moeöeRöAQCAöeAu f3 JOS van de VEN levert U steeds 1 I I I Met Pfafttco&n doet K/mdèMK/f Is WIT GELE KRUIS ANTOON VAN DE WATER ontwerper - modeleur VAUXHAIL VICTOR SUPER Voor LEUKE BLOUSES Prima DRAAGBAAR RADIOTOESTEL JAC MEYS MOEDERDAG de dag der verrassingen P. de Jong-de Jager veRwiel's leöeRVMRenhuis Zonnebrillen en Badtassen MAISON SCHILDERS slechts f 49m50 15 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 1 MEI 1959 15 öe speciaalzaak van öe lanqstRaat. net meisje DIENSTBODE Bestel tijdig Uw GEBAK Voor ondergoed natuurlijk Scholten's t Textiel H. v. d. Geld net meisje gesneden en verpakt brood H. BERINGS Piet v. Woensel ster" het strand. DE NIEUWE Baj een feestje, hoert een glaasje P. DE JONG-DE JAGER Waalwijk Jos Bakkers 1G mei Moederdag Communie M. VAN LOON WAALWIJK B B I I I I 1 I I I I I I R SENSATIONELE AANBIEDING! Grotestraat 207 ELECTRA Waalwijk Ie sjft til in de grootste sortering vindt U in Grotestraat 264, Waalwijk kom NU RUSTIG keus maken a LUXE DAMESTASSEN MODERNE PARAPLUIS MODIEUZE HANDSCHOENEN O FRAAIE INKOOPTASSEN O Alle soorten fijne lederwaren en reisartikelen EERSTE II. MIS. Op zondag 19 juli a.s. zal dc Ecrw. heer Toriy van Haren zijn eerste plechtige H. Mis opdragen in de parochiekerk van St. Anto- nius. Dc Antoniusparochie zal als steeds de neomist een waardige hulde bereiden. KON. ONDERSCHEIDINGEN. De commissarissen der Konin gin in Noordbrabant en Limburg Z. Ex. Prof. ,J. de Quay en Mr. Dr. Fr. Houben, zijn door H. M. de Koningin benoemd tot com mandeur in dc Orde van Oranje- Nassau. ORANJEZONNETJE BLEEF OOK HIER WEG. Hoewel Waalwijk gisteren in tegenstelling met vele andere plaatsen in ons land niet over regen te klagen heeft gehad, was toch ook hier het weer bijzonder guur en somber, vooral in de middaguren, toen de wind begon aan te wakkeren. Geen ogenblik heeft zich ook maar een blimp van 't oranjezonnetje laten zien. Deze herfstachtige dag heeft ove rigens geen afbreuk kunnen doen aan een prettige en geslaagde feestviering, waarvan het pro gramma dank zij het wegblijven van de regen geheel kon worden afgewerkt. in afwijking met voorgaande jaren werd de feestviering inge zet met een défilé op het Raad huisplein van de Waal wij kse harmonieën, drumbands, gym nastiekverenigingen en gildes. Het was een fleurig en kleurig schouwspel, dat voorbij marche ren van deze keurig geünifor meerde verenigingen, maar we misten toch wel de spontane en gezellige feestvreugde van de Kinderaubade in voorgaande ja ren en we geloven dan ook niet dat dit défilé alleen een geslaag de inzet van deze nationale feest dag is. in de loop van de dag werd in de vier parochies een fecstpro- gram afgewerkt, waarbij vooral ae jeugd uitstekend aan haar trekken kwam met film- en pop penkastvoorstellingen en kinder spelen. Voor de ouderen waren er uitstekende concerten door de r.k. Zangvereniging Amphion uit Besoïjen en de harmonie St. Ca- thrien uit Den Bosch op t plein van de r.K. Jongensschool te Be- soijen. De harmonie St. Crispijn maakte een muzikale rondwan deling door de St. Antoniusparo chie. Besluit van de feestviering vormde het uitstekende concert door het Kon. Muziekgezelschap Euphonia uit Kaatsheuvel op het Raadhuisplein, gevolgd door een taptoe. Helaas waren er door het gure weer minder mensen op de been dan in voorgaande jaren. Ned. Bond van Oudstryders aid. Waalwijk. Collecte Gezamenlijke Militaire Fondsen. Zoals elk jaar zal ook ditmaal wederom een collecte gehouden worden ten bate van de Geza- menlnke Militaire Fondsen. De collecte wordt gehouden op de dag van de Nationale Herden king, maandag 4 mei. OUDERAVOND PAROCHIE