Waalwijkse en Langstraaise jCourant** 82e JAARGANG No. 34 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHL Waalwijkse Raad besloot tot onteigeningen t. b. v. Kloosterweg-plan Hoewel er in de vergadering van de Waalwijkse gemeente raad van donderdag j.l. uitvoerig van gedachten is gewis seld over het voorstel tot onteigening van een respectabel aantal percelen t.b.v. de realisering van het Kloosterweg- plan, bleek de raad tenslotte toch bijna unaniem voor het voorstel van b. en w. De door de heer v. d. Broek verlangde stemming had namelijk tot resultaat dat de heer v. d. Broek de enige tegenstemmer was, terwijl de heer Mombers zich als belanghebbende van stemming onthield. De discussies hadden overigens meer betrekking op de structuur van het gemeentelijk beleid inzake deze onteige ningen dan op de juistheid er van. Zo bestreed de heer Dercksen dan ook niet de noodzaak van deze onteigeningen in het belang van de volkshuisvesting, maar wel was hij van mening, dat het gemeentebestuur met zijn beleid in deze een wel wat al te radicale ommezwaai had gemaakt. In het verleden is men op stuk inder daad wel wat te mild geweest, maar met het thans gevolgde be leid kon hij toch niet helemaal vrede hebben. Hij vond één brief en één bezoek van een ambtenaar aan de belanghebbenden toch wel wat weinig en hij pleitte dan ook voor een minder starre ambtelij ke houding in een voor betrokke nen zo ingrijpende aangelegen heid. Hij drong er op aan om met de tot nu toe weigerachtige grondeigenaars een bespreking op hoger niveau te houden, zodat deze mensen van de ernst en het belang van de zaak worden door drongen. In dezelfde geest liet zich dhr. v. Seters uit, die meende dat deze eigenaars zich heus wel door re delijke argumenten zullen laten overtuigen De heer Pullens had alle oog voor de onprettige zijden welke gemeentelijke uitbreidingen voor vele grondeigenaars hebben, maar meende toch dat het alge meen belang moest prevaleren boven het persoonlijk belang. Hij wees er in dit verband op, dat de vroegere milde houding van het gemeentebestuur, resulterende in eindeloze onderhandelingen, bij velen ontevredenheid had opge wekt. Verder gaf spr. te kennen, dat hij het wel prettig zou vin den wanneer door sommige grondeigenaars de onteigenings procedure tot het einde toe ge volgd zou worden, want dan zou den zij zelf kunnen ervaren hoe deze procedure gevoerd wordt. De heer Brouwer wees er op, dat door enkele betrokkenen was gevraagd of de gemeente com- pensatïegronden ter beschikking had, maar dat zij op deze vraag nooit antwoord hebben gekregen. Hij betreurde dit, omdat de ge meente daarmee mogelijk weer enkele willige eigenaars heeft verspeeld. De heer v. d. Broek verklaarde zich tegen het voorstel der ont eigening, omdat deze voor velen een zware slag betekent. Hij vroeg zich af waar deze mensen naar toe zouden moeten en hij voorzag „stukken" voor de ge meente i v.m. de veel te lage ge boden prijzen. Hij meende dat de gemeente verplicht was om voor deze mensen voor andere moge lijkheden te zorgen. De heer van Seters haakte ten slotte in op het gezegde van de heer Pullens aangaande de „eind streep van de procedure halen". Dit zou de indruk kunnen wek ken, aldus spr., dat de gemeente zelf nog niet overtuigd is van de juistheid der prijzen en hij vond dit dan ook geen juist standpunt. In een helder en voortreffelijk betoog zette de voorzitter het standpunt van gemeentebestuur op het stuk der onteigening uit een. Dat het gemeentebestuur aan zijn beleid in deze een radi cale wending heeft gegeven, is niet helemaal juist, aldus de voorzitter. Het is veeleer zo, dat het gemeentebestuur in het ver leden slechts sporadisch en in cidenteel tof een onteigenings- voorstel is overgegaan en daar mee eigenlijk veel te mild is ge weest en min of meer de dupe is geworden van eigen goedheid, want deze tegemoetkomendheid heeft 't gemeentebestuur enorm veel tijd gekost