Waalwijkse en Langstraatse Courant DRUNEN VLIJMEN WASPIK Sprang-Capelle WAALWIJK Juliana-fontein in werking gesteld. Zr. Alphonsine nam afscheid als wijkverpleegster. 82e JAARGANG No. 38 Tennissport. De tennisclub „De Klinkaert" speelde zondag haar tweede ron de in de competitie. De uitslag was: Klinkaert 1Volly Eindho ven 71. Klinkaert 3-IJzeren Man 2 0-8. Agenda. Maandag 11 mei. 8 uur „Tot ziens in New-Orle ans", alle leel't. Hoge Braken. Dinsdag 12 mei. 8 uur „Liefdeszender X", alle leeft. Hoge Braken. Donderdag 13 mei. 8 uur repetitie Cantabile. 8 uur jaarvergadering DVC caté v. d. Geld. Rennersnieuws. Met Hemelvaartsdag werd v. d. Lee in de Ronde van ürmond in Limburg no. 5. Van der Lee, die steeds in de kopgroep heeft gere den en zelfs geruime tijd los is geweest, behaalde ook verschil lende premies. In de eindsprint werd hij no. 5. ELSHOUT. TAFELTENNIS Vlijmen Haarsteeg TOCHT OUDEN VAN DAGEN. Sprang Viij8i--€ape6le CapeBle Bij prachtig zomerweer werd zaterdagmiddag de Juliana-fon tein in het Hertog Janpark in werking gesteld. Deze fontein is, naar men weet, 't geschenk van de Waalwijkse burgerij en ge meente aan Waalwijks Belang ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze vereniging. Talrijke Waal wij kers waren za terdagmiddag op de been om ge tuige te zijn van de feestelijke in werkingstelling van deze bijzon der fraaie fontein, die in de rian te omgeving van het Hertog Jan park uitstekend tot zijn recht komt. De officiële personen bij de plechtigheid waren het be stuur van Waalwijks Belang, le den van de raad en de leden van het inzamelingscomité. Nadat de harmonie St. Crispijn een tweetal nummers ten beste had gegeven, nam burgemeester Teijssen het woord voor een kor te toespraak. Spr. herinnerde er aan hoe zich uit de Waalwijkse burgerij spon taan een comité had gevormd on der leiding van de heer Heesbeen sr. om te komen tot de aanbie ding van een blijvende herinne ring bij het halve eeuwfeest van Waalwijks Belang. Dit initiatief bracht gunstige reacties teweeg, aldus spr. Naderhand heeft men contact opgenomen niet het ge meentebestuur, zowel in verband met definitieve vaststelling van plaats en vormgeving van het ge schenk alsook voor een wat ste viger materiële grondslag. Het gemeentebestuur heeft gaarne n aanvullende bijdrage geschon ken, zo zei burgemeester Teijs sen, die er verder op wees dat aan deze fontein bij besluit van b w de naam Juliana-iontein is gegeven, omdat het coljege in de naam van onze vorstin zijn streven naar 'n nauwe en vrucht bare gemeentelijke samenwer king tot uitdrukking wil bren gen. „Deze fontein is een zinne beeld van de goede verstandhou ding tussen de burgerij en Waal wijks Belang, alsmede een prach tig voorbeeld van samenwerking onder de bevolking. Ten slotte is deze fontein het sprankelende symbool van het leven in Waal wijk", aldus burgemeester Teys- sen. De voorzitter van Waalwijks Belang, de heer J. Timmermans, gaf in zijn wederwoord op de eerste plaats uiting aan zyn vreugde over de algemene mede werking aan het geschenk als mede over het bijeengebrachte bedrag. Het bestuur van Waal wijks Belang heeft nooit kunnen vermoeden dat een dergelijk groots monument tot stand zou komen en spr. bracht zowel de bevolking als het gemeentebe stuur hartelijk dank voor dit prachtige blijvende aandenken aan het 50-jarig bestaan van Waalwijks Belang. In het bijzon der nog bracht spr. het college van b w dank voor de steun welke de vereniging altijd van dit college heeft mogen onder vinden. Ten slotte had de heer Timmermans nog een beschei den wens, namelijk