BINNEN- EN BUITENLANE Waalwijkse en Langsfraafse Courant Vormingscursus voor de werknemende middenstand CAMPING- en tenten SHOW KOESEN Schoenen worden duurder Huidenprijzen stegen in acht maanden tijds met 100 pCt. Bezorgdheid omtrent invoering van textiel- en rubberschoeisel uit verre Oosten. WIJ HOUDEN EEN W A A L W IJ K op 24 - 25 - 26 april a.s. (vrijdag - zaterdag - zondag) in de Gecroonde Leersse, Grotestraat 202 Geopend tot 9 uur 's-avonds. Toegang vrij. HINTHAMERSTRAAT 55 Tel. 04100-8309, DEN BOSCH DE WERELD ROND Provinciaal Nieuws LITTERATUURPRIJS VAN DE GEMEENTE HILVARENBEEK. MAANDAG 20 APRIL 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO W HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No 32 Abonnement 22 cent per week; 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.#i. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHl De Internationale Schoenenbeurs Nederland 1959, die vandaag, mor gen en overmorgen te Utrecht plaats heeft, wordt gehouden onder voor de schoenindustrie en de schoenhandel uitermate moeilijke omstandigheden. Aldus de heer A. Mannaerts, voorzitter van de Fede ratie van Nederlandse Schoenfabri kanten. op een donderdag j.l. ge houden persconferentie, tijdens welke hij nader inging op de oor zaken welke tot deze moeilijke om standigheden hebben geleid. Allereerst wees spr. er op, dat de schoenindustrie voor haar grond stoffen voor een groot deel is aan gewezen op een natuurprodukt, n.l. huiden, en dat dit natuurprodukt niet terwille van de schoenindustrie wordt geproduceerd, doch feitelijk niet meer is dan een bijprodukt van de primair op vlees- en melkpro- duktie gerichte veehouderij. Dit brengt mee, dat de produktie van huiden en vellen zich weinig aan trekt van de vraag naar leder; deze wordt immers door geheel andere faktoren bepaald. De vraag naar huiden en vellen heeft voor enige-tijd een impuls ge kregen door het sterk in de markt komen van de Oost-Europese lan den, waar blijkbaar de produktie van consumptiegoederen, met name van schoenen en lederwaren, een hoge vlucht neemt. Deze toegeno men vraag heeft er overigens niet toe geleid dat er één koe méér ge slacht werd. Integendeel, in een der belangrij kste huidenproducerende landen, te weten Argentinië, zijn de slachtingen sterk verminderd, om de veestapel, waarop in zekere ma te roofbouw was gepleegd, te sane ren. Ook in Noord-Amerika wordt tijdelijk minder vee geslacht, omdat het daar blijkbaar wegens de lage veevoederprijzen lucratiever is het jonge vee wat langer in leven te laten. De toeneming van de vraag ener zijds en de vermindering van het aanbod anderzijds hebben 'n prijs beweging in het leven geroepen, die zich in korte tijd over de gehele wereld heeft uitgebreid. In het laat ste kwartaal van 1958 is deze op waartse beweging sterk aan de dag getreden. Zij heeft zich voortgezet tot op de dag van vandaag en schijnt nog steeds niet aan een einde te zijn gekomen. Hoewel er in verband met de prijsschommelingen moeilijk con crete cijfers te geven zijn, meende de heer Mannaerts toch te mogen stellen, dat de huidenprijzen in een tijdsverloop van acht maanden ge middeld met 100% zijn gestegen. De lederfabrikanten, de schoenfa brikanten en de schoenhandel heb ben getracht zo lang mogelijk de oude prijzen te handhaven, maar thans is dit echt niet meer vol te houden. De schoenenprijzen zullen omhoog gaan en op de Vakbeurs in Utrecht komen de fabrikanten dan ook uit met nieuwe collecties, waar van de prijzen aanmerkelijk hoger liggen dan die van het vorig seizoen. Overigens zijn de schoenfabrikan ten zich voldoende bewust van het nadelige effect van prijsstijgingen op de afzetmogelijkheden en de concurrentie speelt bovendien in deze bedrijfstak Wel zodanig een rol, dat men er gerust op kan zijn dat de prijsverhogingen niet verder zul len worden doorgevoerd dan strikt noodzakelijk is. NAJAARSMODE De schoenmode voor het najaar 1959 