DRUNEN I VLIJMEN WAALWIJK Waalwijkse en Langsiraaise Courani STASSAR Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Gaat U kamperen deze VAKANTIE! j VROOM DREESMANN Elshout Haarsteeg STERKE BRILLEN Heusden BOUWVAK ARBEIDERSBOND JUBILEERDE. Op le Pinksterdag vierde de Waalwijkse afdeling van de r.k. Bouwvakarbeidersbond St. Jozef haar 40-jarig bestaan. Deze jubi leumdag werd ingezet met 'n ge meenschappelijke H. Mis in de St. Jan, welke werd opgedragen door de geestelijk adviseur, ka pelaan Lempens. Van 12.00 uur tot 13.30 uur recipieerde het be stuur van de jubilerende bond in de grote zaal van De Gecroonde Leersse. Onder de vele particu liere personen, vakbonden en verenigingen, die hun gelukwen sen kwamen aanbieden, merkten wij op: de HoogEerw. Heer De ken v. d. Hurk, kapelaan Ver- schure, moderator Stevens, de K.A.B., de fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus, de K.A.V., de r.k. Bond van Bouwpatroons, de Werkmeestersbond, de Grafische Bond, de heren v. Hest en de Vis ser van het Gew. Arbeidsbureau Waalwijk, de Christelijke Bond van Bouwvakarbeiders, de toneel vereniging D.V.S.V., de K.A.J.- drumband, de Bond van Bejaar den en diverse andere verenigin gen en onderafdelingen van de K.A.B. 's Avonds werd ter gelegenheid van dit jubileum in De Gecroon de Leersse een geslaagde en fees telijke cabaretavond gegeven, die werd verzorgd door een Haar lems cabaretgezelschap. VRIJE ZATERDAG VOOR JONGSTE WERKNEMERS BIJ BLOCH STIBBE-HOLLANDIA Met ingang van zaterdag jJ. is bij de N.V. Nederlandse Schoe nenunie Bloch Stibbe-Hollan- dia de vrije zaterdag met behoud van loon ingevoerd. Deze vooruitstrevende maatre gel geldt voor de jongste werk nemers, namelijk voor de jon gens van 14 en 15 jaar en voor de meisjes van 15 en 16 jaar, alsme de voor alle leerlingen van de be- drijfsschool. RUILVERKAVELINGSCOMMIS SIE VOOR LAND VAN HEUS DEN EN ALTENA GEÏNSTALLEERD. In het Wapen van Emmikho- ven had vrijdagmiddag j.l. de in stallatie plaats van de plaatselij ke commissie voor de ruilverka veling van het Land van Heusden en Altena. Zij werd verricht door id. H. A. van Haaren, lid van Ged. Staten van Noord-Brabant. De commissie is samengesteld uit vertrouwensmannen uit de streek en draagt de verantwoordelijk heid voor de uitvoering van dit machtige object. Bij de installa tieplechtigheid wees ir. v. Haaren op de betekenis en de omvang van deze taak. Zoals bekend werd de ruilver kaveling van het Land van Heus den en Altena in november van het vorig jaar door 85 percent van de eigenaren, die tezamen 75 percent van de totale oppervlak te in eigendom hebben, aanvaard. De verkaveling strekt zich uit over een gebied van 14.000 ha. en is de grootste verkaveling die ooit in West-Europa heeft plaats gehad. In dit gebied zal 200 km. verharde weg worden aangelegd, waardoor de kavels veel beter toegankelijk zullen zijn. Ook zul len de boerderijen zowel onder ling als met de verzorgingsker nen betere verbindingen krijgen. Er zullen 140 km. onverharde en 140 km. grintweg komen te ver vallen. Een belangrijk onderdeel van de verkaveling zal ook zijn de verbetering van de waterbeheer sing. Het bestaande afwaterings- stelsel met 32 min of meer zelf standige bemalingsgebieden zal tot twee waterschappen worden teruggebracht. Het arbeidseffect zal