dat door mid del van kleine strips op dit blij vende aandenken tot uitdrukking zal komen, dat dit monument is tot stand gekomen door de alge mene samenwerking. Hierna verzocht de voorzitter burgemeester Teijssen de fontein in werking te willen stellen, waaraan tleze met een druk op de knop voldeed. Hoog schoten de stralen omhoog in het felle zonlicht en sloegen klaterend weer neer in het brede bassin. De harmonie St. Crispijn omspeelde dit feestelijke waterfestijn met nog enkele pittige muziekjes. Het Waalwijks Wit-Gele Kruis, het Groene Kruis en talrijke in gezetenen hebben gisteren af scheid genomen van de Eerw. Zuster Alphonsine, moeder over ste van het klooster der Zusters van de Dochters van het H. Hart aan de le Zeine, die zich gedu rende een 25-jarige werkzaam heid als wijkverpleegster bijzon der verdienstelijk heeft gemaakt voor de Waalwijkse gemeen schap. Aan dit afscheid werd in het gezondheidscentrum aan het Yredesplein een officieel tintje gegeven tijdens een bijeenkomst, waarbij tegenwoordig waren het bestuur van het Wit-Gele Kruis, de doktoren van Rooy, Lenglet, van Heesbeen en Hordijk, pas toor Lam, twee neven van zuster Alphonsine, mevr. Schouten en de heer van Bezooyen namens het Groene Kruis, mevr. v. d. Hoeven namens de plaatselijke tb.c.-commissie, de leken-wijk- vcrpleegsters, de zusters v. d. Bosch, Bos en Brouwer en een aantal andere genodigden. De voorzitter van het Wit-Ge le Kruis, de heer Pullens, wees in zijn toespraak op de grote ver diensten van zr. Alphonsine voor het katholieke volksdeel van Waalwijk gedurende haar 25-ja- MAANDAG 11 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DEECHQMHEIZn Abonnement 22 cent per week; 3.10 franco p. post, per kwartaal f 2.85. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 5798. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl Voor de jongens van de tafeltennisvereni ging heeft het dit weekend niet meegezeten. Het eerste team ging vergezeld van bestuur, leden en supporters vol goede moed naar Eindhoven om de strijd aan te binden tegen Atoom 2. Dit zou de laatste wedstrijd zijn en de beslissing geven over het kampioen schap. Mogelijk hebben de heren van het team er te gemakkelijk over gedacht. Vast staat echter dat de mannen van Atoom geen gemakkelijke partij gaven en de overwin ning behaalden, 6 4. Het zat Smashcr9 echt niet mee en het zo vurig gehoopte kam pioenschap is, laten we hopen voor enkele weken, uitgesteld. Een beslissingswedstrijd staat zo goed als zeker voor de deur. Laten we hopen dat het onze spelers dan wat meer mee zit. Het derde team kreeg van Never Despair eveneens een 6 4 nederlaag te incasseren. VOLLEYBAL. Door de volleybalclub SDO zal zondag 14 juni een bondstournooi gehouden worden, d.w.z. dat alleen bij de bond aangesloten verenigingen aan dit tournooi kunnen deel nemen. Vorige keren trokken de SDO-ga; organiseerde tournooien veel belangstellen den. Ook nu rekenen de mannen van SDO op een grote deelname. De wedstrijden wor den gehouden op het terrein van mej. C. Klerks. Fraaie prijzen zijn voor de winnaars beschikbaar. H. PRIESTERWIJDING. A.s. zaterdag 23 mei zullen twee parochi anen, n.l. de heren P. Robben en W. Mus- kens uit handen van Z.E. Mgr. Mutsaerts de H. Priesterwijding ontvangen. Zondag 7 juni hoopt dan de neomist de heer W. Mus- kens in onze parochiekerk zijn eerste plech tige H. Mis op te dragen. De Kapelstraat is al enkele weken druk in de weer om die dag voor de neomist en zijn familie zo luis terrijk mogelijk te maken. Door bijzondere familie-omstandigheden zal de heer P. Rob ben