Waalwijkse en Langsiraaise Courani DRUNEN VLIJMEN Spontane vreugde in Haarsteeg Sprang-Capelle WASPIK Elshout Bouw diepvrieskluis. Het bestuur van de Coöp. Diep vries Kluis Drunen kreeg deze week op een algemene vergade ring van de leden alle machti gingen die nodig zijn om zo spoe dig mogelijk tot de bouw van de diepvrieskluis te komen. Het be stuur werd gemachtigd tot aan koop van grond, tot het aangaan van een geldlening groot 30.000 en het opdragen van het werk. De diepvrieskluis zal worden gebouwd in de Julianastraat ach ter de C.A.V., Het gebouw bevat 96 kluizen. De totale stichtings- kosten zijn begroot op 30.000.-. De vereniging telt thans 44 le den, die tezamen 50 kluizen heb ben besproken. Gerekend wordt op een uitbreiding, zodat de 9(5 kluizen alle zullen worden bruikt. ge it. K. Vrouwengilde. Het R.K. Vrouwengilde Dru- nen-Elshout maakt morgen dins dag 2(5 mei een excursie naar de St. Jans Basiliek in 's-Bosch. Om 3 uur wordt het gezelschap door burgemeester Loeff (oud-Drune- naar) ten gemeentehuize ontvan gen. Op dinsdag 2 juni zal de heer Thijs y. d. Gnendt „De kunst van het reizen' hespreken in de zaal van Gez. Elshout. Dit is de laatste avond van 't programma '58-'59. Od 14 juli maakt men een dag excursie naar Leerdam en Rot terdam. Ouden van dagen naar Soestdijk. Zoals wij reeds eerder bericht ten, zullen de ouden van dagen dit jaar hij hun jaarlijks uitstap je op Paleis Soestdijk door H. M. de Koningin worden ontvangen. Dat de ouden van dagen uit Dru nen het voorrecht hebben door H. M. de Koningin te worden ont vangen, zal zeker iedereen tot vreugde stemmen en niet 't minst de ouden van dagen zelf. Dat de ze tocht in verhand met het feit dat Drunen dit voorrecht is te beurt gevallen, voor het organi- send comité extra zorg en kosten mee zal brengen, behoeft geen he ioog. Zo zal o.a. de tocht, die an dere jaren een halve dag duurt, nu een hele dag in beslag nemen. Daarom wordt dit jaar bij de en- veloppe-actic die gehouden wordt t.b.v. deze tocht, een extra beroep op de inwoners gedaan worden. Begroot is dat de kosten het dub bele zullen bedragen van andere jaren. Toch zal deze tocht moe ten slagen en het comité hoopt derhalve dan ook op een extra bijdrage van alle inwoners. Geef daarom gul. Kringsportdag R.K.J.B. De kringsportdag van de RKJB zal op 5 juli a.s. in Drunen plaats vinden. Er worden pl.m. 500 deel nemers verwacht. Leids Jeugdtoneel. Het eerste optreden van het Leids Jeugdtoneelgezelschap zon- dagmidag in de Hoge Braken is een goed succes geworden. De kinderen die dit eerste optreden meemaakten, hebben volop geno ten van de avonturen van Simmv en Jimmy, die voor het voetlicht werden gebracht. Dit eerste op treden is zo'n succes geworden dat binnenkort het vervolg van de avonturen van Simmy en Jim my ook in Drunen zullen worden vertoond. Tennissport. Het eerste team van de tennis club De Klinkaert werd zondag kampioen in de 4e klasse van de KNLTB met haar overwinning van 71 op Volly uit Eindhoven. Zondag speelt het eerste team nog tegen Siot uit Boxtel. Daarna vangen de promotiewedstrijden aan. Rennersnieuws. Tini v. d. Lee heeft zondag zijn serie overwinningen in dit sei zoen voortgezet door als winnaar uit de Ronde van Waspik naar voren te komen. Van de 10 wed strijden, die v. d. Lee dit seizoen heeft gereden, heeft hij er 5 ge wonnen. Uit de kopgroep van vijf n.l. v. d. Lee, v. Lith, Brinkman, v. d. Ven en de Wit kwam v. d. Lee in 'n fantastische eindsprint naar voren. Ook vorig jaar was v. d. Lee winnaar in Waspik, waardoor hij thans de beker, de grote prijs van Waspik, in zijn bezit kreeg. Van Heeswijk was in het begin van de ronde bij een valpartij be trokken, maar wist toch de der tiende plaats te bezetten. A.s. donderdag start v. d. Lee voor de Ronde van Nederland in de Olympiaploeg. Agenda. Maandag 25 mei. 7 uur tra:nen volleybalclub. 