BINNEN- EN BUITENLAND t Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Sprang-Capelle BALDADIGE KOEIEN IN OPSPRAAK Personeel voor alle afdelingen I „ST. JOZEFHUIS" TE WASPIK GAAT OFFICIEEL GEOPEND WORDEN St. Petrusschool A de sterkste in enerverende finale van schoolvoetbaltoernooi DAGVAARDEN. Riant, modern en bijzonder gezellig bejaardencentrum Wachtlijst van gegadigden wijst op „trek" naar Waspik v.MAAREN BRILLEN en iet er dan waar ook! Schoenfabriek "Mariam vraagt voor direct grepen eervolle tweede plaats. Capelse jongens MAANDAG 25 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO \M EET ZUIDEN! 82e JAARGANG No. 42 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' KONING BOUDEWIJN IN „DISNEYLAND". Koning Boudewijn van België heeft een bezoek gebracht aan „Disneyland", het vermaakcen- trum van de Amerikaanse teken filmproducent Walt Disney. De koning, rondgeleid door Disney zelf, scheen zich zeer te verma ken. Bij het kasteel van Doorn roosje aangekomen, merkte Bou dewijn op: „veel beter dan het kasteel waarin ik woon." De avond tevoren was de ko ning tot in de vroege ochtend uren aanwezig geweest op een diner-dansant, gegeven door de Hollywoodse regisseur Mervyn Leroy. Zijn officiële partner was de actrice Debbie Reynolds, die onlangs is gescheiden van Eddie Fisher, sedert enkele dagen de echtgenoot van Elizabeth Taylor. De koning schijnt echter T meest met de filmster-danseres Cyd Charisse gedanst te Rebben. Ook Gary Coopers 21-jarige dochter Maria was partner. enkele keren zijn 42 pCt. TOEWIJZING OP STAATSLENING. Voorts 790 milj. uit conversie. Naar het ministerie van Finan ciën mededeelt is het bedrag van de 4Vi pet. Nederlandse staatsle ning 1959, waarvoor inschrijvin gen in contanten worden £eac- cepteert, vastgesteld op J 400 miljoen. In verband hiermede zal op de ontvangen inschrijvin gen 42 pet. worden toegewezen. Voorts is een bedrag van f 790.8 miljoen van de 3 pet. le ning 1902/(54 ter omwisseling in de nieuwe 41/4 pet. staatslening aangeboden. Dit bedrag is inge volge de bepalingen welke hier omtrent in het emissieprospectus waren gesteld, ten volle geaccep teerd. Het totaal bedrag van de lening komt hiermede op 1190.8 miljoen. Het uitstaande bedrag van de 3 pet. lening 1902/64 beloopt 1090.2 miljoen. Hiervan is dus ruim 72 pet. ter omwisseling aan geboden. Aanvankelijk was het bedrag van de inschrijving met contan ten vastgesteld op 200 miljoen, waarbij het recht werd voorbe houden dit bedrag te verhogen. Theeuwes in Rijen met gerecht vaardigde trots wijzen op een zeer modern bedrijf, dat klein be gonnen, een der grootste en best bekende bedrijven op dit gebied in ons land mag worden ge noemd. Het bedrijf werd in de tiacht van „Dolle Dinsdag" van 4 op 5 september door de Duitsers volledig vernield. Maar men bleei niet bij de pakken neerzit ten en in 1948 betrok men een geheel modern bedrijf, welks fa brikaat een goede klank heeft in de gehele schoen- en lederwereld. BURGEMEESTER WIL N.S. Burgemeester P. Baeten van Prinsenbeek (bij Breda) wil de Nederlandse Spoorwegen laten dagvaarden naar aanleiding van de dodelijke ongelukken, die her haaldelijk gebeuren op de onbe waakte overweg hij wachtpost 7. Afgelopen dinsdag heeft de ze overweg weer aan twee men sen het leven gekost. In totaal zijn er in enige jaren tijd op deze onbewaakte reeds acht mensen om het leven gekomen. Burgemeester Baeten heeft er bij de Nederlandse Spoorwegen al meerdere malen op aange drongen om de overweg te laten beveiligen. Steeds echter zonder resultaat. Er zijn in het dorp 16 overwegen en de N.S. zijn van mening dat de beste oplossing van de moeilijkheid is de gevaar lijke overweg op te heffen. Het gemeentebestuur