eerst zondag 26 juli zijn eerste plechtige H. Mis opdragen. A.s. woensdag zal de buurtschap vergaderen om ook dat feest op waardige wijze te vieren. AGENDA. Dinsdag repetitie gemengde zangver. Woensdag vergadering priesterfeest, om half 9 in de jongensschool. Donderdag trainen volleybal. Woensdag en zaterdag trainen tafelten nisclub. Zaterdag 6 uur repetitie leerlingen fan fare. Zondag 11.30 uur repetitie fanfare. r, .Vi. t SC SCHERPSCHUTTERS VER. JULIANA. Op de banen van de scherpschuttersver eniging Juliana, gevestigd in café Jos Ge vers, had het jaarlijks koningschieten plaats. De Keizer van Juliana had een zware taak zijn titel te verdedigen en deed dit bijzon der goed en behaalde het hoogste aantal punten. Uitslag als volgt: 1 A v Nieuw- kuijk (keizer); 2 G M v Beijnen (koning); 3 W Venis; 4 A v Vugt; 5 van Beijnen; 6 Fr Luijben; 7 G v Engelen; 8 H de Gouw; 9 C de Gouw; 10 Jo Impens; 21 Jan Ver boord; 12 Th Pullen; 13 M Luijben. VOLLEYBAL. 't Gemeentepersoneel en een team van Zaadhandel Mommersteeg speelden een vol leybalwedstrijd. Deze spannende wedstrijd eindigde in een gelijk spel; de wedstrijd werd gespeeld in het prachtige gymnastiek- lokaal. BIJEENKOMST VOOR DE JONGEREN. Op dinsdagavond 12 mei, om half acht, wordt in de hal van de nieuwe meisjesschool alhier een bijeenkomst gehouden, waartoe een aantal jongeren zijn uitgenodigd. Het doel van deze samenkomst is te ko men tot oprichting van discussie-groepen waarin de hedendaagse problemen van de jongeren zullen worden behandeld. BERLIJN - PRAAG - WARSCHAU. Van de Ven uit Vlijmen neemt nog goede plaats in, ondanks zijn val. De Vlijmense renner B. v. d. Ven, die deelneemt aan de wedstrijd Berlijn - Praag Warschau, heeft met pech te kampen. In de eerste 5 dagen ging het goed en van de Ven stond toen op 4 min. 37 sec. en was de beste Nederlander na Ab Geldermans, die de 3e plaats inneemt. Van de Ven die heden een rustdag heeft zal zich trachten op te frissen, om de in de laatste dagen verloren terrein terug te halen en een zo goed mo gelijk figuur te slaan. Benny, succes. WEDVLUCHT DE ZWALUW. Donderdag (Hemelvaartsdag) hield de postduivenvereniging De Zwaluw een wed vlucht vanuit Vilvoorde; los 9 uur, wind N.O.; eerste duif 10-23-37, laatste prijs winnende duif 10-38-37. Uitslag als volgt. L v Esch-Parijs 1, 5, 12; M Nicols 2; Adr Kuijs 3, 20, 27, 38; W Strengers _4, 9, 19; W v Ravensteijn 6; H Pelders 1\ G Treuren 8: M Mommersteeg 10, 14, 15, 18, 23; W v Vugt 11, 13, 29, 31,37; M Li- bregts 16, 26; H Oosterwaal 17; A v Hel- voirt 21; P v Dal 22; J v d Dungen 24; Th v Esdonk 25; L J de Laat 28; L Meesters 30; M v Dal 32, 35; J Kiviets 33, 34; J v Engelen 36. Wedvlucht Pont St. Maxence. Zondag 10 mei werd door de leden van de Zwaluw een wedvlucht gehouden vanuit Pont St. Maxence; dit was een IBC-vlucht van de BCC, waaraan Vlijmen ook deel nam en ditmaal met succes. De liefhebber Adr. Kuijs behaalde de eerste prijs van Vlijmen en tevens van de BCC met ruime voorsprong. De duif werd om 7 uur in vrij heid gesteld en werd om 11-21-2 geklokt; de laatste prijswinnende duif van het con cours om 12-13-12. HERDENKING MARINUS VAN ESCH. Gisteren had alhier de jaarlijkse herden king plaats van onze dorpsgenoot wijlen soldaat Mayinus van Esch, die in de vroe ge ochtend van 10 mei 1940 aan de Maas linie te Kessel (Limburg) in de strijd tegen de Duitse overweldiger het leven liet. Om 10 uur werd in de parochiekerk door Kap. Severijnen ter zijner nagedachtenis n plechtige H. Mis opgedragen, waarbij weer vele van zijn-oud-strijdmakkers tegenwoor dig waren. Na afloop