staat overwegend in het teken van de spitse leest. Daarnaast zal ook de O-lijn vermoedelijk wel ter rein gaan veroveren. Nieuw voor Nederland is de „flowline", welke leest een voortzetting vormt van de leesten met de hoekige lijnen, die bij deze nieuwe lijn zijn vervangen door vloeiende lijnen. Men verwacht dat deze flowline het wel zal doen. De hakken zullen zo mogelijk nog dunner worden. Ook de lage hak ken zijn slank geworden. Alles is er dus op gericht de schoen een ele gante vorm te geven. De zeer hoge hakken zullen nagenoeg geheel uit het modebeeld verdwijnen. De hoog ste hakken zijn die van ca. 7 cm., maar de grootste verkoop zal komen te liggen in de hakken van 3 tot 5% centimeter. De modellen in deze groep voldoen aan alle eisen van élégance die men voorheen aan de hoge hakken stelde. De verwachting is, dat de gladde ledersoorten de hoofdtoon zullen voeren en dan veelal in aniline en semi-analine geverfd. Daar de ongevoerde schoenen de voornaamste plaats zullen innemen, worden zwaardere ledersoorten ver werkt. In de kleuren komen naast beige, zoals mastiek, praline, klei, gabar dine e.d., naar voren cognac en ga zelle. Daarna alggroen, blauw en rood. Zwart zal enig terrein gaan herwinnen. PRODUKTIE EN EXPORT In het kader van deze tweede In ternationale Schoenenbeurs Neder land is het wellicht interessant eni ge cijfers omtrent de produktie en de export van de Nederlandse schoenindustrie te geven. In 1958 heeft de schoenindustrie ruim 27 miljoen paar schoeisel ge fabriceerd, waarvan ruim 18 mil joen paar lederen schoenen, onge veer 4 miljoen paar pantoffels en pl.m. 5 miljoen paar rubberschoei sel en dergelijke. De totale parenproductie lag slechts een weinig beneden het niveau van 1957, terwijl er voor lederen schoe nen zelfs sprake is van een kleine plus. Dit alles ondanks het feit, dat in 1958 aan de produktie nogal wat minder arbeidsuren zijn besteed dan in 1957, ten dele als gevolg van een geringe inkrimping van de perso neelsbezetting, ten deele doordat in 1958 in vrij veel schoenfabrieken gedurende kortere of langere tijd werktijdverkorting is toegepast. De verklaring hiervoor moet worden gezocht eensdeels in een grotere ar beidsproductiviteit, doch vermoede lijk ook in de omstandigheid, dat re latief meer paren schoenen zijn ver vaardigd die minder arbeid vergen. De uitvoer van schoenen blijft zich gunstig ontwikkelen. In 1958 heeft de export een niveau bereikt van bijna 5 miljoen paar, waarvan ruim 2 miljoen paar lederen schoenen. Ongeveer de helft hiervan ging naar de E.E.G. partnerlanden, met het leeuwendeel voor de Belgisch Luxemburgse Economische Unie. De andere Europese landen namen 20 voor hun rekening, zodat een kleine 30 van de totale export naar gebieden buiten Europa ging. De invoer van schoeisel was in 1958 ongeveer even groot als in 1957, nl. 3.4 miljoen paar, waar van ongeveer 0.9 miljoen paar lede ren schoenen. Voor de lederen schoen boekte alleen Italië nog eni ge vooruitgang; alle overige landen exporteerden in 1958 minder lede ren schoenen naar Nederland dan in 1957. Met enige bezorgdheid zien de Ne derlandse schoenfabrikanten de voortdurende toeneming van de in voer van zeer goedkoop textiel- schoeisel en rubbberschoeisel uit 't verre Oosten. Zij acht het van be lang, d^t in E.E.G.-verband aan dacht wordt besteed aan de nood zaak van een gecoördineerde han delspolitiek met betrekking tot de invoer uit landen waar de produk- tie-voorwaarden, met name de lon- nen en sociale lasten, van een ge heel andere orde zijn dan in West- Europa. Het gevaar is anders niet denkbeeldig, zo meent men in de Nederlandse schoenindustrie, dat schoeisel uit deze landen voor prij zen die spotten met de hier gelden de normale concurrentieverhoudin gen in grote omvang in een der E.E. G.-landen wordt binnengelaten en dan volgens de bepalingen van het E.E.G.