van Prinsen beek heeft weinig oren voor dit voorstel. Als de overweg wordt opgeheven zullen de landbou wers, die dagelijks van de over weg gebruik maken een omweg moeten maken van vijf kilome ter. Onlangs scheen er een oplos sing gevonden te zijn, toen N.S. zich in principe bereid verklaar de om knipperlichten aan te brengen als de woning van wachtpost zeven een ernstige belemmering voor het uitzicht ter plaatse zou worden afge broken. Het gemeentebestuur van Prinsenbeek was terstond akkoord met dit plan, maar wil de een garantie dat de knipper lichten inderdaad zouden wor den aangebracht. Toeii de N.S. weigerden deze garantie te ge ven besloot het gemeentebestuur de zaak voor de rechter te bren gen. VOORWAARDELIJKE STRAF VOOR DE EX-BURGEMEESTER VAN TETERINGEN. De rechtbank te Breda heeft de voormalige burgemeester van 'beteringen, L. van G. donderdag middag veroordeeld wegens vals heid in geschrifte, meermalen gepleegd, tot vier maanden ge vangenisstraf voorwaardelij k. De lieer van G. moest terecht staan, omdat hij in 1958 als com mies ter gemeentesecretarie te Dongen door het plaatsen van gefingeerde bedragen en valse handtekeningen op uitkerings- staten van de sociale voorzie- n in Met de plechtige inwijding door pastoor Rovers en de of ficiële opening door burgemees ter van Erp van het bejaarden centrum „St. Jozefhuis" op don derdag 28 mei a.s. wordt nog weer eens een extra streep gezet onder de zorg voor de bejaarden in de gemeente Waspik; n zorg, die in deze gemeente geen jonge vorm is van behartiging der ge meenschapsbelangen, want on geveer 100 jaar is de bejaarden zorg in Waspik met grote toe- Het gebouw bevat verder een ruime, prachtig gelegen eet- en recreatiezaal, een modern inge richte keuken, twee kleinere re creatieruimten, twee ziekenka mers, een isoleerkamer, een apo theek en een aantal vertrekken voor het personeel. Op verschil lende plaatsen in het gebouw be staat gelegenheid tot telefoneren. Het gebouw is verder voorzien van een volautomatischeolie- stookinstallatie, die in elke ruim te de gewenste temperatuur ïingsregeling van de gemeente, ?eld van de gemeente had ge- iruikt om een kastekort van f 3100.- aan te zuiveren. Hij had dit tekort als penningmeester van het Roode Kruis te Dongen. Een kijkje in de smaakvol ingerichte en gezellige eet- en recreatiezaal. ■i» tltfaljr. t VUGHTERSTR. 25 DEN BOSCH MARKT 32 TILBURG Nwe GINNEKENSTR. 23 BREDA MEDISCH ADVISEUR NAT. WIT GELE KRUIS. Met ingang van 1 juni a.s. heeft de Nationale Federatie Het Wit Gele Kruis benoemd als me disch adviseur arts E. Ausems. De nieuw benoemde was 10 jaar huisarts te Goirle, daarna 7 jaar directeur van de GG. en G.D. te Tilburg en sinds 1952 directeur van de Provinciale Noordbra bantse Bond van het Wit-Gele Kruis, met welke functie hij reeds 'n gedeeltelijke werkzaam heid voor het nationale Wit-Gele Kruis combineerde. Met deze be noeming is voldaan aan 'n reeds lang gevoelde behoefte aan een deskundig medicus, die zijn vol le tijd kan besteden aan de be hartiging op nationaal niveau van cle sociaal-geneeskundige en de sociaal-hygiënische belangen, voor welke het Wit-Gele Kruis verantwoordelijk is. De medisch adviseur zal terzijde worden ge staan door een medisch advies college, waarin 17 artsen, des kundigen op verschillende ter reinen van de sociale gezond heidszorg, zijn opgenomen. Als medisch directeur van het Wit- Gele Kruis in Noordbrabant is benoemd de arts J. van der Horst, die na een 4-jarige werk zaamheid als huisarts te Groote broek, sinds 1945 verbonden is aan de G.G. en G.D. te Tilburg, waarvan hij sinds 1952 directeur was. LEDERFABRIEK GEBRS. THEEUWES TE RIJEN VIERT VANDAAG GOUDEN JUBILEUM. Heden, maandag 