SPORTSPIEGEL w Geladen cup-sfeer rond eerste Waalwijkse schoolvoetbaltournooi HUWELIJK bouwgrond te koop gevraagd prima SPUITER PERSONEEL voor alle afdelingen MEISJE of WERKSTER HUISNAAISTER DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 19 MEI 1959 Tien van ongeduld trappelende elftallen. Eindelijk is het dan zover-! Morgenvroeg om 9 uur zal de bal aan het rollen worden ge bracht voor het eerste Waalwijk- se Schoolvoetbaltoernooi, met als hoogste inzet de beker, welke liet gemeentebestuur spontaan voor dit toernooi beschikbaar ge steld heeft en die, als het maar even kan, door burgemeester Tcijssen persoonlijk zal worden uitgereikt. Maar tussen de eerste trap en het besluit met de uitrei king van de „Cup-trofee" 'liggen twee dagen met op liet scherp van de snede uitgevochten voet- balffevechten, waarin met de in zet van alle krachten en toch fair gestreden zal worden om het bezit van de begeerde trofee, maar waarin de eer van de school toch op de allereerste plaats zal komen. Vraagt u ons naar een kans- voorspelling, dan moeten wij het antwoord schuldig blijven, want er komen elftallen in het veld die elkaar nog nooit eerder gezien hebben. We weten ook niet wel ke sterren de diverse scholen in het veld zullen brengen. Wel we ten we, dat er in de tien verschil lende kampen de grootste ge- heimzinnigneid wordt betracht. De samenstelling der elftallen wordt tot op het laatste ogenblik geheim gehouden en de diverse verzorgers bewaren het grootste stilzwijgen omtrent de te volgen tak tick". Wel kunnen we u zeggen dat ze alle tien willen winnen en dat elk team zijn huid zo duur mogelijk zal verkopen. Voor zo ver we hebben kunnen nagaan, verkeren alle spelers in een voor treffelijke mentale en lichamelij ke conditie en deze twee cup-da gen zullen dan ook wedstrijden te zien geven, die van het begin tot het einde zullen boeien en waar in elk doelpunt goud waard zal zijn. TWEE POULES. Er wordt gespeeld in twee pou les, die bij loting als volgt zijn samengesteld Poule I. 1. St. Petrusschool A. 2. Onenbare Lagere School, Sta tionsstraat. 3. St. Aloysiusschool. 4. St. Jozefschool. 5. St. Clemensschool. Poule II. 6. Chr. Lag. School, Besoijen. 7. Past. Kuijpersschool. 8. Bijzondere school C.V.O. Sprang-Capelle 9. St. Petrusschool B. 10. Openb. Lag. schoool, Capelle. Bijzonder verheugend is wel de deelname van twee scholen uit de gemeente Sprang-Capelle aan dit toernooi, waardoor dit een inter gemeentelijk tintje krijgt. Alle wedstrijden worden ge speeld op de terreinen van WSC en wel volgens onderstaand pro gramma Woensdag 20 mei. 9.00—9.30: Poule I: 1—2 (terrein A). Poule II: 67 (terrein B) 9.40—10.10: Poule I: 3—4 (terrein A) Poule II: 8—9 (terrein B) 10.2010.50: Poule I: 51 (terrein A) Poule II: 10—6 (terrein B) 11.00—11.30: Poule I: 2—3 (terrein A) Poule II: 78 (terrein B) 11.40—12.10: Poule I: 4—5 (terrein A) Poule II: 910 (terrein B) 2.00—2.30 Poule I: 1—3 (terrein A) Poule II: 6—8 (terrein B) 2.40—3.10 Poule I: 2—4 (terrein A) Poule II: 79 (terrein B) 3.20—3.50 Poule I: 3—5 (terrein A) Poule II: 810 (terrein B) 4.004.30 Poule I: 4—1 (terrein A) Poule II: 96 (terrein B) 4.40—5.10 Poule I: 5—2 (terrein A) Poule II: 107 (terrein B) Op de tweede dag (donderdag 21 mei) komen de elftallen, die na de eerste