er reeds meerma len op moeten wijzen, hoe weinig notitie de landelijke katholieke dagbladpers neemt van gebeur tenissen in het Zuiden. En de en kele keer dat ze dit wel doet, zou men mogen verwachten, dat haar berichtgeving tenminste juist is. Dat ook dit niet het geval is, moge opnieuw blijken uit het volgende: Dat de Bossche corres pondent van „de Volkskrant" schrijft dat de Pax Christi-voet- tocht start in 8 boerendorpen... als Loon on Zand, Veghel, Waal wijk, enz. kunnen we lachend voorbijgaan en toeschrijven aan zijn te weinig aan geografische kennis van de eigen streek en aan het feit, dat hij vermoedelijk nooit zijn neus buiten Den Bosch hccit gestoken. Maar erger is wanneer hij in zijn blad aperte onjuistheden gaat debiteren en daarom onze stad in een geheel verkeerd dag licht stelt. Hij schrijft o.m.: „Alleen in Waalwijk is tot ieders teleurstelling slechts één school voor de routiers beschikbaar". De man moest en kon beter we ten, voor de routiers, dames en heren zijn twee scholen be schikbaar gesteld, nl. de St. The resiaschool als nachtverblijf voor de dames en de openbare school voor de heren, beiden ge heel voor dit doel in orde ge bracht door gemeentewerken, en als men dat weet, dan weet men ook dat alles prima in orde was, en de volle tevredenheid had der bezoeksters en bezoekers, die zich over ontvangst en organisa tie zeer enthousiast hebben uit gelaten. Een ernstig protest tegen der gelijke onjuiste schrijverij is dus wel op z'n plaats. Pater P. Verkoelen, organisa tor van de voettocht, heeft ter stond bij de Volkskrant gepro- esteerd tegen deze onjuiste be richtgeving, maar van de door de Volkskrant toegezegde rectifica tie is niets gekomen... Stijlvol is anders. GESLAAGD. De heer P. R. L. Schoemans alhier, slaagde voor het diploma „Ondernemer Vacanticgclegen- bedrijf" te Utrecht. Hij volgde de opleiding bij SVH te Den Haag. JUBILEUM BIJ AMSTERDAMSCHE BANK N. A. J. Verhoeven zilveren jubilaris. Ten kantore van de Amstcr- damsche Bank alhier is jl. zater- j dag het 25-jarig dienstjubileum herdacht van de heer N. A. J. Verhoeven, die destijds in dienst trad bij de fa. W. Timmermans Zonen, waarvan de bankzaken in 1951 werden overgenomen door de Amsterdamsche Bank. Van deze 25 dienstjaren is dhr. Verhoeven 20 jaar werkzaam ge weest als incasseerder. Sinds de laatste 5 jaar had hij een functie op kantoor. Bij de huldiging was de jubi laris vergezeld van zijn echtge note en kinderen. De directeur van de bank, de heer J. A. de Waal, noemde een jubileum de gelegenheid bij uitstek om een gewaardeerde kracht eens per soonlijk in de bloemetjes te zet ten. Als representant van de Am sterdamsche Bank gaf spr. uiting aan zijn grote waardering voor de persoon en het werk van de jubilaris, die hij schetste als een correct, vriendelijk en altijd ui terst beleefd mens, met wie alle cliënten altijd graag te doen heb ben, en als een altijd opgeruimd medewerker, die op kantoor een graag geziene collega is. Namens de bank overhandigde de heer de Waal de jubilaris een geschenk onder couvert en mevrouw Ver hoeven een fraai boeket bloe men. Namens de collega's werd de heer Verhoeven toegesproken door de algemeen procuratiehou der, de heer G. A. Pijnenburg die nog wat oude herinneringen op haalde en de jubilaris vooral prees voor de manier waarop hij zich had omgeschakeld tot „Kan toorman". Namens het gehele personeel bood hij een polshor loge aan. Na de officiële huldiging kwam nog de heer