KAATSHEUVEL d;q WASPIK Waalwijkse en Langstraatse Courant DE EFTELING DAMESPYAMAS en l BABYDOLLS Scholten's j Textiel VRIJDAG 22 MEI 1959 32e JAARGANG No. 11 Gouden bruiloft. Kaatsheuvel staat dezer dagen wel in liet teken van de gouden bruiloften. Na de laatste van ruim acht dagen geleden, was het dinsdag j.l. de beurt aan de heer en mevr. P. Borsten-Snoeren, woonachtig Gasthuisstraat 105, om hun gouden huwelijksfeest te vieren. Ook hier hadden de buurtbe- woners zich tijdig heraden en be- i ijverd om de nodige maatregelen te treffen, teneinde ook dit feest een waardig aanzien te geven en in alle opzichten te doen slagen. Spontaan hadden de buurtbewo ners bij de collecte hun bijdragen gegeven om het echtpaar 'n waar dig cadeau te kunnen aanbieden en voor datgene wat in het raam van de feestviering noodzakelijk was. Nijvere handen hadden de woning der oudjes van een toe passelijke versiering voorzien en toen de grote dag was aangebro ken, wapperde van alle woningen in de buurt de nationale drie kleur. Circa half 10 werd een stoet ge formeerd en voorafgegaan door een 16-tal wagens, waarin familie en feestcomité, werd het gouden bruidspaar per auto, symbolisch voortgetrokken door bruidjes, naar de St. Jozefkerk gereden, waar om 10 uur een solemnele IT. GROOT JEUGDBAL in IIOTEL EUPHONIA Kaatsheuvel op zondag 24 mei a.s. met het alom bekende Instuif-orkest THE ALL STARS Aanvang 8 uur. Mis tot intentie van het echtpaar werd opgedragen. Gezien de lan ge staat van dienst van de heer Borsten als koorzanger en als ere-president van het kerkkoor, had ook het interieur van de kerk een feestelijk en fleurig aanzien gekregen en had het koor zïch extra voorbereid. Na afloop van de H. Mis werd nog het Te Deum gezongen en ten slotte werd het gouden paar door pastoor F. de Klijn nog op een gloedvolle wijze toegesproken en gelukgewenst. Voordat de receptie om half 1 aanving, maakte het buurtcomité en bruidjes hun opwachting. De voorzitter, de heer A. v. Mossel veld, sprak daarbij het bruids paar op keurige wijze toe en na de gelukwensen van de buurtge noten te hebben overgebracht, bood hij daarna de diverse ca deaus aan, waaruit o.a. bleek, dat de bruidegom voorlopig geen be zoek aan een tabakswinkel zal behoeven te brengen. Ook de H. Mis en de traktatie van de kinde ren werden door de buurt gefi nancierd. I)e verdiensten van de heer Borsten voor de Kaatsheuvelse gemeenschap kwam. op treffende wijze tot uitdrukking tijdens de receptie, waarvan door talloos velen gebruik werd gemaakt om het jubilerend paar hun geluk wensen aan te bieden. De schoolkinderen werden na tuurlijk ook niet vergeten en zij deelden in de feestvreugde met 'n gulle traktatie en een filmvoor stelling in café-restaurant ,,'t Hoventje". Tot besluit van de openbare feestviering bracht de Kon. Erk. Harmonie Apollo in de avond uren het gouden paar een muzi kale hulde, waarna de viering in intieme kring werd voortgezet en waarbij bleek, dat de bijna 89-ja- rige bruidegom een van degenen was die over de meeste „Aus dauer" bleek te beschikken, want hij bleef tot het laatst zo fris als een hoentje. Gilde St. Jan. Tweede pinksterdag was het schuttersgilde St. Jan op bezoek bij de scnerpschuttersvereniging „St. Hubertus" te Bijen. Door omstandigheden moest St. Jan ditmaal slecht vertegenwoordigd aan de start verschijnen, aange zien slechts vijf schutters de reis konden meemaken. Maar deze vijf hebben toch nog kans gezien om tol behoorlijke resultaten te komen. Een groot aantal vereni gingen immers namen