BINNEN- EN BUITENLAND ÏÏM Waalwijkse en Langstraatse Courant 1272 Jarig ambtsjubileum van burgemeester Prinssen van Raamsdonk Christelijke kerken van Nederland roepen op tot gezamenlijk gebed voor de vrede. Wijzigingen in sociale en andere wetten Overal W verkrijgbaar. <!e Zuid-Amerikaanse drank voor dorstige kelen in Nederland i Meer dan 6000 mensen verdronken omdat ze niet konden zwemmen. VRIJDAG 8 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 37 22 cent per week; 3.1P franco p.p. per Vwa "taal 2.8? Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent ->ei m.m. Abonnement: Conti act-advertenties: speciaal farj?f Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" In alle katholieke en protestantse kerken is zondag een schrijven voorgelezen, waarin alle christenen worden opge roepen tot inkeer en gebed voor de wereldvrede en voor de regeringsleiders, op wier schouders de zware taak rust een uitweg te zoeken uit dc, gevaren welke de wereld door wan trouwen, haat en wapengeweld bedreigen. Dit was de eerste maal in de geschiedenis van Nederland dat in katholieke en protestantse kerken een precies gelijk luidende boodschap werd voorgelezen. Wel zijn de christe lijke kerken van Nederland reeds eerder gezamenlijk naar buiten getreden, maar dit was de eerste maal dat de tekst van de booouschappen gelijkluidend was. „DE EENHEID DIE IN CHRISTUS IS" De letterlijke tekst van deze boodschap luidt als volgt: „In deze dagen gedenken wij de verschrikkingen, die de tweede wereldoorlog bracht over land en volk. In deze da gen, waarin wij de vijftigste verjaardag van onze vorstin mochten vieren, zijn wij ons te meer bewust van de grote waarde van het leven in vrede en gerechtigheid. Maar in deze dagen drukt ons ook opnieuw de verontrus ting over dc strijd tussen de volkeren. Ons vervult de huive ring over de atoomkracht als machtsmiddel in handen van de regeringen en de daaruit voortvloeiende verantwoorde lijkheid van de overheden tegenover de mensheid. Nu in de eerstkomende tijd de regeringsleiders zich op maken voor een uiterste poging om door overleg te komen tot een dienend samenleven op deze aarde, waar de afstan den kleiner, maar de tegenstellingen tegelijk zoveel groter worden, roepen de Kerken van Nederland tezamen allen die van deze nood zijn vervuld, op tot gebed voor de zo nood zakelijke samenwerking der volkeren. De Kerken, hoezeer zich van haar gescheidenheid bewust, willen niettemin vasthouden aan de eenheid die in Christus is. Daaraan ontlenen zij de vrijmoedigheid om tezamen in deze verdeelde wereld op te roepen tot inkeer en gebed. Wij mogen ons niet laten beheersen door de angst voor de gevaren van een nieuwe wereldoorlog. Evenmin mogen wij ons, door deze angst gedreven, beperken tot de strijd tegen het verkeerde gebruik van de atoomkrachten, waar door alle leven op aarde vernietigd staat te worden. Wij dienen, ook ieder persoonlijk, bovenal gericht te zijn op 'n geest van solidariteit tussen de volkeren der wereld en daar in onze bijdrage te leveren. God regeert, ook in het atoomtijdperk. Ook in dit tijd perk spreekt de Boodschap van de dood en de opstanding van Christus ons van Zijn overwinning en Zijn heerschap pij. Juist daarom mogen wij ons in onze gebeden tezamen wenden tot de levende God, opdat Hij in Zijn genade de ras sen en volkeren der wereld tot elkander brenge en verlich ting schenke aan de overheden, die de verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven der volkeren in gerechtigheid en vrede. Daarom vragen de Kerken allen, die uitkomst uit deze bedreiging van menselijke en bovenmenselijke machten niet van de mens alleen verwachten, om met haar de almachtige God aan te roepen om Zijn verlossende kracht. Moge het Hem behagen het internationaal overleg, dat in de eerstvolgende weken te Genève zal plaats vinden, te ge bruiken tot overwinning van het wantrouwen tussen rege ringen, tot voorkoming van de uitbarsting van het geweld en tot groei van het onderling begrip en dienstbetoon der vol keren." 