WASPIK KAATSHEUVEL VIERING KONINGINNEDAG HULDIGING LEDEN DER BRANDWEER 14 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 1 MEI 1959 Raamsdonk Bekendmaking Duivensport DE 100-JARIGE NIESKE VASTREE REIKT ZELF DE PRIJZEN UIT VAN DE BALLONWEDSTRIJD 4 mei: 19.30 uur: korte herden kingsdienst in de St. Janskerk; 20 uur: Officiële dodenherden king met kranslegging op de Markt, waarbij twee minuten volkomen stilte in acht worden genomen. 5 mei: voormiddag: Schoolvoet- b al wed strijden voor de jongens scholen op de velden van het na tuurpark de Efteling. namiddag: Volksspelen cn trac- tatie van dc schoolkinderen in Bcrndi.jk, aangezien deze werden uitgesteld door toediening van het H. Vormsel op 30 april aldaar. POLIO-INENTINGEN. In tegenstelling met een eer dere publikatie, wordt de enting zitting voor de heren doktoren v. Tuyn, Winkelman en Wij ten- burg niet gehouden op woensdag 0 mei, maar op dinsdag 12 mei a.s. l)e oproepen zullen tijdig worden verzonden. Donderdagmorgen om half 12 verenigden zich de leden der vrij willige brandweer van Kaatsheu vel, Loonopzand en de Moer in t instructielokaal der brandweer kazerne, in verband met de hul diging van een aantal leden van het korps, die voor deze gelegen heid vergezeld waren van hun echtgenoten. Nadat burgemeester Mr. R. J. Th. van der Heijden en de wet houders G. Grootswagers en P. Broeders waren gearriveerd, nam de commandant der brandweer, de heer G. Op den Kamp, het woord en sprak daarbij als volgt: „Het is mij een grote eer op deze feestelijke bijeenkomst van de brandweer U allen hartelijk welkom te heten. In het bijzon der stel ik er prijs op dat U, bur gemeester en met U de beide wet houders, door Uw aanwezigheid bink hebt willen geven van Uw belangstelling voor de brand weer.' Bijeenkomsten zoals deze zijn bii de brandweer zeldzaam. Dc brandweer komt n.l. slechts in touw op die momenten, waar op er voor feesten geen aanlei ding is. Maar dan treedt zij ook zó direct in de openbaarheid dat zii al gauw het voorwerp wordt van allerlei kritiek. Daarbij wordt dan wel verge len, dat brandweermensen, hoe wel goed geoefend en uitgerust, toch mensen blijven, die vrijwil lig hun vrije tijd geven ter be scherming van have en goed van hun medeburgers. Om deze reden doet het mij dan ook genoegen, dat er een mo gelijkheid is bij een gelegenheid als deze, enkelen van hen voor het voetlicht te halen. Niet van wege hun opvallende prestaties, maar meer als een blijk van hun nooit aflatend enthousiasme en hun trouw aan de eenmaal vrij willig op zich genomen taak. Voor deze plichtsbetrachting zeg ik U, als Uw commandant, har telijk dank en ik vertrouw er op dat U deze opvatting van Uw taak ook in de toekomst in de zelfde mate aan de dag zult leg gen. Alleen met Uw aller mede werking, de inzet van Uw per soon on die momenten dat het van U gevraagd wordt, kan van ons korps een brandweer maken waarop dc burgerij kan rekenen. Dat dit niet te bereiken is door aanschaffing van het beste ma terieel, de bouw van de modern ste kazerne zal U duidelijk zijn. Deze zaken komen eerst tot hun volle waarde indien ze tot leven worden gebracht door de geest van hen die hiermede hun taak verrichten. De brandweer is het apparaat waarop de burgerij een beroep doet om bescherming van leven en bezit. De burgerij rekent er op lat de brandweer ook in de moei lijkste omstandigheden klaar staat om te helpen. Deze instel ling is juist. Zij is mede ingege ven door de gedachte dat iemand die bij de brandweer is, bereid is zijn beste krachten te geven aan de medemens in nood. Op ons illen rust dus een grote verant woordelijkheid. Gij kunt U echter in Uw taak gesteund weten door 'n gemeen tebestuur, dat in het verleden steeds getoond heeft U aan mate rieel 't beste te willen geven wat er te krijgen is. Ik denk hierbij aan onze moderne technische uit rusting, het motormaterieel en 't nieuwe alarmeringsysteem, dat dit jaar in gebruik zal worden genomen, waardoor in de toe komst de brandweer nog sneller ter plaatse kan zijn. Ik wil in verband hiermee niet nalaten U heren van het College als gemeentebestuur vanaf deze plaats dank te zeggen en U de verzekering te geven dat wij, le den van de brandweer, dit op ho ge prijs weten te stellen. Ondanks het feit, dat ons brandweerkorps gesplitst is over drie kerkdorpen, waardoor een onderverdeling in afzonderlijke groepen en huisvesting in ver schillende gebouwen noodzake lijk is, is ons korps niet verdeeld, doch in wezen een geheel door 't gemeenschappelijk doel de be strijding van brand over de ge hele gemeente. Voor Uw opkomst bij de plaats gehad hebbende branden in de gemeente en uw aanwezigheid bij de