WAALWIJK de Gemeenteraad WAALWIJK Van der Lee winnaar van Grote Prijs van Waspik 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 MEI 1959 PT: 6 Agenda en pre-adviezen VERGADERING DIERENBESCHERMING. BIJ OVERSTEKEN AANGEREDEN. LANGSTRAATSE SCHUTTERSBOND. Uit de Provincie i voorgaande jaren, terwijl men ook over de kwaliteit tevreden kan zijn. Van enkele plaatsen volgt hier onder een kort overzicht: Genderen: Het aanbod was hier ook dubbel zo groot als vorig jaar. Elf merriën werden aangeboden, waarvan er f werden gebrandmerkt, n.l. 4 Gron en vijf Geld. typen. De kwaliteit is hier wel eens beter geweest, en dan denken we aan de eerste jaargan gen van de hengst Noorman. Gronings werden ingeschreven Vinoilia, eig. wed. E. v. d. Beek, Genderen; Unna, eig. J. C. van der Beek, Genderen; Vidonia. eig. J. A. Groeneveld, Wijk en Aalburg; Va- rietta, eig. J. C. Colein, Doeveren. Gelders werden ingeschreven: Vu- reina, eig. A. v. Mensvoort. Kaats heuvel; Vadola, eig. J. v. d. Heu vel, Genderen; Vagoda, eig. L. de Ruiter; Vita, eig. C. W. v. d. Kolk, Doeveren; Vady Gravin, eig. Dirk Werther jr.. Sprang. Meeuwen: Een voldoend categorie paarden zonder uitlopers. Het aantal was ook hier groter dan vorig jaar. Acht merries, waarvan er vijf Gelders en twee Gronings, werden ingeschre ven. Gelders: Victorine, eig. fam. v. d. Schans, Drongelen; Vrieda, eig. A. v. d. Kolk, Eethen; Vina, eig. J. A. v. d. Broek, Waalwijk; Vera, eig. N. voor de Poorte, Babyloniënbroek; Varnane, eig. W. Kuyste, Sprang. Gronings ingeschreven: Vada, eig. W Muilenaar, Babyloniënbroek; Vagana, eig. Th. Rijken, Sprang. Almkerk Hier is het voorgaande materiaal wel eens beter geweest. Direct kop- paarden waren hier niet te bespeu ren. Wel was het aantal hier ook weer meer, n.l. zeven stuks tegen over vorig jaar vier. Twee werden Gronings ingeschreven, n.l. Verana, eig. J. v. Breugel, Almkerk en Va- netta, eig. wed. A. de Ruiter, Alm kerk. Gelders werden ingeschreven: Va- netta, eig. J. C. Scherff, Almkerk, en Vichy, van dezelfde eigenaar. In het hulpboek Gronings type werd ingeschreven N.N., eig. M. Vink, Almkerk. Sleeuwijk: Hier was een heel goede collectie paarden in een aantal van zes stuks, die allen met genoegen werden in geschreven. Een 3-tal van deze niet zo grote collectie liepen er even uit; zo waren dit 2 van het Gelders en 1 van het Gronings. Gelders werden ingeschreven: Victoria, eig. KI. Vink, Woudrichem; Vinata, eig. gebr. Schaap, Woudri chem; Valine, eig. gebr. Schaap, Woudrichem, Vanita, eig. gebr. Schap, Woudrichem. Gronings type: Vini, eig. G. M. v. Arkel, Sleeuwijk; Unetta, eig. L. van 't Sant, Sleeuwijk. Nieuwendijk: Hier was een aangifte van drie stuks, waar twee afwezig bleven en de derde een blauw schimmel van Joh. v. d. Stelt, Nieuwendijk, met genoegen werden ingeschreven. Raamsdonk: Op 't erf van gebr. Boom was het ook veel bete>. dan vorig jaar. Dit jaar was het aanbod 12 stuks. Dit grote aantal depd in zijn geheel geen afbreuk aa 4 de kwaliteit, want de kwaliteit washier heel best. Ze ven merriën werden Gronings in geschreven: Vunilha, eig. A. P. Donks, Raams donk; Vera, eig. J. Kamp, Raams donk; Viletta, eig. A. J. Zijlmans, Raamsdonk; Vidoma, eig. C. van Strien, Raamsdonk; Videtta, eig. J. H. Boons, Raamsdonk; Sozelli, eig. W. Smits. Waspik; Valencia, eig. J. v. Strien, Raamsdonk. Vier werden Gelders ingeschre ven: Vetonia, eig. A. J. Bink, Raamsdonk; Vemilia, eig. C. van Strien, Raamsdonk; Violetta, eig. A, v. Boxtel, Raamsdonk; Victorientje, eig. A. Brink, Elshout. In het hulpboek Gronings type werd