W. Timmermans de jubilaris zijn gelukwensen aan bieden. „DE POSTDUIF", WAALWIJK. Op zondag 12 april houdt bo vengenoemde vereniging haar eerste wedvlucht van het sei zoen vanuit Duffel de inkorving hiervoor zal geschieden op vrij dag 10 april van 7 tot 9 uur des avonds. Op zaterdag 11 april 's avonds om 9 uur, lokaal H. Heesbeen, zal de P.V. „Neerlands Hulp" uit Tilburg, een verkoping hou den van plm. 20 jonge duiven, broed 1959, geschonken door de leden van deze vereniging,vmbf bestaat uit ongeveer 20 leden en behaalde in 1958. 18 kampioen schappen in de Tilburgse Bond, werclen kampioen in rayon N.O. met 3 en 6 aangewezen vogels. Zij wonnen tevens de beker voor kampioen generaal der Tilburg- I se Bond. Dit is voor de Waal wij kse liefhebbers een unieke kans om van de grote kampi oenen uit Tilburg iets te bemach tigen. EXTRA FILMVOORSTELLING KUNSTKRING IN MUSIS SACRUM Enige weken heeft de Kunstkring aangekondigd, na haar gewone jaarprogramma, enkele films van mjzondcre klasse te vertonen om daardoor de belangstelling voor deze films te peilen, en de moge lijkheid te bezien om in de toe komst het aantal filmvoorstellin gen uit te breiden. De belangstelling voor de eer ste film „Het Woord" viel sterk tegen, maar de Kunstkring wil het niet bij die ene peiling laten en nog twee films vertonen Over iedere uiting van kunst bestaat voortdurend verschil van mening over de kwaliteit, en bij een zo jonge kunst als de film is, zijn de meningen al zeer sterk verdeeld. Het oordeel van film deskundigen en publiek staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Bioscoopdirecties zullen vooral reken in" houden met de mening van het publiek, filmkringen zul len vooral te rade gaan bij film deskundigen, en dan zal men na liet zien van een door deze groep aanbevolen film nog vaak al- vragen waarom deze lieden zo juichten. Jaarlijks worden in Waalwijk ongeveer 200 films vertoond, on geveer de helft van het jaarlijks aantal geïmporteerde films. De 200 andere ziet U nooit, en men fluistert dat dit juist de beste zijn. Natuurlijk is dit niet waar, en als men nagaat uil een lijst van waardevolle films die „Film forum", een toch wel onpartijdig en gezaghebbend filmorgaan, op somt, hoeveel er daarvan in Waalwijk komen, dan komt men bijna aan dezelfde verhouding. Wanneer komen de 200 andere? Zo gauw als de Waalwijkse bi oscoopdirecties uit hun inkom- stenstaten kunnen opmaken dat aan „goede" films meer te ver dienen is, dan aan Tarzan en het Wilde Westen. Het bioscoopbe drijf is een zakelijk bedrijf even goed als een om ander handels bedrijf, dat een artikel verkoopt; een niet-rendabel artikel wordt uit de circulatie genomen, een film die geen geld opbrengt, wordt niet gedraaid. Om dergelijke films toch te draaien, heeft men in verschil lende plaatsen filmkringen op gericht, die een film één avond draaien en dan alle belangstel lenden in de gelegenheid stellen deze film te zien. In een kleinere plaats als Waalwijk is dit natuurlijk nog moeilijker, ook al omdat iedere nieuwe vereniging de andere verenigingen het leven moeilij ker maakt. Daarom wil de Kunst kring haar filmactiviteiten uit breiden om daardoor versnippe ring van krachten en belangstel ling te voorkomen. Morgen wordt in Musis Sa crum vertoond de film „Yeld to the night", in het Nederlands vertaald „ln de schaduw van het schavot", een film van J. Lee Thompson, een tot nu toe vol komen onbekend filmregisseur, maar die blijkens de resultaten van zijn werk, het