K.L.M. op de drempel van het straaltiidperk BINNEN- EN BUITENLANE PRISMA sta s sar Waalwijkse en Langsiraaise Courant Moet ik mij aanmelden of gaat dat vanzelf DE HELFT van Uw GELD TERUG! 'n heel goed horloge WAALW'JK VRIJDAG 10 APRIL 1957 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Ticlen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO HEI MEN 82e JAARGANG No. 29 Abonnement 22 cent per weck; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHk Een jaar lang hebben de ingenieurs en technici van Schiphol een enkele vierkante meters grote maquette van een werkhal bekeken en bestudeerd. Zij hebben erop geschoven en weer teruggezet. Heel het arbeidsproces rond de revisie van de straalmotor hebben zij aan de hand van die ma quette gepland en uitgekiend. Nu staat de grote hal er met zijn afde lingen voor demontage, wasserij, slij perij, controle, reparatie, montage enz. In twee weken tijds gaat de reus achtige motor door de revisie. De be tekenis van dit jaar met blokken spe len door grote mensen wordt duide lijker wanneer men weet, dat de re visie in twee weken een geweldige winst betekent voor de K.L.M.want de tijd die de fabriek er voor uitge rekend heeft, is twee keer zo lang. Doch de bouw van deze miljoenen vergende werkplaats van 12.000 mL' is slechts een onderdeel van de voor bereidingen, die de K.L.M. moet ne men, wil zij klaar zijn voor het straal- tijdperk, dat eind dit jaar en begin volgend jaar voor haar aanbreekt. Dan vliegt de K.L.M. binnen 8 uur naar New York en - dank zij de meestal heersende Westenwinden - binnen 7 uur van New York naar Amsterdam terug. De K.L.M. staat voor grote zorgen, want het straal- tijdperk vergt een investering van ruim 400 miljoen gulden, een bedrag waarvoor 20.000 flinke woningen zouden kunnen worden gebouwd. De K.L.M. is te groot geworden voor het Nederlandse kapitaal en daarom zal zij ook een beroep moeten doen op de Amerikaanse kapitaal markt. Gelukkig zal zij echter een belang rijk deel van de uitgaven uit eigen besparingen en reserveringen kunnen financieren. Wij hebben eens rondgeneusd op Schiphol, gesproken met ervaren vliegers, met de verkeersleidingen, met de mensen van de voorlichting. Heel geleidelijk kregen wij een idee van de omvang der voorberei dingen, voordat de machtige DC-8 met K.L.M.-emblemen op de romp van Schiphol zal starten. Dezer da gen hebben wij in de kranten kunnen lezen, dat een uitbreidingsplan van de Haarlemmermeer moest worden af gewezen, omdat het geplande dorp precies in het verlengde van de straal- startbaan zou liggen. Het plan is ook niet erg gelukkig, want de bewoners van dat dorp zouden dol worden van het lawaai der overvliegende lucht monsters. Zoals de K.L.M. de start baan (3300 meter) nu heeft gepro jecteerd, hebben er weinig mensen last van. De straalvliegtuigen zullen bij hun aan- en afvlucht namelijk niet over steden en dorpen vliegen. Straal vliegtuigen maken nu eenmaal be slist geen engelenmuziek, want de enorme luchtverplaatsing veroorzaakt een donderend lawaai. Verschillende ervaren vliegers heb ben een straalopleiding in de Ver. Staten genoten. Vliegenier Bak en anderen hebben bovendien al talloze vluchten over de Oceaan gemaakt met de zogenaamde „paper-jet", straal vliegtuig op papier. Aan de hand van de gegevens der meteorologische dienst, van de ver keerstoren - waar de luchtverkeers- politie haar scepter zwaait - en van de andere diensten maakten zij keer op keer vluchten op papier. Dit om allerlei situaties uit te rekenen en verder te bekijken. Want het komt er op aan een straalvliegtuig economisch te vliegen. Niet de gunstigste hoogte of onjuiste beslissingen kosten de maatschappij meteen duizenden gul dens. Hoe nauw alles bij het vliegen van een straalvliegtuig luistert, be wijst de nauwkeurigheid, waarmee de buitentemperatuur bij de start moet worden opgemeten. Indien de tempe ratuur een graad te hoog of te laag wordt genoteerd, dan scheelt dit in de startlengte 300 meter. Er zijn talrijke problemen, waarop iedereen nog moet „inschieten". Hoe