noodzakelijk ke oefeningen betuig ik U hierbij mijn dank. In deze dank wil ik zeker ook Uw naaste familie, uw echtgenote of verloofde betrek ken, welke door uw plichtsbe trachting wel vele uren minder aangenaam hebben moeten door brengen. Ik hoop dat U ook in de toekomst uw medewerking op dezelfde loyale wijze zult blijven verlenen, om zodoende onze brandweer tot grotere paraatheid te brengen." Hierna gaf hij het woord aan de burgemeester, die het 'n goe de gedachte vond bij gelegenheid van de 50e verjaardag van H. M. de Koningin deze bijeenkomst te houden. Hij gewaagde van de sterke band tussen ons volk en liet Koningshuis van Oranje, die zo sterk tot uiting kwam tijdens de moeilijke oorlogsjaren. Het stemt tot verheugenis, dat Ko ningin Juliana in goede gezond heid dc leeftijd der sterken heeft bereikt, waarvoor wij allen dank baar moeten zijn. Overgaand tot de aanleiding van deze bijeen komst, spreekt de burgemeester er zijn voldoening over uit dat de gemeente over een goede en pa rate brandwer beschikt, hetgeen vooral hieruit blijkt, dat zich nimmer een brand van grote om vang voordoet, omdat de brand weer onmiddellijk ter plaatse is om het vuur te bedwingen. Hij hoopt dat de brandweer nog in kracht en paraatheid zal toene men, waarbij het hem verheugt, dat zoveel jeugd bij het korps aanwezig is. Hierna ging de burgemeester over tot het opspelden der onder scheiding en het uitreiken der daarbij behorende diploma's aan de volgende brandweerleden: M. N. Brekelmans, 3G j. dienst tijd; J. C. J. Cornclissen, 33 jaar; J. de Jong, 34 jaar; H. F. R. Mols 27 jaar; H. P. Akkermans 29 jaar; J. P. Brouwers\ 29 jaar; G. J. M. van der Ivaa, 27 jaar; P. \V. A. Cleijn, 20 jaar; M. J. van) Til borgh," 18 jaar; A. C. van Berkel, 14 jaar; B. J. Brekelmans, 13 jaar; J. A. Broeders, 13 jaar; J.l schap, dat aan Wim z'n neus v¥. \V. A. Gubbens, 19 jaar; N. de I gaan. Wij zijn er echter van ovit Jong, 20 jaar; P. W. de Kort, 131 wanneer hij wat minder in b^i jaar; C. L. J. Sips, 13 jaar; A. J.lgenomen door andere besognes,), van der Velden, 10 jaar en P. W.ltijds volledig kan concentreren ill 't Groen, 13 jaar diensttijd. I Bjkse evenement, zoals de me,. Hij feliciteerde dc betrokkenen I renten, dc tijd met ver meer is.^h ten slotte met hun decoraties en kampioen van Nederland in dejri hoopte dat zij in de komende pe- I kan noemen. Zijn grote capacity riode met evenveel ijver hun taak'l Jiem daartoe in staat en qua $>g zullen blijven verrichten. |komt hem <je2;e tltel met rechw Hierop werden de gedecoreer-1 mening werd door verschil lendC)p den aangenaam verrast door de bevengenoemd tournooi gedeeld harmonie St. Jan, die na dc ver-I RKVV DESK zorging der kinderaubade op del Bij het ter perse gaaijt Markt van deze gelegenheid ge-1 blad vernemen wij, dat bruik maakten om hen op het voor zondag a-s. de terrein voor de kazerne een se renade te brengen, welke aardige geste ten zeerste werd geappreci eerd. Ten slotte werd nog een film vertoond „Das Wesen des Feu- met nog een gelijksoortige Desk-Goes heeft ingelas( Aanvang half drie. 1 DeskGoes. De Dessers, die zoij Hulst een fraaie partij \L zien gaven, zodat eerste rolprent, die'voor de aanwezigen I thiuten na de rust lute zowel interessant als leerzaam I doelount aan Hulst nul- waren. Iclen toegestaan (uit een|) Nog lang bleef men daarna in I en uitemdeliik slechts ji gezellig samenzijn onder 't drin-1 verloren werd, krijgenje ers gezellig samenzijn ken van een glaasje bijeen. laatste wedstrijd te spejn Goes thuis. Goes dat nog niet vei», zal alles in het werk sfa beide punten te ben®, mulat deze club dan blijft voor de tweede kif Desk op haar beurt porters nog eens eenk- ning moeten kunnen 1^ omdat dc laatste wl In elk geval kan h nog een spannende worden. Keusden 2Desk Het derde elftal t r Loon op Zand de de burgemeester voor aan H. M. de Koningin een felicitatie-telegram te zenden, wat met een driewerf hoera voor de Ko ningin werd begroet. Nadat de fanfare Sirena en de harmonie Marijke nog elk een nummertje hadden ge geven werd tot besluit door de harmonie Kunst na Arbeid 't Wilhelmus gespeeld, dat door de ca. 3000-koppigc menigte spon taan werd meegezongen. De kinderoptocht uit Sprang trok vanat het gemeentehuis, met muziek naar het Oostcinde, om vervolgens weer naar de school te trekken, waar na de ontbinding van de stoet de prijzen werden bekend ge maakt en de kinderen versnaperingen wer den aangeboden. De prijzen voor de optocht werden als volgt toegewezen: Versierde fietsen: 1 Hannie Priest, 2 Jan Timmermans, 3 Henk Havelshals, 4 Co Laros, 5 Elly Ramsteijn. Versierde Steps: 1 Jopie Rijken, 2 Her man Kleijn, 3 Joke