Waalwijkse erf Langstraatse Courant BINNEN- EN BUITENLAND Handel in verdovende middelen bloeit in vele landen GERO cassettes Stassar Waalwijk RALSTONDEMONSTRATIE De nieuwe winkelsluitingswet Nog witter... stralend wit.. VRIJDAG 17 APRIL 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 31 22 cent D« week, 3.10 franco p.p. per V.wa *taal f 2.83 Gironummer 60798 Advertentieprijs: 10 cent oer m.m. Abonnement: Conti act-advertenties: speciaaJ tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" De verslaafdheid aan narcotica is erger dan een ziekte; zij leidt onafwendbaar naar een a-sociale houding, naar geestelijke en li chamelijke verzwakking en ten slotte naar de dood. Toch heeft het misbruik van verdovende middelen in o.a. Ame rika, Israël en Duitsland een der mate omvang aangenomen, dat voor elk van die landen gespro ken kan worden van een natio naal kwaad. De regeringen doen haar best om het kwaad onder de knie te krijgen, maar stuiten dikwijls op zulke intriges en combinaties dat ontrafeling van de vele knopen bijna onmogelijk wordt. In Israël voert men op 't ogen blik een verbeten strijd tegen de wijdvertakte handel in verdoven de middelen. De volksgezond heidsdienst treft aan de hand van een na een onderzoek samenge steld rapport tal van maatrege len, die tot doel hebben het on bevoegd gebruik van morfine, opium, heroïne en cocaïne onmo gelijk te maken Israël is een van de landen waarin de verslaafd heid aan narcotica de laatste ja ren sterk is toegenomen. Zelfs zo sterk, dat, gerekend naar de be volkingsomvang, het verbruik dat van de Verenigde Staten overtreft. Het is dus geen wonder dat men zal proberen een halt toe te roepen aan de practijken van de handelaren in de langzaam do dende vergiften. Het meest schok kende, dat bij een onderzoek in Tel Aviv aan het licht is geko men, is het feit dat zelfs dokto ren, apothekers en verpleegsters onbetrouwbaar bleken en, tegen goede betaling, verdovende mid delen aan hun cliënten verstrek ten. Men zal nu proberen een sy steem in het leven te roepen, waarin alle personen die gerech tigd zijn verdovende middelen te bezitten, worden opgetekend, ter wijl tevens alle verslaafden, voor zover zij bekend zijn, in het ar chief zullen voorkomen. Tegelij kertijd zal de rechtspraak onder de loupe worden genomen, daar is gebleken dat in het verleden artsen, die zich schuldig hadden gemaakt aan handel in narcotica, met zeer lichte straffen in de meeste gevallen geldboetes naar huis konden gaan. Men wil in Israël vóór alles voorkomen, dat ook de opgroei ende jeugd door het kwaad wordt aangetast. De afschrikwekkende gevolgen tekenen zich maar al te duidelijk af in Amerika, waar 'n belangrijk percentage van de jeugd aan verdovende middelen verslaafd is geraakt en waar de jeugdcriminaliteit evenredig is toegenomen. Oorlogsoverschotten. Israël is niet het enige land, waarin op het ogenblik 't opium- of morfinegebruik een belangrijk Êrobleem is geworden. In West- uitsland is de stijging van de welvaart hand in hand gegaan met een toenemende handel in verdovende middelen. Naar men zegt, zijn de hoeveelheden mor- fin en opium die klandestien om gezet worden, voor een groot ge deelte afkomstig uit oude wehr- machtvoorraden, die tijdens de ondergang van het Hitlerregime werden geplunderd en verbor gen. Talloze soldaten, die ernstig gewond van het front terugkeer den, werden tijdens de tweede wereldoorlog op de been gehou den met morfine-injecties. Voor dat doel werden grote hoeveelhe den van het gevaarlijke genees middel in militaire hospitalen en barakken opgeslagen. De narcotica vinden nu gretig aftrek onder de tijdens de oorlog daaraan verslaafde soldaten, maar helaas ook onder de rest van de bevolking. De jeugd inbe grepen. Via de grote havensteden zoals Hamburg en... Rotterdam en Amsterdam, worden