Waalwijkse enr Langstraatse Courant DRUNEN FILMJOURNAAL Musis Sacrum Luxor Grote Ca mping show IVOROL:Tanden resn - Adem fris Het Sportpaleis Foto-Kino Veldman in zaal PAS BUITEN op 5, 6 en 7 MEI KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Filmjournaal Elshout TE TILBURG des namiddags van 2-10 uur Bredaseweg 28 te geven door Zomerstr. 3 TILBURG Tel. 21823 Toegang vrij. Heuvel 22 TILBURG Tel. 26430 VRIJDAG 1 MEI 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO \M HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 35 22 cent per week; 3.IC franco p.p. per w.i taal 2.8? Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent -et m.tn. Abonnement: Conti iet-advertenties: speciaa. tarj ?S Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur tot maandagmorgen 8 uur, uitsluitend voor spoedgevallen. Dienst Dr. v. d. Wouw. J. G. J. ten Voorde gemeenteraadslid. Het hoofdstembureau heeft heden de heer J. G. J. ten Voorde benoemd tot raadslid, in de vacature van de heer W. v. Sprang. Na het indienen van de geloofsbrieven zal de heer ten Voorde op de volgende raads vergadering worden beëdigd. Bij de laatste verkiezingen stond de heer ten Voorde nr. 3 op de onafhanke lijke lijst, waarmee de heer v. Sprang toen uitkwam. Gunning. De bouw van het Wit-Gele Kruis- wijkgebouw alhier is opgedragen aan de laagste inschrijver, de firma Schapendonk alhier. Aanbesteding. De uitslag van de aanbesteding van de 20 woningwetwoningen, die dit jaar in het uitbreidingsplan oost zullen worden gebouwd, is als volgt: A. G. Kramer, 's-Bosch 242.600 H. A. Kramer, Waalwijk ƒ252.000 G. C. v. d. Aa, Elshout 269.680 H. Redeker, Meeuwen 270.550 M. B. Schapendonk, Drunen 278.582 A. Smits, 's-Bosch f 285.700 W. Strik, Rosmalen 289.700 J. v. d. Velden, Herpen 292.200 L. A. M. v. Grinsven, Oss 299.700 W. Muller, Hees ƒ315.760 J. Hens, Oostelbeers 315.870 W. v. Lieshout, Vlijmen ƒ327.240 Shetland-show. De organisatie van de Shetland- show is thans in volle gang. In to taal is aan de deelnemers ruim 200 vierkante meter standruimte ver huurd. Er blijkt voor het huren van standruimte zeer veel belangstelling te bestaan. Tijdens deze show, die in begin augustus zal plaats vinden, zijn er nog tal van evenementen, o.a. kinderoptocht met ponny-wa- gentjes, er komt een waterorgel en in een variété zullen verschillende radio-artisten optreden. Verder is er tijdens deze show ook de Ronde van Drunen, die georganiseerd wordt door de supportersclub uit Drunen, en 't echtpaar v. Baardwijk-v. Bok hoven viert op 4 augustus zijn gou den bruiloftsfeest. Ook 2, 3 en 4 augustus zullen voor Drunen bij zonder drukke dagen zijn met veel vertier. Handboog-concours. A.s. zondag 3 mei zal de Lang straatse bond van Handboogschut ters op de banen van Constantia bij Gez. Elshout de eerste ronde van haar jaarlijks zomerconcours hou den. In totaal doen hieraan zeven handboogverenigingen mee, o.a. uit Waalwijk, Haarsteeg, Herpt en Dru nen. Aanvang 12 uur. Tennissport. De tennisclub „De Klinkaert" is zondag 19 april met drie teams ge start in de competitie van de K.N. L.T.B. Het eerste team speelt in de vierde klas, en het tweede en derde team spelen in de vijfde klas. Het eerste team, waarvan verwacht wordt dat het deze competitie vrij hoog op de ranglijst zal komen, won dé eerste wedstrijd tegen Warande uit