vak wel ver staat. Als hoofdspeelster werkt mee Diana Dors, de bekende En gelse filmactrice uit showfilms e.d. Daarom is het opmerkelijk haar in deze film te zien, ont daan van alle glamour, als de vrouw die wacht op haar te rechtstelling. Het is een aangrij pende film geworden met gevoe lige details, die deernis weet op te wekken voor het slachtoffer. De film ademt een oprecht men selijk karakter, en we kunnen deze film dan ook in alle opzich ten aanbevelen. In het voorprogramma wordt een prachtige film gedraaid over het leven van Henri Matisse, de bekende franse beeldhouwer en schilder, de baanbreker van het Fauvisme waarin de decoratieve kleuren een grote rol spelen. Om zoveel mogelijk belang stelling voor film te kennen, is deze filmavond ook toegankelijk voor niet-leden van de Kunst kring. OPRICHTING KLEINE DUI VEN VERENIGING. In café „De Sport" van de heer A. van Hilst is men na een be spreking gekomen tot oprichting van een zgn. kleine duivenvere- mging, die zich ten doel stelt in een meer intiemere sfeer van 't sporthuis, als onderlinge kame raden, de problemen der duiven sport, zuiver als sport en ont spanning te hespreken. Dit kan niet anders dan de duivensport ten goede komen en zich in het stille seizoen bezig houden met het organiseren op beperkte schaal van een tentoonstelling en ook niet te vergeten een gezelli ge clubavond. Degenen, die eventueel als lid wensen toe te treden kunnen zich opgeven bij de lokaalhouder. TENNISBANEN ZATERDAG IN GEBRUIK. Van gemeentezijde wordt ons medegedeeld dat de nieuwe ten nisbanen in het gemeentelijk sportpark zaterdag a.s. bespeel baar zijn. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: bruin lederen etui met sleutels; witte rozenkrans; grasschaar; kinderfietsje; por temonnee met inhoud; step; au to-ruitenwisser armbandje boodschappentas. Verloren: dameshorloge; step; porteinonnee's; jongensfiets; ceintuur; suède jas; handschoe nen. AGENDA. maandag en woensdag: MUSIS SACRUM 8 uur: „Man- 1 nen zonder wet", 14 jaar. LUXOR 8 uur: „De zeven ban dieten van Silver-Springs", 14 j. maandag: i GECROONDE LEERSSE 8 uur: 1 Filmvoorstelling met aantal sportfilms. THALIA 8 uur: Vergadering Werknemende Middenstand, dinsdag: MUSIS SACRUM 8 uur: „Yield to the night", 18 jaar (filmvoor stelling Kunstkring), woensdag: GECROONDE LEERSSE 8 uur: Concert door Liedcrtafel „Oefe ning en Vermaak" en Waal wij ks Orkest met als gastsolist David Hollestelle, bariton; programma omvat o.m. fragmenten uit „Der Messias" van Handel, zondag: 12 uur: repetitie mannenkoor in „De Twee Kolommen". Veelbelovend spel in amusant „Harvey" De woorden van dank en waar- dering, welke kapelaan de Kroon zaterdagavond in het Gemeen schapshuis sprak na de opvoe ring van „Harvey" door de to neelgroep ViVi (Van de instuif, Voor de instuif) van de Instuif r.k. Jong Waalwijk zullen alle J aanwezigen uit het hart gegrepen i zijn, want het eerste optreden van deze toneelgroep verdiende inderdaad alle lof. Het debuut van ViVi heeft zich gekenmerkt door toneelspel op uitstekend amateurniveau. Met de keuze van het humo ristische spel „Harvey" bij ve len misschien beter bekend on der de titel „Het konijn en ik" van de Amerikaanse schrijfster Mary Chase had deze toneelgroep overigens een greep gedaan, die ver uitreikte hoven het niveau van de stukken, waarmee ama- teu rgezelschappen gemeen 1 ij k van start plegen te gaan. Het was een keuze die enerzijds ge tuigde van een bewust-zijn van de