DE EUROMARKT in ontwikkeling Betaal op tijd Uw premie BINNEN- EN BUITENLAND BABI Waalwijkse en Langsiraaise jCourant m Belasting en werkende echtgenote K.A.B. te Waalwijk hield jaarvergadering KLAAR VOOR BABY'S ONTVANGST MET EEN DERM BABYSET 82e JAARGANG No. 35 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHt. Wordt het Amerikaans voorbeeld gevolgd De Euromarkt van de „Zes" is momenteel in volle ontwikkeling en hoewel in aanvang, zijn er toch voldoende symptomen die wijzen in welke richting zij zich vermoedelijk verder zal ontwik kelen. Een verslag verspreid door het „European Productivity Agency" schenkt hieraan de nodige aan dacht en loont ons de tendens. Het blijkt, dat de Euromarkt zich in Amerikaanse zin gaat ontwikkelen en dat ligt ook voor de hand. In Amerika heeft men op Europa een zeer grote voor sprong. Daar toch lceit een grote bevolking, groter dan in welk Europees land ook, met een hoge levensstandaard en een „moder ne' verbruiksmentaliteit. Vooral deze laatste verschilt sterk met die in Europa. De Amerikaanse consumptiegewoonten worden be heerst door de opvatting, dat een produkt slechts een korte levens duur heeft en voor vele produk- ten brengen de fabrieken boven dien elk jaar nieuwe modellen aan de markt. In Europa missen we een dergelijke opvatting. In Amerikaanse stijl. De Europese handel door tolmjuren voor een groot deel aangewezen op eigen land hectt het nadeel van een kleine bevolking per land en de meer conservatieve verbruiksmentali- teit, waarop trouwens de fabrie ken zich ook gericht hebben. In 't bestek van de Euromarkt begint zich al de Amerikaanse ontwikkeling te voltrekken. Door aaneensluiting wordt het aantal van de bevolking groter en dus ligt daar een groter afzetgebied. Sinds jaren is ook in Europa de levensstandaard stijgende en we mogen hier ook wel spreken van 'n redelijk hoge levensstandaard. Langzaam maar zeker begint zich ook bij ons een andere ver- bruiksmentaliteit te manifeste ren, want door de hoge levens standaard en de door 'n grotere afzet veroorzaakte lagere pro- duktiekosten wordt het produkt goedkoper met als gevolg, dat men niet zulke hoge eisen stelt wat duurzaamheid betreft en het produkt sneller wordt afgeschre ven. Hiermee gaat men in Euro pa reeds in de richting van de Amerikaanse verbrui ksmentali teit. Natuurlijk zijn we nog lang niet zover, maar de tendens is er. Invloed van de sociale ontwikkeling. Het rapport voorziet ook in de komende jaren een ontwikkeling in de hierboven geschetste rich ting. De nivellering der inkomens van oudere en jonge mensen wel ke heeft plaatsgevonden, werkt reeds in deze richting. Een steeds toenemend aantal jonge mensen verdient tegenwoordig een hoog inkomen. De sociale hervormin gen, waartoe de meeste Europese landen zijn overgegaan, hebben de vrees voor financiële zorgen als gevolg van ziekte, ouderdom en werkloosheid verminderd. Een jong gezin voelt niet meer zozeer de noodzaak om zuinig te zijn, temeer omdat de toestand van permanente inflatie en de belastingpolitiek in de meeste Europese landen in zekere zin in dividuele besparingen niet aan moedigen. Kortom de wijze waar op men het geld „laat rollen", krijgt typisch Amerikaanse ka raktertrekken. Aanpassing van de industrie. Om het geheel zich snel en op de juiste wijze te laten ontwik kolen, is het noodzakelijk, dat de industrie zich aanpast. In Europa was het tot nog toe aantrekkelijk om op een