7.30 uur trainen TTVD Grote straat 8. 8 uur clubavond „Steeds ho ger", v. d. Geit. Van 5.30 tot 8.30 uur Drunense Balletschool, Hoge Braken. Dinsdag 26 mei. 7 uur trainen DVC. 8 uur clubavond OOG, v.d. Geit 8 uur KAV zaal Elshout. 7 uur trainen volleybalclub. Woensdag 27 mei. 8 uur „Tarzan de aapmens", Hoge Braken. 8 uur clubavond OOO in café Elshout. 8 uur clubavond Prins Bern- hard, Hotel Royal. 8 uur clubavond Nooit Ge dacht, café v. d. Geit. 8 uur clubavond DVP in café Klerks. 7 uur Jiu Jitsu, café Klerks. Donderdag 28 mei. 10 uur jaarvergadering Hei of Meerdijk, Hotel Royal. 8 uur repetitie Cantabile, zaal Elshout. 8 uur Duin Dorst Sociëteit in Hotel Royal. Sprang Capelle MAANDAG 25 MEI 1959 Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO \RV HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 42 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" ZIEKENTRIDUUM. Dinsdag, woensdag en donderdag wordt in onze parochiekerk weer het ziekentri- duum gehouden voor de parochies Elshout, Drunen en Nieuwkuijk. Dank zij de spon tane medewerking van velen en de royale bijdrage door middel van een onlangs ge houden envloppen-actie, zal het aan het organiserende comité weer mogelijk zijn om de zieken, grebrekkigen en ouden van dagen, die normaal niet meer de kerk kun nen bezoeken, drie dagen van geestelijke rust en ontspanning te bezorgen, waarbij dan tevens de lichamelijke verzorging niet vergeten wordt. De godsdienstige bijeen komsten worden gehouden in de parochie kerk en staan onder de bijzondere bescher ming van de „Wonderbare Moeder" van Elshout. De leiding daarvan is in handen van de Z.E. Pater Rudolf, Passionnist. Voor de lichamelijke verzorging en ont spanning heeft het comité de beschikking over het parochiehuis. De zorg voor het een en ander hebben de zusters van de Wijkverpleging met assistentie van een staf van EHBO-ers, chauffeurs enz. Op de dagen van het triduum zijn er drie H. Missen, n.l. om 6.30 uur, 7.30 uur en 9 uur. Donderdag ter ere van Sacraments dag om half 8 plechtige avondmis. In ver band met de vering van „Onze Dag" op zondag 31 mei met sacramentsdag geen processie. BOTSING. Door plotseling vanaf het paadje achter de genadekapel de Kapelstraat in te rijden, kwam het kind van dhr. F. v. W. in bot sing met de van rechts komende luxe be stelwagen van bakker L. uit Drunen. Dr. v. d. Wouw was spoedig aanwezig en consta teerde zware hersenschudding en achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzake lijk. VERGADERING In café van Baardwijk vergaderde de Bond van Harmonieën en Fanfare-gezel schappen in de Langstraat. De voorzitter de heer P. Croes heette de afgevaardigde wel kom. Bericht van verhindering van de Vol harding, Drunen. Het financieel verslag van het bondssolistenconcours werd aan een kritische beschouwing onderworpen en goedgekeurd. Er werden enkele aanwij zingen gegeven die de onkosten mogelijk enigszins zouden kunnen verlagen. Over de toekenning