PRISMA sta s sar BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courani Nu ook in Nederland enige verlichting? JULIANA REGINA 1909 - 1959 Wordt het een HU" ot een „£<1 01 allebei..-1- 82c JAARGANG No. 33 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Spiegel der Britse belastingverlaging Het is zeker niet mogelijk om de Britse economie, die zozeer is ingepast in het keurslijf van het gehele gemenebest, te vergelijken met die van Nederland. Nog min der mogen wij een vergelijking maken tussen de politieke ver houdingen in heide landen. En wanneer wij thans enige opmer kingen gaan maken over de aan gekondigde Britse belastingver lagingen. dan moeten wij daaruit ook al weer niet afleiden dat John Bull's belastingsysteem in grove trekken of in onderdelen op het Nederlandse zou lijken. Niettemin mogen we wel zeg gen dat er van de wind, die in Engeland waait, dikwijls ook en kele grote of kleine rukken of rukjes naar deze zijde van de ha ringvijver komen. Voorts heeft Engeland nu een conservatieve regering en haar politiek zal stel lig meer punten van overeen komst vertonen met het ministe rie dat nu in Nederland zal gaan optreden dan met het bewind dat als rooms-rood werd gekwalifi ceerd en waarin dus een sterk so cialistische invloed was te be merken Ook moeten we bij de verlaging van de Britse belastingen, die aanstaande zijn, bedenken dat 't wel Engeland en Nederland zijn, die worstelen met de zwaarste 'n heel goed horloge alleenverkoop WAALW'JK fiscale druk in Europa. Het is in dit verband geen toeval dat de publikatie van de verheugende fiscale vcrlagingsvoorstellen sa menvalt met een verklaring van minister Zijlstra, dat in ons land de belastingtarieven inderdaad te hoog zijn. Houdt dit een belofte in voor de toekomst? Meer lucht. Mocht ons nieuwe kabinet er over denken de financiële duim schroeven wat losser te draaien, dan kunnen de Engelse verla gingsplannen ons op meer dan één punt tot voorbeeld strekken. Allereerst blijkt dit uit de plan nen tot vermindering van de be lastingdruk voor de industrie. Men maakt er een einde aan het bestaan van de' z.g. „corporation duty", een belasting op onroeren de goederen in de dode hand. Hierbij kunnen wij aantekenen dat de bezitters van onroerende goederen in het eilandenrijk over het Kanaal na de oorlog ook geen prettige tijd hebben gehad. Lon den gaat hen thans wat meer lucht verschaffen. Maar vooral de herinvoering van een investeringsaftrek bete kent frisse lucht voor het be drijfsleven. Er zal een gemakke lijke fiscale verwerking kunnen geschieden van 20 van investe ringen in nieuwe fabrieksuitrus- tingen en op 10 van de gebou wen. De bedoeling is om de in vesteringen te stimuleren en langs deze weg meer werkgele genheid te scheppen De werkloosheid is het grote probleem in Engeland. Zij speelt ook in ons land een niet te ver waarlozen rol. In 1954 probeerde Engeland ook al eens een inves teringsaftrek, maar deze werd in 1956 reeds weer ingetrokken on der druk van de ovcrbestcding, die toen door de wereld waarde. 10%. In de kritieken in Britse bladen lezen we een hoopvolle stemming over de komende aftrek. Men wijst er zeer terecht op dat een dergelijke maatregel alleen zin vol is, wanneer deze een aantal jaren kan uitwerken. Voert men een aftrek het ene j jaar in en gaat men deze een vol gend jaar weer opschorten, dan heeft ze voor de industrie en han del weinig waarde Er wordt dan alleen onrust en wantrouwen ge schapen en dit laatste is nog er ger dan een bestaande hoge be lasting, waar ieder tenminste re kening mee kan houden. Bij af wisselend intrekken en toeken nen van bepaalde verlichtingen verliest een maatregel zijn effect. Uil is een redenering, waarmee ook onze belastingkunstenaars hun voordcel kunnen doen. Voor het