Brok, 4 Kees Brok, 5 Jan Timmermans. Mandjes: 1 Coba Verhagen, 2 Dia Tim mermans, 3 Ina Kuijsten, 4 Joke 1 actor, o Ellv van Caem, Annie van Vught. Wagentjes: 1 Gerrit de Bie, 2 Annetje Dekkers, 3 Dirkje de Cloe, 4 Nico van der Mast. 9 Groepjes: 1 Joke Timmermans e.a., z Bets de Bie e.a., 3 Cor Zijlmans e.a., 4 Hannie Genuit e.a., 5 Dirkje de Cloe e.a. Door de Oranjevereniging Juliana alhier was voor de kinderen der leden des middags in de Chr. Volksbond een filmvoorste hng georganiseerd. In een tweetal voorstelling werd voor een volle zaal een aantrekkelijk filmprogramma vertoond van tekenfilm en als hoofdfilm werd het bezoek van het Ko ninklijk Paar aanLimburg gegeven Na afloop kregen ook hier de kinderen weer versnaperingen, waarna de jeugd en thousiast huiswaarts keerde. Des avonds maakte de harmonie Marijke nog een muzikale wandeling door Sprang, met drumband en corps fuiten, wat natuur lijk weer veel belangstelling trok. Koninginedag 1959 is voor de school jeugd op waardige wijze gevierd; een woord van dank aan allen die zich op een of andere wijze hiervoor hebben verdienstelijke ge maakt, is zeker op zijn plaats. TWEE BEKENDE PERSONEN IN SPRANG OVERLEDEN. Maandagmiddag werd alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen de heer Arn. Oosterling, die vorige week op 87-jarige leeftijd overleed. De overledene was meer dan 50 jaar lid van de Chr. gem. zangvereniging Excelsior; bij gelegen heid van zijn gouden jubileum als lid waar van hij van H.M. de Koningin de cre- medalje verbonden aan de Orde van Oran je Nassau mocht ontvangen. Aan de groeve werd het woord gevoerd door Ds. P. J. Bos, terwijl de heer W. Timmermans, voorziter van Excelsior, na mens dezer vereniging woorden van waar dering sprak voor wat de overledene voor de vereniging was geweest. J.l. woensdagmiddag werd op de alge mene begraafplaats alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen de heer J. van Beek alhier, die j.l. zaterdag op 87 jarige leeftijd in het ziekenhuis te Waalwijk overleed. De heer van Beek was in onze plaats een bekende figuur op landbouwge bied. Hij had vele jaren zitting in het be stuur van de Coop. Zuivelfabriek De Toe komst en in diverse landbouworganisaties. Voor de oorlog maakte hij deel uit van het Burgerlijk Armbestuur; tevens was hij jaren Notabel in de Ned. Herv. Kerk. ONDERWIJS-JUBILEUM. Heden, vrijdag 1 mei, herdenkt de heer Schermers, de dag dat hij voor 12 jaar als onderwijzer aan de Chr. School alhier werd verbonden. Het ligt in de bedoeling van schoolbestuur en personeel dit feit niet onopgemerkt te laten passeren; na afloop van de lesuren zal de jubilaris worden ge huldigd. VLAG VOOR KLEUTERSCHOOL. Waar de Chr. Kleuterschool alhier nog steeds niet beschikt over een vlag, lag het in de bedoeling van het bestuur tijdens de kinderoptocht op Koninginnedag een collec te voor de aanschaffing daarvan te doen houden. Van het gemeentebestuur kon het bestuur hiertoe echter niet de nodige ver gunning verkrijgen. Waar de kleuterschool toch gaarne in het bezit zou komen van een vlag, wekken we eenieder, die voor dit mooie doel een steentje wil bijdragen, op, dit aan het bestuur van de kleuterschool te doen toekomen; elke bijdrage zal zeker dankbaar worden aanvaard. Vele kleintjes maken één grote. Laten al le ingezetenen medewerken om de kleuter school spoedig aan een vaderlandse drie kleur te helpen. PROGRAMMA DODENHERDENKING OP MAANDAG 4 MEI A.S. Door de Oranjevereniging Juliana alhier wordt a.s. maandagavond de dodenherden king weer georganiseerd. Verzocht wordt 's avonds om 6 uur de vlaggen halfstok te hangen. Om 7 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk, waarin hoopt voor te gaan Ds. W. B. v. d. Meulen, Gcref. predikant alhier. In deze dienst zal een collecte wtfrden ge houden voor de gezamenlijke militaire fond sen, welke hartelijk wordt aanbevolen. Om kwart voor acht opstellen van de ver schillende verenigingen, corporaties en per sonen voor de stille tocht naar het Jan de Rooij-monument. Van kwart voor 8 tot 2 min. voor 8 worden de kerkklokken geludi. Na het loeien van de sirene worden om 8 uur twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslcgging zal plaats vinden. Na de kranslegging zullen door de Chr. Gem. Zangvereniging Looft den Heer een tweetal liederen worden gezongen, waarna de terugtocht zal geschieden en de stoet bij de Ned. Herv. zal worden ontbonden. Pluijm Rv 217; Kemmeren-Zagers R 218; Poorter R 219; C Kievits H 220; Mureau R 224; N v Kuijk Rv 229; Th v Dongen W 230; P Leeggangers H 231, 272; E Rek kers Gb 233; R Schneiders Gb 238; M J de Rooij W 240, 244; W Verhagen Rv 241; M Bax W 243; P Damen