van prijzen was men het eens, maar men kwam tot een nieuwe regeling, die naar men hoopte meer doeltreffend zou zijn. Het bondsfestival dat door Haarsteeg zal worden gehouden, werd voorlopig be paald op 26 juli. Bij loting werd het op treden vastgesteld. BILJARTEN. Dinsdag 26 mei speelt de biljartvereni ging NAO, gevestigd in café A. Klerks, een wedstrijd tegen Poedelvrees, gevestigd in café H. Boom-v. d. Wiel. Zal NAO haar tweede overwinning behalen? DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST. Zaterdag had in Vlijmen een diamanten huwelijksfeest plaats, bij de fam. Kusters in de Korte Heistraat. Het feest werd in de familiekring gevierd. Daar het diaman ten paar slechts korte tijd in Vlijmen woont, had de buurt toch voor een mooie versie ring gezorgd en 's avonds bracht de Har monie Concordia een serenade. KONINGSCHIETEN. Het jaarlijks koningschicten van het Kruisbooggezelschap het Rozenknopje is zaterdag 23 mei uitgesteld wegens de harde wind, die juist op de banen ston^l. Zater dag 30 mei zal het Koningschieten nu plaats vinden. WIELRENNEN. Ronde van Waspik. Zondag namen enkede leden van de wie- Ierclub de Zwaluw deel aan de ronde van Waspik en wederom met groot succes. Van der Lee uit Drunen werd winnaar, B. v. d. Ven uit Vlijmen werd 4e, Walravens uit Den Bosch 6e en de Vries uit Waalwijk 10e. Van de nieuwelingen van de Zwaluw deed het Harrewasser uit Den Dungen weer opperbest en won te Budel. OLYMPIA-TOUR. Dinsdag wordt gestart met de Olympia- tour, waaraan de wielerclub de Zwaluw uit Vlijmen met een ploeg zal deelnemen, be staande uit de renners v. d. Lee uit Dru nen, Walravens uit den Bosch, de Vries uit Waalwijk, Zilverenberg uit Goirle, Klaas de Jong, Ad v. d. Sluis en B. v. d. Ven uit Vlijmen. Dit 7-tal is dit jaar tot grote suc cessen in staat, de successen van elke ren ner zijn dit jaar bijzonder goed; v. d. Lee heeft reeds enkele overwinningen op zijn naam, Walraven neemt goede plaatsen in met als beste de 2e plaats, de Vries uit Waalwijk zit steeds bij de eerste 10 en gaat iedere zondag beter, Zilverenberg met het grootste succes de winnaar van de ronde te I Vlijmen, 33 km alleen op kop; Ad v. d. Sluijs had ook goede successen met een overwinning op 17 mei; Klaas de Jong deed het ook niet slecht; van de Ven win naar van de ronde van Dongen en mooi succes in Berlijn-Warschau-Praag, en nu 4e in Waspik. Jongens, alle succes. Het le elftal behaalde door een 3- 1-zege de afdelingstitel in de le klasse 104 van de Brabantse Voetbalbond. Gezeten op de schouders van een uitge laten schare supporters en met een geïm proviseerde krans omhangen, verliet aan voerder Nico Boelen het door de zon over goten speelterrein, na de laatste thuiswed strijd met 3-1 van het Bossche TGG te hebben gewonnen. Ook enkele andere spe lers die een belangrijk aandeel hadden ge leverd in deze fraaie overwinning, n.l. rechtshalf Wim Walk en de maker van twee van de drie doelpunten, de Vlijme- naar Sjel van Helvoirt, die thans midvoor v. d. Heijden verving, gingen op de schou ders. Vergeten was plotseling de spanning die de laatste maanden de le elftalspelers in z'n ban had gehoud deze spanning werd juist op tijd en in de voorlaatste Wedstrijd gebroken het het gestelde doel was be reikt. Haarsteeg behaalde het kampioen schap, een beloning voor negen maanden intensief spel, want in iedere wedstrijd wis ten de Haarsteegse voetballers te