eigen capaciteiten en moge lijkheden en anderzijds van een streven om het amateurtoneel te trekken uit de wat muffe sfeer van de koekoek-één-gezang stuk ken, waarmee de plankenwcreld in de amateursector al zo lang bevolkt is. Dat de ViVi-groep zich deze greep heeft kunnen permitteren, dankt het aan twee omstandighe den. In de eerste plaats was daar de bezielde en bekwame regis seur pater Chr. Thielemans in.s.f. die de realisering van dit spel 'n zo juiste toon en sfeer gaf dat de milde en soms wat dromerige humor ervan volkomen tot haar recht kwam. Naast deze ideale regisseur stond een groep van jonge, debuterende toneelspelers, die zich met grote bezieling, ijver en talent op de vertolking van dit spel heeft geworpen. Het eer ste optreden van deze jonge „in- stuivers" mag werkelijk voor beeldig genoemd worden. Van het zich bij beginnende amateurs zo duidelijk manifesterende ge brek aan toneelroutine was nau welijks sprake en wat ons bij zonder trof was. dat speelsters en spelers de opvatting van de regisseur op zo markante wijze gestalte hebben weten te geven. Het stuk verhaalt ons de ge schiedenis van de beminnelijke mens Elwood P. Dowd, die door twee omstandigheden het nogal zonderlinge buitenbeentje van de familie is geworden. Als grote en onafscheidelijke vriend heeft hii namelijk een groot, wit ko nijn van ca. 1.80 m., Harvey ge heten; een zuiver fictief konijn overigens, want niemand heeft hel ooit gezien. Verder is deze Elwood van een agressief mens tol een verdraagzaam mens ge worden. Deze twee feiten zijn meer dan voldoende om een ove rigens heel gelukkig en goed mens in het oog van zijn omge ving tot 'n gevaar voor de maat schappij en een schande voor de familie tem aken, een geval, waarop de psychiatrie haar tan den eens stuk kan bijten. Ze doet dat ook inderdaad, want het is Elwood die ten slotte als veelbe- nijd mens de psychiatrische in richting verlaat. „Harvey" spot op milde wijze met de harde, nuchtere reële mens van van daag, in wiens leven de droom geen plaats meer heeft. Van deze Elwood P. Dowd heeft Jac. Bergmans een prach tige figuur gemaakt, kostelijk ge speeld lot in alle onderdelen en in talloze fime nuanceringen ge tuigend van een diepe doorleving van deze figuur. Een eminente creatie! Uitstekend bij hem in de pas bleef Gerrie Dupont als zijn mondaine zuster, Veta Sim mons, die eerst alles in het werk stelt om Elwood in een psychia trische inrichting te krijgen, maar hem later ervan redt weer een „gewoon" mens te worden. Haar dochter Myrtle Mae werd heel pittig gespeeld door Lucy Bergmans. Balth Korthout trof oj) zeer goede wijze de geaffec teerde familie-advocaat Omar Gaffnev en Jan van Lier onder scheidde zich door een voortref felijke vertolking van de genees heer-directeur William Chuinley. Zus van Helvoirt was in haar rol van Betty Chumley wat een tonig van dictie, maar wat meer routine zullen haar ongetwijfeld van dit euvel kunnen afhelpen. Zeer goed getroffen was de rol van ar. Sanderson door F ons Visser en Corrie Vissers maakte van zuster Kelly een rustige en charmante verpleegster. Got deed ook Louis de Bont het als de niet van plichtplegingen hou dende huisknecht van dr. Chum ley, Wilson. Willy Kampman le verde een geslaagde bijdrage in de kleine rol van mevr. Chauve- net en als souffleuse, evenals Louis Pullens als de taxichauf feur Lofgreen. De gehele opvoering van „Har vey" overziende mogen we stel len dat ViVi een opmerkelijk de buut heelt gemaakt, dat