Vers van de pers Waalwijk PERSON EEN BIJRIJDER Raamsdonk Geertruidenberg SNIJDER NET DAGMEISJE EEN WERKSTER VERKOOPSTER wasmachine met wringer grote gasradiator en voetbalschoenen m, 34 VOLKSWAGEN KINDERWAGEN een bekwaam werker Jongens overlederbijtuiger Antoon v. Bladel Jae. Bergmans APPELS' Intern. Transportbedrijf Ik draag 'nKLM overall? net als vader. ZOMERSE VAGEN ZOMERSE JAPONNEN van Loon-Schrauwers modehuis brengt: een fijne aparte collectie Firma C. v. d. Hoven Overhaler 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 MEI 1959 8 GEVRAAGD b v. schoonhouden van kantoren Snij- ol schalmwerk GEVRAAGD: bij van Loon-Schrauwers Modehuis - Waalwijk 4 stoelen 2 armfauteuils dressoir SCHUURMANS TE KOOP Grote houten Miele Wij vragen voor ons nieuwe bedrijf: in de ophalerij leeftijd tussen 22 en 30 jaar ver der voor de onderwerk afdeling een een bekwame Luxe handwerkschoenenbedrijf Wilhelminastraat 18 (Hoek Irenestraat) Waalwijk VOOR ALLE AFDELINGEN GEVRAAGD: Grotestraat 227, Tel. 2301 -2336, Waalwijk Waalwijk - Kaatsheuvel - Dongen Schoenfabriek Sprang vraagt en personeel voor de opzolerij en afmakerij Het bestuur van de Boerenleenbank (Baardwijk) zoekt voor haar te openen bijkantoor in het centrum van Waalwijk EEN ACTIEF PERSOON voor de functie van Assistent kassier (volledige dagtaak) O. W. Middelbeers, le pr.; Mej. van Steensel, Goirle, 2e pr.; Mejuffr. R. Siemons, N.N., 3e pr.-; Mej. v. Hil- tén, Silburga, Drunen-Elshout. 4e pr.; Mej. C. Aarts, SiSka, Huiten, 5e pr.; Mej. v. Boxtel, Haaren, 6e pr.; Mej. N. Voskens, Marista, Tilburg, 7e pr.; Mej. J. Zwaans, Phoeby, Hui ten, 8e pr. Vrijheidsdressuur: St. Antonius, Riel, le pr.; De Ca- valieren, Berkel-Enschot, 2e pr. Eenspannen, warmbloed: W. Versteijnen, Tina, Enschot, le pr.; Van Exel, Killy, Ulvenhout, 2e pr.; C. Bartels, Jessie, Ulvenhout, 3e pr.; J. Op 't Hoog, Turk, Moerges tel. 4e pr.; J. Ansums, Mariska, Iiui- ten, 5e pr.; B. Verhoeven, Gusta, Rijen, 6e pr. Springconcours F. Stokkermans, Bobby, Udenhout, le pr.; F. Dobbelsteen, Tarzan, Box tel, 2e pr.; W. v. d. Pas, Vollanta, Enschot, 3e pr.; J. Oerlemans, Tor na, Esbeek, 4e pr.; H. Scherders, Pucky, Tilburg, 5e pr.; J. Meeuwis- sen, Hilde, Bavel, 6e pr.; A. van der Sloot, Apollo, Boxtel, 7e pr.; L. Wou ters, Rolly, Gilze, 8e pr.; A. Wou ters, Riekie, Gilze, 9e pr.; Jac Brou wers, Puck, Tilburg, 10e pr.; F. Stokkermans, Tasblanca, Udenhout, lie pr.; P. Veckers, Puckie, Rijen, 12e pr.; W. Vogels, Tasca, Tilburg, 13e pr.; Smulders, N.N., Berlicum, 14e pr,; P. Aarts, Phoeby, Huiten, 15e pr.; W. Schoenmakers, Lijda, Tilburg, 16e pr. OPENING FESTIVAL KON. HAR MONIE SOPIIIA's VERENIGING. Zaterdagmiddag om ongeveer 4 uur had in de zaal van de Kon. Har monie Sophia's Vereniging, bij dhr. W. Vermeulen alhier, de plechtige opening plaats van het festival dat gegeven wordt bij het 95-jarig be staan dezer harmonie, en als inlei ding op het grote muziekconcours, dat onder auspiciën der Kon. Neder landse Federatie van Harmonie- ën Fanfaregezelschappen bij deze ge legenheid zal gegeven worden op 5 en 6 september a.s. De heer P. Baeten opende als voorzitter van het uitvoerend comi té deze feestelijke bijeenkomst en riep alle genodigden en belangstel lenden een