Rv 245; F de Ruij- ter Rv 252; B Verduijn W 257; A de Ruij- ter 259; M H Oomen Rv 262; C Boom R 263; P Pluijm Rv 168; J v Blerck Gb 278; N v Nccl Rv 279; J v Gils Gb 280; M Pluijm Rv 281. Serie II: 1 J de Borst; 2 F Hanegraaf; 3 M v Dongen; 4 P de Graauw; 5 H Boans; 6 A v Kuijk. Serie III: 1 H Boons; 2 J de Borst; 3 F Hanegraaf; 4 A v Kuijk; 5 M v Dongen. Serie IV: 1 H Boons; 2 F Hanegraaf; 3 J de Borst; 4 A v Kuijk; 5 M v Dongen. GESLAAGD. Aan de Chr. lagere tuinbouwschool te Dussen slaagde voor het eindexamen de heer H. Knaap alhier. KRINGSCHIETWEDSTRIJDEN. Door de Ned. Bond van Oudstrijders werd een kringschietwedstrijd georgani seerd, waaraan werd deelgenomen door de afdelnigen Waalwijk en Drunen. Mede dank zij de Middenstand werd deze wedstrijd een groot succes. Uitslagen korpswedstrijden Korps A: 1 Waalwijk, 2 Raamsdonk, 3 Drunen. Op de personele baan heren was het dhr. J. van Iersel afd. Raamsdonk, die de le pr. behaalde. Op de damesbaan was het mevr. van Ballegooijen Waalwijk. Daags tevoren schoot onze afdeling nog tegen de Reserve Rijkspolitie onder leiding RECEPTIE 12J4-jarig: ambtsjubileum bur gemeester J. H. M. Prinssen, zaterdag 2 mei a.s. van 5 tot 6 uur ten gemeentehuize. van wachtmeester Polderman. Hier was de uitslag: 1 Ned. Bond van Oudstrijders; 2 Reserve Rijkspolitie. Op de personele baan was ook hier J. van Iersel le met 117 pt. MILITAIRE FONDSEN-COLLECTE. Zoals in voorgaande jaren zal de Ned. Bond van Oudstrijders ook dit jaar weer deze collecte organiseren op zatérdag 9 mei a.s. Collectanten voor deze mooie actie kun nen zich opgeven bij de heer C. Roosen- brand, Raadhuisstraat 61, R'donk en bij S. Oome, Lijsterbesstr. 22, R'veer. RIOLERINGSWERKEN. Aan het aannemersbedrijf J. C. Dikkes te Raamsdonksveer zijn de rioleringswerken gegund te Rijswijk en Alkmerk (Uitwijk) voor resp. de inschrijvingsbedragen van f 39.900 en f 59.600. PROGRAMMA VIERING 12V£-JARIG AMBTSJUBILEUM Burgemeester J. H. M. Prinssen op zaterdag 2 mei. 1959. Voormiddag 8.30 uur: Plechtige H. Mis uit dankbaarheid in de parochiekerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te R'veer. 10.30 uur Kinderzanghulde op het Hee replein. 11 uur Exercitie-demonstratie door een peloton der Ponteniers op het Heereplein. Namiddag 2.30 uur: Plechtige openbare vergadering van de raad der gemeente Raamsdonk ten gemeentehuize. Van 5 tot 6 uur: Receptie in de hal van het gemeentehuis. 6 uur Serenade door de Harmonie St. Bavo, de Kon. Harmonie De Eendracht, de gemengde zangver. Excelsior en de R.K. gem. zangver. R'veer. 6.30 uur Défilé door de geüniformeerde verenigingen. DODENHERDENKING. De Ned. Bond van Oud-Strijders en dra gers van het Mobilisatiekruis afd. Raams donk organiseert wederom, zoals elk jaar, de jaarlijkse herdenking op de graven van de gevallenen uit de jaren 1940-1945. Het programma luidt als volgt 6 uur: de openbare vermakelijkheden, zo als bioscopen, café's e.d. zullen gesloten zijn. 6 uur vlaggen halfstok hijsen. 7.30 uur luiden der kerkklokken. 7.58 loeien der sirenes. 8.00 - 8.02 2 minuten stilte. De vertrekpunten zijn voor R'veer vanaf het Heereplein om 7.45 uur en voor Raams- donkdorp om 7.30 uur vanaf garage Knaap. Het bestuur van bovengenoemde afdeling rekent er op, dat niet alleen haar leden aan de stille tochten zulen deelnemen, doch ook andere verenigingen en ingezetenen. GESLAAGD. Voor het practisch gedeelte kleuterleid ster slaagde mej. Bep Thijssen alhier. GESLAAGD. In Utrecht behaalden de heren C Donks cn A. Kuijten, beiden afkomstig uit \V aspik, het diploma van het lcerlingenstelscl van de Stichting Vakopleiding in Carrosserie- en Wagenbouwbedrijf. JAARVERGADERING polymnia. Zaterdagavond a.s. houdt de gcm. zang vereniging Polymnia in de zaal van café De Statie haar alg. jaarvergadering. Onder meer komen er enkele bestuursverkiezingen aan de orde wegens periodiek aftreden van de voorzitter en de secretaris. DRIE DAOGE LEUT. Ook in café Uitkijk op de havendijk is thans een carnavalsvereniging gevestigd. On der de naam „Drie daoge leut" werd daai door enkele actieve personen een kern ge vormd van ongeveer 35 personen In het bestuur hebben zitting de heren C. Gecrhng, F. Landers en A. van Tilborgh, resp. als voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook deze vereniging zal bijdragen tot een algemene carnavalsviering. ATAK SPEELT KAMP.