KAATSHEUVEL Kaatsheuvelse levensschool accentueert lichamelijke opvoeding in grote sportdag te Sprang-Capelle Enthousiasme bij deelnemers en autoriteiten DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 19 MEI 1959 Loon op Zand Sprang-Capelle Sprang Capelle Het le elftal van S.S.C. bij het behalen van het kampioenschap 4e klasse Zuid I. Staande v.l.n.r.Trainer Broeken, A. la Grauw, K. v. Zeist, J. Wer vers, A. Rijken, M. v. d. Mast, A. v. d. Schans, J. v. Beek, grens rechter Mandemakers. Zittend: M. v. d. Schans, M. Verhagen, D. Spierings, R. v. d. Mast CONCERT EUPHONIA. BiTT^ In tegenstelling met ons bericht van vrijdag j.l., waarbij door een misverstand werd aangekondigd dat het Kon. Muziekgezelschap Eupho- nia in haar zaal een concert zou ge ven, had deze muziekuitvoering za terdagavond op de Markt plaats, of beter gezegd, op het daarnaast lig gende zogenaamde Vincentiusplein. Gezien de in het verleden telkens geuite klacht dat musiceren op de op de Markt opgestelde kiosk wer kelijk geen zin had en doelloos was omdat de enkele getrouwen die hier voor nog interesse toonden het on gestoord beluisteren zo nu en dan onmogelijk werd gemaakt door voor hen langsrazende brommers, auto's en startende autobussen, hetgeen ook hinderlijk was voor de muzikan ten, had men de proef genomen de kiosk op bovengenoemd plein op te stellen. De muziekliefhebbers had den nu het verkeer achter zich, en konden zich, desgewenst, zo dicht mogelijk bij de kiosk opstellep. Het schijnt dat bovengenoemde klacht toch maar van enkele lief hebbers afkomstig is, en dat het grootste deel der bezoekers van een volksconcert zich overigens meer aandient, omdatnou ja, mis schien omdat het bij mooi weer, on der het genot van een biertje, ijsje of gebakken aardappel zo gezellig is op de Markt. De muziek, waar maan. den op gestudeerd is, hemen ze er, als het moet, graag op de koop bij. En zo zagen we dan zaterdagavond een handjevol liefhebbers van dicht bij de muziek beluisteren, waarbij zij tevens konden „genieten" van heen en weer rennende en schreeu wende kinderen, die de vrijheid op deze plaats dankbaar benutten, om dat er geen politie bij de hand was, terwijl de dirigent onder zijn werk zich ook nog een keer kon bezig houden om aan de kiosk hangende knapen te verjagen. De rest, in dit geval maar een heel klein restje, „genoot" van z'n oude standplaats. Het was in één woord: hopeloos en een droevige vertoning. Wat het concert zelf betreft, Eu- phonia heeft zich door dit alles niet laten deprimeren; met volle overga ve en goed gemusiceerd, zodat de enkele getrouwen van een goede uit voering konden genieten. Neen, een succes is deze nieuwig heid allerminst geworden, tenzij we aannemen dat het publiek de ge legenheid moet hebben aan deze mutatie nog even te wennen. Anders zal 't het beste zijn om de oude me thode weer aan te grijpen, maar dan de belangstellenden de kans te ge ven zich op het Marktplein, dus dichter bij de kiosk, op te stellen, terwijl het verkeer in de richting van en komende uit de Huygens- straat, tijdens het uitvoeren van een muzieknummer, verplicht moet wor den te stoppen. Mogelijk zou dit een verbetering in de belangstelling, zulks ten genoege der harmonieën, tengevolge kunnen hebben. Zoals 't nu gaat, hebben deze concerten to taal geen zin meer. DAMMEN. De damvereniging E.K.D.V. speel de donderdagavond inhaar clublo kaal van café „de Viersprong" van