De Echo van het Zuiden Gemeenteraad WAALWIJK Goedkopere woningen DRUNEN ~mv 8 Sprang-Capelle 't Geschenkenhuis Liedje van verlangen van Waalwijkse raad en gemeentebestuur. Goed gekleed Textiel natuurlijk X Scholten's Voor MOEDER iets moois!! Sprang 90 VRIJDAG 5 MEI 1959 82e JAARGANG No. 35 De discussies, welke zich in de vergadering van de Waalwijkse gemeenteraad van woensdag j.l. rond de vaststelling van de ge meentebegroting voor 1959 ontsponnen, hebben zich gekenmerkt door een grote rust. In geen enkel opzicht was er van wrijf punten sprake en in alle algemene beschouwingen viel een grote waardering voor en instemming met het beleid van het college van burgemeester en wethouders te beluisteren. En het was ten slotte dan ook de voorzitter, burgemeester Teijssen, die zijn bijzondere waardering uitsprak voor de wijze waarop de alge mene beschouwingen waren gehouden. WAALWIJK t.a.v. CULTURELE ACCOMODATIE ONDER ONTWIKKELD. De algemene beschouwingen wer den geopend door de heer v. d. Ho ven, die het woord voerde namens de commissie van onderzoek. Aller eerst gaf spr. uiting aan de grote waardering van de commissie voor het vooruitstrevende beleid van het gemeentebestuur en het goede werk van het ambtenarencorps. De commissie hield vast aan haar standpunt, dat zij het billijk vindt dat de sportverenigingen in de toe komst een grotere vergoeding voor het gebruik van de sportterreinen zullen opbrengen, dit op grond van de betere outillage waarover zij de beschikking zullen krijgen en de grotere belangstelling, voortvloeien de uit betere prestaties. Met betrekking tot het „plan Hoekeinde" gaf spr. een nadere uit- met JAPONNEN BLOUSES ROKKEN PULLOVERS VESTEN i WAALWIJK ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦WH» l.-vj leg van de bedoeling van de com missie. Hiermee heeft de commissie namelijk op het oog de sanering van het deel van Putstraat tot Hoekein de. Ten aanzien van de woningbouw handhaafde de commissie haar standpunt inzake de urgente nood zaak van de bouw van goedkopere woningen. Spr. wees er op, dat hu ren van 13.voor het gemiddelde arbeidersgezin te hoog liggen, ter wijl woningen met een lagere huur veelal onvoldoende ruimte bieden voor het gemiddelde arbeidersgezin. De heer v. d. Hoven achtte het een ongewenste situatie dat de huren veelal pas betaalbaar worden door de mede-arbeid van ae vrouw en kinderen en hij drong er dan ook op aan te streven naar lagere huur prijzen. Ten slotte informeerde spr. naai de ligging van het toekomstige cul tureel centrum. PLANTSOENVERNIELING. Ook de heer Meijs had alle waar dering voor het werk van het ge meentebestuur en het ambtenaren corps. Verder besteedde hij in zijn algemene beschouwing aandacht aan het havenplan, en aan de noodzaak om te komen tot een gevarieerder industrieel patroon. Ook de heer Meijs drong aan op de bouw van goedkopere woningen. Hij had ver der de indruk dat de continubouw wat langzaam vorderde. Ook infor meerde hij naar de plannen betref fende de stichting van een nieuwe r.k. b.l.o.-school. Met verontwaardi ging maakte spr. melding van het vernielen van parken en plantsoenen door de jeugd en van het weghalen van bloemen hieruit door volwasse nen en hij drong dan ook aan op een verscherpt politietoezicht. Ten slotte bracht spr. ter sprake de bouw van een cultureel centrum, het na tionale schoenenmuseum, de stich ting van een r.k. bejaardencentrum, de bouw van een café-restaurant in het recreatie-oord en de onlangs ge wijzigde verordening op de heffing van keurlonen. De vaststelling van het keurloon wilde spr. liever per gewicht dan per dier doen geschie den. De heer Kemperman sloot zich bij de voorgaande