VROOM DREESMANN HEROPENING Liefde in de storm ADVERTEERT IN DIT BLAD BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PR0F woensdSlil-pi'ijzen Antoon v. d. Water Tijdelijke administratieve hulp STANZER r Banketwinkel DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 MEI 1959 zoe gezi en Fri' gen pro koe Sja val dat Lee ke ve bra boe vro Jel: drij en. lok der Fri de ke aar Ne< ze bei wa ten Sb; Ve set de de de bic hel vai tie nu die zei nu „z> str stc eu: ple zie In ge; lui sal na iru tie Ro kr stc In we bij na m na Ir; Ir; va dii pr rn mi en ae Ti sa De dappere winnaars van de St. Petri Waalwijk ter beschikking gestelde wisselbeker. Met vele hartelijke ge lukwensen overhandigde spr. de be ker aan de aanvoerder van de St Petrusschool A. Dré Spapens, alsme de de lauwertak, die blijvend bezit blijft van de school. Bijzonder veel respect had spr. voor de jongens van de openbare lagere school uit Capelle en hun leider, de heer Pol dervaart, die ondanks hun fysieke minderheid de Petrusschool toch zo moedig en boeiend partij hadden ge geven. Ook de beide andere prijs winnaars, de St. Petrusschool B en de St. Jozefschool mochten woorden van lof in ontvangst nemen. Vervolgens sprak de voorzitter van de Langstraatse Scheidsrechters- bond een kort woord van waarde ring voor het feit, dat een aantal scheidsrechters zich spontaan en be langeloos voor dit toernooi beschik baar hadden gesteld. Aan het slot van dit prachtige en zeer geslaagde toernooii^prak Broe der Alexander een wooiv^ van dank tot allen, die tot het welslagen van dit toernooi hebben bijgtidr.'gen. Dit toernooi heeft we'er eens te meer aangetoond dat we het voöf de verbroedering in de (Waalwijkse) voetbalsport van de jeugd zullen moeten hebben. En daarom moet dit toernooi in stand worden gehouden door allen, die de sport een warm hart toedra gen. Tot slot geven wij nog de gedetail leerde uitslagen van dit toernooi: Woensdag: St. Petr. school A Openb. lag. school Stationsstr. 2-0; Christ, school BesoijenPast. Kuij- persschool 0-4; St. Aloysiusschool St. Jozefsch. 1-1 (St. Joz.sch. wint na strafsch.); Bijz. school C.V.O. Sprang-Cap.St. Petrussch. B 0-6; St. Clemenssch.St. Petrusschool A Feuilleton van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" door ELEANOR ELLIOT CARROLL Vertaling; Herman Antonsen I. 2). Ze kreeg een vluchtige indruk van een grote, gespierde gestalte jekker; van een door de zon ge in wit flanellen bdoek en blauwe bruind, vrij mager gezicht met scherpe, blauwe ogen; van een welgevormd hoofd, omkranst door dik, geelblond krulhaar. Die doordringende ogen keken ver baasd op bij het zien van dat le vendige uiterlijk van het meisje en de eerste begroeting was iet wat aarzelend. Want dit aanval lige adembenemende jonge ding kon immers onmogelijk de ver pleegster zijn, hem door Inez Haitland beschreven als een heel rustig schepseltje. „Dat we een pleziertje willen doen, omdat ze nog een verre verwante van ons is." Onzeker kwam hij naar haar het school voetbaltoernooi school A. 1-4; Openb. lag. sch. Cap.Christ, lag. sch. Besoijen 4-1; Openb. lagere sch. Stationsstr.—St. Aloysiusschool 0-0 (laatste wint door strafschop); Past. Kuijpersch.Bijz. sch. C.V.O. Spr.-Cap. 1-3; St. JozefschoolSt. Clemenssch. 3-1; St. Petr. sch. B Openb. lag. sch. Cap. 1-1 (eerste wint door strafsch.); St. Petr. sch.A St. Aloys, sch. 0-1; Chr. sch. Be soijenBijz. sch. C.V.O. Spr.-Cap. 0-4; Openb. lag. sch. Stationsstr.— St. Jozefsch. 