marihu ana sigaretten aangevoerd, die vooral door de jeugd worden ge bruikt. Marihuana is een uit Mexico afkomstig vergif, dat het grote gevaar in zich bergt dat de gebruiker na enige tijd geen be vrediging meer vindt en zijn toe vlucht gaat nemen tot krachtiger middelen, zoals opium en mor fine. Taurocolo en palfium. Een van de bedekste vormen van narcoticagebruik is _de toe diening van chemische prepara ten, die door de pharmaceutische industrie worden gefabriceerd en verhandeld. Ondanks de strenge controle van de gezondheidsor ganisaties wordt in Duitsland nog altijd een anti-hoestmiddel verkocht, dat een synthetisch narcoticum bevat. Reeds in het begin van dit jaar heeft de opi- umraad van de UNO tijdens een vergadering in Genève gewaar schuwd tegen het gebruik van „taurocolo", zoals het preparaat wordt genoemd. Ook in Nederland is enige tijd een verdovend middel, dat op chemische wijze was bereid, te koop aangeboden. Het werd van uit België naar Nederland ge bracht onder o.a. de naam „Pal fium" en in diverse advertenties aangeduid als een nieuw won dermiddel tegen alle soorten pijn en kramp. Pas na tien maan den werd, op aandringen van de van de Nederland verboden De „pijnstillende preparaten" den werd, op aandringt gezondheidsorganisatie UNO, de verkoop in I vormen een bijzonder groot ge- eens naar verslaafdheid kan lei- vaar, doordat het gebruik even- dan de verkoop (gedwongen) wordt lipt de getrouwe il te gemakkelijk den. Wanneer plotseling gestaakt, grn klant maar al naar het dure opium. Recherches en volksgezond heidsdiensten voeren een verbe ten strijd tegen alle mogelijke vormen van narcotica-misbruik, maar de organisaties die de klan- destiene handel beheersen, zijn alle bijzonder geslepen en moei lijk te ontdekken. Dikwijls komt men niet verder dan de kleine tussenhandelaartjes, die hun waar leveren aan de restaurants, clubs of cafés, die het op hun beurt hun klanten mogelijk ma ken de vergiften te bemachtigen. Wanneer men er uiteindelijk in zou slagen toch één van „de gro te bozen" te pakken te krijgen, blijft de strijd toch voortduren, want de vraag is groot en 'n uit geschakelde organisatie snel ver vangen door een nieuwe. Op 6 februari is de winkelslui tingswet gewijzigd. De inwerkingtre ding werd vastgesteld op 1 april j.l. en momenteel reeds zal men zich hier aan dus dienen te houden, bedrijfs voerder zowel als cliënt. Zo blijven de sluitingstijden van winkels op werkdagen om 18.00 uur (tabaks- en viswinkels om 19.00 uur, kapperswinkels om 18.30 uur) ge handhaafd. Ook de afwijkingen hierop door toestemming van de ge meentebesturen worden door de wets wijziging niet aangetast. Maar wat de koopavonden betreft zijn toch wel enkele geschikte veranderingen aan gebracht. De Sint Nicolaas-koop- avonden blijven van 29 november tot 4 december, de nieuwe bepaling hier- DE HELFT van Uw GELD TERUG! Wanneer U ons, bij aankoop van Uw baby-uitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG. ledereen heeft nu evenveel kans. bij echter is, dat, wanneer 29 novem ber op een zondag valt, de 28e no vember eveneens een koopavond is. De winkels mogen dan tot 21.00 uur geopend blijven, maar de gemeente besturen kunnen toestemming geven voor sluiting om 22.00 uur. De Kerstmiskoopavonden vallen volgens de nieuwe regeling in het tijdvak van 20 tot 23 december (voor heen tot 24 december) en de slui tingstijd blijft op die dagen 21.00 uur. Voor Oudejaar komt de regeling met die van 29 november overeen. Valt Oudejaar op een zondag dan valt de koopavond op de daaraan voorafgaande zaterdag. Overigens blijft de mogelijkheid bestaan, dat de gemeenteraad voor de verschillende groepen van winkels een avond per Bins Brandend Maagzuur met een ol twee Bennies! week, alleen niet op zaterdag, als koopavond aanwijst. Het sluitings tijdstip