bepaald produkt di verse variaties uit te brengen, hetgeen veel organisatorische problemen schiep en dat alles dikwijls bii 'n betrekkelijk klein afzetgebied, althans vergeleken bij wat Amerikaanse producen ten ter beschikking staat. Voorts trachtte en tracht men nog alles in eigen hand te doen, dat wil zeggen men maakt zo min mogelijk gebruik van toele veranciers, hetgeen ook weer de organisatie bemoeilijkt. In de toekomst zal de industrie er bij de geschetste ontwikkeling goed aan doen haar produktie zo eenvoudig mogelijk te organise ren, dat wil zeggen zo min mo gelijk typen en zo groot mogelijk gebruik van onderleveranciers, waardoor alles veel eenvoudiger wordt en de produktiekosten aanmerkelijk lager kunnen zijn, terwijl men door het realiseren van de Euromarkt met zijn grote bevolking tot ware massapro- duktie kan overgaan. Op die ma nier zullen de Europese indus trieën zeer snel de achterstand ten opzichte van Amerika kun nen inhalen en komt de Euro markt tot volle waarde. niet altijd afgaan, want elk geval kan weer wat anders liggen, zo dat het raadzaam is u met uw moeilijkheden te wenden tot de belastinginspectie of een andere belasting-deskundige, met volle dige gegevens natuurlijk. Wij willen niet nalaten hier aan nog dit toe te voegen. Indien een gehuwde vrouw een betrek king in loondienst heeft (aanne mende dat er geen kinderen zijn) dan is het zo, dat van het door deze vrouw verdiende loon géén loonbelasting wordt ingehouden, indien het door deze vrouw ver diende loon niet meer bedraagt dan 200.82 per maand of 4(5.34 per week of 7.71 per dag. Dit wil echter niet zeggen dat dit door die vrouw verdiende loon nu geheel belastingvrij is. Haar inkomsten worden n.l. opgeteld bij die van haar man, zodat deze over het betrokken jaar een aan slag in de inkomstenbelasting zal ontvangen, berekend over het to tale inkomen min de verwer vingskosten en met aftrek even eens van de reeds ingehouden loonbelasting van het loon van de man. Het leven is duur en daarom zijn er vele vrouwen die er bij gaan werken, zodat èn man èn vrouw inkomsten verwerven. Ve le onzer lezers vragen zich nu wel eens af tot hoever zij kunnen gaan om niet in de belasting te vallen. Dat is in feite een heel ingewikkelde geschiedenis, waar voor niettemin veel belangstel ling bestaat. We zullen op dit on derwerp eens nader ingaan. In principe behoren alle bijver diensten tot het inkomen eri wel netto; van de bruto verdiensten gaan eerst de kosten af, die voor de verkrijging daarvan moeten worden gemaakt. Alleen wanneer iemand in loon dienst is en een zodanig loon ver dient (in het algemeen beneden Last van zenuwen f 6900.—dat hij niet in de in komstenbelasting valt, zal hem geen aanslag inkomstenbelasting worden opgelegd, als zijn andere inkomsten (dus buiten het loon) 200.netto niet te boven gaan. Bestaan de neveninkomsten van de vrouw ook uit loon (en anders niet), dan wordt automa tisch aangenomen dat de vrouw 100.verwervingskosten had, zodat zij bij een brulo-verdienste van 300 nog niet boven 200 bijverdiensten komt. Voor huisnaaiwerk h.v. geldt dit niet, omdat 't geen loon is wat daarmee wordt verdiend. Drie praktijkgevallen. Wij zullen een en ander eens met enkele voorbeelden nader onder de loupe nemen. A. Een man verdient in vrij bedrijf 5000, zijn vrouw ver dient er 150.bij (alles netto). Dan is er inkomstenbelasting verschuldigd over 5150.