0-2; Past. Kuijperssch. —St. Petrussch. B 2-0; St. Aloysius- sch.St. Clemenssch. 0-4; Bijz. sch. C.V.O. Spr.-Cap.Openb. lag. sch. Cap. 0-1; St. Jozefsch.—St. Petrus sch. A 0-1; St. Petr. sch. B—Chr. lag. sch. Besoijen 9-0; St. Clemenssch.— Openb. lag. sch. Stationsstraat 4-3; Openb. lag. sch. Cap.Past. Kuij perssch. 2-2 (laatste wint door straf schop). Donderdag: om de 9e en 10e plaats: Chr. sch. BesoijenOpenb. lagere school Stationsstraat 0-2. Om de 7e en 8e plaats: St. Clemenssch.Bijz. sch. C.V.O. Sprang-Capelle 4-2. Om de 5e en 6e plaats: St. Aloysius sch.Past. Kuüpers- school 0-2. Om de 3e en 4e plaats: St. JozefschoolSt. Petr. sch. B 2-3. Om de le en 2e plaats: St. Petr. sch. AOpenb. lagere school Capelle 2-1. Wegens teleurstelling gevraagd NETTE ZELFSTANDIGE dienstbode voor dag of dag en nacht. Volledig huiselijk verkeer. Mevr. Elshout-Schouten Torenstraat 32, Drunen. toe. „Ik kom hier om juffrouw Ca meron af te halen", zei hij be dachtzaam. „Is u soms..." „Gwynne Cameron... in eigen persoon", gaf ze vrolijk ten ant woord. Dan moet u mijnheer Lee zijn, want die zou me komen afhalen." Zijn witte tanden schitterden haar tegen en zijn blauwe ogen twinkelden. „Juist, Robin Lee, om u te dienen. U moet weten, ik dacht een verpleegster in uni form aan te treffen." Hij nam haar keurige costuum van haar schattige bruine hoedje tot haar leuke bruine schoenen met een snelle blik op. Een schil derijtje in goudoker, dacht hij. Grote fluweelachtige bruine ogen en een gezichtje als van gesne den oud ivoor, waarin alleen de mond een kleurige plek vormde. Krulletjes van roodbruin haar onder het nauwsluitende hoedje uit. Dat een „rustig schepseltje?" Dit meisje herinnerde hem veel eer aan een teer beeldje van Frabonard. In al zijn zes en twin tig jaar was Robin Lee nog nim mer zo onder de indruk gekomen. „Als u klaar bent, zullen we gaan", zei hij. Hij ging haar voor naar een wachtende auto, waarin DEN BOSCH TILBURG - HELMOND haar koffers reeds waren gezet. Gwynne stapte in en keek ach terom naar het grimmige, grau we gebouw, dat twee jaar lang haar tehuis was geweest. Het wit- gemutste hoofdje van Sue Dalton keek uit een der bovenvensters. Ze wees op Robin Lee, die juist instapte en grinnikte ondeugend, als wilde ze zeggen: „Nou, wat heb ik je gezegd? Je hebt de éne en enige immers al ontmoet?" Gwynne kreeg heel even een kleurtje, toen ze haar aandacht weer op de jonge man naast haar richtte. En terwijl de wagen door de stille straat gleed, zag hij dat kleurtje komen en verdwijnen. Opwinding over het aanstaande reisje, meende hij. „Al eens eerder een zeereisje gemaakt?" vroeg hij. „Nog nooit", antwoordde het meisje lachend. „Nog nooit ver der gebracht dan met de veerboot naar Oakland en terug naar San Francisco. Dat is al wat ik aan land- en zeereizen gemaakt heb. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik nu een echte zeereis ga maken. Mijn nicht Inez beweert, dat ze een verpleegster nodig heeft, maar omdat ik nog pas leerling-verpleegster ben, klinkt dit nogal onwaarschijnlijk... dat zij mij daarvoor zou uitkiezen, bedoel ik." „Misschien voelt mevrouw Ro gers, dat ze meer zal hebben aan opwekkend gezelschap dan aan vakkundige verpleging", ant woordde hij glimlachend. „Dat is met zenuwachtige mensen vaak het geval." Er lag duidelijk een compli mentje in opgesloten. En in de blik, haar door hem toegewor pen, ontdekte ze een duidelijke bewondering. Gwynne dacht ech ter voornamelijk na over de naam