J. van Berkel een vriendschappelij ke wedstrijd tegen D.A.M. uit Don gen. Hoewel D.A.M. bewees over een grotere wedstrijdroutine te be schikken, gingen verschillende par tijen vrij aardig tegen elkaar op en bewezen sommige spelers van E.K. D.V. met de opbouw van hun spel, dat zij aan inzicht beginnen te win nen. Alleen in het eindspel kwam hun gebrek aan ervaring nog tot uit drukking, waardoor partijen, welke heel aardig waren opgebouwd, toch nog verloren gingen. Jammer van de partij van H. Heuverling, aan 't tweede bord, die practisch gewon nen stond, maar door een ongeluk kige manoeuvre toch nog verloren ging, waarmee de eindstand anders een draaglijk aanzien had kunnen krijgen. De gedetailleerde uitslagen waren: E.K.D.V. D.A.M. 1. F. v. Munster-C. v. Dongen 2-0 2. H. Heuverling-J. Haarbosch 0-2 3. H. Muskens-J. Krol 2-0 4. P. v. Zon-W. Spuibroek 1-1 5. W. Zwaans-M. v. Dongen 0-2 6. C. Sips-Jac. Vermeulen 0-2 7. H. v Deudekom- B. Hultermans 0-2 8. J. v. Berkel-P. Timmermans 0-2 9. J. C. Roubos-W. in 't Groen 1-1 10. W. Sulsters-F. Broeders 0-2 D.A.M. won deze wedstrijd dus met 614. HEIBRAND. Zondagavond 7 uur werd de brand weer gealarmeerd voor een heide brand achter het café van A. Vugts op 't voormalig terrein der M.A.S.T. De eveneens gewaarschuwde brand weer uit Loon op Zand was onmid dellijk paraat om het vuur mede te bestrijden. Met in totaal drie ploe gen slaagde men er vrij spoedig in het vuur te bedwingen. Tijdens het blussingswerk werden de brand weerlieden nog opgeschrikt door 'n paar knallen, die veroorzaakt wer den door in het vuur tot ontploffing gekomen projectielen. Hoewel het maar kleine munitie was, bleek hier uit dat het werk niet zonder gevaar was en dat dit voormalige munitie terrein der Duitsers nog vele geva ren bergt. MATER AMABILISSCHOOL. A.s. dinsdag 19 mei maken de leer lingen der Mater Amabilisschool een uitstapje naar Tilburg, waar zij een bezoek zullen brengen aan de be kende zaak voor woninginrichting ,,van A tot Z". Hieraan zullen deel nemen de tweede-jaars. De reis zal worden gemaakt per fiets en om 7 uur zal vanaf het clubhuis worden vertrokken. Hoewel de meisjes voor lopig nog niet tot het zelf inrichten van een woning toe zijn, zullen zij met dit bezoek toch wel een erva ring rijker worden, welke hen later dan wel van pas zal komen. De derdejaars-leerlingen gaan van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei op retraite in het Retraitehuis Ce- nakel, Koningshoeven, te Tilburg. ENORME BELANGSTELLING IN DE EFTELINGS TIJDENS DE PINKSTERDAGEN. Het mooie weer, dat zich tegen Pinksteren aandiende, had tot gevolg dat de voornaamste toeristencentra in ons land weer een belangrijke stroom bezoekers, die er met alle mogelijke vervoermiddelen weer op uit waren getrokken, te verwerken hebben gehad. En zoals gebruikelijk heeft ook de Efteling daarvan weer een groot gedeelte voor zich opge ëist. In totaal passeerden 35.000 bezoekers gedurende beide dagen de toegangspoorten, waarvan 15.000 op de eerste en 20.000 bezoekers op de tweede Pinksterdag. Ruim 5000 au to's maakten gebruik van de par keerterreinen. Hoeveel in de omlig gende straten werden geparkeerd is niet bekend, maar het aantal was zeker niet gering. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna M. C., dv. H Berkelmans-Vromans; Catharina A. M., dv. A. Sprangers-v. d. Lee; Ma- rinus W. M., zv. G. Beerens-Wille- men; Clazina J. M., dv. A. Hendriks - Damen; Godëfrida P. C. M., dv. W. v. Leest-Vermeer; Maria, dv. J. de Wit-Bock; Maria A. A., dv. F. Oer- lemans-van dér Linden; Marius J., zv. A. Kokx-van de Leur; Adria. nus M. M., zv. J. Maas-Monsieurs; Hendrikus P. H., zv. W. van Vugt- Vaessen. Huw.-aangiften: L. Wedding, 19 jaar en H. Veer 17 jaar, beiden te Loon op Zand; P. Kooien 40 jaar te Bergen op Zoom en J. van d'e Wiel 38 jaar te Loon op Zand; A. Mut- saers 27 jaar en P. Mertens 28 jaar, beiden te Loon op Zand; A. Emmers 25 jaar en A. Damen 25 jaar, beiden te Loon op Zand; G. Rijnen 30 jaar te Tilburg en M. Leermakers 24 jaar te Loon op Zand. Gehuwd: H. v. Boxtel 24 jaar en H. Hooijmaijers 22 jaar, beiden te Loon op Zand; H. Wartenberg 28 jaar en J. v. Loon 27 jaar, beiden te Loon op Zand; J. Damen 25 jaar en G. Schoenmakers 24 jaar, beiden te Loon op Zand; J. v. Gelder 25 jaar te Waalwijk en J. Groots wagers 22 jaar te Loon op Zand; J. Verhoeven 26 jaar te Udenhout en A. G. M. Kuijpers 30 jaar te Loon op Zand. Overleden: Elisabeth Verbaandert, geh. geweest met J. H. v. Gestel, jaar.-1 -ia>r' .ui Ingekomen: Johanna C. M. en An- tonius M. J. Sweere, van Breda; Ma rie Bogmans, van Oirschot; Adriana Zo langzamerhand raken we ver lost van de misvatting dat de licha melijke opvoeding slechts een zeer bijkomstig facet is in de totale vor ming van de jeugd. Men komt van lieverlee algemeen tot de erkenning dat de vorming van de jeugd vele jaren lang veel te eenzijdig geac centueerd is geweest door aller waarde te hechten aan een geeste lijke ontwikkeling en slechts zijde lings en in zeer bescheiden mate aandacht te geven aan de lichame lijke opvoeding, hetgeen in veel ge vallen zowel lichamelijk als geeste lijk scheefgegroeide jongen mensen tot gevolg heeft gehad. Gelukkig hebben veranderde inzichten er toe geleid en zullen dat in de toe komst nog in veel sterkere mate doen dat de lichamelijke opvoe ding meer en meer gezien wordt als een aan de geestelijke ontwikkeling volkomen gelijkwaardig onderdeel in de totale vorming van de jonge mens. Het ligt dus voor de hand dat een modern instituut als de levens school, die voor de jonge arbeider een pedagogische begeleiding wil zijn in de groei naar de volwassen heid, de lichamelijke opvoeding ziet als een essentieel onderdeel van de vorming, als een „les" die geheel past in het kader van het schoolpro gramma. En werkgevers, die in de sportbeoefening op de levensschool een niet geheel juist gebruik van de „werktijd" zien, hebben dan ook beslist ongelijk wanneer zij menen dat deze sportieve ontwikkeling in de vrije tijd moet gebeuren. De li chamelijke opvoeding is voor de ge zonde ontwikkeling naar lichaam en geest van de jonge arbeider van even grote importantie als de overi ge punten van 't levensschool-pro gramma. We moeten echt wel van de foutieve idee af, dat opvoeding en ontwikkeling zuiver geestelijke zaken zouden zijn en dat de sport alleen maar dient om de geest weer eens een beetje op verhaal te laten komen. De gezonde en harmonische mens is niet een geest, maar een wezen van lichaam en geest, en elke disharmonie tussen lichaam en geest wreekt zich op de totaliteit van de mens, zij staat een sterke persoon lijkheidsontwikkeling in de weg en zal in mindere of meerdere mate af breuk doen aan het geluk van de mens. ENTHOUSIAST Op de Kaatsheuvelse levensschool, die in de heer J. C. B. Annegarn een vooruitstrevend, energiek en spor tief