WASPIK JfOAÉ UATSTÜ BERICHTEN Waalwijk een flinke arbeider personeel DE AVONTUREN VAN DIM EN DAM Rouw-drukwerk GARAGEKOZIJN NETTE JONGEN SiswÊ! 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 19 MEI 1959 7 Raamsdonk Pluimvee LONDENSE NOZEMS VERMOORDDEN NEGER. OVERHALER-ZWIKKER THOR PLASTIC MOTZAKKEN Jac. Bergmans TARVO-BROOD VAN SMARIUS Huishoudbeurs. Onder de titel „Waar het om draait" geeft de Bazar, H. van Don gen, vrijdagavond 22 mei a.s. in de zaal van hotel v. Iersel, een huis- houdshow-cabaret, waar de nieuw ste huishoudelijke snufjes op amu sante wijze zullen worden gedemon- steerd. Daarnaast zijn er aan deze avond nog diverse attracties verbon den. Commissie Ruilverkaveling. 4VlhMRkaifafcJNBb&*- Aan de plaatselijke commissie voor ruilverkaveling „Land van Heusden en Altena" is als deskundige toege voegd de heer M. v. Dongen uit Was pik. Hoofdingelanden. In de gehouden vergaderingen der ingelanden van het waterschap het Zuiderafwateringskanaal zijn geko zen tot hoofdingeland: voor district 1: S. Lankhuyzen uit Raamsdonk; voor district 2: G. W. Zijlmans uit Waspik; voor district 3: P. J. J. de Bont uit Raamsdonk en H. C. J. Kamp uit Raamsdonk; voor district 4: A. P. E. J. Smeur, H. J. Verschu- re en E. C. H. de Wit, allen uit Waspik; voor district 5: A. P. de Bont uit Waspik; voor district 6: W. T. H. Zijlmans uit Waspik. Vernieuwing wegdek. Zo juist is men gereedgekomen met het wegdek van de Beatrixlaan. Op het oude klinkerplaveisel heeft men een laag z.g. koud-asfalt aange bracht. Hierdoor kreeg het laantje wel een heel ander aanzien, maar 't idillisch karakter is hierdoor zeer zeker niet aangetast. Raadvergadering. Vrijdagavond komt de raad van onze gemeente ten gemeentehuize in openbare vergadering bijeen. De agenda en de prae-adviezen zijn ons echter nog niet bekend. Gouden bruiloft. Het echtpaar Savelkouls-Pols, wo nende in de Carmelietenstraat te Waspik-Boven, vierde vorige week temidden van een groot aantal fa milieleden, vrienden en kennissen hun gouden bruiloft, 's Morgens werd er in de Theresiakerk een. H. Mis met assistentie opgedragen. Een bijzonder actief buurtcomité had aan de woning van het jubilerende echt paar een stijlvolle versiering aange bracht. Ook mochten de echtelieden van dit comité een prachtige pendu le in ontvangst nemen, 's Avonds bracht de harmonie namens de ge hele Waspikse gemeenschap een se renade. De voorzitter van de har monie, de heer P. Brokx, sprak hierbij woorden van felicitatie tot de feestvierenden. De heer Savel- kouls toonde zijn dankbaarheid voor deze muzikale hulde onder meer door 'n geschenk onder couvert aan de harmonie. De grote drukte tij dens de receptie toonde duidelijk de grote populariteit van 't vitale gou den paar. Vijftigjarig dienstverband. De heer J. v. Eersel werd eind vorige week door de firma Savel- kouls gehuldigd wegens zijn 50-jarig dienstjubileum. Van de firma mocht I de heer v. Eersel en zijn echtgenote naast enkele cadeaux een geschenk onder couvert in ontvangst nemen. Ook de collegas van de jubilaris lie ten zich niet onbetuigd en overhan digden hem een theeservies. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de heer v. Eersel nog toegesproken door burgemeester v. Erp. «oJfc r.AlV.Hs/ M Zomera vondvoetbal Hieronder volgen de uitslagen en het programma voor de komende week van de zomeravondcompetitie Raamsdonk en omstreken: BBBHollandia 3—2 JCLSand. Boys 3—0 Good LuckHollandia 55 PNEM—Necof 7—0 BBB—JCL 0—2 Sand. BoysNecof 11 Good Luck—WFC 2—3 PNEM—WFC 6—2 Sand. Boys—WFC 1—5 Programma: donderdag 21 mei NecofJCL en HollandiaWFC. Vrijdag 22 mei: PNEMGood Luck; BBBMilitairen. H. van Bokhoven koning van schutterij. Zaterdag j.l. had het koningschieten plaats van de handboogschutterij „Eensgezindheid". Onder leiding van voorzitter B. Matteijsen werden 50 pijlen geschoten. De heer H. v. Bok hoven, die door omstandigheden een week eerder zijn pijlen moest afvu ren, schoot toen 394 punten bij el kaar. Zaterdag bleek geen der ande re schutters dit succes te kunnen overtreffen of te evenaren, zodat de heer G. Zijlmans zijn titel, welke hij vorig jaar behaalde, moest afstaan aan v. Bokhoven. De gedetailleerde uitslag is als volgt: 1. H. v. Bokhoven 394 p. 2. Jos. Huijs 365 p. 3. N. Schmits 352 p. 4. J. S. Schmits 334 p. 5. G. W. Zijlmans 333 p. 6. A. Verwijmeren 326 p. 7. A. Akkermans 268 p. 8. P. Akkermans 223 p. 9. P. Gommers 213 p. Omdat de nieuwe koning momen teel in het ziekenhuis vertoeft, moet de huldiging achterwege blijven. Als de heer v. Bokhoven temidden van schutters vrienden zal zijn te ruggekeerd, zal hem het konings- kruis alsnog worden opgespeld. Veerse Boys 2 kampioen. Op het sportterrein van White Boys te Waspik-Boven speelden Veerse Boys 2 en Dussense Boys een beslis- ingswedstrijd om t kampioenschap van de tweede klas afdeling 105 van de Brabantse Bond. Raamsdonksveer behaalde een zwaar bevochten 32 overwinning op de mannen uit Dus- sen, zodat de titel naar Raamsdonks veer ging. Korfbal. Uitslagen van maandag te Tilburg gespeelde wedstrijden: SiosAmicitia 2 11 Vios jun.Amicitia jun. 02 NIEUWE GIDSENLEIDER. De St. Brigadegroep alhier is weer een leidster rijker geworden, n.l. mej. Johanna Hooymayers. Zij is geinstalleerd als Adjuto. Na de installatie van de Adjuto werd ook mej. Jeanne van Ooort als Guido bij de junioren geinstalleerd. Hierna wed de avond keurig verzorgd door de junioren- en senioren-gildsen in de vorm van 'n Bonte Ring. Men speelde een televisiestuk, waarin declamatie, zang en voordrachten elkaar afwisselden. Het groepscomité was bij deze gelegenheid ook vertegenwoordigd. We wensen de nieuwe leidster een zonnig spoor. Promotie naar 3e klas. VirtusVES '35 Best VooruitTongelre ZATERDAGVOETBAL. 4e klas. Good LuckZwal. Boys DinteloordNicuwdorp The GunnersArnenuiiden VrederustAZVV SCC '35Colijnsplaat B. 2—3 2—0 3—1 2—2 2—2 2—5 n.a. ZOMERAVONDCOMPETITIE. Uitslagen van ae vrijdag ge speelde wedstrijden AvehaCoöperatie 12 Gragtm. Wiesm, Stahl Pulles v. Gerwen 30 Verhulst-v. Bladel 32 Programma dinsdag 19 mei. Terrein RKC. 6.30 u. CoöptratieVerhulst. 7.30 u. SchuwerVerolme. Terrein WSC. 6.30 u. VestersAveha. 7.30 u. Blok v. Heijst v. Haren Oomens. Terrein Baardwijk. 6.30 u. v. Bladcl-Landis Gyr. 7.30 u. Timtur-A. J. de Kort. UITSLAGEN VAN 2e PINKSTERDAG. BETAALD VOETBAL. Eredivisie. MVVEnschede (16-5) 20 DWS— Sparta 0—4 (Sparta kampioen) ADOFortuna '54 01 NACEl ink wijk Rapid JC—Willem No adAjax DOS—VVV Blauw WitSHS Enschede-M V V FeijenoordPSV le Divisie A. Helmond—Limburgia 2—0 SUCCESSEN VOOR „KRACHT EN VLUGHEID" IN DORDRECHT. I)c Christelijke Gymnastiek- ver. „Kracht en Vlugheid" te Be- soijen heeft op de Gewestelijke Tuindag van het Zuidergewest van 't Ned. Chr. Gymnastiekver- bond, die op 2e Pinksterdag te Dordrecht werd gehouden, enkele fraaie successen weten te beha len. De Waal wij ksc dames wisten in de 3e graad klasse A het hoog ste aantal punten (153) te beha len en legden daarmee beslag op de lc prijs. Er