Oosterhout met 71. Zondag j.l. moest de wedstrijd tegen Volly uit Eindhoven voortijdig worden afge broken in verband met het slechte weer. „De Klinkaert" stond toen met 31 voor. Volly uit Eindhoven is in de vierde afdeling een sterke ploeg. Genoemde afgebroken wed strijd wordt op Hemelvaartsdag ver der uitgespeeld. Zondag krijgt „De Klinkaert" Siod uit Dongen op be zoek. Het tweede en derde team brach ten het er de eerste competitiewed strijd slechter af; het tweede ver loor met 53 van De Pettelaar uit 's-Bosch en het derde verloor met 80 van Smash uit Boxtel. De belangstelling voor de tennis sport, enkele jaren geleden in Dru nen pas gestart, is vrij groot. Nieu we leden kunnen zich nog steeds op geven bij de secretaris, de heer Ver- nooy, Julianastraat alhier. Vorig jaar hield de tennisclub „De Klinkaert" ook een onderlinge competitie, waarbij de opzet zodanig was dat ook de beginnelingen een flinke kans kregen en niet in de eerste ronde uitgeschakeld behoef den te zijn. Voetbal. Zondag besluit RKDVC 1 de com petitie met een thuiswedstrijd tegen W.S.C. uit Waalwijk. Voor beide ploegen staat er niets meer op het spel, en het gaat dus enkel om de eer van de overwinning. Waarschijn lijk zal W.S.C. revanche willen ne men op de nederlaag die zij thuis moest incasseren. We mogen dus een spannend competitie-slot in Drunen verwachten. Het tweede en derde elftal zijn vrij. Het vierde elftal ontvangt om 12 uur Nieuwkuijk en het vijfde gaat om 12 uur op bezoek bij RKC 5 in Waalwijk. Zaterdag 2 mei 8 uur: „Das Ein- fache Maedchen", alle leeftijden, Hoge Braken. Zondag 3 mei: internationaal tafel- tennis-tournooi, Veilinghallen; 11.30 uur: repetitie harmonie „Bea trix", H. v. Delft; 11.30 uur: repetitie harm. „De Vol harding", zaal Elshout; 11.30 uur: r.k. bibliotheek; 12 uur: handboogconcours, café Els hout; 2.30 uur: RKDVC—WSC; 5 uur: „Das Einfache Maedchen", alle leeftijden, Hoge Braken; 8 uur: „Keer terug", 18 jaar, Hoge Braken. Agenda. Vrijdag 1 mei 7 uur: inkorven Bruly, café v. d. Geit; 7 uur: avondmis; 8 uur: ontspanningsavond K.A.B., Hoge Braken; 8 uur: E.H.B.O.-cursus, r.k. Huis houdschool; 7.30 uur: jaarvergadering Boeren leenbank, Gez. Elshout. „DAS EINFACHE MAEDCHEN" Een pittige en vrolijke Duitse musical met in de hoofdrol de charmante Caterina Va lente, terwijl Rudolf Prack, Ruth Stephan en Dorit Kreysler de bezetting van dit ver haal completeren. Het verhaal draait om de bezetting van de hoofdrol in de film „Het eenvoudige meisje". Aanvankelijk wordt deze rol toe gewezen aan Catherina Bastiani, maai plot seling komt er een kink in de kabel door dat de schrijver van het boek waarnaar de film gemaakt zal worden bezwaar maakt te gen de vervulling van de hoofdrol door een zangeres en danseres. En zonder Catherina gezien te hebben, weigert hij haar als hoofd rolspeelster te accepteren. Catherina et. haar vriendin Milly laten zich echter zo gauw niet uit het veld slaan en besluiten Thomas Kraus, de schrijver, in zijn verblijf in de bergen op te zoeken. De zaak wordt echter moeilijker wanneer Kraus weigert Catherina te ontvangen. Het toeval komt de beide dames echter te hulp Enfin, gaat u zelf verder zien hoe deze amusante geschiedenis zich verder ontwik kelt en ten slotte uitdraait op een gelukkig en romantisch besluit. In deze film zingt Catherina Valente een