volk in zijn totaliteit zijn echter verlagingen van in komsten- en omzetbelasting veel sprekender. De inkomstenbelas ting is zeer hoog ïn Engeland, voor ieder die hoven de belasting vrije marge komt. De regering stelt nu voor om een verlichting te brengen tot 10 van de be staande tarieven. De lagere inko mens krijgen dan een geringere reductie dan de hogere. Nu kan dit in kringen van de lagere in komentrekkers wrevel wekken, er is niet aan te ontkomen, wil men juist meer hesparingen naai de industrie laten vloeien. Uit 'n oogpunt van te dragen risico zijn het juist de hogere inkomentrek kers die aandelen op grote schaal kunnen kopen Met deze gedrags lijn bevordert de minister dus ook een vernieuwing en uitbrei ding van de industrie. Wanneer er op een kapitaal markt onvoldoende middelen ko men, wordt de prijs, die voor het afgestane vermogen wordt ge vraagd, zo hoog, dat het bedrijfs leven niet met nieuwe emissies durft te komen. Met het atoom tijdperk voor de deur kan 'n land een dergelijke gang van zaken niet langdurig toestaan. Indirekt komt een gestadige kapitaalvloed aan de werkgelegenheid ten goe de. Economisch wapen. Hel meest is de verlaging van omzetbelasting in Engeland toe gejuicht. Duurzame gebruiksmid delen als stofzuigers, wasmachi nes, ameublementen, radio- en televisietoestellen, koelkasten en auto's zullen nu tegen een lagere prijs kunnen worden gekocht. Zelfs de vrouwen heeft men een persoonlijk plezier willen doen door lippenstift en nagellak bij de verlaging niet te vergeten. De labour-oppositic heeft de regering in Engeland verweten dat zij een goede stemming wil scheppen voor komende verkie zingen met deze verlagingen. Vanzelfsprekend zit hier een kern van waarheid in. De werke lijke betekenis ligt veel meer in het economische vlak. Hiermee heeft de regering in de eerste plaats een direkt en effectief wa pen in de strijd gebracht tegen de werkloosheid. Lagere prijzen be tekenen meer kooplust bij 't pu bliek, dat ook nog minder inkom stenbelasting gaat betalen. Meer kooplust betekent meer (ifzet en opleving van de industriële pro- duktie, waardoor meer mensen werk kunnen vinden Minister Amory ïn Engeland heeft echter verder gekeken dan de Engelse neus lang is. Hij rede- pen en tegen hogere prijzen, kun nen zij.op hun beurt weer meer consumptiegoederen uit de En gelse industrie kopen en daarmee wordt dus het gehele economisch leven in alle landen van 't Britse gemenebest gestimuleerd. De handschoen toegeworpen. De Britse minister begint hier met een politiek van direkte wel vaartvergroting voor zijn volk. Hij werpt hiermee de handschoen loc aan Chroesjtsjow, die immers beweerd heeft dat hij hel con- sumpliepeil van de' Russische volken zo enorm zal vergroten. Ook hoopte de Britse minister van financiën dat zijn voorbeeld tot navolging zou leiden in ande re landen, omdat daarmee steun wordt geboden aan de gedachte van toenemende wereldhandel. Inderdaad is het Britse fiscale gebaar een voorbeeld ter navol ging. Het gehele westen zal zijn volkeren een merkbare consump tie- en welvaartsvergroting moe ten bieden als reclame tegenover de oostelijke wereld. Het westen steunt met toegenomen con sumptie ook de Aziatische en Af rikaanse volken, die afzetgebied zoeken voor hun produkten ter bevordering van eigen welvaart. Tenslotte betekent de prijsverla ging via verlaagde omzetbelas ting een welvaartsvergroting zon der loonsverhoging Londen neemt bij voorbaat een deel van de kracht weg van een eventueel opstekende inflatie- j storm, waarvan in Engeland al- weer tekenen aan de wgnd te zien waren. En hoe is het in Nederland? Het gonst hier van wensen voor welvaartsvergroting voor de mas sa. Zal ook onze komende minis ter van financiën zich spiegelen aan het Engelse voorbeeld? In