aan deze wedstrijden deel, maar ondanks deze zware concurrentie wist St. Jan toch nog op de 7e korpsprijs beslag te leggen, hetgeen als zeer verdienstelijk kan worden aan gemerkt. Ook in het personeel waren de resultaten buitengewoon goed. Immers de jeugdige P. v. Nieuw- stad Jr. slaagde er in bij het per soneel opgelegd de tweede prijs in de wacht te slepen. H. v. Bal- kom in nersoneel opgelegd Luxe prijs veroverde de 3e prijs en in net personeel vrije hand werd P. v. Nieuwstad ten slotte 5e. Voetbalvereniging DESK. Ten einde de goede onderlinge geest te bevorderen en vooral ae conditie en vaardigheid van de actieve leden op te voeren, heb ben de leiders (Ier voetbalvereni ging DESK, nu de competitie practisch is afgelopen, een pro gramma ontworpen, waarmee zij. als de voortekenen niet bedrie gen, veel succes zullen hebben. Onder de titel „trainingskamp en clubavondattracties" is men donderdag 14 mei in 't trainings kamp gestart met de onderdelen „doeltrappen" 3 x links en 3 x rechts en „doelkoppen 3 x. Het doel is daartoe in vakken ver deeld en elk vak levert daartoe 'n aantal punten op. Er is deze eer ste avond al enthousiast om de punten gestreden. Wat de clubavondattracties be treft, deze bestaan o.a. uit een snelregelquiz, waarvoor telkens drie candidaten hij loting aan hod komen. Verder schreven 37 deelnemers in voor het onderdeel „barakken" en aangezien hier de geluksfactor een grote rol speelt, heerste er meteen een ongekende spanning. Ten slotte is er. „rik ken'' en ook voor dit onderdeel werd aan de diverse tafels 'n hef tige strijd om de punten gevoerd. Om de spanning nog wat op te voeren, worden voor deze attrac ties door supporters dagprijzen beschikbaar gesteld, hetgeen de animo des te groter maakt. De trainingskamp-onderdelen voor donderdag 21 mei zijn: a. 700 meter loop op voetbal schoenen f2 x rond het trainings veld) en h. het spelen van de bal op de voet zonder de grond te ra ken. Deze oefening krijgt men driemaal te doen en dan wordt opgenomen, hoe lang men de bal op de voet houdt. De beste pres taties worden natuurlijk weer beloond met het hoogste aantal punten. Ongetwijfeld zullen de boven staande evenementen de club geest, maar vooral ook de capaci teiten der spelers ten goede ko men. TAFELTENNISVER. N.V.R. Op zondag 24 mei wordt de praktijk van de doktoren P. Wij- tenburg te Kaatsheuvel en A. de Vries te Loonopzand waargeno men door dokter H. Raaijmaa- kers, Hoofdstraat 68a, Kaatsheu vel, tel. 04167-2050. Zaterdag 23 en zondag 24 mei wordt de praktijk van dokter Winkelman te Sprang waargeno men door dokter K. van Tuyn, Rozenstraat 48, Kaatsheuvel, tel. 04167-2006. Loon op Zand SPOPTHUIS LANCOME Agenda. Anollo-theater: Zaterdag 23 mei 8 uur en zon dag 24 mei 8.30 uur: „Das mad- chen Rosemarie", toeg. 18 jaar. Zondag 24 mei 6 uur: „Legioen der verraders", toegang 14 jaar. Woensdag 27 mei 8 uur: „De verkeerde man", toegang 14 jaar. Berndijk Voor leuke vlotte J ook voor KINDEREN. Natuurlijk X Grotestraat 175, Waalwijk Uitgever Waalwiikse Stoomdrukkerij Autoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt ner weer OE ECHO VM HEI ZUIDEN cent Der weeK. 3.1 franco p.u. per -v, taal 2.8? Gironummer 507Ö8 AdvertentieDrüs- 10 cent m.tn. Abonnement: Conti iet-advertenties: SDeciaa. 