aantal bekende schlagers w.o. Tipitipitipso. Zaterdag om 8 uur, zondag om 5 uur en woensdag om 8 uur. Toegang alle leeftijden. „KEER TERUG". Men moet wel bijzonder op het melodra ma gesteld zijn om waardering te kunnen opbrengen van de gemiddelde Italiaanse „moederfilm", waarin we meestal wel wat teveel van het goede krijgen voorgezet. Maar wie er van houdt, kan uitstekend terecht bij de heer Amaceo Nazarri en zijn vrouwelijke tegenspeler Yvonne Sanson, die in „Keer terug" de hoofdrollen vertolken. Er valt in dit verhaal weer heel wat te huilen. In het begin is er nog geen vuiltje aan de lucht. Twee neven, Roberto en Giacomo, en een nicht, Suzanne, erven een scheepswerf, die op de rand van het faillisement staat. Gia como ziet er niet veel brood in en doet af stand van zijn erfdeel. Hij tracht Suzanne te overreden met hem mee te gaan om er gens anders opnieuw te beginnen. Hij is al lang verliefd op haar en zij heeft bem vroeger eens een paar verliefde brieven geschreven. Het meisje weigert en blijft.bij Roberto, een rustige man. Giacomo vei> trekt naar het buitenland. Roberto en Su zanne trouwen, brengen de scheepswerf weer tot bloei en krijgen een kind. Dan be gint echter plotseling de narigheid: Giaco mo komt terug, en wel met een hele stapel wraakplannen. Hij weet het zelfs zo te spe len, dat Roberto zijn vrouw het huis uit jaagt, omdat hij meent dat zij een verhou ding met Giacomo heeft gehad. Van 't een komt 't ander en ten slotte houden we de zakdoek maar in de hand. Maar heel aan het einde kunnen we de waterlanders weer wegvegen en gesterkt en bemoedigd huiswaarts keren. Zondag en donderdag (Hemelvaartsdag) om 8 uur. Toegang 14 jaar. O. L. VR. SCHUTS. Kermisdinsdag werd door de leden van de O.L.Vr. Schuts het jaarlijkse koning- schieten gehouden. De dag begon met een H. Mis aan het L.Vr. altaar, opgedragen door de Weleerw. heer Kapelaan, daar de Gildeheer, de Z.E. heer pastoor Versteeg, uitstedig was. Na de mis volgde eerst een gemeenschappelijke koffietafel in het stam café Klerks, gevolgd door een korte verga dering. Daarna ging men naar de schuts- boom. Daar ook de beschermheer Burge meester Snels niet aanwezig kon zijn, werd de boom zgn. bevrij door kapelaan Len- tjes. Daarna bekampten de gildebroeders elkaar op een sportieve wijze totdat bij het 34e schot J. Geelen de laatste restjes van de vogel naar beneden schoot en dus tot Koning 1959 werd uitgeroepen. Toen hij door de hoofdman met de koninklijke ver sierselen was omhangen werd het Konings bier aangeboden. De gebruikelijke mars door de straten ging vanwege het onbe trouwbare weer niet door. Lange tijd bleven de gildebroeders gezellig bijeen. ONTHULLING GEDENKTEKEN. Door de kerkelijke fanfare, de gemengde zangvereniging UDl en de O.L.Vr. Schuts clubs uit Duitsland en België, o.a. Weisz- Rot-Weisz, Gelb-Dulkcn en Pantheon. Laatstgenoemde club heeft de zilveren schoen reeds tweemaal in successie weten te veroveren en zal nu dus alles in het werk proberen te stellen om de trofee ook nu mee te kunnen nemen naar Brussel, waar door hij eigendom wordt van Pantheon. Gelb-Dulken bezit echter in mej. Klonch, kampioene van West-Duitsland, een zeer sterke troef. Ook de vaderlandse verenigin gen zoals PSV, Irene, Belcrum en Victoria '51 zullen hun uiterste best doen om de zil veren schoen de hunne te