(de hoofdinkomsten bestaan n.l. niet uit „loon"). B. Een man verdient in loon dienst netto 5000.(loonbe lasting en premie A.O.W. zijn dus reeds ingehouden). De vrouw verdient 200.bij (netto). In dat geval volgt geen aanslag in de inkomstenbelasting. C. Een man verdient 3000. loon, netto. Loonbelasting en de A.O.W. zijn ook hier weer inge houden. De vrouw verdient er 190.bij, ook netto, en de ren te van spaargeld bedraagt b.v. 11.De man krijgt nu wel een aanslag in de inkomstenbelasting n.l. over 3201.De nevenin komsten waren n.l. hoger dan 200.want naast de netto-~bij- verdiensten van de vrouw was er nog ander inkomen, n.l. totaal 190.— en 11.— 201., Van de verschuldigde inkomstenbe lasting wordt uiteraard de reeds ingehouden loonbelasting afge trokken. Dit zijn wel de meest voorko- mende gevallen. Wie een aangiftebiljet krijgt toegezonden, is! verplicht dat bil jet naar waarheid in te vullen en op te zenden. Al met al is het een zeer inge wikkelde geschiedenis, met vele voetangels en klemmen. Met een beschrijving van alle mogelijkhe den zouden wij een boekwerk kunnen vullen. Daarenboven kunt u op dit bovenaangehaalde Iemand die zijn schuld niet be taalt, heeft geen enkel recht op geneeskundige behandeling, me dicijnen enz. enz. Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat er in de ziekenfondsbepalingen een artikel is, dat handelt over de premiebetaling. Deze betaling moet vooruit plaats hebben. Als ziekenfondslid kunt u aan spraak maken op een ruime ge neeskundige verzorging voor u en uw gezinsleden. Maar om deze verzorging te kunnen garanderen moeten de ziekenfondsen in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Dat dit alleen dan maar kan, als de premie op tijd wordt betaald, behoeft geen betoog. Een ziekenfonds heeft kosten zodra u staat ingeschreven. Afgezien van deze regeling is het toch ook zo, dat voor elke verzekering, op welk gebied ook, de premie vooruit betaald wordt. Er zijn al kosten gemaakt. Een verzekeringsmaatschappij heeft altijd gelegenheid een uit kering te weigeren hij premie achterstand; een ziekenfonds kan dat niet altijd, omdat het karak ter van de ziekenfondsverzeke ring medebrengt dat een lid kos ten heeft veroorzaakt zonder voorkennis van het ziekenfonds. Immers u gaat naar de dokter, krijgt een receptje en de kosten zijn al gemaakt, of u nu premie betaalt of niet, het ziekenfonds moet over de brug komen. Voor de verplichte verzekering heffen bedrijfsverenigingen pre mievoorschotten bij de werkge vers, die het werknemersaandeel van de premie op het loon inhou den. Voor de vrijwillige verzeke ring en voor 't aanvullingsfonds worden de premies door de leden rechtstreeks voldaan aan het zie kenfonds. U begrijpt dus dat het van het grootste belang is, dat de zieken- l'ondsbode niet voor niets komt. Onnodig laten lopen brengt kos ten met zich mede en door de kosten zo laag mogelijk te hou den, voorkomt men premieverho ging, dat zal duidelijk zijn. Waarom niet meer elke week? Lonen, sociale lasten en derge lijke zijn overal gestegen, ook bij de ziekenfondsen, dus hebben de ze l'onosen (wellicht enkele uit gezonderd) hun vroegere werk wijze van wekelijkse premie-in vordering gewijzigd. Voor wat betreft de verplichte verzekering komt de bode thans slechts eenmaal per maand om 't couponnetje op te halen; tegelijk daarmede int hij dan de premie voor het aanvullingsfonds. Leg dat geld dus klaar. Voor wat betreft de vrijwillige verzekering is men