sprekers aan ten aanzien van de waardering voor het werk van gemeentebestuur en amb tenaren. De bouw van de openbare lagere school zag spr. liever meer in het centrum gerealiseerd dan in Waalwijk Noord. Indien de nuts- ulo-school en de openbare lagere school niet in één gebouw worden ondergebracht, meende spr., dat er voor de bouw van laatstgenoemde school plaats zou zijn aan de Irene- straat. Ook deze spr. onderstreepte de noodzaak van de bouw van goed kopere woningen. SPELENDE JEUGD. De heer v. Seters ging als vierde spreker ook in op de goedkopere woningen. Hij vond het erg als de huur moet gaan steunen op 't thuis- stikken van de vrouw. Sprekend over de bejaardenhuisvesting zag spreker in het feit dat een aantal Waalwijkse bejaarden in eigen ge meente geen blijvende huisvesting hebben kunnen vinden, een aan klacht tegen de gemeenschap. In verband met de voorgenomen bouw van een cultureel centrum vroeg spr. zich af of er wel voldoende be langstelling voor cultureel leven in de gemeente aanwezig was en of daarom een schouwburg in Waal wijk wel mogelijk zou zijn. Wat de sport betreft, meende spr. dat het een plicht van de gemeente was om de diverse verenigingen op finan cieel gebied de helpende hand te bieden. Zijn we ten aanzien van de speelruimten voor de jeugd wel op de goede weg, zo vroeg spr. zich vervolgens af. Zo meende hij dat de speeltuin in de St. Antoniusparochie niet helemaal aan zijn doel beant woordt. Liever zag spr. speelgele- genheden in wat hij noemde „de volle buurt". Ter bestrijding van de jeugdbaldadigheid zag spr. veel heil in een „wijkpolitie". Ten slotte in formeerde hij nog naar de uitkom sten van het ziekenvervoer, naar de gang van zaken in de gemeentelijke plantsoenendienst en naar de capa citeit van het waterleidingbedrijf in verband met de vele en grote uit breidingen van de gemeente. Spr. besloot zijn beschouwing met dank te brengen aan het college van b w, het ambtenarencorps en de ge meentebode (voor de uitstekende koffie). ZWEMBADTENNIS. De heer Brouwer bracht de huis vesting van bejaarden in kleinere, speciaal voor hen gebouwde wonin gen ter sprake, alsmede de verbete ring van de slijtlaag op het Vredes- plein. Ook zag hij graag gemeen schapshuizen in Besoijen en Waal wijk Zuid. Overtuigd was spr. van de noodzaak van een cultureel cen trum, terwijl hij daarnaast de bouw van een sporthal of sportfondsen- bad bepleitte. In het laatste zou men, wanneer men het water heeft laten weglopen, kunnen tennissen. ENTREPöT. Als laatste spreker kwam weer de heer v. d. Hoven aan bod, nu als vertegenwoordiger van de prot.chr. groepering. Hij bracht hulde aan het college van b w en het ambtena rencorps en vestigde andermaal de aandacht op de goedkope woningen. Spr. informeerde verder hoe 't staat met de bouwplannen in Besoij en- Noord. Ten aanzien van de gemeen telijke zorg voor de sport, vroeg spr. de aandacht van b w voor de ca. 1000 gymnasten, die staan tegenover de volgens spr. eveneens ca. 1000 voetballers in de gemeente. Ook wees spr. op de afgescheiden ligging van de cellen van het politiebureau, hetgeen z.i. niet bevorderlijk is voor het toezicht en anderzijds ook meer arbeid vraagt, waaraan hij de vraag vastkoppelde of het huidige politie corps wel groot genoeg is voor Waal wijk. Ten slotte drong spr. er bij b w op aan om bij de realisering van het havenplan ook te trachten aldaar een entrepot te krijgen. Voor de Waalwijkse bedrijven zal dit een belangrijke kostenbesparing beteke nen. EENSGEZINDHEID. Met vreugde constateerde de voor zitter, dat uit de gehouden algemene beschouwingen was gebleken dat 't beleid van b w de bijzondere be langstelling