-verdrag vrij kan cir culeren binnen het E.E.G-gebied. ii. In een vorig artikeltje werd ge tracht aan te tonen hoe nodig het voor de middenstanders is te zorgen dat hun geestelijk peil minstens ge lijke tred houdt met de maatschap pelijke positie die zij vervullen. Daarin werd ook naar voren ge bracht hoeveel vreugde een mens beleven kan door zich ook geeste lijk tot een volwaardig mens te vor men. Om die persoonlijkheids-vor ming op een systematische, geor dende wijze te bevorderen zijn ver schillende afdelingen van de stands organisatie der werknemende mid denstand (het initiatief werd in Limburg geboren) er toe overge gaan een zgn. vormings-cursus van het St. Gerlach-Instituut tot stand te brengen. Men zou net kring-scholen kun nen noemen waar gedurende drie jaar in de winteravondcursussen, onderricht wordt gegeven dat een alzijdige, christelijk - menselijke vormgeving beoogt. Toen in Limburg al spoedig bleek hoezeer dit onderricht een dringen de behoefte vervulde werd ook in Nijmegen, Tilburg, Eindhoven en verschillende andere Brabantse steden dit voorbeeld gevolgd. Ook in Waalwijk is een behoor lijk aantal mensen uit de zgn. mid dengroepen die, hoewel bekwaam voor hun beroep, toch nog veel mis sen van hetgeen een all-round ge vormd mens aan kennis en over tuiging behoort te bezitten. De be kwaming voor handel of techniek heeft hun vaak zodanig in beslag genomen dat er geen tijd kon over blijven om bv. hun godsdienstig denken boven het peil der lagere school te verheffen. Het veroveren van een maatschappelijke positie ging vaak ten koste van de cultu rele ontwikkeling die toch van mensen van hun „stand" verwacht mag worden. Ook u zal het wel overkomen zijn dat u bij het bezoek aan iemand tegen wie u, maatschappelijk gezien hoog opkeek, pijnlijk getroffen werd door het volkomen gemis aan goede smaak, waarvan de inrich ting van hun woning getuigt. Van iemand die tot een behoorlij ke positie wist op te klimmen wordt toch minstens verwacht dat hij of zij onderscheid weet te maken tus sen „kitsch" en artistiek verant woord cultuur-uitingen. Van vel-en mag toch worden ver wacht dat zij meer oog hebben voor hun medemensen, dat zij hun „bekrompenheid" weten te door breken en zich interesseren voor de wereldproblematiek in onze steeds Om aan de behoefte tot bewust wording tegemoet te komen zal bij de lessen van het St. Gerlach-In stituut vooral worden ingegaan op wat de mens is en wat de zin van van zijn bestaan is. Onder de naam „Christelijk Humanisme" wil de cursus belangstelling opwekken voor de plaats van de leek in de kerk en de wereld en de belang rijkste vraagstukken op godsdien stig terrein belichten. Men kan zonder een zekere cul turele vorming moeilijk volledig mens zijn. In het vak cultuurge schiedenis wordt een inzicht gege ven in de groei en de wording van onze cultuur en leidt tot een juis ter oordeel over uitingen van kunst en wetenschap. Ook op sociaal-economisch ge bied kan men zonder een zekere vorming moeilijk bij blijven, hierin zullen de lessen „Socioiogie" op 'n populair wetenschappelijke wijze tegemoet komen, door te spreken over de gemeenschap in haar wezen en soorten, verhouding individu gemeenschap, menselijke arbeid, eigendom, socialisatie en nationali satie, ordening kapitaal en arbeid in de onderneming, per bedrijfstak, de vrije sociale organisatie en soci ologie van het gezin. De lessen die onder de benaming „Sociale Aardrijkskunde" gegeven zullen worden hebben tot doel de visie op land en wereld te verrui men en het besef bij te brengen dat men als mens ook wereldburger is en met alle mensen in verbonden heidheid leeft. Een zeer belangrijk vak in de de St. Gerlach cursussen is ook de les in „Leiding geven en spreken in het openbaar". Dit vak waarbij haast vanzelfsprekend logica en denkleer een belangrijke plaats in nemen is er mede op gericht de mens te helpen bij hef overwinnen van een zekere schroom om datge ne te uiten wat men aan anderen wil meedelen, en tevens te leren die