WAALWIJK Vides DRUNEN VLIJMEN Waalwijkse en Langsiraatse Courant „DE IJSPRINSES": Wie Zonnebrillen I Brillenspecialist VAN MAAREN YlieHrtsk PLEZANTE EN GOED GEBRACHTE KOLDER VAN PIET BORSTEN. POLAROID Zonnebrillen STASSAR - WAALWIJK 82e JAARGANG No. 30 Bureaux: GROTESTRAAT 203, WAALWIJK TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl' ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 23 en zondag 24 mei. Arts: Dr. van Daal. Apotheek: Geers.- N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 24 mei 1959. 10 uur: Ds. L. Schellevis. Dumoulin's drogisterij en parfumerie HET BEST GESORTEERD dusUw adres: Grotestraat 327 - Waalwijk N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 24 mei 1959. 10 uur v.m. en 6.30 uur n.m.: Ds. J. Vink. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 24 mei 1959. 11 u. v.m.: Ds. C. B. Schuurman. PAPIERINZAMELING. In enkele jaren breidde de ge meente Waalwijk zich aanzien lijk uit. En nog steeds staat deze snelle groei niet stil. Dit heeft grote gevolgen, zowel voor het bedrijfsleven als voor de Herv. Gemeente van Baardwijk. Het kleine knusse kerkje, plaats bie dende aan pl.m. 100 mensen, moet binnen niet al te lange tijd plaats kunnen bieden aan 150 mensen. Zo ook is 't met de con sistoriekamer, alwaar de ruimte te klein is voor verschillende ver enigingen. Voor uitbreiding is zeer veel geld nodig. Het uitbreidingscomité zet zijn werk voort om zodoende te pro beren de benodigde gelden bij el kaar te krijgen. Te beginnen a.s. zaterdagmiddag zal er elke vierde zaterdag van de maand een rond rit door de gemeente worden ge maakt om oud papier in te zame len. Wij rekenen op uw aller me dewerking. Hartelijk dank. dat z'n advertentie een goede verzorging en goede plaats be komt, dan is t ij d i g e inzen ding woensdag- en zaterdag ochtend noodzakelijk. Speciaal advertenties tussen de tekst moeten uiterlijk woensdagochtend in ons bezit zijn. VISSCHERSLUST. ruim ten toon kan stellen. Op de rechter hoek zijn twee grote ramen aangebracht, waardoor volop licht in de winkel komt te vallen. Ook de voorgevel is verfraaid met witte gla- zuurstenen. De heer Kivits heeft nu zijn ex positieruimte door deze verbouwing vergroot, waardoor hij zijn artikelen royaler kan plaatsen. Tevens kan het publiek rustig de gehele winkel over zien. Het metselwerk is uitgevoerd door de fa. N. Kooien, ook verrichtte de ze fa. de timmerwerkzaamheden. De firma's J. Mol en Stokwielder wis ten het winkelinterieur keurig licht te houden, wat betreft het schilder en behangwerk. De winkelbetimme ring is geleverd door fa. Jos Ver meer. De TL-verlichting is tegen het 1 plafond aangebracht. Kortom het is weer een mooie aan winst voor Waalwijk, welke er wezen mag, want deze firma past zich even eens aan aan de eisen des tijds. Haar werkplaats en garage bieden een ser vice, welke thans van het rollend ma teriaal wordt gevraagd. De heer A. Kivits kan juist door deze verbou wing nog meer service bieden dan voorheen. Wij wensen de heer Kivits veel succes in de toekomst. De heropening zal geschieden op zaterdag 23 mei a.s. om 3 uur n.m., terwijl er gelegenheid is tot geluk wensen en het bezichtigen van de winkel op die dag van 3 tot 7 uur. PROVINCIALE STATEN. De buitengewone zitting der Provinciale Staten, die op 22 Mei S zou worden gehouden, is tot na