b.v. moet de verkeersleiding de snel le straalvliegtuigen tusen het veel langzamere propellertype doorlood- sen naar een kruishoogte van plus minus 10 km. De K.L.M. oefent dan ook al vele maanden om straks klaar te zijn. Gelukkig is er een overgangspe riode van het propeller-vliegtuig naar de machines met straalmotoren. De K.L.M. heeft namelijk een serie z.g. turbo-props besteld, machines met propellers aangedreven door straalmotoren. Zijn de DC-8 straal vliegtuigen bestemd voor de lange af- standvluchten zoals New York en Tokio, de turbo-props zijn voorname lijk voor de midden-lange en kortere afstanden. De K.L.M. heeft er 23 besteld: 9 Viscounts, 12 Electra's en 2 Friendships, welke laatste in Ne derland ontworpen en gebouwd wor den. De Viscount is al in dienst. Bij de K.L.M. gaat dit toestel op de lijnen in Europa vliegen. Dan komen de Electra's op de middenlange trajec ten en tenslotte de Friendships voor trajecten tussen 500 en 1000 km. De turbo-props vormen een uitstekende overgang, want zowel het vliegend als het grond-personeel en de ver keersleiding krijgen met snellere ma chines te maken en doen ervaring op met straalmotoren, voor zover dit nog nodig is. De straalmotor biedt grote voor delen boven de zuigermotor. De on vermijdelijke trilling van het vlieg tuig is verdwenen, terwijl het geluid van de motoren in het vliegtuig niet of nagenoeg niet te horen is. Van de Electra's zegt men b.v., dat de mo toren „fluisteren". Wel is straalvliegen veel en veel duurder, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de veel grotere snelheid, die een intensiever gebruik mogelijk maakt. De K.L.M., die een internationale reputatie heeft op te houden, heeft het nieuwe tijdperk grondig voorbe reid. Zij is klaar. NATIONAAL GESCHENK. Op haar vijftigste verjaardag zal, zoals wij bereids mededeelden, aan koningin Juliana een nationaal ver jaarsgeschenk worden aangeboden. In het comité, daartoe gevormd, zijn vrijwel alle groeperingen en schake ringen van het Nederlandse volk ver tegenwoordigd. Tevens is gezorgd, dat Nederlan ders, die in den vreemde wonen, zo mede de ingezetenen van Suriname, de Nederlandse Antillen en Neder lands Nieuw Guinea hun bijdragen kunnen schenken. De Landsvrouwe zal zelf de vorm van het geschenk bepalen voor een algemeen charitatief doel. Het Co mité hoopt echter daarnaast een deel van het straks verzamelde bedrag te mogen besteden voor een persoonlijk geschenk. Het staat wel vast, dat de inzame ling voor deze geschenken volkomen zal slagen. Niet alleen ondernemin gen, instellingen en organisaties op elk maatschappelijk gebied, doch ook ontelbare Nederlanders persoonlijk zullen door hun bijdrage willen ge tuigen van hun bewondering en dank baarheid. Daarom is het zo goed, dat voor zitter jhr. mr. De Ranitz zeide: „Ieder dubbeltje, ieder kwartje, iede re gulden is welkom. Alom zal de be hoefte des harten de enige drijfveer moeten zijn." Zij zal het zijn. REALISME GEVRAAGD. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft voor het herstel van goede Ne derlands-Indonesische verhoudingen een „realistische aanpak" van Ne derlandse zijde gevraagd. Nu, waar het de Nederlanders in zake het Indonesische beleid ook aan mankeert, aan zin voor realisme ze ker niet. Wij zien realistisch het onnoeme lijke leed, dat straffeloos over hon derdduizenden Nederlanders is ge bracht. Wij zien de miljarden verlie zen, door Nederlanders geleden. Wij zien, hoe Indonesië alle verdragen, alle overeenkomsten, alle verpichtin- gen en alle akkoorden eigenmachtig heeft vertreden, geschonden en ver scheurd. Wij zien, dat het regime- Soekarno - onmachtig om eigen vol ken redelijk te besturen en zich slechts met bruut geweld tegen op stand handhavend - zijn plechtigste beloften niet één enkele maal is na gekomen. Is dat realistisch genoeg? HELERSMARKT IN BREMEN. De eerste vracht van 8.430 pak ken tabak is uit Indonesië in Bremen aangekomen. Andere partijen zijn onderweg. Een viertal kleinere Bre- mense tabakshandelaren heeft zich verenigd om dit gestolen goed te