Waalwijkse en Langsiraaise Courant WAALWIJK J. TAUSCH BRIL COMMUNIE GESCHENKEN VLIJMEN ZONNEBRILLEN POLAROID Stassar Waalwijk De heer N. L. Klerx onderscheiden met goud Nog witter... stralend wit. 82e JAARGANG No. 25 BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHU" ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 2 en zondag 3 mei 1959. Arts: Dr. Langemeijer. Apotheek, Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 3 mei 1959. 10 uur: Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. GEREF. KERK. in Ned. Herv. Kerk a. d. Haven. Zondagavond 5 uur Ds. W. B. v. d. Meulen. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 3 mei 1959. 10 uur v.m. Ds. J. Vink. Bediening H. Doop. 6.30 uur n.m.: Ds. J. J. de Heer van Babiloniënbroek. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 3 mei 1959. 11 u. v.m.: Ds. C. B. Schuurman. OFFICIËLE OPENING DER FONTEIN. De officiële opening en over dracht der fontein, waarover wii in 't vorig nummer schreven, zal definitief plaats hebben door de burgemeester op zaterdag 9 mei a.s. des namiddags 5 uur in het Hertog Janpark, waarbij de har monie St. Crispijn haar medewer king zal verlenen. Uw oog- en brilopticiën Voor een goede, moderne en voordelige DE SCHOENENBEURS. De Int. Schoenenbeurs, in het Jaarbeursgebouw te Utrecht ge houden, heeft zich in een druk bezoek mogen verheugen; ook de deelnemers zijn over de gang van zaken op de beurs zeer te vreden. EERSTE PLECHTIGE H. MIS. De eerw. heer Jacques Bakkers, die op 23 mei de H. Priesterwij ding zal ontvangen, zal op zon dag 7 juni d.a.v. in de parochie kerk van St. Jan zijn plechtige H. Mis opdragen. Er heeft zich in de buurt Ju- lianastraat een comité gevormd om deze plechtige feestviering al le luister bij te zetten en de neo mist een passend blijvend ge schenk aan te bieden, een plan waaraan zeker alle buurtgenoten gaarne hun medewerking zullen verlenen. Het comité bestaat uit de he ren B. Weyers, J. Eibers, en C- J. van Roy. de hervormer Johannes Calvijn het levenslicht zag, hield de N.C. V.B. een bijeenkomst op 23 april j.l., waarop de heer de Jongh, le raar aan het Willem van Oranje College, voorging. Als zoon van een welgestelde vader en een vrome moeder kreeg hij een zeer goede opvoeding. Hij studeerde theologie te Noyon, zijn geboorteplaats, later in Pa rijs. Daar kwam hij in kontakt met de leer van Luther en kreeg een ander denkbeeld omtrent kerkelijke zaken. Zijn „Institu tie" verdeelt hij in 4 delen: de Al macht van God, de Christologie, de Heilige Geest en de mens in de maatschappij. Bij al zijn pre ken, werken en handelen stelt hij God bovenaan. De presidente dankte de heer de Jongh voor zijn boeiende le- zing. Na de pauze was er gelegenheid tol het stellen van vragen, waar tot 't stellen van vragen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Jammer, dat bij deze mooie le zing slechts zo weinig leden aan wezig waren. Op 28 mei zullen drie films over Canada vertoond worden en voor 23 juni staat een excursie naar de fabrieken van v. Nelle in Rotterdam op 't pro gramma. WARENHUIS Fa. PIET KLERKX. Het onder architectuur van de heer Edmund Nijsten te Vught te bouwen Warenhuis voor de fa. Piet Klerkx op de hoek Grote- straat-Wilhelminastraat is opge dragen aan de firma's G. Cop- pens en A. van Huiten-Krol al hier. KON. ONDERSCHEIDINGEN Ter gelegenheid van H.M.'s verjaardag zijn o.m. de volgende onderscheidingen toegekend: Mr. Th. H. A. M. Heere te Raamsdonk, lid van Ged. Staten van Noord-Brabant, tot ridder in de orde van de Ned. Leeuw. J. H. Spijkerman, leraar aan het R.K. Gymnasium,,Augustia- num" te Eindhoven, ridder