mm f SUNIL porselein SPEET W' WAAR OVERMORGEN EEN BABY WORDT GEBOREN DAAR ZAL HET EXTRA FEEST ZIJN... a NETTE MOSJES PERSONEEL voor alle afdelingen WAST STRALEND WIT EN SPAART UW..LINNENKAST Notenhouten salon ameublement HET BEZOEK VAN DE SJAH. PRACHTIG BABY-PAKKET §8 Net meisje Volledig pension il# new emedf of Ssescisadtgd serviesgoed z PAS AAN v* Voorjaars Moeheid v. Mierlo's OÉ - ¥1 i uoPAS AAN STASSAR Abonneert U op de „ECHO" Jongen bekwame stiksters DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 MEI 1959 TE KOOP uj a m w m I 3X gebrand 3 X harder 3X meer glans H WÊT" WARENHUIS SIERLIJKE BRILLEN Te koop: N.V. Schoenfabriek A. en J. de Kort Schoenfabriek C. Hendriks Zonen Op de tweede dag van zijn be zoek aan Nederland is de sjah in gezelschap van koningin Juliana en prins Bernhard per Fokker Friendship naar Friesland gevlo gen voor een bezoek aan deze provincie. In dit schijnbaar zo koele noorden van ons land is de Sjah een ontvangst ten deel ge vallen, zo warm en zo spontaan, dat hij de burgemeester van Leeuwarden liet weten: „Op mijn Europese reis heb ik nog niet zul ke hartelijke gastvrijheid ont moet als in dit Friesland." Behal ve aan de vliegbasis Leeuwarden bracht het vorstelijke gezelschap ook een bezoek aan de prachtige boerderij „Vijverzathe" van me vrouw Wassenaar-Boelstra te Jelsum, een ruim 70 ha. groot be drijf met meer dan 00 melkkoei en. Met grote belangstelling ook nam de Sjah de vier kapitale fokstieren in ogenschouw. Op de terugweg van Leeuwar den naar Schiphol werd de Friendship „Arthur Philip" door de Sjah zelf gevlogen. Vervolgens begaf de vorstelij ke stoet zich naar Den Haag 0111 aan te zitten aan een galadiner, dat werd aangeboden door de Nederlandse regering, waarna de ze drukke dag zou worden beslo ten met een voorstelling van Pucicni's opera „Gianni Schicchi" in de Koninklijke Schouwburg. Vrijdag was Rotterdam aan de beurt met als hoogtepunt de te waterlating van de 33.000 ton me tende tanker „Mohammed Reza Shall" o]) de scheepswerf van C. Verolme, welke werd verricht door prinses Margriet. Even scheen het alsof er. een kink in de kabel zou komen, want nadat de prinses met het zilveren bijltje de klinkdraad had doorgehakt, bleef het schip roerloos op de helling liggen. Met behulp echter van de hydraulische persinstalla tie kwam er na ongeveer een mi nuut toch beweging in de kolos, die daarna gretig te water ging. I11 Rotterdam werd de Sjah een zeldzaam welkom bereid door de mariniers, ofwel Rotterdamse „zwarte duivels" geheten, die stram voor het gemeentehuis stonden aangetreden. Het glori euze vaandel, dat fier en trots pleegt omhoog te steken, boog zich voor de keizer van Perzië. In de Maasstad werd de Sjah toe gejuicht door duizenden enthou siaste Rotterdammers. Na de lunch in liet stadhuis werd per salonschip „Erasmus" de tocht naar de werf van Verolme ge maakt, waarbij de Sjah 'n prach tig beeld geboden werd van de Rotterdamse haven, waar alle kranen en gebouwen wijd uit staande vlaggen droegen. Na de tewaterlating van de Iraanse tanker werd door de werf aan prinses Margriet een bijzonder geschenk aangeboden, namelijk een zeiljacht van 5,40 meter lengte, dat de toepasselijke naam „Azadi" zal krijgen, het Iraanse woord voor „vrijheid". 