Belasting èn subsidie -c«5% Moeder BINNEN- EN BUITENLANE Waalwijkse en Langstraatse Courani HET PROJECT MERCURIUS F» U ROL of gèèn subsidie en gèèn belasting. J. TAUSCH ★TABYDERMKp' huidg en e zmgj VRIJDAG 29 MEI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Aan belastingproblemen wordt in het gepubliceerde S.Ë.R.-ad- vies op liet eerste gezicht weinig aandacht besteed. Schouwen wij echter door de behandelde pro blemen heen en bekijken wij de uiteenlopende standpunten van verschillende raadgevingen, die aan de nieuwe regering worden gegeven, dan spelen fiscale vra gen achter de schermen een rol, die van doorslaggevende beteke nis kan zijn bij de te volgen weg, die naar de oplossing van het loon-, huur- en melksubsidie- vraagstuk moet leiden. De regering overweegt een huurverhoging en heeft advies gevraagd alleen omdat de schat kist te zeer door de huurverla- gende subsidies wordt belast. Voor de woningbouw, de volks woningbouw wel te verstaan, moet zij de belastingrekening voor meer dan (iOÜ miljoen per jaar belasten. Doet de regering dit niet, dan moet zij voor eenzelfde bedrag aan staatsleningen uitschrijven, waarbij de rentelast op de ruggen van de belastingbetalers wordt afgewenteld, terwijl de terugbe taling van die leningen ook door de burgers moet geschieden. Melk niet goed (koop) voor elk! Ook over 't ingewikkelde melk- vraagstuk is advies gevraagd. Nu zal het zo langzamerhand over bekend zijn, dat de bestaande la ge melkprijs ook alleen mogelijk is dank zij de subsidie, die de boeren op de melkprijs ontvan gen. Bedroeg de rechtstreekse subsidie op huren op de ontwerp staatsbegroting 1959 „slechts' 145 mil joen gulden, die op land- bouwprodukten, voornamelijk melk, zou voor het lopende be grotingsjaar niet minder dan 567 miljoen gulden bedragen. Het is zonder meer duidelijk dat de staatskas met de afschaffing van de melksubsidie en de huurver hoging ten zeerste gebaat zou zijn. Meer subsidie betekent hogere belasting. Minder subsidie opent de weg naar belastingverlaging, ofwel kunnen de belastinggelden voor andere doeleinden worden besteed. Subsidie is een vorm van inko mensoverdracht. Wanneer de staat belasting heft voor do sub sidie van melk en huur laat zij de ene groep burgers betalen voor een deel van het levenson derhoud van een andere groep, die verbruiker is van de melk en het gesteunde woongenot. De dokter betaalt d>2 export. Maar er gebeurt dan meer: in direct wordt er ook steun gebo den aan de industrie. Want die betaalt het leeuwendeel van de Ionen uit. Worden de melk en de huishuur door subsidie goedko per, dan kan de industrie vol staan met de. betaling van een lager loon dan zonder die subsi die mogelijk zou zijn geweest. De belastingbetalers voor de subsidie betalen dus ook voor een voordeel, dat deels naar de industrie gaat. Want lage lonen betekent meer concurrentie kracht voor de industrie en dit laatste betekent dat die industrie o]) de wereldmarkt goedkoper kan aanbieden. De export wordt er door bevorderd of de winst, die de industrie op de buiten landse markt kan maken, wordt nu hoger dan zonder subsidie van levensbehoeften mogelijk zou zijn geweest. Een dokter of notaris of hoge ambtenaar, die veel belasting be taalt, geeft dus een bijdrage voor de winst van exportfabrikanten, omdat deze nu de loonsom laag kunnen houden. Dit is een ern stig nadeel van.de subsidie-poli tiek, die het sociaal rechtvaar digheidsgevoel schaadt. 