in de orde van Oranje-Nassau. ONGEVAL. Het dochtertje van de familie H. H. alhier had het ongeluk te gen een auto aan te lopen, met 't gevolg dat zij een ernstige her senschudding opliep en in "t St. Nicolaas-ziekenhuis moest wor den opgenomen. LUXOR BIOSCOOP. De Directie van het Luxor- Theater verzocht ons de tijden mee te delen op Hemelvaartsdag. Deze ziin zoals gewoonlijk op zondag om 6 en 8.30 uur. „DE MAN OP DE BROMFIETS". Zaterdag en zondag j.l. ver zorgde GEO, de toneelvereniging uit de Putstraat, een uitvoering van de televisiethriller „De man op de bromfiets", toneelbewer king door Jan de Koek. Tegeno ver een achtergrond van afge brokkelde walmuren en onder grondse gangen wordt in dit stuk een spionnage-affaire afgewik keld, waarvan de intrige zeer knap is uitgewerkt, met als knal effect een onvoorziene dramati sche ontknoping in de allerlaat ste claus van het laatste bedrijf. WAALWIJKSE KUNSTKRING SLOOT SEIZOEN. De Waalwijkse Kunstkring heeft dinsdagavond het seizoen 1958-1959 besloten met een der de extra filmvoorstelling. De be langstelling, hoewel niet dende rend, viel naast de twee voor gaande extra voorstellingen toch niet tegen, al zal het ongetwij feld zo zijn, dat de animo groter zal moeten worden om in het ko mende seizoen met meer film avonden zonder verlies te wer ken. Met de vertoning van „The Ba chelor Party" (De nacht der vrij gezellen) van Delbert Mann en Paddy Chavefski werd een cyclus van drie uitnemende films afge sloten. In deze film heeft iMann op uiterst verantwoorde en aan grijpende wijze de leegheid en de eenzaamheid van het „frisse en vrolijke vrijgezellenleven" gete kend. Dank zij het zeer sobere, maar bijzonder knappe camera werk kwam de voze, verdrietige sfeer van deze „party" zeer pak kend tot zijn recht. In het voorprogramma zagen we een bijzonder boeiende en knap gemaakte film van Bert Haanstra over olieboringen. DE N.C.V.B. AFD. WAALWIJK EN OMSTREKEN. In verband met het feit dat het 450 jaar geleden is, dat de beken- Voor liefhebbers van dit genre waren dus alle factoren aanwe zig om een genotvolle avond te beleven, waarvoor op de eerste plaats echter een noodzakelijke vereiste is dat de juiste sfeer ge troffen wordt. Dit is voor de meeste dilettan tenverenigingen een te zware op gave, en wanneer men dan nog met een zeer gebrekkige toneel- accomodatie te kampen heeft, is 't geen wonder dat de opvoering van een dergelijk werk nogal eens wat groeistuipjes vertoont. Alles bij elkaar genomen is de vertolking nog niet helemaal te gengevallen, en werd er vooral in 't derde bedrijf op zondaga vond vlot geacteerd, waardoor een realistische afwikkeling vol doende gestalte kon krijgen. De rolvastheid liet jammer genoeg af en toe wat te wensen over, in welk opzicht de heren het meest te kort schoten. De dames ken den hun lesje goed, af en toe te goed, waarbij Mej. A. v.d. Griendt zich door de meest natuurlijke toon onderscheidde. Mej. B. Maas als Marianne was een aardige verschijning, wel wat kinderlijk, terwijl J. v. d. Griendt als dienst meisje wat meer gekleed had moeten zijn volgens haar functie. Mej. R. Wijkmans maakte wel een moederlijke indruk, maar was met haar dictie niet altijd even gelukkig. A. v. d. Hoven en B. Demmers, respectievelijk als inspecteur en brigadier, konden aanvaard wor den genoemd, evenals C. Dem mers, die de rol van professor vertolkte, maar die in professo rale verstrooidheid nogal eens wat tekst oversloeg. G. IJpelaar als „Jeune pre mier" was in zijn typering be hoorlijk geslaagd, wat ook ge zegd kan worden van C. Wijk mans en C. van Hilst. Rest tenslotte nog te vermel den dat de grime, die door de zwakke verlichting niet goed tot zijn recht kwam, door J. de Goeij goed werd verzorgd, terwijl de regie in handen was van C. Dek kers. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Wilhelmus A J zv W J Stok- wielder-Stallen Martinus J M zv J M Brok-de Wit Margriet dv A C Hoffmans-van Baal Harrie D M zv H T A Leijtens- Brouwers Hubertus A A C zv A M Adriaanse-Berkelmans Cornelis P J zv P D de Kok-Kools te Loonopzand. Overliiden Cornelia R M Damen 1 maand te Loonopzand Jan van Beek 87 jaar te Sprang-Capelle Ag nes Wolfs 82 jaar wed M. Leij- tens Maria G Boudrij 51 jaar echtg P C Passier. Huwelijksaangiften C A J van Beurden 30 jaar te 's-Bosch en O J M Bos 23 jaar alhier A Henraat 24 jaar te 's-Bosch eji C J M van der Steen 21 jaar alhier A J de Kloe 25 jaar en A M van de Griendt 24 .jaar beiden alhier AH van de Wardt 34 jaar te Kesteren en J Blom 30 iaar alhier. Huwelijken: M H Zijlmans 29 jaar te Bladel ca en J G M van Heesbeen 29 jaar alhier. Ingekomen: Gene. Vertrokken D M v d Broek naar Vlijmen G A v Rossum naar Kessel G A M Leijtens naar Rotterdam T A Fijneman naar Klundert. STATIONSSTRAAT 88 Uitzonderlijke verdiensten op velerlei terrein Ruilverkavelingsvergadering werd huldigingsbijeenkomst Haarsteeg De .regen" van koninklijke onder scheidingen, welke elk jaar ter gele genheid van de verjaardag van H. M. de Koningin over een beperkt aantal verdienstelijke Nederlanders pleegt neer te dalen, is ook dit jaar niet aan Waalwijk voorbijgegaan Ook onder de Waalwijkse of misschien juister de Baardwijkse gemeenschap bevond zich een Nederlander, wiens grote verdiensten op velerlei gebied met koninklijk goud werden onderstreept en gewaardeerd, namelijk de heer N. L. Klerx uit doe Loeffstraat. Het is inderdaad een indrukwek kende staat van dienst, waarop de heer Klerx - een goede zeventiger maar nog uiterst vitaal - kan terug zien en die door burgemeester Teijs- sen tijdens de huldigingsbijeenkomst in het Gemeenschapshuis te Baard wijk nog eens nadrukkelijk en met bijzonder grote waardering werd on derstreept. Overigens was de heer Klerx de enige, die tot het laatste ogenblik onkundig was van het doel van de bijeenkomst. Men had hem naar het gemeenschapshuis „gelokt" met de mededeling dat er een belang rijke vergadering van de ruilverkave lingscommissie - waarvan de heer Klerx lid is - zou plaats hebben. Het was een overigens wel zonder ling samengestelde commissie, want behalve de heer Klerx zelf waren aanwezig burgemeester Teijssen, pas toor v. d. Brekel, kapelaan de Kroon, de heer J. Thijssen, de heer W. Pul lens, de heer W. v. d. Mee, vier zoons van de heer Klerx en een aantal ver tegenwoordigers uit het organisatie leven. De heer Klerx was zichtbaar onder de indruk, toen de burgemeester de mededeling deed, dat het Hare Ma jesteit had behaagd hem te onder scheiden met de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Spr. noemde het een eer en een voorrecht deze onderscheiding te mogen uitreiken, omdat de heer Klerx zich voor de Baardwijkse en Waalwijkse gemeenschap grote uit zonderlijke verdiensten heeft verwor ven. Burgemeester Teijssen schilder de de heer Klerx als een man die zich i op onbaatzuchtige wijze geheel in de dienst van het maatschappelijk leven heeft gesteld en spr. verklaarde dat hij op die grond gaarne zijn mede werking aan de toekenning van deze bijzondere onderscheiding had ver leend. Spr. gaf in het kort een over zicht van de voortreffelijke staat van dienst van de heer Klerx: 25 jaar (tot 1957) penningmeester van het Wa terschap „De Binnen- en Buitenpol der van Baardwijk", penningmeester