gaan verhandelen. Gestolen goedDeze ta bak komt van Nederlandse onderne mingen die, tegen de zin der wettige eigenaren en zonder enige vergoe ding, zijn „genationaliseerd". De Bremense „zakenlieden" durfden de zaak niet aan, toen de ondernemingen nog slechts „onder beheer" waren gestedl. In de „nationalisatie" pre tenderen zij een soort „wettiging" te zien. Een dwaze pretentie. In feite we ten deze lieden natuurlijk zeer goed, dat de tabak uit Indonesië, welke zij voor duur geld trachten te verkopen, gestolen is. Voorzover nodig zal de oud-burgemeester van Hamburg, Sie- veking, die voor de Nederlandse on dernemers optreedt, hun dat wel dui delijk maken. Wanneer U ons, bij aankoop van Uw baby-uitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG. Iedereen heeft nu evenveel kans. sr.A/rroNiussTR. a WAALW'JK Een Duits dagblad - nota bene de Frankfurter Allgemeine Zeitung - heeft een medewerker laten „be twijfelen", of de Nederlanders in de processen wel een kans hebben. Die zouden eigenlijk in Djakarta gevoerd moeten worden. Nu, de Bremense firma's, die deze gestolen tabak willen verkopen, mo gen nog blij zijn, dat de Deli Maat schappij en de Senembah vooralsnog met civiele processen zullen volstaan en met beslaglegging op de tabak. Want er zou voldoende grond zijn voor nog andere aanklachten wegens heling van gestolen goed. De helers, die geld willen verdie nen aan gestolen goederen, maken zich medeplichtig aan diefstal. E. W. IN FEBRUARI RUIM 3600 WONINGEN. In februari van dit jaar zijn 3635 woningen gereed gekomen. In februari van net vorig jaar waren het er 7071. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 9299 woningen voltooid, tegen 13.486 in de eerste twee maanden van 1958. Sinds de bevrijding zijn er thans 694.894 woningen ge bouwd. KONINKLIJKE VAKANTIE IN ITALIË. De vakantie die de koninklijke fa milie in het Italiaanse bergstadje Cervinia doorbrengt, is veelbelovend begonnen. Koningin Juliana en prins Bernhard zijn, sedert ze woensdag in het stadje aankwamen, elke dag met hun vier dochters op de skibanen ge weest en hebben verscheidene afdalin gen gemaakt. Het weer en de weers verwachting blijven uitstekend en het koninklijke gezin kan dus van harte profiteren van de prachtige natuur in de Italiaanse bergen. Bij hun aankomst in hun vakantie verblijf hebben koningin Juliana en haar gezelschap uitdrukkelijk aan journalisten en fotografen verzocht met rust gelaten te worden. De Ita liaanse hoffelijkheid eigen, werd dit verzoek tot op heden zorgvuldig ge ëerbiedigd en zelfs de vele buiten landse toeristen hebben er zich van onthouden „privé-foto's te nemen van de Nederlandse koninklijke gas ten. Vooral de vier princessen zijn en thousiast over de vakantiereis. Prin ses Irene - verreweg de beste skie ster van de vier zusjes - leeft zich vooral uit op de ski-baan en tot nu toe heeft geen van haar zusjes kans gezien haar te overtroeven in het ne men van slaloms en het maken van de snelste afdaling. Een nichtje van de prinsessen, de dochter van prins Aschwin, bevindt zich ook in het gezelschap. ARBEIDSMARKT BLIJFT VERBETEREN. Het ministerie van Sociale Zaken noemt in een toelichting de daling van het werkloosheid-cijfer in de af gelopen maand met ruim 30 duizend „een verdergaande wezenlijke verbe tering van de situatie op de arbeids markt". Van belang is dat de metaal nijverheid over het dieptepunt heen is. Het seizoen en het vroege en dro ge voorjaar hebben de meeste bete kenis gehad voor het teruglopen van de cijfers van eind februari (120.995) tot eind maart (89.902). De gunstig ste invloed werd dan ook geconsta teerd onder de bouwvakarbeiders, de landarbeiders, de veenarbeiders en de losse arbeiders. Het aantal ingeschre> ven bouwvakarbeiders daalde met bijna 12 duizend. Alleen in de pro vincie Zeeland is de werkloosheid thans iets hoger dan verleden ja'ar in dezelfde tijd. VERNIETIGING GEVRAAGD VAN ARRESTEN IN ZAAK PROCESSIEVERBOD. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. Langemeijer, heeft vrijdag geconcludeerd tot vernietiging van drie arresten van het Bossche ge rechtshof, die vrijspraak inhielden ten aanzien van pater C. Helsdingen in Teteringen, kapelaan A. C. M. v. Loon in Made en pater A. P. de Rijk (thans in de missie), die er van waren beschuldigd in Geertruidenberg aan een niet geoorloofde processie te hebben deelgenomen. De procureur- generaal concludeerde tot verwijzing van deze zaak naar een ander ge rechtshof. HERSTELBETALINGEN VAN DUITSLAND AAN NEDERLANDERS. Volgens Reuter is de Westduitse minister van financiën bereid aan Ne derlandse burgers, waarvan persoon lijke eigendommen zijn geconfiskeerd tijdens de Duitse bezetting tussen '42 en '44 een schadevergoeding te beta len. Deze betalingen staan los van de onderhandelingen die op regerings niveau tussen Nederland en Duits land worden gevoerd over schadever goeding aan Nederlandse slachtoffers van het naziregime. Ongeveer 28.000 Nederlandse slachtoffers zouden voor een schadevergoeding in aan merking komen. Met de betaling zou in 1961, mischien eerder, worden be gonnen. Voor schadevergoeding zou den in aanmerking komen huishou delijke goederen, banktegoeden en aandelen. Voor Nederlandse, Belgi sche en Franse gedupeerden tesamen zou in totaal een bedrag van 500 mil joen mark uitgetrokken zijn. NTS WIL 20 TELEVISIE-UREN. Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 1960 zal de Nederland se Televisie Stichting uitgaan van een wekelijkse zendtijd van 20 uren, het geen betekent dat men rekening houdt met televisie op elke avond in de week. Een groot deel van de uitbrei- alleenverkoop ding wil de Stichting geven aan de reportage-afdeling van de Neder landse televisie. Daarom is men te vens van plan een derde reportage wagen aan te schaffen. AUTO REED IN OP GROEP MILITAIREN. Onder Brakkenstein bij Nijmegen, is, op de Heyendaalseweg, een mili tair het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk. Uit de richting Brakkenstein reed met grote vaart een automobilist op een groep mili tairen in, die op weg was naar Heu- mensoord, het militaire oefenterrein van het garnizoen Nijmegen. Eén militair bleef dood liggen. Een tweede werd gewond. De omgekomen militair is de 41- jarige gehuwde sergeant T. M. G. Merkx uit Nijmegen. De gewonde is de 20-jarige dpi. sold. H. J. F. Augsburg uit Hilva- renbeek, die een gebroken been op liep. De verongelukte sergeant liep in het laatste gelid van de colonne. Een kleine autobus reed de colonne met vrij grote snelheid tegemoet. De co lonnecommandant heeft de bestuur der van het busje - de 43-jarige W. L. - nog tekens gegeven, hetgeen niet verhinderen kon dat deze inreed op het achterste gelid van de uit twee peletons (met muziek) samengestelde colonne. De Heijendaalse weg is tamelijk smal en de colonnes hadden twee derde van de weg nodig, zodat er voor de chauffeur nog een derde van de weg restte. TIBET. De Dalai Lama is ongedeerd met z'n familie in India aangekomen, na een reis van 15 dagen door onher bergzame stdeken, om de achtervol ging der Chinezen te ontlopen. Hij heeft asyl in India gekregen en zal met alle eer behandeld worden. Nehroe heeft z'n medeleven met het Tibetaanse volk uitgesproken, maar tevens gezegd niets te kunnen doen om het daadwerkelijk te steu nen, met het oog op het behoud van z'n eigen land. En zo dringen de communisten steeds verder en niemand durft hun een halt toeroepen! UITZET BRUID JAPANSE KROONPRINS. Drie nieuwe vrachtauto's hebben in Tokio de uitzet van mejuffrouw Mi- chiko Shoda van de woning van haar ouders naar het paleis gebracht van kroonprins Akihito, met wie zij op 10 april in de echt zal worden verbonden. Voor de woning van Michiko Sho da - een huis in westerse stijl - stond een grote menigte te kijken. Werklieden in vlekkeloos witte kle ren met witte schoenen en witte mut sen, verwerkten met eerbied de zestig kisten, de meubels en koffers, die op vrachtauto's werden geladen, speci aal voor deze gelegenheid gekocht. De hoofdstad is vol kleurige vlag gen, papieren lampions met het por tret van Michiko er op, dundoeken en papieren bloemen. De kersenbloesem prijkt in volle glorie. Overal hangen portretten met gelukwensen er onder. Het jonge paar zal na de huwe lijksvoltrekking een rondrit door To kio maken. Daarvoor werd gisteren met drie koetsen, door paarden ge trokken en geëscorteerd door 38 gar den te paard, een keine repetitie ge houden. Wel of niet automatisch verzekerd zijn. Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen wat bedoeld wordt met van „rechtswege" verzekerd zijn. De ene zegt, ik behoef mij niet aan te mel den, een ander is weer van mening dat het wél moet geschieden. Niet altijd echter zijn wij automatisch verze kerd. Wel is dit het geval bij de on gevallenwetten, de ziektewet, de kin derbijslagwet en de werkloosheids wet. Bij deze laatste wet is iemand ech ter niet meer verzekerd als hij 65 jaar is geworden en nog in loondienst werkt of is blijven werken. De invaliditeitswet kent de term „verzekeringsplichtig" zijn, dat wil zeggen, dat de werknemer zich moet aanmelden ofwel verzekeren. Vooral willen wij hier de aandacht eens vestigen op de bepalingen be treffende het ziekenfondsenbesluit. Volgens dit besluit is men nimmer „automatisch" verzekerd. In loondienst. Wie in loondienst treedt, het doet er niet toe welk beroep dit betreft, dus ook de diensbode of het dienst meisje dat öf wel inwonend is of 5 of meer dagen bij dezelfde werk geefster per week in dienst is, moet zich laten laten inschrijven bij een algemeen ziekenfonds. Om dit te bereiken dient hij of zij bij een ziekenfonds een formulier af te halen, dit in te vullen en daar te vens over te leggen een volledig in gevulde werkgeversverklaring. Laat betrokkene dit na, dan loopt hij kans, dat hij geen aanspraak kan maken op genees- en heelkundige behandeling voor rekening van een ziekenfonds. Vooral zij, die voorheen als indi- rect-verzekerden werden beschouwd, doch arbeid in loondienst zijn gaan verrichten, vergeten nog wel eens dat zij zijn overgegaan naar de groep „rechtstreeks" verzekerden. Als gezinsleden gaan verdienen. In hoofdzaak worden hield bedoeld gezinsleden, dat zijn dus zij die met de rechtstreeks verzekerde samen woonden en voor wie deze laatste onderhoudsplichtig was. Kinderen zijn alleen dan rechtstreeks verzekerd wanneer zij beneden 16 jaar zijn en hiermede worden gelijkgesteld stude rende en invalide kinderen van 16 tot 27 jaar. Gaat een indirect verzekerde zelf in loondienst werken, dan dient hij daarvan kennis te geven aan het zie kenfonds. Ook een gehuwde vrouw en kinderen beneden 16 jaar van een rechtstreeks verzekerde, die zelf ar beid in loondienst gaan, vrrichten worden dus daardoor zelf recht streeks verzekerden, dus ook zij moe ten zich melden, want door de in diensttreding in loondienst houdt hun indirecte verzekering op, zodat zij dus uit dien hoofde geen rechten meer kunnen dóen geleien op de zieken- fondskaart van hun verzekerde man of vader. Het is derhalve van het grootste belang, dat zij zich direct melden. Niet alleen betreft het nalaten van aanmelding dat men geen recht (meer) kan doen gelden op genees- en heelkundige behandeling, maar het niet ingeschreven staan bij een zie kenfonds houdt tevens in dat in voor komende gevallen geen recht op uit kering krachtens de ziektewet kan worden verkregen. Het z.g. ziekte- geld kan dan door hun eigen nalatig heid hun neus voorbijgaan. Wat dit wil zeggen, weet vrijwel iedereen. Niet uw werkgever! Het is niet zo, dat de werkgever moet zorgen voor de aangifte bij het ziekenfonds, neen de werknemer moet hier zelf voor zorgen. Het spreekt vanzelf, dat de echt genote en/of kinderen van een recht streeks verzekerde, die zelf arbeid in loondienst gaan verrichten, daardoor ook premieplichtig worden. Op hun loon wordt dus de verschuldigde pre mie voor het ziekenfondsenbesluit en de ziektewet ingehouden. Onbillijk? Helemaal niet, want aan het feit dat er premie betaald wordt heeft betrokkene het te danken dat ingeval van ziekte ziekengeld wordt uitbetaald niet alleen, maar ook ren ten e.d.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1