mededeling op logisch door dachte wijze met de juiste bewoor ding voor anderen aannemelijk te maken. Met deze beknopte uiteenzetting van het programma van de vor mingscursus van het St. Gerlach- Instituut wil ik dit artikeltje beslui ten. In een volgend artikeltje hoop ik u iets meer van de technisch- finantiele kant van de cursus te vertellen. (Wordt vei-volgd) J.H.v.G. BIDT VOOR KONINGIN. Zondag 26 april zal in de ka tholieke kerken een korte ver klaring van de bisschoppen wor den voorgelezen, waarin zij ter gelegenheid van de vijftigste ver jaardag van koningin Juliana al le gelovigen oproepen om op 30 april hijzonder te bidden voor de Koningin en het koninklijk ge zin, „opdat door Gods goedheid de koninklijke familie zich mag verheugen in een blijvende wel stand tot vreugde en zegen van geheel ons volk". „Wij willen de almachtige God vragen", zo luidt de op 15 april gedateerde verklaring, „dat Hij aan ons land en ons volk onder het gelukkige bestuur van de Ko ningin voorspoed en rust en vre de mag schenken, zodat er voor iedere Nederlander de mogelijk heid is om te leven in vrijheid en welvaart; hoe ook gescheiden door levensovertuiging, één in aanhankelijkheid aan ons land, ons volk en ons Vorstenhuis. De bisschoppen verwachten dat de gelovigen hetzij op de voor avond, hetzij op de dag zelf in groot getal zullen deelnemen aan de godsdienstoefeningen om ge zamenlijk God te danken en Gods zegen af te bidden over Hare Ma jesteit en haar koninklijk Huis". (Tijd). KANSEN VAN FORMATEUR GESTEGEN. Formateur de Quay heeft mr. Van Campen, lid van de Eerste Kamer voor de Katholieke Volks partij, gisteren ontvangen en hem gevraagd bewindsman van Eco nomische Zaken te worden. De heer Van Campen is bereid het aanbod welwillend te overwegen. In Den Haag wordt verwacht, in dat prof. De Quay spoedig de Tilburgse hoogleraar in burger lijk en handelsrecht, prof. W C. L. van der Grinten, ook lid van de KVP, zal verzoeken minister van Justitie te worden. Als prof. van der Grinten en mr. Van Cam pen accoord gaan, staat de sa menstelling van het grootste deel KVP en ARP van het kabi net vast. Zes KVP-ers: prof. De Quay, premier; mei. Klompé, Maatschappelijk Werk; mr Cals, Onderwijs; mr. Luns, buitenland se zaken; prof. Van der Grinten, ten. Justitie; mr. Van Campen, Economische Zaken. Twee anti revolutionairen: prof. Zijlstra, Financiën; drs. Hazenboscn, So ciale Zaken. PROTEST IN DJAKARTA. De intrekking van het uitreis visum van de kanselier der Ne derlandse diplomatieke vertegen woordiging in Djakarta, de heer N. .1. Schcele, beschouwt de Ne derlandse regering als een „onge oorloofde aantasting" van de di plomatieke onschendbaarheid die de heer Scheele had. De Neder landse regering verwacht, dat de Indonesische autoriteiten deze maatregel snel ongedaan zullen maken Aldus deelt een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag mede. Uit Djakarta meldt AP, dat de Nederlandse zaakgelastigde, dhr. H. Hasselman, vrijdag een on derhoud met de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken Soebrandio heeft aangevraagd, teneinde opheldering te krijgen. De heer Scheele bevond zich met zijn echtgenote donderdag avond reeds aan boord van het Nederlandse vrachtschip „Bor neo", toen hij bevel kreeg het schip weer te verlaten, omdat zijn uitreisvisum was ingetrok ken. Mevrouw Scheele, die aan boord bleef, is thans met de Bor neo op weg naar Nederland. De heer Scheele, die reeds tien jaar in Indonesië verblijft, moest zijn paspoort afstaan aan de emigra- tiedienst. ANNE FRANK-FILM AMSTERDAM. Koningin Juliana en prinses Bea trix hebben donderdagavond in het Amsterdamse City-theater de pre mière van de Anne Frank-film bij gewoond. Naast de vorstelijke gasten wa ren er vele andere vooraanstaande figuren uit het openbare leven. Na het welkomstwoord door bur gemeester van Hall werd het woord Ja, zegt u dat wel, het is al weer een bar lange tijd geleden