september a.s. zullen wij het ant woord weten op déze vraag. In ieder geval zou ook hier een ka binet zijn 'positie verstevigen en (ie scherpe kanten afslijpen van de gevaarlijke socialistische op positie door een belastingverla ging. Daarom zal onze nieuwe re gering nadenken over deze Britse begroting en haar uitwerking. Drs. H neert terecht dat een grotere pro- du ktie van de fabrieken ook tot een vermeerdering van de invoer leidt. Die invoer komt voor een groot deel uit de grondstoffen landen van het Britse gemene best, die naar moderne begrippen tot de onontwikkelde gebieden worden gerekend. Wanneer deze landen meer grondstoffen verko- GEEN VERHOGING VAN BROODPRIJS. Er bestaat op het ogenblik geen re den om de broodprijs te verhogen. Dit hebben de ministers Zijlstra (Eco nomische Zaken) en Staf (Landbouw ad interim) aan de Tweede Kamer meegedeeld in antwoord op schrifte lijke vragen van de heer Bakker (C. P. N.), STIJGENDE WELVAART? Nieuwe loonproblemen dienen zich aan, aldus dr. M. W. Holtrop, presi dent van de Nederlandse Bank in zijn algemeen overzicht, waarmee hij het jaarverslag van de Bank inleidt. En het allervoornaamste, waarop de heer Holtrop dan wijst is de stijging van de deviezenvoorraad en de ople ving van de conjunctuur. Daardoor wordt de indruk gewekt van een be langrijk vergrote welvaart. In wezen bestaat die welvaart echter uit niet veel meer dan uit verminderde inves teringen en verbeterde liquiditeit. Anderzijds wordt echter tevens ge- De jaren drukken U minder dan die Rheumatische Pijnen Drijf toch tenminste die pijnenuit Doe een bloedzuiverende knur! steld, dat de reële lonen, inclusief de sociale verbeteringen, de laatste twee jaar onveranderd zijn gebleven. Mr. Holtrop spreekt dan als zijn verwachting uit, dat een nieuwe, voorzichtige expansie onze nationale economie te wachten staat. Die ex pansie zal waarschijnlijk vergezeld gaan van een geleidelijke stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit, die na de arbeidsvoorwaarden tot uit drukking gebracht kan worden, mits de prijzen van in- en uitvoer en daardoor het algemeen prijsniveau - geen verandering ondergaan. Wanneer echter zodanige loon- verlangens worden gesteld, dat deze de verhoging van de arbeidsproduk- tiviteit te boven gaan, dan wordt de sluipende inflatie voortgezet. Prijs stijgingen zijn het gevolg. Regelmatig en geleidelijk dient aan verbetering der arbeidsvoorwaarden aandacht ge schonken te worden. MINISTER STAF OVER ONS LEGER. De NATO is nog altijd heel erg zwakjes. Nederland moet daarom proberen zijn afspraken in Noord- Atlantisch verband te handhaven en andere landen tot hogere bijdragen te brengen. In NATO-verband bestaat voor andere krijgsmachten niet zo veel waardering als voor de onze. Er is op het ogenblik in de NATO geen land te vinden met een beter leger, betere wapens, uitrusting, voertuigen, kanonnen en vliegtuigen dan het Ne derlandse. Dit zei minister Staf dins dagavond in de Eerste Kamer, waar hij - naar men mag aannemen - voor het laatst een begroting van de fensie heeft verdedigd. GEEN BESLAG OP TABAK UIT INDONESIË. De Nederlandse ondernemingen hebben de eerste ronde van de strijd om de tabak uit Indonesië verloren. Het Landgerecht te Bremen heeft gis teren onder grote belangstelling zijn afwijzende beschikking bekend ge maakt op het verzoek van de Deli- maatschappij en Senembah, om be slag te leggen op de partij Sumatra- labak, die uit Indonesië in Bremen was aangevoerd. Dr Lutz Delius, die de Nederlandse belangen bepleitte, heeft reeds meegedeeld, dat hij in be roep gaat bij het opperste hof van de staat Bremen. MOORDZAAK AXEL. Verdachte aangehouden. Van luitenant van Ooyen, van de rijkspolitie te Middelburg, die zich voor het onderzoek naar de Axelse