SCHOLEN, ST. ANTONiUS- PaROCHIE. Het personeel van de scholen in de St. Antoniusparochie kan werkelijk met voldoening terug zien op de Ouderavond die ze maandag 20 april gegeven heb ben voor de ouders van de Eerste Communicanten. Wat ons het al lermeest opviel was niet aller eerst de geweldige opkomst, maar de gezellige, ongedwongen sfeer die er in de zaal heerste. Dit achten wij van zeer groot be lang, in die zich sterk uitbreiden de parochiegemeenschap. Nadat net hoofd van de St. Aloysiusschool, Br. Magnus, alle aanwezigen van harte welkom had geheten, voerden de eerste klassertjes een alleraardigst stukje op. Dc keuze van het stuk was goed want het speelde zich af in de wereld van kabouters, feeën en kikkers, een wereld waarin ze zich nog uitstekend thuis voelen. Het werd vlot en natuurlijk gespeeld. Ze „speel den" werkelijk hun spel en aan de reacties in de zaal bemerkte men wel, dat dit kinderspel bij de ouders zeer in de smaak viel. Ook het decor, door een van de leerkrachten geschilderd was werkelijk af. De spelertjes moe ten zich werkelijk in een echt bos gewaand hebben. Na de pauze met het gebrui kelijke kopje koffie, kwam de spreekster van deze avond aan hel woord, mevr. Smulders-Be- liën, burgemeester van Middel- heers. Ze wist haar gehoor 2 vol le uren te boeien. De spreekster merkte op, dat «leze parochie wel bevoorrecht was, doordat en religieuzen en leken zo eendrachtig samenwerk ten, wat bleek uit net organise ren van deze avond. Het trof ons dat ze eigenlijk niet direct sprak over de Eerste H. Communie, maar vooral benadrukte, hoe we in het gezin werkelijk een diep Christelijk leven kunnen bele ven. Vooral deed spreekster uit komen de kracht van het gebed, j in bijzonder van persoonlijk ge bed en stelde ze de eis dat een christelijk gezin ook een werke lijk blij gezin moet zijn. Ze sprak met diepe overtuiging en men voelde dat 't kwam uit persoon lijke overtuiging en beleving. De zaal voelde dat ook zo aan en ongetwijfeld zal de geachte spr. meer bereikt hebben van wat ze zei in het begin van haar voor dracht: „Dat ze volkomen tevre den zou zijn, als ze er in slagen zou om, al was het maar bij eén, het christelijk leven en overtui ging te verdiepen. Nadat de geachte spr. de zaal had laten afreageren door enkele humoristische gebeurtenissen uit de praktijk van haar bijzon dere werkkring, waaruit ook weer bleek, dat een echte Chris ten tevens een blij Christen is, dankte Br. Magnus op geestige wijze de spr. en sloot de Zcer- Eerw. Heer Pastoor deze succes volle en prachtige avond. We zijn het volkomen eens met wat deze zei, dat hij de spr. bedankte voor haar echt diepe, christelijke getuigenis. Nogmaals, de ouders van deze parochie kunnen blij zijn, dat ze deze avond hebben mogen meemaken. Het zou een weldaad zijn voor de gemeen schap als er meer zulke avonden gehouden werden. Op 4 mei a.s. hopen onze ge liefde ouders M. W. VAN RIJSWIJK en F. J. VAN RIJSWIJK-STAM de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen en klein kinderen. Waalwijk, april 1959 Poolsestraat 30. GEVRAAGD voor dag en nacht Hoog loon. Oliestook-verwar- ming. 3 kinderen Mevr. Verwiel-Ploem Nieuwe Hilversumseweg 28, Bussum. Wegens plotseling vertrek door familie - omstandigheden der tegenwoordige dienstbode, wordt voor zo spoedig moge lijk gevraagd: FLINKE ZELFSTANDIGE Dagelijks aan te melden: Mevr. de Kort-de Graaff, Kloosterweg 36, Waalwijk telef. 2728 ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 6 mei 1959 te acht uur in het gezondheidscentrum aan het Vredesplein nr. 6. AGENDA 7. 9. Opening. Notulen. Jaarverslag 1957 en 1958 secretaris. Jaarverslag 1957 en 1958 penningmeester. Verslag controle-commissie. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van Mevrouw Hoffmans-van der Schoot. Mej. A. Gragtmans en de Heren F. Baars en E. M. Weyers (de aftredenden zijn terstond herkiesbaar). Benoeming bestuursleden in verband met twee vaca tures in het bestuur (Mevrouw Timmermans-Mast boom en de heer G. P. H. Veltman). Verkiezing controle-commissie. Rondvraag en sluiting. Door elf of meer leden kunnen candidaten worden gesteld. Schriftelijk in te dienen minstens twee dagen vóór de vergadering bij de secretaris: N. Vlaar, Stationsstraat 41, Waalwijk. Dameskapsalon en Parfumerieën Grotestraat 385 WAALWIJK Tel. 2716 t/o Luxor-Bioscoop. voor de EERSTE bij II. COMMUNIE LOEFFSTRAAT 89 TEL. 2985 Donderdag 7 gesloten. mei (Hemelvaartsdag) de Waalwijk gehele dag de beste merken NOVANA JANSEN en TILANUS S.W. BERENDS MARTABEL WAALWIJK NEDERLAND BRACHT MILJOEN GULDEN BIJEEN VOOR JARIGE i VORSTIN. Namens het gehele Nederlandse volk heeft jhr. mr. C. de Ranitz, burgemeester van Utrecht en hoofd van het „Comité ver jaarsgeschenk", gisteren op paleis Soest- dijk aan Hare Majesteit een miljoen gulden aangeboden om weg te schenken; verder bestond het verjaarsgeschenk uit: moderni sering van de koninklijke werkkamer en een kostbaar polshorloge. In zijn toespraak zei jhr. mr. de Ranitz o.m.: „De bevolking van het koninkrijk bemint u om uw warm hart, uw natuurlijk en groot sociaal gevoel, uw liefde tot de medemens, uw sterke geloofs overtuiging." Jhr. de Ranitz kon de ver zekering geven, dat vele honderdduizenden inwoners en Nederlanders buitenslands aan het geschenk hadden bijgedragen en dat zo wel Suriname en de Nederlandse Antillen als Nieuw-Guinea geestdriftig en op vor stelijke wijze hadden meegedaan. De Koningin toonde zich bijzonder dank baar voor de geschenken. „De gevers stel len mij in staat, weer anderen in het hele koninkrijk blij te maken en dat is wel het grootste genoegen dat men mij bereiden kan." Over de moidernisering van de ko ninklijke werkkamer toonde de Vorstin zich bijzonder enthousiast, alsook over de extra verrassing, het kostbare polshorloge. „Hier voor extra grote dank", aldus Hare Majes teit. Ondanks het gure weer, dat gisteren over ons hele land heerste, is de verjaardag van onze Vorstin toch met grote feestelijkheid en vreugde gevierd. Middelpunt van de viering was ook nu weer Soestdijk, waar de jarige vorstin ook nu weer genoot van een bloemrijk en kleu rig défilé. Vanaf het bordes volgde het ko ninklijke gezin het voorbij trekken van de feestelijke en fleurige schare. Een West- friese groep bood de koningin een grote met slagroom opgesmikte speculaaspop aan, de z.g. Abraham, een prachtig werkstuk van bakker van der Laan. Helaas was dc „aarts vader" maar een kort leven beschoren, want toen een der adjudanten van de vorstin het kistje met de vorstin het kistje met de prachtige koek iets te verticaal hield om hem iedereen te tonen, viel de beslag- roomde koek plat ter aarde. Een verras sing voor de vorstin was na het défilé het bezoek van 55 jarige dames, die evenals de koningin 50 jaar werden en het spelen van de jeugd op het paleisgazon, 's Avonds had in de paleistuinen een indrukwekkende mi litaire taptoe plaats, die de vorstin, gekleed in een bontmantel, geboeid tot het einde vanaf het bordes bleef volgen. Aan deze taptoe namen 500 man van de land-, zee- en luchtmacht deel. In Utrecht werd een militaire parade ge houden met 3000 militairen met geschut, tanks en wagens. Harderwijk zag een pa rade met 3500 militairen en in Den Bosch namen 1000 militairen aan de parade deel. In Den Helder zorgde het gehele