overgegaan tot veertiendaagse inning. Hoe wel ook hier een maandelijkse premiebetaling de voorkeur ver dient, hebben de ziekenfondsen besloten, dit in verband met de v? grotere bedragen die er mee gemoeid zijn, niet zonder meer tot inning eenmaal per maand over te gaan, doch zoals gezegd eenmaal per veertien dagen. Wil de vrijwillig verzekerde echter liever het gehele bedrag van de maandpremie ineens betalen, vooruit dan altijd, dan verdient dit de voorkeur; u helpt het zie kenfonds en de bode er mede, terwijl u zelf veel minder geloop hebt. Schutbladen ziekenfondscouponboekjes. De afschaffing van het zieken- fondscounonstelsel per 4 januari 1959 heeft een einde gemaakt aan dc ziekenfondscouponboekjes. De schutbladen van deze coupon boekjes, die tot dusverre als be talingsmiddel voor de zieken fondspremie konden worden ge bruikt, houden echter nog enige tijd hun waarde. Tot uiterlijk 1 januari I960 mogen schutbladen van de ver vallen couponboekjes als zodanig nog worden aangewend en zullen de bedrijfsverenigingen deze als betalingsmiddel in ontvangst ne men. PROF. DE QUAY LEGT 'T BIJLTJE NEER. Maandagochtend maakte het kabinet van H. M. de Koningin 't volgende bekend: De koningin heeft hedenmid dag in paleis Soestdijk prof. dr. J. E. de Quay ontvangen, die aan Hare Majesteit verzocht heeft, te mogen worden ontheven van de opdracht tot het vormen van een kabinet dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. De Koningin heeft dit verzoek in gewilligd. H. M. de Koningin heeft he denavond op het paleis Soestdijk de minister-president, dr. L. .1. Beel, minister van staat, ontvan gen. Dus op 't ogenblik dat ieder een meende dat de formatie voor elkaar was, was het afgelopen. Toen zaterdag in 't Kurhaus 'n bespreking was gehouden wacht te men alleen nog op de twee christelijk-historische candida- ten. Dr. Tilanus zou zich daar voor zaterdag en zondag alle moeite geven en werkelijk, maan dag waren zij er werkelijk en de zaak was dus voor elkaar en de besprekingen zouden beginnen, toen de anti-rev. heren Hazen- boscn en Bicwenga mededeelden, dat zij toch niet zouden meedoen omdat de A.R. niet voldoende sterk waren vertegenwoordigd in 't kabinet en er te weinig kans was op een christelijk sociaal be leid. Daarbij mag worden aangeno men dat het loslaten van profes sor Zijlstra bij de A.R. nogal wat kwaad bloed heeft gezet, wat ook niet zo onbegrijpelijk is. Prof. de Quay die ondanks zijn voornemen een maand had vol gehouden, ondanks alle weige ringen en tegenslagen, wist toen voldoende en vertrok onmiddel lijk naar Soestdijk om de Konin gin te verzoeken hem van de op dracht te ontslaan, waaraan H. M. natuurlijk voldeed en de Ko ningin begon weer aan bespre kingen met prof. Beel en de lei ders der fracties. NEDERLANDSE SCHEPEN WINNEN DE TORONTO-RACE. De snelheidswedstrijd die ver bonden was aan de opening van de nieuwe St. Laurens Zeeweg is overtuigend door Nederlanders ge wonnen. De „Prins Willem Geor ge Frederik' van de Oranje Lijn met gezagvoerder Teun Aaldijk op de brug kwam als eerste de haven van Toronto binnen, na een vaart van 560 kilometer van af Montreal, het beginpunt van de nieuwe waterweg. Vlak daar op kwam als tweede de „Prins Johan Willem Friso", eveneens van de „Oranje Lijn" binnen. De Nederlandse driekleur werd daarmee op opvallende wijze hoog gehouden in deze sportieve, unieke en historische wedstrijd, waaraan vaartuigen van zes ver