en heeft in en kele gevallen zelfs stagnerend gewerkt. Deze nieuwe koers, aldus bur gemeester Teijssen, is niet nieuw, zij wordt door vele gemeenten al heel lang gevolgd. Dat het ge meentebestuur van Waalwijk ook tot deze koers is overgegaan, heeft alleen maar ten doel om tijdverlies te voorkomen. Het ge meentebestuur wil alleen maar tijdig de poorten van de proce dure openen. Wat de grondprijs betreft wees de voorzitter er met grote nadruk op, dat deze zijn vastge steld door een officiële taxatie commissie en dat het verre van in de verwachting ligt, dat de rechtbank voor degenen, die de procedure ten einde willen voe ren, een hogere prijs zal vaststel len. Ook de voorzitter hechtte er waarde aan wanneer een van de grondeigenaars zou besluiten „de eindstreep van de procedure te halen", niet echter omdat het gemeentebestuur niet zeker zou zijn omtrent de juistheid van de grondprijzen, maar omdat men dan kan ervaren hoe deze proce dure wordt gevoerd. Ten slotte wees de voorzitter er op, dat de gemeenje praktisch geen compensatiegronden tot haar beschikking heeft en dat zij, ook al zou zij daarover wel be schikken, toch niet alle gedu peerde grondeigenaars voldoende tevreden kunnen stellen, omdat zij veel te groot in aantal zijn. Hoewel 'de voorzitter aanvan kelijk weinig heil zag in een be spreking met de tot nu toe on wille eigenaars, zegde hij ten slotte en op aandringen van de heer Dercksen toe, dat het ge meentebestuur zal bezien of er aanleiding is een dergelijke voor lichtingsbijeenkomst te beleggen. In ieder geval hoopte de voor zitter, dat alle eigenaars alsnog tot verkoop van de benodigde grond zouden kunnen besluiten. De hierna door de heer v. d. Broek verlangde stemming had bovengenoemd resultaat. VLOTTE REST. De overige agendapunten gin- Ëen in een vlot tempo onder de amjer door. Goedgekeurd werd een wijzi ging der verordening op de hef ting van slachthuisrechten, keur lonen enz. Voor de plaatsing van een cen trale radio- en televisiemast t b. v. de 108 gereedgekomen wonin gen in Baardwijk voteerde de raad een bedrag van f 15.682.-. De voorstellen betreffende kredieten voor straataanleg, hoofleidingen voor gas, water en electriciteif en voor de vrkoop van bouwterrein ten zuiden van de Eerste Zeine t.b.v. de bouw van 37 woningen voor Ambone zen, werden teruggenomen, om dat met diverse instanties hier omtrent nog eerst nadere bespre kingen gevoerd zullen moeten worden. STASSAR SIERLIJKE BRILLEN 'n OOG- en BRILOPTICIËN 4800.voor de aanleg van een speeltuin in Besoijen ten westen van de van Berckenrodelaan, merkte de heer Brouwer op, dat het toch aanvankelijk in oe be doeling heeft gelegen om deze speeltuin te projecteren tussen cle woningen aan de westzijde van de Besoijensestraat en die aan de oostzijde van de v. Berc kenrodelaan. Aldus is ook door een ambtenaar van de dienst ge meentewerken aan enkele aldaar wonende mensen medegedeeld, toen deze vroegen of de grond tussen genoemde huizenrijen be stemd zou worden voor vergro ting van de tuintjes. Een dergelii' de raad ter tafel geweest, zo luid- dergeliik plan is nooit in Voor de aanleg van riolering in het industrieterrein aan de Zomerdijkweg werd hef benodig de krediet beschikbaar gesteld. Voor de bouw van een christe lijke school voor b.l.o. in Besoij- verleenif" en werd de gevraagde medewer king verleend. Verder hechtte de raad zijn goedkeuring aan het voorstel tot liet beschikbaar stellen van de houten noodschool aan de Hugo Vcrrieststraat t.b.v. het kleuter- onderwiis in de St. Antoniuspa- rochie. Voor hef aanbrengen van enkele verbeteringen in dit ge bouw voteerde de raad bovendien een bedrag van 2420. Naar aanleiding van het voor stel tot beschikbaarstelling van de hel antwoord van de voorzit ter, waarop de heer v. d. Hoven opmerkte, dat er in vorige verga deringen toch wel degelijk sug gesties in die richting gedaan zijn. Overigens toonde spr. zich niet enthousiast over