had op zijn graf de jaarlijkse kranslegging plaats. Zijn toen malige commandant majoor Kiers, herdacht in welgekozen woorden de gevallene en noemde het een prijzenswaardige daad van zijn oud-kameraden om deze jaarlijkse her denking in stand te houden. Tevens her dacht spr. ook de ouders van de gevallene, die enkele jaren geleden het tijdelijke met het eeuwige verwisselden en die in hun le ven zo intens meeleefden met deze jaar lijkse herdenking. Ook door pastoor Serrarens werd zijn oud-parochiaan met enkele woorden her dacht, waarbij hij liet uitkomen dat Mari- nus van Esch, gezien uit het oogpunt van het Christendom naar een veel beter leven i6 overgegaan. Met het in acht nemen van een ogenblik stilte en een gebed voor zijn zielerust, werd deze jaarlijkse herdenking weer gesloten. ALEM - HAARSTEEG 0-4. Ecu kwartier na de rust viel in deze voor beide partijen zo belangrijke wedstrijd wel de beslissing. Op dat moment kreeg Haarsteeg een corner toegewezen, die door linksbinnen Huub Kivits keurig voor doel werd geplaatst; na enkele mistrappen kwam de bal bij linkshalf v. d. Wiel, die met een hard diagonaal schot de Alem-doelman geen schijn van kans gaf. Met dat doel punt was de stand voor Haarsteeg op 3 - 0 gekomen en gezien de geringe kracht die er na de rust van het Alem-elftal uitging, was er geen gevaar meer te duchten. Aanvankelijk en vooral de eerste 45 mi nuten, speelde Haarsteeg zeer nerveus, ter wijl de thuisclub met hevige aanvallen trachtte een bres te slaan in de achterhoe de van de gasten. De blauw-wittcn hadden zeer veel moeite om zich van de druk te ontdoen; het spel mistte trouwens iedere overtuiging en vooral het samenspel was in deze periode slecht verzorgd. Het was al direct na het beginsignaal te merken dat Alem met inzet van alle krachten wilde trachten een doorbraak te forceren; vanuit de achterhoede werd de bal telkens hoog in het Haarsteegs doelgebied geplaatst en stopper van Oijen kreeg dan ook handen vol wek, maar omdat zich ook de beide backs hierbij goed aansloten liepen alle aanvallen op niets uit. De gasten slaagden er echter ook niet in zich zulke kansen te scheppen dat daaruit doelpunten konden voortkomen. Toch zou Haarsteeg nog voor de rust tot een kleine voorsprong komen; het was linksbuiten Junggeburth die was doorgelopen op een ver naar voren ge speelde bal en met succes, want vooraleer de Alem-doelman kans zag in te grijpen, had Junggeburth hem reed in het net ge plaatst. Zonder verdere wapenfeiten van be tekenis brak de rust aan met 1-0 voor Haarsteeg. Evenals vorige week tegen Jan van Arkel kwam ook nu weer Haarsteeg tegen wind in flink aan bod. Nu ging men direct goed combinerend van start en de Alem achterhoede werd zwaar op de proef gesteld; het was te voorzien dat doelpun ten niet konden uitblijven. Wel wist de Alem-doelman enkele schoten goed te stop pen, maar tegen een schot van rechtsbuiten v. Helvoirt was hij 10 min. na rust niet be stand, 0-2. Zoals reeds omschreven bracht v. d- Wiel uit een corner de stand op 0-3 en vrij kort daarna kreeg midvoor v. d. Heijden uit een combinatie met Kivits een prachtige schietkans die hij niet onbenut liet, 0-4. Het spel van de thuisclub had vooral in de tweede helft te weinig inhoud om het de Haarsteeg-verdediging erg las tig te maken. Het bleef 4 - 0 in het voor deel van Haarsteeg dat met deze zege weer een stap dichter tot de zozeer begeerde ti tel is gekomen. JUDO-DEMONSTRATIE. De Judo-club gevestigd in het stations koffiehuis van dhr. P. Pruijssers alhier zal op woensdag 13 mei a.s. in haar vereni gingslokaal een