mogen noemen. Dat er dus zondag in Elshout hard gevooh- ten zal worden staat wel bij voorbaat vast. Bij de heren zal in de Ere-klas de win naar van vorig jaar, Jan Scheffer van Ned Liyd uit A'dam alle zeilen moeten bijzetten om zijn titel te kunnen prolongeren tegen zijn sterke concurrenten, zoals o.a. Klo- nissch, Schep, Kenter, Bakker en v. Zand vliet. In de hoofd-overgangsklas zal het waarschijnlijk wel een aangelegenheid wor den tussen de Belgen Demeure, v. Gelder en Wilmet en de West-Duitsers Abel en Banus met Cees Beerens van KAT als de man die voor verrassingen kan zorgen. In de le klas zal het wel gaan spannen tussen de plaatselijke favorieten H. en Fr. Willems, J. Verhaeren van Vict. '51, I. HL R.K.J.B. Kermismaandag hielden de leden van de RKJB afd. Elshout een vee-beoordelings- wedstrijd, waarbij ook de leden van de afd. Drunen waren uitgenodigd. Voor het F.H.- veeslag trad als jury op G Pulles, P. v. Huiten en A. v. Arendonk. De zes best ge plaatsten waren: Jef Muskens met 26V\ pt., André v. Huiten 24 pt., Nico v. Drunen 23Vz pt., J. Muskens Azn. 23Va pt., H. v. Huiten 22Yi pt., J. de Wit 22 pt. Voor het MRY-veeslag fungeerde als jury Fr. Vermeer, Fr. Ploegmakers en A. van Arendonk. De 8 best geplaatsten waren C. v. Drunen 2614 pt., P. Vermeer 26 pt., J. van Drunen 26 pt., B. de Wit 25Vl pt., W. Klijn Jzn. 23pt., B. Vughts 23 pt., H. Klijn Azn. 21 Yl pt., A. Klerks 21 pt. Kermisdinsdag organiseerde men voor de RKJB en de jonge boerinnen een oriënta- tierit over 14 km. Eerste werden A Kol- mans en H v Balen met 1 strafpunt; 2e B Vughts en N Bink 10 str.p., 3e H Klerks en A Klijn 13 str.p., id. H. v. Huiten en R. Vermeer 13 str.p., 4e P Vermeer en B Klijn 17 strp., 5e N v Drunen en B Ver meer 21 str.p., 6e D Klijn en L Klijn 24 str.p., 7e J Merkx en J de Hart 26 str.p., id. L Klerks en A Vugts 26 str.p., 8e J Klijn en A v Huiten 31 str.p., 9e H Klijn en H Klerks 37 str.p. zal medewerking worden verleend bij de plechtige onthulling van het oorlogsgedenk- tcken op a.s. maandag te 19.40 uur. De plechtigheid zal beginnen met een herden kingsmis te 19 uur in de parochiekerk te Drunen. TAFELTENNISTOURNOOI. A.s. zondag 3 mei wordt in de veiling hallen van de Langstraatse Veilingver. te Elshout, voor de 6e maal het grote tafel- tennistournooi, georganiseerd door de t.t.v. De Smashers, met als inzet de Zilveren Schoen-trofee, gespeeld. Om van een vlot verloop en een goede organisatie verzekerd te zijn heeft men het aantal deelnemers tot 500 dames en heren moeten beperken. Op 42 tafels zullen de 500 deelnemers elkaar in ruim 900 wedstrijden moeten bevechten om de hoogste eer in de verschillende klas sen. Ook dit jaar heeft het Zilveren Schoen- tournooi weer een sterk internationaal ka rakter door deelname van verscheidene Racz van PSV, C de Rooij van Belcrum en Aretz van Gelb-Dulken. De heren Sluiter, de Last en Heijmans zijn in de 2e klas sterk favoriet. Bij de de derde en vierde klassers is het in ver band met buitengewoon grote deelname, on geveer 100 in elke klas, onbegonnen een verantwoorde prognose te doen. Bij de da mes zal de strijd in de eerste klas waar schijnlijk beslist worden tussen mej. Klo- nisch van Geld-Dulken, kampioene van W. Duitsland en mevr. Krom-Petron van Entac uit Enschede, jarenlang een van Neder lands sterkste speelsters. In de 2e