kan dan niet later dan op 22.00 uur worden gesteld. Wat betreft de halve dag-sluiting is bepaald, dat wanneer voor een groep winkels een sluitingsplicht op een halve werkdag per week bestaat, dat nu ook geldt in een week, waarin een christelijke of nationale feestdag valt. In de oude regeling verviel de sluitingsplicht van halve dagen in dergelijke feestweken. Maar ook hierin kan de gemeente raad evenwel vrijstelling verlenen. De compensatieregeling voor dege nen die op grond van hun godsdien stige overtuiging de rustdag op een andere dag houden dan de zondag, is verruimd. Betrokkenen kunnen nu aan B. en W. verzoeken hun winkel op zondag van 10 tot 18 uur geopend te houden (voorheen van 8 tot 14 uur). Volgens de nieuwe regeling mo gen één uur na het sluitingstijdstip van de winkels nog waren aan de huizen van afnemers worden te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd. Indien evenwel in een gemeente een sluitingstijdstip geldt van 20 uur of later, dan mag na deze sluitingstijd niet meer worden bezorgd. Deze re geling geldt niet alleen voor de be zorging van waren die uit een winkel afkomstig zijn, maar ook voor waren die niet uit een winkel, maar b.v. door rondtrekkende handelaren worden afgeleverd. Een nieuwe bepaling bij deze be zorgingsregeling is getroffen voor brood en tezamen met brood af te leveren bakkersartikelen. Volgens de nieuwe regeling heb ben B. en W. nu de bevoegdheid toe-' stemming te verlenen voor het na sluitingstijd geopend houden van winkelruimten ten behoeve van fees telijkheden of bijeenkomsten met een cultureel of sociaal doel, veilingen, tentoonstellingen en vertoningen op het gebied van de mode. Vroeger was deze ontheffingsmogelijkheid beperkt tot veilingen en liefdadig heidsfeesten e. d. Bij de uitvoering van de gewijzig de wet zal de positie van de Kamers van Koophandel en Fabrieken als schakel tussen overheid en bedrijfs leven meer naar voren komen. Voor het vaststellen van een koopavond of het treffen van een afwijkende slui tingsregeling moest volgens de be staande bepalingen reeds de gemeen te de Kamer van Koophandel horen. Bij het in stellen van een vacantie- regeling of een halve-dagsluiting is thans bovendien een verzoek daartoe* van de Kamer vereist of moet de Kamer gunstig adviseren. t EDUARD VAN BEINUM. Tijdens repetitie plotseling overleden Dr. Eduard van Beinum, eerste dirigent van het Concertgebouw-or kest, is overleden. Zijn tragische dood voltrok zich Maandagmorgen tijdens een repetitie in de grote zaal van het Concertge bouw, die als gewoonlijk om tien uur was begonnen. De dirigent nam met zijn orkestleden de eerste sym phonic in c. kl. t. van Johannes Brahms door. Juist op het moment dat hij had afgetikt en iets nader wilde verklaren zakte hij in elkaar en viel neer in de dirigentenstoel. Ver schillende orkestleden - onder wie Bart van Beinum, zoon van de over ledene - snelden toe om hulp te verlenen. Zij legden de dirigent op de grond en telefoneerden vervol gens het ziekenhuis. Inmiddels slaag den anderen er in de hulp in te roe pen van een dokter, die buiten voor het Concertgebouw stond te wach ten voor een verkeerslicht. Deze me dicus kon niet anders doen dan de dood constateren. De verslagenheid onder de orkestleden, bij wie Eduard van Beinum als mens en als musicus zeer bemind was, was uiteraard zeer diep. Hij was subtiel en overgevoelig van aard en hij was in de verste verte geen man, die zich zelf met grote uiterlijke middelen aan anderen wil de of kon opleggen. Van die voor een dirigent zo bijzondere dispositie heeft hij zijn kracht gemaakt. Hij wist, dat muziek - op basis van een altijd nog verder na te streven mees terschap - moest komen uit de le vende mens. Hij bezielde zijn muzi kanten derhalve tot prestaties van de grootste muzikale kunstvaardigheid. Hij