van het St. Ambrosiusgilde, waarvan hij sinds 1907 lid is, lid van het be stuur van de Coöp. Zuivelfabriek De Langstraat, lid van het School- en Kerkbestuur van Baardwijk, gewezen directeur van de Boerenleenbank te Baardwijk, lid van de plaatselijke ruilverkavelingscommissie en lid van het college van rewenten van het Ou de Mannenhuis te Baardwijk. Namens de gedecoreerde werd een woord van dank gesproken door een der zoons. Deze verklaarde, dat niet alleen zijn vader, maar het gehele gezin getroffen is door deze hoge koninklijke onderscheiding. Hij bracht dank aan burgemeester Teijssen, aan pastoor v. d. Brekel en aan allen, die hebben meegewerkt aan de toekenning van deze onder scheiding. Het deed pastoor v. d. Brekel goed, dat Baardwijk nog eens een keer Waalwijk de loef mocht afsteken, nu de enige koninklijke onderscheiding van dit jaar in Baardwijk is terecht gekomen. Ook deze spreker gaf uiting aan zijn grote waardering voor de verdiensten van de heer Klerx voor de Baardwijkse gemeenschap. In het bijzonder maakte pastoor v. d. Brekel melding van het vele belang rijke werk, dat de heer Klerx heeft verricht als kerkmeester en hij sprak dan ook de hoop uit, dat het kerkbe stuur nog lang zal mogen profiteren van de wijsheid en het inzicht van de heer Klerx, vooral nu er inzake de bejaardenzorg belangrijke beslissin gen voor de deur staan. Ienslotte hoopte spr. dat de heer Klerx de hoge onderscheiding nog vele jaren in gezondheid zou mogen dragen. Na het officiële gedeelte van deze huldigingsbijeenkomst bleef men eni ge tijd gezellig bijeen. Duivensport VLIJMEN. Wedvlucht De Zwaluw. Zondag hield De Zwaluw een wedvlucht vanuit St. Ghislain België. Afstand 1/0 km, los 12 uur. Eerste duif .^-^l-Ol, laatste prijswinnende duit 13.49.18. 1 rij zen als volgt: L. Meesters 1; Jos Kuns 2 41 54 59; C. van Heivoort 3 13 16 46- H. Mommersteeg 4 20 3b 42 51*56 63; P. Vermeulen 5 3/; lh. van Esdonk 6 35; A Treuren 7; H. Pelders 8; A. de Vaan 9; R. van Esdonk 10; P.van Gestel 11 19; M. Libregts 12 58; Th- van Bokhoven 14 40; M. van Dal1». M. Nicols 17 23 43 47; K. Kivit 18 32; J- Oosterwaal 21 27 o2, J. Kiviets 22 26; J. van Stokkom 24 30 45; W. van Vugt 2o 53 62, N van Esdonk 28; Th. van Over- dijk 29; Th. Stupers 31; M. La- ros 33 55; P. van Dall 34 C. Diep straten 38; J. v. d. Wiel 39; J. v. Engelen 44; H. Oosterwaal 48 61; J. v d. Dungen 49; A. v. d- Heuvel 50; L. de Laat 57 H. v. d. Heijden 60; J. v. d. Broek 64. Voetbalsport VLIJMEN. RKCVlijmense Boys. Vlijmense Boys speelt zondag 3 mei uit tegen RKC in aalwijk en gaat hiermede een aij^re uiit- wedstrijd tegemoet. RKC. leed j.l. zondag een kleine nederlaag te gen de kampioen Best Vooruit. Daar Vlijmen zondag ook n goe de prestatie leverde door UD1 te kloppen, zijn de spelers zeker van plan om 't seizoen waardig te be sluiten en een overwinning te be halen, daar zij bij een nederlaag van UDI de tweede plaats in neemt. RKC is zeker van plan re vanche te nemen op de in V lij men geleden nederlaag. Daarom kan zeker een spannende strijd worden verwacht. Supporters, zondag bii de laatste wedstrijd al len present om uw favorieten aan te moedigen. Een voorspel ling zullen wij niet maken, maar rustig afwachten. Boys, succes. VRIJDAG 1 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE H» TBS HEI ZUDfll Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. peet, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. "ar cr KRUISBOOGSCHUTTERS-CONCOURS 40-jarig bestaan van de Langstr. Kruisboog- bond „Door Eendracht Saamverbonden". Zaterdag 25 en zondag 26 april j.l. had op de banen van het