directeur bezit, is de lichame lijke ontwikkeling een wezenlijk on derdeel van het programma en de sportbeoefening krijgt er dan ook al de kansen die binnen het bereik van de mogelijkheden liggen. De heer Annegarn is er terecht van over tuigd, dat alleen geestelijke ontwik keling slechts een halve ontwikke ling is, waarmee de jongens in hun later leven niet toe zullen komen en waarmee de levensschool in fei te dus maar half werk zou doen. Vandaar dan ook dat de sport op de Kaatsheuvelse levensschool ten vol le de aandacht krijgt welke zij be hoeft en verdient, niet alleen in een gezond lichamelijk beleven, maar ook in theorielessen, waarin de jon gens gewezen wordt op de betekenis en de waarde van de lichamelijke ontwikkeling, op de waarde van de sport, op de hygiëne, op de gevaren en uitwassen van de sport, enz. Vooral ook met het oog op 't steeds toenemen van de vrije tijd moet de juiste en goed geleide sportieve ont wikkeling van de jonge mens van grote betekenis worden geacht. Bo vendien ook is het van grote bete kenis dat de aandacht van de jeugd eens op wat anders wordt gericht dan op het schijnbaar alleen-zalig makende voetbal. Het is beslist no dig dat de jeugd in haar eigen be lang en tot haar eigen vreugde een wijder gezicht krijgt over het zo enorm uitgebreide gebied van de sport. En de Kaatsheuvelse levens school mag zich dan ook wel bij zonder gelukkig prijzen dat zij in de heer H. Quaadvliet een uiterst be kwaam en veelzijdig sportleider be zit, een man die zijn werk met grote liefde verricht en die door z'n eigen brede sportieve ontwikkeling in staat is de jongens de juiste en een verantwoorde lichamelijke ontwik- keling te geven. De grote sportdag, welke de Kaats heuvelse levensschool op 7 juni a.s. gaat organiseren en waarover wij in onze vorige editie reeds hebben be richt, moet dan ook gezien worden als een afsluiting van het sport-vor- mingsgeheel. Deze dag is speciaal J. Vos, van Sprang-Capelle; D. van Achterberg en gezin, van Sprang- Capelle; W. Goverde en gezin, van Zevenbergen; Andreas A. C. J. v. d. I Hout, van Tilburg; Johannes L. Mul der en gezin, van Amsterdam; Hen drikus v. Delft en echtgenote van 's-Hertogenbosch. Vertrokken: L. T. Diender naar Oisterwijk; W. M. Vloet naar Son ca.; L. J. M. Weijers naar Hillegom; J. M. J. Weijters naar Goirle; R. L. Diender naar St. Michielsgestel; H. Verbeucken naar Vught; Gerarda C. Stevens naar Schijndel; Jacobus A. H. Klijn naar Curagao; Adriana M. R. C. de Beer naar Curagao; Bernar- dus F. Nannes naar Australië Rock- hamphon; Johannes B. Hornman naar Ehv.; Gerrit Rosenbrand naar Apeldoorn; Marinus Bax naar Waal wijk; Johanna H. A. v. d. Velden naar Tilburg; Adriana M. Klijn naar Ubbergen; Antonia G. M. Kuijpers naar Udenhout; Catharina M. M. Deckers naar Boxtel; Gerardus M. H. Oosterholt naar Boxtel; Nicolaas C. Schagen naar Waalwijk; Dirk Verhagen naar Termunten post: Wo lendorp; Adrianus M. Schellen naar Tilburg; Johannes J. Bender naar Tilburg; Leendert van der Schans naar Waalwijk. ZIEKENTRIDUUM. Voor de vierde keer zal alhier het zieken- triduum gehouden worden, en wel op dins dag, woensdag en donderdag, 26, 27 en 28 mei a.s. Dit jaar zal de Zeereerw. Pater C. H. Adam de leiding op zich nemen. Hij is ka pelaan van de H. Anna-parochie in Den Bosch en welbekend van de serie vasten- preken van dit jaar. Evenals vorige jaren heeft Zuster Jovita weer haar beste beentje voorgezet