moordzaak te Brussel bevindt, vernam het A.N.P. dat het lijk van het slacht offer thans is geïdentificeerd en dat een verdachte is aangehouden. Meer bijzonderheden konden op dit ogen blik nog niet gegeven worden. FRANSE ALGERIJNEN STEM DEN ONDANKS ALLE AANSPO RINGEN TEGEN DE GAULLE. De zondag gehouden gemeente raadsverkiezingen in 411 Algerijnse gemeenten hebben een in alle opzich ten zeer teleurstellend resultaat ge had. De Franse regering heeft moe ten aanzien, dat een groot deel van de Franse bevolking in de grote steden de verkiezingen heeft geboycot, on danks alle aansporingen van de rege ringsgevolmachtigde, Paul Delou- vrier, generaal Massu en Radio Al giers aan de kiezers hun stem uit te brengen. De mohammedanen hebben in iets mindere mate de stembus gemeden en dus toch nog een beschamend voor beeld gegeven van de Fransen. Maar ook hun enthousiasme voor deze ver kiezingen bleek tenslotte toch slechts zeer matig te zijn, waarschijnlijk in hoofdzaak omdat geen enkele kandi datenlijst zich uitsprak voor de poli tiek van De Gaulle en alle lijsten re clame maakten voor de integratie-po litiek, die voor de mohammedanen even onaanvaardbaar is als voor ge neraal De Gaulle. Bij de bom-aanslagen en relletjes, die aan deze verkiezingen zijn voor afgegaan, zijn vele doden en gewon den gevallen. Er was weken tevoren reeds een intense actie gevoerd om deze ver kiezingen te doen saboteren en er heerste vrijwel in alle steden en dor pen een terreur. VERKIEZINGEN IN DUITSLAND. In Neder-Saksen en Rijnland zijn verkiezingen gehouden, die niet vee nieuws hebben gebracht. In Neder- Saksen wonnen de socialisten, in Rijnland de partij van Adenauer. Deze laatste moet hopen op enige steun der liberalen om in de Bonds dag de volstrekte meerderheid te be zitten. Foto Meijboom Koningin Juliana wordt op 30 april 50 jaar. De zeer velen die haar nop als „Juliaantje" gekend hebbenzullen er zich met een schok van bewust worden, hoe de tijd vliegt. En zeer in het bijzonder gaan onze gedachten uit naar de Hoge Vrouwe, op wie een halve eeuw het schijnwerperlicht van de publieke belangstelling is gericht geweest. Het was de 6de september 1948: een stampvolle Nieuwe Kerk. Vor sten, hoogwaardigheidsbekleders, groot gala, schitterende uniformen en statig zwart. Honderden persver tegenwoordigers uit alle landen, ve len hunner gewend aan de pracht en de praal van koninklijke hoven, wachtend op een redevoering die, naar veler vermoeden, niet meer dan een normale toespraak zou zijn. Onvergetelijk was het moment waarop Koningin Juliana's stem door de kerk klonk, en een verbaas de, en weldra eerbiedige stilte viel. Hier las niet een staatshoofd een met pijnlijke nauwkeurigheid opge stelde rede voor, maar een jonge Koningin liet zich in de woorden die zij sprak, kennen als een per soonlijkheid. „Wie ben ik, dat ik dit doen magHet was alsof een nieuwe aera werd ingeluid! Met die woorden plaatste Konin gin Juliana zich temidden van haar volk, en daar is haar plaats sinds dien gebleven. ENZOVOORT Koningin Juliana behoort tot één der oudste vorstenhuizen van Euro pa. Het geslacht Nassau wordt al in de tiende eeuw genoemd, en speelde onder de Bourgondiërs reeds een grote rol in de Nederlanden. „Juliana Louise Emma Maria Wil helmina, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oran je Nassau, Hertogin van Mecklen burg, Prinses van Lippe Biesterfeld, enz. enz. enz." zo luidt de aanhef van zo menig besluit. Die drie woordjes „enz. enz. enz." verhullen een lange reeks van titels en het is een eerbiedwaardige lijst. Want onze Koningin is voorts nog: Hertogin van Limburg, Markiezin van Veere en Vlissingen, Gravin van Katzenellnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg, Burggravin van Ant werpen, Baronesse van