'Van met Uw recept naar WAALWIJK Dumping belemmert Benelux. Ook in internationaal verband stuit een subsidiepolitiek op gro te schaal op ernstige moeilijkhe den. Want wanneer Nederland een subsidiepolitiek voert voor huishuur, melk en andere pro- dukten en daarmee een concur rerende positie kan verwerven op de wereldmarkt, dan gaat dit ten koste van andere landen, die een dergelijke steunpolitiek voor hun industrie niet voeren. Deze landen gaan vanzelfspre kend zoeken naar middelen van verweer tegen deze indirecte dumping. Dumping is leveren be neden de kostprijs. Daaraan ma ken wij ons in wezen schuldig wanneer wij de werkelijke kosten van de arbeid versluieren door subsidies. Hieruit kunnen wij twee gevolgtrekkingen maken. Onze wens om door internatio nale verdragen en dito markten, zoals de Benelux en de Euro- markt de vele handelsbelemmte- ringen weg te nemen of te ver minderen, wordt door de subsi die-politiek bemoeilijkt. Want in het buitenland kent men onze gedragslijn en met name in Bene- lux-verband verhindert onze sub sidie-politiek de volkomen econo mische eenwording met België en Luxemburg. Kinderbijslag of huurverhoging. Vervolgens wordt aan industri ëlen dikwijls in de schoen ge schoven dat zij de subsidies wil len afschaffen omdat die door de ondernemingen zou moeten wor den betaald. Dit is slechts ten de le waar, want in het voorgaande hebben wij duidelijk aangetoond dat de industrie van die subsidie politiek zou kunnen profiteren. De S.E.R. laat in zijn advies doorschemeren, dat een afschaf fing van de subsidie op melk het verbruik van dit edel vocht na delig zal beïnvloeden en dat voor al op de grote gezinnen, die het meeste gebruiken, een zwaardere last wordt gelegd. Om deze reden willen de confessioneje vakbon den de afschaffing van de melk subsidie gecompenseerd zien door een verhoging van de kin derbijslag. Immers net zijn voor al de kinderen, die het melkver- bruik beïnvloeden. De socialistische vakbonden zien een huurverhoging als vol doende verlichting voor de staatskas. Zij willen de melksub sidie handhaven omdat zij ore ren dat het huishoud-budget te zeer zal lijden onder de melkprijs verhoging. Het gevaar van een daling van het melkverbruik is niet denkbeeldig en er zou dus een groter overschot aan zuivel kunnen komen. Waarom hoge belasting? Het komt ons principieel on juist voor om een artikel te sub sidiëren, omdat er overproduktie bestaat. Voor een aantal bedrijfs takken zou een dergelijk argu ment aanleiding kunnen zijn om ook naar overproduktie te stre ven, teneinde eveneens subsidie te verwerven...... Van socialistische zijde is men principieel voorstander van een zo hoog mogelijke belastingop brengst, die dan over verschil lende groepen kan worden her verdeeld. Hoge belastingtarieven betekenen een maximum aan staatsinvloed en dit is tenslotte een socialistisch doel. Men is in kringen van het N.V.V. en de P.v.d.A. mogelijk bang dat op heffing van alle subsidie een aanzienlijke belastingverlaging mogelijk zou kunnen maken en daar is men tegen gekant omdat dit voordeel wel eens naar de be ter gesitueerden zou kunnen gaan. Dit laatste is niet vanzelf sprekend. De regering kan met hulp van een verlaging van de omzetbe lasting het algemeen verbruik opvoeren en de tarieven voor ho ge inkomens en de vennoot schapsbelasting ongewijzigd la ten. Wij zeggen niet dat dit zon der meer wenselijk is, maar een dergelijke gedragslijn is mogelijk. Er zijn meer wegen. Het is onjuist te veronderstel len dat elke belastingverlaging direkt de beter gesitueerden zou bevoordelen. Er zijn tal van we gen, die naar een rechtvaardige verdeling van lasten leiden, ook tal van belastingwegen. Een belangrijke stap naar ver lichting van fiscale lasten kan worden gedaan als men een einde maakt aan de subsidie-politiek. Er zijn middelen om die politiek te likwideren