DRUNEN ■Spo.\t Nieuws in 't kort 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 6 APRIL 1959 7 MARIE KUYS op bijzondere wijze gehuldigd. Elshout Waalwijk CHRISTINE DESKUNDIG EN BEZIELEND LEIDER VAN DRUNENS GROOTSTE SPORTVERENIGING. ïK' Marie Kuys, 40 jaar lid van S.H.J., is zondag in de Hoge Braken op bijzondere wijze gehuldigd in aanwezigheid van de gehele ver eniging en talrijke genodigden. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. deken Rooijackers, rector Michilissen, geestelijk adviseur van de diocesane bond, burgemeester Snels, wethouder y. Drunen, vele oud-leden en oud-bestuursleden van S.H.J. en vertegenwoor digers van diverse sportverenigingen uit de omliggende plaatsen. De talrijke sprekers brachten de heer Kuys dank voor het werk dat hij in deze 40 jaren voor de gymnastiek en in het bijzonder voor S.H.J. heeft gedaan en tekende hem als een man met grote ver diensten bij zijn werk voor de jeugd. De diocesane bond liet dit blijken door de jubilaris de medalje van bijzondere verdiensten te overhandigen, en S.H.J. in de vorm van een fraai geschenk. De huldiging vond zijn hoogtepunt, toen de jubilaris in een kort dankwoord aan S.H.J. de N.K S.-vlag aanbood. Dit ontlokte aan de zaal een stormachtig applaus. schappen, en oud-voorzitter van S.H.J. De heer Roozen. De heer Roozen, voorzitter van S.H.J., was de laatste in de rij van sprekers die de heer Kuys kwamen huldigen Hij herinnerde de heer Kuys nog aan de begintijd, toen hij in Drunen de leiding had van de gymnastiek, in een lokaal dat het midden hield tussen 'n oude schuur en een kippenhok. Hierin kwam in 1935 gelukkig verandering en kreeg S.H.J. een zeer fraaie gymnastiek zaal. Door de enorme groei van S.H.J. is ook deze zaal weer te klein en biedt onvoldoende huisvesting, een punt waarvoor de voorzitter deze morgen, zij het dan ook met een enkel zinnetje, de aandacht vroeg van hen die dit ter harte moest gaan. Maar, aldus de heer Roozen, het is niet de zaal die de vereniging maakt, maar de leden en de leiders zelf. S.H.J. heeft in de heer Kuys altijd een enthousiast en deskundig leider gehad, die de geest en sfeer van onderlinge verbonden heid steeds op de leden wist over te brengen. Achter de lichamelijke vorming door de gymnastieksport, zag de heer Kuys, en dit is een van zijn grote verdiensten, de diepere geestelijke waarde. In zijn leiding geven wist hij het eigen karakter, zijn eigen persoonlijkheid te leggen, en daarom was deze leiding van meer waarde, van meer inhoud. Iets van die hoge waarde, die diepere in houd, wist hij over te brengen op de leden. Daarom, aldus de heer Roozen, was de heer Kuys voor S.H.J. een groot leider. S.H.J. vertolkte verder zijn dank baarheid in een fraai geschenk en bloemen voor mevr. Kuys. Het hoogtepunt van deze huldi ging was wel, toen de heer Kuys zelf in een zeer kort dankwoord S.H.J. de vlag aanbood van de Ned. Kath. Sportbond. Blijf, aldus dhr. Kuys, hier achter marcheren en denk aan de letters N.K.S., vooral aan de K. De heer Kuys Jr. dankte namens zijn ouders voor deze bijzonder har telijke huldiging. Tafeltennisnieuws. T.T.V.D. is afgelopen week weer eens actief geweest. Ondanks ziekte van enkele spelers, wisten beide kampioensteams de volle buit bin nen te halen. De uitslagen zijn: Belhamels 2—TTVD 1 1—9 TTVD 2—RKC 3 7—3 JCV 8—TTVD 4 8—2 Rennersnieuws. Op de ronde van de Veemarkthal- len in Den Bosch werd M. v. d. Lee bij een massa-sprint nr. 18; v. Hees- wijk heeft de ronde wel uitgereden, maar viel buiten de prijzen. Ronde van Drunen. De ronde van Drunen zal, naar wij vernemen, dit jaar plaats