Breda, Diest, Beilstein, Grave, Land van Cuijk, IJselstein, Granendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Warneton, Arlay en Nozeroy, Erf- en Vrijvrouwe van Ameland,Vrouwe van Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geertruidenberg, Klundert, Zeven bergen, Hoge- en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, Sint Maartens dijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Wil lemstad, Steenbergen, Montfoort, St. Vith, Burgenbach, Daasburg, Niervaart, Turnhout en Besangon Het was haar voorvader, de Ko ning-zakenman Willem I, die deze hele lijst door het nuchtere „enz. enz. enz." verving. MOEILIJKE JAREN. Een gelukkig huwelijk besloot 'n gelukkige jeugd, maar reeds nader den de donkere wolken. Voor de be zetter moest de Prinses vluchten, eerst naar Engeland, toen naar Ca nada. Ver van haar moeder en haar man verwachtte ze in ballingschap de geboorte van Prinses Margriet. En toen ze op 3 mei 1945 eindelijk weer de vaderlandse bodem betrad, dron gen de zorgen zich aan haar op. In 1947 reeds nam ze als regentes de taak van haar moeder over, in mei 1948 werd ze voor de tweede maal met het regentschap belast en op 6 september 1948 aanvaardde ze de volle last van de koninklijke taak. De gevolgen van de oorlog waren nog lang niet voorbij en deden zich wel het zwaarst gelden in 't verlies van ons rijk koloniaal gebied. De dag na Kerstmis 1949, op een kille decembermorgen, zette zij haar handtekening onder de onafhanke lijkheidsverklaring van Indonesia. Na deze daad reikte zij de hand aan Mohammed Hatta, de vertegenwoor diger van het nieuwe rijk. IN HET ZOEKLICHT. Niet slechts de noden en zorgen van land en volk drukten de vor stin. Diep ging ze gebukt onder het feit, dat Prinses Marijke's gezichts vermogen ernstig bleek aangetast. De koninklijke moeder beproefde al le middelen, en nog donkerder wer den de wolken boven het witte pa leis van Soestdijk toen de buiten landse sensatiepers met „onthullin gen" begon. Eindelijk bleek toen hoe de verhouding was tussen ons volk en het Oranjehuis, want men voelde zich pijnlijk getroffen. Men kon het niet verdragen, dat onze Koningin en haar huis in het felle, onbarmhartige zoeklicht van deze soort publiciteit kwamen te staan. Gelukkig legde zich de storm, maar eigenlijk ziet heel Nederland reik halzend uit naar een gelegenheid om zich, mèt ons vorstenhuis, eensge zind weder te verheugen en de een heid van Nederland en Oranje op nieuw te demonstreren. Want Koningin Juliana, die met haar gezin altijd gezocht heeft de gemeenschap met haar volk, heeft zich een plaats veroverd in de har ten. Veel leed heeft zij gekend en haar bijzondere persoonlijke belang stelling gaat nog immer uit naar hen, die leed dragen en, praktisch als zij is, naar alles wat gedaan wordt om dat leed te verhelpen of te verzachten. Die belangstelling omvat niet alleen ons volk, maar heel de wereld, want zij ziet de pro blemen in alles omvattend verband. Levend in een bewogen tijd heeft zij zich getoond een kind van haar tijd, een verklaarde tegenstandster van wat reeds haar moeder ken schetste als „de gouden kooi", waar in de vorstin verre wordt gehouden van haar volk. Toen ze in 1955 in de Leidse Pie- VRIJDAG 24 APRIL 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO HEI ZUIDEN Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHL ii" l Aanstaande Moeders... Weet U wel, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling Iedere morgen de kleine dosis Kruschen en ge voelt U een heel ander mens. 't Is of mèt de pijn ook de jaren van U afvallen, naarmate Kruschen's heilzame werking zich aan Uw organen mededeelt. Begin morgen met Kruschen en gij zult al gauw ervaren, hoe goed 't U doet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1