hartelijk welkom toe, welk woord van welkom tevens gold voor hen die aan het aangekondig de muziekconcours zullen deelne men. Bij voorbaat sprak de heer Baeten de hoop uit, dat allen die aan dit concours zullen deelnemen, over de behaalde successen tevre den zullen zijn. Dan kreeg de heer J. D. E. v. d. Heuvel het woord, die als voorzitter van de jubilerende harmonie be stuur en leden van harte feliciteerde met dit jubilé. In de loop dezer 95 jaren is Sophia's Vereniging opge klommen tot de hoogste sport der muzikale ladder, die voor een ama teurcorps te bereiken valt. Slechts een zeer klein getal verenigingen, zegt spreker, kunnen op een derge lijk roemruchtig verleden roemen. Waar Sophia ten concours verscheen was voor slechts weinig andere ver enigingen kans op de erepalm. Zich jp een dergelijk plan te handhaven, kost aan leden en bestuur ontzaglijk moeite en opoffering. De jubileren de vereniging heeft echter in de loop dezer bijna volle eeuw bewe zen deze taak aan te kunnen. Bij dit alles heeft zij haar culturele taak ter plaatse en ver daarbuiten weten te vervullen op een manier, die slechts moeilijk te overtreffen is. De hoop uitsprekende dat Sophia deze functie op het gebied van cul turele ontwikkeling en ontspanning zal blijven vervullen, besloot de voorzitter zijn rede. Dan werd het woord gevoerd door pastoor Mommers, die zich volko men aansloot bij vorige spreker en bestur en de leden mede dank bracht voor de spontane wijze waar op Sophia's Vereniging steeds vol deed aan iedere oproep, waar 't er om gaat de kerkelijke Dlechtighe- den met haar tonen op te luisteren Achtereenvolgens werd nog het woord gevoerd door de directeur der eerwaarde Fraters, drs. de Vries arts te Loon op Zand, de bescherm vrouwe der vereniging mevr. ten Horn, geb. jonkvr. Verhei jen, jhr. mr. de Roy van Zuidewijn, de heer H. v. d. Heuvel, voorzitter van de Gem. Zangver. Echo der Duinen, e.m.a., die als om strijd de goede verstandhouding en kameraadschap onder de leden en bestuur deze ver eniging schetsten, die mede zeer veel bijdroegen tot groter vervol making op het gebied der toon kunst. Na deze feestelijke bijeenkomst werd opgemarcheerd naar 't prach tige feestterrein, waar het eerste in de rij der concerten werd gegeven door de fanfare „Kunst na Arbeid" uit Capelle, onder leiding van haar directeur, de heer L. Moors. Nadat ook de harmonie V.K.C. uit Tilburg had geconcerteerd, werd 's avonds om half acht het groot avondcon cert gegeven door de Kon. Erk Har monie Concordia uit Loon op Zand. Begrijpelijkerwijze trok dit concert een menigte van muziekliefhebbers, zowel uit het dorp als ver daarbui ten. Achtereenvolgens werden uit gevoerd: Arromanche van Kelly, La Forza Del Destino, van Verdi, Un dine Ballet, van Lortzing. arr. Stal- meyer, Henry VIII, van St. Saens. Na de pauze volgde Un Festin Chez Lustucru, van Rogister, Scherzo, van Boekei, Ronde in Bleu, van Ruelle. Dit concert sloot op waardige wij ze deze eerste festivaldag en zeer voldaan keerden de bezoekers huis waarts, waartoe niet het minst bij droeg de schitterende omgeving waarin dit terrein gelegen is, in de nabijheid van het aloude kasteel, een gelegenheid die men elders slechts sporadisch zal aantreffen. Zondagnamiddag 