vinden op 2 augustus. Uitreiking Landsteinerpenning. A.s. dinsdagavond zal ten gemeen tehuize de uitreiking plaats vinden van de Landsteinerpenning aan een tiental donors, die voor de bloed transfusiedienst van het Ned. Rode Kruis bloed hebben afgestaan. GEVONDEN EN VERLOREN. Bij de Rijkspolitie te Drunen is kennis gegeven van het vinden van de navolgende voorwerpen linker heren glacéhandschoen bruin; welpenpetje; zak gem kippenvoer; actetas z inh; br led portemonnaie m inh; geel kort kinderjasje; twee contactsleutels. Kennis werd gegeven van het verliezen van br led herenportemonnaie inh ongev f 22; pionierschop; pr gebr handschoenen; linker dameshandschoen grijs-zwart; koste loze motorrijtuigbelastingkaart; zwart glacé dameshandschoen; luichtbr actetas inh een pyamo, 2 handdoeken, scheerapperaat e.d. Inlichtingen omtrent het bovenstaande te bekomen dagelijks op het postbureau der Rijkspolitie van 9 18 uur. Agenda. Maandag 6 april 4.30 tot 8.30 u.: Drunense Balletschool, Hoge Bra ken; 7.30 uur: T.T.V.D., Grotestraat 8; 8 uur: clubavond „Steeds Hoger", v. d. Geit; 8 uur: bestuursvergadering Winke liersvereniging, café Elshout; 8 uur: ledenvergadering Werkmees- tersbond, café H. v. Delft. Dinsdag 7 april 7 uur: trainen D.V.C.-senioren; 8 uur: jaarvergadering N.C.B., zaal café Elshout; 8 uur: clubavond O.O.S., café v. d. Geit; 8 uur: r.k. Vrouwengilde, zaal H. v. Delft. Woensdag 8 april 7 uur: Jiu Jitsu, café Klerks; 8 uur: film „Liane, het meisje uit 't oerwoud" 18 jaar, Hoge Braken; 8 uur: clubavond O.Ö.O., café Els hout; 8 uur: clubavond „Prins Bernhard", hotel Royal; 8 uur: clubavond DVP, café Klerks; 8 uur: vriendschappelijke ontmoe ting: Nooit GedachtDiessen, café v. d. Geit; 8 uur: postzegels verzamelen, hotel Royal. Donderdag 9 april 7 uur: trainen D.V.C.-junioren; 7.30 uur: T.T.V.D., Grotestraat 8; 8 uur: repetitie Cantabile, zaal café Elshout. Voortrekker van de gymnastieksport. Als eerste kreeg op deze bijeen komst het woord de heer v. Erp, voorzitter van de diocesane katho lieke gymnastiekbond. De heer v. Erp voelde zich tegenover de jubi laris maar zeer klein. De heer Kuys immers was reeds 40 jaar lang de man die zijn hart aan de gymnastiek en de gymnastiekvereniging ver pand had; de man met een enorme kennis en deskundigheid, in de praktijk zich zelf eigen gemaakt, en hij zelf slechts nog maar voor kort voorzitter van de diocesane bond. Spreker wist uit ervaring dat lei ding geven in een vereniging offers kost, en als men zich dan realiseert dat iemand dit 40 jaar lang heeft gedaan, dan stijgt daarmee de waar dering voor het werk en de persoon, die dit met zoveel succes wist te verrichten. Een gebeurtenis als deze, aldus de heer v. Erp, verplicht ons om ons weer eens terdege reken schap te geven van wat mensen zo als de heer Kuys, voor de gymnas tieksport betekenen. De heer Kuys was, aldus spr., reeds leider, toen er van een diocesane bond nog geen sprake was, en hij zal, toen hij in die tijd zelf als enthousiast gymnas- tiekbeoefenaar dit wist over te bren gen op de leden, zich zeker toen des tijds nog geen rekenschap hebben gegeven van de enorme betekenis van dit werk. Hij heeft dit, aldus spr., gedaan omdat het zijn grote hobby was, maar door deze grote hobby en ook bijzonder goede lief hebberij over te brengen op anderen, legde hij in Drunen de grondslag voor een boeiende sportvereniging, die voor de lichamelijke en geeste lijke vorming van de jeugd van niet te onderschatten betekenis is, en werd hij zelf, zonder het zelf te wil len, de grote en algemeen erkende leider. De grote verdienste van de