een even tueel plan om de tuintjes met de vrii liggende grond te vergroten. De voorzitter stelde de heer v. d. Hoven in zoverre gerust door te antwoorden dat er bij het ge meentebestuur nog geen enkel plan bestaat om de tuintjes ach ter de woningen aan de oostzijde van de van Berckenrodelaan te vergroten. '1 ot aankoop van grond werd besloten aan de Winterdijk en ten oosten van de Kloosterweg, tot ruiling aan Kloosterweg en Laageinde en tot verkoop aan de mgr. Prinsenstraat en aan de ha ven (industrieterrein). In verband met de verkoop van grond achtte de heer Pullens het wenselijk om t.b.v. de adspi- rant-bouwers een publicatie te doen betreffende de nog voor ei genbouw beschikbare gronden. De heer v. d. Hoven wilde nog verder gaan en stelde een publi catie in algemene zin voor in de plaatselijke pers, want het is zo dat er altijd een aantal mensen is, dat wel wil bouwen, maar niet op de hoogte is of en waar nog bouwgrond beschikbaar is. De voorzitter zegde toe dat hef ge meentebestuur dit voorstel zal overwegen. Besloten werd verder nog fot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een in dustriehal en tot uitgifte in huur koop van een industriehal. Tenslotte hechtte de raad zijn goedkeuring aan een drietal geld leningen met de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten resp. 193.530.— en ïge jrh groot 192.000. 192.000.—. Uit de Provincie EXPOSITIE 17e-EEUWSE LINNEN TAFELDAMASTEN. In het museum van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten schappen in Noord-Brabant, Betha- niestraat, Den Bosch, wordt van 25 april tot 31 mei een tentoonstelling gehouden van 17e-eeuwse linnen ta feldamasten. Deze expositie, die de eerste op dit gebied in ons land is, is samengesteld uit de verzameling van de heer C. A. Burgers te Vught, aangevuld met stukken in bruikleen afgestaan o.a. uit de verzameling van H. M. de Koningin en het Rijksmu seum. R.K. BOSSCHE GYMNASTIEKBOND 40 JAAR. Op zondag 3 mei a.s. zal de R.K. Bossche Gymnastiekbond zijn 40-ja- rig bestaan vieren. De bond werd op 4 mei 1919 ge constitueerd onder leiding van zijn eerste voorzitter, dokter B. Mettrop uit Den Bosch. Gedurende de eerste jaren groeide het ledental slechts langzaam, hetgeen te wijten was aan gebrek aan accomodatie, aan bekwa me leiding en aan een groot wanbe grip bij de massa ten aanzien van de gymnastiek. Om de gymnastiek meer ingang te doen vinden, ontstond de gedachte van de Bondsdag. De eerste werd gehouden op 24 sept. 1922 te Eindhoven, maar viel letterlijk in het water. De tweede Bondsdag op 24 juni 1923 werd echter een groot suc ces. In 1934 kwamen op de Bossche Bondsdag voor het eerst de dames naar voren, nadat een jaar tevoren de Bossche Bond op de nationale kampioenschappen de eerste prijs had behaald. Telde de bond in 1928 slechts 650 leden van 14 verenigingen, in 1935 was dit aantal reeds gestegen tot 1892 leden uit 30 verenigingen en twee jaar later had men reeds 45 clubs met 2543 leden, waarbij inbegrepen 8 K.V.J.-afdelingen met 350 leden. In 1936 overleed de eerste voorzitter, Jan van Rijzewijk, die 14 jaar de bond bekwaam en energiek had ge leid. Hij werd opgevolgd door dr. H. A. J. M. Spoorenberg, die 22 jaren de bond op zijn hoffelijke wijze en met scherp inzicht zou leiden. In de 14 jaren na de bevrijding groeide de bond zowel in quantiteit als in qualiteit. De keurturners van de Bossche Bond behoren tot de bes te van het land. De groei van federa tief verband met de andere diocesen tot én landelijke bond heeft onge twijfeld voordelen gebracht, naast de nog steeds bestaande moeilijkheden van de gewestelijke verschillen. In 1949 telde de bond 5000 leden en tien jaar later, in 1959, 7600. Na een 22-jarig voorzitterschap heeft dr. Spoorenberg een opvolger gekregen in de heer L. van Erp, burgemeester van Waspik, die hiermede de vierde voorzitter is. De bond is eveneens toe aan zijn vierde adviseur: de eer ste was pastoor