24 mei werd de rij der concerten voortgezet met als eerste de Waalwijkse harmonie St. Crispijn, die een zeer goed concert verzorgde, evenals harmonie ,,De Volharding uit Drunen en de fan fare „Concordia"uit Oosteind bij Oosterhout. Was tot dan toe 't pro gram beladen met instrumentale muziek, ter afwisseling brachten de Liedertafel Echo der Duinen en het Kon. Erk. Hasselts Gemengd Kapel- Ie Koor uit Tilburg vocale muziek ten gehore. Beide zangverenigingen trokken een aandachtig gehoor en mochten een dankbaar appiaus in ontvangst nemen. Om 8 uur 's avonds werd de rij van concerien besloten met een tap toe door de jubilerende vereniging. Evenals de vorige avond was er ook nu weer een zeer groot en aandach tig gehoor, dat zijn applaus werke lijk deed overgaan in een ware ova tie. Op zaterdag 3o mei des namiddags 4 uur zullen de feestelijkheden wor den voortgezet met een concert door de Kon. Erk. Harmonie Apol lo uit Kaatsheuvel. Ook op het kermisterrein, gele gen in de onmiddellijke omgeving van de muziekkiosk, heerste iedere avond na afloop der concerten een gezellige drukte. MET VACANTIE. De weleerw. pater P. Hornman, van de Congr. van Mil Hil, is na 'n verblijf van ongeveer 9 jaren in de Missie in de Philippijnen, in het moederland teruggekeerd voor een welverdiende vacantie in de fami liekring. De reis maakte pater Horn man per vliegtuig. ZIEKENTRIDUUM. n m ir~t.dk Gisteren hebben velen zich kun nen overtuigen van de gezellige in richting van het parochiehuis, waar in morgen, woensdag en donderdag het Ziekentriduum zal worden ge houden. De grote zaal is herschapen in een mooie kapel, waarin aan bei de zijden bedden en ruststoelen zijn aangebracht voor de pl.m. 40 zie ken. Bij de ingang van de zaal staan de tafels en stoelen voor recreatie en maaltijden. Het geheel is aardig ingericht en al het mogelijke is er gedaan om het de zieken gedurende deze drie dagen zo aangenaam en stichtend mogelijk te maken. Enfin, Zuster Jovita met haar staf en pas toor Mommers met pater Adam we ten er wel raad mee. Mogen de zie ken deze dagen weer eens verkwik king en troost vinden in ons paro chiehuis, hetgeen wij hen van gan ser harte toewensen. Warmbloedstamboekkeuring. Op het erf van gebr. Boom ver schenen niet minder dan 12 stuks paarden, die in kwaliteit zeer uit blonken. Gronings werden ingeschreven 7 merriën: Vunilha, eig. A. P. Dank te Raamsdonk; Vera, eig. J. Kamo te Raamsdonk; Viletta, eig. A. J. Zijlmans te Raamsdonk; Vidoma, eig. C. v. Strien te Raamsdonk; Vi- detta, eig. J. H. Boons te Raams donk; Sozelli, eig. W. Smits te Was pik; Valencia, eig. J. van Strien te Raamsdonk. Gelders werden ingeschreven: Ve- tonia, eig. A. J. Binx te Raamsdonk; Vemilia, eig. C. v. Strien te Raams donk; Violetta, eig. A. v. Boxtel te Raamsdonk; Victorientje, eig. A. Brink te Elshout. In het hulpboek Gronings type werd ingeschreven: N.N., eig. A. W. v. Strien te Raamsdonk. Opgedragen. De oude historische kerk van de Ned. Herv. Gemeente te Raams donk (dorp) krijgt een nieuwe mo derne geluidsinstallatie met klank zuilen. Bij onderhandse aanbeste ding werd dit werk opgedragen aan de firma A. Rodenburg en Zonen te Raamsdonk(dorp). Tocht van ouden van dagen. De oranjecomité's van Raams- donksveer