-WEDSTRIJD. In de 2e klas van de Ned. Vollcybalbond distr. Tilburg, zijn twee herenploegen met evenveel punten boven aan de ranglijst ge ëindigd, zodat een beslissingswedstrijd no dig is om de kampioen te kunnen aanwij zen. De twee ploegen zijn Favorita uit Til burg en Atak uit Waspik. De Waspikse matadoren waren zaterdag j.l. zeker van deze eervolle plaats, toen zij vernamen dat Favorita haar laatste wedstrijd had verlo ren. Immers Atak had ook in haar laatste twee competitiewedstrijden tegen Smash winst geboekt. Als men nu weet dat Atak in de comp. kans heeft gezien van Favorita te winnen, dan moet Atak dus in staat wor den geacht de beslissingswedstrijd in haar voordeel te doen eindigen. In dat geval kan zaterdagavond de kampioensvlag worden ge hesen. Het 2e team van Atak won deze week 2 wedstrijden, resp. van Pendragon 2 en van Smash 2, maar verloor de ontmoetingen te gen Pendragon 1 en TPSOV, de kampioen van de 3e klas. ZOMERAVONDVOETBAL. In de maand mei start weer de compe titie van de zomeravondvoetbal. In het distr. Raamsdonksveer e.o. hebben zich 9 ploegen hiervoor aangemeld, afkomstig uit R'veer, G'berg, Hank en Waspik. De deelnemers zijn: Hollandia, Nocof, Sandoclse Boys, B BB, WFC, Militairen, JCL, Good Luck cn PNEM. Het programma voor de komende weken is als volgt: I mei: BBB - Hollandia; Pnem-Necof; Good Luck-WFC; JCL - Sandoclse Boys. 4 mei: JCL - Militairen; Good Luck-BBB; Pnem - Hollandia. 8 mei: Sandoelse Boys-Necof; Good Luck - Hollandia; Pncm-WFC; BBB-JCL II mei: Sandoelse Boys-WFC. 11 mei: Sandoelse Boys-WFC. 14 mei: Necof-Good Luck; Hollandia- Militairen; Sandoelse Boys - Pnem. 15 mei: JCL-WFC. DODENHERDENKING. Voor het eerst sinds de bevrijding zal er in Waspik door de Nationale Reserve geen dodenappcl worden gehouden. Wel heeft 't gemeentebestuur verzoeken verzonden om op 4 mei a.s. in alle kerken een speciale dienst te houden, de café's van 18 tot 21 uur te doen sluiten; vanaf 18 uur tot zons ondergang halfstok te vlaggen en vanaf kwart voor 8 tot 30 sec. voor 8 de kerk klokken te luiden. KERKDIENSTEN. De kerkdiensten van de Ned. Herv. Kerk te Waspik zijn zondag a.s. als volgt: 9.30 u. ds. v. d. Schee uit 's-Gravenmoer en 2.30 uur ds. Klootwijk uit Raamsdonksveer. VIERING MEIMAAND. Gedurende dc maand mei zal er in de parochiekerk va nde H. Bartholomeus elke donderdag cn zaterdag een Lof worden ge houden ter ere van O. L. Vrouw. MARIA-VERSIERING. De zelatricen van de meimaand van de Batholomeusparochie worden verzocht de gelden voor de versiering van het Maria beeld af te dragen. VOETBAL. Het voetbalprogramma voor zondag 3 mei vermeldt voor de Waspikse clubs de vol gende wedstrijden: Waspik 1 - SCO 2; Wit Zwart 1-White Boys 1; TSC 3-Waspik 2. COMBINATIE-VLUCHT Gcertruidenberg, Raamsdonksveer, Raams donk, Waspik en Hank. Uitslag wedvlucht Vilvoorde, afstand 92 km, los 8.15 uur, 1128 duiven, N.-W.- storm. H Boons R 1, 4, 43, 77; J v d Hoof W 2, 11, 69; P de Graauw W 3, 8, 28, 73, 80, 102,' 132, 251, 263, 269, 274; H Lan- germans W 5, 119, 246; P Keijzers Rv 6, 54, 188, 216; J Smits Rv 7 67; L v Diem Rv 9, 167; M Krooswijk Gb 10, 78a, 112, 129; I de Borst Rv 12, 26, 135; L de Wit Rv 13, 37, 235; M van Gb 14, 190; Th Gijsman W 15, 72; H Rolffs Rv 16, 83, 97; A Smits R 17, 108; F Hane graaf H 18, 58, 95, 100, 105, 187, 195; N Nachtzaam Rv 19, 181, 249, 264; C Arendse jr Rv 20, 30, 270; P de Wit Rv 21, 221; C Hommel Rv 22, 182, 258, 266; P de Wit W 23; F Roovers W 24, 56, 130; A v Kuijk Rv 25, 205, 254; J Damen Gb 27; J v Onzenoort R 29, 48; M C Oome Rv 31; W Donks W 32, 81, 223; J Snij ders Gb 33, 62, 99; Th Smits W 34, 9*4, 120, 122; H IJpelaar Gb 35; S Selders W 36, 111, 147, 154, 214, 248, 250; G de Rooij W 38, 92, 136, 168, 225; N Smits W 39; P de Laat Gb 40, 8, 143, 239; A v d Pluijm Wzn H 41, 101, 106, 144; W Sperber Gb 42, 76, 170, 234; N Nerings W 44 115; J v d Kieboom Gb 45, 98, 189, 234, 253; C Ligtvoet R 46, 158, 180, 186, 260; F v Onzenoort W^7, 137, 242; R Stevens H 49, 152; A Wintermans H 50, 88; C v Eyl Rv 51; J v Erp Gb 52; C Blok Gb 53, 228; J v Tilborgh W 55, 123, 173, 215; E Rekkers Gb 57, 79, 256; M v Meel Rv 59; F v Dongen W 60; F v d Vleiten W 61; J v d Vleuten W 63, 74, 153; M dc Gouw Gb 64; H Verschuren Rv 65; M de Rooy W 66, 70, 124; Th Schapers Rd 71; C Arendse Sr Rv 75, 267; J Smits W 77, 163; W Verhagen Rv 78; D Smits W 82, 159, 198; J Timmers W 84, 126, 140, 206; G Boom R 85; M Zijlmans Rv 86, 142; A Ribbcrs H 87; A Snijders H 89; A Kanters Rv 90; J Hondijk Gb 91; Gebr Heijmans H 93; A Kerremans Swp Gb 96, 237; H Smits W 103; H Snijders Gb 104, 141a; P Formella Gb 107; C Broeders Rv 109, 169, 203, 273; C Lensvelt H 110, 235; L Langermans W 113, 208, 226; J Hondijk Gb 114; C Oudzcgcl Gb 116, 138; M Tim mers W 117, 191; J Zijlmans R 118; A Kieboom Rv 121, 232; R Schneider Gb 125; J Kieboom II Rv 127, 145; H Broe ders Rv 128, 275; A v Tilborgh W 131 177; C Lodewikus Rv 133, 151, 271, 276; P Kieboom Rv 