dat u iets van ons vernam. Hoe lang al? Ach, laten we liever vragen: hoe kort, want wat is een jaar met haar, die we op een dag, in het flu welen uur van de schemering, plot seling ontmoetten in de ravissante tuinen van Lido di Jesolo? Wat zijn drie jaar, zo vragen wij, in het ka der van de E.R.G. (Europese Ro mantische Gemeenschap)? Zij ver loor e-en bloem uit heur haar, dat de kleur en de geur had van een me diterrane zomernacht en sneller dan 's werelds beste middenvoor waren wij er bij om deze kans te benut ten. En het bleef niet bij deze 10 score, want wij houden van forse overwinningen. Zodoende. Het was een wedstrijd, waarvan de speel- duur steeds weer werd verlengd, want ook van haar kant werd er ge scoord, rap en naarstig. Wat is dan een jaar, zo vragen wij nogmaals, wat zijn 365 dagen in de oneindig heid van de eeuwige amore? Een fleuzedreul, vriendinnen en vrien den. Zo'n klein beetje, dat mevrouw Scholten het niet eens meer kan zingen. Toch zijp. wij ook in dat jaar Ne derlander in hart en nieren geble ven, want temidden van alle on aardse gebeurlijkheden hebben wij toch altijd één been op de grond ge houden. Een hele toer weliswaar, maar ook dat hebben we 'm gele verd, zodat niemand zich bezorgd hoeft te maken over onze Neder landse naam in het buitenland. Daardoor bleven wij volledig op de hoogte met wat zich thuis afspeelde. Wij hebben gehoord hoe Wim Kan waardig over de drempel stapte, hoe het Waalwijkse voetbal zijn po sitie in de derde klas heeft verste vigd en hoe er voor een aantal Waalwijkse bejaarden plotseling 'n minder prettige tijd aanbrak. Al deze dingen konden ons hart ech ter niet warm maken voor de thuis vaart, en wij hadden ons dan ook al verzoend met de gedachte nooit meer zuurkool met spek te zullen eten, toen prof. de Quay in zorgvol le omstandigheden kwam te verke ren. Met een ruk werd toen weer de patriot in ons wakker en hoewel zij zich klagend en snikkend aan de stijgbeuge.l vastklemde, zjjn we toen spoorslags naar het Binnen hof gereden, waar we ons, verhit nog door de lange rit, hebben aan geboden voor iets met of zonder portefeuille, mits het maar iets in de portefeuille geeft. Hebben wij daar goed aan ge daan? Is het vaderland ons daar om, naast een riant salaris nog iets- meer verschuldigd (een standbeeld of gratis wonen of iets van dien aard)? Wij menen in alle beschei denheid van wel, want wat zegt Sir Ronald Fisher, rector-magnificus van het Gonville en Caius College te Cambridge? Deze niet de eerste de beste heer verklaart onomwon den: „Ondanks betere onderwijs methoden neemt het aantal suf ferds onder de mensen elke gene ratie toe, terwijl het aantal pientere en briljante mensen afneemt." Konden wij anders doen, dan wij gedaan hebben? De Britse professor heeft daar mee een probleem in de openbaar heid gegooid waarover wij al heel lang stilletjes hebben lopen pieke ren, waarbij wij ons afvroegen hoe er over honderd jaar nog een rege- ring gevormd zou kunnen worden. Bij zijn schokkende onthulling heeft sir Ronald echter ook het venster op een nieuwe toekomst geopend, want zo voegde hij aan zijn verkla ring toe: „Eens zal het moge lijk zijn katten en honden te leren spreken en apen op te leiden tot huispersoneel." Door een hersenope ratie en een intensieve opleiding zal dit ideaal verwezenlijkt kunnen worden, aldus de professor. Deze dieren zullen dan eenvoudige zin nen kunnen zeggen, zoals: „Het is kwart over zeven, meneer", „Drie- en-een-halve liter, melkboer", „Had u nog iets gehad willen hebben, mevrouw?", enz. enz. Lacht u dus niet, wanneer wij zeggen, dat het helemaal niet onmo gelijk is, dat in de weliswaar nog verre toekomst enkele intelligente paarden in de Kamer zitting zullen hebben en dat enkele vermogende honden een onderwijsinstelling voor achterlijke mensen zullen openen, om nog maar niet te spreken over een groep belezen ezels, die zich zal gaan bezig houden met de cul