demonstratie geven, waarbij o.m. medewerken deelnemers van de judo clubs uit Waalwijk en Kaatsheuvel, alsme de een demonstratie-team uit Tilburg. Het geheel staat onder leiding van de bekende Zuid-Nederlandse Judo-er dhr. van Nunen uit Tilburg. Aanvang der wedstrijden 8 uur. BRAND. Zondagmorgen te ongeveer 12 uur werd de gemeente opgeschrikt door het sirenc- geloci van de brandweer. Het bleek, dat brand was ontstaan in een hooimijt staande achter de woning van dhr. A. Wageinakers aan de Nieuwevaart alhier. De brandweer was zeer spoedig ter plaatse en kon in een minimum van tijd het brandje bedwingen. De brand is ontstaan, zo vernemen wij na der, doordat kinderen met vuur speelden. P.V. DE LUCHTVAART. De P.V. De Luchtvaart, gevestigd in café de Witte Brug alhier, hield in de afgelopen week een tweetal wedvluchten en wel van uit Vilvoorde en Pont St. Maxence. De uit slag vanuit Vilvoorde was als volgt A Stam 1, 20, 29; C de Cloe 2, 34; P Bakkeren 3, 14, 25; P v Raamsdonk 4, 8, 11, 12, 22; A v Beek 5; C Boer 6, 10, 13, 17; A Versteeg 7; A Klootwijk 9, 15; St v Peer 16, 18, 18; H Dalmaijer 21, 26; A Tactor 23, 28; B Pols 24, 31, 33; J v Oos terhout 27; J v Doornik 30, G Treffers 32. De uitslag vanuit Pont St. Maxence luidt als volgt: C de Cloe 1, 5, 11; P Nieuwen- huizen 2; P v Raamsdonk 3, 10, 19, 21, 25; C Treffers 4, 13, 17, 23, 26; H Dalmaijer 6; St v Peer 7, 15; P Bakkeren 8, 18, 27, 35; J Nieuwenhuizen 9, 32, 36; M v Peer 12, 30; B Pols 14; A v Beek 16; H v Cam- pen 20, 29; A Stam 22; A Versteeg 24; A Klootwijk 28, 34; A Tactor 31; C le Sage 33. A.s. vrijdag inkoren voor de C.C. Kaats heuvel voor een wedvlucht vanuit St. Denis. WANDELCLUB. De wandelclub „Er op uit" alhier heeft 't afgelopen week-end wederom aan een twee tal wedstrijden deelgenomen. Met Hemel vaartsdag, nam een senioren- en junioren afdeling deel aan de wandelwedstrijden uit geschreven door de wandelvereniging DES te Rossum. Dat deze wandelclub, welke staat onder leiding van de heer J. P. de Vos alhier, tot grootse dingen in staat is, bewees zij op bovengenoemde wedstrijd. Zowel het senioren-team als het junioren-team wisten met resp. 684 en 672 punten beslag te leg gen op de eerste prijs en kwamen daarmede in het bezit van een grote wisselbeker. J.l. zaterdag nam een groep deel aan wedstrij den te Leerdam. Aldaar wist men beslag te leggen op een 2e prijs. Onze gelukwensen voor deze prestaties gaan uit zowel naar de leider, de heer de Vos, alsmede naar de leden van de wandelclub. OR1ËNTERINGSR1T. De heer Th. van Beek, lid van de M.A.C. Marijke alhier, nam met Hemelvaartsdag deel aan een grote oriënteringsrit, uitge schreven door de Zevenbergse Motorclub. Ook de heer Metzke uit deze gemeente nam aan deze wedstrijd deel. De heer van Beek wist beslag te leggen op de le prijs en de heer Metzke op de 2e prijs. OUDERAVOND. De oudercommissie van de kleuterschool Prinses Beatrix alhier hoopt op 14 mei a.s. in de school aan de Schrevelstraat de jaar lijkse ouderavond te houden. Op de agenda staat o.m. de verkiezing van een secretaris, ontstaan door het vertrek van de heer J. B. van Splunder, welke voorheen het secretari aat heeft waargenomen. Het comité ter voorbereiding van de jaar lijkse tocht voor de Ouden van Dagen, zal deze weck wederom met haar werkzaamhe den een aanvang nemen. A.s. vrijdagavond, 8 uur, zal de eerste vergadering worden ge houden in het stationskoffiehuis van de heer P. Pruijssers. GEREF. KERK. Bij de gehouden verkiezing van ambts dragers bij de Geref. Kerk alhier werden gekozen voor ouderling de heer M. v. Beek en voor diaken