'ar Sureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' Het is in ons land zeer druk geweest met de Pinksterdagen. De drukte in de beidé Hollan den concentreerde zich thans niet meer op de bollenvelden, die vrijwel geen bloem meer vertoonden. De Keukenhof kreeg desondanks nog ruim 25.000 bezoekers en sloot daarna tot voorjaar 1960 de poorten met een record-aantal van ongeveer 660.000 entrees in het tiende jaar. Avifauna te Alphen aan de Rijn meldde 27.000 bezoekers. Het Haagse Madurodam kreeg 26 000 bewonderaars, voorna melijk uit eigen land. Het nationale park Kenne- merduin bij Bloemendaal werd door 27.000 mensen bezocht. Maar van alle trek-plaatsen spande „de Efteling" de kroon met 35.000 bezoekers en meer dan 5000 geparkeerde auto's! Voor de tienkampen tafeltennis, die in diverse plaatsen van Brabant gehouden wor den, is mej. Jo Dingemans, van NVR, uit genodigd in de 3e klasse B. Deze wedstrij den worden voor klasse B in Elshout ver speelt a.s. zondag 24 mei. De overige deelnemende dames zijn: A. Jansen, Smashers; J. Jasper, Een en twin tig; M. Graat, Een en twintig; R. van El zen, PTTC; D. v. Boxtel, PTTC; J. van Roosmalen, Belcrum; W. v. Iersel, JCV; A. Rademakers, Victoria; R. Wagemakers, JCV. Doktersdienst. ZIEKENTRIDUUM. In het nummer van maandag j.l. maakten wij melding van het a.s. ziekentriduum. Hieronder laten wij het programma volgen: Dinsdag 26 mei: 9 uur H. Mis als opening van het triduum; 10 30 uur zegening der zieken, waar na de zeereerw. pater C. Adam een predicatie zal houden; in de namiddag is het om 2.30 uur Kruiswegoefening en om 4 uur plechtig Lof met preek. Hierna af zonderlijke zegen met het Allerhei ligste. Tijdens de zegen herhalen de TEL 2B/7 MOPKT Z WORLWUK zieken de aanroepingen dié worden voorgebeden. Als dag-intentie geldt: het lijden voor elkaar opofferen en bidden voor het welslagen van het triduum. Woensdag 27 mei: 9 uur H. Mis tot intentie van de deelne- deelnemers aan het triduum; onder de H. Mis wordt de H. Communie aan de zieken uitgereikt; 11 uur predicatie; in de namiddag om 2.30 uur rozen hoedje en om 4 uur plechtig Lof met preek, waarna handoplegging der zieken. Dag-intentie: bidden voor de inten ties van de paus, de kerk, het va derland en al onze mede-parochia nen. Donderdag 28 mei, H. Sacramentsdag en Maria-dag. 9 uur H. Mis tot inentie va nde deelne- 1 mers. Onder de H. Mis uitreiking van de H. Communie. 11 uur predikatie, gewijd aan de H. Maagd Maria. In de namiddag om 2.30 uur rozenhoed- je en om 4 uur plechtig sluitingslof met preek en toewijding der'zieken aan O. L. Vrouw van Loonopzand. Die toewijding zal weer het feestelijke slot vormen, dat telkens voor de zieken het mooiste ogenblik is van 't gehele triduum. Hierna volgt de Gene rale absolutie. I De intentie van de dag is: Door Maria's voorspraak steeds meer vorming voor Christus in ons zelf. Ook bidden zij samen voor al degenen die mee hielpen het tri- I duum te doen slagen, op welke wijze dan ook. J Voor de vierde maal heeft thans dit tri- duum plaats. Niemand dan zij die 't reeds I meemaakten, kan weten hoeveel goeds zo'n I triduum kan afwerpen en hoeveel goed het de zieken zelf doet, dit festijn te mogen vieren. Als 't O. L. Heer genadig is, zullen zij gesterkt naar huis keren, om zo het lij den geduldig en in volle overgave te dragen. Vanaf deze plaats wensen wij de zieken reeds drie devote dagen, die mogen strek ken tot hun genezing. CONCOURS HIPPIQUE. Rijvereniging R.O.S. bestaat 25 jaar. Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de rijvereniging R.O.S. zal deze vereni ging op zondag 24 mei a.s. een grote dres- suurwedstrijd en concours hippique hou den op het terrein va nhet kasteel aan OP MAANDAG 25 MEI, DINSDAG 26 MEI en WOENSDAG 27 MEI wordt in onze zaak wederom een demonstratie gegeven van het FRANSE SCHOONHEIDSHUIS Deze demonstratie is geheel persoonlijk met gratis huisadvies. Zij, die hiervoor interesse hebben, gelieven zich vóór zaterdag 7 uur op te geven aan nevenstaand adres: Tel. K4167 - 2101 WIM MUSTERS DROGISTERIJ Het initiatief tot deze film is, zoals we reeds mededeelden genomen door de Ge mengde Zangvereniging Echo der Duinen. De organiserende vereniging heeft in de afgelopen tijd niet stil gezeten en het re sultaat is dat op dinsdag 9 juni de klank film-opnamewagen zal verschijnen om op namen te maken. Men is met de organisatie van de opna medag bijna klaar; alle verenigingen heb ben een uitnodiging ontvangen (zij die geen uitnodiging ontvingen worden verzocht zich te melden), om deel te nemen aan een optocht, die om 19 uur opgesteld wordt bij het parochiehuis. Na afloop hiervan worden geluidsopna men gemaakt in Café Echo der Duinen. Met spanning wordt na de opnamedag uitgekeken, want door de spontane mede werking belooft de plaatselijke film een groot succes te worden. FESTIVAL KON. HARM. SOPHIA'S VERENIGING. De Kon. Harmonie Sophia's Vereniging zal zaterdag 23 en zondag 24 mei a.s. haar muziekfeesten openen bij gelegenheid van het 9 jarig bestaan der harmonie. Op 30 mei en 1 juni wordt het festival voortge zet. Gedurende deze dagen zullen diverse concerten, drumbandshows, marswedstrij den en taptoes worden gehouden, terwijl een kermesse d'été daaraan verbonden is. De feesten hebben plaats op de terreinen van het kasteel van Loonopzand op het villa terrein aan de Tilburgseweg. Muziekminnend Nederland zal hier aan wezig zijn hoe kan 't ook anders, want So phia heeft een goede plaats veroverd in de j muziekwereld. Laten we hopen dat de weergoden Loon goed gezind zijn, opdat gedurende dit feest de muziek niet van de lucht zijn. In de maand september zal deze harmonie nog een concours geven onder auspiciën van de Ned. Federatie van Har- 1 monieën en Fanfares. AGENDA. Doktersdienst Zondag 24 mei, dr. Raaijmaakers, Kaats heuvel, tel. K 4167- 2050.4 Zaal parocrichuis: Zondag 24 mei, 11.30- 12.30 uur Lees bibliotheek. Dinsdag, woensdag en donderdag, 26, 27 en 28 Mei, Ziekentriduum. Men moest nu reglementair ieder drie straf schoppen nemen. Dit bracht SET de zege. Tot slot van de eerste ronde traden Gu- dok en Veerse Boys tegen elkaar aan. Met bijzonder aantrekkelijk spel en een klinken de 3-0 zege schakelden de jongens uit Raamsdonksveer de Tilburgers uit. In de tweede ronde zagen we hoe Baard wijk en Berkdijk streden om een plaats in de finale. Na een zeer spannend duel kwam het einde met 1-1. Nog spannender en bovendien zenuwslopend, was het verloop van het nemen van de strafschoppen. Beide teams scoorden de eerste maal drie doel punten. Opnieuw werden drie strafschop pen genomen. Berkdijk benutte er twee van, Baardwijk eveneens twee. Weer opnieuw. Beiden weer twee doelpunten. Ook de vier de maal hetzelfde resultaat. Dan komt de vijfde maal. Berkdijks eerste strafschop be landde naast het doel, de tweede werd be nut de derde stuitte af op de lat. Toen iedereen reeds meende dat Baardwijk fina list zou worden, gebeurde het. Baardwijk zag alle drie zijn strafschoppen op specta culaire wijze door Berkdijks doelman Hans Verduijn gekeerd, die daarmede Berkdijk in de finale hielp. SET - Veerse Boys vormde de tweede partij om een plaats in de finale. Weer op nieuw, zoals in hun eerste wedstrijd, toon de Veerse Boys zich met voortreffelijk spel de sterkste. SET, dat zich fel verweerde, moest