domine ren en met slechts zes verliespunten kon heden de titel in de wacht worden gesleept. Vergeten was plotseling ook het zenuw slopend duel tegen TGG, maar juist op tijd kwamen de spelers tot bezinning. Het ge mis van aanvalsleider v. d. Heijden drukte zeer z'n stempel op het vertoonde spel en aangezien zijn plaatsvervanger en naam genoot zich wat onwennig voelde gingen er vele kansen verloren. Ook de gehele dorps gemeenschap deelde in de vreugde, want vrij spoedig na het bekend worden van de uitslag, werden bij café M. Achten reeds verschillende bloemstukken en schriftelijke felicitaties bezorgd. Het hoogtepunt vormde wel de serenade door de Kon. Harmonie St. Cecilia, die te circa half zeven aan het verenigingsge bouw verscheen en met enkele pittige num mers de feestvreugde nog verhoogde. De voorzitter van de harmonie, de heer v. d. Plas, bracht namens de leden de geluk wensen over aan het bestuur en de spelers en hoopte dat ook de promotie tot een goed einde zou worden gebracht. Ook de zangkoren gaven acte de pre- cense cn ook hier werden gelukwensen aan geboden. Vanzelfsprekend heerste er de ge hele avond een gezellige stemming en het feest zal a.s. zaterdag worden voortgezet met een officiële receptie en een feestavond voor de leden. Het verloop. Een stralende zomerzon overgoot het ter rein met haar vergulde stralen, toen te ca. half drie scheidsrechter Albrechts uit Dru nen de beide aanvoerders bijeen riep voor de toss, die door aanvoerder Boelen werd gewonnen. Naar verwacht werd koos hij het wind- voordeel en gesteund door dit onzichtbaar natuurelement trok de thuisclub resoluut ten aanval. Al spoedig bleek dat Haar steeg de meerdere zou zijn van TGG en doe ene aanval na de andere werd opgezet. Maar ook zou spoedig blijken dat de spelers één belangrijke factor niet in be dwang hadden en dat waren de zenuwen. Alhoewel goed bedoeld, werden vele scho ten op de TGG-veste gelost, maar geen enkele trof doel; verschillende vanuit het middenveld goed opgezette aanvallen re sulteerden in evenzovele goede scorings kansen, maar geen der voorwaartsen slaag de er in de roos te treffen. De bezoekende Bosschenaren kwamen er niet aan te pas en ook vanwege het feit dat zij niets meer te winnen of te verlie zen hadden, spanden zij zich niet te veel in om de zege uit het vuur te kunnen sle pen. De druk kon de Bossche achterhoede echter niet blijven doorstaan en het was te voorzien dat er doelpunten moesten vallen; dat kwam dan ook prompt, want uit een afgeslagen aanval kwam de bal in de 27e minuut bij rechtshalf Wim Walk, die be heerst inschoot. Dit doelpunt gaf de gast heren de nodige morele steun en onver saagd werd er verder gestreden; het was echter onbegrijpelijk hoe uit de hachelijk- ste situaties nog niet werd gedoelpunt. Het bleef tot aan de rust 1 - 0 en toen was het maar afwachten wat de tweede helft zou brengen. Er zullen zeker heel wat pessimisten zijn geweest, toen de tweede helft begon met een schamele I - 0 voorsprong en een ster ke wind als nadeel, maar dit begrijpende hebben alle spelers zich van meet af aan gegeven, om niet alleen de voorsprong te handhaven, maar meer nog om die te ver groten. Ook nu weer was de thuisclub het meest in de aanval en de Bossche achter hoede moest alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen. Ook nu kwam er weer een doelpunt, maar ditmaal van de voet van invalier-rechtsbuiten Sjel