de heer Ph. Verbeek. COLLECTE D.E.L. De jaarlijkse collecte ten bate van het Fonds Draagt Elkanders Lasten van 't Chr. Nat. Vakverbond zal in Sprang Capelle ge houden worden in de week van 18 t.m. 23 mei a.s. SSC - GOOD-LUCK 3-0. SSC KAMPIOEN. Door een mooie overwinning op Good- Luck heeft SSC zaterdag, nog voor het einde van de competitie, het kampioenschap 4e klasse Zuid weten te behalen. Als men na gaat, dat SSC in twee jaar tijd is opgerukt uit de onderafdeling naar het behalen van dit kampioenschap, mag dit een schitterend resultaat genoemd worden, temeer daar er 6lechts twee wedstrijden werden verloren. Deze vielen in de eerste helft van de com petitie, beide op Zeeuwse bodem, na min of meer onfortuinlijke wedstrijden. Verder kan nog vermeld worden dat SSC op eigen terrein ongeslagen is gebleven. De voorhoe de, die altijd prima steun ondervond van de beide kanthalfs, produceerde maar liefst 74 doelpunten, waarvan M v d Schans er een kleine 30 voor zijn rekening nam. Met de achterhoede ging het niet zo gesmeerd, al thans in de eerste helft niet. Vooral de doel man raakte niet gauw ingespeeld. Maar bij de rcturnwedstrijden liep alles gesmeerd. Toen was dit verdedigingsblok haast niet te passeren. Vooral de laatste acht wedstrijden willen we even aanhalen. Slechts 4 maal kon men doelman Spierings verschalken. Zo kunnen we dan constateren dat dit kampi oenschap alleszins verdiend genoemd mag worden. Mannen, vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen met deze schitteren de prestatie. Over de wedstrijd SCC - Good Luck het volgende Gezien het warme weer is dit toch een pittig partijtje voetbal geworden. Al gauw zag men wel in dat Good Luck het niet cadeau zou geven. Daarom werden de zaken direct flink aangepakt. Er werd in een hoog tempo gespeeld, maar de kansen blij ven vorlopig nog uit, totdat SSC een hoek schop krijgt te nemen. Deze werd in eerste instantie weggewerkt, maar kwam tenslotte toch nog terecht bij de rechtsbuiten en met een zeer beheerst boogballetje, buiten ieders bereik, plaatste Kees van Zeist het leder achter doelman Nijssen. Hierna golfde het spel op en neer en ging Good Luck ook iets forser optFeden, wat de scheidsrechter naar onze smaak teveel door de vingers zag, hoe wel er geen unfaire dingen gebeurden. Zo brak de rust aan, met een magere 1 - 0 voorsprong. Na de thee pakte Good Luck weer stevig aan en kreeg ook kans om ge lijk te maken, toen stopper van Beek te zacht terugspeelde, maar doelman Spierings sprong uit zijn „kooi" juist in de baan van het schot, zodat deze kans verloren ging. Direct daarop zat SSC weer voor het doel van Good Luck en het was Kees van Zeist die een kans kreeg en deze prompt benutte, 2 0 dus. Nog even bleef Good Luck staan de, maar SSC bleef een hoog tempo spelen, dat tenslotte de bezoekers te machtig werd. Het was M v d Schans, die nu rechtsbuiten speelde, die Good Luck alle illusies ontnam. Mooi speelde hij de bal vrij in een duel met twee tegenstanders, schoof de bal door naar broer Toontje en Nijssen moet vissen, 3-6; dit betekende tevens de. eindstand, plus het kampioenschap. Het tweede en derde elftal moesten bei den de punten in Raamsdonksveer laten, P.V. NOOIT GEDACHT De Postduivenvereniging Nooit Gedacht hield zaterdag j.l. een wedvlucht vanuit Sittard, afstand 96 km. De eerste duif werd geconstateerd om 1-30-41 uur. De prijzen werden behaald als volgt: A Snaphaan 1, 3, 21, 53, 66; F. Tactor 2; M Treffers 4, 7, 51, 52; Jan Pols 5, 8; G Genen 6, 60; A Heiblom 9, 40, 48, 56, 58, 69, 79; C v Tilborgh 10, 26; A J Op- horst 11, 23, 35, 