worden verhoogd door herindeling van 't grondbezit, die gericht is op een concentratie van kavels rond de bedrijven. Ruim 1300 ha. zal no dig zijn voor boerderijverplaat sing en voor vergroting van klei ne bedrijven, hetgeen in belang rijke mate zal bijdragen tot de vorming van economisch verant woorde bedrijven. Het gehele ruilverkavelingsob ject is begroot op 52 miljoen gul den, waarin de belanghebbende eigenaren ongeveer 3d percent zullen bijdragen. De ruiiverkavelingswerkzaam heden sluiten aan op een nieuw patroon van wegen, n.l. de aan leg van rijksweg 27 van Breda naar de in 1961 te openen brug over dc Merwede bij Gorcum, de aan te leggen rijksweg 62 van Tilburg via Waalwijk naar Gor cum en ten slotte de jirovinciale weg van Den Bosch via Heusden naar Gorcum, waardoor dus een rechtstreekse verbinding met dc Randstad Holland wordt verkre gen. KEURING INGESCHREVENEN LICHTING 1961. Zij, die voor 26 en 27 mei door de burgemeester van Waalwijk ter keuring voor de dienstplicht zijn opgeroepen, worden er op at tent gemaakt dat bij de keuring de oproepingskaart, het trouw boekje van de ouders en eventu ele diploma's, getuigschriften en rijbewijs moet worden getoond. Voorts dienen de kcurings- plichtigen bekend te zijn met naam en adres van hun huisarts, alsook met de tijdvakken, waar in de door hen bezochte scholen werden doorlopen. MOEDERDAGVIERING K.A.V. De KAV kan ook dit jaar terug zien op een geslaagde viering van Moederdag. Daar de avondmis wegens omstandigheden moest komen te vervallen, werd de vie ring ingezet met een korte gods dienstoefening in de kapel van de Eerw. Zusters. Hierna begaf men zich naar de r.k. levensschool voor een gezellige gezamenlijke maaltijd. De voorzitster, mevr. Hamers-Leijsten heette allen har telijk welkom, in het bijzonder de spreker van deze avond, pater v. Laathoven, die zou spreken over „Maria, het model der moeder". Na een korte inleiding van de voorzitster over de taak van de moeder, liet men zich de koffie tafel goed smaken. Hierna schet ste pater van Laathoven in een flloeavol en pakkend betoog het even van Maria. Hij tekende de H. Maagd, als de sterke, reine en hulpvaardige vrouw, die altijd bereid was anderen te helpen en moeilijke oorlogsjaren, waarvan de jubilaris ook weet mee te pra ten, heeft het bedrijf een grote vlucht genomen. De produktie is vervijfvoudigd en dc kwaliteit werd belangrijk verbeterd. „Dat is mede aan uw vakmanschap en ijver te danken". Er zijn al die jaren van zijn dienstverband ruim 1 miljoen schoenen door de handen van de jubilaris gegaan, die chef is van de ophalerii. Vak manschap en ijver stelde de heer v. Bladel ten voorbeeld aan de jongeren. „Moogt U ook Uw gou den jubileum bij dit bedrijf vie ren". Hij bood de jubilaris een cadeau onder couvert aan en me vrouw Mandemakers deelde in de hulde door dc aanbieding van een boeket anjers. Namens de ophalerij sprak de heer de Jong gelukwensen uit. Hij bood een Iraaie schemerlamp en bloemen aan. Namens het kantoorperso neel en chefs der afdelingen sprak de heer H. Schilders, die dank bracht voor de prettige goede samenwerking. Hij betrok ook mevrouw Mandemakers in de hulde en bood een bloemen- standaard aan. De heer Leijtens sprak namens het gehele perso neel van het bedrijf en bood een pendule als geschenk aan. De ju bilaris sprak aan het slot van de huldiging een hartelijk dank woord en daarna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. AGENDA. Woensdag 8 uur repetitie da meskoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen en be stuursvergadering. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor Oefening en Vermaak in ^De Twee Kolommen. WAAEWIJKS ORKEST. Voor zijn najaarsconcert heeft het Waal wij ks Orkest in studie genomen: de Symphonie „La Reine" van Jos. Haydn, een ho bo-concert van Benedetto Marcel lo, dat zal worden uitgevoerd door Arthur Mersel, hoboïst van Het Brabants Orkest, de ouver ture Iphigenia in Aulis van von Gluck en een balletmuziek van Gretry. NIEUWE PROV. WEG NIET VOOR WIELRIJDERS. Ten behoeve van de wielrijders willen wij er op wijzen, dat het gereed gekomen deel van de nieu we provinciale weg vanaf de brug in Baardwijk tot aan de Groen straat en verderop in beide rich tingen, niet door wielrijders ge- Ook deze hele week SMARIUS FEESTBROOD 98 CENT stelde Haar als modelmoeder ten voorbeeld aan de moderne vrouw. De voorzitster dankte spreker hartelijk voor zijn prachtige voordracht. Ten slotte deelde de voorzit ster mede, dat in de kermisweck het jaarlijks uitstapje gehouden zal worden. Het zal ditmaal een tocht naar Midden-Brabant wor den. Verder zal men bij voldoen de deelname op zondag 24 mei a.s. ter bedevaart gaan naar Den Bosch, waar men dan om kwart voor zes een avondmis zal bijwo nen. GESLAAGDE INZAMELING. De voor enkele weken geleden in de parochies St. Jan en St. Clemens gehouden inzameling van kleding, meubilair, etc., mag als bijzonder geslaagd worden genoemd. Zper veel parochianen hebben aan de oproep van het comité gehoor gegeven en nog wel bruikbare goederen ter be schikking gesteld. Nu alle goederen zijn opgehaald en gesorteerd, brengt het comité gaarne dank aan allen die door hun spontane medewerking deze actie tot een succes hebben ge maakt. Ook aan allen die hun me dewerking hebben verleend, hetzij door verspreiding van circulaires, hetzij door hulpverlening bij 't op halen van de goederen, brengt het comité hartelijk dank. Het comité stelt zich voor jaar lijks een dergelijke actie te onder nemen en zal dan zeer gaarne een beroep doen op alle parochianen van St. Jan en St. Clemens. A. MANDEMAKERS UIT SPRANG-CAPELLE ZILVEREN JUBILARIS BIJ H. J. v. BLADEL Bij de schoenfabriek H. J. van Bladel aan de Wilhelmirtastraat, herdacht vrijdag de heer A. Man demakers uit Sprang-Capelle zijn zilveren dienstjubileum. In het directiekantoor werd de jubila ris, die vergezeld was van zijn echtgenote, kinderen en broer, toegesproken door de directeur, de heer J. van Bladel. Als 14-jari- ge knaap was de heer Mandema kers in het bedrijf gekomen in 1934. Zijn vakmanschap is met het bedrijf meegegroeid. Na de bruikt mag worden. Komende vanaf Drunen moe ten wielrijders gebruik maken van de omrit onder de brug door zoals door de verkeersborden duidelijk wordt aangegeven. Voor het verkeer in oostelijke richting moeten wielrijders gebruik ma ken van de gebruikelijke route Hoekeinde-Loeffstr.-Vooreinde. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Boodschappentaskinderschoen tje; div. honden; zakmes; bril; damesportemonnee; witte haan; zwemband. Verloren: Vuilnisemmer; kindervest; por tefeuille met inhoud; bril; gou den oorknop; balletschoentjes; I étui van rozenkrans; portemon nee; zwembroek met handdoek; mil. tas met kampcerbenodigdhe- den; parkiet; dameshandschoe nen; mil. baret. AGENDA. Woensdag. Musis Sacrum 8 uur: „Wien. du Stadt meiner Traume'', a. I. Luxor 8 uur: „De misdadiger in de rolstoel", 18 jaar. Woensdag en donderdag. Patronaat Besoijen 8 uur: „De IJsprinses", operette van Piet Borsten door de r.k. Gem. Zang ver. Amphion. DE POSTDUIF. Zondag was er geen verenigings concours, maar werd gevlogen vanuit St. Denis in KCC-verband. Dit betekent dat de verbroede ring tot zelfs in de duivensport begint door te dringen om een mooier concours te krijgen. De eerste duiven voor dit grote con cours in Waalwijk werden ge klokt door: 1 A. Bakkers om 16.25.27; 2 M. Verhulst; 3 B. van Riel; 4 J. Leij- len; 5 v. Spijk; 6 v. Onzenoord; 7 A. van Huiten8 B. van Riel; 9 M. Verhulst; 10 G. J. Schoe- mans. DINSDAG 19 MEI 1959 Uitgever t Waalwijkse Stoomdrukkerij Au toon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Dit blad verschijn 2 x per week. DE EQDWHEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 40 Abonnement 22 cent per week; f 3.10 franco p. peet, per kwartaal f 2.86. Advertenties10 cent per m.m. Gironummer 3798. OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „EGHl Geslaagd. Aan de Lagere Technische School te Den Bosch slaagde onze dorpsge noot A. M. Musters voor het exa men sterkstroom-monteur. St. Hubertus-gilde. Het St. Hubertus-gilde alhier zal, naar wij vernemen, dit jaar ook meedoen aan het concours van de Langstraatse Bond, dat in juni te Elshout zal worden gehouden. Inbrekers gepakt. De laatste maanden werd op on geregelde tijden ingebroken in de R.K. Huishoudschool alhier. Meestal werden dan de Missie-busjes gelicht, terwijl ook een keer meer geld werd meegenomen .De politie is het thans gelukt de daders van deze inbraken te pakken te krijgen. Het waren een drietal nog zeer jeugdige personen van resp. 12, 14 en 15 jaar uit Dru- nen en Waalwijk. Loterij. In het kader van de Injectie Afri- ka-actie zullen deze week huis aan huis loten ten verkoop worden aan geboden. Op tweede Pinksterdag werden deze aan de kerkdeur ver kocht. De actie is speciaal op touw gezet voor de bouw van een zieken huis in de missie van Buhumbi. Tafeltennis. T.T.V.D. ontving dezer dagen een uitnodiging om met liefst drie spe lers deel te nemen aan de tienkamp van Brabant, die op zondag 24 mei te Breda wordt gehouden. Rennersnieuws. Tini v. d. Lee toonde de laatste week weer opnieuw dat hij een ren ner is waarmee terdege rekening moet worden gehouden. In de ronde Bezoek dan eerst de spe- ciale Campingshop in het 1 gebouwde „Zwarte Arend" aan de markt. 1 Daar doet U tal van goede ideeën op voor een ge- 1 slaagde kampeervakantie. U o vindt er een keur van ten- ten, compleet opgezet en natuurlijk alle accessoires 1 die Uw tent tot een com- fortabel vakantieverblijf g maken. Loop er even binnen. Toe- j gang vrij. DEN BOSCH. fniiiiiiiiiininiiihiiiHiiiiiiMiiiiiiuiiiiiKiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiK nears; rwwfcvjs"-™: wcr-JR- «*-o» van Stein in Limburg werd hij zon dag 10 mei nr. 4. Verschillende ma len lag hij op kop en wist vele pre mies binnen te halen. In de grote ronde van de Haar lemmermeer op 1ste