van Helvoirt, die van dichtbij de TGG-doelman geen schijn van kans gaf, 2-0. Terstond werd het toen duidelijk dat het vertrouwen terugkeerde, maar juist teveel vertrouwen werd Haarsteeg noodlottig. Op een zeker ogenblik kreeg de snelle rechtsbuiten de bal te pakken, gaf na een korte dribbel een prachtige voorzet en de toegelopen mid-voor Huiskcns plaatste hem buiten bereik van doelman Beekmans in 't net, 2-1. De veldmeerderheid van Haarsteeg re sulteerde tenslotte toch nog in een doel punt van Sjel van Helvoirt, de stand was toen 3 - 1 en tot grote vreugde van al wat Haarsteeg was, bleef deze stand ongewij zigd tot aan het moment dat arbiter Al brechts constateerde dat de speeltijd was verstreken. Haarsteeg is kampioen er. het is nu nog de vraag of ook de promotiewedstrijden tot een gunstig resultaat zullen leiden. Maar al met al kon de feestvreugde beginnen. STAMBOEKKEURING. Op het erf van de landbouwer W. v. d. Brandt alhier had vrijdagmiddag de keu ring plaats van merriën voor opname in het stamboek. Voor deze keuring, die uit ging van de commissie van de afdeling N. Brabant van de V.L.N., werden 14 mer riën voorgeleid, waarvan er 11 het brand merk kregen en in het stamboek werden opgenomen. Enkele heel goede merriën werden aangeboden. In 't Gronings type werden zes merriën ingeschreven. De be kroonde dieren waren van de volgende eigenaars. Vidwina, eig. M. Kok, Haar steeg; Tonny, eig. P. v. Baardwijk, Haar steeg; Vadina, eig. Jac. de Vaan, Haar steeg, Vanette, eig. J. C. van Kuijk, Vlij men; Ulosa, eig. P. A. C. van Huiten, Els hout; Vidalientje, eig. G. Kok, Haarsteeg; Verdola, eig. F. Pullens, Drunen; Viliasa, eig. H. v. d. Lecden, Bokhoven; Viola, eig. Ant. van Rooij, Giersbcrgen; Vinola, J eig. A. van Oycn, Nieuwkuijk; Virlea, eig. wde. A. van Bokhoven, Haarsteeg; Vasdi- nia, eig. P. Mommcrsteeg, Haarsteeg. j KONINGSCHIETEN. Traditiegetrouw hield '>ok dit jaar weer het alhier bestaande cn in café J. de Gouw gevestigde gilde St. Ambrosius haar jaar lijks koningschieten. Het ging er de gehele middag zeer spannend naar toe en de ko ning van het vorig jaar, schutter H. Beck- mans werd onttroond. In een hevig duel met D. van Beurden, veroverde tenslotte J. v. d. Broek de titel. Na afloop verzamelden allen zich in het clublokaal, waar de nieuwe koning door de voorzitter van het gilde de heer Jo de Gouw werd gehuldigd, waarna hij hem het ereteken op de borst spelde. Hierna bleef men nog lang gezellig bijeen en werd het gebruikelijke koningsbier geschonken. 25-JARIG BESTAAN VAN DE VARKENSFOKVERENIGING. Met het houden van een feestvergadering herdacht de Varkensfokvereniging Haar steeg en Omstreken, omvattende de plaat sen Haarsteeg, Herpt, Hedikhuizen, Vlij men en Nieuwkuijk, haar 25-jarig bestaan. Deze feestvergadering, die woensdag j.l. plaats had in café J. van Oyen, begon met een Brabantse koffietafel, waaraan naast alle leden met hun echtgenote, verschillen de genodigden aanzaten. De feestvergadering, die hierna plaats had, werd geopend door de voorzitter de heer F. van Bijnen, die na allen welkom te hebben geheten de voornaamste gebeurte- 1 nissen de revue liet passeren. Uit dit overzicht kwam vast te staan, dat de vereniging die in 1934 werd op gericht, na een bescheiden begin, in de loop der jaren is uitgegroeid tot een ver eniging die thans 125 leden telt. Het doel van de organisatie is nl. om door onder linge samenwerking