dag in heide poules dezelfde plaats in nemen tegen elkaar uit en wel volgens onder staand programma: 10.0010.50 no. 5 poule Ino. 5 poule II om de 9e en lOo plaats; 11.0011.50 no.4 poule Ino. 4 poule II om de 7e en 8e plaats; 12.00—12.50 no. 3 poule Ino. 3 poule II om de 5e en 6e plaats; 18.0019.10 no. 2 poule Ino. 2 poule II om de 3e en 4e prijs; 19.2020.30 no. 1 poule Ino. 1 poule II om de le en 2e prijs. Op de eerste dag duren de wed strijden dus 2 x 15 min. zonder rust, op de tweede hebben de eer ste drie wedstrijden een duur van 2 x 20 min. met 5 min. rust, terwijl in de twee laatste beslis singswedstrijden 2 x 30 min. ge speeld zal worden, met 10 min. rust. De prijsuitreiking vind plaats direct na afloop van de laatste beslissingswedstr d. De finale is met opzet wat la ter in de avond geplaatst opdat heel Waalwijk getuige kan zijn van deze enerverende school- cup-final, die in spanning onge twijfeld niet zal onder doen voor Wêmbley. Het is van harte te hopen, dat de grote Waalwijkse voetballers en voetballiefheb bers deze finale voor de jeugd tot een glanzend evenement zul len maken door in grote getale naar het WSC-terrein te komen. SPELERS. Door de diverse scholen zijn de volgende spelers geselecteerd, waaruit het elftal zal worden sa mengesteld St. Petrussschool A: Martien v. Leeuwen, Wim Vos, Kees v. Huiten. Rini v. Bracht, Dré Spaoens, Eddie Ossenblok, Harry Hendriks, Dré Somers, Chris Alewiin, Joke v. Pruyssen, Jos v. Huiten, Hans Winkel, Pierrie v. Loon, Marcel Nier man, Marrie Hamers, Tonnie de Bont. Openb. Lagere School, Stations straat: Ad. v. d. Anker, Leo v. Helvert, Ad Schuwer, Rini Wagemakers, Hans Roelofs, Humphrey We ver, Ad Bakkeren, Jan de Peffer, M. Vugts, P. Bakkeren, D. de Roon, F. Heijmans, Huib Schoon- dermark, G. v. Wijnen, Ad Schel len, F. Marlisa. St. Aloysiusschool: Jan v. Leent, Harrie Hurkmans, Tini Vugts, Jan v. Vliet, Homy Dijkstra, Max v. Daelen, Piet Scnoemans, Antoon Kroot, Har ry v. Loon, Kees Lommers, H. v. Delft, Rini v. Veldhoven, M. v. Veldhoven, Tjen de Kort, v. Roosmalen, T. v. Bavel. St. Jozefschool: A. Duquesnoy, A. v. d. Heijden, P. de Bonth, L. Snels, H. v. Ünen, H. Duquesnoy, L. v. d.Houdt, Fr. v. d. Houdt, *C. Schapendonk, C. v. d. Gouw, L. v. Zon, Chr. Ass- mann, T. v. Broekhoven. St. Clemensschool: Cor Kuys, Piet Treffers, Gijs Pullens, Theo de Haan, Berry v. Cromvoirt, Henny Molegraaf, Henk Beerens, Jozef Slaats, Ad Elshout, Hans Pullens,Ad Mul ders, André Brands, Adrie de Jong, Kees v. Oers, Arnold Leij- tens, Piet v. Heivoort. Christelijke Lagere School, Besoijen: Sippi v. Zeist, Dikkie Treffers, Wim Wilhelm, Kees Verduyn, Anton Kuijsten, Donnie Tref fers, Ad Molegraaf, Hans Spuij- broek, Anton v. Beek, Marius v. Drunen, Jac. Ophorst, Marijn Hommel, Piet Pruijssers, Hans Pastoor Kuiinersschool: Jan Kleijssen. Peter de Man, Ad Leijtens, Bart Bool, Karei v. Delft, Henk Verduin, Peter v. Wezel, Leo v. Heumen, Hans Bekkers, Peter v. Bavel, Huub Bruurmijn, Rini Klerks, Jos de Peffer, Bart v. d. Wiel, Ad de Folter, Jan v. d. Steen. Bijz. School voor C.V.O., Sprang. Jan Kaptein, A. Brouwers, An- drics Pruijssers, Kees v. Caem, Karei Paulides, Ad Hulst, Piet v. Caem, Piet Paulides, Gerrit Ver beek, Teun v. Baardwijk, Anton v. Beek, Rolf Heijnneman, Huib