van de raadsleden heeft. Nog verheugder was de voorzitter echter over het feit, dat de alge mene beschouwingen zich hadden gekenmerkt door een geest van sa menwerking en eensgezindheid. Ten aanzien van de vergoeding voor de sportterreinen merkte de voorzitter op, dat binnenkort aan de raad een voorstel zal worden ge daan betreffende de verhuur van de nieuwe sporttei'reinen. Hij achtte 't daarom juister discussies hierover thans te laten rusten. De sanering van het gedeelte Put straat tot aan Hoekeinde heeft de volle aandacht van het gemeentebe stuur. De gemeente is thans eige naar van het complex van gebou wen in dat gedeelte en een planolo gische basis voor de sanering is reeds geheel aanwezig. Over de stichtingskosten van het cultureel centrum is nog niets met zekerheid te zeggen. Dit centrum zal verrijzen ten noorden van de Julia- nastraat, zoals reeds eerder door de raad werd vastgesteld. Wat de nood zaak van de bouw van een dergelijk centrum betreft, wees de voorzitter op het rapport van de commissie uit de Raad voor de Kunst, waarin wordt vastgesteld dat in Waalwijk geen bruikbare voorziening aanwe zig is voor culturele manifestaties en dat de realisering van een goede voorziening noodzakelijk te noemen is. Op dit gebied is Waalwijk nog on derontwikkeld en achter gebleven en b w zullen dan ook alles in het werk stellen om de stichting van een dergelijk centrum zo spoe dig mogelijk te verwezenlijken, waarbij men op grond van genoemd rapport rekent op medewerking van de rijksoverheid. Naar aanleiding van de diverse opmerkingen over de te hoge huur prijzen, vestigde de voorzitter er de aandacht op, dat het college van b w er zich sterk van bewust is dat er een uiterst dwingend huur- probleem bestaat voor de financieel minder draagkrachtigen en b w hebben ook alle begrip voor dit pro bleem. Het is echter een probleem waarvoor de gemeente niet alleen, eenzijdig en geïsoleerd een oplos sing kan vinden, het is een probleem dat landelijk speelt en dat ook lan delijk een oplossing zal moeten krij gen. Het ontstaan van dit probleem moet worden geweten aan de vol gende ontwikkeling: sedert 1954 zijn de stichtingskosten van woningwet woningen met ca. 40% gestegen; de arbeidskosten waren in 1957 ander half maal zo groot als in 1953; sinds 1953 heeft zich een kwaliteitsverbe tering van de woningen ingezet, waarvan de waarde per woning ge middeld geschat kan worden op 1000.per woning; en ten slotte is het bouwrijp maken van de gron den van jaar tot jaar gestegen. Om deze redenen heeft geen enkel ge meentebestuur het in hand wonin gen te bouwen, waarvan de huur waarde lager ligt dan die van 1957- 1958. Ten slotte wees de voorzitter er op, dat ook het S.E.R.-rapport aandacht wijdt aan het wonen voor minder huur. In het kort schetste de voorzitter vervolgens de betekenis van de toe komstige haven voor de industriële ontwikkeling van Waalwijk. De eer ste fase van het havenplan vordert snel en weldra hoopt men het ge deelte tussen de binnenhaven en de geprojecteerde sluis te kunnen aan pakken, alsmede het bouwrijp ma ken van het industrieterrein aldaar (naar men hoopt in d.a.c.w.-ver- band). Deze sluis zal een nieuwe poort openen voor de industrie, al dus de voorzitter, omdat de binnen haven daarmee rechtstreeks in ver binding komt met de Bergse Maas en niet meer onderhevig is aan eb en vloed. Ten aanzien van de nieuwe ver binding oost-west deelde de voorzit ter mee, dat weldra begonnen zal worden met de grondaankopen tus sen Waalwijk en Waspik en dat bin nen nu en een half jaar de aanbeste ding van dit weggedeelte te ver wachten is. De schijn, dat de continubouw niet zo snel vordert als men had ver wacht, vindt zijn oorzaak in het feit dat hoogbouw nu eenmaal niet zo snel gaat als laagbouw. Overigens moet men niet trachten hier iets. te forceren, omdat dit dan altijd ten koste van de kwaliteit van de wo ningen gaat, zo zei de voorzitter. Overigens zal de bouw van de twee de serie van 100 woningen sneller gaan, omdat deze tranche niet in fa sen, maar ineens zal kunnen wor den afgebouwd. Omtrent de bouw van een nieuwe r.k. b.l.o.