om het de zieken weer zo stichtend en aangenaam mogelijk te maken. Niet minder dan 39 zieken uit onze parochie en St. Joachim- moer zullen dit jaar aan het ziekentriduum deelnemen. Per auto zullen de bedlegerige patiënten 's morgens naar 't parochiehuis worden overgebracht en gaan zij op de zelfde manier huiswaarts na afloop van de dagelijkse plechtigheden. De deelnemers- (sters) worden verzocht tijdens het triduum het parochiehuis niet te verlaten, terwijl familieleden of niet-patiënten tijdens het triduum geen toegang hebben. Voor elke dag zijn op een programma de gebedsintenties opgegeven, die bij zullen dragen het lijden en de ziekte te verdragen, opdat O.L. Heer de zieken bemoedigen, troosten en sterke moge, om het kruis dat Hij in Zijn Voorzienigheid hen oplegde, geduldig te mogen dragen. De zieken worden verzocht om dinsdag ochtend om kwart over acht klaar te zijn om te kunnen vertrekken. De dagindeling zal zijn zoals vorige jaren; wij zullen deze in onze volgende berichten meedelen. Van de film, die vorig jaar van het derde triduum is vertoond, heeft het publiek een en ander kunnen zien hoe het op zo'n zie kentriduum toegaat. Moge dit een inleiding zijn geweest om het welslagen van het ko mende „feest" voor de zieken te bevor deren. Als iedereen, waarop een beroep wordt gedaan, meewerkt, kan 't niet anders of deze drie dagen zullen voor hen die aan 't bed gekluisterd zijn, of die door ziekte getroffen zijn, een weldaad worden. Het comité vertrouwt hierop, gesteund door het oude spreekwoord: „Niets is gelukkiger, dan de gezondheid te bezitten" Voor hen die hiervan verstoken zijn, moet alles ge daan worden, om hun lot te verzachten en dit kan door een prachtig ziekentriduum. BEDEVAART ST. GERLACHUS. Maandag, 2e Pinksterdag, onder 't Oc taaf van de viering van het St. Gerlachus- feest alhier, dat reeds 50 jaar bestaat, brach ten veel pelgrims een bezoek aan onze pa rochiekerk, waar de H. Gerlachus de twee de kerkpatroon is en de voorspreker bij God voor besmettelijke ziekten onder de mensen en 't vee. Van heinde en ver kwamen zij, georga niseerd door de RKJB, naar Loonopzand, om te 8 uur Pelgrimsmis mee te vieren. Om 10.15 uur had de gebruikelijke H. Sacramentsprocessie plaats door de straten, om zo de hoogste eer te betuigen aan O.L. Heer en Hem te bedanken voor de genade die Hij ons gaf, door de grote voorspraak van de H. Gerlachus. We mogen deze hei lige wel eens bijzonder hoogachten, te meer daar hij een Nederlandse heilige is en voor de burger- en boerenstand veel weldaden heeft geschonken in het Limburgse en Bra bantse land. Hierop duidde de eerwaarde Pater Capucijn, die de pelgrimsmis opdroeg en de predikatie hield. We weten niet wat de toekomst ons brengen zal, doch met zo'n nationale figuur durven we de toekomst wel in te gaan. Zijn voorbeeld is elke in woner en pelgrim bekend. Moge de devo tie nog meer uitgroeien tot de H. Gerla chus. Hij was pelgrim en soldaat van Chris tus; hij had geduld en ijverde voor de zie len; hij was een der grootste vereerders van Maria, werd gekroond in de hemel en is als wonderdoener in onze provincies de grote toevlucht. Laten we na 't falen van zoveel wereldlijke aangelegenheden onze hoop op God stellen, zoals dat de H. Ger lachus gedaan heeft na 't overlijden van zijn vrouw. Op deze manier is zijn ver ering zéér zeker nog actueler te noemen in onze besluiteloze wereld, want „het leven der