jubilaris, aldus spr., is, dat hij zijn persoonlijke hobby wist over te plaatsen op anderen en bij de licha melijke vorming van de jeugd steeds beter de diepere geestelijke achter gronden zag. De heer v. Erp noemde de heer Kuys een van de voortrek kers van de gymnastieksport, zo niet de grootste voortrekker uit het dio cees. De geboren leider, die met in zet van eigen persoonlijkheid en vaak persoonlijke offers zich blij vend heeft ingezet tot liefde van de sport. Op bijzonder hartelijke wijze dankte de heer v. Erp namens het hoofdbestuur de heer Kuys voor het vele werk voor de gymnastiekver eniging, en op bijzondere wijze be trok hij hierin ook mevr. Kuys, die naar zijn mening ook zeker aan spraak op de dankbaarheid zou mo gen maken. Op grond van de bijzondere ver diensten voor de gymnastieksport, alsmede voor het verenigingsleven, overhandigde de heer v. Erp namens het hoofdbestuur de heer Kuys de bronzen medalje voor bijzondere verdiensten en onderscheiding, die door de bond slechts bij hoge uit zondering wordt uitgereikt. Andere sprekers. Op deze bijeenkomst werd ook nog het woord gevoerd door de hoogeerwaarde heer deken Rooijac kers. Deze stelde het bijzonder op prijs in de gelegenheid te zijn in 't openbaar de jubilaris eens recht hartelijk te danken voor het werk voor S.H.J., en hiermee ook voor de jeugd van Drunen. De Drunense jeugd heeft voor de gymnastiek sport gelukkig een zeer warme en spontane belangstelling en het stelt ons gerust als wij weten dat er voor de jeugd goede, deskundige en met idealisme bezielde leiders zijn. Wat goed leiderschap en idealisme ver mag, aldus deken Rooijackers, kan de heer Kuys zien in de groei en bloei van S.H.J. Dit immers is voor een zeer groot deel zijn werk. Rector Michilissen, geestelijk ad viseur van de diocesane bond, kwam de heer Kuys eveneens bedanken. Hij noemde de jubilaris de stuwer en trekkracht in de diocesane bond. Burgemeester Snels, die eveneens het woord voerde, dankte de heer Kuys namens het gemeentebestuur, stelde de jubilaris als voorbeeld voor de huidige en toekomstige lei ders en had grote bewondering voor datgene wat de heer Kuys in Dru nen mede had helpen in stand hou den en uitgroeien. Als burgemeester wees hij altijd met trots op een ver eniging als S.H.J. er een is. Het woord werd ook nog gevoerd door de heer H. Peters, voorzitter van het comité Bossche kampioen- TAFELTENNIS. De tafeltennisclub Smashers wist weer enkele mooie successen te behalen. Op het toernooi te Zundert werd H. v. d. Heuvel eerste in de 2e klas, H. v. Rijn en F. Wil- lems 2e prijs heren-dubbel ere-hoofdklasse en H. v. d. Heuvel met Sj. Dekkers 2e prijs heren-dubbel 2e klas. De junioren werden ongeslagen kampi oen door hun laatste wedstrijd tegen Jeep uit Vught met 2 - 2 te winnen. H. v. Log- ten werd gedurende de gehele competitie geen enkele maal verslagen. Voor de com petitie werden nog gespeeld Victoria 51 Haarsteeg - Smashers 14-6. PSV Eindhoven - Smashers 1 3-7. PTTC Oss - Smashers 3 5-5. Smashers 4 - OJC Rosmalen 9-1. Het damesteam verloor echter van Vic toria 51 Haarsteeg met 2-8. ONGEVALLEN. De jongeheer B. Pelders, werkzaam op de scheepswerf van Verolme te Heusden kreeg bij het z.g. ijzerkappen een spinter in het oog met het noodlottig gevolg dat hij uit een oog het licht zal moeten missen. De jongeheer A. v. d. Lee, werkzaam op de schroevengieterij van Lips kreeg enkele spatten kokend koper in beide ogen. Waar schijnlijk zal dit ongeval nog goed aflopen. R.K. VROUWENGILDE. Voor de leden van het R.K. Vrouwen gilde zal de Binnenhuis-adviseuse mevr. Henny Smit-Goeman uit Renkum