vlootper- soneel voor een indrukwekkend militair vertoon. Ondanks het kille, aegenachtige weer werd ook in Amsterdam, Den Haag en vele andere plaatsen op bijzondere wijze vrolijk feestgevierd, al waren er in de avond uren over het geheel genomen wat minder mensen op de been. dan in andere jaren. Waarschijnlijk hield de televisie vele men sen thuis. SCHOENHANDEL Antoniusplein 73 - Waalwijk GROTE KEUZE VLOTTE PRIJZEN GEVRAAGD Jan v. d. Berg Fijnstrijkerij Grotestraat 318a, Waalwijk. Tot vrijdag 8 mei a.s. GOUDSE MOPPEN per 250 gram nu slechts 79 ct. ABRIKOZEN-VLAATJES per stuk 20 ct. VANAF HEDEN Brood- en Banketbakkerij Oranjeplein Hoek Mgr. Zwijseiistraat, Waalwijk KOOP TIJDIG VOOR MOEDERDAG bij Grotestraat 325 - Waalwijk BU DAMESSCHOENFABRIEK in het betere genre, in het centrum der schoenindustrie, is de positie vakant van Gezocht wordt zelfstandige figuur, die in staat is collec ties samen te stellen naar de moderne eisen des tijds. Geboden worden: hoog salaris, vaste werkkring en sociale voorzieningen. Brieven onder nr. 1068 aan het bureau van dit blad. Nu schilderen... en straks is die deur nieuw! Voor goede verf en gereedschappen: Drogisterij De Pelikaan D. J. v. OSS-v. BUREN Stationsstr. 63, Waalwijk de verf voor het schilderfeest Kies nu Uw mooiste badcostuum uit onze rijke TWEKA-collectie. Voor elke leeftijd ruime keuze in de nieuwste lastex en printed cotton modellen. Eerst passen dan kiezen bij Ultra-moderne gestrekte carrosserie Buitengewone rij kwaliteiten en wegligging Product van General Motors Official Dealer N.V. CENTRAAL AUTOMOBIELBEDRIJF DE GRAAFF Co. Waalwijk Tel. 2561 BIEREN en LIMONADES, VRUCHTENDRANKEN en LIKEUREN in rijke keuze. WIJNEN reeds vanaf 1.45 per fles. Natuurlijk bij Marktstraat 2 TEL. 2512 KAATSHEUVEL ALLES VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE o.a. Kerkboeken Rozenkransen Beeldjes Schilderijen Boeken Communie-couverts enz. enz. Antoniusstraat 40 - Waalwijk Vrijdagmiddag op de markt Spekvette kaas met grote gaten 25 cent per 100 gram Boerenworst gerookt of gedroogd 42 cent per 100 gram Heerlijk Gerookt paardenvlees (met weinig zout) Juist adres Hub van den Hout (onze naam hangt in de kraam.) OOK IN HET BETERE GENRE 6*1. .„to*" ^-29" $t- ^Waalwijk Wij brengen U tal van nieuwe, nuttige, luxe en huishoudelijke geschenken. Zoals elk jaar hebben wij weer een enorme sortering Communie-artikelen, waaronder een geheel nieuwe serie schilderijtjes en kapelletjes. LAAGEINDE 81 - WAALWIJK Tel. 2664 vanaf I 49.- 78.- 88.- 98.- de nieuwste dessins, een prima coupe enVormhoudend binnenwerk Costuums reeds 59.75 Superklasse Costuums I 108.- 118.- 128.- 138.- 148.- voor de ouderen ook met vest l In Sportcolberts - Pantalons voor Vader en Zoon Gverhemden, Weekenders, Bloussons vindt U bij ons een grote collectie 9I7 ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES! Het huis voor goede kleding FIRMA DEKKERS Stationsstraat 31 DROG. JOS DE LEUW Winkelgalerij voor een ongelooflijk lage prijs excl. batterijen BANKETBAKKERIJ AD DE JONG, Kaatsheuvel, kan aan al uw ver langens voldoen: voor MOEDERDAG met een heerlijke taart, de fijnste gebakjes, petit four en petit glacé, 'n ijstaart of een heerlijke hors d'oeuvre. VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE een artistiek verzorgde communietaart, kunstig bespoten communiegebakjes, in rijke ver scheidenheid, MAAR bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen. Wij zijn telefonisch aangesloten onder nr. 2667, Gasthuisstraat. Bestellingen worden ook aangenomen op nr. 2512, Marktstraat 2, bij: KAATSHEUVEL

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 15