-school zal waarschijnlijk in de volgende vergadering 'n voor stel worden gedaan betreffende stichting en financiering. Het beschadigen van parken en plantsoenen betreurde de voorzitter in hoge mate. Er moet toch wel er gens een manco zijn als de bevol king de grote zorg welke de gemeen te aan parken en plantsoenen be steedt niet weet te waarderen. Een verscherping van het politietoezicht zal nader worden besproken. Het gemeentebestuur heeft alle oog voor de behoeften van het nationale schoenenmuseum en het zal niets liever doen dan meewerken aan een waardige huisvesting van dit mu seum. In de stichting van een r.k. be jaardencentrum heeft de gemeente een dergelijk gebouw geen plaats meer. Overigens is de afstand van de huidige school in de Stations straat naar de plaats van de nieuwe school slechts enkele honderden me ters. Het terrein aan de Irenestraat is reeds toegezegd aan de prot.chr. groepering voor de bouw van een kleuterschool en een jeugdcentrum. In dit verband merkte de voorzitter nog op dat de bouw van een nuts- ulo-school op dit ogenblik minder urgent is, ömdat eerst de ontwikke ling van het leerlingental in de toe komst afgewacht dient te worden, dit in verband met het feit dat de gemeente Sprang-Capelle de be schikking over een eigen nuts-ulo- school heeft gekregen. Het in het leven roepen van een wijkpolitie behoort niet tot de com petentie van de raad, aldus de voor zitter, en moet beschouwd worden als een zuiver interne aangelegen heid van het politie-apparaat. Het ziekenvervoer is in de perio de van 17-3-'58 tot 31-12-'58 4000.- gunstiger uitgevallen dan was ge raamd. Er werden in dit tijdvak door de ziekenwagen 6300 km. afge legd, 310 personen vervoerd en 506 vervoersuren gemaakt. In Waalwijk werden 157 personen vervoerd en van buiten naar Waalwijk 153 per sonen. In de gemeentelijke plantsoenen dienst is, wat de topfuncties betreft, het maximum bereikt, echter niet wat de handwerkers betreft. Er wer den tot nu toe over de gehele ge meente reeds 62.000 rozen gezet, planten die weinig arbeidsintensief zijn. De gemeentelijke waterleiding kan het voorlopig nog gemakkelijk aan. Het Vredesplein zal tz.t. van een nieuwe en definitieve slijtlaag wor den voorzien. Het stichten van gemeenschaps huizen behooi't niet tot de taak van de gemeente, maar tot die van de maatschappelijke groeperingen. Wel wordt door gemeente, rijk en pro vincie financiële medewerking aan de realisering van dergelijke plan nen gegeven. Een sporthal is op dit ogenblik niet te realiseren. De heer Brouwer kreeg de raad om het plan om een sportfondsenbad tevens voor tennis baan geschikt te maken, eens nader uit te werken en daarna met een meer concreet voorstel te komen. De voorzitter, die overigens meen de dat er wel wat meer dan 1000 voetballers in de gemeente waren, wees er op dat het gemeentebestuur oog heeft voor de behoeften van el ke sportvereniging. Omtrent de bouw van cellen bij 't nieuwe politiebureau, zal spoedig een voorstel aan de raad worden ge daan. Hoewel b w er destijds niet in geslaagd zijn om een entrepot in Waalwijk gevestigd te krijgen, zal men thans weer opnieuw trachten dit alsnog te verwezenlijken. In tweede instantie vroeg de heer