was niet de virtuoos, die zijn grillen oplegde aan een hem willoos volgend instrument. Hij was de mu zikant met zijn muzikanten, de eerste onder hen, de eerste om met hen te zoeken naar de bronnen der muzika le waarheid. Universeel begaafd voor alle stijlen en muziekculturen als hij was, heeft hij met hen in een enorm repertoire uitvoeringen tot stand gebracht, waarin men overwel digd werd door de levende nabijheid van de schoonheid, die waarheid is. Eduard van Beinum heeft niet zo lang mogen leven, dat hij - naar hij zich vast had voorgesteld - zijn op volger nog definitief aan Amsterdam kon geven. Hij is dood ineengezon ken voor zijn orkest, waarmee hij de Eerste symphonie van Brahms repe teerde. Zinvoller dood laat zich niet denken voor de goede en zuivere mens, die Eduard van Beinum ge weest is. Eduard van Beinum was een diri gent van wereldfaam, hij gasteerde met zijn orkest in alle landen van Europa, in de Verenigde Staten, maar vooral in Zuid-Amerika. De hoogste onderscheidingen vielen hem ten deel en over de gehele wereld heeft zijn plotseling verscheiden een diepe indruk gemaakt. Het is een haast onherstelbaar verlies, niet al leen voor het Amsterdams orkest, maar voor de gehele muziekwereld. Van Beinum was een bijzonder mens, de muziek was voor hem alles. VERJAARSGESCHENK VOOR KONINGIN. Allerwegen weerklank. Het initiatief van het comité „Ver jaarsgeschenk Koningin" blijkt in zeer ruime kring weerklank te vin den. Voor de oproep, welke het comité zowel tot landgenoten individueel als tot organisaties en ondernemingen heeft gericht, ondervindt het warme sympathie. Dit heeft de voorzitter van het comité, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz in een persconferentie mede gedeeld. Voorts werden op de persconfe- rentie nog de volgende mededelingen gedaan: De burgemeesters van de meeste gemeenten organiseren plaatselijke inzamelingsacties, waarbij veelal de hulp is ingeroepen van de Kamers van Koophandel, de wijkverenigin- gen, vrouwen- en jongerenorganisa ties, scholen, etc. Er zullen geen straatcollecten worden gehouden, doch in vele gemeenten zullen op centrale plaatsen, zoals bij raadhui zen en in winkelcentra, op bepaalde dagen inzamelingsbussen worden ge plaatst. NIEUWE INTERNUNTIUS IN ONS LAND GEARRIVEERD. Mgr. dr. B. J. Alfrink, de aarts bisschop van Utrecht, was zaterdag middag met vertegenwoordigers van vrijwel alle Nederlandse bisdommen - de bisdommen van Groningen en Roermond uitgezonderd - op Schip hol aanwezig om de nieuwe internun tius, mgr. Beltrami, bij zijn aankomst in ons land te begroeten. Nadat twee kinderen van mr. F. Baron van Voorst tot Voorst de vertegenwoor diger van de Heilige Stoel met een bos tulpen hadden verwelkomd, ver klaarde mgr. Beltrami zich gelukkig te prijzen zijn twintigjarige diploma tieke loopbaan voort te kunnen zet ten in een vreedzaam land, dat zich onder de regering van een zeer be wonderde koningin in een periode van rust en vooruitgang bevindt. In Guatemala, zo vertelde de nieu we internuntius, heeft hij gedurende een verblijf van vijf jaar vijf revolu ties meegemaakt. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar Bogota in Co lumbia, waar hij getuige was van één revolutie. Tenslotte ging hij naar de Libanon, waar hij „bijna iedere dag een revolutie beleefde" en waar men hem van tijd tot tijd bewaking had moeten geven. Bij al die ongeregeld heden en revoluties heeft men hem tweemaal naar het leven gestaan. „Eindelijk kan ik nu dus hopen dat de bijbelse woorden in vervulling gaan: ik ben door water en vuur ge gaan, maar hier heb ik rust gevon den", aldus mgr. Beltrami. PRINS ALBERT TROUWT IN 'T A.S. NAJAAR. Prins Albert van België en zijn blond Italiaanse verloofde donna Paola Ruffo di Calabria hebben de eerste dag van hun verloving op het koninklijk