25 mei viert de N.V. Lederfabr. Gebr. Theeu wes te Rijen, in de wereld van de leder- en schoenindustrie be ter bekend als de „G. T." een hal ve eeuw bestaan. Er is ook alle realen om feest te vieren, want na een halve eeuw onvermoeide ar beid kunnen de Gebroeders Baldad'ge koeien zijn vrijdagavond in de Sprang-Capelse gemeenteraad onderwerp van uitvoerige discussies geweest. Het ging namelijk over een voorstel tot wijziging van art. 152a der Alg. Politieverordening, waar in o.m. het los verseharen van vee wordt verboden. Door het bestuur van de Coöp. Landbouwers Aan koopver. was verzocht dit artikel zodanig te wijzigen, dat net ver- scharen van vee, zonder dat dit aan de lijn gehouden wordt, gedurende j enkele uren per dag mogelijk wordt gemaakt In het pre-advies van b w werd er op gewezen dat genoemd artikel destijds in het leven as ge roepen, omdat de ingezetenen zeer veel last ondervonden van het drij ven van los vee, daar steeds weer koeien de tuintjes binnendrongen en deze vernielden. Daarom waren b w ook van mening dat dit artikel gehandhaafd moet blijven, maar daarnaast toonde het merendeel van dit college zich toch wel bereid om, indien door de veehouders voldoen de zorgvuldigheid bij het los ver- scharen in acht wordt genomen, aan het hiervoor genoemd verzoek tege. moet te komen door incidenteel ont heffing te verlenen van de gelden de verbodsbepaling, met die ver stande echter dat deze vergunning terstond zal worden ingetrokken in dien niet de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. De heer Dekkers zag geen enkel heil in het wijzigen van de verbods bepaling, omdat daarmee z.i. de klok werd teruggezet. Het algemeen belang moet prevaleren boven dat van een bepaalde groep, zo betoogde hij. Bovendien zag hij in de ophef fing van de bedoelde bepaling een ernstige bedreiging van het streven naar verfraaiing van de gemeente. Het los verseharen vond hij niet meer in deze tiid passen. De heer Ros voelde er wel voor adressanten tegemoet te komen, maar van de andere kant vroeg hij zich af wie er verantwoordelijk zal zijn voor de toegebrachte schade ten gevolge van het los verseharen, wanneer dit zoals door adressanten is voorgesteld in alle vroegte zal ge schieden en de betrokken veehouder zich later niet meldt omxie schade te regelen. Wil de Coöp. Landbou wers Aankoopver. zich misschien garant stellen voor de vergoeding van deze schade, zo vroeg spr. De voorzitter betwijfelde dit ernstig. De heren v. Peer en de Raat za gen evenmin heil in een verande ring en wezen er op, dat het gel dende besluit destijds met meerder heid van stemmen is genomen. De heer Minnaart sprak zich voor het voorstel uit. Er wordt door uit de rij rakende koeien minder scha de veroorzaakt dan door de baldadi ge jeugd, zo meende hij. De heer Vos zag wel bezwaren in een ontheffing, maar wilde van de andere kant de adressanten toch ook wel tegemoet komen. De voorzitter voelde het meest voor het standpunt van de heer Dek kers, die er in tweede instantie nog eens op had gewezen, dat iedereen die een bedrijf uitoefent aan bepaal de eisen en voorschriften moet vol doen, dus waarom zou een veehou der bij het verseharen van zijn vee niet gehouden moeten zijn dit aan de lijn te doen. Wethouder Waverijn toonde zich een warm voorstander van 't voor stel. Hij achtte het van grote op voedkundige waarde om na vier ja ren verbod de vrijheid weer te her stellen, een vrijheid in gebonden heid. Verder wees spr. er op, dat het niet in de bedoeling ligt om de verbodsbepaling op te heffen, zoals duidelijk uit het pre-advies blijkt. De mensen hebben het zelf in han den of de verleende en aangevraag de ontheffing van kracht blijft. Spr. voelde niets