der order uitgesteld. Op 31 mei wordt dit jaar het visseizoen geopend. Denk er aan uw akte per 1 juni te vernieuwen. Ook de „karperwiel" is op 31 mei a.s. door het bestuur ter bevis sing opengesteld. U wilt wel de ondermaatse karper ons jubi leumfeest in het water van de wiel doen vieren, nietwaar? Wilt ge een feestdis-vis, laat het dan een zo groot mogelijke vis zijn. Geen riiwielen, motorrijtuigen etc. in het weiland langs de wiel plaatsen. Denk aan de jaarvergadering op 1 juni om 8 uur bij Jan de Nijs. Wij komen, u komt toch ook? NED. R.K. BOND VAN DETAIL HANDELAREN IN GROENTEN, FRUIT EN AARDAPPELEN. De afdeling Waalwijk en om streken van bovengenoemde bond, die 52 leden telt, zal op Donderdag 18 juni a.s. haar 25- jarig bestaan herdenken. Het bestuur zal op die dag re cipiëren van 34 uur namiddag in de achterzaal van de heer G. Ouwerkerk, St. Antoniusstraat 136 te Waalwijk. HEROPENING RIJWIEL- EN BROMFIETSENZAAK. De destijds in het groter pand ge vestigde firma A. Kivits, Laageinde 95, heeft thans zijn pand weten te herbouwen in een moderne winkel, waar hij zijn bromfietsen en rijwielen De r.k. Gemengde Zangvereni ging „Amphion" uit Besoijen, die dit jaar haar eerste lustrum herdenkt, gaf woensdagavond de première van haar jaarlijkse operette in het Be- soijense patronaatsgebouw. Het was ook ditmaal weer een komisch zang spel, geschreven door vakman Piet Borsten, die altijd precies weet waar mee hij het publiek een hele avond op een gezellige en humoristische wijze kan bezighouden. Het geheel kreeg de frisse naam van „De IJs- prinses", een dwaze, plezante en sprookjesachtige geschiedenis, die zich afspeelt ergens in het poolge bied en als zodanig een scherp con trast vormde met de verstikkende, plakkende hitte in het benauwde zaaltje, dat tot de laatste plaats be zet was. Piet Borsten is er opnieuw in ge slaagd om een vlot, fleurig en kolde riek schouwspel op de planken te brengen, waarmee men zich een avond uitstekend amuseert. De teks ten zijn pittig en humoristisch, de enscenering is zeer geslaagd en het spel van de Amphionleden verdient alle lof, zodat Piet Borsten en Am phion op een in alle opzichten ge slaagde lustrumoperette mogen te rugzien, wanneer de diverse uitvoe ringen die het gezelschap ongetwij feld nog voor de boeg heeft, achter de rug zijn. Over het verhaal vertellen wij u liever niets, want het echte plezier kunt u er pas van hebben als u deze operette zelf gaat zien. Het is een alleraardigst verhaal, waarin zang, dans en spel ruimschoots aan hun trekken komen. Over de spelers wil len wij niet zwijgen, omdat zij door spelletje meespelen in dit kolderieke sprookje. Ontbreken doen ook niet de balletmeisjes (Dina Smolders, Ria v. Osch, Willy v. Nunen, Jo Duques- noy, Maria Leenheers en Margr. v. d. Gouw). Verder zagen we Zus Bergmans als afgezante van Neder land en als moeder van de prins, Jan Duquesnoy als vader van de prins, Harry Hamers als Russische afge zant, Gerry van Zon als fee, en als kamermeisjes: Gerry v. Zon, Nelly v. Loon, Ria v. d. Gouw en T. v. d. Wiel. De voortreffelijke muzikale be- met de sterkte van Uw eigen glazen Culturele Kring. j Het bestuur van de Culturele Kring Drunen-Elshout houdt he den vrijdag 22 mei een algemene vergadering. Op deze vergadering zal verslag worden uitgebracht over het seizoen 1958; 1959, ter wijl het programma 1959-1960 zal worden besproken. Agenda. Vrijdag 22 mei. Inkorven St. Ghislain in café v. d. Geit. 8 uur EHBO-cursus R.K. Huis houdschool. 