mensen op aarde is een strijd" (Job. VII 1). „Laat ons steeds Uw goedheid roemen, Geef ons ijver voor Uw eer! Zeker, dat w' ook dan vervullen, 't Heilig inzicht van den Heer." bestemd voor dedeelnemers van de levensschool en de oud-deelnemers tot en met de leeftijd van 18 jaar. Het enthousiasme voor deze sport dag is bij de jongens bijzonder groot. Er zijn er bij die zich voor al le onderdelen hebben opgegeven (100 m. hardlopen, hoogspringen, vèrspringen, balwerpen in doel, een basketball-competitie tussen de groepen van de school, een wieler wedstrijd op gewone fietsen en ten slotte een stratenloop door 't cen trum van Kaatsheuvel). Door velen wordt dan in de avonduren ook al druk getraind om straks op de dag zelf een goed figuur te slaan. Over medewerking hebben de or ganisatoren niet te klagen. Het ge meentebestuur heeft alle medewer king toegezegd en de politie-autori- teiten in Kaatsheuvel zijn zelfs bij zonder enthousiast over dit sport- feest voor de levensschooljeugd, en zij zullen dan ook ongetwijfeld alles in het werk stellen deze dag te doen slagen. De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen: a) de jongens van 16%, 17 en 18 jaar; b) de jongens van 14 t/m 16 jaar. De dag zal wor den begonnen met 'n gemeenschap pelijke H. Mis, waarna om ca. 11.15 uur zal worden begonnen met de wedstrijden, die op de eigen terrei nen rond de school zullen worden gehouden en die tot ca. 5 uur zullen duren. Alleen de wielerwedstrijd en de stratenloop zullen zich tot in 't centrum van Kaatsheuvel uitstrek ken. Het wielerparcours bedraagt 3,9 km., dat viermaal zal moeten worden gereden. De stratenloop gaat over een afstand van 2500 m. De dag zal worden besloten met een prijs uitreiking en een sportfilm in het schoolgebouw. Het aantal deelnemers aan deze sportdag is nog niet precies bekend, maar als men weet dat de schooi momenteel 93 deelnemers heeft, af komstig uit 58 verschillende bedrij ven, en men daarbij nog telt de oud deelnemers, dan mag men er op re kenen dat het een druk en klinkend sportfeest zal worden, dat het le vensschoolwerk nog weer eens op nieuw in het middelpunt van de be langstelling zal plaatsen. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Sprang-Capelle, op vrijdag 22 mei 1959 des nam. 7.30 uur ten gemeente huize. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Wijziging Ambtenarenreglement en Arbeidsovereenkomstenbesluit. 5. Wijziging „Rangen- en Bezoldigings verordening 1955". 6. Toekenning duurtetoeslag aan het ge- meentepersoneel over 1959. 7. Vaststelling „Spaarverordening '59". 8. Bevordering gemeente-personeel. 9. Verkoop grondstrook nabij „het Bruggetje". 10. Aankoop grond t.b.v. uitbreiding der algemene begraafplaats aan de Heistr. 11. Aankoop grond aan de Schrevelstr. 12. Verpachting gemeente-eigendom men. 13. Kwijtschelding gedeelte huur sport terrein. 14. Aangaan geldlening groot f 100.000 bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten. 15. Wijziging Algemene Politieveror dening. 16. Voorlopige vaststelling gemeente rekening 1957. 17. Wijziging gemeente-begrotingen '58 en '59. 18. Mededelingen. 