kruisbooggezelschap Rozenknopje, gevestigd Café H. Boom, Plein, Vlijmen, het bovengenoemde con cours plaats, wegens hun 40-jarig jubileum. Aangaande het zeer slechte weer, mag het concours goed geslaagd heten. Het concours werd zaterdagmiddag 4 uur door de voor zitter van de bond de heer J. van Bijnen met hartelijke sportwoorden geopend, waarna het schieten dan direct een aan vang nam. Uitslag was als volgt. Corps A le prijs Rozenplant in het Woud Tilburg 84 pt.; 2e Heidebloem Schijndel 83; 3e Vriendenkring Gemert 82; 4e Rozenjacht Vlijmen 80; 5e Onderlinge Vriendschap Haarsteeg 79 pt. Kampioen Corps A Ro zenplant in het Woud met 34 pt. Corps B Ie prijs Heidebloem Schijndel 77 pt; 2e Spruit wordt een boom Oisterwijk 76; 3e Vriendenkring Gemert 75; de Rozenplant in het Woud Tilburg 74; 5e Rozenjacht De prijzen werden zondagavond door de voorzitter van de bond de heer J. v. Bijnen met hartelijke dankwoorden aan de schut ters uitgereikt. Tevens bracht hij ook dank aan de prijzcnschenkers, ook een woord van hartelijke dank aan de vereniging Rozen knopje, die prima gezorgd hebhen voor het in orde brengen van de banen en ook nog een hartelijk dankwoord aan de heer H. Boom, caféhouder, voor het gulle onthaal daar gehad tijdens de concoursdagen. MAANDVERGADERING DE ZWALUW Zaterdag 2 mei maandvergadering van de Zwaluw in café den Braai, aanvang 8 u. Belangrijke mededelingen van de lief da- digheidsvlucht op zondag 10 mei vanuit Pont St. Maxence Frankrijk. De heer H. Mommersteeg stelt een beker beschikbaar voor de duif die de meeste punten behaald in dit seizoen en die ontvangt tevens een wisselbeker die 2 x achtereen of 3 maal door dezelfde liefhebber wordt verdient, waarna hij dan eigendom wordt. ROZENJACHT. Zondag 3 mei maandvergadering van het Kruisbooggezelschap Rozenjacht in café Jos Gevers. Belangrijke agenda, mededelingen en concoursen voor het nieuwe seizoen. KORFBAL. Zondag wederom belangrijke korfbal- wedstrijden. Zal Never Down 2 kampioen worden. RONDE VAN VLIJMEN. Zondag 3 mei zal de eerste Ronde van Vlijmen, georganiseerd door de Wielerclub de Zwaluw, plaats vinden voor Onafhanke- lijken en Nieuwelingen.- Een groot aantal renners hebben ingeschreven, want de ron de van Vlijmen is een van de rondes waar in de meeste premies worden gegeven. Dat dit de renners aanstaat bewijst telken jaren het grote aantal inschrijvingen. Daarom hebben de organisatoren de gelegenheid om het neusje van de zalm in Vlijmen te krij gen. De nieuwelingen starten om 1 uur en hier zijn we benieuwd naar de presatie van Hauswassen, lid van de Zwaluw Vlijmen, die al twee wedstrijden op zijn naam heeft; dan de renners uit Vlijmen zelf, uit Drunen, Waalwijk en Den Bosch en uit alle streken zullen elkaar bekampen. De onafhankelijken en amateurs starten om 3 uur. Hier zijn uit de ver. De Zwaluw favoriet v. d. Lee uit Drunen, van Heeswijn Drunen. Waalwijk, den Bosch en Amster dam is vertegenwoordigd met 10 renners, waarvan 2 met 2 overwinningen die seizoen. Ook hier kan een spannende strijd worden verwacht. POSTDUIVEN VER. DE ZWALUW. Zondag 3 mei wedvlucht van de Zwa luw vanuit Bruly België, afstand 190 km. Dit is de eerste wedvlucht van de Zwaluw met de BCC. Hoofdprijs een duivenklok. Wie zal winnaar worden. Inkorven vrijdag avond van 6.30 uur tot 8 uur. Dus allen op tijd. Africhtingsvlucht tweede serie. Zondag africhtingsvlucht vanuit Baarle Nassau. Inkorven zaterdagavond tot 8 uur. Vlijmen 73 pt. Kampioen Corps B: Willem Teil Vlijmen met 33 pt. Corps C le prijs Rozenplant in 't Woud Tilburg 69 pt. Kampioen Rozenplant in 't Woud met 24 pt. Extra aanbieding Klasse A: le Rozen