ingeschreven N.N., eig. A. W. v. Strien, Raamsdonk. AUTO UITGEBRAND. Zondagmorgen tegen 10 uur meldde de sirena een brandje in de polder in Over- diep. Een personenauto van een der schip pers, waarvan de schepen in het Oude Maasje met munitie liggen gemeerd, was in brand geraakt. Toen de brandweer bij de Maas arriveerde (ondanks haar erbarmelij ke uitrusting toch in recordtijd) lagen de pont en de spido-boot gereed om manschap pen en materiaal over te brengen naar de plaats van het onheil. De auto is geheel uit gebrand. Met een droog-poedcr-apparaat werd het vuur bestreden. Li-id:.' -11 .111 i •«- lL E! sÏlIjEIMZ) KORFBAL. De korfbalwedstrijd tussen de junioren twaalftallen van Amicitia en Sios uit Til burg is voor de Waspikse dames geëindigd in een 0-1 nederlaag. WASPIK - RAAMSDONK 1 - 2. De wedstrijd Waspik - Raamsdonk, za terdag al gespeeld, is door Raamsdonk met 2-1 gewonnen. Deze stand was bij de rust al bereikt. In de eerste helft speelde Raams donk met de wind in de rug. Hierdoor kon het meestentijds aanvallende spelen en nam zo door haar midvoor Zijlmans een 7-0 voorsprong. Nog voor de rust bracht Paul Schellekens de stand op 2-1. In de twee de helft zag Waspik geen kans het wind- voordeel uit te buiten, vooral omdat R'donk het accent op de verdediging legde. Wel kreeg Waspik enkele kansen, maar deze werden niet benut. GOUDEN BRUILOFT. Voor de tweede keer in een tijdsbestek van enkele dagen vierde men in de Car- melietenstraat te Waspik-Boven een gouden huwelijksfeest. Deze keer golden de hulde blijken het echtpaar A. Verschuren-Kna pen. Om goed half tien 's morgens werden de jubilarissen per auto, vergezeld van een aantal bruidjes naar de Theresiakerk ge bracht, waar om 10 uur een H. Mis uit dankbaarheid werd opgedragen. Verder brachten de gouden echtelingen de dag door in het gemeenschapshuis, temidden van een groot aantal feestvierende familieleden. Tijdens de receptie mochten de heer en mevrouw Verschuren zeer vele gelukwensen in ontvangst nemen, terwijl de feestzaal in de korst mogelijke tijd een weldadig aan zien kreeg door de vele bloemstukken en planten welke werden binnen gedragen. Namens het buurtcomité sprak 's avonds de heer L. Smits een feestrede uit, waarbij hij de jubilarissen van de vridendenkring uit de buurt een prachtige pendule overhan digde. Ook de harmonie liet zich niet on betuigd en bracht het gouden paar een mu zikale hulde aan haar achter de groen- versiering verscholen woning. HOOFDINGELANDEN. In een tweetal vergaderingen van het waterschap Het Zuiderafwateringskanaal gevestigd te Waspik, werden tot hoofdin gelanden gekozen voor district 8 de heer E. de Wit Jzn. i.p.v. de heer Th. A. Rijken, voor district 9 dhr. Th. A. Rijken i.p.v. de heer J Rijken, en de heer W. M. A. Heijmans herkozen; voor district 10 de heer G. v. d. Hoeven herkozen, terwijl voor di strict 11 de heren H. H. de Bie en H. Maijers herkozen werden. Alle genoemde candidaten zijn afkomstig uit Sprang-Ca- pelle. Maandag 25 mei is er een vergade ring van stemgerechtigde leden in Besoijen en 27 mei nog eenzelfde bijeenkomst in Capelle. Dan verzuimden we vorige keer bij de publikatie van de uitslag der districten 1 t.m. 6 te vermelden dat de heer A. A. Schoenmakers uit Raamsdonk gekozen werd tot hoofdingeland van district 1. ZOMERAVONDCOMPETITIE Programma voor de komende wedstrijden: Maandag 25 mei: JCL - Militairen; Good Luck-BBB; PNEM - Hollandia. Donderdag 28 mei: Hollandia JCL; Necof - Militairen. Vrijdag 29 mei: BBB-WFC; Sand. Boys - Good Luck. Maandag 1 juni: Good Luck - Militairen; PNEM-JCL; Sand. Boys-BBB. Donderdag 4 juni: Necof - BBB; JCL- Good Luck. Vrijdag 5 juni: Sand. Boys - Hollandia; PNEM - Militairen. GEMEENTERAAD. In de gemeenteraadsvergadering van 1.1. vrijdag werd het belangrijke rioleringsplan goedgekeurd. Aan het bejaardencentrum werd een bijdrage van f 100 toegekend als aandeel in een televisie-toestel. Het uitvoerig verslag, dat ons te laat be reikte, komt a.s. vrijdag. Van Dongen en Ouwerkerk le bij nieuwe lingen en adspiranten. De grote prijs van Waspik, een troffee in de vorm van een omvangrijke wisselbe ker, is definitnief in bezit genomen door M. v. d. Lee uit Drunen, die de 9e Ronde van Waspik aflegde in 2 uur, 11 min. en 30 sec. Deze tijd en het zware parcours van Waspik spreken al voor zich: van der Lee heeft zijn overwinning niet cadeau gekre gen. Toch was de strijd van de amateurs niet bijzonder boeiend. In feite was het strijdbeeld immers al bepaald toen er nog pas 20 van de 60 ronden waren verreden. Toen had zich n.l. al een kopgroep ge vormd, welke krachten genoeg in zich had om gedurende het verdere verloop haar stempel op de cours te drukken. De eerste vijf plaatsen van de eindrangschikking zijn dan ook bezet door renners die in deze fase van de strijd met de initiatiefnemers meesprongen. Met 12 man ging men oor spronkelijk aan kop, maar van lieverlee werd deze groep uitgedund tot er vanaf de 35e ronde nog overbleven: Brinkman uit Rotterdam, Van der Ven uit Vlijmen, Van der Lee uit Drunen, de Wit uit Dubbeldam en Van Lith uit Gellicum. Met nog 8 ron den voor de boeg probeerde Van der Lee uit de kop weg te komen, maar meer dan 25 m kreeg hij niet Bijzonder fel was de eindsprint van dit groepje. Practisch alle vijf gelijk stormden ze op de finish af, waar van der Lee met een klein verschil zijn ri valen klopte. Een ander hoogtepunt van de strijd was de achtervolgingspoging van Ide- ma uit Zwijndrecht. Blijkbaar kon hij zich nog niet bij de situatie neerleggen, waarom hij dan ook op avontuur ging. Dit wapen feit speelde zich ongeveer half koers af. Onmiddellijk kreeg hij steun van de Vries uit Waalwijk, Paymans uit Tilburg en Ha melink uit Scheveningen Dit viertal heeft vanaf dit moment achter de kopgroep aan.- gedraafd, maar meer dan niet gedubbeld to worden bereikten zij niet, want het gat was te groot. Maar goed, het gaf tenminste even wat sensatie. Dat de kopgroep van 12 tot 5 man werd gereduceerd, vond, behalve in I het hoge tempo nog zijn oorzaak in enkele lekke banden Met dit euvel kreeg b.v. v. d. 1 Hurk uit Utrecht drie keer achter elkaar j te kampen. Telkens weer kwam hij terug, maar de derde keer was zijn reservemate- j riaal op. Ook de tweede plaats van v. Lith j uit Gellicum is even in gevaar geweest, toen hij een keer van fiets moest verwisse len, maar gelukkig voor hem kon hij de kop nog juist bespringen. Ditzelfde gelukte ook Walraven uit Den Bosch, maar toen hij in de 40ste ronde opnieuw „plat" reed mis te hij de aansluiting. De laatste 20 ronden heeft hij verbeten gevochten tussen de kop groep en de groep van Idema, wat het uit eindelijk nog een 6e plaats opleverde. Dat v. d. Griendt uit Vlijmen nog in de prijzen reed, is eveneens te danken aan zijn wils krachtig doorzetten. Het moet voor hem toch wel verleidelijk zijn om zich even te laten terugzakken i.p.v. een halve wedstrijd op zijn eentje door te boksen De 17 renners die bij de amateurs en onafhankelijken nog in de stijd waren (plm. 80 gestart), klas seerden zich als volgt: 1 v. d. Lee Drunen, (ook vorig jaar winnaar), 2 G. v. Lith, Gel licum, 3 H. Brankman, Rotterdam, 4 L. v. d. Ven, Vlijmen, 5 G. de Wit, Dubbel dam (2e seizoen amateur), 6 Walraven. Den Bosch, 7 Paymans, Tilburg, 8 C. Hamelink, Scheveningen, 9 Idema, Zwijndrecht, 10 H. de Vries, Waalwijk, 11 J. van Galen, Go- then, 12 C. van Loon, Oosterhoue. 