veelbe lovende perspectieven (voor de toekomst opent. Uiteraard waren er enkele tekortkomingen, maar welk eerste ontreden heeft dit niet. Zo had het geheel wat meer vaart moeten henben en ook zal men er de volgende malen at tent op moeten zijn, dat de tekst in de gehele zaal verstaanbaar moet zijn. Dit zijn echter typi sche debuut-fouten, die pater Thielemans en zijn jonge spelers een volgende maal zeker zullen weten te vermijden. Een bijna volle zaal heeft zich kostelijk met deze „Harvey" ge amuseerd en daarom zien we met bijzonder verwachting het volgende optreden van ViVi te gemoet. In ieder geval is wel ge bleken dat er onder de Waal wijkse jeugd nog heel wat ama teur-toneeltalent braak ligt. Als de Instuif dit naar boven weet te halen, doet zij daarmee een uit stekend en waardevol werk meer. De gehele opvoering was keu rig en met veel smaak verzorgd. B. Korthout had voor een fleu rig en licht decor gezorgd, waar hij de firma De Magneet prach tig, modern meubilair beschik baar had gesteld. De grime was door de heer Hoogsteder be kwaam gehanteerd. Sprang Capelle 30.000 WERKLOZEN MINDER. Het aantal werklozen is in maart gedaald met ruim 30 dui zend man. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Er waren eind maart 89.902 werklozen (waarvan er 23.878 werkten op aanvullende werken) tegen 120.595 op eind fe bruari (inclusief 22.391 man op aanvullende werken). Een jaar geleden eind maart 1958 lag de werkloosheid met 116128 man ruim 26 duizend man hoger dan nu. Het aantal werk loze vrouwen bedraagt op het ogenblik 5377 tegen 6187 een maand geleden. Het aantal open staande aanvragen steeg wat de mannen betreft in een maand tijd met vierduizend tot 22.453. JAARVERGADERING AFDELING SPRANG N.C.B. De leden van de afdeling Sprang van de Ned. Chr. Bouwbedrijfsbond kwamen j.l. vrijdagavond in het gebouw van de Chr. Volksbond in 30e jaarvergadering bijeen, onder leiding van haar voorzitter de heer J. Pruijssers. Na een kort openingswoord, waarin de voorzitter de aanwezige leden welkom heet te en in het bijzonder de hoofdbestuurder de heer Koetsveld, brachten de secretaris de heer L. A. de Jong en de penningmees ter de heer J. Maijers de jaarverslagen uit, waaruit bleek dat er een gezond afdelings leven heerst; het ledental is thans tot 119 gestegen. De aftredende bestuursleden de heren Snijders, Koenen en de Jong werden her kozen, terwijl als nieuw bestuurslid werd gekozen dhr. M. v. Peer. De hoofdbestuurder de heer H. Koetsveld sprak over het onderwerp: „Waar blijft on ze contributie?"; een zeer interessant on derwerp, waarvoor grote belangstelling be stond en waarop, ondanks de matige op komst der leden een goede bespreking volg de. Met een dankwoord door de voorzitter werd deze goed geslaagde vergadering be ëindigd. VERGADERING COöP. ZUIVELFABRIEK DE TOEKOMST. i A.s. donderdag 9 april, des avonds half J acht, wordt in het gebouw van de Chr. Volksbond alhier een ledenvergadering ge- houden van de Coöp. Zuivelfabriek De Toekomst te Sprang-Capelle. OOIEVAAR TERUGGEKEERD. Op zijn nest op de meelfabriek van de fa. Buizerd, v.h. A. L. Sneep en Co. alhier, is de ooievaar weer teruggekeerd. SCHAKEN. De schaakvereniging De Vrije Pion speelde donderdagavond jl. te Rijen voor de N.