klas zullen de Duitse en Bel gische meisjes Neukirch en Neve wel de sterksten blijken te zijn. In de 3e klas zal mej. de Bont wel met de eerste prijs naar huis gaan. Voor het publiek is er dus zon dag zeker van mooi tafeltennis te genieten en zeker als tussen 4 en 5 uur de finales in de verschillende klassen een aanvang ne men. „GOD'S LITTLE ACRE" De meest gelezen roman van de bekende Amerikaanse auteur Ers- kine Caldwell is ongetwijfeld „God's little acre", dat naar schatting zo'n j twintig miljoen lezers kreeg. Hoewel dit aantal nog niets zegt over de j waarde van het boek, mag men er j toch wel uit concluderen dat het een opmerkelijke roman is. En dat is 't ook inderdaad, in de zin van schok- kend, rauw en fascinerend, zich af spelend in een milieu, dat ons geen enkele herkenning biedt: het milieu der arme blanken in het zuidelijk deel van Noord-Amerika. Het is een vreemd, pathetisch, maar ook uitermate boeiend verhaal, dat Caldwell ons voorzet uit het Geor gia van de dertiger jaren. Daar is dan in de eerste plaats Ty Ty Wal den (Robert Ryan), de goedmoedige boer, een man met een zeer aardse humor, met een intense liefde voor zijn familie, met een kinderlijk reli gieus besef, dat hem tot de belofte heeft gebracht de eventuele op brengst van een klein deel van zijn akker aan God, dus aan de kerk te schenken. Zijn meest opvallende ei genschap is echter zijn afwijking: hij gelooft namelijk vast en zeker dat zijn grootvader indertijd een goud schat ergens begraven heeft. En zo is hij al jaren lang met zijn zoons bezig grote kuilen te graven. Van het bebouwen van het land komt niets meer terecht. De schoonzoon van Ty Ty, Will Thompson (Aldo Ray), getrouwd met de lijdzame Rosamund (Helen Westcott), heeft ook een droom. Hij woont ergens in een fabrieks stad en wil de heropening van de fabriek, waar hij werkt en die we gens de crisis gesloten is. Ondanks zijn huwelijk met Rosamund is hij echter nog steeds verliefd op de voluptueuze Griselda (Tina Louise), die op haar beurt getrouwd is met Ty Ty's zoon, Buck (Jack Lord). Het is deze Griselda die de harts tochten hoog doet oplaaien, harts tochten en spanningen, die ten slot te leiden tot een vreselijk gevecht tussen Buck en zijn oudere broer, waarbij Ty Ty zelf ernstig gewond raakt, maar waarbij hij toch kans ziet te beletten dat een van zijn kinderen de ander zou doden. In zijn grote dankbaarheid belooft hij God deemoedig het zoeken naar de schat te staken en te gaan zaaien. De film heeft dus een milder slot gekregen dan de roman, maar be langrijker is dat regisseur Anthony Mann de sfeer van dit verhaal op voortreffelijke wijze heeft weten te realiseren. Omwille van het felle realisme zouden wij deze voortreffelijke film willen voorbehouden voor volwas senen. Van vrijdag tot en met zondag. „DE SLAAP DES DOODS" Alles wat zich op het gebied van griezelfilm grote faam verworven heeft, is in deze film bijeengebracht: Basil Rathbone, Akim Tamiroff, Lon Chaney, Bela Lugosi en Joh Carra- dine. Van dit verhaal willen wij u al leen vertellen, dat een sinistere dok ter door transplantatie van hersen delen afschuwelijke monsters weet te( kweken. Voor 18-jarigen met griezelzenu wen. Maandag en woensdag. „JOHNNY CONCHO" Behalve een beroemd zanger, heeft Frank Sinatra zich ook een uitne mend acteur getoond, die in films als „From here to eternity" en „The man with the golden arm" tot voor treffelijke prestaties kwam. Deze groeiende reputatie als filmacteur heeft hij voortgezet in de western „Johnny Concho", die zich van de gebruikelijke westerns onderscheidt door het feit, dat deze Johnny Con cho zowel de held als de lafaard in het verhaal is. Doordat in deze wes tern, evenals in de fameuze „High Noon", de strijd tussen goed en kwaad veel genuanceerder wordt weergegeven dan in andere films van dit genre, maken „Johnny Con cho" tot een western van uitsteken de kwaliteit. De liefhebbers van dit genre film kunnen we deze Johnny Concho warm aanbevelen. Toegang 14 jaar. Donderdag (Hemelvaartsdag). Het spel der data of beter mis schien de toevallige en grillige loop der historie wildat wij en kele dagen na het vreugdevolle feest van de verjaardag van on ze Vorstin ons opnieuw vereni gen in de herdenking van een ander groot feit van nationale betekenis, zonder hetwelk wij nooit meer de verjaardag van een Nederlandse Koningin zou den hebben gevierd: de dood van allen, die lichaam en geest aan de vrijheid hebben geofferd, en daaruit voortvloeiend de dag van onze bevrijding zelf. Ik geloofdat we dood en be vrijding hier werkelijk als één feit mogen zien, omdat beide be grippen in ons nationale denken en herinneren onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden; omdat het een is voortgevloeid uit het an dere; omdat het eerste het laat ste tot doel had; omdat uit de duisternis van de dood de zingen de vreugde is geboren; omdat zonder het hoogste offer van de talloos velen het feest van de vrijheid aan ons zou zijn voorbij gegaan. De 4e mei is een dag van stilte, van gebed en dankbaarheid, maar achter de kruisen en ach ter de graven der naamlozen staat toch direct de witte blijd schap om het nieuwe leven, waarvoor deze doden hun leven hebben gegeven. Ons leven en onze vreugde hadden zij bij hun dood voor ogen en hun enige droefheid was, dat zij deze zelf niet meer mochten zien. En daarom dan ook moeten we naast de doden ook de bevrij ding „herdenken", zoals we naast de bevrijding ook de doden mogen „vieren", want zij hebben het feest der vrijheid voor ons bereid, een feest, waarvan de witte vlam helaas, kort nadat de vrijheid was gewonnen, werd ge doofd'door nuchtere economi sche, materiële overwegingen: les morts sont mort, vive lés vi- vants! Over de noodzaak van de verdonkeremaning van de 5e mei wil ik het niet hebben - het geld heeft altijd gelijk -, maar vast staat in onze geschiedenis helaas wel, dat zij een ergerlijke miskenning is geweest van de 4e mei en een daad die aan het of fer zijn klare, lichte achtergrond heeft ontnomen. Een miskenning die men vandaag de dag, nu men druk aan het dokteren is aan de verkorting van de werkweek, zelfs niet ongedaan tracht te ma ken. Waar blijft het voorstel in de Kamer om, nu we toch weer vrije tijd genoeg hebben, de 5e de plaats te geven die haar toe komt? En daarbij gaat het waar lijk niet om de knikkers, maar om het spel, dat tot nu toe dooi de overheid om het pure gewin is gespeeld. Iloe is het eigenlijk mogelijk, dat bij een bevrijd, gelukkig en dankbaar volk wel de 30ste april als nationale feestdag ge noteerd staat, maar niet die on verbrekelijke eenheid van 45 mei, waaraan we de 30ste april en alle andere koninklijke