toch zijn meerdere erkennen in dit elftal, dat slechts het tweede jeugdelftal was van Veerse Boys. In de strijd om de derde en de vierde plaats, tussen Baardwijk en Set, is het eerst genoemde die met een 2-1 overwinning de derde plaats veroverde. Dan komt de finale: Veerse Boys - Berk dijk. Met glanzende aanvallen rafelden de rood-zwarten de Veerse defensie uit el kaar en met rust had Berkdijk reeds een 4-0 voorsprong. Doch het zou nog niet genoeg zijn, want na de rust liep Berkdijk steeds verder uit, zodat het tenslotte een klinkende 7-0 overwinning werd. Teruggekeerd in het clubhuis bij café v. Dinteren, bracht vice-voorzitter G. Sins dank aan allen die er toe hadden bijge dragen dit tournooi te doen slagen. Een bij zonder woord van dank richtte hij tot de heren scheidsrechters Treffers, v. d. Griendt en Verduijn, die op zo voorbeeldige wijze de wedstrijden hadden geleid. In zijn dank woord betrok hij ook de deelnemende elf tallen, die door hun komst en sportieve strijdlust, mede oorzaak waren van het wel slagen van dit tournooi. Onder begeleiden de woorden van felicitatie reikte vice-voor zitter G. Sins vervolgens de prijzen uit SET de medaille, Baardwijk de lauwertak, Veerse Boys de lauwerkrans en Berkdijk de beker. Hij noemde het winnen van het tournooi door Berkdijk zelf een bewijs dat het kampioenschap dat Berkdijk dit jaar voor de tweede maal in successie behaal de geen toevalligheid is geweest. Met de hoop uit te spreken dat bij een volgend tournooi de belangstelling weer even groot zou zijn, sloot spreker dit sport festijn. Daarna bleven de Berkdijk-junio ren nog enkele uren gezellig bij elkaar om het kampioenschap en hun nieuwe succes te vieren. Zaal Vermeulen Zondag 24 mei: 7 uur. bal o.l.v. ABC-orkest, Zaal Echo der Duinen Zondag 24 mei, bal o.l.v. The Lucky Stars, 7 uur. Terrein Kasteel Zondag 24 mei Concours Hippique, aanvang 12 uur. Terrein Villa Rosa Festival Kon. Harm. Sophia, zaterdag en zondag, 23 en 24 mei. OPENBARE RAADSVERGADERING. Vrijdagavond 22 mei komt de Raad der gemeente Waspik in openbare vergadering bijeen. De agenda bevat de volgende pun ten: a. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 8 febr. en 25 mrt. 1959. b. Ingekomen stukken en mededelingen. c. Voorstel tot vaststelling heffingsper centages straatbelasting. d. Voorstel tot wijziging inter-commu- nale I.Z.A.-regeling. e. Voorstel tot looncompensatie ge- meentepersoneel i.v.m. huurverhoging per 1 aug. 1957. f. Idem per 1 jan. t.m. 1 juni 1958. slag aan daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel over het le halfj. '58. h. Idem 2e halfjaar 1958. i. Voorstel tot toekenning huurcompen- satie gemeentepersoneel per 1 jan. 1959. j. Voorstel tot toekenning duurtetoe- slag aan daarvoor in aanmerking komend TARVO-BROOD VAN SMARIUS GEO-NIEUWS. Op a.s. zaterdag 23 mei zal bovenge noemde, vereniging als gastheer fungeren voor haar zustervereniging De Vrije Dam mers uit Tilburg. Een van haar leden, dhr. Bongersma, die wel als een der bekwaamste en prominentste spelers uit de verre om- trek betiteld mag worden, zal vooraf een propagandistisch en inleidend woordje spre ken, waarna de strijd aan 15 borden een aanvang zal nemen. Ook de dames der gasten zullen de reis naar Kaatsheuvel meemaken en ook de da mes van GEO zijn van harte welkom. Voor een heerlijk „bakske" koffie met een taartje is door het bestuur gezorgd en de heren zal het ook wel niet aan een natje ontbreken, wat dan ook na een spannende en faire 6trijd wel verdiend genoemd mag worden. Want dat er om de punten gestreden zal worden, staat wel als een paal boven wa ter. GEO zal ongetwijfeld alles op haren en snaren zetten om een zo eervol moge lijk resultaat te behalen. Dat wordt voor beide clubs vast en zeker weer een hoog staande en genoeglijke avond. Reeds om kwart voor zeven worden de spelers in het clubhuis van café Th. van Boxtel verwacht. BERKDIJK WON EIGEN JEUGDTOURNOOI. 