v. d. Hoven voor het projecteren van voldoende parkeergelegenheid bij ?t te bouwen cultureel centrum, waar mee dan tevens 't parkeerprobleem in het centrum van de gemeente kan worden opgelost. Hieraan zal alle mogelijke aan dacht worden besteed, zo deelde de voorzitter mee. Vervolgens ging de raad over tot de ongewijzigde vaststelling der di verse begrotingen. De overige punten van de agenda gingen snel onder de hamer door. De raad hechtte zijn goedkeuring aan een incidentele wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak i.v.m. de voorgenomen aanleg van 'n sport veldencomplex in Besoijen en uit breiding van de bebouwing ten zui den van het Laageinde. De heer v. d. Hoven drong aan op spoed inzake de realisering van het sportveldencomplex in Besoijen en vroeg of er ten behoeve van de voet balvereniging R.W.B. hulpterreinen zouden kunnen worden aangelegd. Dit laatste zal door het gemeentebe stuur in overweging genomen wor den, aldus de voorzitter, mits de aanleg van deze hulpterreinen in d.a.c.w.-verband zal kunnen ge schieden. Voor de aanleg van hoofdleidin gen voor gas, water en elektriciteit in de Akkerlaan voteerde de raad het benodigde krediet. Tevens be sloot de raad tot het verlenen van medewerking voor de uitbreiding van de r.k. jongens-ulo-school aan de Pastoor Kuypersstraat. Aankoop van grond ten zuiden van de Elzen- weg en verkoop van grond aan de Jacob Catsstraat werden eveneens goedgekeurd, alsmede een geldle ning van 123 000.met de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Ten slotte besloot de raad tot het indienen van een verzoek tot een subjectieve verhoging uit het ge meentefonds, ingaande met 't dienst jaar 1959. DOKTERSDIENST. Zaterdagmiddag en zondag a.s. wordt de praktijk van dokter van Tuijn te Kaatsheu vel, voor spoedgevallen, waargenomen door dokter H. Winkelman, Kerkstraat 99 te Sprang, tel. 04167-2350. KERKDIENSTEN ZONDAG 3 MEI 1959. Ned. Hcrv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Gcrcf. Kerk 9.30 en 3 uur Ds. W. B. v. d. Meulen. CHR. BESTURENBOND SPRANG-CAPELLE. In de j.l. dinsdagavond in het gebouw van de Chr. Volksbond alhier gehouden be stuursvergadering van de Chr. Besturenbond Sprang-Capelle, werd afscheid genomen van de heer P. Wagcmakers als bestuurslid, die ca. 35 jaar als vertegenwoordiger van de afdeling Capelle van de Chr. Bedrijfsgroe pen Centrale deel van het bestuur uitmaak te. De voorzitter de heer Kamminga dankte dhr. Wagemakers voor het vele dat hij in dit functie in al die jaren voor de Chr. vakbeweging heeft gedaan, terwijl de heer van Caem daarbij verschillende aangelegen heden uit de jaren voor de oorlog memo reerde, o.a. uit de periode van steuncomité enz. Ook was dhr. Wagcmakers lid van het plaatselijk comité van D.E.L. De scheidende bestuurder werd als stoffelijk blijk van waardering een mooie staande asbak en een doos sigaren aangeboden. c VRIJPAG-ZATERDAG-VERRASSING J JAARVERGADERING K.A.V. De KAV afd. Drunen hield woensdag avond haar algemene jaarvergadering in de zaal van café Elshout. Het jaar 1958 was, zo bleek uit het jaarverslag, een jaar vol activiteiten. Er werden verschillende ont- spannings- en voorlichtingsavonden gegeven en men maakte het jaarlijks uitstapje. Het ledental steeg tot 94. Het financieel verslag sloot met een batig saldo. Op deze jaar vergadering sprak Aalmoezenier Oomen over het Godsdienstig leven in het gezin. Natuurlijk ontbrak ook de gebruikelijke verloting en tractatie niet. In het bestuur werden mevr. v. d. Poel en mevr. Snoeren beiden herkozen als bestuurslid. Besloten werd om op 18 juni a.s. een reis te maken naar Zeeland. In de maand mei zal nog een moederavond