13 Th. van Heeswijk, Drunen, 14 E. Balk, Bad- hoevendorp, 15 P. Heijnig, Rotterdam, 16 J. v. d. Griendt, Vlijmen, 17 P. Zandt- man, Badhoevendorp. Burgemeester van Erp stelde de wisselbe- keraan de overwinnaar ter hand, waarbij hij o.m. verzekerde dat het gemeentebestuur voor een andere zou zorgen nu de huidige na 9 jaar strijd het eigendom van v. d. Lee werd, omdat hij 2 jaar achter elkaar de Ronde van Waspik op zijn naam bracht. Ook de voorzitter van het organiserend comité, de heer N. v. d. Rijken, compli menteerde de overwinnaar. De strijd bij de nieuwelingen was bijzon der spannend. Toen er nog 10 van de 30 ronden waren te rijden, hadden van Don gen uit Made en Plieger uit Lexmond nog met ruime voorsprong de leiding. Op dat moment echter maakte van Dongen een val, waardoor hij zijn voorsprong prijs moest geven. Alleen was Plieger niet opgewassen tegen het jakkerende peleton, zodat ook hij spoedig werd opgeslokt. Zo gingen de nieu welingen in gesloten gelederen de laatste 5 ronden in. Even later zag Van Dongen weer de kans schoon er tussen uit te gaan. Brader en Barten waren echter attent en haakten aan. Met 30 m voorsprong bereik te dit 3-tal de eindstreep, waar van Dongen de sprint won; 2e werd L. den Brader uit Rotterdam, 3e P. Barten uit Zevenbergen, 4e J. van Geloof, Made, 5e P. Vesseur, Tilburg, 6e K. Plieger uit Lexmond; 7e C. van Amsterdam uit Leiderdorp, 8e L. Kamp uit Numansdorp; 9e M. van Drunen uit Werkendam; 10 A. Weterings uit Ooster hout; 21 J. Wilhelm uit Waalwijk, 12 A. Pelicaan uit Raamsdonksveer, 13 F. Pau- lussen uit Goirle, 14 J. Sap uit Rotterdam, 15e M. Dekker uit Rotterdam. Bij de adspiranten was de meeste eer voor F. Ouwerkerk uit Rotterdam, 2e werd J. Verstappen uit Den Haag, 3e H. Goud, Dordrecht, 4e J. van Wijk uit Vught. Agenda en pre-adviezen voor de openbare vergadering van de ge meenteraad, te houden op donder dag 28 mei 1959 te half 8 ten ge meentehuize. Punten van behandeling: 1. Vaststelling van de notulen der openbare vergadering, gehouden 23 april 1959. 2. Ingekomen stukken: a. Van de Gedeputeerde Staten; b. Van de Stichting tot Opspo ring van Tuberculoselijders in de Provincie Noord-Brabant Tilburg: Jaarverslag over 1958; c. Van de Districts-Schoolart- sendienst Waalwijk: Jaarverslag over 1958; d. Van de Gemeentelijke Licht en Waterbedrijven, alhier: Verslag over 1956. 3. Voorstel tot teruggaaf van ver- lofsrecht. 4. Voorstel tot het verstrekken van een krediet in rekeningcou rant aan de Deken van Riel- Stichting. 5. Voorstel tot het verstrekken van een krediet in rekeningcourant aan de Stichting „St. Antonius- hof". 6. Voorstel inzake waarborging be taling rente en aflossing van een hypothecaire geldlening voor particuliere woningbouw. 7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het uitvoe ren van verbeteringen aan de bedrijfsgebouwen van 't water- bedrijf. 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ter vergroting van de pompcapaciteit van het waterbedrijf. 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor straataan- leg in Baardwijk. 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor trottoir- aanleg in de Taxandriaweg. 11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor uitbreiding der straatverlichting. 12. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het aan brengen van verbeteringen aan dë drukregelings-installatie van het gasbedrijf. 13. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der lager onderwijswet 1920 voor het aanbregen van verbete ringen aan 't gebouw der Chris telijke School te Besoijen. 14. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der lager onderwijswet 1920 voor aanschaffing van meubilair ten behoeve van de r.k. meisjes ulo-school te Waalwijk. 15. Voorstel tot afgifte van een noodzakelijkheids verklaring in gevolge art. 25 der nijverheids- onderwijswet voor omzetting van de tweejarige dagcursus der lagere technische school in een driejarige cursus. 16. Voorstel tot het toekennen van een eenmalige subsidie aan de Heemkundekring „Onsenoort". 17. Voorstel tot afgifte van een ga rantie ten behoeve van een te houden nationale vogeltentoon stelling. 18. Voorstel tot aankoop van grond ten oosten van de Sprangse weg. 19. Voorstel tot verkoop van een woning aan dë Van Assendelft- straat. 20. Voorstel tot verkoop van indus trieterrein aan de Zomerdijkweg. 21. Voorstel tot verkoop van bouw terrein aan de Meerdijk. 22. Aanbieding gemeente- en be- drijfsrekeningen over 1956. 23. Voorstel inzake het verlenen van machtiging aan burgemees ter en wethouders tot het uit lenen van kasgeld. 24. Voorstel tot het aangaan van geldleningen. 25. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor aankoop van een boekhoudmachine ten behoeve van de centrale admi nistratie gemeentebedrijven. 26. Voorstel tot wijziging van het Algem. Ambtenarenreglement. 27. Wijziging begroting 1959. Subsidie uitgave boekwerk „De Oostelijke Langstraat". Het bestuur der Heemkundekring „Onsenoord" te Nieuwkuijk ver zoekt haar een subsidie toe te ken nen ad 1.000.in de kosten van uitgifte van het boekwerk ,,De Oos telijke Langstraat". Aanleiding tot de samenstelling van genoemd boekwerk is het feit, dat het gehele gebied vanaf 's-Her- togenbosch tot en met Waalwijk is opgenomen in een streekverbete- ringsplan, waarbij tevens een ruil verkaveling voor dit gehele gebied wordt voorbereid. Genoemde activi teiten zullen ongetwijfeld een ge hele omwenteling teweeg brengen in de structuur van het sociale en economische leven van onze streek. Het is van enorm belang, aldus de memorie van toelichting, gevoegd bij bovenaangehaalde subsidie-aan vrage, dat zowel de bestuursorganen als de bevolking omtrent de komen de gebeurtenissen de nodige voor lichting verkrijgen. In verband hiermede heeft de Heemkundekring „Onsenoord", ge vestigd' in de abdij „Mariënkroon" te Nieuwkuijk, het plan opgevat een brede en diepgaande studiq te doen maken van het hierbij betrokken gebied en het resultaat daarvan in boekvorm te doen verschijnen. Een uitgebreide kring van gezag hebbende autoriteiten en deskundi gen is bereid gevonden voor dit doel gratis medewerking te verle nen. Het is de bedoeling dit boekwerk ter beschikking te stellen o.a. aan de leden der Eerste en Tweede Ka mer der Staten Generaal, provincia le- en gemeentebesturen, onderwijs instellingen, alsmede aan alle per sonen en instanties, waarvan kan worden verwacht dat zij met hun gezag en invloed onze streek tot grotere bloei kunnen brengen. B. en W. zijn met het bestuur van genoemde Kring van mening, dat 't van het grootste belang moet wor den geacht, dat overheid en bevol king een duidelijk inzicht verkrij gen in de komende ontwikkeling en de hiermede samenhangende pro blemen. Aanleg trottoir langs de Taxandriaweg. Het blijkt noodzakelijk te zijn, om nog een toegangsweg aan te leg gen naar de r.k. meisjes ulo-school „Maria Koningin", gelegen ten noor den van de Winterdijk. De enige bestaande toegangsweg is de Taxan driaweg. welke echter voor het ge motoriseerd verkeer is bestemd en mitsdien niet door schoolkinderen of andere voetgangers kan worden gebruikt. In verband hiermede dient langs de Taxandriaweg, vanaf de Hertog Janstraat naar genoemde school, een trottoir te worden aangelegd. Verstrekking kasgeld aan de Deken van Riel Stichting te Waalwijk. Het bestuur der Deken van Riel Stichting heeft het voornemen om het bestaande St. Nicolaasziekenhuis te vervangen door een nieuw streek ziekenhuis. Genoemd bestuur heeft deze plan nen opgevat, omdat het huidige complex van gebouwen niet meer voldoet aan de eisen, die aan een dergelijke inrichting gesteld moeten worden. Daarnaast heeft het bestaande ziekenhuis zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een streekziekenhuis. Mede als gevolg hiervan heeft men te kampen met een belangrijk te kort aan ruimte. Ter illustratie van een en ander moge dienen o.a. het aantal verpleegdagen. Bedroeg dit aantal in 1955 nog 19660, in 1958 bedroeg dit reeds 32670. Door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd aan het be stuur reeds op 28 november 1958 in principe toestemming verleend tot het bouwen van een nieuw zieken huis. Voor de financiering van de ini tiële kosten heeft de Stichting be hoefte aan kasgeld. Zij richt zich daarom tot de gemeente met het verzoek om haar een krediet ad 50.000.in rekening-courant te verstrekken. Vroeg het bestuur aanvankelijk een renteloos voorschot, nadien heeft het zijn verzoek omgezet in een aanvrage om een rentedragend krediet in rekeningcourant. Aangezien door de bouw van een modern ziekenhuis zeer zeker een plaatselijk belang gediend wordt, stellen B. en W. voor op het ver zoek van de Stichting welwillend te beschikken. Beschikbaarstelling krediet restauratie watertoren en bijkomen de werken. Het metselwerk van de waterto ren aan de Kloosterweg bevindt zich reeds sinds enkele jaren in een slechte staat. Zo is onlangs de bui tenste sierrand verwijderd moeten worden, omdat deze gevaar begon op te leveren voor de passerenden. Het herstel is thans urgent ge worden. Daarnaast bleek ook dat het als minder juist aangemerkt moet wor den, dat de sproeiruimte zich be vindt in een verdieping van de wa tertoren. Immers, bij de periodieke inspec tie van het hoogreservoir moet deze sproeiruimte steeds gepasseerd wor den, hetgeen ongewild verontreini ging met zich mede kan brengen. Bovendien is het noodzakelijk ge worden om de bergruimte voor het reinwater te vergroten. De capaci teit van de bestaande reinwaterkel- der zal met het oog op het toe nemend waterverbruik door stijging van het aantal inwoners en mede door de steeds toenemende water beschaving met ruim 50% moe ten worden vergroot. De navolgende voorzieningen die nen derhalve getroffen te worden: 1. restauratie van de watertoren; 2. de bouw van een reinwaterkel- der; 3. de bouw van een sproeiings- en ontzuringsgebouwtje. Na realisering van de werken ligt het in de bedoeling ter dekking van de jaarlijkse lasten een tariefsver hoging in de orde van grootte van vermoedelijk 2 ct. per m3 door te voeren. Krediet voor vergroting pompcapaciteit waterbedrijf. Tengevolge van het steeds toene mende waterverbruik in de ge meente veroorzaakt door de groei der gemeente en de verhoging van de waterbeschaving is het nood zakelijk om de productiemogelijk heid van het waterbedrijf te ver groten. De ten dienste van dit bedrijf staande pompaggregaten dienen daartoe te worden