100-jarige Nieske opende met dc aftrap het tournooi. gemeentepersoneel over het jaar 1959. k. Voorstel tot 2e wijziging Algemene Politieverordening. 1. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van woningen. m. Voorstel tot beschikbaarstelling kre diet t.b.v. de uitvoering rioleringsplan. n. Begrotingswijziging. Straatbelasting. Op voorstel van B. en W. zullen de hef fingspercentages der straatbelasting voor '59 worden vastgesteld op 6 voor de ge bouwde en 3 voor de ongebouwde eigen dommen. Dit komt neer op een belasting opbrengst van resp. f 4.020 en f 2.880, totaal dus f 6.900, hetgeen ongev. 11,18 betekent van de ten laste van de gemeente komende kosten, terwijl deze max. zou mo gen bedragen 85 Wijziging Alg. Politieverordening. De ontoereikendheid van de bestaande voorschriften tot vermindering van het verkeersgevaar, veroorzaakt door hebben e.d. die het uitzicht belemmeren, maakte 't wenselijk aan art. lOg, le lid, een bepaling toe te voegen waarbij het verboden is bij bochten, kruisingen of daar waar wegen samenkomen, het uitzicht belemmerende voorwerpen, gebouwen uitgezonderd, aan te brengen, te hebben of te plaatsen. Voorts komt het herhaaldelijk voor, dat I onbebouwde percelen binnen de bebouw- de kom in zodanige toestand verkeren dat Pinkstermaandag vormde voor Berkdijk zjj jg schoonheid van de omgeving scha de Kasteellaan. Een bijzondere attractie zal het springconcours en de paardenvoetbal zijn. 't Laatste wordt uitgevoerd door de Ca- valeren. Om 12 uur vangen de dressuur- wedstrijden aan, terwijl om 2 uur het hip pische gedeelte begint. Laten we hopen dat 't weer mee mag werken dit feest te doen slagen. DE FILM VAN ECHO DER DUINEN. Zoals reeds is bericht zal in Loonopzand een film worden opgenomen, waaraan de hele bevolking kan medewerken. een bijzonder geslaagde dag. Acht jeugd- elftallen streden onder grote belangstelling om de eer om als winnaar uit dit tournooi te komen. Om kwart over elf opende Nies ke Vastree, daartoe uitgenodigd door de organiserende jeugdleiders van Berkdijk en na een kort welkomstwoordje van vice-voor- zitter G. Sins, met de aftrap het tournooi. Dit was tevens het begin voor de wedstrijd SSS uit Udenhout en Berkdijk. Ofschoon Berkdijk legio kansen onbenut liet, werd het uiteindelijk toch 2-0. SSS, dat vanaf het begin alles op alles zette om Berkdijk er onder te krijgen, moest ten slotte buigen voor de overmacht van Berk dijk. De tweede wedstrijd bracht Baardwijk en Uno Animo in het veld. Baardwijk wist met in een dusdanige vochtige en bouwvallige toestand verkeren, dat zij ongeschikt zijn ter bewoning en niet meer door het aan brengen van verbeteringen in bewoonbare staat kunnen worden gebracht, zodat om- trent de onbewoonbaarverklaring zo spoedig mogelijk een beslissing moet worden geno men. B. en W. stellen daarom voor deze woningen onbewoonbaar te verklaren. Riolering. In de vergadering van vrijdag a.s. zal de raad gevraagd worden een crediet be schikbaar te stellen voor de verwezenlijking van het rioleringsplan. Indien een dergelijk besluit door Ged. Staten wordt goedge keurd zal de gemeente een