schillende landen hebben deelge nomen. De „Prins Willem George Fre derik" won de reis na een span nende boeg-aan-boeg-racc met de landgenoot „Johan Willem Fri so' Het schip voer in nog geen 30 uur van Montreal naar King- de luitenant-vlieger H. Sliep uit Uden. kwam hierbij om het le ven. Hij verliet zijn vliegtuig dat neerstortte bij Den Andel (Gr.) nog wel per schietstoel, maar het toestel was toen al te laag. Zon der dat de parachute zich ont plooide stortte de vlieger naar beneden. Luitenant Sliep vier dagen geleden werd hij 26 jaar laat een vrouw, die momenteel in de Verenigde Staten verblijf houdt, en vier kinderen achter. De piloot van het andere toe stel, de 25-jarige sergeant-vlie ger J. Andriessen uit Amsterdam, redde zich per schietstoel. Zijn toestel kwam neer in de buurt schap Reidswal bij Metslawier. Twee ionge koeien, eigendom van de heer R. van Kampen, wer den toen de straaljager de grond raakte gedood. Juist achter een boerderij explodeerde het toestel. Over een grote afstand lagen brokstukken en munitie ver- ston. I)e winnaar kwam zaterdag tijdens de plechtige opening van de nieuwe waterweg die de At lantische Oceaan verbindt met 't gebied van de Grote Meren, als eerste zeeschin de vaarroute bin nen. De Nederlanders werden fees telijk in Toronto ontvangen, de bemanning werd persoonlijk ge vierd en 't schip krijgt een geheel nieuwe verfbeurt aangeboden. LUITENANT-VLIEGER OMGEKOMEN. In twee dagen tijd zijn 4 straal jagers verongelukt en een piloot gedood. Twee Thunderstreak-straalja gers van de vliegbasis Vol kei zijn maandag" omstreeks 11 uur aan weerskanten van de Lauwerszee verongelukt. Een van de piloten, spreid. Sergeant Andriessen bleek geen noemenswaardige ver wondingen te hebben opgelopen. Hij is per auto naar de vliegbasis Leeuwarden overgebracht. Ook het stoffelijke overschot van lui tenant-vlieger Sliep is daarheen vervoerd. HOEVEEL LUISTERAARS EN KIJKERS TELT NEDERLAND? Op 1 april 1959 bedroeg het aantal aangegeven radio-ont vangtoestellen 2.529.080 tegen 2.519.287 op 1 maart 1959. Het aantal aangegeven televi sie-toestellen steeg in hetzelfde tijdvak van 439.018 tot 452.572. Op 1 april 1959 waren er 503506 aangeslotenen op het draadomroepnet tegen 505.119 op 1 maart 1959. In De Gecroonde Leersse hield de K.A.B. maandagavond haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer C. A. v. Mosselveld, wees er in zijn ope ningswoord op, dat de K.A.B. in het afgelopen jaar vruchtbare contacten heeft gelegd met de r. k. Middenstandsvereniging. "Men wil deze contacten in de toekomst ook uitbreiden tot andere stands organisaties, zoals de Boeren stand en de Werknemende Mid denstand. Uit het jaarverslag van de se- 1 cretaris, de heer W. Bruurmjjn, bleek, dat ook in het afgelopen jaar weer op velerlei gebied acti viteiten zijn ontwikkeld. Zo werd voor het Kanunnik van Schaik- j fonds in 1958 een bedrag ingeza- meld van 1025.hetgeen weer 10.meer is dan in 1957. De Ziektekas boekte over 1958 een batig saldo van 310.69. Het aan tal leden (103) blijft helaas nog steeds achteruitgaan. In 'l kader van de Mgr. Hendrikx Stichting werden in het afgelopen jaar weer vijf kinderen uitgezonden voor in totaal 215 verpleegdagen. Bij het K.A.B. Gezinszorgfonds Avaren op 1 jan. 1958 190 georga niseerde K.A.B. gezinnen en 60 nicl-georganiseerde leden aange sloten, deze cijfers bedroegen op 1 jan. 1959 resj). 