Grood, de tweede (de latere vicaris-generaal) rector F. Hendrikx, die werd opgevolgd door rector A. Vissers, die van 1931 tot 1946 zijn taak waarnam, en momen teel treedt op als adviseur rector E. Michielsen. Zo staat er een bloeiende gyna- stiekbeweging die voor de komende generaties nog een zware opgave wacht. Waar immers de industrie al om ons bisdom verovert, daar ont staat behoefte aan gymnastiek en sport. De bond zal - in het kader van de gehele Nederlandse Katho lieke Sportbeweging - een zeer be langrijke bijdrage kunnen en moeten leveren om de jeugd de zagen van een sportieve opvoeding te schenken. De jubileumdag op 3 mei a.s. zal worden ingezet met een H. Mis voor bestuur en genodigden. Om 2 uur aanbieding van 't feestgeschenk door een speciale commissie en van 2.30 tot 4 uur receptie in Hotel Royal, Visstraat, Den Bosch. ASPECTEN VAN HET ONDER WIJS AAN ZWAKZINNIGEN IN NOORD-BRABANT. In 1947 bedroeg het aanfal B. L.O.-scholen in Nederland 157, waarvan 25 in Brabant gevestigd waren oftewel 16 procent; in dat zelfde jaar telde het land 60 r.k. inrichtingen, waarvan 25 in Bra bant, d.w.z. 42 procent. Tien jaar later beliepen deze cijfers: 244 openbare scholen, waarvan 43 in Brabant, hetgeen neerkomt op 15 procent; katholieke scholen 112 resp. 41 oftewel 37 procent. Deze cijfers leiden tof de conclusie dat het aantal B.L.O.-scholen in Bra bant steeds normaal is meege groeid. Aangetekend zij hierbij dat de eerste protesfantse scholen in Klundert (1951) en Waalwijk 11955) tot stand zijn gekomen. In dit verband is bij de enquêteurs de vraae gerezen of aan de be hoefte met betrekking tot het zwakzinnigenonderwijs bij het protestantse volksdeel wel ge- noetf wordt voldaan. Verder is de bedenking ontstaan of het ont breken van niet-confessionele scholen voor het onkerkelijke deel van de bevolking bezwaren oplevert. Over de toestand van de school gebouwen valt uit het verzamel de materiaal op te maken, dat de huidige situatie in velerlei op zicht te wensen overlaat. Voor het overige ontbreken aan de debielenscholen in heel veel gevallen nog de gewenste gymnastiekzalen en de hoog- noodzakelijke overblijflokalen. In een afzonderlijke bijlage is aan het rapport een lijst van de siderata en klachten toegevoegd, waaruit blijkt, dat in de beide schoolsoorten nieuwbouw of ver betering en uitbreiding van de accomodatie 'n dwingende eis is. Samenvattend kan geconsta teerd worden, dat het in heel wat gevallen aan „vrijwel al het no- diffe" ontbreekt. Sedert 1947 is het aantal zwak zinnigen absoluut genomen in Nederland van 12.390 jongens en 7820 meisjes, in 1957 gestegen tot resp. 20 762 en 13 881; in N. Brabant beliep de toeneming ge durende dit tiulsverloop van 2101 jongens en 1828 meisjes in 1947 tot onderscheidenlijk 3189 en 2632. In procenten uitgedrukt be tekent dit: Nederland: 1947: jon gens 61 procent, meisjes 39 pro cent; 19o7jongens 60 procent, meisjes 40 procent. Brabant 1947: jongens 53 procent, meis jes 47 procent; 19o7: jongens 55 procent, meisjes 45 procent. Van een toeneming van zwak zinnige kinderen in Nederland, noch in Brabant, is dus procen tueel het laatste decennium nau welijks sprake. Het rapport besluit met vast te stellen, dat de „zwakke gebie den" bij de deelneming aan het imbeciel-onderwijs, zijn: 't Land van Heusden en Altena en de streken in N.O.- en Z.O.-Brabant. PROGRAMMA KONINGINNEDAG Donderdag: 30 april 1959. Centraal programma. 10 uur. Défilé door de Waalwijkse muziekgezelschappen, gym nastiekverenigingen en de beide gilden op het Raad huisplein. Deelnemers aan dit défilé zijn, in volgorde Jeugd drumband, Gilde St. Crispijn en Grispinianus, Harmonie St. Jan, Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht, K.A.J. drumlband, Gymnastiekvereniging O.W.S., Harmonie St. Crispijn, Gilde St. Ambrosius, Drumband en Gym nastiekvereniging Kracht en Vlugheid. Na het passeren van dit défilé speelt de Harmonie St. Crispijn het Wilhelmus en brengen de beide gilden hun vendelgroet. Dm 10 en 11 uur hebben in de zalen van de heer Jan de Nijs en in Musis Sacrum resp. marionettenvoorstel- liiigen door Mej. Cia van Boort en filmvoorstellingen plaats voor de leerlingen van de lagere scholen van de klassen 3 t.m. 6. De kinderen komen onder leiding van hun leerkrachten deze voorstellingen hijwonen. Programma Oranjever. „Koninginnedag", Besoijen. 