tot een algehele kwa liteitsverbetering van de varkensstapel te komen en uit de groeit is komen vast te staan dat het gestelde doel zeer zeker is bereikt. Hierna had de huldiging plaats van de secretaris, de heer M. van Falier, die vanaf de oprichting onafgebroken lid is geweest en ook al die tijd het secretariaat heeft waargenomen. Hartelijk werd de ju bilaris toegesproken door de voorzitter van de jubilerende vereniging en uit het ge sprokene kwam wel vast te staan dat het aan de activiteit van de heer van Falier te danken is dat de vereniging tot zo grote bloei is gekomen. Als bewijs van erkente lijkheid en waardering ontving de jubilaris een fraaie rooktafel; ook zijn echtgenote deelde in de huldiging, de voorzitter bracht ook haar de dank van de leden over voor de wijze waarop zij steeds haar man heeft i terzijde gestaan; aan haar werd een boeket bloemen geoffreerd. Het zou te ver voeren wat achterccnvol- j gens door de heer Aarts, voorzitter van het Noord-Brabants Varkensstamboek, Ir. Velt- man, van het Rijksveeteeltconsulentschap, Chr. van Herpt, voorzitter van de N.C.B. i afd. Herpt en de heer Jansen, assistent van de R.L.V.D. alhier, werd gesproken, maar het waren allen woorden van lof en waar dering en alle sprekers wensten de jubile rende vereniging nog een grotere bloei toe. Tot slot dankte de jubilerende secretaris mede namens zijn echtgenote voor de hul diging hem bereid en deed de toezegging ook in de toekomst met dezelfde ijver het secretariaat te zullen blijven waarnemen als voorheen het geval is geweest. Toen was het officiële gedeelte ten ein de en werd het verdere gedeelte van de avond gevuld door het cabaretgezelschap Harrie van den Bosch uit Tilburg, die er I tot na middernacht de stemming wel in wist 1 te houden. GEREF. KERK. Op zijn verzoek is door de Kerkeraad van de Geref. Kerk alhier ontheffing ver leend aan dhr. Ph. Verbeek van zijn be noeming tot diaken. Thans werd door de kerkeraad tot dubbeltal gesteld de heren Kooy en Roza. CHR. SCHOOL. Wij herinneren nog even aan de in de Chr. School op a.s. donderdagavond half 8 te houden ouderavond, waarbij gelegenheid zal zijn het werk van de leerlingen te be zichtigen en de heer A. Bonzei, schoolarts, een belangrijk onderwerp zal behandelen. ACROBATEN AAN HET WERK. Vrijdagavond gaf een gezelschap Duitse waaghalzen op een terrein aan de Burg. Meijerstraat alhier, een voorstelling in acro batiek, waarbij halsbrekende toeren op een kabel door motorrijders werden uitgevoerd. SCHOOLVOETBAL. Het elftal der Koningin Juliana-school alhier, hetwelk heeft deelgenomen aan het schoolvoetbal te Waalwijk, wist beslag te leggen op de 2e plaats. In de finale verlo ren de Capelse spelers van de St. Petrus- school te Waalwijk met 2 1. Als beloning werd hun een prachtige lauwertak overhan digd. Jl. zaterdag brachten aen aantal leer lingen van de openbare school te Dalem een bezoek aan leerlingen van de O.L. school te dezer plaatse. In de morgenuren maak ten zij kennis met hun school-corresponden- tiemakkers te dezer plaatse. In de namid dag vond een wedstrijd plaats tussen een elftal van Dalem en van de Capelse school. De Capellenaren wisten deze ontmoeting met 6 - 2 te winnen. WATERSCHAP. Jl. vrijdag werd een vergadering gehou den van het Waterschap het Zuiderafwate ringskanaal, zulks ter verkiezing van twee hoofdingelanden voor het district II, de Binnenpolder van Sprang. De