zonder dat men zwaardere lasten gaat leggen op de zwakste schouders. Ook de so cialistische economische politiek zou er mee gebaat zijn wanneer wij de belastingschroef zouden kunnen terugdraaien, want elke belastingwet wordt altijd min of meer rood gekleurd gezien. Zou het niet zo zijn dat wij in de eerste plaats verlost moéten worden van de overspannen ge tallenreeks op de rijksbegrotin gen? Maakt die belastingheffing aan de ene zijde en de subsidie politiek aan de andere zijde de staatstaak en regeringslast niet zwaarder dan nodig is? Zou hier niet 't een en ander veel eenvou diger maken zonder schade voor de economisch zwakkeren? Daarl mee zou het land gebaat zijn en zouden bouwstenen worden aan gedragen voor versterking van de democratie tot heil van alle po litieke groeperingen. Moge het nieuwe bewind de subsidie- en de belastingknoop veel dunner maken. (Nadruk verboden). Drs. H. Mens en Ruimtevaart II Voorproef van reis door de ruimte. De National Aeronautics and Space Administration (NASA), het Amerikaanse bureau dat de super-visie heeft over alle Ame rikaanse ruimteproeven, heeft in Novemner van het vorig jaar op dracht gegeven een satelliet met een gewicht van ruim een ton te ontwerpen, die in staat moet zijn een mens mjee in de ruimte te ne men. Uit de vele ontwerpen, die de grote vliegtuigfabrieken hebben ingezonden, is het plan aangeno men van de Mc Donell maat schappij, die op papier een kegel vormige satelliet met een door snee van 1.90 meter had ontwik keld. Met de bouw van de nieuwe sa telliet heeft men inmiddels een aanvang gemaakt. Tegelijkertijd is men begonnen met het selecte ren van de ruimtereiziger die de vlucht met de Mc Donell-satelliet zal meemaken. Het gehele pro ject heeft van de NASA de code naam „Mercurius" gekregen. Het is bekend, dat ook in Rus land wordt gewerkt aan 'n plan dat inhoudt een mens in 'n baan om de aarde te brengen met be hulp van een satelliet. De Ameri kanen proberen daarom zo snel mogelijk met hun project klaar te komen om niet opnieuw een primeur te verliezen. In het alge meen verwacht men dat, moch ten zich geen plotselinge stoor nissen voordoen, de satelliet en de raket, die voor het omhoog brengen moet zorgen, in 1901 voor "de start gereed staan. Daar voor zal dan reeds een mens eni ge minuten buiten de aardse dampkring hebben vertoefd want voor 1901 zullen de vluchten met de X-15 worden gemaakt. De X- 15 is een Amerikaans raketvlieg tuig dat in staat is buitengewoon grote hoogten te bereiken. Een vergelijking met het Mercurius- project is moeilijk te maken, om dat de X-15 hoogstens vijf minu ten in de ruimte zal vliegen, ter wijl de satelliet gedurende 24 uur in een baan om de aarde moet blijven cirkelen. Verbeterde atlas. Het probleem van de gedragin gen van de mens in de ruimte is nog altijd onvoorstelbaar groot. Zolang echter nog geen reis naar de maan of een andere planeet wordt gemaakt, zijn de risico's van een ruimtesprong niet al te groot. De hoogte die door de sa telliet wordt bereikt de af stand tot de aarde zal variëren van 150 tot 250 kilometer is nu reeds onderzocht door raketten en onbemande kunstmanen. Men zal dus niet voor verrassingen komen te staan. Wanneer uiteindelijk het be vel voor de start zal worden ge geven, zullen bovendien betere instrumenten en vooral verbeter de raketversies ter beschikking staan. cD opzet is, dat de Mercu- rius-satelliet geplaatst wordt op een Atlas-raket, die voldoende vermogen bezit om de bemande kunstmaan in de gewenste baan te brengen. De benodigde stuw kracht is nu reeds beschikbaar, doch aan de startinethode zal nog heel wat moeten worden verbe terd. De