worden gehouden. Deze jaar vergadering had een geanimeerd verloop. OVERDRACHT EN ONTHULLING GEDENKTEKEN. Op maandag 4 mei zal des avonds rond 8 uur het gedenkteken 1940- 1959 op enigszins plechtige wijze aan het gemeen tebestuur worden overgedragen, waarna 't door mevr. Akkermans-Canters zal worden onthuld. De gedenkplaat, waarop de na men voorkomen van de 51 gesneuvelden uit de gemeente Drunen, is aangebracht aan de geen actieve taak. Aan de plannen, westgevei Van het gemeentehuis. Het programma voor deze plechtigheid is als volgt 7 uur Plechtige Herdenkingsmis in de parochiekerk van de H. Lambertus. 7.40 uur Opstelling bij het gedenkteken. Voor de familieleden der gesneuvelden en verdere genodigden zijn plaatsen gere serveerd. 7.45 uur: Overdracht van het gedenk teken aan de gemeente namens de burgerij door de voorzitter van het uitvoerend co mité- Onthulling door mevr. Akkermans-Can ters. Kranslegging door Burgemeester Snels. Wilhelmus. Twee minuten stilte. Koraal. Herdenkingsrede door Burgem. Snels. Ecce quo morituri. Vendelgroet O. L. Vrouwe Schuts. WIJ HEBBEN EEN KEURCOLLECTIE FRAAIE GESCHENKEN THEEBEURZEN en MUTSEN vanaf 10.95 KOEKDOOS met deksel 5.10 GEBAKSTEL 13-delig, porcelein 11.50 LEPELDOOSJES mat, nikkel en chroom 7.90 HANDTASSEN mooie tint, vilt 10.75 PINDASTELLEN, pitriet 8.25 EIERSTEL m. bamboe 8.25 ONDERZETTERS 12 st. in etui, vanaf 2.95 FRUITSCHALEN draadwerk vanaf 2.95 KAPSTOKKEN m. afwasbare muurstand 24.90 BORSTELGARNITUREN zeer chique vanaf 7.50 OVERPOTTEN in mooie tinten vanaf 0.50 Fantastische collectie KOP en SCHOTELS reeds vanaf 0.60 VRIJDAG-AANBIEDING: 12 TAARTVORKJES in etui 3_97 Grotestraat 220 - WAALWIJK welke de Stichting Bejaardencen trum zal ontwikkelen, zal het ge meentebestuur echter alle mede werking verlenen. Het ontbreken van een café-res taurant in het recreatieoord zag de voorzitter ook als een inconvenient. Het gemeentebestuur streeft er naar om te komen tot de stichting van een dergelijke voorziening door een particulier (zonder risico voor de ge meente overigens). Voor de bouw van een openbare lagere school is een plaats gereser veerd in het scholenplan in Waal wijk Noord. In het centrum is voor IIMU*11 HT/l De inwoners worden verzocht de vlaggen halfstok te hangen. KONINGINNEDAGVIERING. De verjaardag van H. M. de Koningin is ook in Drunen gevierd met aubade, op tocht en demonstraties. Om 9 uur werd in de Parochiekerk een Solemnele H. Mis opgedragen, wa plechtig Te Deum. Om half 10 vond op het raadhuisplein een aubade plaats door de schoolkinderen, terwijl de kinderen van de kleuterschool enkele leuke dansjes uitvoer den. In de namiddag hield men nog een kinderoptocht welke veel belangstelling trok en de jeugd hield op het DVC-terrein nog een gecostumeerde voetbalwedstrijd. 's Avonds werd op het raadhuisplein een gymnastiekdemonstratie gegeven. VREDESDUIF. Wedvlucht St. Chislain. Uitslag: G v Tuijl 1, 11; M de Graaf 2, 33; W Pijnenburg 3, 8; P Willemse 4, 7, 28; J Koevoets 5, 23; Gebr v Kuijk 6, 31; P Scherpenburg 9, 20; C v Boxtel 10, 18; A v Son 12; P Luitgaarde 13, 17; M Pelders 14; H Brok 15, 30; H C Pelders 16, 24; G v Huiten 19; H v Huiten 21; A v d Ho ven 22; A v Halder 25, 29; L v Dommelen 26, 34; A Dekkers 27; W Melis 32, 36; N Dekkers 35. Deelname 473 duiven, afstand 170 km. Eerste duif 13-37-22; laatste 13-48-20. RENNERSNIEUWS. Tini v. d. Lee werd op Koninginnedag in de ronde van Dodewaard no. 1. Hij liet no. 2 een halve ronde achter zich. Dis is de derde ronde die v. d. Lee dit seizoen ge wonnen heeft. A.s. zondag gaan de Drunense renners naar Vlijmen en op zondag 10 mei naar Stein in Limburg. Voor de ronde van Stein zullen bij voldoende deelname bussen met supporters de renners vergezellen. Belang stellenden die mee naar Stein willen kun nen zich opgeven bij de bekende adressen. 