voor het standpunt van de heer Dekkers om de goeden on der de kwaden te laten leiden. Ten slotte vroeg de heer Minnaart of de bedoelde vergunning voor elke verscharing aangevraagd zou moe ten worden, waarop de voorzitter antwoordde, dat het in de bedoeling ligt om deze ontheffing voor een bepaalde tijd te verlenen. Verder zullen b w zich nader beraden over de uren waarin het verseharen zal moeten geschieden. De stemming bracht daarna een duidelijke meerderheid voor het voorstel van b w, namelijk 10 te gen 3. De overige agendapunten gingen in snel tempo onder de hamer door. Goedgekeurd werden voorstellen betreffende een wijziging van het Ambtenarenreglement en in de Ran gen- en Bezoldigingsverordening, 'n toekenning van een duurtetoeslag en de vaststelling van een spaarre geling. Nabij „het Bruggetje" zullen per celen grond worden verkocht aan J. v. Tilborgh en M. Christ te Sprang- Capelle en aan H. Michael te Kaats heuvel. Landerijen werden verpacht aan A. v. Baardwijk te Vrijhoeve- Capelle, aan M. v. Campen en C. Vos te Sprang en aan de wed. L. v. Pas-Pruijssers en M. Spierings te Capelle. De voetbalver. H.N.C. werd een bedrag van f 75.— kwijtgescholden," zijnde de gedeeltelijke huur van 'n gemeentelijk sportterrein. Ten behoeve van de uitbreiding van de algemene begraafplaats werd grond aangekocht aan de Heistraat. Goedgekeurd werd ook het voor stel tot het aangaan van een geld lening van 100.000.— met de n.v. Bank voor Nederlandse gemeenten ter voorlopige financiering van de stichtingskosten van een woonhuis met postkantoor te Sprang. Ten slotte hechtte de raad zijn goedkeuring aan een begrotingswij ziging, waarop o.m. een bedrag van 1150.voorkwam voor de ver nieuwing van de afrastering van de plantsoentjes langs de Nieuwevaart. De vorige afrastering is door de jeugd vernield. In dit verband wees de voorzitter er op, dat er ten ge volge van een tekort aan politie mensen onvoldoende toezicht aldaar kan worden uitgeoefend. Overigens betreurde de voorzitter deze jeugd- baldadigheid zeer. wijding uitgeoefend door de Zus ters J.M.J., welke taak in 1956, bij het vertrek dèr Zusters J.M.J., werd overgenomen door de Zus ters van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart te Til burg Maar dat de traditie van de bejaardenzorg in Waspik een rij ke en zegenrijke voortzetting heeft kunnen krijgen, is toch wel op de eerste plaats te danken aan het prachtige en voortvarende initiatief van de Stichting „St. Jozef huis" tot de bouw van een geheel nieuw, modern en riant bejaardencentrum, met de bouw waarvan 'n bedrag van f 500.000.- was gemoeid. HUISVESTING VOOR 60 BEJAARDEN. Het gebouw, waarin architect de Jong de intermediaire func tie van'de woning tussen buiten en binnen op voortreffelijke wij ze vorm heeft gegeven, is opge trokken uit rode handvorm ste nen en bestaat uit twee bouwla gen, met in totaal 38 eenper soonskamers en 10 tweeper soonskamers voor de huisvesting van een 00-tal bejaarden. De kamers voor een persoon met een bruikbare ruimte van 12 tot 13 m-' zijn ruimer dan men veelal aantreft. De kamers voor twee personen hebben afmetin gen van 20, 24 of 26,5 m2. Alle kamers hebben warm en koud stromend water en zijn tevens voorzien van een electrische kookplaat, zodat men in de in timiteit van het eigen vertrek 'n kopje thee of kofiie kan zetten. Tevens is in elke kamer een aan- sluitingsmogclijkheid voor radio en televisie en men mag dan ook wel stellen, dat bij de inrichting zoveel mogelijk rekening is ge houden met het verlangen naar zelfstandigheid van de bewo- ner(s). waarborgt. Toilet- en badruim- tcn voldoen wat aantal en inrich ting betreft aan de moderne op vattingen en voorschriften. Tot de voorzieiiingen