besturingssystemen aan boord van de raket en vooral de instrumenten, die het ontbran den van de tweede en derde trap regelen, zullen echter naar alle waarschijnlijkheid over twee ja ren geperfectioneerd zijn, zodat het risico dat de ruimtevaarder loopt, niet veel groter zal zijn dan het risico van een invlieger die 'n nieuw type vliegtuig probeert. Vrijwilligers. Reeds zijn uit 110 candidaten, die zich vrijwillig hadden opge geven, de twaalf piloten gekozen, waaruit definitief de laatste keus gedaan wordt. Zij worden onder worpen aan proeven die het ui terste van hun kracht en uithou dingsvermogen vergen. Alle om standigheden, die zich kunnen voordoen aan het begin, tijdens of aan 't eind van de vlucht, zul len op de aarde worden nage bootst en de twaalf pi loten zul len ze allen ervaren. Het spreekt vanzelf dat de toe komstige ruimtevaarders aan zeer bijzondere eisen moeten vol doen. Voor diegenen, die voor het project Mercurius werden geko zen, werd o.a. als voorwaarden gesteld dat zij niet langer dan 1.70 in. mochten zijn, dit in ver band met de beperkte ruimte in de cabine. Verder moesten zij Voorheb bere Baby-huidje minstens vijfhonderd vlieguren achter de rug hebben, in het be zit zijn van een ingenieursdiplo ma en militair testvliegcr zijn ge weest. Voordat in 1961 één van hen in de cabine van de kunstmaan izal plaatsnemen, zal hij reeds met de satelliet een landing hebben uit gevoerd. Met behulp van een bal lon zal hij naar een grote hoogte worden gebracht, waar de cabine wordt losgelaten en met behulp van een parachute langzaam naar de aarde terugkeert. Deze manier van terugkeren naar de begane grond is al geprobeerd met een onbemand prototype. Het .resul taat was bevredigend, al bleek dat de wrijvingshitte 'n bescher ming door middel van een hitte- werende metaallaag noodzakelijk maakte. Veiligheid. Op alle mogelijke manieren probeert men de veiligheid van de eerste kunstmaan-man te waarborgen. Voordat in 1961 de start zal plaats hebben, zullen al proeven genomen zijn met in- plaats van een mpns een aap aan boord. Pas wanneer deze experi menten op alle onderdelen voor 100 slagen, zal de mens de plaats van het dier innemen. Om op eventuele afwijkingen tijdens de start direct te kunnen reageren, is voor op de satelliet een hulpraket gemonteerd, die de cabine van de Atlasraket kan los- stoten, zodat met behulp van de parachute kan worden geland. De achterkant van de satelliet is eveneens met raketten uitge rust. Deze moeten dienst doen bij de terugkeer in de atmosfeer, wanneer de snelheid te groot zal zijn om van de parachute gebruik te maken en zelfs door de ver oorzaakte wrijvingshitte gevaar gaat opleveren. Zij moeten de ca bine afremmen tot ongeveer de snelheid van het geluid (onge veer* 1200 km./u). De stuwkracht van de remraketten moet natuur lijk naar boven, van de aarde af, gericht zijn, zodat de satelliet achterstevoren in Me dampkring zal terugkeren. Wanneer over twee jaren het Mercurius-project z'n hoogtepunt vindt in de lancering van de sa telliet die een mens aan boord heeft, is opnieuw een mijlpaal be reikt om de lange weg die men af moet leggen om te komen tot het uiteindelijke doel: de reis van de mens naar een ander hemelli chaam. Nieuwe stappen zullen dan op het programma staan en ondanks mislukkingen zal men, gestuwd door een nooit aflatende rivaliteit, blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en toepas singen van reeds verworven ken nis op het gebied van de ruimte vaart. Resultaat kan dan niet uit blijven. JOHN FOSTER DULLES ALS MINISTER. John Foster Dulles, die de 53e minister van buitenlandse zaken was, heeft in de zes jaren van