een le zing houden over „Vorm en kleur in onze woning". Deze lezing zal des te meer in teressant zijn, daar ze nagenoeg geheel af gestemd zal zijn op reeds bestaande toe standen, zodat de meeste leden er hun voor deel mee zullen kunnen doen. Aanvang 8 u. KERMIS. Voor de Elshoutse kermis, de eerste die in de Langstraat en naaste omgeving ge houden wordt, bestaat van de zijde der ex ploitanten weer veel belangstelling. Naast de grote attracties, zoals autobaan, lucht- schommels, zullen er ook andere vermake lijkheden geplaatst worden. In de café's zal er gelegenheid zijn om te dansen. Bij goed weer verwacht men weer veel belangstel lenden. KINDEROPERETTE. Met het instuderen van de kindcrope- i rette is men zover gevorderd, dat men de eerste uitvoering heeft vastgesteld op zon- dag 19 april. Vanzelfsprekend zal er de laatste dagen nog veel geschaafd moeten worden wil men behoorlijk voor de dag ko men. De leiding doet dan ook een dringend beroep op de ouders, het repetitiebezoek te bevorderen, vooral gedurende de laatste vacantiedagen. AGENDA. Dinsdag repetitie zangver. café Klerks. Woensdag en zaterdag trainen tafelten nisclub. i Donderdag trainen volleybal en RKJB. Zaterdag muziekles leerlingen der fan fare. Zondag 11.30 uur repetitie fanfare café Klerks. UITSLAGEN. Eredivisie N AC—ADO Rapid JC—DWS NO AD—Sparta Blauw Wi tEl ink wij k FcijenoordAjax MVV—VVV SHS—PSV DOSFortuna '54 EnschedeWillem II 2—1 1—0 0—4 0—0 0—5 6—2 2—3 0—0 1—1 le divisie A HelmondDFC 3—2 VolendamWagenineen 62 LeeuwardenGraafschap 32 ZFC—Haarlem 2—2 BW—Limburgia 2—1 EindhovenSVV 23 AGOVV—Alkmaar 1—0 VSV—Fortuna VI. 1—1 le divisie B HeraclesStormvogels 35 Hermes DVSVolewijckers 20 Mennes DVSExcelsior 21 HVGVolewijckers 20 SiüardiaRoda Sport 30 VitesseRBC 11 GVAVHelmondia 21 2e divisie A DoskoHilversum 11 (o.p.v. Hilversum) EDO—DHC 1—1 de Valk—Wilhelmina 1—3 U VS—Vel ox 1—2 Xerxes—Zeist 31 EBOHBaronie 43 't GooiONA 40 2e divisie B PECRheden NEC—Velocitas 1—0 1—2 (o.p.v. NEC) VeendamOldenzaal 30 Go AheadEnsch. Bovs 11 ZwartemeerBe Quick 32 HeerenveenZwolse Boys 11 AMATEURS. le klas C VlissingenHeer 41 BrabantiaHoensbroek 11 Roermond—MOC '17 1—2 AllianceSpechten 23 Spel. IreneSpel. Emma 50 2e klas A Woensel. BoysTaxandria 13 Uno Animo—TOP 1—2 OSS '20 ODC SchijndelSarto 5-^2 BoxmeerGemert 30 2e klas B RAG—Internos 0—0 Middelburg—Terneuzen 3—1 Corn. Boys—TSC 0—0 Roosendaal—DESK 5—1 3e klas B RKTVVUDI '19 6—2 Vlijmense BoysSCB 50 Best VooruitGW 80 Nevclo—RWB 3—6 St. Mich. GestelConcordia 31 3e klas C WVO—SCO WSC—Baardwijk Veerse BoysVOAB DongenHero Gudok—SET 4e klas 15 Zwaluw VFC—BMC OJC—RKSVA (RKSVA kampioen) 4e klas E Gilze—SVG HieronymusOns Vios BerkdijkZaltbommel 0—0 2—1 4—1 3—2 0—3 5—1 0—1 1—4 2—2 1—0 (geslaakt) GSBW—ZIGO 6—0 Oirschot VooruitHilvaria 10 Zaterdagvoetbal 4e klas DinteloordSprang 42 The GunnersZwal. Boys 33 VrederustNieuwdorp 36 SSC '55Arnemuiden 31 Colijnspl. B.AZVV 4—2 WSC—BAARDWIJK 2—1 Op een door de zon beschenen en door talrijke bezoekers om zoomd WSC-veld begon zondag middag om half 3 de laatste der 4 Waalwijkse derby's van dit seizoen, voor twee elftallen die met de beste bedoelingen 't veld betraden, daar voor beide deze wedstrijd van enig belang was. Voor de Baard wij kers, gold de overwinning een bij de koplopers blijven, voor WSC, definitief veilig. In deze strijd is WSC als overwinnaar voor de dag geko men en wel verdiend. Wij hopen niet de Baardwijklui daarmee te grieven, maar de overwinning van WSC is te danken aan de prima sluitende achterhoede, vooral na de rust en het maken van 2 keurige doelpunten. En de nederlaag