behoort ook 'n centrale oproep- en bclinstalla- tie en in 't sousterrain 'n schuil kelder, die ook als knutselruim- te dienst kan doen. In de prach tige, rustige en fleurige binnen hof is een kleine kapel gebouwd, die een verbinding heeft met het gebouw. Deze heerlijke binnen hof heeft een oppervlakte van 1800 in-, terwijl de wandelterras sen een oppervlakte van 500 ma hebben en men mag dan ook zon der overdriiving zeggen dat Was pik met dit „St. Jozefhuis" een in bouwkundig en maatschappelijk opzicht waardevol bejaardencen trum heeft gekregen, waarin het voor de bejaarden goed, prettig en gezellig wonen is. De 62 be woners, die het gebouw nu telt, zijn dan ook bijzonder enthousi ast over en dankbaar voor deze voorziening. Hoezeer het St. Jozefhuis in n grote behoefte voorziet, mag blij ken uit de zeer vele aanvragen om huisvesting in dit bejaarden centrum, zoals er ook uit mag blijken dat dit riante en moderne gebouw aan de bejaarden een le venssfeer weet te geven, die ide aal genoemd mag worden. Men heeft dan ook al reeds wachtlii ten aan moeten leggen van d bejaarden die zich bij voorkeur in Waspik willen vestigen. De plechtige inzegening van 't gebouw zal donderdag a.s. om 10.30 uur door pastoor Rovers worden verricht, waarna om 11 uur in de kapel een H. Mis zal worden opgedragen. De officiële opening zal ge schieden door burgemeester van Erp, waarna er gelegenheid be staat tot het aanbieden van ge lukwensen en 't bezichtigen van het tehuis. gens van St. Petrus ongetwijfeld verdiend, want hun ploegverband was sterker, waardoor zij vooral in de tweede helft krachtig domineer den. Hun voorhoede liet aantrekke lijke combinaties zien, die yoor de rust al leidden tot een voortreffelijk doelpunt van Jos v. Huiten. In de achterhoede bleek de stoere Dré Spapens met een venijnig schot in de benen een onoverkomelijke struikelblok voor de lichtgewicht voorhoede van Capelle, die echter tot het laatste fluitsignaal toe dap per bleef doorvechten, waarvoor hun, mede om het feit dat zij over het algemeen lichter en kleiner wa ren dan de Waalwijkse jongens, een extra compliment toekomt. Het Ca- pelse tegenpunt ontstond uit een strafschop, die kort na de rust door Dré Spapens in het beruchte gebied door een bandsbal werd veroor zaakt. De kleine Huub van Beek schoot beheerst laag in de rechter benedenhoek. In de tweede helft werd de Waal wijkse druk groter, maar de uitste kend spelende Capelse achterhoede wist telkens weer tijdig het gevaar te keren, tot op het ogenblik dat Marcel Niersman als een snoek toe schoot op een pass van linies en van uit ene uiterst kleine hoek de bal als een gierende raket hoog in de tou- wen knalde, waarna zijn makkers hem op Italiaanse wijze om de hals vielen. Wel stelden de Capelse jongens daarna nog alles in het werk om ge- lil k te maken, maar de rustige Dré Spapens en de voortreffelijk spelen de Rini v. Bracht gaven geen enkele kans meer weg. Het was een prachtige wedstrijd, waarin aan beide zijden sportief en met inzet van alle krachten werd gevochten en waarbij het jeugdige publiek zich met bellen, spandoeken en schallende strijdkreten duchtig weerde. Een dramatisch ogenblik was de strafschop. Als een onstuit bare horde stortte de jeugd zich op het terrein en zocht ©en plaats ach ter de kooi van de ongelukkige doel man. Eenzelfde dramatisch ogenblik ken de de strijd om de 3e en 4e plaats tussen de St. Jozefschool uit Be- soijen en de Petrusschool B. Hier was het de voortreffelijke Besoijen- se doelman A. v. d. Heijden, die met elf meter tussenruimte oog in oog kwam te staan met de St. Petrus aanvalsleider Frans Korthout, die kort tevoren op onjuiste wijze bin nen de gevaarlijke lijnen ten