z'n ambtsvervulling meer gereisd dan enige andere staatsman van zijn tijd. Hij bezocht 46 landen en vloog bijna 900.000 km. of wel 22 maal rond de aarde. Dulles pre dikte vooral de christelijke kruis tocht tegen 't communisme. Wei nigen slechts van z'n voorgan gers op de ministerspost hadden zoveel kritiek te verduren van ei gen bondgenoten. Dulles werd dikwijls een te sterke benadering van de internationale problemen verweten, in het bijzonder waar die problemen, de tegenstelling tussen Oost en West raakten, en een te veel in eigen hand houden van het State Department. WERKEN IS GEZOND Kortere werktijden hebben niets met volksgezondheid te maken. In Nederland werd in 1956 rond 195.000.000.aan ziekengeld uitgekeerd en 80.000.000.aan ongevalsschadeloosstelling bij 'n jaarpremie van 331.000000.—. Aanstaande Moeders... Dit werd medegedeeld door de heer J. H. R. van der Pas, voor zitter van de Sociaal-Geneeskun dige studiedagen 1959 van ddzelf- administrerende bedrijfsvereni gingen die in Zeist zijn gehouden. Prof. dr. L. A. Hulst, hoogle raar in de interne geneeskunde aan de rijksuniversiteit Utrecht, sprak over „misbruik van rust". Hij verklaarde, dat de arts rust niet kan voorschrijven als elk an der willekeurig medicijn. Rust als medicijn heeft een uiterst smalle therapeutische breedte, zeide hij. Rust wordt, aldus spreker, ge makkelijk onder- en overgedo- seerd en leidt snel tot verslaving en gewoonte. Arbeid is over het algemeen niet schadelijk voor de gezondheid, en leuzen die kortere werktijden beogen, hebben met de volksgezondheid niets te ma ken. Prof. Hulst vestigde er de aan dacht op, dat na de strijd tegen massa-exploitatie, nu het gevaar dreigt van het tegendeel, dat niet geheel opgevangen kari worden door georganiseerde vrijetijdsbe steding en „televisiestaren Lange bedrust is in psychisch en lichamelijk opzicht schadelijk en zware "lichamelijke arbeid heeft voor de gezonde mens meer heilzame dan schadelijke gevol gen, besloot prof. Hulst. NACHTELIJK RITJE WERD DRAMA. Auto tegen boom te pletter. In 't vorig nummer deelden we reeds in 't kort dit vreselijk on- feluk mee. Hier volgen nog en- ele bijzonderheden. Een joy-riding avontuur van 4 Tilburgse jongelui is in de nacht van zaterdag op zondag geëindigd in een verschrikkelijk ongeval, waarbij een van de jongens de dood vond en drie andere zwaar werden gewond. De omgekomene was de 18-ja rige scholier P. M. C. van Gestel, die zonder rijbewijs de auto be stuurd had. De drie anderen, de 19-jarige gemeente-ambtenaar H. IX, de 19-jarige gereedschapsma ker G. S. en de 18-jarige machine bankwerker A. S. liggen met ern stige verwondingen in het zie kenhuis St. Joannes de Deo te Den Bosch. Voor het leven van laatstgenoemde wordt nog ge vreesd. De vier jongelui hadden de au to, een personenwagen, die de Goirlese textielfabrikant M. Goy- arts omstreeks 10 minuten over half 2 op de Markt geparkeerd had, weggenomen. In snelle vaart reden ze daarop via Waalwijk en Heusden naar de Jloinnieler- waard. Omstreeks 3 uur kwamen ze aan bij het dorpje Well, ge meente Anunerzoden, waar op de bochtige afsluitdijk de chauffeur de macht over het stuur verloor. Met een enorme klap is de Peu geot tegen 'n langs de weg staan de boom gevlogen. De auto werd totaal verpletterd en stortte van de hoge dijk naar beneden. Pas zondagmorgen om 20 mi nuten voor 6 werd het verschrik kelijke ongeluk opgemerkt. De veehouder W. P. J. v. d. Schans, die ziin koeien wilde gaan mel ken, bemerkte vanaf de dijk de ravage. Hij zag een der inzitten den uit het wrak van de auto hangen, de anderen lagen in de brokstukken verspreid. De heer v. d. Schans