's Avonds was de Sjah in de Iraanse ambassade de gastheer van ons koninklijk paar bij een diner dat hij koningin, prins en prinsessen aanbood. Tot de ove rige gasten behoorden ook de minister-president prof. de Quay en z'n echtgenote, minister Luns, ae voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en enkele ambas sadeurs. In de eetzaal lagen de koste lijkste Perzische tapijten. De ta fel was versierd met oranje-rode amarylissen, zachtgele rozen en •rème violieren. Kaarslicht schiep een warme intieme sfeer. Op het menu kwam ook kaviaar voor, waarbij wodka werd gedronken. KRAAY LINKSBACK IN ORANJE-TEAM. Bondscoach Elek Schwartz heeft het Nederlandse elftal dat woens dag 27 mei in het Olympisch Sta dion te Amsterdam tegen Schot land speelt, als volgt samenge steld: De Munck (DOS). Wiersma (PSV) en Kraay van DOS. Notermans (Fortuna '54), Van der Hart (Fortuna '54) en Klaas- sens (VVV). Van der Kuil (Ajax, Rijvers (Feijenoord), Canjels (NAC), v. d. Linden (DOS) en Moulijn van Feijenoord. Reserves: Pieters Graafland, (Feijenoord), Brüll (Rapid JC), De Koning (Sparta) en Cor van der Gijp (Feijenoord). Het Nederlandse elftal is, in vergelijking met het team dat op j woensdag 13 mei in Sofia met 3-2 van het Bulgaarse elftal verloor, j op drie plaatsen gewijzigd. Harry Brüll in Sofia rechtsback Piet de Vries, die tegen de Bulga- ren linksbinnen speelde en Bos- 1 selaar. die linksbuiten was, zijn j vervangen. Roel Wiersma keerde terug naar de rechtsbackplaats, waardoor Hans Kraay die op 28 september 1958 te Antwerpen tegen België de laatste keer voor het nationale team uitkwam de linksachterplaats kan bezet ten. Voorts vervangt Tonny van der Linden de Sparta-speler Piet de Vries als linksbinnen. Moulijn is, hersteld van zijn blessure, als linksbuiten teruggekeerd. SPORTVERENIGING „HEUSDEN" WIL UNIFICATIE ZATERDAG- EN ZONDAG VOETBAL BEVORDEREN. Selectie-team komt in het veld tegen sterke P.S.V.-Combinatie. i Een elftal, samengesteld uit de beste zaterdag- en zondagvoet ballers van een achttal vereni gingen (vier uit het Land van Heusden en Altena en vier uit de Langstraat) zal op 15 augustus I op het terrein van de sportvere- niging Heusden uitkomen tegen een combinatie van P.S.V. (Eind hoven), waarin minstens vijf se- mi-profs zijn opgesteld. Deze ont- moeting zal dan het sluitstuk zijn van een selectie-competitie, die reeds op (5 juni begint. Nie mand minder dan Leo Horn Jr. zal de „grote" wedstrijd op 15 augustus (vermoedelijk de ope- I ningsdag van de Vakantiefeest- I week Heusden 1959) leiden. Er is door de sportvereniging Heusden uiteraard heel wat werk verzet 0111 dit gehele sportpro- gramma organisatorisch „rond" te kriigen. Alles kwam in kannen en kruiken tijdens een vergade ring, waarbij de besturen van al le deelnemende verenigingen te genwoordig waren. Als gast was hierbij aanwezig de radio-sport verslaggever Dick van Rijn, die een vurig pleidooi hield voor de wat hij noemde unificatie op brede basis in de sport". Hij had veel lof voor het Ileusdense initiatief en zegde toe daaraan zeker aandacht te zullen schen ken in zijn wekelijkse rubriek. Het selectie-programma ziet er als volgt uit: b juni SSC (Vrij- hocve-Capelle)Baardwijk; 13 juni Vlijmense BoysNOAD (Wijk); 20 juni HeusdenWil- heimina (Aalburg); 27 juni WSC (Waalwijk)Roda Boys (Aalst) 4 juli