uitgebreid met 2 stuks, n.l. één voor ruwwater en één voor reinwater. ter plaatsing in de machinekamer van het waterbedrijf. De te monteren aggregaten hebben ieder een capaciteit van 125 m3 wa ter per uur, bij de vereiste opvoer- hoogten. Na de in bedrijf stelling hiervan zal de totale pompcapaciteit ca. 300 m3 per uur bedragen, zodat voor eventuele onverwachte stag naties een redelijke reserve aanwe zig is. PRIESTERJUBILEA. De ZeerEerw. Heer P. Kluijt- mans, oud-kapelaan van St. Jan en pastoor van Liempde, zal op 27 mei zijn 60-jarig priesterjubi leum herdenken. De ZeerEerw. Heer P. van Heijst. geboren te Baardwijk, zal 25 mei het feit herdenken dat hij voor 25 jaar werd benoemd tot pastoor te Ravenstein. ST. ANTONIUSPAROCHIE. De inzegening der nieuwe Pas toor Kuijpersscnool zal plaats hebben op woensdag 3 juni a.s. De plechtigheid wordt ingezet met een H. Mis voor de kinderen en belangstellenden. De WelEerw. Heer kapelaan Meeuwissen gaat a.s. maandag voor 4 weken onder dienst voor herhalingsoefeningen. Hedenavond zal de Waal wij kse afdeling van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren in zaal Thalia in vergadering bij eenkomen. De agenda bevat naast de gebruikelijke huishoudelijke punten ook mededelingen om trent de stichting van een dieren- asyl, waarvan de plannen reeds in een vergevorderd stadium zijn. ORIËNTATIERIT. De door de verkenners van de Pius XII-groep uit de St. Anto- niusparochie georganiseerde ori- ëntatierit is met succes verlopen. De eerste prijs is gewonnen door Diny Hurkmans, Paul Krugerstr. 4. Haar groepje had geen enkel strafpunt opgelopen. De tweede prijs was voor Coby v. d. Boogaart, Kloosterweg 31 (12 strafnnt.) en de derde prijs .werd behaald door H. Bouwens, Pres. Steynstraat 23 (13 straf- punten.) Binnenkort zal door de verken ners een filmavond worden ge organiseerd. ANTOINETTE BLOM IN KRO-PROGRAMMA. Op vrijdag 29 mei is onze oud- plaatsgenote de altzangeres An toinette Blom wederom te be luisteren in het radioprogramma van de KRO. Van kwart voor zes tot vijf over zes zingt zij de vier ernste Gesangc van Joh. Brahms. Velen zullen met genoegen naar dit recital luisteren en ze ker diegenen die haar het vorige seizoen persoonlijk hebben ge hoord in haar liederenvoordracht te Waalwijk HEROPENING BANKETZAAK Binnen enkele dagen zal Baard wijk een tweede mooie winkel heropenen, 't Is de banketwinkel van de firma Antoon van de Wa ter aan de Loeffstraat 89. Woensdag is de officiële ope ning voor de zakenrelaties, ter wijl op donderdag 28 mei a.s. de opening voor het publiek om 9 uur zal plaats hebben. Voor biizonderheden verwijzen wij de lezers naar de advertentie elders in dit blad. Vrijdagmiddag werden de 7-ja- rige J.N. en de 4-jarige P. v. H., toen zij onverwacht de Burg. Smeelelaan overstaken, door een personenauto, bestuurd door J. B., gegrepen. Doordat de wagen slechts een geringe snelheid bad, kwamen de beide knapen er nog goed af, hoewel dr. Lenglet over brenging naar het St. Nicolaas ziekenhuis noodzakelijk achtte. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Leren tas m. gereedschap; dop van benzinetank; handdoek met zwembroek; grijs kindervestje; groen gebreid kindervestjewol len das; rode portemonnee met inhoud; gierscnep; zakmesje en rijwieltasje; zwart manchester jasje; herenpolshorloge met dou blé rekband; zwart-wit gevlekte eend. Verloren Beige regenjas; blauw jongens rijwiel; zwemkaart; kindervest- ie; gouden ring met bloedkoraal; naai gort; paar gymschoenen; reclamebord; portemonnee m. in houd; zw. manchester jasje; zil verbon; herenpolshorloge, grijs geblokt damesjasje van mantel pak. Zondag 24 mei had te Elshout het eerste concours plaats van de Langstraatse Schuttersbond. Er namen meer dan 98 schutters aan deel. De uitslag was: Korps. 