aftredende hoofdingeland, de heer D. H. de Bie, werd met 105 stemmen herkozen, terwijl als tweede hoofdingeland werd gekozen de heer B. H. Maijers met 93 stemmen. Bei den namen hun benoeming onder dank zegging voor het in hun gestelde vertrouwen aan. DE LUCHTVAART. De P.V. De Luchtvaart alhier, hield j.l. zondag een wedvlucht vanuit St. Ghislain, over een afstand van 130 km. De uitslag luidt als volgt: A Klootwijk 1, 9, 10, 12, 19; A Versteeg 2, 21, 24; A v Beek 3; P Bakkeren 4; B Pols 5, 16, 22; J Nieuwen- huizen 6; G Treffers 7, 28; P v Raamsdonk 8, 17, 38; A Stam 11, 23, 25, 34; E Ha- verhals 13, 31; S v Peer 14, 20, 26; J v Doornik 15; C Boer 18, 40; P Nieuwen- huizen 27, 30; C Blok 29; M v Peer 32, 36; H Dalmaijer 33; H v Campen 15, 37. A.s. woensdagavond van 8-9 uur inkor- ven voor een wedvlucht vanuit Angoulême over een afstand van 726 km, terwijl a.s. zaterdagmiddag wordt ingekorfd voor een wedvlucht van Bruly, over een afstand van 174 km. Tijd van inkorven tussen 3 en 4 u. VRIJWILLIGE BRANDWEER. Een team van de vrijwillige brandweer van Sprang-Capelle nam j.l. zaterdag deel aan brandweerwedstrijden uitgeschreven door de regionale* brandweer. Deze wed strijden werden te Oisterwijk gehouden. De afdeling Sprang-Capelle kwam uit in de 2e afdeling en wist in deze afdeling beslag te leggen op een 2e prijs. Het team van de vrijwillige brandweer stond onder leiding van de bevelvoerder de heer L. Kuijsten. Gelet op de grote deelname in deze afde ling, waarin men teams als Waalwijk en Kaatsheuvel achter zich wist te laten, kun nen de brandweermannen van Sprang-Ca pelle trots zijn op het behaalde resultaat. De wedstrijden werden ook bijgewoond door Burgemeester Smit, hetwelk door onze brandweermannen zeer op prijs werd ge steld. DEELNAME FESTIVAL. Het fanfarekorps Kunst na Arbeid nam j.l. zaterdag deel aan een Festival uitge schreven door de bekende harmonie So phia's vereniging te Loonopzand. Onder leiding van de heer Moos, voerde Kunst na Arbeid een tweetal suite's uit, n.l. A Holi day suite van E. Ball en de Dance Suite van G. Boedijn. De aanwezigen, vooral de leden van Sophia's vereniging, hoorden de muzikale prestaties van de Capelse vereni ging aan en na afloop van het optreden van Kunst na Arbeid, kon men allerwege lofuitingen horen over het optreden. Restauratie Ned. Herv. Kerk voltooid. Precies twee jaar nadat de restau ratie van het schip en het transept van de Nederlands Hervormde Kerk te Waspik gereed kwam en deze bei de delen van de fraaie middeleeuw se kruiskerk weer in gebruik wer den genomen, naderde de derde en laatste etappe van de restauratie haar voltooiing. Met deze laatste etappe kwam het koor van de kerk gereed, waardoor Waspik een cul tuurhistorisch monument, daterend uit het jaar 1426, weer in de oude luister terugkreeg. Zo kon het gebeuren dat het koor, dat thans enkele lokaliteiten en ver gaderzalen bevat waar de diverse verenigingen een onderdak zullen vinden, 1.1. woensdagavond officieel in gebruik werden genomen. Al met al heeft men nu vijf en een half jaar aan de restauratie van de kerk gearbeid, maar nu is er dan ook uit een bouwvallig en vervallen kerk gebouw een godshuis te voorschijn gekomen waar de 500 gemeentena ren der Nederlands Hervormde kerk trots op mogen zijn. Maar zij niet alleen, want zoals burgemeester Van Erp zich ook uitdrukte: „Wij allen in Waspik, van welke religie we ook zijn, zijn