8.30 uur repetitie harmonie De Volharding, zaal Elshout. afstaan aan de eventuele man van zijn lieftallige dochter. Een bijzonder goedmoedige en volkse koning, deze IJsbrand, en Kees Hamers maakte er een alleraardigste rol van. Aan het hof van IJsbrand vinden we verder nog de hofnar en met deze rol wist Henk Passier heel goed weg. Jac. Didden zette een bijzonder martiale hofmaarschalk op de planken en le verde daarmee een zeer geslaagde bijdrage tot het succes van deze op voering. Ria Didden gaf gestalte aan (Ingezonden mededeling) GROTE MEESTERS EN DE MODE Straks wordt in Waalwijk een der mooiste en meest toonaangevende modezaken èn corsetterieën van Brabant geopend. Keurkollecties uit binnen- en bui tenland zullen deze zaak doorlopend het karakter geven van een perma nente modeshow! Voor teen-agers zijn hier rijke kleurschakeringen, zo geplukt van het palet der grote meesters. een pittige en ondeugende lakei. Aan het hof bevinden zich verder een aantal hofdames (Trees Hamers, Lia de Graaff en Annie de Negro) en enkele heren (Chr. v. Hilst, Sjef Hamers en W. Stoop), die allen hun geleiding was van Piet Mulders, pi ano, en Theo Burmanje, drums. De geslaagde balletjes - voor zover mo gelijk op het veel te kleine toneel - waren ingestudeerd door Nelly Schoenmakers. Extra vermelding verdienen de bijzonder aardige en verzorgde costuums. Tekst - met hier en daar misschien een overbodig woord - en regie waren van Piet Borsten. Het geheel mag bijzonder geslaagd heten en de aanwezigen hebben er zich dan ook uitstekend mee vermaakt, zodat wij dan ook niet anders kunnen doen dan degenen, die deze plezante operette nog niet hebben gezien, aanraden dit alsnog morgenavond of zondagavond te gaan zien, voor zover er tenminste nog plaatsen zijn. Voor de pauze voerde het koor on der leiding van de heer J. Kooiker, een 11-tal zangnummers uit en hoe wel koorzang zich in dit zaaltje moeilijk laat beoordelen, menen we toch te mogen zeggen, dat het een ge slaagde uitvoering was, waaruit bleek dat Amphion zich in de vijf jaren van haar bestaan tot een prijzens waardig niveau heeft weten op te werken. De avond werd geopend door de voorzitter van de vereniging, de heer H. Didden, die de hoop uitsprak dat het aantal donateurs van de vereni ging in de nabije toekomst zich zal mogen uitbreiden. In de pauze werd weer de gebrui kelijke taart verloot. Zaterdag 23 mei. 8 uur „Vergeet mij nooit' jaar, Hoge Braken. Zondag 24 mei. 14 Filmjournaal 11.30 uur vergadering Krasna- polsky, hotel Royal. 11.30 uur R.K. Bilbliotheek, in Hoge Braken. 11.30 uur repetitie harmonie Beatrix, café H. van Delft. 11.30 uur repetitie Harmonie De Volharding, zaal Elshout. 11.30 uur vergadering DVC, ca fé Klerks. 2 uur Leids Jeugdtoneel, Hoge Braken. 