1 i .1 i kl vangt. Het restant, dus G0% van de dagprijs, is dientengevolge niet belast en wel op grond van artikel 24 no. 34 van de wet op de omzetbelasting 1954. Weduwen- en wezenwet. De nieuwe weduwen- en we zenwet is thans ook aangenomen door de Eerste Kamer, zodat verwacht mag worden dat deze Onze lezers hebben te maken met allerlei en velerlei wetten, die natuurlijk af en toe een wij ziging ondergaan. Het komt ons gewenst voor, in dit artikel eni ge belangrijke wijzigingen onder de aandacht van onze lezers te brengen. Allereerst willen wij wijzen op de wijziging huwelijkse voor waarden, welke van belang zijn voor het successierecht. De wijziging van het huwelijks goederenrecht, welke op 1 janu ari 1957 van kracht geworden is, heeft de mogelijkheid geschapen om tijdens het huwelijk de hu welijkse voorwaarden bij nota riële akte te doen wijzigen. De betekenis hiervan voor het suc cessierecht is groot, omdat de huwelijkse voorwaarden beslis send zijn voor het bedrag, dat echtgenoten van elkaar kunnen erven. Vooral als de man beduidend ouder is dan zijn echtgenote, kan gebruikmaking van deze bepa ling aanleiding geven tot aan merkelijke besparing van het successierecht in latere jaren. Verzoekt een man, die oor spronkelijk op huwelijkse voor waarden was getrouwd, om wij ziging in gemeenschap van goe deren, zo heeft de Hoge Raad be slist, is heffing van schenkings recht misplaatst, zodat de belas tingvrije overgang naar gemeen schap van goederen gewaarborgd is. Raadpleeg uw notaris. Verzekeringsplicht voor echtparen. Het komt nog al eens voor, dat echtparen in dienst worden genomen en dan doet zich de vraag voor of voor de vrouw ook de verzekeringsplicht geldt. Be slissend is dan (afgezien van de loongrens) of de vrouw tezamen met naar man de overeengeko men arbeid moet verrichten en of er een gezagsverhouding be staat tussen haar en de werkge ver van haar man. Met betrekking tot de loon grens wijzen wij er op, dat het vast overeengekomen loon in geld bepalend is. Geldswaarde van kost en/of inwoning of van een dienstwoning mogen niet bij het loon worden opgeteld om de loongrens te bepalen. wet nog dit jaar in werking zal treden. Het wachten is nog op de aanpassingswet voor de (ambte lijk) reeds gepensioneerde wedu wen, die evenals dit het geval is bij de algemene ouderdomswet, een veer zullen moeten laten. Of de ongehuwde vrouwelijke preinieplichtigen die 50 jaar zijn of worden vrijgesteld zullen zijn van premiebetaling, moet nog worden afgewacht. In 1961 zal hierover nader worden gespro ken. Het is te hopen, dat deze categorie, die nimmer enig voor deel van de wet zullen hebben, bij het bereiken van die leeftijd althans niet meer behoeven te betalen voor iets dat zij niet zul len krijgen. (Nadruk verboden) Is slechts één loon overeenge komen voor de arbeid te verrich ten door dc man en zijn vrouw, dan moet worden aangenomen, dat de man en de vrouw ieder de helft van het overeengekomen loon (in geld) genieten, tenzij een andere verdeling blijkt. Indien dus aan de man b.v. 