dankt Baardwijk aan het te tam en doorzichtig spelen van hun voorhoede, waarop de in prima conditie zijnde WSC-de- fensie volkomen antwoord op had. Ofschoon de Baardwijk ach terspelers op een goede wed strijd kunnen terug zien, hebben zij op het kritieke moment de dekking verwaardoosd, waarop de WSC-ers gretig, doch niet ge noeg, gebruik maakte. Om half 3 trapt Bakkers voor WSC af. Reeds in de 3e min. heeft WSC succes, als bij een aanval Pulles op plm. 16 in. de bal vrij krijgt en deze beheerst in het enige onbeschermde ge deelte van het Baardwijk-doel, keihard deponeert. 10. Doch lang zullen de WSC-ers geen ple zier hbeben van hun voorsprong, want slechts 3 min. later begaat de WSC-achterhoede een flater, waardoor Beerens gemakkelijk kan doelpunten 11. We zien dan enig overwicht op het Baard wijk-doel, doch als de keeper de bal stopt (achter de doellijn?) wijst referee Suur resoluut haar het midden, doch als de Baard wijk-spelers de bal hard naar vo ren plaatsen, laat hij rustig door spelen. De tegenaanvallen van de geel-zwarten hebben $ieen succes, door te onbesuisd scnieten. We zien W. v. d. Anker 4 man pas seren, keurig voorzetten, doch tot 3 maal toe wordt de bal uit het doel gewerkt. Regelmatig golft het snel op en neer, doch de WSC-aanvallen stranden steeds op zuitenspel. In de laatste mi nuten voor de rust breekt de WSC midvoor Bakkers door en als hij alleen voor van Mierlo staat, klinkt het rustsignaal en wordt de thee gebruikt met de juiste stand 11. Na rust begint WSC met enig tegenwind, een offensief op het Baardwijk-doel, doch dit alles blijft zonder resultaat en zonedr veel moeilijkheden te veroorza ken voor de Baardwijk-achter hoede,, daar de schoten te onbe suisd worden gelost en ver naast en over gaan. Zowel v. Mierlo als Bergmans behoeven heus hun beste Kunnen niet te tonen om erger t voorkomen. Doch het spl der WSC-ers is beter ver zorgt dan dat der Baard wij kers, welke spelers te onbesuisd te werk gaan om serieus tot doel punten te komen. Daarbij was de was de WSC-verdediging in top vorm, zodat de opgaaf nog gro ter werd. In de 8e min. voor tijd ontstaat er van het middenveld een combinatie, waarbij de ach terhoede van Baardwijk geheel uit cadans wordt gespeeld en Pulles is het weer die met deze situatie v. Mierlo geen kans geeft en dze 21 stand zal later de einduitslag blijken te zijn. De rest van de speeltijd legt WSC zich enigszins op verdedigen toe, doch het wordt nog even be nauwd, als enige minuten voor tiïd Baardwijk een vrije trap op 16 meter, deze keihard langs de paal wordt ingeschoten doch doelman Bergmans stompt met een schitterende zweefduik de bal corner, welke niets oplevert. Als de WSC-voorhoede nog een bezoek heeft gebracht aan de overzijde fluit scheidsrechter Suur voor de laatste maal. Deze over het algemeen sportief ge speelde derby uitgezonderd en kele te harde tackles op 't laatst) was wel van goed gehalte en het publiek is behoorlijk aan zijn I rekken gekomen. De WSC-ers hebben buitengewoon hard ge werkt om dit resultaat te berei ken, jammer dat dit pas in de 19e wedstrijd is te constateren. NEVELO—RWB 3—6 RWB was gisteren bij Nevelo in Oisterwijk op visite, en wist daar op een verdiende wijze met 6—3 de overwinning te behalen. Door deze nederlaag is het lot van de Oisterwijkers definitief bezegeld en degradeert zij naar de 4e klas. Fel en verbeten vooral na de rust heeft de thuisclub getracht uit de wedstrijd tegen Besoijen winst te behalen. Aanvankelijk leek voor hen hiertoe weinig perspectief, want RWB nam vanaf de aftrap het heft in han den. Na 16 min. wist de vooral voor de rust sterk spelende r.