1 Baardwijk 24 punten; 2 Els hout 23 p.; 3 Haarsteeg 23 p.; 4 Besoijen 23 p.; 5 Herpt 22 p.; 6 Drunen 22 p.; 7 2e Baardwijk 22 p.; t> Vlijmen 18 p.; 9 Heusden 18 p.; 10 2e Besoijen 18 p.; 11 2c Haarsteeg 10 p. Personele prijzen: 1 L. v. Balkoni; 2 J. v. Beijnen; 3 Beekmans; 4 W. v. d. Broek; 5 Beekmans; 0 v. Beurden; 7 W. Pullens; 8 C. de Kort; 9 A. v. Bla- del; 10 Walther de Louw. DISTRICTSPATROUILLE- WEDSTRIJDEN. Oj) de districtspatrouillewed- strijden van district „De Lang straat", welke gehouden werden te Giersbergen en waaraan deel genomen werd door de beste pa trouilles van de verkennersgroe- pen uit dit district, is de senio renpatrouille van Baardwijk als de beste uit de bus gekomen. Zij behaalde 97 punten. De andere patrouilles wecden als volgt ge kwalificeerd 2. Pius Xll-groep, Waalwijk met 90 punten 3. Antilopen, Drunen, 91 punten 4. SI. Jan, Kaatsheuvel, 90 punten 5. A.Z.G., Waalwijk en Sen. Don Bosco, Kaatsheuvel, 79 punten 0. Junioren, Baardwijk, 77 punten 7. Jun. Don Bosco, Kaatsheuvel, 50 punten DUIVENSPORT. „DE POSTDUIF", WAALWIJK Zondag 24 mei, hield boven genoemde vereniging een wed vlucht vanuit St. Ghislain; deel name 350 duiven, le duif 11.35. 28. De heer B. van Riel die steeds met zijn vogels op het voorplan staat speelde nu le, 4e enz. Ook de heer Jos van Bladel leverde een zeer goede prestatie. De uit slag is als volgt van de eerste 50 prijzen B. v. Riel 1-4-15-50; Jos v. Bla del 2-5-7-17-30-44; H. Pullens 3- 0; Th. Verhulst 8; W. v. d. Geijn 9-14-21-33-37-40; M. Verhulst 10- 13; A. Schuwer 11-22-43Scha ter 12; Jos v. d. Pas 10; W. v. d. Gouw 18; Schaafstra 19-26; Kra mer 20; Adr. Bakkers 23-41; P. Timmermans 24; Duivekam 25; Duquesnov 27; Jan v. Schaik 28; Jo de Bruin 29- Verhagen 30; A. v. Schaik 31-35; A. v. Plilst 32-49; Veltmeijer 34; H. Lombarts 38; Wassellewski 39; C. de Man 40; Jos v. Schaik 42- Chr. v. d. Houdt 45; P. L. Pullens 47; W. Herman 48. AGENDA. woensdag: geen repetitie voor dameskoor, zondag: 12 uur repetitie mannenkoor in de Twee Kolommen. Maandag. Thalia 8 uur: Jaarvergadering dierenbescherming. Maandag en woensdag. Musis Sacrum 8 uur: „Hel Dui- velsfort", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Viva Las Ve gas", 18 jaar. AFSCHEID VAN PROF. DR. J. E. DE QUAY ALS COMMISSARIS. In verband met het heengaan van prof. dr. J. E. de Quay als commissaris der koningin in de provincie Noord-Brabant is er op zaterdag 0 juni in het Casino te 's-Hertogenbosch gelegenheid om afscheid van hem te nemen. MEER BIBLIOTHEKEN IN NOORD-BRABANT. Het ligt in de bedoeling onï in Noordbrabant een centrale lees bibliotheek te stichten. Men wil afstapDen van het tot nu toe ge volgde systeem van wisselbiblio theken en overgaan tot het in het leven roepen van openbare lees zalen, bibliotheken of uitleenbi- bliolheken in verschillende ge meenten of kringen van gemeen ten. I Op dit terrein zal de centrale bibliotheek coördinerend moeten werken. Bovendien moet de op leiding van bibliotheekpersoneel meer aandacht krijgen. Hoewel Gedeputeerde Staten nog geen concrete voorstellen hieromtrent ter tafel kunnen brengen (waar schijnlijk zal dat de volgende ver gadering wel het geval zijn), stelt men toch voor om ten be hoeve van het voorbereidende werk een krediet van 25.000 gul den beschikbaar te stellen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6