waarmee hij Inez genoemd had. Hij kon wel niet bijzonder goed met de Maitlands bekend zijn, vond ze, anders zou hij geweten hebben dat haar nicht zich niet meer mevrouw Rogers, doch juf frouw Maitland liet noemen. Ze was er benieuwd naar of hij ook mee op reis ging. In het kort briefje, door Inez gezonden, had ze geschreven dat mijnheer Ro bin Lee, van de Maitland Import Company, Gwynne aan het zie kenhuis zou komen afhalen om haar naar het jacht te brengen. Het was dus best mogelijk dat hij, ondanks zijn wit flanellen broek en zeilpet, toch niet bij het reisgezelschap behoorde. Die ge dachte bezorgde haar een heel klein schokje. Hij was zo inne mend! Ze voelde zich al zo heel en al op haar gemak bij die jon geman, die zijn vriendelijke ogen nauwelijks van haar afwendde. „Is het een groot gezelschap?" vroeg ze. „Ik heb nog niet ge hoord wie er meegaan. Ik weet nog nergens van af." „Neen, het is, gezien de groot te van het schip, slechts 'n klein gezelschap. Behalve de kapitein en de bemanning hebben we me vrouw en mijnheer Maitland, me vrouw Rogers, Dr. Julian Faust, de huisdokter en tevens huis vriend, u en... ik zelf. We zouden gemakkelijk twintig passagiers kunnen herbergen. Maar Ambro se vond het beter, met het oog op de toestand van zijn dochter, het gezelschap klein te houden." Hij kende hun dus wel intiem. Hij noemde haar vrij bejaarde achterneef bij zijn voornaam. Maar het voornaamste was dat hij mee ging. Gwynne voelde zich een beetje beschaamd er over dat ze daarom zo in haar schik was. Wat dwaas en kinderachtig toch, zich zo opgetogen te voelen over het vooruitzicht, drie maanden in gezelschap te zijn van een man, die ze nog geen half uur geleden 1 niet kende „Ik heb de vrouw van mijn neef Ambrose nog nooit gezien", babbelde ze verder, om het ge sprek aan de gang te houden. „Als ze in het ziekenhuis op be zoek kwam, had ik nooit dienst. Maar de andere zusters zeggen, dat ze een buitengewoon mooie vrouw is. Ik vind het soms zo'n grappig idee, dat mijn vrij be jaarde neef nog getrouwd is met een meisje." „Nou, zo moet u haar toch niet noemen, dunkt me", grinnikte Robin Lee. „U moet weten dat ze mijn tante is en aangezien ik haar dus heel mijn leven gekend heb, zou ik moeilijk 'n meisje inbaar kunnen zien. Maar dat neemt niet ik weet zeker, dat u haar graag weg dat tante Meg 'n schat is en zult mogen lijden. Dat doet trou wens iedereen." Dit bracht Gwynne een poosje tot zwijgen. Wat wist ze toch weinig van haar verwanten af. Ze voelde zich bijna een vreemde in de familiegroep, waarin ze zou komen te verkeren. Het enige, wat ze had horen vertellen was, dat neef Ambrose met een rijke weduwe getrouwd was, jaren jon ger dan hij zelf, maar verder was ze vrijwel 'n vreemde voor haar. (Wordt vervolgd) Lederimport T-R VRAAGT: EN enige aankomende jongens HOOG LOON BURG. SMEELELAAN 51, WAALWIJK De machinist, die bij de sik hoor- de, koppelde de koelwagen aan en reed hem snel over een aantal wis sels en rails naar een opstelspoor, waar al meer goederenwagens ge reed stonden. Die moesten allemaal naar Italië en onze koelwagen met zijn hoogst kostbare en merkwaar dige inhoud werd daar bijgezet. Op de achtergrond zien wij de grote lo comotief al klaar staan, sissend en dampend van trillend leven. De kleine sik sloeg naast die grote, oververhitte jumbo natuurlijk een tamelijk mal figuur, maar dat mocht de pret niet drukken, want ook aan de sik was een fraaie taak toebe deeld. Hii mocht alle losse wagens