'n loon van f 10.000.- per jaar be- DODENHERDENKING. Twee minuten stilte daalde i over Nederland. Treinen stonden stil, auto's stopten, de machines zwegen. Geen ratelende telex, geen rinkelende telefoon. Van acht uur tot twee minuten over acht greep de stilte Nederland. En van duizenden verwijlden de gedachten een ogenblik bij hen, voor wie het altijd stil ge worden is. Nederland herdacht zijn doden uit de jongste wereld oorlog Stille stoeten bewogen zich in de avondlijke uren naar de her denkingsplaatsen, om overal hul de te brengen aan hen, die voor ons vielen. De Koningin en de Prins had den in de ochtend een krans ge legd bij 't nationaal monument op de Dam. KERK EN INDUSTRIE ONTMOETEN ELKAAR. Voor de eerste maal in de nog jonge geschiedenis van het be- drijlsapostolaat in ons land heeft een open overleg plaats gevon den tussen bisschop, priesters uit het bedrijfsapostolaat en de mensen uil dc bedrijven. Dit ge beurde zaterdag in Den Bosch, waar m*»r. W. M. Bekkers, bis schop coadjutor van Den Bosch, bedrijfsaalmoezeniers en een honderdtal mensen uit grote be drijven in Den Bosch bij elkaar kwamen om met elkaar de resul taten en problemen van hun werk te bespreken. Het bedrijfs apostolaat in Den Bosch is pas een jaar oud. Het staat onder leiding van pater Ignatius O.F.M. Gap. Deze ontmoeting na een jaar praktijk ondervond grote belang stelling. Talrijke bedrijfsaalmoe zeniers uit den lande waren er bij om met de bedrijfskernen, direc teuren, personeelchefs, bazen en arbeiders van gedachten te wis selen. Verder waren er de provinci aal van de Capucijnen, pater Auxilius, en de deken J. v. Loon van Den Bosch. Bedrijf saalmoe- zenier C. Geraets uit 't Haarlem se diocees hield een inleiding over de bedoeling van het be drijfsapostolaat en zijn metho diek. Het open gesprek tussen ziel zorg en de mensen uit de prak tijk werd door mgr. Bekkers op hoge prijs gesteld. Deze bijeen komst had ik niet graag willen missen, zo zei hij. De bisschop verklaarde, dat bisschop, pries ter en leken thans aan een tafel zitten als leden van de kerk, vol komen gelijk aan elkaar en ieder op hun eigen plaats. Wij begrij pen, aldus mgr. Bekkers, dat het werk van het bedrijfsapostolaat moeilijk is. Deze moderne ma nier van het lekenapostolaat kent geen directe resultaten. K.A.B. EN SE.R.-ADVIES. In zijn te Utrecht gehouden vergadering heeft het verbonds- bestuur van de K.A.B. zich uit voerig bezig gehouden met het advies van dc S.E.R. inzake het in 1959 en 1960 te voeren sociaal economisch beleid. Nu in dit advies met betrek king tot de belangrijkste actuele problemen drie verschillende standpunten voorkomen, heeft 't verbondsbestuur van de K.A.B. er behoefte aan duidelijk te stel len, dat zijns inziens de tijd is aangebroken om onmiddellijk meer ruimte te bieden aan het bedrijfstaksgewijze overleg inza ke verbetering van lonen en an dere arbeidsvoorwaarden. VERGISSING BIJ QUIZ. DUIZEND GULDEN OP FOUT ANTWOORD. Nauwelijks was in de V.A.R.A. cjuiz van zaterdagavond een prijs van duizend gulden toegekend U wordt bewonderd Gebotteld In de fyöt" fabrieken Dongen heid en door een meer intensieve beoefening van de zwemkunst zou een lange reeks van dodelijke ongelukken kunnen worden voorkomen. Bovendien zou de volksgezondheid als zodanig hiermee ten zeerste gebaat zijn, want het zwemmen op zichzelf heeft een buitengewoon heilzame invloed op lichaam en geest. Nu zijn er in ons land veel te weinig zwembaden. Nog niet de helft der Nederlandse gemeenten heeft een eigen zweminrichting. We