Schoonderinark, Dik de Cloe. St. Petrusschool B: Theo Snels, Theo v. Bracht, Frans Korthout, Peter v. Daal, Emiel v. Helsland, Piet Kelder, Willy Klerkx, Sjaak v. Loon, Richard v. Loon, René Petit, Herman de "Ruijter, Dick Sars, Ad Bodden, Sjef Slaats, Bertus v. d. Wiel, Sjef v. d. Steen. Van de Openb. Lagere School te Capelle werd geen opgave ont vangen. Ten slotte mogen we nog wij zen op de voortreffelijke service welke de Langstraatse Scheids- rechtersbond heeft verleend door voor dit toernooi heuse KNVB- scheidsrechters beschikbaar te stellen. Een pluim op de hoed van de heer Hornes, die dit zo be langrijke onderdeel van dit toer nooi zo uitstekend heeft ver zorgd. Het zal de sfeer in dit toernooi ongetwijfeld ten goede komen. VRIJHOEVE-CAPELLE S.S.C.-NIEUWS. HAARSTEEG. HaarsteegHelvoirt 51. Invaller rechtsbuiten Sjel van Helvoirt, die de geblesseerde Junggeburth verving, was dit maal wel de meest opvallende en produktiefste speler van de voor hoede van Haarsteeg. Niet alleen slaagde hij er in om van de vijf doelpunten die er werden ge scoord, er drie voor zijn rekening te nemen, maar daarnaast wist hij zulke degelijke kansen voor zijn medespelers te scheppen, dat daaruit nog wel een doelpunt tot stand kwam. Haarsteeg, dat deze middag met kampioensillusies in het veld verscheen, heeft met het bezoekende Helvoirt, dat in de onderste regionen verkeert, niet veel moeite gehad. Het begin was voor de thuisclub al heel gunstig want de eerste de beste aanval le verde reeds een doelpunt op. Uit een door Timmermans keurig ge lanceerde voorzet schoot Bertus v. d. Heijden in de 2e minuut hard en zuiver in, 10. Dit doel punt gaf de gastheren de nodige morele steun en met groot en- thusiasme werd verder gestreden maar Bertus v. d. Heijden, die van de rechtervleugel naar de midvoorplaats was verhuisd, kon op de voor hem vreemde plaats niet tot zijn normale kunnen ko men en zodoende bleven vele kansen onbenut. Toch zou Haar steeg nog vrij spoedig tot 2-0 ko men. Het was invaller rechtsbui ten van Helvoirt, die een diepte pass van Wim Walk keurig af rondde. De gasten maakten in de ze periode n vrij zwakke indruk en slaagden er niet in om het de Haarsteeg achterhoede lastig te maken. Het overwicht van de oranjewitten leidde nog voor het verstrijken van de eerste helft tot een veiliger voorsprong, want weer was het v. Helvoirt, die de stand op 30 bracht. Na de hervatting ging het van af de aftrap linea recta op het doel van Helvoirt af en nu ver richtte v. Helvoirt de hattrick door de doelman van Helvoirt voor de derde maal het nakijken te geven, 40. Een aan de gasten toegekende vrije trap leverde hen een tegengoal op. Keurig werd de bal ingeschoten en via de vuis ten van doelman Beekmans ver dween hü in het net. Dat was van de gasten na de rust het enige wapenfeit van betekenis, want ae thuisclub nam het spel in handen en uiteindelijk bracht Berty van der Heijden de stand nog op 5-1. Doordat al spoedig bekend werd dat Sportvereniging '32 thuis een veer had moeten laten, heeft Haarsteeg met het einde in zicht zich weer wat steviger aan de top van de ranglijst geplaatst. Haarsteeg 2RKC 3 43. Ook de reserves van Haarsteeg die beziek kregen van het 3e elf tal van RKC uit Waalwijk, heb ben het tot een overwinning we ten te