- half A. van Osch, nadat hij enke le tegenstanders had gepasseerd, met een goed gericht schot zijn club de leiding te geven 01. In de 23e en 32e minuut was het midvoor Bruurmijn die de stand tot 03 voor RWB wist op te oeren, en hierdoor zag het er aar uit, dat er niets meer voor een royale Besoijense overwin ning in de weg sond. De gasthe ren dachten er echter anders over en in het laatste kwartier an de eerste helft, verschenen zij enkele malen gevaarlijk dicht voor het RWB-doel en in deze fase verwonderde het niemand, dat Nevelo even voor de thee de achterstand tot 13 wist te ver kleinen. Direct na de hervatting trok ken de Oisterwijkers fel van leer en beleefde men enkele hachelij ke momenten voor 't RWB-doël. Hier bleef het echter niet bij, want na 8 minuten had Nevelo wederom succes 2—3. Hierdoor aangemoedigd probeerde de thuisclub door fel en wild spel de gelijkmaker te forceren. Zo ver liet het Besoijen overigens niet meer komen. Met goede aan vallen werd het spel meer en meer naar de Nevelo-helft ver plaatst. Het was wederom Bruur mijn. die na 20 min. de stand op 2—4 bracht, waarmede tevens de grootste tegenstand was gebro ken. Besoijen bleef in de meer derheid en na ruim een half uur wist Passier met een hard schot de dappere Nevelo-doehnan voor de .»e maal te passeren, waarna Didden nog het 6e doelpunt voor zijn rekening wist te nemen 2—6. Enkele minuten voor tijd wist de rechtsbinnen van de thuisclub 'n goede voorzet van links nog be ter te benutten en zo werd het dan nog 36. RWB 2 behaalde een verdien stelijk 1—1 gelijk spel in Boxtel, LOON OP ZAND. Uno AnimoT O.P. 12 Het heeft de Uno-ploeg niet mo gen gelukken de leider TOP te be dwingen. Met een kleine nederlaag moest Uno genoegen nemen. Uno won de toss, waarna TOP de bal aan het rollen bracht, die direct door Uno werd overgenomen; hier uit ontstond een prachtige aanval. Van der Velden gaf een keurige pass aan linkshalf v. Noijen die voor open doel kwam te staan, maar bij het schot dat hierna volgde, beland de de bal tegen de paal. Terstond kwam Uno terug, doch nu was de achterhoede van TOP paraat, waar bij zij het heft in handen wist te nemen. In de 10de minuut reeds nam zij de leiding; een slechte kop bal van de Uno-stopper kwam bij de midvoor van TOP, die het leder over de uitgelopen Lichtenberg heen kopte; 01. Uno deed er nog een schepje op, maar steeds wist de achterhoede van TOP haar een halt toe te roepen De rust ging in met een 10 voorsprong voor TOP. In de tweede helft ging Uno, dat de wind in het voordeel had. ter stond tot de aanval over, maar an dermaal wist de achterhoede van de tegenpartij met linksback Wijnen aan het hoofd, alles te weren. TOP zat echter ook niet stil en nam gelei delijk aan het spel in handen, doch de geboden kansen werden meestal om zeep gebracht. Zelfs voor open doel staande, wisten zij niet beter te doen dan over of naast te schie ten. Ook Lichtenberg verrichtte nog een prachtige safe, doch kon niet verhinderen dat TOP in de 20e min. door haar midvoor doelpuntte, zij het volgens velen in buiten spelpositie; 02. Uno ondernam nog een laatste poging hierin verande ring te brengen, hetwelk door War- tenberg gelukte, door een prima schot in de uiterste hoek; 12. Uno probeerde nog een gelijk spel te for ceren, maar met kunst en vliegwerk wist TOP zich te handhaven, en als de scheidsrechter voor de laatste maal fluit, heeft TOP weer twee puntjes binnen. Zij was niettemin de beste ploeg, dus ook ten volle verdiend. TAC 2Uno Animo 2 02 De Uno-reserves hebben zich in een zeer slechte wedstrijd aan de kop