kunnen gerust zeggen dat de overheid hier in gebreke is. Maar dit gebrek aan belang stelling is er niet alleen bij de overheid: ook bij de bevolking is het enthousiasme om zelf te zwemmen bepaald ver te zoeken. Zwemt u zelf? Gemiddeld wordt hier per jaar en per hoofd slechts twee maal een zwembad opgezocht. Het per centage kinderen dat aan school zwemmen deelneemt, is nog steeds bedroevend klein. Het was ons bekend, dat een groot gedeelte van ons volk de zwemkunst niet meester is, maar dat in ons waterrijke land slechts één derde van het aantal dienst plichtigen bij hun opkomst kan zwemmen is érger dan we hadden gedacht. En om nu even persoonlijk te worden: kunt u, lezer, eigenlijk wel zwemmen en kunnen uw kinderen zichzelf redden als ze te water raken? Hebt u in de laatste maanden nog gezwom- I men? Zijn uw kinderen na sep tember nog in 't water geweest? Hebt u het voorrecht van een overdekt zwembad in uw omge- ving? En... gebruikt u het? dr. A Br. aNadruk verboden). DE RUIMSTE KEUS BIJ aan de heer Nijs uit Hasselt, of een marine-deskundige bestreed hem deze prijs. De beslissende vraag aan de heer Nijs luidde: „Welke eenheid ondersteunde de Nederlandse troepen bij de in val der Duitsers in Kornwerder- zand". Het antwoord uit de vra- gencel: „De Oranje Nassau". Dit had moeten wezen: „Dc Jolian Maurits van Nassau De quiz master Theo Eerdmans rekende de vraag goed. De prijs werd toe gekend. taald wordt voor de gezamenlij ke arbeid, dan moet worden aan genomen dat zowel de man als zijn vrouw ieder f 5000.- loon ge nieten, zodat beiden onder de loongrens blijven. Omzetbelasting voor de contractpensions. Velen van onze Indische land genoten zijn ondergebracht in contractpensions. De beheerder van een dergelijk pension moet natuurlijk omzetbelasting beta len. Nu is met ingang van 1 ja nuari 1959 ten aanzien van deze pensions de volgende richtlijn van kracht geworden. Voor de heffing van omzetbe lasting komt in aanmerking 40% van de vergoeding ad f 4.- per dag, welke de exploitant ont- Iedereen wil graag gezond blij ven. ledereen wil graag lang en gelukkig leven. Velen zijn bereid daar allerlei vreemde, vaak nut teloze, soms zelfs schadelijke dingen voor te doen. Voordat u echter gaat denken over een gezond, een gelukkig en lang leven, doet u er goed aan maatregelen te treffen die ertoe kunnen bijdragen dat ditzelfde leven geen voortijdig einde neemt door een ellendige ver drinkingsdood. Zullen in de komende maan den de berichten over verdron ken mannen, vrouwen en kinde ren elkander weer met dezelfde regelmaat opvolgen als de voor gaande zomers? DE 6651 DODEN. In de periode van 1950 tot 1954 zijn er niet minder dan zesenzes- lighonderd één en vijftig perso nen in ons land verdronken. Dat is een feit waarbij wel eens even mag worden stilgestaan. De pioniers van het water die in nauwgezette training het red dend zwemmen beoefenen, zijn te klein in aantal om de talloze drenkelingen overal tijdig aan land te brengen. Wanneer er iemand te water is geraakt, is de dokter veelal onderweg en daar door moeilijk te bereiken. Ook de dappere groep EHBO-ers kan niet overal mensen paraat heb ben om kunstmatige ademhaling toe te passen. Wie in dit water land niet kan zwemmen is een gevaar voor zichzelf, maar even eens voor anderen die vaak on der uiterst moeilijke omstandig heden een redding moeten be proeven. Gebrek aan belangstelling. Door voldoende zwemgelegen- feit. dat hij zelf op 9 november '46 Burgemeester Prinsen mocht installeren en de ambtsketen mocht aanbieden. Hij