39, 75; A Florijn 12, 28, 71, 72; Gebr. v. Os 13, 44; C Broeks 14, 27, 29; Joh Sterrenburg 15, 36, 57; P Verhagen 16, 20, 64; A Brouwers 17, 63, 73; A Vos 18, 49, 61; Gerrit Rosenbrand 19, 22, 68, 70; C Verhagen 24, 42, 67; J Spiering 25; J de Jong 30, 31, 32, 34, 37, 41; Jos Rosenbrand 33, 47, 70; A v Cam- pen 38, 62; P v Rooij 43, 55; G Vos 45, 59, 74, 76; W Nieuwenhuizen 46; H van Zeist 50, 54, 65. A.s. donderdag inmanden voor Troisdorf, tussen 7 en 9 uur. HENGELAARSVER. DE MAASMOND. In verband met het 45-jarig bestaan van de hengelaarsvereniging De Maasmond, ge vestigd in café Havenzicht van dhr. Ph. van Tilborgh alhier, organiseert deze vereniging op 13 juni a.s. een hengelwedstrijd voor jeugdige hengelaartjes van 8 t.m. 13 jaar. Men zal de deelnemers in twee groepen ver delen en wel van 8 t.m. 10 jaar en van 11 t.m. 13 jaar. De vereniging heeft een be langrijk bedrag uitgetrokken voor prijzen voor deze henkelwedstrijd. Voor deelname kan men zich wenden tot de secretaris der vereniging. De hengelwedstrijd wordt ge houden in het Zuiderafwateringskanaal ten zuiden van Capelle. Het bestuur rekent op een grote deelname en natuurlijk ook op zeer mooi weer bij deze wedstrijd. SCHERPENHEUVEL. De jaarlijkse bedevaart vanuit Waspik naar het Maria-oord Scherpenheuvel wordt dit jaar gehouden op woensdag 13 mei a.s. Men kan zich hiervoor opgeven bij dhr. Swelsen in de Raadhuisstraat. OPTREDEN VAN CIA VAN BOORT. Ter gelegenheid van de verjaardag van Moeder-Overste gaf mej. Cia van Boort uit Oisterwijk in de recreatiezaal van het Be jaardencentrum een voorstelling met haar mariotten-theater. Behalve de bewoners van het tehuis waren hierbij o.m. de leden van 't stichtingsbestuur uitgenodigd. Mej. van Boort had met het „Vrouwtje van Stavoren", „Peerke Kustermans" en „Tien paor klump- kes" enorm succes. UITSTAPJE. De reisvereniging van de Scheepsbouw- werven v.h. P. A. Ruytenbcrg maakte dezer dagen een uitstapje. Een bezoek aan Keukenhof en het strand bij Zandvoort wa ren de hoogtepunten van de dag. OFFICIËLE OPENING BEJAARDENCENTRUM. Op 28 mei a.s. zal de officiële opening plaats hebben van het bejaardencentrum, 't St. Jozefhuis alhier. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit 10.30 uur plechtige inwijding door de Zeereerw. heer Pastoor Rovers. 11.00 uur H. Mis in de kapel van het St. ozefhuis. 13.00 uur Plechtige opening door burge meester van Erp, waarna gelegenheid tot gelukwensen en bezichtigen van het gebouw. KORFBAL. Het tweede team van Amicitia kreeg zon dag twee nederlagen te incasseren. Braban- tia uit Hilvarenbeek versloeg Amicitia II met 3-0 en 2-0. De tweede ontmoeting gold een inhaalwedstrijd. WASPIK - BAARDWIJK 8-3. Waspik heeft ook de derde ronde in de strijd om de Toon Schröderbeker overleeft. Op Hemelvaartsdag versloegen de blauw- witten het tweede team van Baardwijk met 8-3. Geen moment is de overwinning in gevaar geweest, want al na 11 min. had Waspik een 3 - 0 voorsprong genomen. Het productieve voetbal van Waspik, de pret tige sfeer binnen de lijnen en het warme voorjaarszonnetje maakten voor de suppor ters van Waspik het verpozen rondom het sportveld bijzonder aangenaam. Toen de voorwaartsen van Waspik de 3-0 voorsprong successievelijk tot 5-0 hadden vergroot, was de beurt aan Baard wijk. Kort voor rust brachten zij de achter stand terug tot 5-2. De doelpunten voor Waspik werden in de eerste helft gescoord door Paul Schellekens 2 x, Wim Langcr- mans 1 x en Willy Vervoort 2 x. Na de rust wist Waspik zich weer diverse scoringskansen te scheppen, waarvan er 3 werden benut. Wim