35 JAAR FEDRA-SCHOEN FABRIEK. Op intieme wijze zal morgen, zaterdag 2 mei het 35-jarig bestaan van de Fedra- schoenfabriek alhier worden gevierd. Te vens zal deze dag de heer Th. van Drunen, die 35 jaar bedrijfsleider is geweest, af scheid nemen. RESTAURATIE-COMMISSIE NED. HERV. KERK. Op maandagavond 27 april j.l. werd de 6lot-vergadering gehouden van de restaura tie-commissie der Ned. Herv. Kerk alhier, waarbij als genodigden aanwezig waren de heren C. J. M. v. d. Veken, architect le kl. van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg, de architect de heer Basters uit Dordrecht, de heer Kwakernaak, opzichter en de heer v. d. Sluijs, aannemer. De voorzitter, burgemeester Smit, me moreerde, na alle aanwezigen verwelkomd te hebben, dat de eerste vergadering werd gehouden in de donkere oorlogsjaren en wel op 25 augustus 1943. Na ruim 15 jaren van intensief werken is thans het grote werk voltooid en kan de commissie ontbonden worden. Spreker herinnerde aan het feit, dat er velen waren die van mening waren dat dit werk nooit voltooid zou kunnen worden, omdat de kosten voor de burgerlijke zowel als voor de kerkelijke gemeente veel te hoog zouden zijn. De uitkomst heeft deze mening be schaamd. Zonder de niet genoeg te waar deren medewerking en hulp van Ir. v. d. Veken, zou alles nooit zo vlot en prettig verlopen zijn en de voorzitter dankte hem j dan ook wel zeer in 't bijzonder voor zijn medewerking. Eveneens werden hartelijke woorden van dank gesproken tot de archi tect, de heer Basters en deze dank gebracht voor zijn uiterst bekwame leiding, wat ook geldt voor de opzichter, dhr. Kwakernaak. i 'jrr De aannemer, de heer v. d. Sluijs, werd eveneens gecomplimenteerd met het vol tooide werk, dat zeer tot tevredenheid was uitgevoerd, terwijl aan de heer van Prooijen werd gewaagd van grote erkentelijkheid voor het financieel beheer en de administra tieve afwerking van de eind-rekening, waar in eveneens betrokken werd de heer Smith. De heer Toen werd dank gebracht voor de keurige afwerking en entourage rondom het kerkgebouw. Vervoglens bood de voorzitter als herin nering aan de bijzonder prettige samenwer king in de commissie,, als blijvend aanden ken een schilderij aan voor de vergader kamer der kerkvoogdij. Hierna voerden verschillende sprekers woord, w.o. de president-kerkvoogd de heer W. Timmermans, die de burgemeester dan te voor diens leiding gedurende de 15 jaren en voor de ondervonden medewerking. Hij dankte eveneens de heren v. d. Veken, Bas ters, van Prooijen, Kwakernaak, Smith, als mede de aannemer, voor alle ondervonden hulp, om tenslotte de voorzitter te danken voor de blijvende herinnering aan de samen werking in de vorm van een schilderij.. Ook de heren v. d. Veken, Basters en v d. Sluijs spraken woorden van dank en ver zekerden nooit ergens zo prettig te hebben gewerkt als in en bij de restauratie van de Sprangse kerk. Tenslotte vertoonde de architect, de heer Basters, een serie lantaarnplaatjes, waarin van het begin tot 't eind de vordering van het restauratie-werk kon worden nagegaan waarna deze laatste vergadering der Com missie tot het verleden behoorde. Damesspljkerpantalon In een Ijzer- sterke, originele denim kwaliteit. 