134, 160, 210, 213, 222; A Bax Gb 139, 176; M v Dongen W 115a 141; M Snijders R 146, 255; P v d Kie boom 148, 247; C Fitters W 149, 261; Riool Rv 150; A du Pont Gb 155, 179, 227 H Diependaal Gb 156, 157; P Zijlmans Rv 161; W Vissers Rv 162; A de Vries Gb 164; J v Strien Rv 165; A de Ruijter R 166; J A Leemans H 171; M A Sweep Gb 172, 183; H Ramstijn R 174; A Voermans Gb 175; B Verduijn W 178; K Schnietz W 184; H Treffers W 185, 192; P v d Pluijm Rv 193, 209; C Kievits H 194; IJpelaar R 196; M H Oome Rv 197; R Verschuren Rv 199; P Zijlmans Rv 200; M Leeggan gers Rv 201, 236; Berende R 202; W Vis sers Rv 204; P v d Pol Gb 207; M Zijl mans Rv 211; J v Seeters Rv 212; J v d De viering van de 50ste verjaar dag van H.M. Koningin Juliana werd begonnen met om 9 uur een H. Mis van dankbaarheid, opgedragen door pastoor v. d. Spijker in de kerk der parochie St. Jan, waarbij het voltal lig gemeentebestuur aanwezig was. Om 11 uur volgde op de Markt de aubade door de schoolkinderen. De stemming onder de grote kinder schaar, die voor de kiosk stond op gesteld, had er heus nog niet onder geleden, al ontbrak dan ook het oranje-zonnetje. Broeder Castellus stond voor de harmonie St. Jan en leidde met een fikse mars de aubade in, die door het dagelijks bestuur der Gemeente werd afgenomen. Op de kiosk was mede aanwezig het da gelijks bestuur van de V.V.V. en de 100-jarige Nieske Vastree, die de prijzen uit zou reiken van de ge houden ballon-wedstrijd, bij gele genheid van zijn verjaardag. Achtereenvolgens zongen de kin deren met veel enthousiasme „Het Wilhelmus", „Wilt heden nu treden" en „het Brabants volkslied". Burge meester v. d. Heijden sprak daarna de kinderen met een kort woordje toe, waarin hij wees op de nauwe verbondenheid van ons vorstenhuis met de burgerij, en op het voorbeeld vooral tijdens de bezetting, gegeven door H.M. Koningin Wilhelmina en in de ruim 10-jarige regering door onze geliefde koningin Juiana. Hij sprak de hoop uit dat God haar nog vele jaren in een zegenrijk bestuur voor ons land zou behouden. De voorzitter van de V.V.V., de heer Tuerlings, deelde hierna de kinderen mee, dat de met veel span ning afgewachte prijsuitdeling van de gehouden ballon wedstrijd zou volgen. Hij bracht daarbij eerst dank aan de medewerking hierin door „De Efteling" geboden, zowel in de aan koop der ballonnen, als in de be schikbaarstelling van een deel der- prijzen. Hij dankte ook de burgerij voor de milde bijdrage om de vie ring van het feest van de 100-jarige mogelijk te maken. Waar op de 50e verjaardag van de Koningin gezon gen was, verzocht hij een „Hij leve lang" aan te heffen voor de 2 x 50- jarige, waaraan spontaan beant- werd. In een kort overzicht deelde dhr. Tuerlings mede, dat er van de on geveer 2000 ballonnen die waren op gelaten, 160 meldingen waren inge komen vanuit het buitenland, waar van 42 uit Frankrijk en de rest uit België. Het was natuurlijk niet mo gelijk aan allen een prijsje toe te kennen en de V.V.V. heeft zich moe ten bepalen tot een 12-tal prijsjes vöor de jongens en evenzoveel voor de meisjes. De verste melding kwam binnen voor Cor v. Boxtel van de St. Jansschool vanuit Bretenoux, ongeveer 160 km. ten zuiden van Pa rijs, die hiermee met glans de eer ste prijs won. De volgende winnaars van de jongensscholen waren: 2. Jos v. d. Broek (Romescamp); 3. Jos v. d. Boom (Vallee aux Bleds); 4. Ad. v. Boxtel (Lahoussoye); 5. Tom Aussems (Bapaume); 6. Henk Poo- ters (Moyenville)7. Tonnie Snoe ren (Villers Faucon); 8. Ant. v. d. Bergen (Hautmont); 9. John den Teuling (Marchiennes); 10. Sjel v. Nunen (Bettignies); 11. Henk van Riel (Archicourt); 12. Siem Pep ping (Boisleux aux Mont), allen uit Frankrijk. De winnaressen onder de meisjes waren: 1. Tonny de Man (Barocles - I Les Gallerandes); 2. Joke v. d. Wie] (Moy de l'Aisne); 3. Wilma Papen (Dercy); 4. Ineke de Nijs (Origny St. Benoite); 5. Marjolein Ploegma kers (Orsinval); 6. Corrie Hoeve- 1 naar (Avesnes); 7. Sjaantje Rom- 1 bouts (Archicourt); 8. Marianne de Nijs (Feignies); 9. Dini Smulders (Feignies); 10. Marjo Smit (Douai); 11. Ria v. d. Wouw (Douai) en 12. Thea Klijsen (Douai), eveneens alle vanuit Frankrijk. Uit de handen van de heer Vas tree ontvingen de prijswinnaars elk een mooie verrassing. Met een hartelijk woord van dank aan de eerw. Broeder Pancratius, die aan de hand van kaarten en re gisters heel concentieus de grote puzzle van afstandberekening ont ward heeft, werd dit zeer attractief deel van de morgenfestiviteit der kinderen besloten. Het ligt in de be doeling alle inzenders van kaartjes van de gevonden ballons nog een dankbetuiging te zenden, wat mede de naam van „De Efteling" weer