tot een fraaie trein aaneenvoegen, want pas als dat gebeurd was, kon de jumbo vertrekken. Omdat de sik zo'n druk en driftig werkertje was, duurde die hele geschiedenis echter niet lang en zo was al gauw 't mo ment aangebroken dat de grote reis een aanvang nam. Krachtig trok de grote locomotief de trein aan en langzaam en plechtig vertrok hij van het station van Bonckelhoven. En daar ging Karei Kleuntjes ook, Ka- rel Kleuntjes, de pure amateur en semi-prof tegen wil en dank Koud tot op het gebeente en half bevroren stond hij in de koelwagen te bibberen. De twee schurkachtige Italianen hadden niet veel last van de kou. Die hadden dikke jassen aan met warme bontkragen. Zij had den het zich op een kistje gemakke lijk gemaakt en aten een uiter aard gestolen! appeltje. „Va be negromden de schavuiten. „Quanto sumi singuli transa la bor- da!" Ja ja, als we eenmaal over de grens zijn, zeiden ze. We vragen ons werkelijk angstig af of dat ook gelukken zal COPYRIGHT STUDIO AVAN Tot ons groot genoegen kunnen wij U berichten dat de Heropening van onze gehele verbouwde en gemoderniseerde zal plaats vinden op donderdag 28 mei a.s. om 9 uur v.m Aanbevelend, LoeHstraat 89 - tel. 2985 - Waalwijk ALLEEN GELDIG WOENSDAG 27 MEI GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Ei li IUO ooi- nai dat ten Pui in i i doi Sic Op kantoor te Waalwijk wordt gevraagd een (Mannelijke of vrouwelijke) Met enige kantoor ervaring. Eventueel voor halve dagen. Liefst zo spoedig mogelijk Adres te bevragen bureau van dit blad. Borrelworstjes, prima kwaliteit, ongesor teerd Zo'n blikje in huis komt /L alti|d van pas Per blikje 07 Anti-motzaU. van prima plastic met lange ritssluiting geschikt voo' 6 kledingstukken Leverbaar in diverse kleuren Prima kwaliteit witte moltondeken, extra grote maat 150x200 Cocktailfruit. Een kleurige me- lange gevulde drups. 200 gram 3 De zomer breekt weer aan. tijd voor sport en spel. 3 gekleurde plastic ballen, in net voor Q slechts Zware kwaliteit bad stof keukendoeken, in 4 pasteltinten of in multicolor dessin, was- en kleurecht A 25 Apart model vlotte da mespyjama, in leuk fantasie dessin Kleuren geel. tomaat koren en aqua. Maten 40 t/m 48 Cloqué 8.50 f 75 Katoen O De lamp voor het mo derne interieur Sier lijk var vorm mooi van afwerking. De kapjes zijn gemaakt van wik kel acella. in de kleuren rood. groen en geel. Compleet gemonteerd slechts ^^0 Voor jong en oud een paar sterke gym- of sportschoenen. Ver krijgbaar in wit en in blauw, met extra stoot- rand. Maat 43-45 2.95 35-42 2.75 A 95 29-34 2.45 23-28 Uw zomerjapon nu extra voordelig. De nieuwste imprimé's, w.o. pracht structuur- stoffen en no-iron kwa liteiten. Ook In rok- stoffen en uit kinder dessins kunt U nu be slist uw keuze doen. 90 cm. breed. A 70 p. mtr. 2.70 en ÊJ Plastic kussen, in leuke dessins, gevuld met schuimplastic vlok ken. Gemakkelijk om mee te nemen voor vakantie, picknick enz. Normale prijs 1.95 Nu voor A slechts I Kobler, de ideale 3/4 duster, zonder mou wen, met achterslui ting en 2 royale zak ken. in vele nieuwe kleuren en dessins. Maten small, ^J50 medium, large 3 Waterzak, met af- sluitdop en kraan, van prima kwaliteit rub berdoek Inhoud 8 Itr. (Verkrijgbaar in onze sportshop) ^90 Uit onze discobar: donkerrood houten platenrek, voor het opbergen vari al uw platen. Beklede meta len afscheidingen. In houd voor 56 stuks. Keurig afge- yfl 35 werkt. ZICH AAN TE MELDEN:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 2