2 naalds gestikt met 3 opgestikte zakken en vrolijk embleem. U kiest uit eer. mo dern streepdessln of de bekende effen bleu leans. Deze sportieve pantalon heeft elastiek In de band en onzicht baar verwerkte aero ritssluiting. Maten 32-46 Normale pr/Js 9^ Alléén vandaag en morgen U ziet het weer. winkelen bij V a D valt altijd meel OEN BOKH - EINDHOVEN - TILBURG - HELMOND VRITDAG-Z ATE R DAG-VERRASSING KONINGINNEDAG. Hoewel het weer niet aanlokte, was het j.l. donderdagmorgen reeds vroeg een ge zellige drukte in ons dorp; de schooljeugd trok reeds om even over 8 uur met tal van versierde fietsen, steps, wagentjes, mand jes en groepjes, totaal meer dan 50 num mers, naar het schoolplein voor de kinder optocht. De jury, die daar een en ander zou beoordelen, had geen gemakkeijlke taak om uit de vele werkelijk soms kunstige en ori ginele inzendingen de prijzen toe te kennen. Om ca. 9 uur kwam de harmonie Marijke met drumband en een corps blokfluiten, het schoolplein opgemarcheerd en na het spelen van twee coupletten van 't Wilhelmus, werd de kinderoptocht opgesteld. Onder de vro lijke tonen van harmonie, drumband en blokfluiten, werd naar het gemeentehuis getrokken. Van de zijde der ingezetenen be stond een grote belangstelling; het was dan ook een bijzonder aardige kinderoptocht, die blijkt door iedereen zeer op prijs ge steld te worden, gezien het feit dat er ieder jaar meer werk van gemaakt wordt om met een of ander nummer aan de optocht deel te nemen. De drumband van de harmonie Marijke, die bij deze gelegenheid voor het eerst naar buiten optrad en dat nog wel keurig in uniform, heeft zeker een bijzonder goede beurt gemaakt en het was dan ook voor eenieder een openbaring de sinds slechts kort opgerichte drumband te zien marche ren en te horen. Voor het gemeentehuis verzamelden zich tegen 10 uur de leerlingen van alle lagere scholen uit Sprang-Capelle en Loonsedijk, alsmede de harmonieën Sirena (eveneens voor het eerst in nieuwe uniformen) en Kunst na Arbeid, waarbij de optocht uit Sprang zich aansloot, voor het brengen van een aubade, die door Burgemeester Smit werd afgenomen. De voorzitter van de Oranjevereniging Juliana te Sprang, de heer W. van Willi- genburg, sprak eerst een kort woord en zei onder meer gaarne aan het verzoek van de organisatoren dezer aubade te willen vol doen deze in te leiden. Spr. herinnerde er aan dat het thans precies 50 jaar geleden was dat hij met zijn vader de vlag op de toren te Sprang plaatste, omdat er een prin ses geboren was. Thans kon hij de burge meester mededelen dat de schoolkinderen de burgemeester een aubade wilden bren gen bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van H.M. de Koningin. Hij wilde de kin deren daarbij opwekken de echt Nederland se liederen uit volle borst te zingen met volle overtuiging en dankbaarheid voor onze Ko ningin en met de bede dat Zij nog lang onze Koningin moge blijven. Hij sprak de hoop uit dat God Haar nog een lang en rijk gezegend leven zou schenken voor het Nederlandse volk, wat de wens is van allen die hier aanwezig waren. Onder leiding van het hoofd der o.l. school, de heer L. Poldervaart, zong de schooljeugd, bestaande uit meer dan 1000 kinderen, vervolgens een drietal liederen, n.l. 't Wilhelmus, Alle man van Ncerlands stam, en Wilt heden nu treden. De zang werd op keurige wijze uitgevoerd. Burgemeester Smit dankte op de hem eigen spontane en voor de kinderen be vattelijke wijze, de schooljeugd voor de keurige aubade en wees er daarbij op dat zij die eigenlijk niet aan hem brachten, maar aan H. M. de Koningin, wiens vertegen woordiger de burgemeester hier is. Verder wees de burgemeester op het grote voor recht dat wij in een vrij land wonen en zo'n Koningin mogen hebben en drukte de jeugd op het hart om onze vlag en het oranje, wanneer zulks wat God verhoede no dig mocht zijn, te verdedigen. Tot slot stel-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 13