-Brab. Schaakbond haar laatste com petitiewedstrijd in het seizoen '58-'59. Het sterke Caisse was de tegenstander. Deze vereniging werd bij deze competitie tweede in haar afdeling en treedt als krachtige ver-» eniging op schaakgebied sterk op de voor grond. Aan dit treffen ging slechts één ont moeting tussen beide verenigingen vooraf. Een jaar geleden won De Vrije Pion alhier op verdienstelijke wijze met het kleinst mo gelijke verschil. Het is een sportieve, span nende strijd geworden, waarbij aan weers kanten het uiterste werd gegeven. Caisse stelde er kennelijk prijs op revanche te ne men voor de wedstrijd te Capelle, terwijl de leden van De Vrije Pion na een matig sezioen er op waren gebrand om te laten zien wat zij waard waren. Het begin was weinig bemoedigend voor onze plaatsgenoten. Achtereenvolgens moes ten de tiende, zesde en de negende bord- speler op eervolle wijze de wapens strekken. De geschiedenis boekstaaft niet enkel overwinningen, een roemrijke nederlaag telt meer dan een slechte overwinning. De derde bordspeler liet de gehate nul ver dwijnen door onbedreigd goed positiespel successievelijk tot voordeel en groot voor deel uit te buiten. Magistraal: 3-1. Aan het zevende bord scheen het Capelle naar de vleze te gaan, doch een onvoorziene com plicatie wijzigde het beeld en deed de par tij verloren gaan, 4-1. Aan het vijfde bord toonde een routiner dat naast inzicht, erva ring niet te vervangen is. Zonder bijzondere inspanning werd de volle buit op degelijke wijze binnengehaald, 4-2. Het achtste bord liet een harde strijd zien. Onze bord speler wist de slotphase te bereiken met drie pluspionnen tegen een raadsheer ach terstand. Deze pionnen vormden een hecht bouwwerk, waartegen de raadsheer het moest afleggen. Ere de bouwmeester, 4-3. De eerste bordspelers bespiedden angstval lig eikaars stellingen. Elk vakje van de 64 velden werd hardnekkig verdedigd. Resul taat: de status quo AVi - 3Yi. Het tweede bord liet eveneens een stellingsoorlog zien. Met bekwaam inzicht en raffinement wer den aanvallen opgebouwd, maar na 40 zet ten bleek bij het afbreken der partij, dat geen der spelers in de verdediging een steek had laten vallen. Hier kwam klaar naar voren, dat de Vrije Pion zich geluk kig mocht prijzen met spelers aan de hoog ste borden, die de toets van de koplopers doorstaan. De vierde bordspelers hadden kennelijk vriendschappelijk iets uit te vech ten, er moest bloed vloeien. De Capellenaar verloor in de opening een pion. Vier lange uren hield hij zich staande met de rug te gen de muur. Toen ontspon een wilde strijd, die door de sterkste zenuwen werd gewon nen en de stand werd hierna gebracht op 5-5. Voor deze laatste partij geldt: „is schaken alleen maar logisch denken?" Moegestreden werd in de nacht de thuis reis aanvaard. De nachtelijke nevel dwong tot voorzichtigheid, waarbij de max. snel heidsborden van 50 km honend uitdagend ons aangrijnsden. De 's-Gravenmoerse pol der werd van een uitgestrektheid als de Zuid-Amerikaanse pampa's. Het mocht niet hinderen, bekwame bestuurders voer den de Capellenaren huiswaarts in opper beste stemming. De gedetailleerde uitslag luidt: Caise - De Vrije Pion Dr M P v Ardenne - W Goedhart Yz - Yz P Jonkers - J Muis Yz-Yz C v Dongen -HL Stein 0 - 1 A. Brouwer - J Benschop 0 - 1 J Ottevanger - S Y Ocrlemans 0 - 1 J v Geel - H Wcistra 1-0 C v Meel - Dr C H K Winterwerp 1-0 F Nuijten - H v Oversteeg 0 - 1 A Holdermans - A Elsman 1-0 A C v Ardenne - J M Mesman 1-0 VERKEERSONGEVAL Bij de Dreef had een vrij ernstig ongeluk plaats. Het gebeurde toen dhr. v. d. L. uit Kaatsheuvel plotseling de weg overstak. Dhr. A. de Rooij, wonende op de Recht vaart, moest daardoor met zijn