data, welke daar in de toekomst nog op zullen volgen, te danken heb ben? Wat de 4e mei betreft: lopen er dit jaar weer wat meer mee in de stille stoet van Raadhuis plein naar oorlogsmonument? We zijn toch echt allemaal be vrijd. j Door mensen die niet vroegen: „Is het ver lopen?" „HET KAMP OP HET BLOEDEILAND" Deze spannende en bekwaam ge maakte oorlogsgeschiedenis speelt zich af op het eiland Blood, waar de Japanse kolonel Yamamitsu heerst over een mannenkamp en een vrou wenkamp. Als een verschrikkelijke dreiging hangen over alle gevange nen de woorden van de meedogen loze Japanner: „Als mijn land de oorlog verliest, komt geen man, vrouw of kind levend van dit ei land". Wat de gevangen kolonel Lambert en de Nederlandse planter van Eist wel, maar Yamamitsu niet weet is, dat Japan al gecapituleerd heeft. De gevangenen stellen alles in het werk de Jappen onkundig te laten van dit feit en trachten ander zijds contact te krijgen met Maleise partisanen. Hoe het kamp ten slotte ondanks grote verliezen toch bevrijd wordt, vertelt deze uitstekend gemaakte film over de donkerste periode van deze eeuw. Toegang 18 jaar. Van vrijdag tot en met zondag. pn Cl 1 „LET'S ROCK" Deze musical heeft tot thema de overwinning van de rock 'n roll op de oude stijl van smeltende liefdes liederen. Óf het een overtuigende overwinning is, zullen we maar in het midden laten, maar er wordt in ieder geval druk „gerockt" in deze film, waarin niemand minder dan de bekende Paul Anka zich laat ho ren. Verder zien en horen we Ju lius la Rosa, Wink Martindale, Roy Hamilton, The Tyrones, The Royal Teens en Delia Reese. A1 met al voldoende voor een paar uur ritmisch en ontspannend amuse ment. Dinsdag en woensdag. Toegang alle leeftijden. „DE WRAAK VAN DOMINO-KID" Het gaat in deze spannende wes tern weer van dik hout zaagt men planken. De centrale figuur is een zekere Domino-Kid (Rory Calhoun), die jacht maakt op vijf misdadigers, die zijn vader hebben vermoord en zijn ranch hebben platgebrand. Vier van hen leggen al heel gauw het loodje, maar de vijfde weet voorlo pig buiten schot te blijven. Inmid dels is er ook een joffer op het to neel verschenen als verloofde van Domino-Kid, Zij wordt op de voet gevolgd door een man, die niet al leen de lakens in de steek gaat uit delen, maar ook verliefd wordt op de verloofde van Domino-Kid. Ver der damt hij de beek af, die langs Kids ranch loopt. Dit geeft natuur lijk aanleiding tot nieuwe moeilijk heden, die echter worden opgelost door de komst van de vijfde moor denaar, die weldra het vijfde lijk is. Donderdag (Hemelvaartsdag). Toegang 14 jaar. I HET S.E.R.-ADVIES AAN DE REGERING. Het advies van de Soc. Ec. Raad waarop ongeveer een half jaar is gewacht, is thans verschenen. Het is eenstemmig over huren, maar verdeeld over de melkprijs. Overeenstemming is bereikt over i verhoging der huren en de com- pensatie daarvoor van de lonen, i over de investeringen in de ge- bieden waar industrie-aantrek- king nodig is, over de verhoging der invaliditeitsrente en over de j verlaging van subsidie aan te t bouwen woningen. Men is het i niet eens geworden over de ver- j ruiming der beslediiwsbeper- king, over de melksubsidie en over het loonbeleid. Over deze punten zijn verschillende advie- zen aan de regering voorgelegd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5