en Raamsdonk hebben besloten wederom een tocht voor ouden van dagen te organiseren. Ze maken een tocht via Den Bosch, Utrecht, Hilversum, Loosdrechtse plassen, Schiphol, en komen via Katwijk - Scheveningen over Rot terdam huiswaarts. De tocht wordt gehouden op dinsdag 16 juni. Wil men aan deze tocht deelne men, dan moet men minstens 65 jaar oud zijn en zich opgeven bij de volgende adressen vóór 10 juni. Voor Raamsdonksveer bij: C. Wie- ringa, Heereplein 3; N. Adriaanse, Prins Hendrikstraat 17a; H. Rolffs, Prins Hendrikstraat 43. Voor Raamsdonk(dorp): A. L. Rodenburg, Schansstraat 16; J. de Groot, Molenstraat 2; C. Kanters, Lange Broekstraat 9 L. Hooijmaij- ers. Luiten Ambachtstraat 40. Geslaagd. Op de voorbereidingscursus voor de bloemistenvakschool slaagden A. Kamp en C. Romme uit ons dorp. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de raad der gemeente Geertruidenberg op woensdag 27 mei 1959, des avonds half 8 in het ge meentehuis. Te behandelen zaken: 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Bespreking plannen restauratie ge meentehuis en voormalige ambtswoning 3. Verzoek van W. C. P. A. Walra^ns tot wijziging van de voorwaarden bij de i verkoop van bouwterrein gesteld bij raads- besluit van 15 april 1959. 4. Bespreking wijziging uitbreidingsplan in verband met aanleg industrieterrein. 5. Rondvraag. ST. ANTONIUSGESTICHT WORDT VERBOUWD TOT BEJAARDENCENTRUM „ST. CLEMENSHOF". Toekomstige totale capaciteit: 65 bewoners. In ziin vergadering van don derdag a.s. zal de raad der ge meente Waalwijk beslissen over het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet in reke ning-courant aan de r.k. Stich ting Bejaardenzorg „St. Antoni- ushof", ten behoeve van de ver bouwing van het St. Antoniusge- sticht te Baardwijk tot bejaar dencentrum. Dit voorstel is het resultaat van onderhandelingen tussen ge noemde stichting en het kerkbe stuur van de St. ClemensparocTiie omrtent de aankoop en exploita tie van het St. Antoniusgesticht als bejaardencentrum. I)e onder handelingen zijn nog niet geheel afgesloten, maar op grond van bovengenoemd voorstel mag wor den aangenomen dat men volle dig tot overeenstemming zal ko men. De verbouwing van het St. An toniusgesticht moet niet worden gezien als een tijdelijke of nood oplossing, maar als een blijvende voorziening, waartoe men beslo ten heeft om de bejaarden, die reeds uit Waalwijk zijn moeten vertrekken of dit in de nabije toekomst zouden moeten do de mogel'ikheio te scheppen om weer naar Waalwijk terug te ke ren resp. er te kunnen blr.ven. De plannen voor de bouw van een nieuw en modern bejaardencen trum in de St. Antoniusparochie blijven volledig van kracht, maar het zal uiteraard nog wel enige tijd duren alvorens deze kunnen worden verwezenlijkt. Met de verbouwing van het St. Antoniusgesticht zal worden be gonnen zodra de Ecrw. Zusters J.M.J. in begin augustus uit Baardwijk zijn vertrokken. De verbouwing zal een eenvoudig karakter dragen. Het hoofdge bouw zal na verbouwing plaats bieden aan ca. 50 bejaarden. Hel ligt in de bedoeling om t.z.t. ook de gymnastiekzaal en de twee kleuterklassen van de school bij het bejaardencentrum te trekken, waardoor de totale capaciteit van 't tehuis zal komen op