bromfiets dusdanig remmen, dat hij over de kop sloeg en tegen de weg werd gesmakt. Het slachtoffer liep een schedelbasisfractuur op. Op advies van dr. Gerlach werd dhr. de Rooij naar het ziekenhuis in Waawlijk overgebracht. OPENING NIEUW WIJKGEBOUW VAN HET GROENE KRUIS. Zoals reeds in een der vorige nummers van dit blad werd bericht zal de officiële ingebruikneming van het wijkgebouw van de vereniging het Groene Kruis op 18 apr. a.s. n.m. 3 uur plaats vinden. Dr. Beijer- man, de geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid in Noordbrabant zal de opening verrichten. De genodigden zullen worden ontvangen ten raadhuize, alwaar gelegenheid zal worden gegeven het bestuur te feliciteren met dit nieuwe gebouw. Wij vernamen reeds, dat verschillende verenigingen uit de gemeente bij deze ge legenheid geschenken zullen aanbieden. Het is voor een goede gang van zaken gewenst dat het bestuur van het Groene Kruis weet, wie een dergelijk voor nemen koesteren en daarom zal het op prijs gesteld worden als hiervan kennis wordt gegeven aan de voorzitter de Edelachtba re Heer A. Smit, burgemeester, of aan een der overige bestuursleden. Tevens herin neren wij er nog aan, dat zij die zich als vrijwilligster willen aanmelden om het ge bouw schoon te maken, zich zo spoedig mo gelijk dienen op te geven bij mevr. Wave rijn, mevr. Rempt of mevr. van der Laan. Vele handen maken licht werk, geldt ook voor dit werk. LEDENVERGADERING. De tennisclub Roaktum alhier hoopt op 9 april a.s. een ledenvergadering te houden in café De Witte Brug aan de Nieuwevaart. De agenda vermeld o.m.: Opening door de voorzitter, verslagen van secretaris en penningmeesteresse, Bestuursverkiezing, af tredend mevr. E. C. Maris-Kerst en mej. Hans Cové; mej. Cové stelt zich niet meer herkiesbaar. Voorts de vaststelling der onderlinge wedstrijden, de zaterdagmiddag competitie. Nieuwe leden kunnen zich thans nog opgeven. Het bestuur is verder voor nemens de tennisbaan op 11 april a.s. open te stellen voor de leden. UITVOERING. Het meisjeskoor van de gem. zangver. 't Rozeknopje gaf jl. woensdag- en donder dagmiddag, alsmede donderdagavond een uitvoering in de zaal van de heer P. Pruijs sers. Het meisjeskoor voerde op het kin derzangspel in drie bedrijven Zigeunerle ven, op tekst van A. J. v. d. Knaap en mu ziek van A. T. *H. Vis. Onder leiding van haar directeur dhr. v. Gestel had men dit stuk goed ingestudeerd en het meisjeskoor gaf dan ook een zeer mooie uitvoering van dit stuk. Dr. Gerlach ko ndan ook de laatste avond woorden van dank uitspreken aan het adres van de heer van Gestel voor al het werk, dat hij had gedaan om dit stuk goed tot zijn recht te doen komen. Ook zij die voor de verzorging van het decor hadden zorg gedragen, o.a. mevr. Oerlemans-Aalf en mej. Wagner met hun helpers en helpsters werden betrokken in de dankwoorden van Dr. Gerlach. Het decor zag er ook uitstekend verzorgd uit. Wij hopen dit meisjeskoor nog menigmaal voor het voetlicht te zien optreden. Meisjes die lid wensen te worden van dit koor, kun nen zich thans opgeven bij het bestuur van de Rozeknop, of a.s. donderdagavond op de repetitie van het koor in het stationskoffie huis van dhr. Pruijssers. Rest ons nog te vermelden dat de pianobegeleiding in han den was van de bekende Waspikse pianole rares mej. Finy Coesmans. BENOEMD. Tot gemeentewerkman is benoemd de heer P. Paans alhier. ■HiriMitiLik'-iIij !- r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6