5 uur „Tarzan de aapmens", Hoge Braken. (S uur „Vergeet mij nooit", Ho ge Braken. Duivensport. Wedvlucht St. Denis, 565 km. Aantal duiven uit Drunen 57. Eerste duif 4.26.54, laatste duif 5.10.31. H. Brok 1; A. Dekkers 2; G. v. d. Sanden 3; M. Peldcrs 4 12; J. Ivoevoets 5; A. van Halderen 6 7 9; G. van Huiten 8; G. van Thiel 10; C. van Boxtel 11; W. Melis 13; W. Peijnenburg 14. SLflQPZflKKEN TN LUCHTBEDDEN SPORTHUIS Emmmm-TEL:Z8i7 MflBKT z -WnnLW'JK hun spel in zo belangrijke mate tot het succes van deze nieuwe Borsten- creatie bijdragen. Betsy Didden is een frisse en bijzonder charmante ijsprinses en het moet prins Piëro (een vlotte en welluidende creatie van Jos Remie) dan ook niet moeilijk vallen haar het hof te maken. Dan is daar verder koning IJsbrand, die na de zeven dagen dooi zijn troon moet best under the sun. Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur tot maandagmorgen 8 uur, uit sluitend voor spoedgevallen Zaterdag 23 en zondag 24 mei dienst Dr. Verhaak. Leids Jeugdtoneel. A.s. zondagmiddag zal het Leids Jeugdtoneelgezelschap in de Ho ge Braken voor de Drunense jeugd een toneeluitvoering geven. Natuurlijk komt dit gezelschap met een echt vrolijk spel in vier bedrijven. „Simmy en Jimmy in hun spannende avonturen" is de titel van dit vrolijk spel, waar mede men deze middag de jeugd hoopt bezig te houden. Aanvang 2 uur. K.A.V. De KAV afd. Drunen houdt op dinsdag 26 mei in de zaal van de Gez. Elshout een algemene leden bijeenkomst. Tennissport. Zondag j.l. speelde het tweede team van de tennisclub De Klin- kaert tegen Kampina uit Boxtel met 4-4 gelijk. A.s. zondag speelt het eerste team tegen Volly uit Eindhoven. Bij een gelijk spel reeds zal het eerste zondag kam pioen worden. Volleybal. De belangstelling voor de kort geleden opgerichte volleybalclub is vrij groot. Men speelt thans nog verschillende oefenwedstrij den en gestreefd wordt ook naar enkele vriendschappelijke ont moetingen, welke hopelijk deze zomer plaats vinden. De vereni ging telt thans ruim 50 leden. De trainingsdagen zijn op zondag, maandag en dinsdag. Ouden, van dagen, op stap. De ouden van dagen zullen ook dit jaar weer een uitstapje ma ken. Ditmaal wordt het wel een zeer bijzondere reis, daar het ge zelschap n.l. op Soestdijk door H. M. de Koningin zal worden ontvangen. Het uitstapje zal ge maakt worden in begin juli. Het comité dat deze reis organiseert, zal hierover deze avond een be spreking voeren. K.J.-verenigingen op excursie. De besturen van de vier Bra bantse K.J.-verenigingen, n.l. Til burg, Udenhout, 's-Bosch en Dru nen, zullen a.s. dinsdag een rond reis maken door Brabant, waar bij de verschillende stallen zullen worden bezichtigd. Na deze rond reis zijn deze besturen in Drunen te gast, waar in café Klerks in de namiddag nog een nabeschou wing zal woraen gehouden. Jaarvergadering Hei of Meerdyk. Op donderdag 28 mei zal in Hotel Royal de Polder Hei of Meerdijk naar algemene jaarver gadering houden. Op deze verga dering komen de jaarstukken ter tafel en verder vermeldt de agen da vaststelling der begroting en l vaststelling van de omslag. Aan vang 10 uur v.m. Extra repetitie Harmonie De Volharding. Door de Kon. Erk. Harmonie De Volharding zal a.s. zondag 24 mei worden deelgenomen aan de muziekfeesten te Loonopzand, dat aldaar georganiseerd wordt door de Kon. Harmonie Sophia s Vereniging. In verband daarmede is er voor de leden van I)e Vol harding een extra repetitie inge last op vrijdagavond 22 mei om half negen. Zondag na de vlucht St. Ghis lain kermisprijzen afhalen. Elshout Haarsteeg MAANDAG 13 APRIL 1959 Uitgever Waalwijk»© Stoomdrukkerij An toon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO\M HEI ZUIDEN Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. poet, per kwartaal f 2.83. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 3798. Wil men. zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last Vi-Shine is een geheel nieuwe shampoo, die méér, veel meer doet dan U eigenlijk van een haarwaamlddel zou verwachten. Prijs per tube voor vele wassingen f 1.60. CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntr«« N.V. Amsterdam DEN BOSCH Vughterstraat 25 TILBURG Markt 32 BREDA Nwe. Ginnekenstr. 23 „VERGEET Mij NOOIT". Een romantisch filmverhaal van Duitse origine met Sabine Bethmann, Ferruccio Tagliavini en Erich Winn. Het is het ver haal van het meisje Elisabeth Klingcr (Sa bine Bethmann), die als secretaresse een betrekking in Rome krijgt. In de trein maakt zij kennis met het zoontje van de beroemde tenor Aldo Morani (Fcruccio Tagliavini) en in Rome zelf met Rudolf Ahrens, een employe van het bedrijf waar zij zal gaan werken. De aanvankelijke vriendschap van Elisabeth en Rudolf wordt teniet gedaan door een jaloers vriendin netje van Rudolf, de danseres Diana. Ten slotte komt Elisabeth in contact met Morani en dat wordt dan de grote liefde. Een aantrekkelijk verhaal met zeer goe de muziek (o.a. Volare). Zaterdag en zondag om 8 uur. Toegang 14 jaar. „TARZAN DE AAPMENS". Daar is-ie dan weer, de goede oude Tar zan alias Johnny Weismuller, die diep in de oerwouden van Afrika zijn befaamde kreten uitstoot. Het verhaal beweegt zich rind 'n expeditie die op zoek is naar een olifantenbegraafplaats, waar het ivoor bij miljoenen tonnen ligt opgestapeld. Na vele avonturen, waarin Tarzan een belangrijk aandeel heeft, bereikt het gezelschap ten slotte het gestelde doel. Prettige oerwoud-romantiek voor 14-ja rigen. 1 Zondag en woensdag om 8 uur. ONGEVAL. Bij werkzaamheden aan de hoogspan ningsinstallatie is door tot nu toe onbekende oorzaken z.g. overslag ontstaan, waarbij de heer M. de G. uit Hedel zeer ernstig werd gewond. Dadelijk waren de Z.E. heer Pas toor Versteeg en Kapelaan Lentjes aanwe zig en verleenden geestelijke bijstand. Even- spoedig waren de doktoren P. v. d. Wouw en H. Verhaak, alsmede Moeder Overste met assistentie aanwezig, die alle moeite deden om dhr. de G. te helpen. Door de ambulancewagen van de ge meente Waalwijk werd de G. in zorgwek kende toestand naar het Ziekenhuis te Den Bosch vervoerd. EERSTE H. MIS door de Eerw. heer Antoon Schoonen. Op 9 augustus a.s. staat er voor onze pa rochie een groot feest te gebeuren. Deze dag namelijk hoopt onze dorpsgenoot, de eerw. heer Ant. Schoonen zijn plechtige eerste H. Mis in onze parochiekerk op te dragen. Traditiegetrouw zijn de buurtgenoten van de Neomist bij elkaar gekomen en zijn de voorbereidingen om deze dag voor de Neo mist en zijn familie tot een onvergetelijke te maken reeds in volle gang. Het stemt tot vreugde dat van verschil lende zijden de spontane medewerking is toegezegd. Hoewel als regel de buurtge noten de feestelijkheden op zulk een dag verzorgen, is het echter niet alleen een buurtfeest, maar vooral een feest dat de gehele parochie aangaat. Wij zijn, Gode zij dank, in Vlijmen nog 'n hechte katholieke gemeenschap, en wat niet katholiek is, is christelijk. Laat ons op zulk een dag blijk geven, dat wij er trots op gaan een jonge man, in ons midden geboren en getogen, geroepen te zien tot het priesterambt. Huis