tuurspreiding ten plattelande. Over duizend jaar zal de mens heid zich misschien verbazen over het feit, dat er in 1959 nog mensen leefden die zelf dachten en werk ten en er geen flauw idee van had den, dat men van een aap een even goede minister kan maken als van een meester in de rechten Het enige nadeel van deze anima le maatschappij zal wellicht zijn, dat de apen naar Artis gaan om naar de mensen te kijken. So what? gevoerd door drie geestelijken, mgr. van den Burg, ds. Wolfensberger en opperrabijn Schuster. Mgr. van den Burg zei, dat Anne Frank een nationale figuur is ge worden, omdat zij de mensheid met haar boek een spiegel voorhoudt, die onze generatie onbarmhartig weerspiegelt; men ziet erin 't heim wee naar rust, naar vrijheid en vre de, naar de natuur, naar eerbiedi ging van een andermans overtui ging en bovenal een heimwee naar God. Dr. Wolfersberger, zei dat Anne Frank in alles diep menselijk is ge weest en dat haar boek, even als de film, een appél is voor 'n nieuwe samenleving. Opperrabijn Schuster, die tijdens de bezetting rabijn van de joodse gemeente van Amsterdam was tot zijn deportatie naar Bergen-Belsen zei in zijn korte toespraak, dat An ne Frank blijkbaar door de voor zienigheid voorbestemd is om het leed uit de bezettingsjaren en de diep menselijke reactie daarop aan de mensheid door te geven. Zij heeft daarmee iets wakker geroe pen. Hij zei te hopen, dat deze op roep een blijvende zal zijn voor de gehele mensheid. Tijdens de pauze onderhield de vorstin zich enige tijd met de da mes, die in de „Het Achterhuis" on dergedoken joodse gezinnen hulp hebben geboden en die voor de on derduikers de enige verbinding met de buitenwereld vormden. Na afloop van de diep ontroeren- i de film, waarin Milly Perkins de rol van Anne Frank vertolkte werd het Wilhelmus gezongen. NEDERLANDS SCHIP EINDELIJK ONTDEKT. Het vveerschip „India" heeft vrijdag de Nederlandse kustvaar der „Henry Denny" bereikt, die enkele dagen lang op de oceaan ten zuiden van IJsland in nood heeft verkeerd De navigatie-instrumenten van de ..Henry Denny" bleken niet in orde le zijn. Het schip is, bege leid door de „India", op eigen kracht naar Reykjavik, de hoofd stad van IJsland, vertrokken. AOW-UITKERING SPOEDIG 1 MILJARD PER JAAR. Volgens een peiling op 1 maart j.l., is het bedrag, dat jaarlijks is gemoeid met de uitkeringen vol gens de Algemene Ouderdoms wet, gestegen tot 943 miljoen 833.522 gulden. Het wettelijk ou derdomspensioen, dat pas ruim 2 jaar bestaat (ingevoerd werd op 1 januari 1957) nadert dus nu reeds een uitkeringsbedrag van 1 miljard gulden per jaar. De peiling brengt aan het licht dat er in Nederland op het ogen blik 594.000 vrouwen zijn van 65 jaar of ouder en rond 474.000 mannen. Er zijn (lus niet minder dan 120.000 bejaarde vrouwen méér dan mannen. Door de gemeente Hilvaren beek is een jaarlijkse litteratuur- prijs van 400.ter beschikking gesteld, welke zal worden uitge reikt aan auteurs, die geboortig zijn van of woonachtig in Noord- Brabant en Limburg en de Ant werpse en Limburgse Kempen. I)e toekenning en uitreiking van de prijs geschiedt door de Stich ting Groot-Kempische Cultuur- dagen te Hilvarenbeek. Voor het jaar 1959 is de prijs verdeeld als volgt: 250.voor de beste roman, verschenen, in 't afgelopen kalenderjaar; een prijs van 100.en een tweede prijs van 50.voor een nog niet ge publiceerd gedicht. De jury be staat uit Emiel van Hemeldonck te Vosselaar (bij Turnhout), An ton van Duinkerken te Nijmegen en Jan Naaijkens te Hilvaren beek. Romans behoeven niet te worden ingezonden. Voor de ge dichten sluit de termijn van in zending op 15 juni 1959. De prij zen zullen worden uitgereikt ge durende de Groot-Kempische Cul- tuurdagen te Hilvarenbeek op 25 en 26 juli a.s. Uitvoerige inlichtingen kan men (uitsluitend schriftelijk) aanvragen bij Jan Naaijkens, Gelderstraat 72 te Hilvarenbeek.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1