zal uitdragen naar streken, waar ons uniek recreatieoord mogelijk nog niet bekend is. Voor de kleuters en de drie laag ste klassen der lagere school wer den in de voor- en namiddag film voorstellingen gegeven in de bios coopzaal van hotel Smit. In de namiddag had een fietsen- rallye plaats voor de grotere jon gens der lagere scholen, waarvoor men nog al een groot traject had uitgestippeld. Mede door de sterke wind hadden de jongens hieraan 'n flinke kluif. De uitslag van deze ral- lye zal later worden bekend ge maakt. Ondanks het minder aangename voering op een plancher, daartoe op weer volgde om 6 uur een balletuit- de Markt opgesteld, door de ballet klassen onder leiding van mejuffr. Greet de Cock, waarvoor een grote belangstelling bestond. De ballets werden door de meisjes op keurige wijze uitgevoerd. Om 7 uur volgde dan een judo demonstratie en wedstrijden door judo-clubs uit Tilburg, Waalwijk, Kaatsheuvel en Capelle, waarvoor de belangstelling zo mogelijk nog groter was. Middels een geluidsin stallatie, beschikbaar gesteld door het installatiebureau Jos. de Brou wer, werd men van de stand der wedstrijden, alsmede van de beteke nis van het gedemonstreerde, op de hoogte gesteld. Om 8 uur volgde dan tot besluit een volksconcert door de harmonie Apollo op de Markt, waarvoor min der belangstelling bestond dan voor de diverse dansgelegenheden, die op dat moment open gingen. Ondanks 't minder gunstige weer kan de viering van de Koninginne dag toch als geslaagd worden be schouwd. Programma van de dodenherden king op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei. Arbiter Wijnen kon bijna njl dat Wim zich niet degelijk \o£. pioenschap had voorbereid. Enjit zo. Behoudens enkele uurtjes ij. afgaande week, had hij totaal r- genheid gehad tot trainen. DaAj hij soms de belangrijke factor v*. vendien speelt Wim het spel ojl, vergeet in z'n liefde daarvoor L een kampioenschap gaat, zodat y. len soms in 'n gedroomde posiifn tegenstander kan laten liggen, genstelling met sommige gX krachten, die dit zo mogelijk |c voorkomen, wanneer daarmee B. pioenschap kan worden verwezë Dit is nu dus het zoveelsttp- BILJARTEN Prachtig spel van Wim Soeterboek in de strijd om het Nationaal Kampioenschap Hoofdklasse klein biljart kader 38 - 2. In de afgelopen week werd in hotel Ju liana te Hees bij Nijmegen bovengenoemd I kampioenschap verspeeld, waaraan ook door onze plaatselijke crack op biljartgebied, Wim Soeterboek, werd deelgenomen. RKTVV 3—Uno Aiu Wordt Uno 2 zondag k Zondag a.s. vertrekt Op de eerste dag waren de omstandig- -'^ winst OI leverde heden voor Wim allesbehalve gunstig om' volledig geconcentreerd aan deze strijd te beginnen. Immers bij de officiële opening moest hij verstek laten gaan in verband met dc begrafenis van zijn oom op diezelfde morgen. Mogelijk is dit van invloed geweest op z'n eerste partij, welke hij speelde te-|Heusden om de kracllttje gen z'n voormalige leermeester, Jan Fran-1 Heusden-reserves te Ilie ken. Wim kon niet in z'n normalé spel ko-1 De thuiswedstrijd ei®i men, mede omdat hier gespeeld werd opl eeil nederlaag, zodat g- biljarts, welke bij uitzondering voorzienI nieuwd zijll oi de Desset- waren van kamgaren lakens, waarop dc bal-1 zc jieer verder kunnenh. len bijzonder snel liepen en het zuiver en Dussense Boys 3—L| op maat rappeleren extra moeilijkheden op-1 leverden. Hoewel hij in deze partij nog eenl Het lCl de el Kal lClJe nuttige serie van 146 produceerde, moest I Dussense Boys cn kaïllr. hij met 25 caramboles verschil de eer tochl ste\ige ont\ angst iektjt aan z'n oude rivaal laten. I temeer omdat zondag j.i- Ook in z'n tweede partij 's avonds tegen I se Boys een grote neUer|t de kampioen van het vorig jaar, Broerse,I geleden, welke gearbitreerd werd door de bekende! Dessers, denkt OI11 lie Tiny Wijnen, wilde het in 't begin nietl kampioenskans, vlotten, zodat ook deze op een nederlaag I DUKTERSDiENIJ dreigde uit te lopen. Totdat hij plotseling in I ()n zondaa 3 mei ie de 5e beurt de juiste feeling vond. En toen praKtijk (,e zagen we daar onze Wim bezig op een vVl]lenl)Urg en u> Raaf{i wijze zoals we hem dat zo vaak hebben waJargenon*en worden i- zien doen. Mathematisch zuiver volgden del v-„ Pi;I rappels elkaar op. Als een goed geoliede «lA. de nes iijs machine, schijnbaar of het hem niet del sll'u1 b' lcl- minste inspanning kostte, en als het warcl Zatcrclag 2 en sonüfel in trance, scoorde hij de ene honderd na wordt de praktijk van de andere. Het begoi er op te lijken, da. van 1 uyn Waargeno^ hij niet meer kon ophouden, maar toen del tei in Reuman arbiter 329 had geteld, moest hij er wel| 9J, Sprang, tel. 1)410/- een