kwamen in deze afdeling 15 verenigingen uit. De adspirant-dames, die uit kwamen in klasse A 2e graad, gooiden met 152Vfe pnt. eveneens 'de hoogste ogen en brachten ook een le prijs mee naar huis. In de ze afdeling waren 16 deelnemen de verenigingen. De heren kwamen ook uitste kend voor de dag door in de 2e graad met 78V2 pnt. beslag te leg gen op een 2e prijs. Hier waren 7 deelnemende verenigingen. De adspirant-heren van K. en V. had den het tegen 25 andere deelne mende verenigingen bijzonder moeilijk in de 2e graad, maar ze wisten toch met 81 \f% pnt. een 3e prijs in de wacht te slepep. De marswedstrijd, waaraan 35 verenigingen deelnamen, leverde K. en V. nog een 2e prijs, op, zo dat de Waal wij kse vereniging wel een biizonder succesvolle reis naar Dordrecht heeft gemaakt. RECTIFICATIE. Wij willen onze lezeressen en lezers er op attenderen, dat ten gevolge van een misverstand hij de opmaak van ons blad het arti kel over de algemene W. en W.- verzekering op de voorpagina een wat vreemd slot heeft gekregen. Het slot van dit artikel, begin nende in de 2e klom bij ..Zo lang zamerhand... etc." hoort name lijk hier niet thuis, doch in de aanhef van het artikel over de sportdag van de Kaatsheuvelse Levensschool, waar u het dan ook weer terugvindt. Onzé excuses voor deze fout. VERKEERSEXAMEN. Te R'veer maakten de leerlingen der Jeanne Fijneman en Greta van Oort Pd. van ons dorp het praktisch gedeelte van het Verkeersexamen. Alle candidaten slaagden voor dit verkeersexamen; drie leerlingen slaagden met lof, daar deze nul fouten had den gemaakt. Het waren: Carla de Rooij, hoogste klassen van de drie lagere scholen VolendamSVV 12 LeeuwardenAlkmaar 01 ZFCVSV 3—1 BW—AGOVV 6—2 Fortuna VI.Eindhoven 32 le Divisie B. ExcelsiorVolewijckers StormvogelsKFC 11 HeraclesRoda Sport 01 Roda Sport degradeert) HVCHelmondia (16-5) 4—1 Sittardia—GVAV 2—0 (Sittardia kampioen) RigtersbleekVitesse 61 Hermes DVSRBC (16-5) 2—2 2e Divisie A. HilversumWilhelmina EDOBaronie UVS—EBOH XerxesONA 2e Divisie B. 0—2 0—0 0—1 3—0 1—1 II 2—4 1—1 4—0 2—2 1—1 2-3 0—2 1—1 topconferentie der Grote Vier, ziet er als volgt uit: 1. De Amerikaanse, Britse en Franse troepen blijven in West-Berlijn. 2. Noch in Oost-, noch in West- Berlijn mag propaganda wor den gevoerd tegen een van de vier bezettende mogendheden. 3. De toegangswegen naar West- Berlijn komen onder controle van de zogenaamde Duitse De- i mocratische Republiek (Oost- Duitsland), welker vertegen woordigers door het Westen zouden worden beschouwd als „agenten" van Moskou. 4. Do vrijheid van de stad wordt gegarandeerd door een verkla ring van de vier grote mo- bladgroenten ijzerhoudend zijn, vor men zij een onmisbaar onderdeel van het menu. Het zou een heel verkeerd denkbeeld zijn te menen dat men van fris, zuiver groen voer te veel zou kunnen geven. In dat geval laten de dieren het liggen of vermorsen het. Goed groenvoer kan nooit diarrhee veroorzaken, nog minder bloedar moede! Nu de broedeieren weer door ve ler handen gaan, is het misschien goed eraan te herinneren, dat zinde lijke behandeling een vereiste is. Maar dat niet alleen. Ook een be paalde omzichtigheid komt te pas, want ze leven! grote mo- Hoogstens 12 dagen mogen broed- gendheden of van de Verenig- eieren bewaard worden. En wel in de Naties. (Volkskrant) FORMATIEOPDRACHT AANVAARD. Het kabinet der Koningin deel de zaterdag mede: De Koningin heeft hedenmorgen ten paleize Soestdijk prof. dr. J. E. de Quay ontvangen. Prof. De Quay heeft Hare