weten te handhaven. Met de rust was de stand nog dubbelblank. Na de rust wisten zij, het gevaar in ziende, tweemaal te scoren door v. Loon en v. Noijen. Uno Animo 3—R.K.T.V.V. 6 7—1 Het derde elftal heeft een grote overwinning weten te behalen. Zij heeft hierdoor haar tweede plaats weten te behouden. W.S.J. 4Uno Animo 4 06 Ook het vierde elftal wist een grote zege te boekep. Deze jongens, waar van geen hoge verwachtingen wer den gekoesterd, hebben zich toch maar stevig op de derde plaats we ten te nestelen. VRIJHOEVE-CAPELLE SSC-ARNEMUIDEN, 3-1. Het talrijke publiek heeft kunen genieten van een zeer spannende en goede wedstrijd Er werd door beide ploegen zeer hard ge werkt en heel dikwijls met zeer goed voet bal. De overwinning tenslotte kwam bij het iets betere SSC terecht. Als om 10 over half 5 de scheidsrechter beginnen blaast, is de eerste aanval voor SSC, waaruit een hoekschop ontstaat, die achter het doel beland. Na enkele goede aanvallen van Arnemuiden, krijgt aan de andere kant A. v .d. Schans een kansje maar schiet naast. Zo blijft het spel op en neer golven, want de Zeeuwen zijn ook niet ongevaarlijk, hoewel de achterhoede van SSC weer paraat is. Bij een licht over wicht van SSC speelt M. v. d. Schans keu rig door naar M. v. d. Mast, die zich niet lang bedenkt en dan is de doelman gesla gen, 1 - 0. SSC houdt even het heft in han den; bijna was 't weer raak, maar de mooie kopstoot van A. Rijken ketst tegen de staan der. Zo bleef de stand tot aan de rust 1-0 Maar direct na de rust zet Arnemuiden een kort offensief in. Niet minder dan 3 hoek schoppen werden genomen en bij het derde 6chot werd de gelijkmaker geboren. Nu is het weer de beurt aan de thuisclub. Luid aangemoedigd weten ze de defensie van de bezoekers uit elkaar te rukken. Onophou delijk komt SSC terug en bijna is het weer raak, maar de kogel vindt juist de lat in zijn baan en springt het veld in, maar wordt direct weer ingeschoten, maar de scheids rechter keurt dit doelpunt af. Maar SSC is niet ontmoedigd en blijft gevaarlijk. Als even later de bal naar rechts wordt door geschoven rent K. van Zeist op het doel af. Voor vele onzichtbaar verdwijnt de raket in de touwen. Niet lang daarna, weer zo'n vlam van buiten het strafschopgebied en weer ploft de bal in het net, maar als alles juicht keurt de scheidsrechter gewoon dit doelpunt af. Arnemuiden probeert nog met open aanvallen de bakens te verzetten, en gelijk spel uit het vuur te slepen, maar verdediging van SSC houd stand. Even later valt voor hen de genadeslag. Bij een ingooi haalt A. Rijken al vallend de bal die komt terecht bij M. v. d. Mast en i zijn schoen vliegt de bal ineens in het doel.; 3-1 dus. Dit was wel een zeer fan tastisch doelpunt. Van nu af speelt Arne muiden een verloren wedstrijd en, als de scheidsrechter het einde fluit, verlaten 22 vermoeide spelers, ijlus een tevreden publiek ter terrein. SSC 2 - HNC 2, 8 - 0. Het tweede cftal heeft in deze derby op zeer duidelijke wijze zijn meerderheid ge toond in de wedstrijd tegen HNC. Reeds in eerste vijf minuten moesten de bezoekers drie hoekschoppen toestaan. Bij de derde schoot van Beek rakelings over. Maar niet lang daarna wist H. Timmermans te doel punten met een schot in de hoek. Overwe gend bijlft SSC in de aanval en nog voor rust doelpunt Schapendonk vanaf de links buitenplaats met een zeer goed schot. Deze stand blijft ongewijzigd tot de rust, on danks de vele hoekschoppen, op het doel van HNC. Maar na de thee wordt binnen 10 min. het vonnis voltrokken. Eerst scoorde J. Pruijssers boven in de hoek en even later breekt ook Langemans