bevrijdde de eerste en ging toen hulp halen. Alleen de 19-jarige G. S. kon nog de politie, die inmiddels ge arriveerd was, vertellen wie de auto bestuurd had. Met een am bulance-auto uit Den Bosch zijn Jaag die ondragelijke Rheumatiek uit Uw leden. Begin vandaag nog 'n Kruschenkuur. de jongens naar het St. Joannes de Deo-ziekenhuis vervoerd. P. v. Gestel overleed ter plaatse. A. S. liep een bekkenfractuur op, G. S. had een hersenschudding en H. D kreeg ernstige hoofdwonden. Naar wij vernemen, was de toe stand van de drie slachtoffers in I St. Joannes de Deo-ziekenhuis maandagmorgen naar omstandig, lieden niet onbevredigend. HET HUWELIJK VAN PRINS ALBERT. Belgische Hof schuldig aan vreemd conflict. De correspondent van de Volks krant te Brussel schrijft aan.zijn blad: De Belgische regering weet zich geen raad met het conllict dat is ontstaan met het Hof over het huwelijk van prins Albert, dat voor de Paus gesloten zul worden zonder dat er een burgerlijk hu welijk in België, dat wettelijk is verplicht, aan is voorafgegaan. Ook de katholieke bladen ver zwijgen niet langer, dat 'ze zich niet gelukkig voelen met de gang van zaken, die een aaneenscha keling van flaters is van de zijde van het Hof. Het begon al met de verloving. Als een kroonprins van België huwt zonder goedkeuring van de regering, dan heeft hij volgens de grondwet geen recht meer op de troon. Over de verloving van kroonprins Albert werd echter geen enkele minister geraad pleegd. Een half uur voordat de verloving door de radio wer'd be kend gemaakt werd premier Eys- kens door koning Leopold aan 't paar voorgesteld. Zijn raad werd niet gevraagd. De regering heeft hiervan geen halszaak gemaakt. Het bleef niet bij deze ene fla ter van het Hof. Zonder de rege ring of de pauselijke nuntius er in te kennen, gaf de koning op dracht aan de Belgische ambas sadeur bij het Vaticaan, onmid dellijk stappen te doen bij de Paus, om deze er toe te bewegen zelf het huwelijk in te zegenen in Puistjes verdrogen door Purol-poeder de St. Pieter in Rome. De Paus, die meende dat hij een officieel verzoek kreeg, dat in België alge meen werd goedgekeurd, gaf zijn instemming. De ambassadeur, de heer Poswick, verzuimde zijn di recte chef, de minister van bui tenlandse zaken, in te lichten. Koning Leopold gaf daarna op dracht het burgerlijk huwelijk te iegelen met de burgemeester van Brussel. Weer werd de regering gepasseerd. Maar er was nog iets belangrij- kers vergeten. Volgens het ver drag van Lateranen is het kerke lijk huwelijk in Italië en Vati caanstad tevens burgerlijk huwe lijk. Dit is internationaal erkend. Het is dus onmogelijk dat een paar, dat zich door de Paus in 't huwelijk laat verbinden, nóg eens een burgerlijk huwelijk sluit in een ander land. Dit heeft het hof en ook de Belgische ambassadeur bij het Vaticaan te laat ontdekt. Als Prins Albert dus in Rome wil trouwen, dan moet hij zich aan deze bepalingen onderwer pen. DE ECHO m HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 43 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" GROTESTRAAT 231 Uw oog- en brilopticiën. Weet U wel, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling Iedere dag die kleine dosis Kruschen en U voelt zich al gauw weer een ander mens. Dat komt omdat Kruschen Uw bloedzui- verende organen nieuwe kracht bijzet, ze als t ware versterkt. Onzuiverheden in het bloed krijgen dan geen kans meer zich vast te zetten. Ze worden afgevoerd langs na tuurlijke weg. En zo is daar nu de oorzaak weggenomen van het lijden en de pijn, die nu Uw leven-vergallen. Huldiulverheld Huldgeio.ndhsfd 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1