eind aan maken, want de 400 waren vol. Om de spanning, waaronder hij deze Krachttoer verricht had, af te reageren, wist Wim niet beter te doen, dan arbiter Wijnen juichend om de hals te vallen, wel ke spontane reactie van een daverend ap plaus vergezeld ging. Met deze schitterende I tal naar RKTVV in Tin prestatie had Wim de schoonheidsprijs vanl naar voorlaatste COlllj) - die dag verdiend. I strijd te spelen. Het Maar z'n eerste partij de volgende dagl wedstrijd Van zeer gl'ü 5. bezorgde hem als het ware een koude I (Jij een overwinning ki tl douche. Hij vond een totaal herboren Mol I kampioen noemen, ina r tegenover zich, die de eerste dag met het I 1S bet nog niet, want 1 zeer schamele gemiddelde van 7.69 had af-1 buis heeft zij een nedei - gesloten. Hoewel hij wist, dat Mol veel be-1 iCI1 incasseren. Dit I r ter kon, werd hij totaal verrast, toen dezel jlaar een dubbele Waa niet met grote, maar zeer nuttige series! ,jjn (je zaken stevig a' van start ging. Terwijl hij er zelf nog niet I kcn van jlct begin tot in kon komen, keek hij daardoor meteen I vvanj RKTVV zal er 0|ld tegen een bedenkelijke achterstand aan. I zjjn üm baar eeil neder e Maar plotseling kreeg hij het ivoor weerl brengen. Jongens, neen - onder controle en begonnen de caramboles I sjCQ en geef je allen V0' - in 'n razend tempo uit z'n keu-top tel je bonderd procent, da 1 vloeien. Op dat moment moesten er nogl 1 - inIIie r 1 194 punten gemaakt worden Mol begon kampioen kunnen zich reeds met n nederlaag te verzoenen, Wij vertr()Uwcn dal et toen Wim bij n doodgewone rappel iets supporters jullj zacht speelde en miste, waardoor de seneI ,ezeJlen dc nod ge op 172 afbrak. De ballen bleven in n gun-| «pVPn IJrm-irif stige positie liggen en Mol greep juichend I !?uc^es z'n kans om de partij uit te maken. Doorl dit verlies waren Wim's kansen op de titelI Uno Animo 3 I)V practisch tot nul gereduceerd. I Hot 3e elftal ontva In de avond-partij kwam hij tegenoverl uit Dongen eil wij achill de grote favoriet Jacobs te staan. Dezel staat de volle winst te voelde zich belangrijk gesterkt, doordat hij I jjno ^njmo 4Rj^ alle partijen tot dan toe had gewonnen, ter-1 wijl Wim blijkbaar nog gedeprimeerd wasl 'tlt door zijn laatste nederlaag, waardoor hijl ëeinakkelljk gaan, wist, dat dit z'n laatste, hoewel zeer klein. I V beschikt O ver kansje was om nog gegadigde te zijn. Menl elltal. Dus jongens, dOtT- moct over 'n zeer sterk moreel beschikken I stc. best en probeer llC- zo'n kans nog te kunnen uitbuiten, I d\N lllgen. vooral wanneer deze uitgevochten wordt in enran0i het meest subtiele en gevoelige spel dat er|3ps <3Big bestaat. De partij ging goed tegen elkaar I NEOSSC op, want ook Jacob wist dat dit z'n ge-1 Zaterdag a.S. zal dafel vaarlijkste tegenstander was. Lang heeft I besproken wedstrijd h- z'n overwinning dan ook aan een zijden I den en inderdaad is dczük draadje gehangen, maar vermoedelijk is de|van veei betekenis. Vaje- spanning voor Wint te groot geweest Hij I tekenis vooral voor S»ij kon geen finish vinden, zodat Jacobs aan|00i^ ncdcrlciclfJ W0CF dilP- een nederlaag ontsnapte en deze partij wonl currentie krijgt voor dttte met 50,- gemiddeld tegen 42,12 voorlJ)laats JsJEO datopïe Wl,?„ r I plaats op de ranglijst stt Volkomen bevrijd van de spanning heeft I ^en kans meer de Wim in z n laatste twee partijen geen en-|kan wc, d(? twecde |e- kele twijfel gelaten omtrent z n werkelijke I reiken zi: kunncn dipt capaciteiten zodat h,j door zijn beter alge- ,ei doch /aj haarte meen gemiddelde van 41 26 toch nog op ficht doen teil aailtn de 2e plaats na winnaar Jacobs eindigde H}ieuwdorp- Daar dezejd W,m heeft op dit toumoo. èn b.j het pu- zuiveV pUiatsclijkce- bhek en bij de pers n prachtige indruk I.. dll' J(Ion achtergelaten. Zoak gezegd concentreerde I de meeste belangstelling, wanneer hij aan I fp veeti een der twee tafels bezig was, zich op hem. I ('C^P P "I Wel een bewijs, dat de kenners genoten van I voeren0 VssT sta^ir'd'tt ëe z'n attractief spel, dat hij tot in de finesses 201 gen. ast staat, dat «C beheerst. Ook de pers heeft zich in lofwaar-1 ontmoeting Huid 00 dige bewoordingen over hem uitgelaten. I £>csPct'v'\ Immers opmerkingen als „wiens fraaie spell "hopen echter (k - voortdurend opviel", „talentvol" en „opval-1 %YeJ hmnen als buitel lend fraai spelend", hebben wij alleen ten I zich sportiei zullen aanzien van hem kunnen lezen, waaruit I dat dc steikste mag v blijkt, dat zijn spel juist dat ondefinieerbare] a!lVai.'H a' .°Ye! aparte had, wat men bij de anderen ver-1 rein, Oosteinde. SchcKh geefs zocht.. dc heer v. d. Biggelaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 14