paleis te Laeken doorge bracht. De prins stelde zijn verloofde voor aan vooraanstaande personen, die het paar hun gelukwensen kwamen aanbieden. Zondagavond was pre mier Eyskens reeds bij hen geweest. Het paleis wordt overstroomd met duizenden telegrammen van vrienden en belangstellenden uit België en Italië. Later op de dag maakte het verloofde paar een wandeling door het uitgestrekte park, dat het paleis omgeeft. Ook haar moeder logeert momen teel op het paleis te Laeken. Reuter verneemt uit hofkringen, dat het huwelijk waarschijnlijk te Rome zal worden gesloten en wel in het najaar; datum en plaats zijn ech ter nog niet vastgesteld. Het paar zal na het huwelijk zijn intrek nemen op het Belvédere te Brussel. ONTDEKKER II MET SUCCES GELANCEERD. Maandagavond om kwart over tien Nederlandse tijd werd vanaf de Amerikaanse basis Vandenberg in Californië de aardsatelliet „Ontdek ker II" gelanceerd. In de satelliet, die werd afgevuurd door een Thor Able raket, is een speciale cabine ge bouwd die ongeveer 88 kilogram weegt en in de toekomst gebruikt zal worden voor het vervoer van een be manning. De satelliet zal gaan cirkelen in een baan om de noord- en de zuid pool. Op een bepaald punt boven de Stille Oceaan zal de cabine door middel van een radiosignaal per pa rachute naar de aarde terugkeren. Acht C-119 transporttoestellen staan klaar op het eiland Hawaï om de cabine reeds op zeer grote hoogte op te vangen. Aan ieder toestel zijn twee stangen van 15 meter lengte gemon teerd, waartussen een nylon vangnet is gespannen. De lancering geschiedde van een afvuurinrichting op twee honderd meter afstand van het strand van de Stille Oceaan. Het 23 meter lange projectiel steeg in een prachtige ba- lans, een dertig meter lange gele vuurpluim achter zich latend. Binnen drie minuten was Ontdekker II uit het gezicht verdwenen. PESSIMISME OVER GEZONDHEIDSTOESTAND MINISTER DULLES. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dulles, blijft onder behandeling voor kanker in het Wal ter Reed hospitaal te Washington. Men zal niet eerder een beslissing over zijn al dan niet aanblijven als minister nemen, voordat deze behan deling, die dezer dagen zal beginnen, beëindigd zal zijn, zo is door het Witte Huis bekend gemaakt. Presi dent Eisenhower bracht een bezoek aan de minister, vergezeld van Dul les' broer, Allen Dulles, die hoofd is van het Amerikaanse Centrale In lichtingenbureau. 'IW AFTREDEN VAN DULLES DEZE WEEK VERWACHT. Nieuwe ziekteverschijnselen bij John Foster Dulles hebben in Washington de verwachting ge wekt, dat hij nog deze week zal aftreden als minister van buiten landse zaken. Vermoedelijk zal de huidige vice-minister Christi an Herter hem opvolgen. Een me disch bulletin meldde dinsdag avond dat dokters in het Walter Reed ziekenhuis bij minister Dul les „een kwaadaardige tumor hebben ontdekt in het onderste deel van de nekwervel". Tevoren had het State Department meege deeld, dat vice-minister Christian Herter minister Dulles zal ver vangen op de conferentie van westelijke ministers, die 29 april in Parijs begint. DE ECHO WHET ZUIDEN In Israël stevige aanpak van nationaal kwaad ZIE ADVERTENTIE. AjimtMHndi Mtedtrs... Weet U wel, dat wij bij dt geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling ST.ANTON/USSTR. 4 WAALW'JK In een handomdraai bent U van die schrij nende pijn verlost. Rennies zijn smakelijk, makkelijk in te nemen - gewoon laten smel ten op de tong -. Geen wonder dat die legioenen van zuur- brandlijders zweren bij Rennies, het onge ëvenaarde, meestgebruikte maagtablet over de de hele wereld. Ja - Rennies zijn een prachtmiddel en bovendien hygiënisch en gemakkelijk verpakt om in Uw zak of hand tas mee te nemen. het goede anker-horloge - (let op het rode^Edriehoekje)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1