Pinksterdag werd v. d. Lee nr. 18. Ook dit mag als een flinke prestatie worden aan gemerkt, als men weet dat men hier een zeer sterk renners veld had (160 deelnemers) en dat v. d. Lee twee maal bandenpech had, waardoor hij vele kostbare minuten verloor. In de laatste ronde, toen v. d. Lee weer bandenpech kreeg, raakte hij zover achterop, dat hij 18de werd. Van de 160 renners reden er slechts 30 de ronde geheel uit. In de ronde van Stampersgat werd v. d. Lee tweede Pinksterdag win naar. Uit de kopgroep van drie man wist hij als eerste de eindstreep te halen, waardoor hij een prachtige beker in het bezit kreeg. Van Hees wijk, die tweede Pink sterdag weer voor de eerste keer reed na zijn herstel, kwam uit in de ronde van Nunen. Hij reed deze ronde wel uit, maar viel buiten de prijzen. A.s. zondag gaan beide renners naar Waspik, waar v. d. Lee als op gaaf heeft de thans in zijn bezit zijn de wisselbeker te verdedigen. Agenda. Dinsdag 19 mei 7 uur: trainen DVC-junioren; 8 uur: clubavond O.O.S., café v. d. Geit. Woensdag 20 mei 8 uur: „Stoot troepen in de aanval", Hoge Braken; 7 uur: Jiu Jitsu, café Klerks. Donderdag 21 mei 7 uur: trainen DVC-junioren; 7.30 uur: T.T.V.D., Grotestraat 8; 8 uur: repetitie Cantabile. TAFELTENNIS. Om .liet kampioenschap eerste klasse moest het eerste team van Smashers de beslissingswedstrijd spelen tegen Atoom uit Eindhoven op de tafels van J.C.V. te Vught. Bestuur en leden met enkele sup- fiorters waren mee naar Vught gegaan om iun favorieten aan te moedigen. Konden Smashers in Eindhoven op het sterk spe lende Atoom geen vat krijgen, zo zelfs dat zij met een 4-6 nederlaag naarhuis wer den gestuurd, nu kreeg Atoom geen kans. Speelden de zenuwen de baas of waren Smashers strijdlustiger? Kenners weten wel dat het soms van kleine factoren afhanke lijk is of een overwinning behaald wordt. De aanwezigen hebben in ieder geval van mooie partijen kunnen genieten. Het be gin was erg hoopvol voor Smashers. Toen dc stand echter 2-1 werd, zag men al gauw enige betrokken gezichten. Dit werd echter gauw beter, want de drie volgende partijen werden weer Elshoutse overwinningen en met de stand 5-1 toen de zege dus veilig was werd de strijd gestaakt. Het bestuur had voor bloemen gezorgd en door Smas hers en Atoom-spelers met supporters werd geklonken op de overwinning. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de tienkamp voor dames derde klasse a.s. zondag 24 mei gespeeld worden in de grote zaal van het parochiehuis. Aanvang 12 uur. AGENDA. Woensdag en zaterdag trainen tafelten nis. Dinsdag repetitie gemengde zangvereni ging U.D.I. Donderdag trainen gymclub RKJB. Donderdag repetitie leerlingen kerkelij ke fanfare. Zondag repetitie fanfare. Zondag tienkamp tafeltennis dames der de klasse. overwinning; het werd 2-0, een stand die voor de rust al was bereikt. Na de rust werd de stand geleidelijk opgevoerd tot 6-2. Na afloop werden de Boys gehuldigd en de spelers bleven na afloop nog even ge zellig bijeen. VLIJM. BOYS 2-TAC 3-4. De Vlijmense Boys 2 leden tegen TAC een niet verwachte nederlaag; hierin ging de doelman niet geheel vrij uit, enkele schoten had hij bij wat meer inspanning hunnen houden; het was de laatste wed strijd en zonder spanning. Bommclwaard - Vlijm. Boys I 1 - 1. De Vlijmense Boys «peelden maandag 2e Pinksterdag in Ammerzoden tegen een se lectie-elftal van de Bommelwaard. In een spannende wedstrijd werd de eind stand 1-1. Voor de wedstrijd bood de voor zitter de Boys een nieuwe bal aan; de Boys ontvingen nog een wimpel als aandenken. 