Maiesteit medegedeeld, de opdracht tot het vormen van 'n kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwer king met de volksvertegenwoor- sum. Als dat opfokvoer is samenge- natuurlijke liggende houding, op een zachte, droge, zuivere onderlaag in een ruimte, vrij van alle scherpe geu ren en geurtjes. Elke dag wentelt men, terwijl ze blijven liggen, de eie ren een halve slag om, teneinde de hagelsnoeren zolang mogelijk kunnen bewerken dat de dooier in 't midden komt en zich niet aan de bovenkant vasthecht. De heer J. W. v. d. H. te Hilver- diging tc aanvaarden. Kunstmatig broeden. (vervolg) OklenzaalVelocitas (o.p.v. Oldenzaal) R hedenEnsch. Boys 33 VeendamZwolse Boys 41 NEC—Tubantia 3—1 Go AheadHeerenveen 60 Oosterparkers-Zwartemeer 11 AMATEUR VOETBAL. le klas C. Roermond—Alliance 10 KimbriaEmma 40 (Kimbria degradeert) HeerBrabantia 2J0 Promotie naar le klas. Wilhelmina '08Gr. Ster 44 (o.p.v. Wilhelmina) TOP—Hulst 2—0 DULLES GAAT ACHTERUIT. De toestand van John Foster Dul les is zaterdag verergerd. Zijn fami lie is naar Washington gekomen om in zijn nabijheid te zijn Vorige week had Dulles, die reeds verzwakt was door de uitbreiding van de kanker in zijn lichaam, een lichte longont steking gekregen. Deze longontste king is niet geheel geweken. Sinds zaterdag is zijn toestand ongewij zigd. In de nacht van zaterdag op zon dag is in Notting Hill in Londen een neger vermoord met zes dolk steken. Het was de 32-jarige goed oppassende timmerman Kilso Co chrane, die op weg van het zieken huis naar zijn woning werd aange vallen door een groep teddy boys (Londense nozems). Notting Hill is de wijk waar in augustus van het vorig jaar ook hevige rassenrelletjes plaats vonden. Er wonen veel West indiërs. GROTE PINKSTERDRUKTE. Het lange Pinksterweekend heeft drukte op de wegen ge bracht. Vooral de buitenlanders, die hun plannen al hadden uit gestippeld, lieten zich door de wat lager geworden temperatu ren niet thuishouden. In de grote steden in het westen waren de hotelbedrijven vrijwel allemaal beslapen, zeker in de nacht van zaterdag op zondag. De VVV in Amsterdam moest een beroep doen op particulieren. De terug tocht maandagmiddag was er een van meter voor meter In Twente waar men zich niet kan herinneren wel eens zoveel auto's op de weg te hebben gezien, was er geen doorkomen aan. Het uit gaanscentrum Ommen was on bereikbaar. Op de „snelweg" Eindhoven-Weert kwam men niet boven de 40 kilometer. WESTERSE MINISTERS VERDEELD OVER KWESTIE WEST-BERLIJN. Een compromis-voorstel. De Amerikaanse minister Chris tian Herter heeft zijn ambassa deurs in Londen en Parijs, Whit ney en Amory Houghton, naar Geneve ontboden om! hen te raadplegen in een zeer netelige kwestie: de mogelijkheid van 'n voorlopig akkoord met de Rus sen over de kwestie-Berlijn. Een ruwe schets van dit akkoord, dat van kracht zou blijven tot een Wij kunnen hoenders houden met het doel veel eieren te rapen, heel goed, maar denk er dan om dat van die éénjarige dieren geen eieren ge nomen worden voor broeddoeleinden. De éénjarige ruien in oktober en wor den tot februari krap gevoerd. Veer tien dagen vóór de broedtijd worden de rantsoenen vermeerderd en men krijgt broedeieren van een hoedanig heid waarover men tevreden kan zijn. Nu iets over het broeden zelf. Bij het eerste schouwen heeft men zeer dikwijls eieren die ogenschijn lijk onbevrucht zijn. Meestal ligt de schuld echter aan de wijze van broe den. De eerste dagen wordt meestal niet warm genoeg gebroed. Wie