trots op dit kerkgebouw". Ds. v. d. Schee uit 's-Gravenmoer, consulent .mocht behalve een groot aantal gemeentenaren, in het bij zonder verwelkomen het college van burgemeester en wethouders met de leden van de gemeenteraad, ds. Schipper uit Ederveen, die als oud dominee van Waspik speciaal was overgekomen, ds. Griethuyzen, on der wiens leiding de eerste stoot tot de restauratie van de kerk werd gegeven, mr. v. d. Linden, voorzitter van de restauratiecommissie te Den Haag, van welke commissie 't kerk bestuur speciaal ook met de vóór financiering zo'n reuze steun heeft ondervonden, en verder architect Jantzen uit Amsterdam. Dan waren er van Monumentenzorg en van de Provincie nog felicitaties binnenge komen. Aan het slot van zijn openings woord zei ds. v. d. Schee nog: „Mo ge God de arbeid in deze ruimte ze genen". Architect Jantzen droeg hierop 't koor aan de kerkvoogdij over, waar bij hij o.m. zei dat na veel arbeid en dank, zij een voortreffelijke sa menwerking, het gebouw in waar lijk oude schoonheid was hersteld. De president van de kerkvoogdij, de heer de Rooij, bracht dank aan allen die hebben meegewerkt om speciaal het koorgedeelte tot iets bijzonders te makcn pij roemde de bouwkundige kwal-t^ten van dhr. Jantzen en bracht m de hartelij ke dank over van kerkeraad en kerkvoogdij. In dezelfde geest richt te hij zich tot de aannemer, de fir ma v. d. Sluijs, terwijl hij ook de vertegenwoordigers van Rijk, Pro vincie en gemeente in zijn dank be trok. Speciaal richtte hij zich ook tot ds. Schipper en de heer Verduijn, om te besluiten met de woorden: „Moge de verenigingen een dank baar gebruik maken van deze ruim ten en zich daardoor nog sterker ontplooien". De burgemeester, die hierna het woord voerde, feliciteerde de Herv. Gemeente met dit prachtige koor. Hij uitte daarbij de veronderstelling dat het speciaal voor ds. Griethuy zen een grote dag moest zijn, om dat hij destijds de locomotief was die de zaak op gang bracht. Spreker hoopte verder dat de belangstelling voor dit schone gebouw zou worden geprikkeld, maar dat deze koorruim te vooral een goed gemeenschaps leven zou bevorderen. Verder werd nog het woord verleend aan de voorzitter van de restauratiecom missie te Den Haag, de heer v. d. Linden, die het een genade en een groot voorrecht noemde om in deze sfeervolle en zo typische ruimte Gods woord te kunnen beluisteren. Ten slotte spraken nog de heer A. Bouman namens het actie-comité voor de inrichting van het koor en de Groene Kruis-vereniging, dhr. A. v. d. Broek namens O.K.K. en de besturenbond, en als laatste dhr. J. Dubbeldam namens het schoolbe stuur. Op een tekst van Lucas: „Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders", hield ds. Schipper nog een meditatie. Aan het slot hiervan wees hij op de noodzaak dat er vooral ook bij de jeugd be langstelling komt om zich te ver diepen in de dingen Gods. Het optreden van de zangvereni ging O.K.K. en van mej. de Rooij, die een dichtwerk over de restau ratie voordroeg, vormden meerdere malen een aangename onderbre king. Warmbloed-stamboekkeuringen Voor opname van merriën in het stamboek, bezocht de commissie van de V.L.N. afdeling Brabant, onder meer het Land van Heusden en Al- tena, alsmede enkele plaatsen in Midden-Brabant. Op de diverse keuringen bleek dat het aantal aangeboden merriën over het algemeen groter is dan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5