had toen liet grote arbeidsveld vernoemd en grote verwachtingen van hem uitgesnroken. De slotregels uit de speech van de nieuwe burge meester waren toen geweest: „Ik smeek God, dat Hij mij zijn on misbare zegen zal schenken en de kracht en wijsheid zal geven een goed burgemeester van Raams donk te zijn". En die toezegging is niet beschaamd geworden! Hij is echt een beminnelijk magi straat en een zeer sympathiek persoon, met daarnaast een hard werker. Ook de opofferende ge zindheid werd geschetst en ge dacht aan de watersnoodramp, welke ook ons dorp trof. Vervol gens kwam ter sprake, wat in de afgelopen 12V2 jaar tot stand is gebracht en met name genoemd, dc straatverlichting die gereor ganiseerd werd, de grote woning nood welke werd bestreden, het uitbreidingsplan, de parken als recreatieoorden. De jongste uit breiding, en nog wel de grootste, is in wording in de Nieuwe Pol der. Uit waardering en respect werd een verbindingsweg ge noemd de Burgemeester Prins- Zaterdag had de plechtige feestviering plaats van het kope ren ambtsjuoilé van Burgemees ter J. H. M. Prinssen. De dag begon met een plechti ge H. Mis in de parochiekerk. Om IOMj uur had een kinderaubade plaats op het Heercplein door de kinderen der Lagere Scholen vanaf de 4e klas. Dc kinderzang- hulde bestond uit het Wilhel mus, een lied gecomponeerd door de heer v. Gerwen en een leve lang voor de jubilaris. Door een peloton genie militairen van Kei- zersveer werd om 11 uur een exercitiedemonstratie gehouden. Om 2.30 uur had de plechti ge openbare raadsvergadering plaats in de zeer stijlvol versier de raadszaal. Deze raadszaal was volledig bezet. We merkten o.a. op de Pastoors der beide dorpen, diverse Burgemeesters, heren Doktoren, Notaris en afgevaar digden van verschillende vereni gingen. De loco-burgemeester, G. J. A. Nollen opende de plechtige vergadering met gebed en be noemde allereerst een commissie van ontvangst om de Jubilaris met zijn echtgenote te gaan afha len. Deze commissie bestond uit de heren Schoenmakers, oudste raadslid, de heer Goossen, jong ste, en de gemeentesecretaris Willems. Gelukstelegrammen waren er binnengekomen van de Commis saris der Koningin, Prof. de Quay en Mr. Th. Heere, die in Marseille vertoefde. Nadat de feesteling met ap plaus was ingehaald, sprak wet houder Nollen als eerste de jubi laris toe. Hij memoreerde het de Gezondheidszorg senlaan. Ook werd niet vergeten en gedacht aan dé nieuwe Wit-Gele en Groe ne Kruis-gebouwen die tot stand kwamen. Hard is er gewerkt voor de scholenbouw, en even eens voor de riolering in de ge meente. Vervolgens feliciteerde de lo co-burgemeester uit naam van het gehele gemeentebestuur en dankte voor de prettige samen werking. en mocht als geschenk aanbieden 5 antieke Chinese blauwe borden. De heer A. L. Rodenburg feli citeerde uit naam van de gehele Raad en betuigde dank voor al het werk dat gedaan werd voor de belangen der 2 kerkdorpen en de voortreffelijke samenwerking. De lieer W. v. Seters sprak na mens de Prot.-Christ, groepering. Hij prees de jubilaris vooral als Vader van het Gezin. Vervolgens werd het woord verleend aan dc gemeentesecre- DE ECHO \M HEI ZUIDEN Aanstaande Moeders... Weet U wel. dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat IJ dus geen extra kosten hebt Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling m zo n exclusief TWEKA- badcostuum. Zie bij ons, de vele goedgeslaagde modellen. In lastcx en printed cotton. MOPKT Z WRQLWUK «J -S3)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1