er toe in de gelegenheid is en te gelijker tijd een hen op eieren zet, zal dadelijk het bewijs vinden. Houdt eens een ei van onder de hen tegen het lid van Uw oog (goed drukken) en gij bespeurt een hoogst aangename warmte; houdt nu eens een ei van uit de machine tegen het oog en U vindt dadelijk het onder scheid. De broedse hen broedt niet de eer ste week bijv. 101 graden, de tweede week 102 en de derde 103, om maar eens iets te noemen, ze broedt naar instinkt en de eieren waar ook geno men, zijn altijd even warm. Ook wan neer wij eieren nemen uit onze ma chine, vóór, achter, uit het midden en aan de zijde bespeuren wij soms een onderscheid dat te denken geeft. Alleen fabrikanten die veel onder vinding hebben en lange jaren steeds verbeteringen aangebracht hebben, kunnen machines leveren die gelijk matig verwarmen. Profiteert van het groenvoer. Het groenvoer begint iets ruimer te komen. Onze dieren hebben er toch zo'n behoefte aan. Daar vooral de steld zoals U aangeeft, dan is het r goed en dan ligt de schuld van de zwakte in de benen daar wel niet aan. Toch hebt U goed gedaan met eens i opfokvoer te bestellen bij de firma, die U noemt. Dat opfokvoer is be slist goed. U voert de kuikens toch niet al te veel? Want dan loopt het ook mis. Uw kuikens zijn reeds 5 mrt. geboren en hebben daarom misschien wel te weinig groenvoer gehad. De stam waaruit Uw kuikens ge boren zijn, is toch niet verzwakt door inteelt U ziet uit al deze gissingen, dat ik de oorzaak van het euvel niet met beslistheid kan aangeven. De diertjes zitten toch niet te warm en te bedompt? Denk er om, dat frisse lucht onmisbaar is. Kippenvriend. Wij hebben nieuwe mon sterboeken voor rouw- artikelen als bidprentjes, rouwbrieven, rouwkaarten, enz. samengesteld en zen den deze eventueel gaarne ter inzage. Wij maken van deze gele genheid gebruik er op te wijzen, dat degenen, die hun rouwdrukwerk door onze drukkerij vervaardigd en geleverd willen zien, deze rechtstreeks bij ons gelieventebestellen en niet bij tussenpersonen, of wel deze laatsten uitdrukkelijk opdracht te geven ze bij onze drukkerij te doen vervaardigen. Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen GROTESTRAAT 205 TE KOOP: met deuren Hoofdstraat 64 Kaatsheuvel Wenst van betrekking te veranderen die de gehele mackay-afdeling ma chtlg Is. Zag zich gaarne op klein be drijf geplaats als voorwerker of iets dergelijks. Brieven onder no. 1098 aan het bureau van dit blad. Gevraagd als hulp bij de chauffeur Haven 6 - Waalwijk WIJ HEBBEN: vanaf f 1 .- Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt - Kaatsheuvel Tel. 2286 WIJ VRAGEN VOOR ONZE FABRIEK Aanmelden ten kantore: Coöp. Zuivelfabriek „De Toekomst' Vrijhoeve-Capelle. GEVRAAGD VOOR ALLE AFDELINGEN. Prettig, vast werk, tegen hoog loon en reis kostenvergoeding. DAMES- en KINDERSCHOENENFABRIEKEN WENDELNESSEWEG 58 - CAPELLE CopyrioM P. I. B Bo« 6 Cop«nhog«n 579. BIM EN BAM AAN 'T SKIËN. Bim en Bam gaan aan het skiën, Maar, hoe Bam ook kijkt en tuurt, nergens, nergens is een helling om te glijden in de buurtl „Waarom zou je zo ver zoeken?" zo lacht Bim. „Neem je gemak! Hier vlak bij is 'n reuze helling, Laat ons glijden van... het dak!" Bim vindt dit een prachtig denkbeeld. Zo gezegd, is zo gedaan. En zo zie je beide beertjes met een vaart het dak afgaan rechtstreeks in een grote sneeuwberg! Uitgeskied zijn ze nu toch en heeft niemand hen geholpen, wel..., dan zitten ze daar nog.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 7