door, en zo is het reeds 4-0. Zeer slecht en onsamenhan gend blijft het spel van HNC. De thuis club kan dan ook rustig de stand opvoe ren, tot 8 0, resp. door T. Timmermans, J. Pruijsers, Langemans en v. Drongelcn. Bij HNC probeerde men nog de eer te red den en daarvoor werd G. Rosenbrand op de midvoorplaats gezet, maar ze vonden geen genade bij de SSC-defensie. Het bleef een verdiende 8 0 overwinning. PRACHTIGE MOGELIJKHEID TOT OPENLEGGING VAN ST. JAN. Na ampele besprekingen is het thans vast komen te staan, dat de fa. Piet Klerkx haar nieuwe grote winkelpand niet zal hou wen in de Grotestraat naast de toegang tot de St. Jan, maar op de hoek Wilhelminastraat-Gro- testraat. De opengevallen ruimte in de Grotestraat zal nu worden benut voor de openlegging van de St. Janskerk. Bij deze open legging denkt het kerkbestuur niet alleen aan een verruiming van het kerkplein, maar vooral ook aan een verlaging daarvan, hetgeen vooral het stedeschoon van het centrum in belangrijke mate ten goede zou komen. Te vens zou daarmee de puzzle van een ruimere toegang tot het zie kenhuis zijn opgelost. In het kader van de algehele verruiming en verfraaiing van de omgeving van de St. Jan zul len ook de oude woningen rond de kerk dienen te verdwijnen. - Een Oostduitse zakenman is zaterdag met zijn vrouw en acht kinderen naar het westen gevlucht door nabij Brunswijk met een zware tractor door de versperringen langs het IJzeren Gordijn heen te breken. - De 27-jarige roofdierverzorger in Ouwehands Dierenpark, Frits Verbrugge, is zaterdagmiddag bijna door drie leeuwen verslonden. Hij begaf zich, ondanks het feit dat hij pas twee dagen in dienst is, in een der grote kooien om de dieren te voe deren. Vrijwel onmiddellijk werd hij door de drie daarin aanwezige leeuwen aange vallen. Toen een der leeuwen het hoofd van Verbrugge reeds in zijn bek had, slaagde de 23-jarige collega Rudi Sitters erin hem te bevrijden. Ernstig maar niet levensge vaarlijk gewond is de heer Verbrugge in het ziekenhuis opgenomen. - Te Amersfoort werd zaterdagmiddag een auto op een onbewaakte overweg door een trein gegrepen. De drie inzittenden, drie jongens, kwamen daarbij om het leven. Verkeersongevallen te Oude Biltdijk en Oss eisten tijdens het weekend eveneens twee doden. 1 III STROOIDE BOER VERGIF OP ZIJN AKKER Onder bovenstaande kop publi ceert het Brabants Dagblad het vol gende bericht uit Drunen: De rijkspolitie te Drunen heeft proces-verbaal opgemaakt tegen, de landbouwer v. N., omdat deze op een akker ten zuiden van het Af wateringskanaal „de Pessaert" ver gif zou hebben gestrooid, met als doel het wild en gevogelte, dat veel schade berokkent aan de landbouw gewassen, te doden. Van N. heeft een perceel land bouwgrond ter grootte van ongeveer 8 hectaren in pacht van graaf d'Oultrement uit Brussel. Deze grond grenst aan bos-, heide- en duingrond, waar de graaf en een aantal Waalwijkse jagers hun jacht terrein hebben. In het verleden heeft v. N. last van wildschade on dervonden. De graaf en de Waal wijkse jagers hebben hem hiervoor echter altijd volledig schadeloos ge steld. Van N. heeft tegenover onze correspondent pertinent ontkend dat hij het vergif gestrooid heeft. Intussen zijn op en nabij de akker verschillende dode dieren aange troffen. De bevolking wordt gewaar schuwd geen dode jachtvogels te consumeren, daar dit zeer gevaar lijk voor de gezondheid is. De Heer en Mevrouw VESTERS-DE KORT geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Christine Henriëtte Maria Waalwijk, 6 april 1959 Kloosterweg 52

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 7