19. Rondvraag 20. Sluiting. CHR. GYMNASTIEKVERENIGING „PRO PATRIA". De Chr. Gymnastiekvereniging „Pro Pa- tria" te Sprang-Capelle nam op maandag (2e Pinksterdag) deel aan de Gewestelijke Turndag van het Zuider-gewest N.C.G.V., ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van D.I.O. te Dordrecht. Pro Patria wist in deze wedstrijden beslag te leggen op twee le prijzen, twee 2e prijzen en een 3e prijs, n.l.: Dames 2e graad B: le prijs met 99% pt. Adspirant Dames 2e graad A: 2e prijs met 133% pt. Adspirant Heren 2e graad: 2e prijs met 84 pt. Heren 2e graad: le prijs met 87 pt. Heren 3e graad: 3e prijs met 108 pt. Voorwaar een mooie prestatie, waarvoor leden en leider een eresaluut toekomt. Omstreeks 10 uur arriveerde Pro Patria maandagavond in opgewekte stemming in Sprang. Het was voor Pro Patria een in alle opzichten geslaagde dag en kan men terugzien op een goede wedstrijd, die onder prachtig turnweer plaats vond. OUDERAVOND CHR. SCHOOL. Op D.V. donderdag 28 mei, des avonds half 8, zal in de Chr. School alhier een ouderavond worden gehouden, onder lei ding van de voorzitter der schoolvereni ging, Ds. P. J. Bos. Medewerking zal wor den verleend door de blokfluitgroep van de school, die enkele nummertjes ten beste zullen geven, terwijl verder ook declamatie door de leerlingen zal worden gebracht. Door dokter A. van Bonzei, schoolarts, zal op deze ouderavond een onderwerp wor den behandeld over: Algemene gezond heidszorg voor kinderen, terwijl in de pauze gelegenheid zal worden gegeven tot het be zichtigen van het werk der leerlingen. Aangifte nieuwe leerlingen. Voor het nieuwe schooljaar dat per 1 sep tember a.s. aanvangt, bestaat gelegenheid tot het aangeven van nieuwe leerlingen op a.s. maandag 25 mei, des avonds van 7-8 uur in de school; de nieuwe leerlingen moe ten voor 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Verkeersexamen, praktisch gedeelte. Voor de leerlingen van de Chr. School, die op 12 maart deelnamen aan het schrif telijk gedeelte van het Verkeersexamen, zal op vrijdag 5 juni a.s. het praktisch gedeelte van het examen plaats vinden. OUDERAVOND KLEUTERSCHOOL PRINSES BEATRIX In de openbare kleuterschool Prinses Bea trix hield de Oudercommissie dier school op woensdagavond j.l. haar jaarlijkse ouder avond. Deze avond stond onder leiding der presidente van de Oudercommissie, mevr Oerlemans-Aalfs. De ouderavond was zeer druk bezocht. Te ongeveer 7 uur opende mevr. Oerlemans-Aalfs de vergadering, waarbij zij allen hartelijk welkom heette en wel in het bijzonder de heer Poldervaart, hoofd der Kon Julianaschool. Ik hoop, al dus de presidente, dat de agenda vlot zal worden afgehandeld, omdat na de pauze de kleuters iets zullen voordragen. Mocht er iets niet al te vlot verlopen, moet U dat de kleuters niet al te kwalijk nemen. U weet ze zijn nog erg jong, doch ik weet ze ker dat zij zeer hun best zullen doen. Wij als oudercommissicleden vinden het leuk, dat U de kleuters nu zelf eens aan het werk kunt zien. De grootsten zullen iets voordra gen en de kleinere zullen enkele dansjes ten beste geven. Ik wil U nog mededelen, dat de secretaris onze commissie, dhr. van Splunder, ons heeft verlaten i.v.m zijn be noeming elders De heer van Splunder heeft veel voor onze school gedaan en ik mag wel zeggen, dat hij alle zaken, zowel de prettige als de minder prettige steeds met veel pleizier heeft verricht. Vervolgens las de heer Kuijsten de no tulen der vorige ouderavond, welke on veranderd werden goedgekeurd en onder tekend. Mej. Wagner gaf hierna een finan cieel verslag en bij monde van de kas controle-commissie, bestaande uit de dames mevr. Snijders en Wittebol, werd mede gedeeld, dat alle bescheiden in orde wa ren bevonden. Bij