14 00 uur Optocht van de kinderen der lagere scholen naar het RWB-terrcin, onder begeleiding van de drumband van de gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid. De kinderen worden verzocht om 13.45 u. op te stellen Kinderspelen op het RW B-terrein. Zanguitvoering door de R.K. Zangver. „Amphion" op het schoolplein der R.K. Jongensschool. Directeur de heer Kooiker. Programma 15.00 uur 19.30 uur 20.15 uur 1. Wilhelmus 2. Adoremus le W. A. Mozart 3. Locus Iste Bruckner 4. Quand mon Mari Orb di Lasso 5. Pavane Ant. Inc. 6. Au clair de la lune bew. F. de Nobel 7. Al la Monferia iedin 8! I will give my love idem 9. Dur's Oberland uf idem 10. Komt vrienden bew. Osc. van Hemel 11. De Raadsclriddcr Kees Kef CONCERT te geven door de Harmonie St. Cathrien uit 's-Hertogenboseh, eveneens op het schoolplein. Directeur de heer C. Koppens. Programma 1. The Middy, Mars Kenneth J. Alford La veuve, operette F. Léhar Chinese Straatserenadc Ludwig Sicde Show Boot, selectie uit operette Jerome Kern Pauze 5. Imperial Echoes, mars Am. Safroni 6. Der Vogelhandier, operette C. Zeiler 7. Top hits, mars C. Koppens 8. Wilhelmus '1 APTOE RONDGANG DER HARMONIE Programma Oranjever. 13 30 uur 14.00 uur 20.00 uur .Oranje Boven", Baardwijk Vertrek van de schoolgaande jeugd vunaf het Ge meenschapshuis naar het Juliana-sportterrcin, onder begeleiding van de Harmonie St. Jan. Kinderspelen op het Juliana-terrein. Filmvoorstelling in het Gemeenschapshuis. Programma Oranjever. 7.30 uur 13.30 uur 19.00 uur 20.00 uur Trouw aan Oranje" St. Antoniusparochic. 'H. Mis voor de 50e verjaardag van H. M. Koningin Juliana. Film voor de jongens van de le t in. 6c klasse. Film voor de meisjes van de le t.m. 6e klasse zal ver moedelijk plaats hebben op zaterdag 2 mei, zulks in verband met het toedienen van het H. Vormsel. Muzikale rondwandeling door Harmonie St Crispijn. Oranjebal in de zaal „De Lindeboom". Programma Oranjever. „Oranjehuis", Centrum 8.30 uur 1000 uur 13.30 uur 14.00 uur 1930 uur 20.00 uur 21.30 uur H. Mis in de parochiekerk van St. Jan tot intentie van H M. Koningin Juliana. Filmvoorstelling voor de leerlingen van de kleuter scholen in de kleuterschool Wilhelminastraat. Start van de oriëntatie-fietstochten voor de leerlingen van de klassen 4 en 5 en voor de leerlingen van de 6e klas bij het RKC-tcrrein. Kinderspelen op het RKC-terrein voor de kinderen van de lagere scholen van de klassen 1, 2 en 3. Direct na afloop prijsuitreiking op het RKC-terrein. Muzikale rondwandeling door drumband en harmonie van Euphonia uit Kaatsheuvel. Concert door het Kon. Muziekgezelschap „Euphonia" uit Kaatsheuvel op de kiosk op het Raadhuisplein. Directeur de heer A. Gowie. Programma I. Folies Bergère, mars P. Lincke arr. v. Leeuwen Oberto, ouverture G. Verdi arr. G. Mol Suite uit Rosainunde, Entre-aet en balletmuziek F. Schubert arr. B. Joosen La Reine de Saba, Introduction et Marche Cortege C. Gounod arr. F. Jakma Chicago, Jazz ouverture F. Kuelle 12e Regiment, mars Th. Furter Grote Taptoe voor het bordes op bet Raadhuisplein door drumband en harmonie van het Kon. Muziekge zelschap „Euphonia". 2. 3. 4. 5. 6. Vriendelijk verzoek aan alle ingezetenen „VLAGGEN UIT!" MAANDAG 27 APRIL 1959 Uitgever t Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 z per week. DE ECHO mm ZUIDEN Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.S5. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenfondsla verander. 2. 3. 4.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1