brengen. Door deze neder laag zullen de RKC-ers moeten degraderen. Het is al meermalen voorgekomen dat een lager elftal van een der in Waalwijk bestaan de clubs gehavend en niet com pleet binnen de lijnen moest ver schijnen. Het is toch niet erg be vorderlijk voor de goede geest, dat een elftal, dat in degradatie gevaar verkeert en zich door mid del van een overwinning nog vei lig zou kunnen stellen, met maar 10 man moet spelen. Zo verscheen RKC dan met 'n speler te weinig en alhoewel al len zich hebben ingespannen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, hebben zij toch niet kunnen voorkomen dat de gast heren de punten voor zich opeis ten. De rust ging in met een 11 stand. Na de hervatting scoorde Haarsteeg nog driemaal en RKC tweemaal. Baardwijk 4Haarsteeg 3 06 Het 3e elftal van Haarsteeg, dat eveneens kampioensillusies heeft wist in Baardwijk 'n grote over winning te behalen; met 60 werd gezegevierd. De stand is hier momenteel zo dat het 3e elftal door deze over winning in puntenaantal gelijk is geëindigd met Vlijm. Boys. 4, zo dat 'n beslissingewedstrijd nood zakelijk is geworden. Als het dit jaar een beetje mee zit en de eindstrijd gunstig ver loopt, zullen twee elftallen van Haarsteeg beslag weten te leggen op de afdelingstitel. Maar zo ver is het nog niet en wij zullen daar om de dag maar niet prijzen voor de avond is gevallen. Er is nog van alles mogelijk. WASPIK. Be Ready 1Waspik 1 22. In verband met de Ronde van Hank werd de wedstrijd Be Rea- dy-Waspik zaterdag al gespeeld. In deze wedstrijd nam Be Reay tweemaal de leiding, maar Was pik slaagde er telkens weer in de achterstand weg te werken. Na dat Be Ready de score had geo pend, bracht Wim Langermans de stand op 11. Toen ae thuis club voor de tweede maal een voorsprong had genomen, was 't Willy Vervoort die de partijen op telijke voet bracht. Toen Paul chellekens de doelman van Be Ready passeerde, leek het er op dat Waspik de overwinning mee naar huis zou nemen, maar de scheidsrechter wuifde dit „doel punt" meteen resoluut weg. VCW—White Boys 5—1. White Boys heeft op 2e Pink sterdag haar* meerdere moeten er kennen in VCW. In de eerste helft gaf White Boys goed partij en kon voorkomen dat de ploeg uit Wagenberg haar overwicht in doelpunten uitdrukte. Wel kwam VCW al in de eerste helft even aan de leiding, maar Piet Kuijten fabriceerde al gauw de gelijkma ker. Met deze 11 stand kwam de rust. In de tweede helft had White Boys, dat met een drietal invallers speelde, weinig meer in te brengen en moest gelaten toe zien hoe VCW tot 51 van haar weg liep. Eikenhouten piano Smeedijzeren kroonlamp Tafel met 6 stoelen en vloerkleed Pendule EEN DRESSOIR 4 CLUBS en EEN TAFEL AFWEZIG Ed. G. M. VAN ROOU arts vrijdag 22 en zaterdag 23 mei aanstaande. Donderdag 21 mei normaal spreekuur. Voor spoedgevallen nemen de plaatselijke huisartsen waar. WIJ HEBBEN: TEELAK lam uiring toekenden ran alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze huwe lijksbemiddeling tot de afde ling van de 10 samenwerken de huwelijksbemiddelingskan toren. Talloze dankbetuigin gen ter inzage. Nederlands Bemiddelingscentrum. Hoofd Administratie postbus 6037 Amsterdam. Ontvangkantoor Nw. Bosscheweg 92 te Tilburg. Ontvangdagen dag. ook zat. en zond. v. 2-8 uur. Desgewenst