het volgende punt, de bestuursver kiezing, deelde de presidente mede, dat er een vacature was ontstaan door het ver trek van de secretaris der oudercommissie, terwijl voorts de bestuursleden mevr. Kom- mers en de heer Kuijsten, niet meer zullen terugkeren in het bestuur, aangezien zij geen kinderen meer op de kleuterschool hebben. Beide bestuursleden werd dank gebracht voor het werk, dat zij voor de kleuter school hadden gedaan. Wij hebben met hen steeds prettig vergaderd, aldus mevr. Oer- lemans en het spijt ons, dat zij ons thans noodgedwongen moeten verlaten. Zowel mevr. Kommers als de heer Kuijsten moch ten een aardig geschenk in ontvangst ne men. Tot nieuwe bestuursleden der ouder commissie werden vervolgens gekozen mevr. Waarts en de heren Vermeulen en Kuiper. Beide eerstgenoemden, die ter vergadering aanwezig waren, namen hun benoeming aan, onder dankzegging aan de ouders voor het vertrouwen, dat men in hen wilde stel len. Met de heer Kuiper zal men nog con tact opnemen. De rondvraag leverde geen moeilijkheden op, zodat nu de kleuters aan de beurt kwa men om hun kunnen te tonen. Met belang stelling werden de versjes aangehoord, die de kleuters voordroegen terwijl ook de al lerkleinsten met hun dansjes veel bijval oogstten. Aan het eind van de vergadering bracht mevr. Oerlemans dank aan allen voor hun opkomst en zij sprak tevens de hoop uit, dat men tevreden was over deze avond. P.V. DE LUCHTVAART. De P.V. De Luchtvaart alhier hield j.l. zondag een wedvlucht vanuit St. Denis, over een atstand van 326 km. De uitslag luidt als volgt: G Treffers 1, 18; P v Raamsdonk 2, 11; J Nieuwenhuizen 3; P Nieuwenhui- zen 4, 12; Jac Rozenbrand 5, 21; M v Peer 6, 13; A Klootwijk 7, 20; C de Cloe 8, 14, 15, 17; C Blok 9; P Bakkeren 10, 19; H Dalmaijer 16; A v Beek 22. A.s. zondag wordt een wedvlucht gehou den vanuit St. Ghislain, over een afstand van 130 km. Inkorven a.s. vrijdagavond in het clublokaal bij mevr. Cové-v. d. Haart. ORIËNTATIERIT M.A.C. MARIJKE. De motorclub Marijke had voor 2e Pink sterdag een oriëntatierit georganiseerd waaraan echter slechts een 17-tal rijders hebben deelgenomen. De rit, ter lengte van ongeveer 60 km, was uitgezet door de he ren de Jong en Molegraaf. De uitslag van deze rit was als volgt 1 P Schoenmakers llstrp.; 2 Th v Beek 57 strp.; 3 L Cové 98 strp.; 4 C Haverhals 98 strp.; 5 L. Fitters 101 strp.; 6 J. Muis 102 strp.; 7 C Metzke 112 strp.; 8 van Thielen 114 strp.; 9 Dr. Gerlach 195 strp.; 10 D Vos 197 strp.; 11 H Blom 200 strp.; 12 J v Wijlen 203 strp.; 13 C v Oosterhout 237 strp.; 14 M Heurter 243 strp.; 15 v d Sluijs 286 strafpunten. Twee deelnemers werden niet geklasseerd. In café De Witte Brug vond na afloop de prijsuitreiking plaats. Enkele zeer fraaie prijzen werden aan de deelnemers uitge reikt. VROUW VERMOORD TE AMSTERDAM. Voor de vierde maal in nog geen twee en een half jaar is donker Amsterdam opgeschrikt door een moord op een hij de zedenpolitie bekende vrouw. Zaterdagavond omstreeks 12 uur werd in de voorkamer van een pand in de Bergstraat (een straatje tussen de Singel en de Herengracht, hij ijk 45-j Truus K.-B alias „Zwarte Truus' De gerechtelijke geneeskundige patholoog-anatoom dr. J. Zelden- rust, is van mening dat de nog onbekende moordenaar de vrouw met de handen heeft gewurgd. de Torensluis) t 'stoffelijk over schot gevonden van de 45-jarige

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6