185 en 50. Er werd aan 41 gezinnen gezinszorg verleend tot een totaal van 826 verzorgingsdagen. Bij het agent schap van de Centrale Volksbank xvera over 1958 ingelegd een 'be drag van 125.123.39, terwijl te rugbetaald werd 93.154.34. Het rentepercentage bedroeg vanaf 1 jan. 1958 3%, voor het jeugdspa- ren 3V\%. Het jeugdsparen bleef in Waalwijk overigens beneden de verwachting. Herwonnen Le venskracht kon in het afgelopen jaar weer 30 zieken met een fruitmandje verrassen. Het aan tal abonné's op de Lanteernreeks liep van 103 terug tot 74. Bij de Steenkoleninkoopver. Broeder hulp waren in 1958 195 leden aangesloten, die voor 27.177.40 verbruikten. Dc belangstelling voor de Credo Pugno CluJD liep in het afgelopen jaar sterk terug. Daarom deed de voorzitter in de loop van de vergadering 'n klem mend beroep op de leden om mee te helpen de C. P. te versterken. Het aantal contribuerende K. A.B.-leden boven de 23 jaar be droeg op 1 jan. 1958 991 en op 31 dec. 1010, zodat een kleine Avinst van 19 leden geboekt kon wor den. In totaal telt de Waalwijkse afdeling van de K.A.B. ruim 1200 leden. Uit het financieel jaarverslag van de penningmeester, de heer .1. v. Huiten, bleek, dat de ont vangsten over 1958 5002.86 had den bedragen en de uitgaven 3581.72, zodat dit verenigings jaar een batig saldo opleverde an 1421.14. De begroting voor 1959 werd in inkomsten en uit gaven geraamd op 4070. Tot leden van de kascontrole commissie werden benoemd de heren Klcrx, Sleenhoff en v. d. Griendt. Tot leden van het bestuur wer den de aftredende leden J. Wes terburger en H. v. Kol herkozen, omdat geen nieuwe kandidaten naar voren waren gebracht. In het kader van deze jaarver gadering hield de geestelijk advi seur, kapelaan Lempens, 'n boei ende en kernachtige toespraak, waarin hij St. Jozef ter navolging stelde aan dc katholieke arbei der, die zich niet alleen bewust moet zijn van zijn rechten, maar ook en vooral van zijn grote ver antwoordelijkheid. Spr. bracht ook dank aan de bestuursleden van de K.A.B. en de vakbonden voor het vele werk dat zij in het aigelo* en jaar weer belangeloos hebben verricht. De voorzitter deelde ten slotte nog mede, dat het ontwikkelings program voor het komende sei zoen zal bestaan uit 2 of 3 ont wikkelingsavonden met omlijs ting. In verband hiermede bracht hij dank aan de toneelvereniging D.WS.V., die onder de bekwame leiding van regisseur H. Swinkels dit jaar weer twee voortreffelijke uitvoeringen verzorgde. Ten slotte deelde de voorzitter mede, dat de plaatselijke afd. van dc K.A.B. in 1961 haar 60-jarig bestaan zal vieren. CINECENTRUM TE HILVERSUM In Hilversum is het „Cinecen- trum" officieel geopend. In dit centrum, dat meer technische mogelijkheden heeft dan welk ander filmlaboratorium in Euro pa, werken Polygoon, Profilti, Multifilm en Interfilm samen. Het centrum beslaat een op pervlakte van anderhalve h.a., met ongeveer 5000 vierkante m. nuttige vloeroppervlakte, waar- oj) 300 mensen wekelijks onge veer 100 km. film kunnen ver- Averken. Kleurenfilms kunnen er volledig Avorden afgeAverkt. VRIJDAG 1 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE ECHO WHEÏ ZUIDEN Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.S3. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Mqnhardt's Zenuwt abletten helpen U er overheen. Aanstaande Moeders... Weet U wel, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling 'X Uil» MW V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1