aan huis zal worden aangeklopt en wij zeggen het Mgr. Bekkers na Die niets kan geven, hij geve niets, Die weinig kan geven, hij geve weinig, Die veel kan geven, men doe dit, Want wij allen gaan door de Priester tot God. Het buurtcomité bestaat uit: W. Maas, voorzitter; G. Scheij, vice-voorzitter; J. Ver boord, secretaris; J. Govers, penningmees ter. Giro penningmeester: 97511. BILJARTVER. N.A.O. De Biljartvereniging N.A.O.gevestigd in café Ant. Klerks, speelde dinsdag 19 mei een wedstrijd tegen de biljartclub On- senoort en na een spannende strijd wist NAO deze wedstrijd te winnen met 10 - 8. Car. NAO 369, Onsenoort 339. Een goed begin voor de pas opgerichte vereniging. HERWONNEN LEVENSKRACHT. De leden van Herwonnen Levenskracht komen maandag 25 mei in vergadering bij een in café Ant. Klerks, ter bespreking van het jaarlijkse uitstapje. Alle leden worden verwacht. P.V. DE ZWALUW. Zondag 24 mei wedvlucht van de Post duivenvereniging de Zwaluw vanuit Chris- lain België. Inkorven vrijdagavond van 7 tot 8 uur; dus allen op tijd. Zondag hield de Postduivenver. De Zwaluw een wedvlucht vanuit St. Denis; afstand 370 km, los 10.15 uur, wind N.- O., eerste duif 4-38-57, laatste prijswinnen de duif 5-12-28. Uitslag als volgt W v Vught 1, 14, 16, 26, 33, 41, 47; Fr v Uden 2; C Diepstraten 3, 4, 13, 15, 23, 24; P v Gestel 5; L v Esch-Parijs 6, 43; L Meesters 7, 39;"'H Pelders 8, 45; K Kivit 9, 17, 34; B v Esdonk 10, 18, 37, 53; Th v Overdijk 11, 12; J Kiviets 19, 49; H Mommersteeg 20, 44; Jo v d Heuvel 21; J v d Broek 22, 52; v Stokkum 25; Adr Kuijs 27, 36, 50; H de Vaan 28; P v Dal 29; Th v Esdonk 30, 38, 51; M Nicols 31, 42; L de Laat 32o; L v d Wiel 35; P Vermeulen 40; A de Vaan 46; W Stren gere 48. BURGERLIJKE STAND over april 1959. GeborenGijsberdina N C dv C v Vugt-Bertens - Adrianus H zv A v d Heij- den-v Bijnen - Cornelia J M dv H de Laat-v d Lee - Cornelia E J M dv F Bee- rens-Reijnen - René C M zv A de Laat- de Hart - Wouthera J L dv A Pulles- Gubbels - Godefridus ACzvJvdWa- ter-v Drunen - Johannes F C zv E v Delft-de Groot - Maria W dv J v Gurp- Spruijt - Francisca J M dv M Branten- Pulles - Johanna E dv G v Eggelen-de Kroon - Antoinette G B dv J Neervens- van Leeuwen - Gerardus J M zv J v d Oord-v d Laak - Maria J dv J v Beck- hoven-Cornelis - Theodora A M dv C Meesters-Vissers - Juliana P A dv N de Garde-Henskens - Bernadette M Th dv Jansen-Evers - Maria J dv M Dekkers-v Zon - Wilhelmus C M zv L Vermeulcn- v Delft. Overleden Hendrikus Henskens 79 j wedn v A Musch - Johannes v d Griendt 76 j wedn v C Koks - Adriana H Vran- ken 78 j - Lambert v d Griendt 84 j - Adriana W Fleuren 89 j - Adriaan Kivits 88 j wedn v A v Ingen - Petronella Swin- kels 80 j wed v J Peijnenborgh - Adria nus Meijs 90 j. Huwelijken Paulus A J v Hezik 31 j en Anna M P C Hoorn 17 j - Lambertus J A Valentijn 27 j en Catharina J L Coen- sen 23 j - Engelbertus H v Rijswijk 31 j en Petronella G Mommersteeg 33 j - Hendrikus Kolen 21 j en Antonetta Eekels 17 j. VOETBALPROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG. De voorbije Tweede Pinksterdag is voor de r.k.v.v. Haarsteeg ongetwijfeld een goe de dag geweest. Alle drie de elftallen wis ten het tot een overwinning te brengen; het 3e elftal won van Baardwijk 4 en is gelijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1