val was gebracht. De dappere doelman vermocht niets tegen de kogel, die hard en hoog in de touwen plofte. Daarmee hadden Petrianen de stand op 02 gebracht, want in de eerste helft had de watervlugge en handige Pietje Kelder met een listig schot de score reeds geopend. In de eerste helft waren de beste kansen onge twijfeld voor de Petrusschool, maar doelman v. d. Hei^-n verrichte for- Aanmelden dagelijks aan de fabriek ROESTENBERGSSRAAT 59, KAATSHEUVEL Juichend, joelend en dansend stort te de jeugd van de Waalwijkse St. Petrusschool A zich donderdagavond in het invallende duister op 't WSC- terrein, toen de KNVB-scheidsrech- ter voor de laatste maal had geflo ten in het schoolvoetbaltoernooi, dat de jeugdige gemoederen twee dagen lang in sensationele spanning had gehouden en dat in alle opzichten geslaagd mag heten. En deze uitgelaten hartverwar mende vreugde gold het dappere team van de St. Petrusschool A, dat in een enerverende finale de even moedige elf van de openbare lagere school te Capelle met 21 had we ten te bedwingen, dank zij een bonk van een schot, waarmee de rappe en kleine Waalwijkse rechtsbuiten, Marcel Niersman, in de tweede helft de bal hoog en hard in de Capelse touwen joeg, en dat vanuit 'n hoek, die menig profvoetballer zou heb ben doen falen. En deze 21 zege hebben de jon- midabel knap wfrfk*en liet niet meer dan één doelpunt 'toe. De St. Jozef jongens zaten overigens ook niet stil en wisten zich ook menige kans te scheppen, maar het juiste schot ontbrak en bovendien liet de St. Pe trusachterhoede zich niet zo maar verschalken door het bijzonder han dige spel van de kleine midvoor C. v. d. Gouw. Toch was het deze v. d. Gouw, die zijn onvermoeibaar werk beloond zag met een knap schot vanaf de rechtervleugel, waarnaar de Petrusdoelman tever geefs dook. Maar even later was 't weer Frans Korthout die het Be- soijense net wist te vinden en daar mee een orkaan van gejuich deed opgaan. Gewonnen? Nee, nog lang niet, want de St. Jozefschool kwam terug en wist het de vijandelijke verdediging meermalen bijzonder lastig te maken. En uit een van deze aanvallen was het weer v. d. Gouw die de doelman van St. Petrus naar het net stuurde (2—3). Ondraaglijk bijna werd de spanning in de laatste minuten van deze strijd, waarin bei de doelen nog meermalen in groot gevaar kwamen te verkeren, maar doelpunten kwamen er toch niet meer uit, zodat de St. Petrusschool B beslag legde op de 3e plaats in dit prachtige toernooi. Na deze wedstrijd kwam de jeugd drumband „Ons Genoegen" het veld opmarcheren en gaf een vlotte en aantrekkelijke show weg, die in de rust van de finale werd voortgezet en die bij het talrijke publiek te recht veel waardering oogstte. En na de laatste titatenstrijd was 't dan wethouder v. Heeswijk (bur gemeester Teijssen was wegens uit- stedigheid verhinderd) die de prijs uitreiking verrichtte. De heer Van Heeswijk toonde zich bijzonder en thousiast over dit toernooi, dat, naar hij meende, door zijn intergemeen telijk tintje en door zijn buitenge woon sportief verloop heeft bijge dragen tot de sportverbroedering van Waalwijk en Sprang-Capelle. Spr. hoopte, dat dit toernooi zich in de komende jaren zou mogen uit breiden tot een indrukwekkend en sportief evenement. Grote waarde ring toonde spr. voor de initiatief nemer tot dit toernooi, de eerwaar de Broeder Alexander, voor de prachtige medewerking van de lei ders van de scholen, voor de KNVB- scheidsrechters, die zich zo spon taan beschikbaar hebben gesteld en ten slotte voor de spelers die op zo boeiende en sportieve wijze hebben gestreden om de hoogste prijs in dit toernooi: de door de gemeente -tel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1