huisbezoek. Heden overleed, geheel onverwacht, in het St. Nicolaas- ziekenhuis te Waalwijk, na een kort maar geduldig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder JOHANNA HENDRICA WOUTERS echtgenote van Willem Lamers in de ouderdom van 60 jaar. Waalwijk: W. Lamers Kaatsheuvel: W. Lamers A. Lamers-v. d. Sanden en kinderen Rilland-Bath: A. Oreel-Lamers C. Oreel en kinderen Waalwijk: C. Lamers B. Lamers-Brokken en kinderen C. Trommelen-Lamers A. Trommelen C. Kleijssen-Lamers A. Kleijssen en kinderen Den Bosch: J. Lamers N. Lamers-v. d. Sluijs en kinderen Waalwijk: Th. Lamers F. Lamers-v. d. Aa en kind Kaatsheuvel: M. Lamers G. Lamers-Klis en kind Waalwijk, 18 mei 1959. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op don derdag 21 mei a.s. om 9.30 uur in de parochiekerk van St. Clemens, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof al daar. Rozenkransgebed: dinsdag, woensdag en donderdag om half 8 in de kerk. VAN PARTICULIER Brieven met opgaaf van ligging, grootte en prijs, onder nr. 1096 aan het bureau van dit blad. BIJ DE C.V. CHROOMLEDERFABRIEK v.h, H. H. JANSEN te WAALWIJK is plaats voor een een flinke jongen voor de snijderij (voeringsnijden en schalmen) Fa. M. BERGMANS ZONEN „LUXY" Grotestraat 138a, Waalwijk. MARATHON SCHOENFABRIEK WAALWIJK ook ongeschoolden. Aanmelden dagelijks aan de fabriek na 6 uur bij: M. A. DE ROOIJ, Kerkstraat 123, Waalwijk Vos. Het was zaterdag een zeer grote drukte in Vrijhoeve, vanwege het mooie kampioen schap 4e klasse Zuid I, dat door de v.v. SSC werd behaald. Het begon reeds met de receptie, die gehouden werd van 3 tot 5 uur, in het clubhuis bij dhr. van Veen. Zeer velen kwamen hun gelukwensen aanbieden, haast altijd vergezeld van een mooi bloemstuk; o.a. mogen we wel noe men het Gemeentebestuur met secretaris van Prooijen en Wethouder Timmermans; de Comp.-leider van de Afd. N.-Brabant; de consul dhr. K. v. d. Hoven; de v.v. Sprang; VVN; Heusden; Wijk; Aalburg; HNC; Wit-Zwart; Berkdijk; Baardwijk; RKC; verder nog de muziekgezelschappen Sirena, Kunst na Arbeid en Marijke; de Oranjever. van Vrijhoeve-Capclle; Toneel vereniging Gezelligheid; Postduivenver. Nooit Gedacht, met nog een bloemstuk van de v.v. Arnemuiden. Ook kwamen er nog veel gelukstelegram men binnen, o.a. van Nieuwdorp; Zwal.- Boys;-Vrederust; RWB en nog vele ande ren. Het was tot over vijf dan ook een ware drukte. Ondertussen zat men op het SSC-terrein ook niet stil; daar werd n.l. een wedstrijd gespeeld tussen twee Brabantse elftallen uit de onderafdeling. Trok deze ontmoeting reeds veel publiek, tegen half 7 nam het bezoek, mede door het mooie weer, nog erg toe, want toen kwam het kampioenselftal met de muziek vereniging Sirena voorop, het terrein op gemarcheerd, gevolgd door de v.v. Veerse Boys, die de huldigingswcdstrijd zouden spelen. Na de toespraak en het aanbieden van de bloemen, werden de spelers van SSC stuk voor stuk gelukgewenst door iedere speler van Veerse Boys, met het behaalde kampioenschap. Daarna nam de wedstrijd, die geleid werd door de scheidsrechter dhr. Rekkers, een aanvang. Hierover het vol gende. SSC - Veerse Boys 3-4. Het is ongeveer half zeven als Veerse Boys de bal aan het rollen brengt en al gauw voor het SSC-doel zit. Na 5 min. spelen wordt dan ook de eerste