25-JARIG BESTAAN VAN DE FOK- EN CONTROLEVERENIGING. Met het houden van een feestavond die zal plaats hebben hedenavond in café J. v. Oyen, gaat de alhier bestaande Fok- en Controlevereniging haar 25-jarig bestaan herdenken. Deze vereniging werd opgericht in mei 1934 en het doel van de oprichters was om door onderlinge samenwerking tot een al gehele kwaliteitsverbetering van de var kensstapel te komen. Gezien de groei die deze vereniging heeft meegemaakt en de medewerking die allerwege in de afgelo pen 25 jaar is ondervonden, kan wel wor den vastgesteld dat de Haarsteegse fok- vereniging in de belangstelling staat. Het programma voor deze feestavond is als volgt: Om 7 uur worden alle leden met hun echtgenote en verloofde in café J. van Oijen verwacht, om aan te zitten aan een Brabantse koffietafel. Om 8 uur begint de feestvergadering, tijdens welke naast het houden van een spreekbeurt door een lid van het hoofdbestuur, de huldiging zal plaats hebben van de secretaris de heer M. van Falier, die vanaf de oprichting onaf gebroken lid is. Na afloop hiervan zal de bekende humorist H. v. d. Bosch uit Til- j burg het verdere gedeelte van de avond verzorgen. BILJARTEN. Strijd om het Nederlands biljartkompioen- schap extra klasse libre. Onze dorpsgenoot Kees van der Loo is de grote candidaat voor het Nederlands biljartkampioenschap extra klasse libre, dat op donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei a.s. in café-restaurant Suisse aan de Markt te Den Bosch zal worden ge houden. Deze uitspraak is, aldus de sport redacteur van het Brabants Dagblad, af komstig van een van zijn medespelers en lid van de organiserende vereniging, de heer Henk Emans uit Den Bosch. Beide spelers zullen het Zuiden vertegenwoordigen in de strijd om de Nederlandse titel, die het vo rig jaar werd behaald door de heer Toon Franken uit Tilburg en om welke titel tel- kenjare een felle strijd wordt geleverd. Onze dorpsgenoot, die zich voor deze zware strijd intensief heeft voorbereid is er tijdens de voorwedstrijden in geslaagd Stationsstraat 88, WAALWIJK Ziekenfonds leverancier KRUISBOOGSPORT. Zaterdag 23 mei zal op de banen van het Kruisbooggezelschap Willem Tel!, ge vestigd in café H. Boom-v. d. Wiel, het jaarlijks Koningschieten gehouden worden. Na afloop feestavond, waarbij de dames van de leden zijn uitgenodigd. VISCLUB DE HUT. De officiële datum dat de Visclub de Hut. gevestigd in café H. Boom-v. d. Wiel, deel zal nemen aan het groot nationaal Viscon- cours te Gennep, is 19 juli. De dames van de leden kunnen de reis mede maken. R.K. TONEELVER. VOLHARDING. De toneelvereniging Volharding maakte zondag 17 mei een uitstapje; dit jaar ging de reis naar Duitsland. De dames en heren waren zeer voldaan over de voorspoedige reis. WIELRENNEN. De Wielerclub de Zwaluw te Vlijmen hield haar eerste trainingsrit; de uitslag was al svolgt: Amateurs: 1 v d Lee; 2 Walravens; 3 v d Velden; 4 v d Wiel; 5 J v d Griendt; 6 M de Groot. Nieuwelingen: 1 Hairwasser; 2 Klijn; 3 v Heijst; 4 Wilhelm; 5 v d Weert; 6 v d Ven; 7 v Heel; 8 v d Heij