plant in het Woud Tilburg 55 pt., 2e Ro zenjacht Vlijmen 52; 3e Vriendenkring Ge mert 52; 4e Spruit wordt een boom Ois terwijk 49 pt. Extra aanbieding klasse B: le Spruit wordt een boom 50 pt., 2e Rozenplant in 't Woud 49 pt. Persoonlijke Personele A: le prijs H Verhagen van Na Arbeid Ver maak Rosmalen 25 pt., 2e J. Jansen Ois terwijk Spruit wordt een boom 25; 3e P. v. Engelen Vlijmen Rozenjacht 24; 4e M. Hel- lings Schijndel Heidebloem 24; 5e W van Engelen Vlijmen Rozenjacht 24 pt. Persoonlijk Personele B le prijs Robben van Spruit wordt een boom 24 pt., 2e A v d Wensch van Rozen knopje Vlijmen 23; 3e J Bosch van Rozen knopje Vlijmen 23; 4e P Wolfs van Rozen knopje Vlijmen 22 pt. Persoonlijk Personele C le prijs Sjef v. Zeeland Tilburg 22 pt. BILJARTEN. Kees van der Loo geplaatst in de finale voor het tournooi om het kampioenschap van Nederland extra klasse libre (klein). Van het hoofdbestuur van de KNBB ont ving dezer dagen onze dorpsgenoot de be kende biljarter Kees van der Loo de ver blijdende mededeling dat hij is geplaatst voor het finale-tournooi om het kampioen schap van Nederland extra klasse libre (klein), dat van 21 tot en met 23 mei in café-restaurant Suisse in Den Bosch zal worden gehouden. De hierboven genoemde biljarter heeft enkele weken geleden deelgenomen aan de selectiewedstrijden die te Tilburg plaats hadden en slaagde er in om het vereiste ge middelde te behalen. Verder hebben zich in de finale geplaatst P. Emans uit 's-Bosch, A. Hendriks Helmond, S. G. Holthaus Am sterdam, G. Karman Haarlem, J. B. Koo- mes Hoorn, C. Reus St. Maartensvlotburg en K. J. Teiwis Amsterdam. Ongetwijfeld is het voor onze dorpsgenoot een grote eer om aan dit tournooi te kunnen deelnemen en hij zal zeker alles in het werk stellen om een goed figuur te slaan. N Des te belangrijker is het, omdat dit tournooi in 's-Bosch plaats heeft en Kees zal in die dagen zich zeker gesteund weten door de aanwezigheid van een flink aantal supporters, die zijn verrichtingen van na bij willen gadeslaan. De organisatie berust bij de in café Suisse gevestigde biljartclub D.V.S. VOETBALPROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG. Omdat de wedstrijd Haarsteeg - TGG, die zondag j.l. alhier plaats had, maar met de rust door de arbiter werd gestaakt we gens de regen, zal moeten worden overge speeld is er voor Haarsteeg geen wijziging in de stand gekomen. Toch is het onge twijfeld een goede dag geweest, want DSC uit Kerkdriel verloor van OVH en kan wel als uitgeschakeld worden beschouwd voor wat betreft het behalen van de afdelings titel. Het zal in de komende weken nog gaan tussen Haarsteeg en Sportvereniging '32 uit 's-Bosch, dat met eenzelfde aantal gespeelde wedstrijden nog 3 punten achter staat. De voorsprong is echter nog niet van dien aard, om al te optimistisch te worden, want er kan in 5 wedstrijden nog van alles gebeuren en ook hier zullen de laatste lood jes wel het zwaarst wegen. Een zeer moei lijke wedstrijd krijgt Haarsteeg a.s. zondag ongetwijfeld al te spelen. Op bezoek komt n.l. Jan van Arkel uit Ammerzoden; deze ploeg is er in geslaagd om Haarsteeg de eerste nederlaag toe te brengen en behoort momenteel toch nog tot de kopgroep. Op passen is hier zeker geboden en wil Haar steeg deze wedstrijd winnen, dan zal er 90 min. lang ook echt voor gevoetbald moe ten worden. Gebeurt dat en is Vrouwe For- tuna Haarsteeg wat goedgunstig gezind, dan is de kans groot dat de punten thuis zullen blijven. Met de grootste belangstelling zul len zeker alle Haarsteeg-supporters dit treffen tegemoet zien.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 9