hoekschop genomen door V.B., maar die wordt afge slagen. Maar de Boys komen terug en met zeer snel spel wordt de achterhoede van SSC na 10 min. even overspeeld, zodat de bezoekers met een kalm balletje de leiding nemen. Hierna komt SSC er geleidelijk beter in en niet lang daarna lanceert Ro- zenbrand een mooie pass door het midden, waar M v d Schans snel achteraan gaat; hierbij maakt hij geen fout en zo is de stand weer gelijk. Hard wordt er nu door beide ploegen gewerkt om de leiding te nemen en SSC wordt de kans hiervoor ge boden, als een achterspeler van Veerse Boys de bal opzettelijk met de hand speelt. Maar de aanvoerde van SSC heeft er geen behoefte aan om zo de leiding te nemen en vanaf de witte stip gaf hij een zacht rol letje op de doelman. Maar Kees van Zeist denkt er anders over als hij even later op het doel afrent, want met een harde loeër vanaf 30 meter afstand, geeft hij de goalie van Veerse Boys geen schijn van kans; 2-1 dus. Maar de bezoekers slaan terug en nog voor rust weten ze gelijk te maken, door een kleine aarzeling in de achterhoede. Zo breekt de rust aan, met een 2 - 2 stand. Rust, althans voor de voetballers, want nu komt Sirena op de grasmat, met hun ko peren instrumenten en schitterende unifor men. Ze geven keurig marcherend enkele mooie nummers muziek weg aan het tal rijke publiek, die zeer gewaardeerd worden. Na deze vertoning komen de spelers het veld op voor de tweede helft. Direct neemt Veerse Boys het spel weer in handen en oefent een zware druk op het SSC-doel uit, maar er komen voorlopig geen doel punten uit. Een uitval van SSC levert een hoekschop op, maar deze beland in het zij net. Herhaaldelijk komen beide doelen in ge vaar, maar de verdedigers zijn in prima vorm. Fel wordt er gespeeld om een doel punt en het is Veerse Boys die met een goede goal de leiding weer nemen. Nog energieker vallen de gastheren aan en weten ze geruime tijd Veers Boys op eigen veld terug te dringen. Maar de goed spelende achterhoede schermt het doel pri ma af. Tegen de verwachting in maakt Veerse Boys er 2 - 4 van, maar SSC houd vol; weer komen ze voor het doel der gas ten en nu zien we M v d Schans in actie; hp speelt de bal keurig vrij en plaatst hem even mooi voor doel, waar M v d Mast al klaar staat, die het leder hoog en hard in de touwen jaagt; 3-4 dus. SSC probeert nog door te drukken voor de gelijkmaker. Stopper van Beek rukt naar voren, maar wat ze ook proberen, het is tenslotte het de- fensieblok van Veerse Boys dat alles retour neert en met deze 3-4 stand fluit de goed leidende scheidsrechter het einde en heeft Veerse Boys verdiend gewonnen en het tal rijke publiek heeft kunnen genieten "an een zeer goede wedstrijd. Beide ploegen ver schenen met een invaller. Voor diroct gevraagd: HOOG LOON. Brieven onder no. 1099 aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD: Brieven onder no. 1100 aan het bureau van dit blad. TE KOOP Alles in prima staat. Bezichtigen na 7 uur 's avonds. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. TE KOOP: alles in goede staat. Adres ERASSTRAAT 53 KAATSHEUVEL de enige tandpasta tegen tandsteen f 1.95 per tube Drogisterij v. Amelsvoort aan de Markt - Kaatsheuvel Tel. 2286 GEVRAAGD: VRAAGT:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 8