den; 9 Hairwasser. VERENIGING VOOR BEJAARDEN. Aan de oproep van het comité, om over te gaan tot oprichting van een vereniging van bejaarden, is door 120 personen gehoor gegeven. De definitieve oprichting zal plaats vinden op dinsdag 26 mei. Mocht nog iemand als lid willen toetreden, zo kan de ze zich melden bij W. Kuijpers, Achter straat 3, tot 20 mei. KORFBAL NEVER DOWN - ALTIOR. De Vlijmense Dames behielden hun kans voor het kampioenschap door thuis van AI- tior Schijndel te winnen met liefst 5-1. .11 WIELRENNEN. i J B. v. d. Ven uit Vlijmen eindigde als 25e in het algemeen klassement in de wedstrijd Berlijn-Praag-Warschau. Na de rustdag op maandag 11 mei was v d Ven zo goed als hersteld van zijn val; v. d. Ven heeft dan ook de 5 laatste etappes bijzonder goed ge reden en zich in het algemeen klassement van de 39ste plaats naar de 25ste opge werkt. Hij had vrijdag weer bijzonder pech toen hij in de kopgroep zat, waar in qc sprint de beslissing moest vallen. Van de Ven zat in winnende positie, maar juist voor de finish werd hij door een Belg van de fiets geduwd en moest met de elfde plaats in dezelfde tijd als de winnaar genoegen nemen. Donderdag werd hij 6e en de ove rige dagen nam hij telkens een goede plaats in. Hij was na Geldermans, die de werd in het algemeen klassement, de beste Nederlander. Heden Dinsdag 19 mei zal hij weer thuis komen en er zijn reeds plannen gemaakt voor een feestelijke ontvangst voor zijn goede prestaties. VLIJM. BOYS 3 - RKDVC 6-2. Vlijmense Boys 3 Kampioen. Maandag, 2e Pinksterdag, speelden de Vlijm. Boys 3 een thuiswedstrijd tegen RK DVC. De Boys moesten winnen om kam pioen te zijn en het duurde niet lang of de Boys waren reeds verzekerd van een om het vereiste gemiddelde te behalen. De biljartvereniging DVS te Den Bosch is de eer te beurt gevallen om bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan dit toernooi te mogen organiseren. Het is voor onze dorpsgenoot, die werk zaam is in provinciale dienst, zeker een grote eer aan dit tournooi te kunnen deel nemen. Te meer nog omdat hij tijdens de voorwedstrijden aanvankelijk op de tweede plaats was geëindigd met een 0,02 ver schil met zijn tegenstander. Hij heeft in enkele jaren op het groene laken snel vor deringen weten te maken; twee jaar gele den bedroeg zijn gemiddelde slechts 7, ter wijl hij nu een gemiddelde van ongeveer 35 heeft weten te bereiken. Over zijn persoon lijke kansen laat hij zich liever niet uit. Hij verklaarde de strijd met vertrouwen tege moet te zien. De overige deelnemers zijn: A. Hendriks (Het groene laken) Helmond; S. G. Hout- haus (Houdt es trou effect) en K. J. Tei- wes (Suriname Kwartier) Amsterdam; C. Reus (Carambole) St. Maartensdijk, G. Karman (Suisse) Haarlem en H. Koomen (Kets niet) Hoorn. Wij wensen onze dorpsgenoot vanaf deze plaats veel succes toe. BURGERLIJKE STAND APRIL 1959. Geboren Maria Clasina Allegonda dv JAM Buijs en H R Paauw - Gerardus Joseph zv G Th v d Staak en - C Paauw - Cornelia Maria Petronella Elisabeth dv A H v Herpt en C de Haan - Johannus Adrianus Petrus Maria zv Chr C Bruijs- ters en P A Laros - Willem zv W Schreu- der en G Vos - Antonetta Godefrida dv M J v d Staak en J E v Sprang - Jo hanna Catharina dv M v Loon en H J Ster renburg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5