ca. G5 be woners. Het bejaardencentrum zal de naam krijgen „St. Clemens- hof". De echtparen zullen de be schikking kunnen krijgen over kamers, terwijl de alleenstaande bejaarden als slaapvertrek kleine chambrettes toegewezen zullen krijgen. Verder zal het gebouw uiteraard een grote eet- en recre atiezaal bevatten, terwijl ook de prachtige grote tuin achter het gebouw alle mogelijke gelegenhe den zal bieden voor recreatie en verpozing. Bij „Hollandia"' in Baarn ver scheen „De donkere wolk" van de hand van de beroemde astro noom Fred Hoyle. Als een beroemd astronoom 'n roman schrijft, betekent dit een opmerkelijk feit; het is dit zo veel te meer als de schrijver Fred Hoyle is, de leidende Engelse as tronoom en hoogleraar aan de universiteit van Cambridge. Een uit gas bestaande wolk, waarvan er zich talloze in het heelal bevinden, is op weg naar ons zonnestelsel en zal zich vol gens de berekeningen binnen een half jaar tussen de zon en de aar de bevinden en op onze planeet niet te voorspellen veranderingen teweegbrengen. Gedurende de volgende maan den openbaart de aard van de wolk zich op steeds indrukwek kender wijze. Politici en geleerden vormen met bun eigenaardigheden eer. mensel"k en dikwijls humoris tisch element in dit pakkende en beklemmende verhaal. De uiteave is smaakvol be werkt. De oorspronkelijke uitgave van „De donkere wolk" verschijnt in Engeland en Amerika, vertalin gen verschiinen in Duitsland, Ja pan, Nederland, Oostenrijk, Zwe den en Zwitserland. Voor de ve'e bewijzen van deel neming tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve, zorgzame man en pappa de Heer GERRIT MILLENAAR betuigen wij hiermede onze har telijke dank. Wed. P. MILLENAAR- TREFFERS AD, BRAM Ml ENTJE Waalwijk, mei 1 959 BIEDT ZICH AAN: voor avondwerk, liefst thuis Br. onder nr. 1 1 06 Bureau Jan Tuerllngs Kaatsheuvel Gevraagd wegens huwelijk van de tegenwoordige. M v. BOXTEL-KLIJNDIJK Antoniusstraat 70a, Kaatsheuvel GEVRAAGD: voor een dag per week. Na 7 uur aanmelden bij MEVR. LANDWEHR Berckenrodelaan 53 WAALWIJK Werk voor avonduren voor jongedame voor jongeman In 't bezit van rijbewijs B. Brieven onder nr. 1 1 07 Bureau Jan Tuedings, Kaatsheuvel De zaak voor betere textiel Grotetsraat 282 Tel. 2065 TE KOOP: Baardwijksestraat 1 33, Waalwijk Adres te bevragen bureau dezer krant TE KOOP: een in goede staat zijnde Adres ie bevragen: Bureau van dit blad. TE KOOP in goede staat zünde Adr. Poirterstraat 1 7, Waalwijk DANKBETUIGING Voor de zeer vele blijken van belangstelling in de vorm van gelukwensen, bloemen en geschenken bij ons 40-jarig Huwelijksfeest, betuigen wij hier mede aan allen onze welgemeende en hartelijke dank. Henry v. d. Mee Mathilde v. d. Mee-v. Houten. Waalwijk, mei 1959. GEVRAAGD Prettig, vast werk, tegen hoog loon en reis kostenvergoeding. DAMES- en KINDERSCHOENENFABRIEKEN WENDELNESSEWEG 58 - CAPELLE DEN BOSCH EINDHOVEN TILBURG HELMOND AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent genoten onder wijs en huidige werkkring zo spoedig mogelijk te richten aan de directeur van de bank de Heer R. van Loon, Jzn. Grotestraat 122a, Waalwijk Het bestuur kan omtrent deze sollicitatie geen bezoek ontvangen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 8