winnaar 1winnaar 2; 11 juli winnaar 3winnaar 4; 18 juli finale. De selectiewedstrijden worden alle gespeeld op het ter rein van de sportvereniging Heusden en met de selectie zal een volkomen onpartijdige conv inissie worden belast. Aan de „grote" wedstrijd op 15 augustus, die om 18.30 uur aan vangt, gaat, 0111 half vier, een ontmoeting vooraf van een Hcusdense combinatie tegen Hcrptse Boys. Overmorgen, vrijdag 29 mei 1959, wordt STJNIL 5 jaar... en als je jarig bent, dan wil je graag trakteren! SUNIL trakteert elke baby in Nederland, die a.s. vrijdag wordt geboren, op een ter waarde van f. 50,- 'n Extra feestelijke dag zal het zijn voor de Sunlight Fabrieken. Want hun "lievelingetje" Sunil is in deze 5 jaar de lieveling geworden van de Nederlandse huismoeders. Laat er ook extra feestelijkheid zijn in de families die op deze dag een nieuw lid van het gezin verwelkomen! A.s. gelukkige vaders! Als in uw gezin overmorgen een kindje W wordt geboren, vergeet dan niet bij de aan- tl m> gifte even een bewijs van opneming in het Iflpb bevolkingsregister van uw gemeente te vragen. Zend dit binnen twee weken aan SUNIL, Postbus 4 80, Rotterdam. Dat is alles wat u behoeft te doen. Het prachtige baby pakket sturen wij u dan binnen enkele dagen toe. Gevraagd Liefst voor halve dagen L. DUMOULIN -KOOLEN Burg. v. Grotenhuisstraat 21, WAALWIJK Dressoir, tafel, 3 clubs Alles in prima staat Mr. v. Coothstraat 55 a Waalwijk Alleenstaande Heer ZOEKT te Sprang-Capelle Brieven onder no. 1105 aan het bureau van dit blad. «arwsr; Welnu waarom zoudt U zich langer „Voorjaars moe" gevoelen, als U er in heel korte tijd af kunt zijn zonder geneesmiddeltjes. Alleen maar met v. Mierlo's bruinwit Laat U het eens een paar dagen op proef zenden Wij komen ook in uw straat, zó uit de oven, zó op uw tafel het beste brood. Brood- en Banketbakkerij Putstraat 68 Tel. 2855 uj Een kopje tegen een kopje, een bord tegen een bord, een schaal tegen een schaal, het geeft niet welk merk: wij ruilen elk gebroken, gebarsten of beschadigd stuk servies in tegen een fraai en gloed nieuw Pas-Aan exemplaar met 15% korting. Scherven brengen geluk! Ga meteen op zoek naar „de stukken". U krijgt nu de kans om desnoods uw héle servies te vernieuwen. Deze inruilactie duurt van 8 mei tot 6 juni g nalevering gegarandeerd UI Markt 3, Waalwijk Let op dit merk Jet op, alleen als er Hj» op staat, hebt u een echt pas-aan servies. 11 i*i \m WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenfondsleverancier. 'n OOG- en BRIL0PTICIËN (DE ROOY) Door rijksinkoopburoau trkend Laageinde 89/91 Telefoon 3118 WAALWIJK STENCIL WERK LICHTDRUKKEN FOTOOOPIEBN JONGENS- en MEISJESFIETSEN en DAMESSPORTFIETS Klerks, Haarsteegsestr. 16-18, Haarsteeg. Tel. 292 Voor spoedige indiensttreding GEVRAAGD van 16-18 jaar als overlederschifter in cfe afd. Snijderij. en in de afd. stikker ij. t- rr :Z< Ook thuisstiksters komen ifc aanmerking Vast en volop werk kan v/0rden gegarandeerd. N V. Stoomschoenenfabriek A. H. van Schijndel Waalwijk STATIONSSTRAAT 30a, WAALWIJK vraagt voor haar stikkerij-afdeling, behalve voor stikken, ook voor diverse plakwerk Ook voor ONGEOEFENDEN is er geschikt werk. TE WAALWIJK vraagt: Aanmelden dagelijks aan de fabriek: Grotestraat 286 b Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3