lening kunnen sluiten om genoemd object te kunnen uit voeren. Indien een en ander vlot verloopt zal spoedig hiermc^ een begin worden ge maakt. In totaal worden de kosten ge raamd op f 730.700. BANKGEBOUW. Het bestuur van de plaatselijke Boeren leenbank deed al enige tijd pogingen om een geschikt stukje grond te kopen om daar een nieuw bankgebouw te doen verrijzen. Naar wij vernemen is genoemd bestuur hierin thans geslaagd. Van hotel van Iersel kocht het n.l. het nodige aantal meters in het centrum van ons dorp. Juist tegenover de plaats waar de schoolstraat in de Raad huisstraat komt. De plannen voor de bouw moeten nog nader worden uitgewerkt. UITBREIDING DRUMBAND. Momenteel zijn bij de harmonie een aan tal jonge dames in opleiding die in de naas te toekomst elk met een bazuin gewapend aan de drumband een welkome uitbreiding zullen geven, waardoor de harmonie als ge heel ongetwijfeld aan klank, kleur en char me zal winnen. LEDENVERGADERING WASPIK. Vrijdagavond wordt in café Montens een algemene ledenvergadering gehouden. Deze bijeenkomst houdt verband met het 30- jarig bestaan van deze vereniging op 31 mei JEUGDBIBLIOTHEEK. den. In verband hiermede adviseren bur gemeester en wethouders de navolgende bepaling in de verordening op te nemen j „De eigenaar of gebruiker van enig in dc f kom gelegen, van de weg zichtbaar, onbe- j bouwd terrein, is verplicht, indien B. en W. voor volwassenen. hem schriftelijk hebben medegedeeld, dat I naar hun oordeel door de aanwezigheid van onkruid, of afval op dit terrein de schoon heid van de omgeving wordt geschaad, het terrein binnen de bij die aanschrijving gestelde termijn van onkruid en afval te zuiveren". I Bovendien wordt art. Ill in dier voege 1 gewijzigd, dat het college van B. en W. be- j voegd is, nadere regels vast te stellen in zake de hoeveelheid brandbare stoffen die Met ingang van heden zal de jeugdbibli otheek te Waspik-Beneden niet meer ge opend zijn op de zaterdagen, maar uit sluitend op de zondagen, en wel vanaf half 12 tot ongev. 12 uur. Dezelfde tijd dus als BLOEMISTENVAKSCHOOL. ten hoogste mag zijn opgeslagen, de wijze een"uitermate moeilijk behaalde -0 over- van opslaan en dc aanwezigheid van brand- winning Uno Animo uit te schakelen. Dan komt SET voor de bijzonder zware opgave te staan de strijd aan te binden te gen de kampioensploeg Hilvaria. Doch van het begin af aan was het aan te zien dat de Tilburgers hun huid zo duur mogelijk zouden verkopen. Het resultaat werd 2-2. blusmiddelen bij deze stoffen. Onbewoonbaarverklaring woningen. Uit een door de techn. ambtenaar en de inspecteur ingesteld onderzoek naar de toe stand van de woningen is gebleken dat de woningen Havendijk 3 en 76 en Diepstr. 9 In hotel Van Iersel werd de eindles gege ven van de cursus welke gold als voorbe reiding op een te stichten bloemistcnvak- school in de Langstraat. Dit initiatief ging uit van de Tuinbouwschool der NCB, kring Langstraat. Naar alle waarschijnlijkheid reeds in juni van dit jaar het eerste cursus jaar beginnen. Een dergelijke opleiding zal 1 jaar duren, waarbij elke week een school dag wordt gedoceerd. Deze school zal de eerste zijn in haar soort in Zuid - Ne derland. In welke plaats deze opleiding zal worden gevestigd, is nog geen uitgemaak te zaak. De personen die de voorbereidings cursus volgden zijn: Mej. de Rooij uit Nu- nen en de heren Jac. v. Dongen, Waspik; W. de Goos, Dongen, C. v. d. Wiel en W. v. d. Wiel en W. v. d. Wiel, uit Elshout; A.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1