V&H B@20"I1IL k fcb&eA eetc AGeevt etês wtufc N.V. CONDOR - WAALWIJK CORRESPONDENTE-STENOTYPISTE PHIUPSHOORBRIL BEDRBJFSSCHOOL van de HENRI VERMEER 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 19 MEI 1959 4 Zó'n verschil spreekt boekdelen! Alleen Radion wast wérkelijk wit. Al het goed wordt even fris en helder in het dikschui- mende sop. Stevig sop, dat je pakken kunt, dat al het vuil in zich opneemt èndat voorzichtig is. Geen zorgen voor Uw goed. Geen zorgen voor Uw wasmachine. Radion is weldadig zacht, veilig als geen ander. GEMEENTE WAALWIJK C. P. van Eeten MEISJES voor diverse werkzaamheden CORRESPONDENT BORDINIE VESPA bankstel een microscoop net meisje werkster AFWEZIG A. G. F. v. d. Wiel een stikster en stikker Zoekt U W I N A N D O Dr. Mollercollege vraagt in verband met uitbreiding der zaken, voor spoedige indiensttreding in de moderne talen. Leeftijd 20 30 jaar. Gewend zelfstandig te werken. Voor bekwame kracht hoog salaris. Voorts .en ASSISTENT BOEKHOUDER Leeftijd 20 23 jaar. Dienstplicht vervuld hebbende. Associatie-diploma boekhouden vereist. Enige ervaring gewenst. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties. Kijk ik hóórmet m'n N.V. Nederlandsche Schoenenunie Bloch Stibbe - Hollandia STIKKER of STIKSTER Jongelui TROUW MOET BLIJKEN.... Alle typen Philips boorapparaten: ONTEIGENING IN HET BELANG VAN DE VOLKSHUISVESTING DE BURGEMEESTER VAN WAALWIJK maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, van 19 mei 1959 tot en met 17 juni 1959 voor een ieder ter inzage is gelegd een bij raadsbesluit van 23 april lyoJ voorlopig goedgekeurd plan tot onteigening ten name van de gemeente in het belang van de volkshuisvesting van onroerende goederen, gelegen ten oosten van de Kioos- terweg. De onteigening wordt beoogd voor de uitvoering van het partieel uitbreidingsplan in onderdelen „Kloosterweg en voor de uitvoering van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, voorzover betreft het gedeelte, hetwelk is bestemd voor de aanleg van een algemene begraafplaats. Belanghebbenden kunnen tot en met 1 juli 1959 hun be zwaren schriftelijk bij het gemeentebestuur indienen. Waalwijk, 18 mei 1959. De burgemeester voornoemd, J. L. P. M. TEIJSSEN. Wij berichten onze geachte cliëntèle dat onze zaak donderdag 21 mei a.s. wegens huwelijk GESLOTEN is. HENGELSPORT-, ZAAD- en VOEDERHANDEL WAALWIJK. CARTONNAGEFABRIEK „KAATSHEUVEL" vraagt: Hoog loon. Reiskosten worden vergoed. Heikant 6 Telefoon 2218 Kaatsheuvel OP HANDELSKANTOOR IS PLAATS VOOR Liefst H.B.S.-opleiding of M.U.L.O.-diploma met practijk-examens. In ieder geval behoor lijke kennis van de Duitse taal. Brieven met gegevens over opleiding, ervaring, leeftijd, enz., onder nr. 1095 aan het bureau van dit blad. Wegens enorm succes komt de bekwaamste en internatio naal bekende telepaath en helderziende a.s. vrijdag 22 mei nogmaals spreekuur hou den van 107 uur in Café - Rest. La Gaité op het Piusplein te Tilburg. Persverslagen en dankbetui gingen uit binnen- en buiten land ter inzage. Wachtkamer aanwezig. TE KOOP 150 cc in prima staat verkerend; met accessoires J. Ver wiel Grotestraat 308, Waalwijk. TE KOOP: prachtig compleet met tafel 250. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. TE KOOP merk Atlanta voor H.H. artsen Tevens een paar VOETBALSCHOENEN z.g.a.n., merk Quick, maat 9% Kerkstraat 122 - Waalwijk Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige: voor hele of halve dagen, of voor enkele dagen per week een nette Mevr. v. Mossel Burg. Verwielstraat 47, Waalwijk van 16 mei t/m 7 juni Med. drs. tandarts Julianastraat 10 - Waalwijk Voor spoedgevallen: Tandarts Minke, Waalwijk spreekuur van 1.303 uur. Tandarts Wooning. K'heuvel spreekuur van 56 uur. Tandarts De Groot, Drunen spreekuur maandag en donder dag van 1.302.30 uur en dinsdag, woensdag en vrij dag van 56 uur. Biedt zich aan: voor thuiswerk Brieven onder nr. 1094 aan 't bureau van dit blad. Gelegenheid tot het WEIDEN VAN 1 of 2 PAARDEN in de Polder Veen. Te bevragen bij: J. G. den Dekker, Veen. Telef. 261 een oplossing inzake reizen, vermissingen of andere moeilijkheden BEZOEKT DAN DE MEEST BEKWAME THELEPAAT De enige die al uw moeilijk heden kan oplossen. Honderden dank betuigingen ter inzage. Foto's en voorwerpen mee brengen. Heile Schoorstraat 14 TILBURG Tel. 23527 R.K. LYCEUM GYMNASIUM, H.B.S. A en B MIDDELB. MEISJESSCHOOL WAALWIJK De aanmelding van leerlingen voor de Cursus 1959—1960 SLUIT 23 MEI a.s De toelatingsexamens vinden plaats 11 en 1/ juni. Na deze data bestaat geen mogelijkheid meer tot het afleggen van een toelatings examen. Dr. H. v. Laarhoven Rector. TILBURG - DEN BOSCH - BREDA EINDHOVEN - HELMOND - ROOSENDAAL Onze deskundigen houden zitting op: DONDERDAG 21 MEI a.s. van 17.00 tot 20.00 in Café - Restaurant „THALIA", M. van Bracht, Stationsstraat 57, Waalwijk. Volledige en kosteloze opleiding tot Ook tijdens de opleidingstijd betalen wij het volle loon. Verder bieden wij: PRETTIG WERK REISKOSTENVERGOEDING SPAARREGELING UITSTEKENDE SOCIALE VOORZIENINGEN, o.a. vrije zaterdag voor de jongsten. Voor inlichtingen en sollicitaties: Personeelafdeling, Nieuwstraat 9 WAALWIJK die interesse hebben een goed betaald vak te leren, ZIJN WELKOM OP DE en een polshorloge, zoals wij dat voor U hebben, geeft daarvan dag in dag uit tref fende bewijzen. Prima uurwerken zijn het met volle garantie. Kom er een uitzoeken. Voor dames, heren en jongelui biedt onze kwaliteitscollectie keus in elke prijsklasse. JUWELIER-HORLOGER HEUVELSTRAAT 94, TILBURG De Philips hoorbril is de meest elegante wijze om onopvallend een hoorapparaat te dragen/ In dit technische wonder is ólles ingebouwd I (kledinggeruis uitgesloten). Vraag de hoorbril gratia op proefl Uitvoerige brochure wordt U op aanvrage gratis toegezonden. Het is algemeen bekend: de beste hoorapparaten- deskundlgen en de grootste service vindt U bij: In prijzen vanaf

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4