Langermans bracht, zij het met een tikkeltje geluk, de stand op 6-3. Vervolgens vuurde Paul Schellekens van ongeveer 20 m afstand een keihard schot af, dat in de rechter bovenhoek doel trof, 7-3 dus, en tenslotte was het weer Wim Langermans die de keeper van Baard wijk paseerde. Ondanks het feit dat ook in de verdediging een prima partij voetbal werd weggegeven, waar Piet Schellekens als stopper een dominerende rol speelde en keeper Smits enkele malen op magnifieke wijze erger kon voorkomen, wist Baaid- wijk nog eenmaal de roos te treffen, zodat de eindstand 8-3 werd. WHITE BOYS - NEERLANDIA 1 - 3. In de ontmoeting White Boys - Neer- landia, gespeeld op Hemelvaartsdag, bleek weer eens dat de White Boys de vorm waarin het gedurende de eerste helft van de competitie stak nog steeds niet heeft te ruggevonden. Neerlandia toonde zich beslist geen onoverwinnelijke ploeg en toch moest White Boys in haar de meerdere erkennen. Het voetbal van White Boys was dan ook pover en fantasieloos, waarbij bovendien het contact tussen de linies meestentijds ontbrak. Het is onbegrijpelijk dat er van de kampi- j Graauw W. oensploeg \an een maand geleden momen teel zo weinig uitgaat, want als men de spelers van het elftal persoonlijk en afzon derlijk beschouwd, dan heeft het elftal toch meer dan voldoende krachten onder haar gelederen om een toonaangevende rol te spelen. Laten we daarom hopen dat White Boys zich nog deze competitie zal herstel len. Om terug te komen op de wedstrijd; het eerste doelpunt werd gescoord door Neerlandia, ongeveer een kwartier na de aftrap. Vrij spoedig daarna bracht Toon Hu- beek de partijen weer op gelijke voet, maar nog voor de rust nam Neerlandia voor de tweede keer de leiding, om deze niet meer af te staan. Het 3c en laatste doelpunt kwam in de tweede helft tot stand. COMBINATIE-VLUCHT W aspik - G'berg - R'vecr, R'donk en Hank. Uitslag Bruly, afstand 194 km, los 9 uur, 839 duiven, Z.W. wind. Onderstaand de eerste 100 uitslagen: J A Leemans H 1, 5, 27, 29, 54; P Keij- zers R'veer 2, 7, 41, 53; A v d Pluijm Wz H 3; A v Kuijk Rv 4, 78; C Hommel Rv 6, 25, 57, 66; M v Meel Rv 8; C v Eijl Rv 9, 24, 52; Joh Ribbons H 10; H Verschu ren Rv 11, 93; P Kieboom Rv 12, 73; F Hanegraaf H 13, 16; J Kieboom 11 Rv 14, 22, 40; N Nagtzaam Rv 15; C Broeders Rv 17, 46, 55, 69, 94; M Krooswijk Gb 18, 56; W Sperber Gb 19, 42; P Leeggan- gers H 20, 68, 76; A C Ribbens H 21; C Arcndse sr Rv 23, 64, 95; R Broeders Rv 26; Jac Kieboom Gb 28; IJpelaar R 30; F v d Mosselaar W 31; H Nerings W 32, 74; M Snijders R 33; P de Graauw W 34; J Snijders Gb 35, 36, 50; Fr Zijlmans R 37; C Oudzegel Gb 38; D Smits W 39; C Blok Gb 43; F v Onzcnoort W 44; P de Wit Rv 45; S Selders W 47, 91; C J de Rooij W 48; M H Oomc Rv 49; C Ligtvoet R 51, 98; J v Gils Gb 58; H Snijders Gb 59; L v Diem Rv 60; J v Hoof W 61; A du Pont Gb 62; D Langermans W 63; N v Kuijk Rv 65; C Fitters W 67; M Zijlmans Rv 70, C Kievits H 71; MC Oome Rv 72; A Win- termans H 75; Toon v Seeters Rv 77; M Bax W 79; P v d Kieboom 80; E Rckkeis Gb 81; J v Tilborgh W 82, 90; M A Sweep Gb 83; P Zijlmans Rv 84; H Waas Rv 85; L de Gast H 86; P v Seeters Rv 87; L de Wit Rv 88, 99; H Broeders Rv 89; J Hon- dijk Gb 92; C Arendse jr Rv 96; Gebr. Héijmans H 97; F Roovers W 100. Serie II Cv Eijl Rv; P Hanegraaf H; A v d Pluijm Wz H; Th Gijsman W; A v d Pluijm Wz. Serie IIIF Hanegraaf II; A v d Pluijm Wz H; F Hanegraaf H; C Arend- se sr Rv; A de Rooij Rv. Serie IV F Hanegraaf H; A v d Pluijm Wz H; J v Hoof W; Th Gijsman W; P de W S./

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1